Surah 51: Adh-Dhariyat

سورة الذاريات 51 –  جزء 27

ADH-DHĀRIYĀT
(Ang Mga Tagakalat)

Kabanata: 51 – Talata: 60
Ayos ng paghahayag: 67

Makki Surah

Audio: Adh-Dhariyat


Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa pamamagitan ng mga hanging nagkakalat sa maraming lugar dala ang mga ulap ng Kanyang awa. Kinuha ang pangalan nito sa katagang “dhāriyāt” na nasa unang taludtod. Ang Surah ay nagbibigay ng ilang mga tanda ng kalikasan bilang patunay ng muling pagkabuhay, kabilang sa mga ito ay ang mga hanging nagkakalat. Ang mga di-mananampalataya ay pinaaalalahanan tungkol sa nangyari sa mga naunang taong mapanghimagsik at hinimok ang Propeta ﷺ na magpatuloy sa pangangaral [magpaalala]. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Mga Hanging Pumapagaspas, Ang Mga Hanging Nagpapakalat Ng Alikanok, Nagkakalat (Na Mga Hangin), Ang Mga Tagahawi, Ang Paghahawi, Ang Mga Humahawing Hangin, Ang Mga Hangin, Ang Mga Hanging Nagkalat, Pumupuling (Mga Hangin).


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالذّارِياتِ ذَروًا

PAGSASATITIK

Wadh-dhā-ri-yā-ti dhar-wan

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga tagakalat na hangin na nagkakalat ng alikabok [o ulap];


2

فَالحامِلاتِ وِقرًا

PAGSASATITIK

Fal-ḥā-mi-lā-ti wiq-ran

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga ulap na may kargang mabigat na tubig [ulan];


3

فَالجارِياتِ يُسرًا

PAGSASATITIK

Fal-jā-ri-yā-ti yus-ran

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga barko na payapang naglalayag sa dagat;


4

فَالمُقَسِّماتِ أَمرًا

PAGSASATITIK

Fal-mu-qas-si-mā-ti ʾam-ran

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga anghel na namamahagi ng kabuhayan sa Kanyang utos;


5

إِنَّما توعَدونَ لَصادِقٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-mā tū-ʿa-dū-na la-ṣā-diqun

SALINWIKA

Tunay, ang ipinangako sa inyo ay tiyak na katotohanan,


6

وَإِنَّ الدّينَ لَواقِعٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-nad dī-na la-wā-qiʿun

SALINWIKA

At tunay, ang paghuhukom ay tiyak na mangyayari!


7

وَالسَّماءِ ذاتِ الحُبُكِ

PAGSASATITIK

Was-sa-mā-ʾi dhā-til ḥu-buki

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng langit na puno ng mga daanan [o palamuting mga bituin].


8

إِنَّكُم لَفي قَولٍ مُختَلِفٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-kum la-fī qaw-lim mukh-ta-lifin

SALINWIKA

Tunay, kayo ay tiyak na nasa iba’t ibang mga pag-aakala [tungkol sa katotohanan]!


9

يُؤفَكُ عَنهُ مَن أُفِكَ

PAGSASATITIK

Yuʾ-fa-ku ʿan-hu man ʾu-fika

SALINWIKA

Nalinlang mula dito [Qur’an o Propeta] ang siyang nalinlang.


10

قُتِلَ الخَرّاصونَ

PAGSASATITIK

Qu-ti-lal khar-rā-ṣūna

SALINWIKA

Sumpa sa mga sinungaling,


11

الَّذينَ هُم في غَمرَةٍ ساهونَ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na hum fī gham-ra-tin sā-hūna

SALINWIKA

Sila ay nasa baha [i.e., nalunod] ng kapabayaan [at kalituhan]!


12

يَسأَلونَ أَيّانَ يَومُ الدّينِ

PAGSASATITIK

Yas-ʾa-lū-na ʾay-yā-na yaw-mud-dīni

SALINWIKA

Sila ay nagtanong, “Kailan ang Araw ng Paghuhukom?”


13

يَومَ هُم عَلَى النّارِ يُفتَنونَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma hum ʿa-lān nā-ri yuf-ta-nūna

SALINWIKA

[Ito ay] ang araw na sila, sa Apoy, ay susubukan [i.e., parurusahan],


14

ذوقوا فِتنَتَكُم هٰذَا الَّذي كُنتُم بِهِ تَستَعجِلونَ

PAGSASATITIK

Dhū-qū fit-na-ta-kum hā-dhāl la-dhī kun-tum bi-hī tas-taʿ-ji-lūna

SALINWIKA

[At sasabihin sa kanila]: “Tikman ang inyong parusa. Ito ang siya ninyong minamadali.”


15

إِنَّ المُتَّقينَ في جَنّاتٍ وَعُيونٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal mut-ta-qī-na fī jan-nā-tiw wa-ʿu-yūnin

SALINWIKA

Tunay, ang mga matutuwid [may takot kay Allah] ay nasa mga hardin at mga batis,


16

آخِذينَ ما آتاهُم رَبُّهُم ۚ إِنَّهُم كانوا قَبلَ ذٰلِكَ مُحسِنينَ

PAGSASATITIK

ʾĀ-khi-dhī-na mā ʾā-tā-hum rab-bu-hum ʾin-na-hum kā-nū qab-la dhā-li-ka muḥ-si-nīna

SALINWIKA

Tinatanggap [tinatamasa] ang anumang ibinigay sa kanila ng kanilang Panginoon. Tunay na sila bago nito ay mga matutuwid.


17

كانوا قَليلًا مِنَ اللَّيلِ ما يَهجَعونَ

PAGSASATITIK

Kā-nū qa-lī-lam mi-nal lay-li mā yah-ja-ʿūna

SALINWIKA

Noon ay bahagya lamang ng gabi ang kanilang itinutulog.


18

وَبِالأَسحارِ هُم يَستَغفِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-bil-ʾas-ḥā-ri hum yas-tagh-fi-rūna

SALINWIKA

At sa mga oras ng bukang-liwayway, sila ay humihingi ng kapatawaran,


19

وَفي أَموالِهِم حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالمَحرومِ

PAGSASATITIK

Wa-fī ʾam-wā-li-him ḥaq-qul lis-sā-ʾi-li wal-maḥ-rūmi

SALINWIKA

At sa kanilang yaman ay [ibinigay] ang karapatan ng mga namamalimos at ng mga mahihirap [na hindi humihingi sa iba].


20

وَفِي الأَرضِ آياتٌ لِلموقِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-fīl ʾar-ḍi ʾā-yā-tul lil-mū-qi-nīna

SALINWIKA

At sa lupa ay [may] mga tanda para sa kanila na tiyak ang paniniwala,


21

وَفي أَنفُسِكُم ۚ أَفَلا تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-fī ʾan-fu-si-kum ʾa-fa-lā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

At sa inyo [ring] mga sarili. Hindi ba ninyo ito makita [maunawaan]?


22

وَفِي السَّماءِ رِزقُكُم وَما توعَدونَ

PAGSASATITIK

Wa-fīs sa-mā-ʾi riz-qu-kum wa-mā tū-ʿa-dūna

SALINWIKA

At [mula] sa langit ay ang inyong mga panustos at anuman na ipinangako sa inyo.


23

فَوَرَبِّ السَّماءِ وَالأَرضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثلَ ما أَنَّكُم تَنطِقونَ

PAGSASATITIK

Fa-wa-rab-bis sa-mā-ʾi wal-ʾar-ḍi ʾin-na-hū la-ḥaq-qum mith-la mā ʾan-na-kum tan-ṭi-qūna

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng Panginoon ng langit at ng lupa, tunay na ito ay katotohanan, tulad [ng katotohanan] na kayo ay nakakapagsalita.


24

هَل أَتاكَ حَديثُ ضَيفِ إِبراهيمَ المُكرَمينَ

PAGSASATITIK

Hal ʾa-tā-ka ḥa-dī-thu ḍay-fi ʾib-rā-hī-mal muk-ra-mīna

SALINWIKA

Nakarating ba sa iyo ang kuwento ng mga mararangal na bisita ni Abraham?


25

إِذ دَخَلوا عَلَيهِ فَقالوا سَلامًا ۖ قالَ سَلامٌ قَومٌ مُنكَرونَ

PAGSASATITIK

ʾIdh da-kha-lū ʿa-lay-hi fa-qā-lū sa-lāman qā-la sa-lā-mun qaw-mun mun-ka-rūna

SALINWIKA

Nang sila ay pumasok sa kanyang [tahanan] at saka sila nagsabi, “Kapayapaan!” Siya ay sumagot, “Kapayapaan! Kayo ay mga taong hindi [ko] kilala.”

Cf. 15:62.


26

فَراغَ إِلىٰ أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سَمينٍ

PAGSASATITIK

Fa-rā-gha ʾi-lā ʾah-li-hī fa-jā-ʾa bi-ʿij-lin sa-mīnin

SALINWIKA

Saka siya [nagmamadaling] nagpunta sa kanyang pamilya at dumating dala ang inihaw na matabang guya,


27

فَقَرَّبَهُ إِلَيهِم قالَ أَلا تَأكُلونَ

PAGSASATITIK

Fa-qar-ra-ba-hū ʾi-lay-him qā-la ʾa-lā taʾ-ku-lūna

SALINWIKA

At inilapit niya ito sa kanila. Siya ay nagsabi, “Hindi ba kayo kakain?”


28

فَأَوجَسَ مِنهُم خيفَةً ۖ قالوا لا تَخَف ۖ وَبَشَّروهُ بِغُلامٍ عَليمٍ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaw-ja-sa min-hum khī-fahtan (H pinalitan ng T) qā-lū lā ta-khaf wa-bash-sha-rū-hu bi-ghu-lā-min ʿa-līmin

SALINWIKA

At nakadama siya mula sa kanila ng takot. Ngunit sila ay nagsabi, “Huwag kang matakot!” At ibinigay sa kanya ang magandang balita ng isang marunong na anak.

Tingnan ang 11:69-73 at 15:51-60 para sa ibang paglalarawan ng mga bisita ni Abraham.


29

فَأَقبَلَتِ امرَأَتُهُ في صَرَّةٍ فَصَكَّت وَجهَها وَقالَت عَجوزٌ عَقيمٌ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaq-ba-la-tim ra-ʾa-tu-hū fī ṣar-ra-tin fa-ṣak-kat waj-ha-hā wa-qā-lat ʿa-jū-zun ʿa-qīmun

SALINWIKA

Kaya lumapit ang kanyang ginang [i.e., Sarah] na sumigaw ng malakas. Saka niya tinampal ang kanyang mukha, at sinabi niya, “Ako ay matanda na at baog!”


30

قالوا كَذٰلِكِ قالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الحَكيمُ العَليمُ

PAGSASATITIK

Qā-lū ka-dhā-li-ki qā-la rab-buki ʾin-na-hū hu-wal ḥa-kī-mul ʿa-līmu

SALINWIKA

Sila ay nagsabi, “Kahit na, gayon ang sinabi ng iyong Panginoon. Tunay, Siya ang Pinakamarunong, ang Pinakamaalam.”


31

 قالَ فَما خَطبُكُم أَيُّهَا المُرسَلونَ

PAGSASATITIK

Qā-la fa-mā khaṭ-bu-kum ʾay-yu-hāl mur-sa-lūna

SALINWIKA

Siya ay nagsabi, “Kaya ano ang inyong sadya dito, O kayong mga mensahero?”


32

قالوا إِنّا أُرسِلنا إِلىٰ قَومٍ مُجرِمينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū ʾin-nā ʾur-sil-nā ʾi-lā qaw-mim muj-ri-mīna

SALINWIKA

Sila ay nagsabi, “Tunay na kami ay ipinadala sa mga taong kriminal,


33

لِنُرسِلَ عَلَيهِم حِجارَةً مِن طينٍ

PAGSASATITIK

Li-nur-si-la ʿa-lay-him ḥi-jā-ra-tam min ṭīnin

SALINWIKA

Upang aming ibaba [ibuhos] sa kanila ang mga batong [gawa sa pinatigas na] luwad,


34

مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلمُسرِفينَ

PAGSASATITIK

Mu-saw-wa-ma-tan ʿin-da rab-bi-ka lil-mus-ri-fīna

SALINWIKA

Na minarkahan ng iyong Panginoon para sa mga masasama.


35

فَأَخرَجنا مَن كانَ فيها مِنَ المُؤمِنينَ

PAGSASATITIK

Fa-ʾakh-raj-nā man kā-na fī-hā mi-nal muʾ-mi-nīna

SALINWIKA

Kaya Aming pinalabas [inilikas] sila na nandoroon na mga mananampalataya,


36

فَما وَجَدنا فيها غَيرَ بَيتٍ مِنَ المُسلِمينَ

PAGSASATITIK

Fa-mā wa-jad-nā fī-hā ghay-ra bay-tim mi-nal mus-li-mīna

SALINWIKA

Ngunit wala Kaming natagpuan doon maliban sa nag-iisang bahay ng mga Muslim [i.e., Lut at dalawang anak na babae],


37

وَتَرَكنا فيها آيَةً لِلَّذينَ يَخافونَ العَذابَ الأَليمَ

PAGSASATITIK

Wa-ta-rak-nā fī-hā ʾā-ya-tal lil-la-dhī-na ya-khā-fū-nal ʿa-dhā-bal ʾa-līma

SALINWIKA

At Kami ay nag-iwan doon ng isang tanda [bakas] para sa kanila na may takot sa nakakatakot na parusa.


38

وَفي موسىٰ إِذ أَرسَلناهُ إِلىٰ فِرعَونَ بِسُلطانٍ مُبينٍ

PAGSASATITIK

Wa-fī mū-sā ʾidh ʾar-sal-nā-hu ʾi-lā fir-ʿaw-na bi-sul-ṭā-nim mu-bīnin

SALINWIKA

At kay Moises [ay isa ring tanda] nang Amin siyang ipadala kay Paraon dala ang malinaw na kapangyarihan.


39

فَتَوَلّىٰ بِرُكنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَو مَجنونٌ

PAGSASATITIK

Fa-ta-wal-lā bi-ruk-ni-hī wa-qā-la sā-ḥi-run ʾaw maj-nūnun

SALINWIKA

Ngunit siya ay tumalikod [na may tiwala sa kanyang kapangyarihan] kasama ang kanyang mga tagasunod at nagsabi, “Salamangkero o baliw!”


40

فَأَخَذناهُ وَجُنودَهُ فَنَبَذناهُم فِي اليَمِّ وَهُوَ مُليمٌ

PAGSASATITIK

Fa-ʾa-khadh-nā-hu wa-ju-nū-da-hū fa-na-badh-nā-hum fīl-yam-mi wa-hu-wa mu-līmun

SALINWIKA

Kaya kinuha [sinunggaban] Namin siya at ang kanyang mga sundalo, at itinapon Namin sila sa dagat, at siya ay dapat lang na managot [sisihin].


41

وَفي عادٍ إِذ أَرسَلنا عَلَيهِمُ الرّيحَ العَقيمَ

PAGSASATITIK

Wa-fī ʿā-din ʾidh ʾar-sal-nā ʿa-lay-hi-mur rī-ḥal ʿa-qīma

SALINWIKA

At sa mga taong ʿĀd [ay isa ring tanda] nang Aming pawalan sa kanila ang tuyong hangin.


42

ما تَذَرُ مِن شَيءٍ أَتَت عَلَيهِ إِلّا جَعَلَتهُ كَالرَّميمِ

PAGSASATITIK

Mā ta-dha-ru min shay-ʾin ʾa-tat ʿa-lay-hi ʾil-lā ja-ʿa-lat-hu kar-ra-mīmi

SALINWIKA

Hindi ito nag-iwan ng anuman na kanyang nasaling maliban sa ginawa itong tulad ng mga sirang kalat ng guhong hiwa-hiwalay.


43

وَفي ثَمودَ إِذ قيلَ لَهُم تَمَتَّعوا حَتّىٰ حينٍ

PAGSASATITIK

Wa-fī tha-mū-da ʾidh qī-la la-hum ta-mat-ta-ʿū ḥat-tā ḥīnin

SALINWIKA

At sa mga taong Thamūd [ay isa ring tanda] nang sila ay sabihan, “Magpakasaya kayo ng ilang sandali [i.e., tatlong araw].”


44

فَعَتَوا عَن أَمرِ رَبِّهِم فَأَخَذَتهُمُ الصّاعِقَةُ وَهُم يَنظُرونَ

PAGSASATITIK

Fa-ʿa-taw ʿan ʾam-ri rab-bi-him fa-ʾa-kha-dhat-hu-muṣ ṣā-ʿi-qa-tu wa-hum yan-ẓu-rūna

SALINWIKA

Ngunit  sila ay sumuway sa utos ng kanilang Panginoon; kaya sinunggaban sila ng kulog habang sila ay nakatingin.


45

فَمَا استَطاعوا مِن قِيامٍ وَما كانوا مُنتَصِرينَ

PAGSASATITIK

Fa-mās ta-ṭā-ʿū min qi-yā-miw wa-mā kā-nū mun-ta-ṣi-rīna

SALINWIKA

At hindi nila nagawang bumangon [upang tumakas], ni tulungan ang isa’t isa [o ni ipagtanggol ang kanilang mga sarili].


46

وَقَومَ نوحٍ مِن قَبلُ ۖ إِنَّهُم كانوا قَومًا فاسِقينَ

PAGSASATITIK

Wa-qaw-ma nū-ḥim min qab-lu ʾin-na-hum kā-nū qaw-man fā-si-qīna

SALINWIKA

At [Aming winasak] ang mga tao ni Noa bago sila. Tunay na sila ay mga taong masyadong nagmalabis.


47

وَالسَّماءَ بَنَيناها بِأَيدٍ وَإِنّا لَموسِعونَ

PAGSASATITIK

Was-sa-mā-ʾa ba-nay-nā-hā bi-ʾay-diw wa-ʾin-nā la-mū-si-ʿūna

SALINWIKA

At ang langit ay Aming itinatag [bilang mataas na bubong] sa pamamagitan ng mga Kamay [i.e., lakas]. At tunay na Kami ang tiyak na Tagapalawak [nito].


48

وَالأَرضَ فَرَشناها فَنِعمَ الماهِدونَ

PAGSASATITIK

Wal-ʾar-ḍa fa-rash-nā-hā fa-niʿ-mal mā-hi-dūna

SALINWIKA

At ang lupa ay Aming inilatag ng malawak [bilang pahingahan para sa mga nilikha], at napakahusay [Namin] na mga Tagalatag!


49

وَمِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ

PAGSASATITIK

Wa-min kul-li shay-ʾin kha-laq-nā zaw-jay-ni la-ʿal-la-kum ta-dhak-ka-rūna

SALINWIKA

At sa lahat ng mga bagay, nilikha Namin na dalawahan [magkakapares] nang sa gayon kayo ay makinig [sa paalala].


50

فَفِرّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنّي لَكُم مِنهُ نَذيرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Fa-fir-rū ʾi-lāl lāhi ʾin-nī la-kum min-hu na-dhī-rum mu-bīnun

SALINWIKA

Kaya tumakas [i.e., magpakupkop at magtiwala] kay Allah. Tunay na ako sa inyo mula sa Kanya ay malinaw na tagababala.


51

وَلا تَجعَلوا مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ ۖ إِنّي لَكُم مِنهُ نَذيرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Wa-lā taj-ʿa-lū ma-ʿal lā-hi ʾi-lā-han ʾā-khara ʾin-nī la-kum min-hu na-dhī-rum mu-bīnun

SALINWIKA

At huwag gumawa ng kapantay ni Allah ng iba pang diyos. Tunay na ako sa inyo mula sa Kanya ay malinaw na tagababala.


52

كَذٰلِكَ ما أَتَى الَّذينَ مِن قَبلِهِم مِن رَسولٍ إِلّا قالوا ساحِرٌ أَو مَجنونٌ

PAGSASATITIK

Ka-dhā-li-ka mā ʾa-tāl la-dhī-na min qab-li-him mir ra-sū-lin ʾil-lā qā-lū sā-ḥi-run ʾaw maj-nūnun

SALINWIKA

Gayundin, walang dumating sa mga taong nauna sa kanila na anuman sugo maliban sa sinabi nila, “Salamangkero o baliw!”


53

أَتَواصَوا بِهِ ۚ بَل هُم قَومٌ طاغونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ta-wā-ṣaw bihī bal hum qaw-mun ṭā-ghūna

SALINWIKA

Ito ba [ang pamana] na ipinadala nila sa isa’t isa? Hindi [sa halip], sila ay mga taong mapagmalabis.


54

فَتَوَلَّ عَنهُم فَما أَنتَ بِمَلومٍ

PAGSASATITIK

Fa-ta-wal-la ʿan-hum fa-mā ʾan-ta bi-ma-lūmin

SALINWIKA

Kaya talikuran sila, dahil ikaw ay hindi dapat managot [i.e., hindi ka Namin sisisihin sa pagtalikod sa kanila].


55

وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكرىٰ تَنفَعُ المُؤمِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-dhak-kir fa-ʾin-nadh dhik-rā tan-fa-ʿul muʾ-mi-nīna

SALINWIKA

At magpaalala [mangaral], dahil tunay na ang pagpapaalala ay mapakinabang sa mga mananampalataya.


56

وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ

PAGSASATITIK

Wa-mā kha-laq-tul jin-na wal-ʾin-sa ʾil-lā li-yaʿ-bu-dūni

SALINWIKA

At hindi Ko nilikha ang jinn at ang tao maliban sa sambahin Ako.


57

ما أُريدُ مِنهُم مِن رِزقٍ وَما أُريدُ أَن يُطعِمونِ

PAGSASATITIK

Mā ʾu-rī-du min-hum mir riz-qiw wa-mā ʾu-rī-du ʾay yuṭ-ʿi-mūni

SALINWIKA

Hindi Ko kailangan mula sa kanila ang anumang panustos, at hindi Ko kailangan na pakainin nila Ako.


58

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتينُ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal lā-ha hu-war raz-zā-qu dhūl-quw-wa-til ma-tīnu

SALINWIKA

Tunay na si Allah, Siya ang Tagatustos, ang May-ari ng Lakas, ang Matatag.


59

فَإِنَّ لِلَّذينَ ظَلَموا ذَنوبًا مِثلَ ذَنوبِ أَصحابِهِم فَلا يَستَعجِلونِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾin-na lil-la-dhī-na ẓa-la-mū dha-nū-bam mith-la dha-nū-bi ʾaṣ-ḥā-bi-him fa-lā yas-taʿ-ji-lūni

SALINWIKA

At tunay, para sa kanila na nagkasala ay bahagi [ng parusa] tulad ng bahagi [na ipinataw] sa kanilang mga kasama [i.e., naunang tao na katulad nila]. Kaya huwag nila Akong madaliin.


60

فَوَيلٌ لِلَّذينَ كَفَروا مِن يَومِهِمُ الَّذي يوعَدونَ

PAGSASATITIK

Fa-way-lul lil-la-dhī-na ka-fa-rū miy yaw-mi-hi-mul la-dhī yū-ʿa-dūna

SALINWIKA

Kaya kasawian para sa kanila na hindi naniwala mula sa kanilang Araw na [siyang] ipinangako sa kanila!

 

Advertisements

Surah 52: At-Tur

سورة الطور 52 –  جزء 27

AṬ-ṬŪR
(Ang Bundok)

Kabanata: 52 – Talata: 49
Makki Surah

Audio: At-Tur


Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa bundok ng Sinai, kung saan ang Tawrah ay ipinahayag kay Moises. Kinuha ang pangalan nito sa katagang  “ṭūr” na nabanggit sa unang taludtod. Ang Surah ay tumutukoy sa maraming pagtatalo na iniharap sa Propeta ﷺ ng mga di-mananampalataya ng Makkah (taludtod 29 pasunod). Ang kaligayahang tatamasahin ng mga mananampalataya ay naiiba sa mga pagpapahirap ng Impiyerno, at ang Propeta ﷺ ay hinimok na maghintay sa kanyang panahon, na ipagpatuloy ang pagpaparating ng kanyang mensahe, at na maghintay ng may tiwala para sa paghuhukom ng Diyos. Ang Diyos ay sumumpa, bukod sa iba pang mga bagay, sa bundok ng Sinai, na ang Araw ng Paghuhukom ay hindi maiiwasan. Ang Surah ay tinatawag din na: Ang Bundok  Sinai.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالطّورِ

PAGSASATITIK

Waṭ-ṭūri

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng bundok [Sinai],


2

وَكِتابٍ مَسطورٍ

PAGSASATITIK

Wa-ki-tā-bim mas-ṭūrin

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng itinalang Aklat,


3

في رَقٍّ مَنشورٍ

PAGSASATITIK

Fī raq-qim man-shūrin

SALINWIKA

Sa sulatang nakaladlad;


4

وَالبَيتِ المَعمورِ

PAGSASATITIK

Wal-bay-til maʿ-mūri

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng Bahay na malimit na dinadalaw [ang K’abah o ang katapat nito na nasa langit].


5

وَالسَّقفِ المَرفوعِ

PAGSASATITIK

Was-saq-fil mar-fūʿi

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng bubong [langit] na inangat ng mataas,


6

وَالبَحرِ المَسجورِ

PAGSASATITIK

Wal-baḥ-ril mas-jūri

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng dagat na puno ng apoy [dumadaluyong o nagliliyab].


7

إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na ʿa-dhā-ba rab-bi-ka la-wā-qiʿun

SALINWIKA

Tunay, ang parusa ng iyong Panginoon ay tiyak na mangyayari.


8

ما لَهُ مِن دافِعٍ

PAGSASATITIK

Mā la-hū min dā-fiʿin

SALINWIKA

Walang ibang makakapigil nito.


9

يَومَ تَمورُ السَّماءُ مَورًا

PAGSASATITIK

Yaw-ma ta-mū-rus sa-mā-ʾu maw-ran

SALINWIKA

Sa araw na iinog ang langit ng kakila-kilabot na pag-inog,


10

وَتَسيرُ الجِبالُ سَيرًا

PAGSASATITIK

Wa-ta-sī-rul ji-bā-lu say-ran

SALINWIKA

At gagalaw [hahayo] ang mga bundok ng kakila-kilabot na paggalaw.


11

فَوَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Fa-way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kaya kasawian sa araw na iyon para sa mga tumanggi,


12

الَّذينَ هُم في خَوضٍ يَلعَبونَ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na hum fī khaw-ḍiy yal-ʿa-būna

SALINWIKA

Sila na naglimayon sa walang saysay na usapan,


13

يَومَ يُدَعّونَ إِلىٰ نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

PAGSASATITIK

Yaw-ma yu-daʿ-ʿū-na ʾi-lā nā-ri ja-han-na-ma daʿ-ʿan

SALINWIKA

 Sa araw na sila ay iduduldol [itutulak] tungo sa Apoy ng Impiyerno ng malakas na pagduldol,


14

هٰذِهِ النّارُ الَّتي كُنتُم بِها تُكَذِّبونَ

PAGSASATITIK

Hā-dhi-hin nā-rul la-tī kun-tum bi-hā tu-kadh-dhi-būna

SALINWIKA

[Ang mga tagabantay na anghel nito ay sasabihin sa kanila], “Ito ang Apoy na inyong tinanggihan!”


15

أَفَسِحرٌ هٰذا أَم أَنتُم لا تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-siḥ-run hā-dhā ʾam ʾan-tum lā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

Ito ba sa ganoon ay isang salamangka, o [ito ba ay] hindi pa rin ninyo makita [maintindihan]?


16

اصلَوها فَاصبِروا أَو لا تَصبِروا سَواءٌ عَلَيكُم ۖ إِنَّما تُجزَونَ ما كُنتُم تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Iṣ-law-hā faṣ-bi-rū ʾaw lā taṣ-bi-rū sa-wā-ʾun ʿa-lay-kum ʾin-na-mā tuj-zaw-na mā kun-tum taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

“Pumasok kayo [upang masunog dito], at magtiis man kayo o hindi magtiis ay parehas lamang para sa inyo. Kayo ay ginantihan lamang  para sa inyong mga ginawa.


17

إِنَّ المُتَّقينَ في جَنّاتٍ وَنَعيمٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal mut-ta-qī-na fī jan-nā-tiw wa-na-ʿīmin

SALINWIKA

Tunay, ang mga matutuwid [may takot kay Allah] ay nasa mga hardin at lubos na kaligayahan,


18

فاكِهينَ بِما آتاهُم رَبُّهُم وَوَقاهُم رَبُّهُم عَذابَ الجَحيمِ

PAGSASATITIK

Fā-ki-hī-na bi-mā ʾā-tā-hum rab-bu-hum wa-wa-qā-hum rab-bu-hum ʿa-dhā-bal ja-ḥīmi

SALINWIKA

Nagdiriwang dahil sa ibinigay sa kanila ng kanilang Panginoon, at iniligtas sila ng kanilang Panginoon mula sa parusa ng Impiyerno.


19

كُلوا وَاشرَبوا هَنيئًا بِما كُنتُم تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Ku-lū wash-ra-bū ha-nī-ʾam bi-mā kun-tum taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

[Sila ay sasabihan], “Kumain at uminom ng may kasiyahan [bilang gantimpala] para sa inyong mga ginawa.”


20

مُتَّكِئينَ عَلىٰ سُرُرٍ مَصفوفَةٍ ۖ وَزَوَّجناهُم بِحورٍ عينٍ

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na ʿa-lā su-ru-rim maṣ-fū-fah tiw (H pinalitan ng T) wa-zaw-waj-nā-hum bi-ḥū-rin ʿīnin

SALINWIKA

Sila ay sasandal [magpapahingalay] sa mga nakahanay na trono, at Aming silang ipapa-asawa sa mga babaeng may malalaking [magagandang] mata.


21

وَالَّذينَ آمَنوا وَاتَّبَعَتهُم ذُرِّيَّتُهُم بِإيمانٍ أَلحَقنا بِهِم ذُرِّيَّتَهُم وَما أَلَتناهُم مِن عَمَلِهِم مِن شَيءٍ ۚ كُلُّ امرِئٍ بِما كَسَبَ رَهينٌ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na ʾā-ma-nū wat-ta-ba-ʿat-hum dhur-riy-ya-tu-hum bi-ʾī-mā-nin ʾal-ḥaq-nā bi-him dhur-riy-ya-ta-hum wa-mā ʾa-lat-nā-hum min ʿa-ma-li-him min shayʾin kul-lum ri-ʾim bi-mā ka-sa-ba ra-hīnun

SALINWIKA

At sila na mga mananampalataya at sa kanilang mga inapo na sumunod sa kanilang paniniwala, Amin silang ipapatagpo sa kanilang mga inapo [doon sa Paraiso]. At hindi Namin babawasan ang anuman mula [sa gantimpala ng] kanilang mga gawa. Ang bawat tao ay mananagot sa anumang kanyang kinita [pinagsumikapan].


22

وَأَمدَدناهُم بِفاكِهَةٍ وَلَحمٍ مِمّا يَشتَهونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-dad-nā-hum bi-fā-ki-ha-tiw wa-laḥ-mim mim-mā yash-ta-hūna

SALINWIKA

At Amin silang tutustusan ng prutas at karne anuman na kanilang naisin.


23

يَتَنازَعونَ فيها كَأسًا لا لَغوٌ فيها وَلا تَأثيمٌ

PAGSASATITIK

Ya-ta-nā-za-ʿū-na fī-hā kaʾ-sal lā lagh-wun fī-hā wa-lā taʾ-thīmun

SALINWIKA

Sila ay magpapasaan doon sa isa’t isa ng tasa ng alak, [na ang bunga ng pag-inom nito ay] walang masamang pananalita at walang kasalanan [dahil hindi na bawal uminon ng alak].


24

وَيَطوفُ عَلَيهِم غِلمانٌ لَهُم كَأَنَّهُم لُؤلُؤٌ مَكنونٌ

PAGSASATITIK

Wa-ya-ṭū-fu ʿa-lay-him ghil-mā-nul la-hum ka-ʾan-na-hum luʾ-luʾ-um mak-nūnun

SALINWIKA

At sila ay pagsisilbihan ng mga kabataang lalaki, espesyal para lamang sa kanila, na tulad ng mga pinangalagaang perlas.


25

وَأَقبَلَ بَعضُهُم عَلىٰ بَعضٍ يَتَساءَلونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaq-ba-la baʿ-ḍu-hum ʿa-lā baʿ-ḍiy ya-ta-sā-ʾa-lūna

SALINWIKA

At sila ay haharap sa isa’t isa, na nagtatanungan sa bawat isa.


26

قالوا إِنّا كُنّا قَبلُ في أَهلِنا مُشفِقينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū ʾin-nā kun-nā qab-lu fī ʾah-li-nā mush-fi-qīna

SALINWIKA

Sila ay magsasabi, “Tunay, kami noon, kasama ang aming mga pamilya, ay takot [na di-masiyahan ang Allah].


27

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَينا وَوَقانا عَذابَ السَّمومِ

PAGSASATITIK

Fa-man-nal lā-hu ʿa-lay-nā wa-wa-qā-nā ʿa-dhā-bas sa-mūmi

SALINWIKA

Ngunit biniyayaan kami ng Allah at iniligtas Niya kami sa parusa ng nakakapasong init [o hangin] ng Impiyerno.


28

إِنّا كُنّا مِن قَبلُ نَدعوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الرَّحيمُ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā kun-nā min qab-lu nad-ʿūhu ʾin-na-hū hu-wal bar-rur ra-ḥīmu

SALINWIKA

Tunay, kami noon ay nanalangin sa Kanya. Tunay, Siya ang Pinakamabait, ang Pinakamaawain.


29

فَذَكِّر فَما أَنتَ بِنِعمَتِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجنونٍ

PAGSASATITIK

Fa-dhak-kir fa-mā ʾan-ta bi-niʿ-ma-ti rab-bi-ka bi-kā-hi-niw wa-lā maj-nūnin

SALINWIKA

Kaya magpaalala [mangaral sa tao], dahil ikaw, sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Panginoon, ay hindi manghuhula ni baliw.


30

أَم يَقولونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيبَ المَنونِ

PAGSASATITIK

ʾAm ya-qū-lū-na shāʿ-i-run na-ta-rab-ba-ṣu bi-hī ray-bal ma-nūni

SALINWIKA

O sasabihin nila, “[Siya ay] makata, kami ay naghihintay para sa kanya ng kasawian sa paglipas ng panahon?”


31

قُل تَرَبَّصوا فَإِنّي مَعَكُم مِنَ المُتَرَبِّصينَ

PAGSASATITIK

Qul ta-rab-ba-ṣū fa-ʾin-nī ma-ʿa-kum mi-nal-mu-ta-rab-bi-ṣīna

SALINWIKA

Sabihin [mo], “Hintay! Dahil tunay na ako, kasama ninyo, ay kabilang sa mga naghihintay.”


32

أَم تَأمُرُهُم أَحلامُهُم بِهٰذا ۚ أَم هُم قَومٌ طاغونَ

PAGSASATITIK

ʾAm taʿ-mu-ru-hum ʾaḥ-lā-mu-hum bi-hā-dhā ʾam hum qaw-mun ṭā-ghūna

SALINWIKA

O ang kanilang isipan ba ay nag-uudyok sa kanila [upang sabihin] ito, o sila ba ay pangkat ng mga  mapanghimagsik?


33

أَم يَقولونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لا يُؤمِنونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ya-qū-lū-na ta-qaw-wa-la-hū bal lā yuʾ-mi-nūna

SALINWIKA

O sasabihin nila na, “Gawa-gawa lamang niya ito?” Sa halip, sila ay walang pananampalataya!


34

فَليَأتوا بِحَديثٍ مِثلِهِ إِن كانوا صادِقينَ

PAGSASATITIK

Fal-yaʾ-tū bi-ḥa-dī-thim mith-li-hī ʾin kā-nū ṣā-di-qīna

SALINWIKA

Kung ganoon, hayaan silang magpalabas ng pahayag tulad nito, kung sila ay makatotohanan.


35

أَم خُلِقوا مِن غَيرِ شَيءٍ أَم هُمُ الخالِقونَ

PAGSASATITIK

ʾAm khu-li-qū min ghay-ri shay-ʾin ʾam hu-mul khā-li-qūna

SALINWIKA

O sila ba ay nilikha mula sa wala? O ang sarili ba nila ang kanilang tagalikha?


36

أَم خَلَقُوا السَّماواتِ وَالأَرضَ ۚ بَل لا يوقِنونَ

PAGSASATITIK

ʾAm kha-la-qūs sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍa bal lā yū-qi-nūna

SALINWIKA

O sila ba ang naglikha ng mga langit at ng lupa? Sa halip sila ay walang katiyakan!


37

أَم عِندَهُم خَزائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ المُصَيطِرونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ʿin-da-hum kha-zā-ʾi-nu rab-bi-ka ʾam hu-mul mu-ṣay-ṭi-rūna

SALINWIKA

O nasa kanila ba ang mga yaman ng iyong Panginoon? O sila ba ang tagapamahala [ng mga ito]?


38

أَم لَهُم سُلَّمٌ يَستَمِعونَ فيهِ ۖ فَليَأتِ مُستَمِعُهُم بِسُلطانٍ مُبينٍ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hum sul-la-muy yas-ta-mi-ʿū-na fīhi fal-yaʾ-ti mus-ta-mi-ʿu-hum bi-sul-ṭā-nim mu-bīnin

SALINWIKA

O sila ba ay may hagdanan [paakyat sa langit] kung saan sila ay mangungulinig [sa usapan ng mga anghel]? Kung ganoon, hayaan ang kanilang tagapangulinig na magpalabas ng malinaw na kapangyarihan.


39

أَم لَهُ البَناتُ وَلَكُمُ البَنونَ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hul ba-nā-tu wa-la-ku-mul ba-nūna

SALINWIKA

O Siya ba ay may mga anak na babae habang kayo ay may mga anak na lalaki?

Cf. 4:117; 16:57-59; 17:40; 37:149-154; 43:16-19; 53:21-23, 27.


40

أَم تَسأَلُهُم أَجرًا فَهُم مِن مَغرَمٍ مُثقَلونَ

PAGSASATITIK

ʾAm tas-ʾa-lu-hum ʾaj-ran fa-hum mim magh-ra-mim muth-qa-lūna

SALINWIKA

O ikaw ba ay humihingi sa kanila ng kabayaran, kaya sila ay nabibigatan sa utang?


41

أَم عِندَهُمُ الغَيبُ فَهُم يَكتُبونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ʿin-da-hu-mul ghay-bu fa-hum yak-tu-būna

SALINWIKA

O mayroon ba silang kaalaman sa mga lingid, kaya ito ay kanilang isinusulat?


42

أَم يُريدونَ كَيدًا ۖ فَالَّذينَ كَفَروا هُمُ المَكيدونَ

PAGSASATITIK

ʾAm yu-rī-dū-na kay-dan fal-la-dhī-na ka-fa-rū hu-mul ma-kī-dūna

SALINWIKA

O gusto ba nilang lalangin [si Allah]? Ngunit silang mga di-mananampalataya, sila ang napaglalangan!


43

أَم لَهُم إِلٰهٌ غَيرُ اللَّهِ ۚ سُبحانَ اللَّهِ عَمّا يُشرِكونَ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hum ʾi-lā-hun ghay-rul lāhi sub-ḥā-nal lā-hi ʿam-mā yush-ri-kūna

SALINWIKA

O mayroon ba silang iba pang diyos maliban kay Allah? Luwalhati kay Allah! Siya ay malaya sa anumang katambal na iniugnay nila sa Kanya!


44

وَإِن يَرَوا كِسفًا مِنَ السَّماءِ ساقِطًا يَقولوا سَحابٌ مَركومٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾiy ya-raw kis-fam mi-nas sa-mā-ʾi sā-qi-ṭay ya-qū-lū sa-ḥā-bum mar-kūmun

SALINWIKA

At kung sila ay makakita ng bahagi mula sa langit na nahuhulog sa kanila, sila ay magsasabi, “Ito ay bunton lamang ng mga ulap.”


45

فَذَرهُم حَتّىٰ يُلاقوا يَومَهُمُ الَّذي فيهِ يُصعَقونَ

PAGSASATITIK

Fa-dhar-hum ḥat-tā yu-lā-qū yaw-ma-hu-mul la-dhī fī-hi yuṣ-ʿa-qūna

SALINWIKA

Kaya hayaan sila hanggang makatagpo nila ang araw na sila ay mahihimatay [dahil sa takot].


46

يَومَ لا يُغني عَنهُم كَيدُهُم شَيئًا وَلا هُم يُنصَرونَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma lā yugh-nī ʿan-hum kay-du-hum shay-ʾaw wa-lā hum yun-ṣa-rūna

SALINWIKA

Sa araw na walang anumang pakinabang  sa kanila ang kanilang plano [katusuhan], at hindi sila matutulungan.


47

وَإِنَّ لِلَّذينَ ظَلَموا عَذابًا دونَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكثَرَهُم لا يَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na lil-la-dhī-na ẓa-la-mū ʿa-dhā-ban dū-na dhā-li-ka wa-lā-kin-na ʾak-tha-ra-hum lā yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

At tunay, para sa kanila na gumawa ng kasamaan ay may parusa bago iyan, ngunit marami sa kanila ang hindi nakakaalam.


48

وَاصبِر لِحُكمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعيُنِنا ۖ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ حينَ تَقومُ

PAGSASATITIK

Waṣ-bir li-ḥuk-mi rab-bi-ka fa-ʾin-na-ka bi-ʾaʿ-yu-ni-nā wa-sab-biḥ bi-ḥam-di rab-bi-ka ḥī-na ta-qūmu

SALINWIKA

Kaya magtiis sa hatol ng iyong Panginoon, dahil tunay na ikaw ay nasa Aming mga mata. At luwalhatiin ang papuri sa iyong Panginoon kapag ikaw ay bumangon [sa bukang liwayway].


49

وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحهُ وَإِدبارَ النُّجومِ

PAGSASATITIK

Wa-mi-nal lay-li fa-sab-biḥ-hu wa-ʾid-bā-ra nu-jūmi

SALINWIKA

At sa gabi ay luwalhatiin din Siya, at pagkatapos [ng paglaho] ng mga bituin.

Surah 53: An-Najm

سورة النجم 53 –  جزء 27

AN-NAJM
(Ang Bituin)

Kabanata: 53 – Talata: 62
Makki Surah

Audio: An-Najm


Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa bawat isa sa mga bituin, habang ang mga ito ay nahuhulog at naglalaho sa kalawakan, na tunay na si Muhammad ﷺ ay ang hinihintay na Mensahero ng Diyos. Kinukuha ang pangalan nito mula sa unang taludtod na binabanggit ang “najm.” Ang Surah ay nagpapatunay sa banal na pinagmulan ng mensahe ng Propeta ﷺ at tumutukoy sa kanyang pag-akyat sa langit sa Gabing Paglalakbay (taludtod 1 pasunod). Pinabubulaanan ng Surah ang sabi ng mga di-mananampalataya tungkol sa mga diyosa at mga anghel (taludtod 19 pasunod), at naglilista ng ilang mga katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay nagtatapos sa babala ng napipintong Araw ng Paghuhukom. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Mga Pleiades [bukas na kumpol ng mga bituin sa konstelasyon, may ilang 500 bituin sa kumpol ngunit anim lang (o higit pa) ang nakikita ng mismong mata].

Itinala ni Al-Bukhari na si Abdullah bin Mas’ud ay nagsabi, “Ang Surah An-Najm ay ang unang Surah kung saan ang pagpapatirapa ay ipinahayag. Ang Propeta ﷺ ay binanggit ito sa Makkah at nagpatirapa. Sila na kasama niya sa oras na iyon ay nagpatirapa kasama niya, maliban sa isang matandang lalaki na kumuha ng isang dakot na lupa at idiniit ito sa kanyang noo. Sa kalaunan, nakita ko siyang pinatay bilang isang di-mananampalataya. Siya si Umayyah bin Khalaf.” [Tafsir Ibn Kathir]


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالنَّجمِ إِذا هَوىٰ

PAGSASATITIK

Wan-naj-mi ʾi-dhā ha-wā

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng bituin kapag ito ay nahulog [o naglaho].


2

ما ضَلَّ صاحِبُكُم وَما غَوىٰ

PAGSASATITIK

Mā ḍal-la ṣā-ḥi-bu-kum wa-mā gha-wā

SALINWIKA

Ang inyong kasama [i.e. Propeta] ay hindi naligaw ni nagkamali,


3

وَما يَنطِقُ عَنِ الهَوىٰ

PAGSASATITIK

Wa-mā yan-ṭi-qu ʿa-nil ha-wā

SALINWIKA

Ni nagsalita ng sarili niyang pagnanasa,


4

إِن هُوَ إِلّا وَحيٌ يوحىٰ

PAGSASATITIK

ʾIn hu-wa ʾil-lā waḥ-yun yū-ḥā

SALINWIKA

Ito ay isa lamang kapahayagan na ipinahayag [sa kanya],


5

عَلَّمَهُ شَديدُ القُوىٰ

PAGSASATITIK

ʿAl-la-ma-hū sha-dī-dul qu-wā

SALINWIKA

Tinuruan siya ng isa [i.e. Jibril] na may dakilang kapangyarihan,


6

ذو مِرَّةٍ فَاستَوىٰ

PAGSASATITIK

Dhū mir-ra-tin fas-ta-wā

SALINWIKA

Na nagtataglay ng kagalingan [sa paghatol, lakas o karunungan]. At siya ay umakyat sa [kanyang] tunay na anyo at naging matatag.


7

وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعلىٰ

PAGSASATITIK

Wa-hu-wa bil-ʾu-fu-qil ʾaʿ-lā

SALINWIKA

Habang siya ay nasa pinakamataas na bahagi ng kalawakan [kalangitan].


8

ثُمَّ دَنا فَتَدَلّىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma da-nā fa-ta-dal-lā

SALINWIKA

Pagkatapos siya ay lumapit ng lumapit,


9

فَكانَ قابَ قَوسَينِ أَو أَدنىٰ

PAGSASATITIK

Fa-kā-na qā-ba qaw-say-ni ʾaw ʾad-nā

SALINWIKA

Hanggang mapalapit siya ng singhaba ng dalawang busog ng pana o kahit mas malapit pa,


10

فَأَوحىٰ إِلىٰ عَبدِهِ ما أَوحىٰ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaw-ḥā ʾi-lā ʿab-di-hī mā ʾaw-ḥā

SALINWIKA

Kaya ipinahayag Niya [sa pamamagitan ni Jibril] sa Kanyang alipin anuman na Kanyang ipinahayag.


11

ما كَذَبَ الفُؤادُ ما رَأىٰ

PAGSASATITIK

Mā ka-dha-bal fu-ʾā-du mā ra-ʾā

SALINWIKA

Ang puso [ng Propeta] ay hindi nagsinungaling sa anumang nakita niya.


12

أَفَتُمارونَهُ عَلىٰ ما يَرىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-tu-mā-rū-na-hū ʿa-lā mā ya-rā

SALINWIKA

Kayo ba ay makikipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang nakita [sa Mi’raj, ang pag-akyat niya sa pitong mga langit]?


13

وَلَقَد رَآهُ نَزلَةً أُخرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ra-ʾā-hu naz-la-tan ʾukh-rā

SALINWIKA

At tunay, nakita niya siya [i.e. Jibril] sa isa pang pagkakataon [pangalawang pagbaba sa kanyang tunay na anyo],


14

عِندَ سِدرَةِ المُنتَهىٰ

PAGSASATITIK

ʿIn-da sid-ra-til mun-ta-hā

SALINWIKA

Malapit [doon] sa puno ng Sidr sa huling hangganan [sa taas ng ikapitong langit na lampas nito ay walang makakaraan],


15

عِندَها جَنَّةُ المَأوىٰ

PAGSASATITIK

ʿIn-da-hā jan-na-tul maʾ-wā

SALINWIKA

Malapit doon ang tahanang Paraiso,


16

إِذ يَغشَى السِّدرَةَ ما يَغشىٰ

PAGSASATITIK

ʾIdh yagh-shās sid-ra-ta mā yagh-shā

SALINWIKA

Kapag natakpan ang punong Sidr ng anumang tumakip dito.


17

ما زاغَ البَصَرُ وَما طَغىٰ

PAGSASATITIK

Mā zā-ghal ba-ṣa-ru wa-mā ṭa-ghā

SALINWIKA

Ang paningin [ng Propeta] ay hindi lumihis [sa kanan man o kaliwa], ni lumampas sa hangganan [na naitakdang makita niya].


18

لَقَد رَأىٰ مِن آياتِ رَبِّهِ الكُبرىٰ

PAGSASATITIK

La-qad ra-ʾā min ʾā-yā-ti rab-bi-hil kub-rā

SALINWIKA

Tunay, nakita niya ang ilan sa mga pinakadakilang tanda ng kanyang Panginoon.


19

أَفَرَأَيتُمُ اللّاتَ وَالعُزّىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tu-mul lā-ta wal-ʿuz-zā

SALINWIKA

Kaya ano ang masasabi ninyo [tungkol sa inyong sinasamba] na sina Lāt and ʿUzzā?


20

وَمَناةَ الثّالِثَةَ الأُخرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ma-nā-that thā-li-tha-tal ʾukh-rā

SALINWIKA

At si Manāt, ang isa pang ikatlo?


21

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-la-ku-mudh dha-ka-ru wa-la-hul ʾun-thā

SALINWIKA

Para sa inyo ba ang mga lalaki at para sa Kanya ang mga babae?


22

تِلكَ إِذًا قِسمَةٌ ضيزىٰ

PAGSASATITIK

Til-ka ʾi-dhan qis-ma-tun ḍī-zā

SALINWIKA

Iyan, sa gayon, ay madayang paghahati!


23

إِن هِيَ إِلّا أَسماءٌ سَمَّيتُموها أَنتُم وَآباؤُكُم ما أَنزَلَ اللَّهُ بِها مِن سُلطانٍ ۚ إِن يَتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهوَى الأَنفُسُ ۖ وَلَقَد جاءَهُم مِن رَبِّهِمُ الهُدىٰ

PAGSASATITIK

ʾIn hi-ya ʾil-lā ʾas-mā-ʾun sam-may-tu-mū-hā ʾan-tum wa-ʾā-bā-ʾu-kum mā ʾan-za-lal lā-hu bi-hā min sul-ṭānin ʾiy yat-ta-bi-ʿū-na ʾil-lāẓ ẓan-na wa-mā tah-wāl ʾan-fusu wa-la-qad jā-ʾa-hum mir rab-bi-hi-mul hu-dā

SALINWIKA

Ito ay mga pangalan lamang na inyong ipinangalan sa kanila, kayo at ang inyong mga ninuno, kung saan si Allah ay hindi nagbaba ng anumang kapangyarihan [katibayan]. Sila ay walang sinusunod maliban sa mga haka-haka at mga pagnanasa ng mga sarili, habang tunay na dumating na sa kanila ang patnubay mula sa kanilang Panginoon.


24

أَم لِلإِنسانِ ما تَمَنّىٰ

PAGSASATITIK

ʾAm lil ʾin-sā-ni mā ta-man-nā

SALINWIKA

O para sa tao ba ay anumang kanyang naisin?


25

فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأولىٰ

PAGSASATITIK

Fa-lil-lā-hil ʾā-khi-ra-tu wal-ʾū-lā

SALINWIKA

Habang pag-aari ni Allah ang huli [Kabilang Buhay] at ang una [ang mundong ito].


26

وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغني شَفاعَتُهُم شَيئًا إِلّا مِن بَعدِ أَن يَأذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشاءُ وَيَرضىٰ

PAGSASATITIK

Wa-kam mim ma-la-kin fīs-sa-mā-wā-ti lā tugh-nī sha-fā-ʿa-tu-hum shay-ʾan ʾil-lā mim baʿ-di ʾay yaʾ-dha-nal lā-hu li-may ya-shā-ʾu wa-yar-ḍā

SALINWIKA

At ilan mula sa mga anghel na nasa mga langit na walang anumang silbi ang kanilang pamamagitan maliban pagkatapos na ipahintulot ni Allah sa sinuman na Kanyang ninanais at kinalulugdan.


27

إِنَّ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمّونَ المَلائِكَةَ تَسمِيَةَ الأُنثىٰ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na lā yuʾ-mi-nū-na bil-ʾā-khi-ra-ti la-yu-sam-mū-nal ma-lā-ʾi-ka-ta tas-mi-ya-tal ʾun-thā

SALINWIKA

Tunay, sila na hindi naniwala sa Kabilang Buhay, tunay na pinapangalanan nila ang mga anghel ng mga pangalang pambabae.


28

وَما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ ۖ إِن يَتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الحَقِّ شَيئًا

PAGSASATITIK

Wa-mā la-hum bi-hī min ʿil-min ʾiy yat-ta-bi-ʿū-na ʾil-lāẓ ẓan-na wa-ʾin-naẓ ẓan-na lā yugh-nī mi-nal ḥaq-qi shay-ʾan

SALINWIKA

Habang wala silang kaalaman tungkol dito. Wala silang sinusunod maliban sa mga haka-haka. At tunay, ang haka-haka ay hindi pamalit sa katotohanan.


29

فَأَعرِض عَن مَن تَوَلّىٰ عَن ذِكرِنا وَلَم يُرِد إِلَّا الحَياةَ الدُّنيا

PAGSASATITIK

Fa-ʾaʿ-riḍ ʿam man ta-wal-lā ʿan dhik-ri-nā wa-lam yu-rid ʾil-lāl ḥa-yā-tad dun-yā

SALINWIKA

Kaya iwasan sila na tumalikod sa Aming paggunita at walang ninanais maliban sa makamundong buhay.


30

ذٰلِكَ مَبلَغُهُم مِنَ العِلمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبيلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بِمَنِ اهتَدىٰ

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka mab-la-ghu-hum mi-nal ʿilmi ʾin-na rab-ba-ka hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-man ḍal-la ʿan sa-bī-li-hī wa-hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-ma-nih ta-dā

SALINWIKA

Iyan ang kabuuan [huling maaabot] ng kanilang kaalaman. Tunay, ang iyong Panginoon, Siya ang Ganap na Nakakaalam sa sinumang naligaw mula sa Kanyang landas. At Siya ang Ganap na Nakakaalam sa sinumang [tamang] napatnubayan.


31

وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ لِيَجزِيَ الَّذينَ أَساءوا بِما عَمِلوا وَيَجزِيَ الَّذينَ أَحسَنوا بِالحُسنَى

PAGSASATITIK

Wa-lil-lā-hi mā fīs-sa-mā-wā-ti wa-mā fīl ʾar-ḍi li-yaj-zi-yal la-dhī-na ʾa-sā-ʾū bi-mā ʿa-mi-lū wa-yaj-zi-yal la-dhī-na ʾaḥ-sa-nū bil-ḥus-nā

SALINWIKA

At kay Allah ang anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa, upang magantimpalaan Niya sila na gumawa ng kasamaan [ng parusa] sa kanilang mga gawa, at magantimpalaan Niya sila na gumawa ng kabutihan ng pinakamahusay [na gantimpala].


32

الَّذينَ يَجتَنِبونَ كَبائِرَ الإِثمِ وَالفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ المَغفِرَةِ ۚ هُوَ أَعلَمُ بِكُم إِذ أَنشَأَكُم مِنَ الأَرضِ وَإِذ أَنتُم أَجِنَّةٌ في بُطونِ أُمَّهاتِكُم ۖ فَلا تُزَكّوا أَنفُسَكُم ۖ هُوَ أَعلَمُ بِمَنِ اتَّقىٰ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na yaj-ta-ni-bū-na ka-bā-ʾi-ral ʾith-mi wal-fa-wā-ḥi-sha ʾil-lāl la-mama ʾin-na rab-ba-ka wā-si-ʿul magh-fi-ra-ti hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-kum ʾidh ʾan-sha-ʾa-kum mi-nal ʾar-ḍi wa-ʾidh ʾan-tum ʾa-jin-na-tun fī bu-ṭū-ni ʾum-ma-hā-ti-kum fa-lā tu-zak-kū ʾan-fu-sa-kum hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-ma-nit ta-qā

SALINWIKA

Sila na umiwas sa mga malalaking kasalanan at mga kahalayan, maliban sa [mga maliliit at paminsan-minsang] pagkalimot. Tunay, ang iyong Panginoon ay malawak sa [Kanyang] kapatawaran. Siya ang Ganap na Nakakaalam sa inyo noong kayo ay nilikha Niya mula sa lupa [Adam], at noong kayo ay mga nakatago [embrayo] pa lamang sa sinapupunan ng inyong mga ina. Kaya huwag ninyong  angkinin ang inyong kadalisayan sa inyong mga sarili. Siya ang Ganap na Nakakaalam kung sino ay matuwid at may takot sa Kanya.


33

أَفَرَأَيتَ الَّذي تَوَلّىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tal la-dhī ta-wal-lā

SALINWIKA

Nakita mo ba siya na tumalikod [sa patnubay],


34

وَأَعطىٰ قَليلًا وَأَكدىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaʿ-ṭā qa-lī-law wa-ʾak-dā

SALINWIKA

At nagbigay na kaunti at pagkatapos ay huminto sa pagbibigay?


35

أَعِندَهُ عِلمُ الغَيبِ فَهُوَ يَرىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-ʿin-da-hū ʿil-mul ghay-bi fa-hu-wa ya-rā

SALINWIKA

May kaalaman ba siya sa hindi nakikita upang ito ay kanyang makita?


36

أَم لَم يُنَبَّأ بِما في صُحُفِ موسىٰ

PAGSASATITIK

ʾAm lam yu-nab-baʾ bi-mā fī ṣu-ḥu-fi mū-sā

SALINWIKA

Hindi ba siya nabalitaan kung ano ang nasa mga Kasulatan nina Moises,


37

وَإِبراهيمَ الَّذي وَفّىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾib-rā-hī-mal la-dhī waf-fā

SALINWIKA

At Abraham, na tumupad [sa mga kautusan ng Diyos],


38

أَلّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرىٰ

PAGSASATITIK

ʾAl-lā ta-zi-ru wā-zi-ra-tuw wiz-ra ʾukh-rā

SALINWIKA

Na walang tagadala ng pasanin [kasalanan] ang magdadala ng pasanin ng iba,


39

وَأَن لَيسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾal lay-sa lil-ʾin-sā-ni ʾil-lā mā sa-ʿā

SALINWIKA

At ang tao ay walang pag-aari maliban sa anuman na kanyang pinagsumikapan,


40

وَأَنَّ سَعيَهُ سَوفَ يُرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na saʿ-ya-hū saw-fa yu-rā

SALINWIKA

At sa lalong madaling panahon ay ipapakita ang kanyang pinagsumikapan,


41

ثُمَّ يُجزاهُ الجَزاءَ الأَوفىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma yuj-zā-hul ja-zā-ʾal ʾaw-fā

SALINWIKA

Pagkatapos, siya ay gagantimpalaan para dito ng ganap na gantimpala;


42

وَأَنَّ إِلىٰ رَبِّكَ المُنتَهىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na ʾi-lā rab-bi-kal mun-ta-hā

SALINWIKA

At [na] sa iyong Panginoon ang huling hantungan,


43

وَأَنَّهُ هُوَ أَضحَكَ وَأَبكىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū hu-wa ʾaḍ-ḥa-ka wa-ʾab-kā

SALINWIKA

At [na] Siya ang nagpatawa at nagpaiyak [sa mga tao],


44

وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحيا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū hu-wa ʾa-mā-ta wa-ʾaḥ-yā

SALINWIKA

At [na] Siya ay nagbibigay ng kamatayan at nagbibigay ng buhay,


45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالأُنثىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū kha-la-qaz zaw-jay-nidh dha-ka-ra wal-ʾun-thā

SALINWIKA

At [na] Siya ang naglikha ng mga pares [ng kasarian] ng lalaki at babae,


46

مِن نُطفَةٍ إِذا تُمنىٰ

PAGSASATITIK

Min nuṭ-fa-tin ʾi-dhā tum-nā

SALINWIKA

Mula sa patak ng [tabud] likido kapag ito ay ibinuga;


47

وَأَنَّ عَلَيهِ النَّشأَةَ الأُخرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na ʿa-lay-hin nash-ʾa-tal ʾukh-rā

SALINWIKA

At [na] sa Kanya ay isa pang muling pagkabuhay,


48

وَأَنَّهُ هُوَ أَغنىٰ وَأَقنىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū hu-wa ʾagh-nā wa-ʾaq-nā

SALINWIKA

At [na] Siya ang nagkakaloob ng yaman at katiwasayan,


49

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū hu-wa rab-bush shiʿ-rā

SALINWIKA

At [na] Siya ang Panginoon ng Siryus [maliwanag na bituin na dating sinamba ng mga paganong Arabo];


50

وَأَنَّهُ أَهلَكَ عادًا الأولىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū ʾah-la-ka ʿā-da-nil ʾū-lā

SALINWIKA

At [na] Siya ang lumipol sa mga nagdaang pamayanang ʿĀd,


51

وَثَمودَ فَما أَبقىٰ

PAGSASATITIK

Wa-tha-mū-da fa-mā ʾab-qā

SALINWIKA

At pamayanang Thamud, at walang nakaligtas [sa kanila];


52

وَقَومَ نوحٍ مِن قَبلُ ۖ إِنَّهُم كانوا هُم أَظلَمَ وَأَطغىٰ

PAGSASATITIK

Wa-qaw-ma nū-ḥim min qab-lu ʾin-na-hum kā-nū hum ʾaẓ-la-ma wa-ʾaṭ-ghā

SALINWIKA

At mga pamayanan ni Noa bago niyan. Tunay, sila ay higit na di-makatarungan at higit na mapanghimagsik.


53

وَالمُؤتَفِكَةَ أَهوىٰ

PAGSASATITIK

Wal-muʾ-ta-fi-ka-ta ʾah-wā

SALINWIKA

At linipol Niya ang ang mga itinaob na lungsod [ng Sodom at Gomorrah].


54

فَغَشّاها ما غَشّىٰ

PAGSASATITIK

Fa-ghash-shā-hā mā ghash-shā

SALINWIKA

Na natakpan ang mga ito ng tumakip dito [umulan ng mga luwad na bato bilang parusa].


55

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارىٰ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-ʾi rab-bi-ka ta-ta-mā-rā

SALINWIKA

[O tao!], Kaya alin sa mga biyaya ng iyong Panginoon ang iyong pinag-aalinlanganan?


56

هٰذا نَذيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولىٰ

PAGSASATITIK

Hā-dhā na-dhī-rum mi-nan nu-dhu-ril ʾū-lā

SALINWIKA

Ito [si Muhammad] ay isang tagababala sa hanay ng mga naunang tagababala.


57

أَزِفَتِ الآزِفَةُ

PAGSASATITIK

ʾA-zi-fa-til ʾā-zi-fahtu (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Ang napipintong Oras ay malapit na.


58

لَيسَ لَها مِن دونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ

PAGSASATITIK

Lay-sa la-hā min dū-nil lā-hi kā-shi-fahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Walang ibang makakapigil [at walang nakakaalam ng oras] nito maliban kay Allah.


59

أَفَمِن هٰذَا الحَديثِ تَعجَبونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-min hā-dhāl ḥa-dī-thi taʿ-ja-būna

SALINWIKA

Kaya kayo ba ay nagtataka sa salitang ito [Qur’an],


60

وَتَضحَكونَ وَلا تَبكونَ

PAGSASATITIK

Wa-taḍ-ḥa-kū-na wa-lā tab-kūna

SALINWIKA

At kayo ay nagtatawanan sa halip na nag-iiyakan,


61

وَأَنتُم سامِدونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-tum sā-mi-dūna

SALINWIKA

Habang sinasayang ninyo [ang inyong buhay] sa mga paglilibang!


62

فَاسجُدوا لِلَّهِ وَاعبُدوا ۩

PAGSASATITIK

Fas-ju-dū lil-lā-hi waʿ-bu-dū

SALINWIKA

[Sa halip], magpatirapa kayo kay Allah at sambahin Siya!

Surah 54: Al-Qamar

سورة القمر 54 –  جزء 27

AL-QAMAR
(Ang Buwan)

Kabanata: 54 – Talata: 55
Makki Surah

Audio: Al-Qamr


Ang Surah ay nagbubukas kasama ang nakakatakot at nakakakilabot na tanda ng pagdating ng katapusan ng mundo at ang pagkahati ng buwan. Kinuha ang pamagat nito mula sa unang talata na binanggit ang “qamar,” na dito ay tumutukoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Pangunahing tinutukoy ng Surah ang parusang ipinataw sa mga nakaraang henerasyon ng mga di-mananampalataya. Ang mga ito ay ipinakita bilang isang babala sa mga di-mananampalataya ng Makkah, na ang paalala ay “mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?” sa kabuuan ng Surah. Sa katapusan, ang pakikitungo sa mga di-mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom ay kabaligtaran sa walang hanggang kaligayahan na tatamasahin ng mga mananampalataya.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

اقتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ

PAGSASATITIK

Iq-ta-ra-ba-tis sā-ʿa-tu wan-shaq-qal qa-maru

SALINWIKA

Lumapit na ang Oras at nahati na [sa dalawa] ang buwan.


2

وَإِن يَرَوا ءايَةً يُعرِضوا وَيَقولوا سِحرٌ مُستَمِرٌّ

PAGSASATITIK

Wa-ʾiy ya-raw ʾā-ya-tay yuʿ-ri-ḍū wa-ya-qū-lū siḥ-rum mus-ta-mirrun

SALINWIKA

At kapag nakita nila ang tanda, sila ay tatalikod, at sila ay magsasabi, “Tuloy-tuloy na salamangka.”


3

وَكَذَّبوا وَاتَّبَعوا أَهواءَهُم ۚ وَكُلُّ أَمرٍ مُستَقِرٌّ

PAGSASATITIK

Wa-kadh-dha-bū wat-ta-ba-ʿū ʾah-wā-ʾa-hum wa-kul-lu ʾam-rim mus-ta-qirrun

SALINWIKA

At sila ay tumanggi, at sinunod ang kanilang mga pagnanasa. Ngunit ang bawat bagay ay may takdang panahon.


4

وَلَقَد جاءَهُم مِنَ الأَنباءِ ما فيهِ مُزدَجَرٌ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad jā-ʾa-hum mi-nal ʾam-bā-ʾi mā fī-hi muz-da-jarun

SALINWIKA

At tunay, dumating na sa kanila ang balita na may sapat na mga pangaral [pagbabawal] upang malaman nila ang tama sa mali.


5

حِكمَةٌ بٰلِغَةٌ ۖ فَما تُغنِ النُّذُرُ

PAGSASATITIK

Ḥik-ma-tum bā-li-ghahtun (H pinalitan ng T) fa-mā tugh-nin nu-dhuru

SALINWIKA

Ganap na karunungan, ngunit walang silbi [sa kanila] ang mga babala.


6

فَتَوَلَّ عَنهُم ۘ يَومَ يَدعُ الدّاعِ إِلىٰ شَيءٍ نُكُرٍ

PAGSASATITIK

Fa-ta-wal-la ʿan-hum yaw-ma yad-ʿud dā-ʿi ʾi-lā shay-ʾin nu-kurin

SALINWIKA

Kaya layuan [hayaan] mo sila, sa araw na ang tagatawag ay tatawag para sa nakakatakot na bagay.


7

خُشَّعًا أَبصٰرُهُم يَخرُجونَ مِنَ الأَجداثِ كَأَنَّهُم جَرادٌ مُنتَشِرٌ

PAGSASATITIK

Khush-sha-ʿan ʾab-ṣā-ru-hum yakh-ru-jū-na mi-nal ʾaj-dā-thi ka-ʾan-na-hum ja-rā-dum mun-ta-shirun

SALINWIKA

Mapagpakumbaba ang kanilang mga paningin, sila ay lalabas mula sa mga libingan na parang mga nagkalat na tipaklong.


8

مُهطِعينَ إِلَى الدّاعِ ۖ يَقولُ الكٰفِرونَ هٰذا يَومٌ عَسِرٌ

PAGSASATITIK

Muh-ṭi-ʿī-na ʾi-lād dāʿi ya-qū-lul kā-fi-rū-na hā-dhā yaw-mun ʿa-sirun

SALINWIKA

Nag-uunahang makarating sa tagatawag, sasabihin ng mga di-mananampalataya, “Ito ay araw ng paghihirap.”


9

 كَذَّبَت قَبلَهُم قَومُ نوحٍ فَكَذَّبوا عَبدَنا وَقالوا مَجنونٌ وَازدُجِرَ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bat qab-la-hum qaw-mu nū-ḥin fa-kadh-dha-bū ʿab-da-nā wa-qā-lū maj-nū-nuw waz-du-jira

SALINWIKA

Tumanggi ang mga nauna sa kanila na mga tao ni Noa, kaya tinanggihan nila ang Aming alipin, at sinabi nila, “Baliw!” at siya ay itinaboy.


10

فَدَعا رَبَّهُ أَنّى مَغلوبٌ فَانتَصِر

PAGSASATITIK

Fa-da-ʿā rab-ba-hū ʾan-nī magh-lū-bun fan-ta-ṣir

SALINWIKA

Kaya siya ay nagsumamo sa kanyang Panginoon, “Ako ay tinalo, kaya bigyan Mo po ako ng tagumpay [o tulong].”


11

فَفَتَحنا أَبوٰبَ السَّماءِ بِماءٍ مُنهَمِرٍ

PAGSASATITIK

Fa-fa-taḥ-nā ʾab-wā-bas sa-mā-ʾi bi-mā-ʾim mun-ha-mirin

SALINWIKA

Kaya binuksan Namin ang mga pinto ng langit, at ang tubig ay malakas na bumuhos.


12

وَفَجَّرنَا الأَرضَ عُيونًا فَالتَقَى الماءُ عَلىٰ أَمرٍ قَد قُدِرَ

PAGSASATITIK

Wa-faj-jar-nāl ʾar-ḍa ʿu-yū-nan fal-ta-qāl mā-ʾu ʿa-lā ʾam-rin qad qu-dira

SALINWIKA

At Aming pinasambulat ang mga bukal sa lupa, kaya ito ay humalo sa tubig-ulan ayon sa utos na nakatakda na.


13

وَحَمَلنٰهُ عَلىٰ ذاتِ أَلوٰحٍ وَدُسُرٍ

PAGSASATITIK

Wa-ḥa-mal-nā-hu ʿa-lā dhā-ti ʾal-wā-ḥiw wa-du-surin

SALINWIKA

At dinala Namin siya sa barkong gawa sa mga tabla ng kahoy at mga pako.


14

تَجرى بِأَعيُنِنا جَزاءً لِمَن كانَ كُفِرَ

PAGSASATITIK

Taj-rī bi-ʾaʿ-yu-ni-nā ja-zāʾ-al li-man kā-na ku-fira

SALINWIKA

Na naglalayag mismo sa Aming mga mata, isang gantimpala para sa kanya na tinanggihan.


15

وَلَقَد تَرَكنٰها ءايَةً فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ta-rak-nā-hā ʾā-ya-tan fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, iniwan Namin ito bilang tanda, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?


16

فَكَيفَ كانَ عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Fa-kay-fa kā-na ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Kaya paano [katindi] ang Aking parusa at mga babala?


17

وَلَقَد يَسَّرنَا القُرءانَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad yas-sar-nāl qur-ʾā-na lidh-dhik-ri fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, ginawa Naming madali ang Qur’an para sa pag-alala, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?


18

كَذَّبَت عادٌ فَكَيفَ كانَ عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bat ʿā-dun fa-kay-fa kā-na ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Tumanggi ang mga taong ‘Ad, kaya paano [katindi] ang Aking parusa at mga babala?


19

إِنّا أَرسَلنا عَلَيهِم ريحًا صَرصَرًا فى يَومِ نَحسٍ مُستَمِرٍّ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾar-sal-nā ʿa-lay-him rī-ḥan ṣar-ṣa-ran fī yaw-mi naḥ-sim mus-ta-mirrin

SALINWIKA

Tunay, Kami ay nagpadala sa kanila ng hanging pumapagaspas sa araw na tuloy-tuloy ang kasawian.


20

تَنزِعُ النّاسَ كَأَنَّهُم أَعجازُ نَخلٍ مُنقَعِرٍ

PAGSASATITIK

Tan-zi-ʿun nā-sa ka-ʾan-na-hum ʾaʿ-jā-zu nakh-lim mun-qa-ʿirin

SALINWIKA

Na bumubunot [tumatangay] sa mga tao tulad ng mga binunot na tuod ng palmang datiles.


21

فَكَيفَ كانَ عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Fa-kay-fa kā-na ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Kaya paano [katindi] ang Aking parusa at mga babala?


22

وَلَقَد يَسَّرنَا القُرءانَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad yas-sar-nāl qur-ʾā-na lidh-dhik-ri fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, ginawa Naming madali ang Qur’an para sa pag-alala, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makinig sa pangaral]?


23

كَذَّبَت ثَمودُ بِالنُّذُرِ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bath tha-mū-du bin-nu-dhuri

SALINWIKA

Tumanggi [rin] ang mga taong Thamud sa mga babala.


24

فَقالوا أَبَشَرًا مِنّا وٰحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنّا إِذًا لَفى ضَلٰلٍ وَسُعُرٍ

PAGSASATITIK

Fa-qā-lū ʾa-ba-sha-ram min-nā wā-ḥi-dan nat-ta-bi-ʿu-hū ʾin-nā ʾi-dhal la-fī ḍa-lā-liw wa-su-ʿurin

SALINWIKA

Kaya sinabi nila, “Tao lamang ba mula sa amin na iisa [sa kabila ng dami namin] ang aming susundin? Tunay, sa ganoon kami ay nasa kamalian at kabaliwan.”


25

أَءُلقِىَ الذِّكرُ عَلَيهِ مِن بَينِنا بَل هُوَ كَذّابٌ أَشِرٌ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾul-qi-yadh dhik-ru ʿa-lay-hi mim bay-ni-nā bal hu-wa kadh-dhā-bun ʾa-shirun

SALINWIKA

Ang paalala ba ay ipinadala lamang sa kanya mula sa amin [sa kabila ng dami namin]? Ngunit siya ay sinungaling at walang galang.


26

سَيَعلَمونَ غَدًا مَنِ الكَذّابُ الأَشِرُ

PAGSASATITIK

Sa-yaʿ-la-mū-na gha-dam ma-nil kadh-dhā-bul ʾa-shiru

SALINWIKA

Malalaman nila bukas kung sino ang sinungaling at walang galang.


27

إِنّا مُرسِلُوا النّاقَةِ فِتنَةً لَهُم فَارتَقِبهُم وَاصطَبِر

PAGSASATITIK

ʾIn-nā mur-si-lūn nā-qa-ti fit-na-tal la-hum far-ta-qib-hum waṣ-ṭa-bir

SALINWIKA

Tunay, Aming ipapadala ang babaeng kamelyo bilang pagsubok sa kanila, kaya subaybayan sila, at magtiis.


28

وَنَبِّئهُم أَنَّ الماءَ قِسمَةٌ بَينَهُم ۖ كُلُّ شِربٍ مُحتَضَرٌ

PAGSASATITIK

Wa-nab-biʾ-hum ʾan-nal mā-ʾa qis-ma-tum bay-na-hum kul-lu shir-bim muḥ-ta-ḍarun

SALINWIKA

At ipaalam sa kanila na ang tubig ay nabahagi sa pagitan nila, bawat karapatan ng isa na uminom ay naitakda na [hali-halili].


29

فَنادَوا صاحِبَهُم فَتَعاطىٰ فَعَقَرَ

PAGSASATITIK

Fa-nā-daw ṣā-ḥi-ba-hum fa-ta-ʿā-ṭā fa-ʿa-qara

SALINWIKA

Ngunit tinawag nila ang kanilang kasama, kaya kumuha siya [ng espada] at pinatay ito.


30

فَكَيفَ كانَ عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Fa-kay-fa kā-na ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Kaya paano [katindi] ang Aking parusa at mga babala?


31

إِنّا أَرسَلنا عَلَيهِم صَيحَةً وٰحِدَةً فَكانوا كَهَشيمِ المُحتَظِرِ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾar-sal-nā ʿa-lay-him ṣay-ḥa-taw wā-ḥi-da-tan fa-kā-nū ka-has-hī-mil muḥ-ta-ẓiri

SALINWIKA

Tunay, Kami ay nagpadala laban sa kanila ng isang malakas na sigaw, kaya sila ay tulad ng mga tuyong piraso ng halaman [para sa paggawa ng kulungan ng hayop].


32

وَلَقَد يَسَّرنَا القُرءانَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad yas-sar-nāl qur-ʾā-na lidh-dhik-ri fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, ginawa Naming madali ang Qur’an para sa pag-alala, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makinig sa pangaral]?


33

كَذَّبَت قَومُ لوطٍ بِالنُّذُرِ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bat qaw-mu lū-ṭim bin-nu-dhuri

SALINWIKA

Tumanggi [rin] ang pamayanan ni Lut sa mga babala.


34

إِنّا أَرسَلنا عَلَيهِم حاصِبًا إِلّا ءالَ لوطٍ ۖ نَجَّينٰهُم بِسَحَرٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾar-sal-nā ʿa-lay-him ḥā-ṣi-ban ʾil-lā ʾā-la lū-ṭin naj-jay-nā-hum bi-sa-ḥarin

SALINWIKA

Tunay, Kami ay nagpadala sa kanila [bilang parusa] ng bagyo [ng mga bato], maliban sa pamilya ni Lut, Amin silang iniligtas sa bukang liwayway.


35

نِعمَةً مِن عِندِنا ۚ كَذٰلِكَ نَجزى مَن شَكَرَ

PAGSASATITIK

Niʿ-ma-tam min ʿin-di-nā ka-dhā-li-ka naj-zī man sha-kara

SALINWIKA

Isang biyaya mula sa Amin, ganito Namin ginagantimpalaan ang sinumang mapagpasalamat.


36

وَلَقَد أَنذَرَهُم بَطشَتَنا فَتَمارَوا بِالنُّذُرِ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ʾan-dha-ra-hum baṭ-sha-ta-nā fa-ta-mā-raw bin-nu-dhuri

SALINWIKA

At tunay, binalaan Namin sila tungkol sa Aming pagsalakay, ngunit sila ay nagtalunan [nag-alinlangan] tungkol sa mga babala.


37

وَلَقَد رٰوَدوهُ عَن ضَيفِهِ فَطَمَسنا أَعيُنَهُم فَذوقوا عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad rā-wa-dū-hu ʿan ḍay-fi-hī fa-ṭa-mas-nā ʾaʿ-yu-na-hum fa-dhū-qū ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

At tunay, hiningi nila sa kanya [na gawin ang kahalayan] sa kanyang mga panauhin, kaya binulag Namin ang kanilang mga mata, sa gayon ay natikman nila ang Aking parusa at mga babala.


38

وَلَقَد صَبَّحَهُم بُكرَةً عَذابٌ مُستَقِرٌّ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ṣab-ba-ḥa-hum buk-ra-tan ʿa-dhā-bum mus-ta-qirrun

SALINWIKA

At tunay, ang takdang parusa ay maagang sumalakay sa kanila sa umaga.


39

فَذوقوا عَذابى وَنُذُرِ

PAGSASATITIK

Fa-dhū-qū ʿa-dhā-bī wa-nu-dhuri

SALINWIKA

Kaya tikman ninyo ang Aking parusa at mga babala.


40

وَلَقَد يَسَّرنَا القُرءانَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad yas-sar-nāl qur-ʾā-na lidh-dhik-ri fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, ginawa Naming madali ang Qur’an para sa pag-alala, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?


41

وَلَقَد جاءَ ءالَ فِرعَونَ النُّذُرُ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad jā-ʾa ʾā-la fir-ʿaw-nan nu-dhuru

SALINWIKA

At tunay, dumating sa mga tao ni Paraon ang mga babala.


42

كَذَّبوا بِـٔايٰتِنا كُلِّها فَأَخَذنٰهُم أَخذَ عَزيزٍ مُقتَدِرٍ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bū bi-ʾā-yā-ti-nā kul-li-hā fa-ʾa-khadh-nā-hum ʾakh-dha ʿa-zī-zim muq-ta-dirin

SALINWIKA

Tinanggihan nila ang Aming mga tanda, lahat ito, kaya sinalakay Namin sila ng salakay ng Pinakamapangyarihan, na Ganap sa Kakayahan.


43

أَكُفّارُكُم خَيرٌ مِن أُولٰئِكُم أَم لَكُم بَراءَةٌ فِى الزُّبُرِ

PAGSASATITIK

ʾA-kuf-fā-ru-kum khay-rum min ʾu-lā-ʾi-kum ʾam la-kum ba-rā-ʾa-tun fīz-zu-buri

SALINWIKA

[O kayong mga Quraysh], ang inyo bang mga di-mananampalataya ay mas mahusay kaysa sa kanila [mga naunang pamayanan] o may katibayan ba na kayo ay hindi kabilang [sa parusa ni Allah na naitala] sa mga Kasulatan?


44

أَم يَقولونَ نَحنُ جَميعٌ مُنتَصِرٌ

PAGSASATITIK

ʾAm ya-qū-lū-na naḥ-nu ja-mī-ʿum mun-ta-ṣirun

SALINWIKA

O sila ay magsasabi, “Kami ay malaking pangkat na may pagkakaisa, at kami ay magtatagumpay [o magtutulungan sa isa’t isa].”


45

سَيُهزَمُ الجَمعُ وَيُوَلّونَ الدُّبُرَ

PAGSASATITIK

Sa-yuh-za-mul jam-ʿu wa-yu-wal-lū-nad du-bura

SALINWIKA

Sa lalong madaling panahon, ang malaking pangkat ay matatalo at ipapakita nila ang kanilang mga likod.


46

بَلِ السّاعَةُ مَوعِدُهُم وَالسّاعَةُ أَدهىٰ وَأَمَرُّ

PAGSASATITIK

Ba-lis sā-ʿa-tu maw-ʿi-du-hum was-sā-ʿa-tu ʾad-hā wa-ʾa-marru

SALINWIKA

Ngunit ang Oras ay ang kanilang nakatakdang panahon, at ang Oras ay mas matindi at mas mapait [matatag].


47

إِنَّ المُجرِمينَ فى ضَلٰلٍ وَسُعُرٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal muj-ri-mī-na fī ḍa-lā-liw wa-su-ʿurin

SALINWIKA

Tunay, ang mga kriminal ay nasa kamalian at kabaliwan.


48

يَومَ يُسحَبونَ فِى النّارِ عَلىٰ وُجوهِهِم ذوقوا مَسَّ سَقَرَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma yus-ḥa-bū-na fīn-nā-ri ʿa-lā wu-jū-hi-him dhū-qū mas-sa sa-qara

SALINWIKA

Sa araw na sila ay kakaladkarin sa Apoy sa pamamagitan ng kanilang mga mukha, [at sasabihin sa kanila], “Tikman ninyo ang hipo ng Impiyerno!”


49

إِنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقنٰهُ بِقَدَرٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā kul-la shay-ʾin kha-laq-nā-hu bi-qa-darin

SALINWIKA

Tunay, lahat ng mga bagay ay Aming nilikha na may sukat [o tadhana].


50

وَما أَمرُنا إِلّا وٰحِدَةٌ كَلَمحٍ بِالبَصَرِ

PAGSASATITIK

Wa-mā ʾam-ru-nā ʾil-lā wā-ḥi-da-tun ka-lam-ḥim bil-ba-ṣari

SALINWIKA

At ang Aming utos ay isa lamang, tulad ng isang pagkurap ng mata.


51

وَلَقَد أَهلَكنا أَشياعَكُم فَهَل مِن مُدَّكِرٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ʾah-lak-nā ʾash-yā-ʿa-kum fa-hal mim mud-da-kirin

SALINWIKA

At tunay, Aming linipol ang mga katulad ninyo, kaya mayroon ba sa inyo ang makaalala [o makikinig sa pangaral]?


52

وَكُلُّ شَيءٍ فَعَلوهُ فِى الزُّبُرِ

PAGSASATITIK

Wa-kul-lu shay-ʾin fa-ʿa-lū-hu fīz-zu-buri

SALINWIKA

At bawat bagay na kanilang ginawa ay nasa [kanilang] mga Talaan [ng mga gawa].


53

وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ

PAGSASATITIK

Wa-kul-lu ṣa-ghī-riw wa-ka-bī-rim mus-ta-ṭarun

SALINWIKA

At bawat [bagay na] maliit at malaki ay nakatala.


54

إِنَّ المُتَّقينَ فى جَنّٰتٍ وَنَهَرٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal mut-ta-qī-na fī jan-nā-tiw wa-na-harin

SALINWIKA

Tunay, ang mga may takot [kay Allah] ay nasa mga hardin at [mga] ilog.


55

فى مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَليكٍ مُقتَدِرٍ

PAGSASATITIK

Fī maq-ʿa-di ṣid-qin ʿin-da ma-lī-kim muq-ta-dirin

SALINWIKA

Sa makatotohanang upuan [i.e. lugar ng karangalan], malapit sa Hari, na Ganap sa Kakayahan.

 

Surah 57: Al-Hadid

سورة الحديد  57– جزء 27

AL-ḤADĪD
(Ang Bakal)

Kabanata: 57 – Talata: 29
Madani Surah

Audio: Al-Hadid


Binabanggit ng Surah ang mabigat na elementong sangkap na bakal na ipinadala ng Diyos mula sa mga langit upang pagkalooban ang lupa mismo ng makapangyarihang lakas; at ang sangkatauhan ng napakaraming mga pakinabang ng malambot at estruktural na tibay nito; at lahat ng mga malalaking pagsubok ng pananampalataya na magmumula dito. Kinuha ang pangalan nito mula sa taludtod 25, na binanggit ang “ḥadīd.” Hinihikayat ng Surah ang mga mananampalataya na gumugol alang-alang sa Diyos at itaguyod ang katarungan. Ang malawak na kapangyarihan, kaalaman, kontrol, at kaluwalhatian ng Diyos ay pinatutunayan upang hikayatin ang mga mananampalataya sa tamang gawa, at ang kapalaran ng mga mapagkunwari ay inilarawan. Ang mga naunang Propeta ay nabanggit (talata 26 pasunod), lalung-lalo na sina Noa, Abraham at Hesus, na nagpapakita ng tugon na kanilang natanggap. Ang Surah ay nagtatapos patukoy sa mga Tao ng Aklat.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ ۖ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ

PAGSASATITIK

Sab-ba-ḥa lil-lā-hi mā fīs  sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi wa-hu-wal ʿa-zī-zul ḥa-kīmu

SALINWIKA

Anumang nasa mga langit at lupa ay lumuluwalhati kay Allah. At Siya, ang Makapangyarihan, ang Pinakamarunong.


2

لَهُ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۖ يُحيي وَيُميتُ ۖ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

PAGSASATITIK

La-hū mul-kus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi yuḥ-yī wa-yu-mī-tu wa-hu-wa ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dīrun

SALINWIKA

Sa Kanya ang kaharian ng mga langit at ang lupa. Siya ang nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng kamatayan. At Siya , sa lahat ng bagay, ang Maykakayahan.


3

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظّاهِرُ وَالباطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ

PAGSASATITIK

Hu-wal ʾaw-wa-lu wal-ʾā-khi-ru waẓ-ẓā-hi-ru wal-bā-ṭi-nu wa-hu-wa bi-kul-li shay-ʾin ʿa-līmun

SALINWIKA

Siya ang Una at ang Huli, ang Pinakamataas [o Maliwanag] at ang Pinakamalapit [o Nakatago], at Siya, sa lahat ng bagay, ang Pinakamaalam.


4

هُوَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ في سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ استَوىٰ عَلَى العَرشِ ۚ يَعلَمُ ما يَلِجُ فِي الأَرضِ وَما يَخرُجُ مِنها وَما يَنزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعرُجُ فيها ۖ وَهُوَ مَعَكُم أَينَ ما كُنتُم ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ

PAGSASATITIK

Hu-wal la-dhī kha-la-qas sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍa fī sit-ta-ti ʾay-yā-min thum-mas ta-wā ʿa-lāl ʿarshi ya-ʿla-mu mā ya-li-ju fīl-ʾar-ḍi wa-mā yakh-ru-ju min-hā wa-mā yan-zi-lu mi-nas sa-mā-ʾi wa-mā yaʿ-ru-ju fī-hā wa-hu-wa ma-ʿa-kum ʾay-na mā kun-tum wal-lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na ba-ṣīrun

SALINWIKA

Siya ang Isa na lumikha ng mga langit at lupa sa anim na araw at pagkatapos ay itinatag Niya ang Kanyang Sarili sa ibabaw ng Trono. Alam niya kung ano ang pumapasok sa lupa at kung ano ang lumilitaw mula dito at kung ano ang bumababa mula sa langit at kung ano ang umaakyat dito. At Siya ay kasama ninyo saan man kayo naroroon.  At si Allah, sa inyong ginagawa, ang Ganap na Nakakakita.


5

لَهُ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرجَعُ الأُمورُ

PAGSASATITIK

La-hū mul-kus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi wa-ʾi-lāl lā-hi tur-ja-ʿul ʾu-mūru

SALINWIKA

Sa Kanya ang kaharian ng mga langit at ang lupa. At kay Allah ay maibabalik ang [lahat ng] mga bagay.


6

يولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهارِ وَيولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيلِ ۚ وَهُوَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ

PAGSASATITIK

Yū-li-jul lay-la fīn-na-hā-ri wa-yū-li-jun na-hā-ra fīl lay-li wa-hu-wa ʿa-lī-mum bi-dhā-tiṣ ṣu-dūri

SALINWIKA

Pinagsasama niya ang gabi sa araw at pinagsasama ang araw sa gabi. At Siya ang Pinakamaalam sa mga nilalaman ng mga dibdib.


7

آمِنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَأَنفِقوا مِمّا جَعَلَكُم مُستَخلَفينَ فيهِ ۖ فَالَّذينَ آمَنوا مِنكُم وَأَنفَقوا لَهُم أَجرٌ كَبيرٌ

PAGSASATITIK

ʾĀ-mi-nū bil-lāhi wa-ra-sū-li-hī wa-ʾan-fi-qū mim-mā ja-ʿa-la-kum mus-takh-la-fī-na fīhi fal-la-dhī-na ʾā-ma-nū min-kum wa-ʾan-fa-qū la-hum ʾaj-run ka-bīrun

SALINWIKA

Maniwala kay Allah at sa Kanyang Sugo at gumugol [alang-alang kay Allah] mula sa [mga bagay na] Kanyang ipinagkatiwala sa inyo. At sa mga naniwala mula sa inyo at gumugol, para sa kanila ay malaking gantimpala.


8

وَما لَكُم لا تُؤمِنونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسولُ يَدعوكُم لِتُؤمِنوا بِرَبِّكُم وَقَد أَخَذَ ميثاقَكُم إِن كُنتُم مُؤمِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-mā la-kum lā tuʾ-mi-nū-na bil-lāhi war-ra-sū-lu yad-ʿū-kum li-tuʾ-mi-nū bi-rab-bi-kum wa-qad ʾa-kha-dha mī-thā-qa-kum ʾin kun-tum muʾ-mi-nīna

SALINWIKA

At ano [ang dahilan] sa inyo na hindi kayo maniwala kay Allah habang ang Mensahero ay nag-aanyaya sa inyo na maniwala sa inyong Panginoon. At tunay, kinuha [tinanggap] Niya ang inyong kasunduan, kung kayo ay [talagang] mananampalataya?


9

هُوَ الَّذي يُنَزِّلُ عَلىٰ عَبدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخرِجَكُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَءوفٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Hu-wal la-dhī yu-naz-zi-lu ʿa-lā ʿab-di-hī ʾā-yā-tim bay-yi-nā-til li-yukh-ri-ja-kum mi-naẓ ẓu-lu-mā-ti ʾi-lān nūri wa-ʾin-nal lā-ha bi-kum la-ra-ʾū-fur ra-ḥīmun

SALINWIKA

Siya ang Isa na nagpapadala sa Kanyang Alipin [Muhammad] ng mga malilinaw na tanda upang mailabas kayo mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag. At tunay, si Allah, sa inyo ay tiyak na Pinakamabait, Pinakamaawain.


10

وَما لَكُم أَلّا تُنفِقوا في سَبيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ ميراثُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ لا يَستَوي مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَقاتَلَ ۚ أُولٰئِكَ أَعظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذينَ أَنفَقوا مِن بَعدُ وَقاتَلوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسنىٰ ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ

PAGSASATITIK

Wa-mā la-kum ʾal-lā tun-fi-qū fī sa-bī-lil lā-hi wa-lil-lā-hi mī-rā-thus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi lā yas-ta-wī min-kum man ʾan-fa-qa min qab-lil fat-ḥi wa-qā-ta-la ʾu-lā-ʾi-ka ʾaʿ-ẓa-mu da-ra-ja-tam mi-nal la-dhī-na ʾan-fa-qū mim baʿ-du wa-qā-ta-lū wa-kul-law wa-ʿa-dal lā-hul ḥus-nā wal-lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na kha-bīrun

SALINWIKA

At ano [ang dahilan] sa inyo na hindi kayo gumugol alang-alang kay Allah habang pag-aari ng Allah ang pamana ng mga langit at ng lupa ? Hindi magkapareho sa inyo ang mga gumugol bago ang pananakop [ng Makkah] at nakipaglaban. Sila ay mas mataas sa antas kaysa sa mga gumugol pagkatapos at nakipaglaban. Ngunit sa lahat, si Allah ay nangako ng pinakamahusay na [gantimpala]. At si Allah, sa inyong ginagawa, ang  Ganap na Maykamalayan.


11

مَن ذَا الَّذي يُقرِضُ اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجرٌ كَريمٌ

PAGSASATITIK

Man dhal la-dhī yuq-ri-ḍul lā-ha qar-ḍan ḥa-sa-nan fa-yu-ḍā-ʿi-fa-hū la-hū wa-la-hū ʾaj-run ka-rīmun

SALINWIKA

Sino ang magpapautang kay Allah ng magadang pautang, upang paramihin Niya ito para sa kanya at para sa kanya ay marangal na gantimpala?


12

يَومَ تَرَى المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ يَسعىٰ نورُهُم بَينَ أَيديهِم وَبِأَيمانِهِم بُشراكُمُ اليَومَ جَنّاتٌ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها ۚ ذٰلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ

PAGSASATITIK

Yaw-ma ta-rāl muʾ-mi-nī-na wal-muʾ-mi-nā-ti yas-ʿā nū-ru-hum bay-na ʾay-dī-him wa-bi-ʾay-mā-ni-him bush-rā-ku-mul yaw-ma jan-nā-tun taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hā-ru khā-li-dī-na fī-hā dhā-li-ka hu-wal faw-zul ʿa-ẓīmu

SALINWIKA

Sa araw na makikita mo ang mga mananampalatayang kalalakihan at mga mananampalatayang kababaihan, ang kanilang liwanag ay nagniningning [mabilis sa nagpapatuloy] sa kanilang harapan at sa kanilang mga kanan [ay sasabihn sa kanila], “Masayang balita sa inyo sa araw na ito! Mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, kung saan kayo ay mananatili magpakailanman.” Iyan ang dakilang tagumpay!


13

يَومَ يَقولُ المُنافِقونَ وَالمُنافِقاتُ لِلَّذينَ آمَنُوا انظُرونا نَقتَبِس مِن نورِكُم قيلَ ارجِعوا وَراءَكُم فَالتَمِسوا نورًا فَضُرِبَ بَينَهُم بِسورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فيهِ الرَّحمَةُ وَظاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العَذابُ

PAGSASATITIK

Yaw-ma ya-qū-lul mu-nā-fi-qū-na wal-mu-nā-fi-qā-tu lil-la-dhī-na ʾā-ma-nūn ẓu-rū-nā naq-ta-bis min nū-ri-kum qī-lar ji-ʿū wa-rā-ʾa-kum fal-ta-mi-sū nū-ran fa-ḍu-ri-ba bay-na-hum bi-sū-ril la-hū bā-bum bā-ṭi-nu-hū fī-hir raḥ-ma-tu wa-ẓā-hi-ru-hū min qi-ba-li-hil ʿa-dhābu

SALINWIKA

Sa [parehong] araw na sasabihin ng mga mapagkunwaring kalalakihan at mga mapagkunwaring kababaihan sa mga mananampalataya, “Hintayin ninyo kami upang makakuha kami [ng liwanag] mula sa inyong liwanag.” Sasabihin sa kanila, “Bumalik kayo sa inyong likuran at hanapin ninyo ang liwanag.” At ilalagay sa pagitan nila ang isang pader na may pintuan, sa loob nito ay naglalaman ng awa, ngunit sa labas nito ay parusa.


14

يُنادونَهُم أَلَم نَكُن مَعَكُم ۖ قالوا بَلىٰ وَلٰكِنَّكُم فَتَنتُم أَنفُسَكُم وَتَرَبَّصتُم وَارتَبتُم وَغَرَّتكُمُ الأَمانِيُّ حَتّىٰ جاءَ أَمرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الغَرورُ

PAGSASATITIK

Yu-nā-dū-na-hum ʾa-lam na-kum ma-ʿa-kum qā-lū ba-lā wa-lā-kin-na-kum fa-tan-tum ʾan-fu-sa-kum wa-ta-rab-baṣ-tum war-tab-tum wa-ghar-rat-ku-mul-ʾa-mā-niy-yu ḥat-tā jā-ʾa ʾam-rul lā-hi wa-ghar-ra-kum bil-lā-hil gha-rūru

SALINWIKA

Sila [mga mapagkunwari] ay tatawagin sila [mga mananampalataya], “Hindi ba noon ay kasama ninyo kami?” Sasabihin nila, “Oo, ngunit itinapon ninyo ang inyong mga sarili sa tukso at naghintay [sa aming pagkawasak] at nag-alinlangan [sa pananampalataya], at ang mga [huwad na] pagnanasa ay nalinlang kayo hanggang dumating ang takda [na kamatayan] ni Allah. At ang manlilinlang [i.e. Satanas] ay nilinlang kayo tungkol kay Allah.


15

فَاليَومَ لا يُؤخَذُ مِنكُم فِديَةٌ وَلا مِنَ الَّذينَ كَفَروا ۚ مَأواكُمُ النّارُ ۖ هِيَ مَولاكُم ۖ وَبِئسَ المَصيرُ

PAGSASATITIK

Fal-yaw-ma lā yuʾ-kha-dhu min-kum fid-ya-tuw wa-lā mi-nal la-dhī-na ka-fa-rū maʾ-wā-ku-mun nāru hi-ya maw-lā-kum wa-biʾ-sal ma-ṣīru

SALINWIKA

Kaya sa araw na ito walang tatanggapin na pantubos mula sa inyo ni mula sa mga di-mananampalataya. Ang inyong kanlungan ay ang Apoy. Ito ang karapat-dapat na lugar para sa inyo, at napakasamang hantungan.


16

أَلَم يَأنِ لِلَّذينَ آمَنوا أَن تَخشَعَ قُلوبُهُم لِذِكرِ اللَّهِ وَما نَزَلَ مِنَ الحَقِّ وَلا يَكونوا كَالَّذينَ أوتُوا الكِتابَ مِن قَبلُ فَطالَ عَلَيهِمُ الأَمَدُ فَقَسَت قُلوبُهُم ۖ وَكَثيرٌ مِنهُم فاسِقونَ

PAGSASATITIK

ʾA-lam yaʾ-ni lil-la-dhī-na ʾā-ma-nū ʾan takh-sha-ʿa qu-lū-bu-hum li-dhik-ril lā-hi wa-mā na-za-la mi-nal ḥaq-qi wa-lā ya-kū-nū kal-la-dhī-na ʾū-tūl ki-tā-ba min qab-lu fa-ṭā-la ʿa-lay-hi-mul ʾa-ma-du fa-qa-sat qu-lū-bu-hum wa-ka-thī-rum min-hum fā-si-qūna

SALINWIKA

Hindi ba napapanahon na para sa mga mananampalataya  na ang kanilang mga puso ay magpakumbaba sa paggunita kay Allah at sa katotohanan na ibinaba sa kanila? At upang hindi  sila matulad sa mga naunang nabigyan ng Kasulatan, at lumipas ang mahabang panahon sa kanila, kaya ang kanilang mga puso ay tumigas. At marami mula sa kanila ang masuwayin.


17

اعلَموا أَنَّ اللَّهَ يُحيِي الأَرضَ بَعدَ مَوتِها ۚ قَد بَيَّنّا لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَعقِلونَ

PAGSASATITIK

Iʿ-la-mū ʾan-nal lā-ha yuḥ-yil ʾar-ḍa baʿ-da maw-ti-hā qad bay-yan-nā la-ku-mul ʾā-yā-ti la-ʿal-la-kum taʿ-qi-lūna

SALINWIKA

Dapat ninyong malaman na si Allah ay nagbibigay buhay sa lupa pagkatapos ng kamatayan nito. Tunay, Aming nilinaw sa inyo ang mga tanda upang sa gayon kayo ay makaunawa.


18

إِنَّ المُصَّدِّقينَ وَالمُصَّدِّقاتِ وَأَقرَضُوا اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا يُضاعَفُ لَهُم وَلَهُم أَجرٌ كَريمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal muṣ-ṣad-di-qī-na wal-muṣ-ṣad-di-qā-ti wa-ʾaq-ra-ḍūl lā-ha qar-ḍan ḥa-sa-nay yu-ḍā-ʿa-fu la-hum wa-la-hum ʾaj-run ka-rīmun

SALINWIKA

Tunay, ang mga mapagkawanggawang kalalakihan at mga mapagkawanggawang kababaihan, at sila na nagpa-utang kay Allah ng magandang pautang, pararamihin Niya para sa kanila. At para sa kanila ay marangal na gantimpala.


19

وَالَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدّيقونَ ۖ وَالشُّهَداءُ عِندَ رَبِّهِم لَهُم أَجرُهُم وَنورُهُم ۖ وَالَّذينَ كَفَروا وَكَذَّبوا بِآياتِنا أُولٰئِكَ أَصحابُ الجَحيمِ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na ʾā-ma-nū bil-lā-hi wa-ru-su-li-hī ʾu-lā-ʾi-ka hu-muṣ ṣid-dī-qūna wash-shu-ha-dā-ʾu ʿin-da rab-bi-him la-hum ʾaj-ru-hum wa-nū-ru-hum wal-la-dhī-na ka-fa-rū wa-kadh-dha-bū bi-ʾā-yā-ti-nā ʾu-lā-ʾi-ka ʾaṣ-ḥā-bul ja-ḥīmi

SALINWIKA

At sila na mga naniwala kay Allah at sa Kanyang mga Mensahero, sila ang mga makatotohanan at mga saksi [o martir]  kasama ang kanilang Panginoon. Para sa kanila ang kanilang gantimpala at ang kanilang liwanag. Ngunit silang mga hindi naniwala at tinanggihan ang Aming mga tanda, sila ang mga kasama ng Impiyerno.


20

اعلَموا أَنَّمَا الحَياةُ الدُّنيا لَعِبٌ وَلَهوٌ وَزينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَينَكُم وَتَكاثُرٌ فِي الأَموالِ وَالأَولادِ ۖ كَمَثَلِ غَيثٍ أَعجَبَ الكُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَراهُ مُصفَرًّا ثُمَّ يَكونُ حُطامًا ۖ وَفِي الآخِرَةِ عَذابٌ شَديدٌ وَمَغفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضوانٌ ۚ وَمَا الحَياةُ الدُّنيا إِلّا مَتاعُ الغُرورِ

PAGSASATITIK

Iʿ-la-mū ʾan-na-māl ḥa-yā-tud dun-yā la-ʿi-buw wa-lah-wuw wa-zī-na-tuw wa-ta-fā-khu-rum bay-na-kum wa-ta-kā-thu-run fīl ʾam-wā-li wal-ʾaw-lā-di ka-ma-tha-li ghay-thin ʾaʿ-ja-bal kuf-fā-ra na-bā-tu-hū thum-ma ya-hī-ju fa-ta-rā-hu muṣ-far-ran thum-ma ya-kū-nu ḥu-ṭā-maw wa-fīl ʾā-khi-ra-ti ʿa-dhā-bun sha-dī-duw wa-magh-fi-ra-tum mi-nal lāhi wa-riḍwānuw wa-māl ḥa-yā-tud dun-yā ʾil-lā ma-tā-ʿul ghu-rūri

SALINWIKA

Dapat ninyong malaman na ang buhay sa mundong ito ay laro lamang at libangan at palamuti at pagyayabang sa isa’t isa at paligsahan sa pagpaparami ng yaman at mga anak, tulad ng ulan na nagpapasibol sa mga halaman nito na ikinakatuwa ng mga magsasaka. Pagkatapos ito ay malalantay at makikita mo itong dilaw; pagkatapos ito ay matutuyo [at magiging dayami]. At sa Kabilang Buhay ay may matinding parusa at may kapatawaran mula kay Allah at [Kanyang] kaluguran. At ano ang makamundong buhay maliban sa kasiyahang mapaglinlang.


21

سابِقوا إِلىٰ مَغفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضُها كَعَرضِ السَّماءِ وَالأَرضِ أُعِدَّت لِلَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذٰلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الفَضلِ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Sā-bi-qū ʾi-lā magh-fi-ra-tim mir rab-bi-kum wa-jan-na-tin ʿar-ḍu-hā ka-ʿar-ḍis sa-mā-ʾi wal-ʾar-ḍi ʾuʿ-id-dat lil-la-dhī-na ʾā-ma-nū bil-lā-hi wa-ru-su-lihī dhā-li-ka faḍ-lul lā-hi yuʾ-tī-hi may ya-shāʾu wal-lā-hu dhūl faḍ-lil ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

Mag-unahan kayo na makamit ang kapatawaran mula sa inyong Panginoon at ang Paraiso na ang lapad ay kasinglapad ng langit at lupa, na inihanda para sa mga naniwala kay Allah at sa Kanyang mga Mensahero. Iyan ang biyaya ng Allah na ibinibigay Niya sa sinumang nais Niya, at si Allah ang May-ari ng Dakilang Biyaya.


22

ما أَصابَ مِن مُصيبَةٍ فِي الأَرضِ وَلا في أَنفُسِكُم إِلّا في كِتابٍ مِن قَبلِ أَن نَبرَأَها ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ

PAGSASATITIK

Mā ʾa-ṣā-ba mim mu-ṣī-ba-tin fīl ʾar-ḍi wa-lā fī ʾan-fu-si-kum ʾil-lā fī ki-tā-bim min qab-li ʾan nab-ra-ʾa-hā ʾin-na dhā-li-ka ʿa-lāl lā-hi ya-sīrun

SALINWIKA

Walang kasamaang mangyayari sa lupa o sa inyong mga sarili maliban na ito ay nasa Aklat bago Namin ito pairalin. Tunay,  iyan, kay Allah, ay napakadali.


23

لِكَيلا تَأسَوا عَلىٰ ما فاتَكُم وَلا تَفرَحوا بِما آتاكُم ۗ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُختالٍ فَخورٍ

PAGSASATITIK

Li-kay-lā taʾ-saw ʿa-lā mā fā-ta-kum wa-lā taf-ra-ḥū bi-mā ʾā-tā-kum wal-lā-hu lā yu-ḥib-bu kul-la mukh-tā-lin fa-khūrin-i

SALINWIKA

Upang hindi kayo malungkot sa anumang namintisan [nawala] ninyo at hindi kayo masyadong magsaya [sa pagmamalaki] sa anumang ibinigay [Niya] sa inyo. At si Allah ay ayaw sa bawat mapagmalaking hambog.


24

الَّذينَ يَبخَلونَ وَيَأمُرونَ النّاسَ بِالبُخلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَنِيُّ الحَميدُ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na yab-kha-lū-na wa-yaʾ-mu-rū-nan  nā-sa bil-bukhli wa-may ya-ta-wal-la fa-ʾin-nal lā-ha hu-wal gha-niy-yul ḥa-mīdu

SALINWIKA

Sila ang mga nagmamaramot at nag-uutos sa mga tao ng karamutan. At sinumang tumalikod, sa gayon, tunay, si Allah ang Pinakamayaman, ang Kapuri-puri.


25

لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ۖ وَأَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ

PAGSASATITIK

La-qad ʾar-sal-nā ru-su-la-nā bil-bay-yi-nā-ti wa-ʾan-zal-nā ma-ʿa-hu-mul ki-tā-ba wal-mī-zā-na li-ya-qū-man nā-su bil-qisṭi wa-ʾan-zal-nāl ḥa-dī-da fī-hi baʾ-sun sha-dī-duw wa-ma-nā-fiʿu lin-nā-si wa-li-yaʿ-la-mal lā-hu may yan-ṣu-ru-hū wa-ru-su-la-hū bil-ghaybi ʾin-nal lā-ha qa-wiy-yun ʿa-zīzun

SALINWIKA

Tunay, ipinadala Namin ang Aming mga Mensahero na may malinaw na mga katibayan at ibinaba Namin kasama nila ang Kasulatan at ang Timbangan upang itatag ang mga tao sa katarungan. At Kami ay nagpadala ng bakal, na may matinding kapangyarihan at mga pakinabang para sa mga tao, at upang palitawin ni Allah kung sino sa kanila ang tumutulong sa Kanya at sa Kanyang mga Mensahero ng lihim. Tunay, si Allah ang Pinakamalakas, ang Pinakamakapangyarihan.


26

وَلَقَد أَرسَلنا نوحًا وَإِبراهيمَ وَجَعَلنا في ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالكِتابَ ۖ فَمِنهُم مُهتَدٍ ۖ وَكَثيرٌ مِنهُم فاسِقونَ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ʾar-sal-nā nū-ḥaw wa-ʾib-rā-hī-ma wa-ja-ʿal-nā fī dhur-riy-ya-ti-hi-mān nu-buw-wa-ta wal-ki-tāba fa-min-hum muh-tadiw wa-ka-thī-rum min-hum fā-si-qūna

SALINWIKA

At tunay, ipinadala Namin  sina Noa at Abraham at inilagay sa kanilang mga inanak ang [handog na] Pagkapropeta at ang Kapahayagan. Kaya mula sa kanila ay may napatnubayan, ngunit marami sa kanila ang masuwayin.


27

ثُمَّ قَفَّينا عَلىٰ آثارِهِم بِرُسُلِنا وَقَفَّينا بِعيسَى ابنِ مَريَمَ وَآتَيناهُ الإِنجيلَ وَجَعَلنا في قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَأفَةً وَرَحمَةً وَرَهبانِيَّةً ابتَدَعوها ما كَتَبناها عَلَيهِم إِلَّا ابتِغاءَ رِضوانِ اللَّهِ فَما رَعَوها حَقَّ رِعايَتِها ۖ فَآتَينَا الَّذينَ آمَنوا مِنهُم أَجرَهُم ۖ وَكَثيرٌ مِنهُم فاسِقونَ

PAGSASATITIK

Thum-ma qaf-fay-nā ʿa-lā ʾā-thā-ri-him bi-ru-su-li-nā wa-qaf-fay-nā bi-ʿī-sāb ni mar-ya-ma wa-ʾā-tay-nā-hul ʾin-jī-la wa-ja-ʿal-nā fī qu-lū-bil la-dhī-nat ta-ba-ʿū-hu raʾ-fa-taw wa-raḥ-ma-taw wa-rah-bā-niy-ya-ta-nib ta-da-ʿū-hā mā ka-tab-nā-hā ʿa-lay-him ʾil-lāb ti-ghā-ʾa riḍ-wā-nil lā-hi fa-mā ra-ʿaw-hā ḥaq-qa ri-ʿā-ya-ti-hā fa-ʾā-tay-nāl la-dhī-na ʾā-ma-nū min-hum ʾaj-ra-hum wa-ka-thī-rum min-hum fā-si-qūna

SALINWIKA

Pagkatapos ay ipinadala Namin na sumunod sa kanilang mga yapak ang Aming mga Mensahero. At ipinadala Namin si Hesus, anak ni Mariya, at ibinigay Namin sa kanya ang Ebanghelyo. At inilagay Namin sa mga puso ng kanyang mga tagasunod ang habag at awa. Ngunit ang monastisismo na kanilang sinimulan; hindi Namin itinakda ito para sa kanila maliban [sa ginawa nila ito] na naghahanap ng kaluguran ng Allah. Ngunit hindi nila ito tinupad sa wastong  pagtupad. Kaya ibinigay Namin sa mga naniwala mula sa kanila ang kanilang [nararapat na] gantimpala, ngunit marami sa kanila ang masuwayin.


28

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنوا بِرَسولِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَحمَتِهِ وَيَجعَل لَكُم نورًا تَمشونَ بِهِ وَيَغفِر لَكُم ۚ وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nūt ta-qūl lā-ha wa-ʾā-mi-nū bi-ra-sū-li-hī yuʾ-ti-kum kif-lay-ni mir raḥ-ma-ti-hī wa-yaj-ʿal la-kum nū-ran tam-shū-na bi-hī wa-yagh-fir la-kum wal-lā-hu gha-fū-rur ra-ḥīmun

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Magkaroon ng takot kay Allah, at maniwala sa Kanyang Sugo, at ibibigay Niya sa inyo ang dobleng bahagi ng Kanyang awa: Ibibigay Niya sa iyo ang liwanag upang kayo ay makalakad ng (tuwid sa inyong landas), at patatawarin Niya kayo. At si Allah ang Pinakamapagpatawad, ang Pinakamaawain.


29

لِئَلّا يَعلَمَ أَهلُ الكِتابِ أَلّا يَقدِرونَ عَلىٰ شَيءٍ مِن فَضلِ اللَّهِ ۙ وَأَنَّ الفَضلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الفَضلِ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Li-ʾal-lā yaʿ-la-ma ʾah-lul ki-tā-bi ʾal-lā yaq-di-rū-na ʿa-lā shay-ʾim min faḍ-lil lā-hi wa-ʾan-nal faḍ-la bi-ya-dil-lā-hi yuʾ-tī-hi may ya-shāʾu wal-lā-hu dhūl faḍ-lil ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

[Ito ay] upang malaman ng mga Tao ng Aklat na hindi nila magagawang [makakuha ng] anumang bagay mula sa biyaya ng Allah. At ang [lahat] ng biyaya ay nasa kamay ni Allah; ibinibigay Niya ito sa sinumang nais Niya. At si Allah ang May-ari ng Dakilang Biyaya.

 

Surah 56: Al-Waqi’ah

سورة الواقعة  56– جزء 27
AL-WĀQIʿAH
(Ang Napipintong Oras)

Kabanata: 56 – Talata: 96
Makki Surah

Audio: Al-Waqi’ah


Ang Surah ay nagbubukas sa pagbibigay ng pangalan sa pangyayari sa katapusan ng panahon ng pamagat na “Al-Wāqi’ah” para sa kanilang lahat na tinanggihan ang pagdating nito na hindi nila maikakaila kapag ito ay mangyari sa wakas. Kinuha ang pangalan nito mula sa taludtod 1, kung saan binanggit ang “al-wāqi’ah,” ibig sabihin, Araw ng Muling Pagkabuhay. Ang Surah na ang punong mensahe ay nabanggit sa mga unang taludtod: ang Araw ng Paghuhukom ay hindi maiiwasan at pagbubukurin ang mga tao – ang mga hinamak at ang mga ginantimpalaan ng masagana. Tulad ng naunang Surah, ang mga tao ay mahahati sa tatlong uri: ang mga malalapit sa Diyos (pinakamahusay sa mga mananampalataya), ang mga nasa kanan (mga karaniwang mananampalataya), at ang mga nasa kaliwa (mga di-mananampalataya). Sapat na katibayan ang ibinigay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang kakayahan na mapangyari ang Muling Pagkabuhay (taludtod 57 pasunod). Ang Surah ay kilala rin bilang: Iyon Na Paparating, Ang Hindi Maipagkakait na Kaganapan, Ang Hindi Maiiwasan, Ang Hind Maiiwasang Pangyayari, Ang Pangyayari, Ang Nakakakilabot.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

إِذا وَقَعَتِ الواقِعَةُ

PAGSASATITIK

ʾI-dhā wa-qa-ʿa-til wā-qi-ʿahtu (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Kapag ang napipintong Oras [Araw ng Muling Pagkabuhay at Paghuhukom] ay mangyari.


2

لَيسَ لِوَقعَتِها كاذِبَةٌ

PAGSASATITIK

Lay-sa li-waq-ʿa-ti-hā kā-dhi-bahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Hindi maipagkakaila ang pagsapit nito.


3

خافِضَةٌ رافِعَةٌ

PAGSASATITIK

Khā-fi-ḍa-tur rā-fi-ʿahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

[Ito ay] paghamak [sa mga di-mananampalataya] at pag-angat [sa mga mananampalataya].


4

إِذا رُجَّتِ الأَرضُ رَجًّا

PAGSASATITIK

ʾI-dhā ruj-ja-til ʾar-ḍu raj-jan

SALINWIKA

Kapag ang lupa ay lumindol ng malakas na paglindol,


5

وَبُسَّتِ الجِبالُ بَسًّا

PAGSASATITIK

Wa-bus-sa-til ji-bā-lu bas-san

SALINWIKA

At ang mga bundok ay madurog ng matinding pagkadurog.


6

فَكانَت هَباءً مُنبَثًّا

PAGSASATITIK

Fa-kā-nat ha-bā-ʾam mum-bath-than

SALINWIKA

At maging pulbos na ikinakalat ng hangin at lumulutang sa kalawakan.


7

وَكُنتُم أَزواجًا ثَلاثَةً

PAGSASATITIK

Wa-kun-tum ʾaz-wā-jan tha-lā-thahtan (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At kayo ay magiging tatlong uri [i.e. hiwa-hiwalay na pangkat]:


8

فَأَصحابُ المَيمَنَةِ ما أَصحابُ المَيمَنَةِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaṣ-ḥā-bul may-ma-na-ti mā ʾaṣ-ḥā-bul may-ma-nahti (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Ang mga kasama ng Kanang Kamay; ano ang mga kasama ng Kanang Kamay?


9

وَأَصحابُ المَشأَمَةِ ما أَصحابُ المَشأَمَةِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaṣ-ḥā-bul mash-ʾa-ma-ti mā ʾaṣ-ḥā-bul mash-ʾa-mahti (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At mga kasama ng Kaliwang Kamay; ano ang mga kasama ng Kaliwang  Kamay?


10

وَالسّابِقونَ السّابِقونَ

PAGSASATITIK

Was-sā-bi-qū-nas sā-bi-qūna

SALINWIKA

At ang mga nangunguna [sa pananampalataya sa mundong ito] ay nangunguna [sa pagtanggap ng kanilang gantimpala sa Kabilang Buhay].

Cf. 2:148, 5:48, 23:61, 35:32, 57:21


11

أُولٰئِكَ المُقَرَّبونَ

PAGSASATITIK

ʾU-lā-ʾi-kal mu-qar-ra-būna

SALINWIKA

Sila ang mga malalapit [kay Allah],


12

في جَنّاتِ النَّعيمِ

PAGSASATITIK

Fī jan-nā-tin na-ʿīmi

SALINWIKA

[Na maninirahan] sa mga hardin ng lubos na kaligayahan.


13

ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلينَ

PAGSASATITIK

Thul-la-tum mi-nal ʾaw-wa-līna

SALINWIKA

Marami sa kanila ang mula sa mga naunang henerasyon.


14

وَقَليلٌ مِنَ الآخِرينَ

PAGSASATITIK

Wa-qa-lī-lum mi-nal ʾā-khi-rīna

SALINWIKA

At kaunti lamang sa kanila ang mula sa mga nahuling henerasyon.


15

عَلىٰ سُرُرٍ مَوضونَةٍ

PAGSASATITIK

ʿA-lā su-ru-rim maw-ḍū-nahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Sa mga trono [o sopa] na gawa sa brokeid [hinabi sa ginto at mamahaling mga bato].


16

مُتَّكِئينَ عَلَيها مُتَقابِلينَ

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na ʿa-lay-hā mu-ta-qā-bi-līna

SALINWIKA

Nakasandal sila sa mga ito, na nakaharap sa isa’t isa.


17

يَطوفُ عَلَيهِم وِلدانٌ مُخَلَّدونَ

PAGSASATITIK

Ya-ṭū-fu ʿa-lay-him wil-dā-num mu-khal-la-dūna

SALINWIKA

Nakapaligid sa kanila [upang magsilbi] ang mga walang maliw na kabataan,


18

بِأَكوابٍ وَأَباريقَ وَكَأسٍ مِن مَعينٍ

PAGSASATITIK

Bi-ʾak-wā-biw wa-ʾa-bā-rī-qa wa-kaʾ-sim min ma-ʿīnin

SALINWIKA

Ng mga kopita at mga pitsel at tasang puno ng malinaw na alak mula sa dumadaloy na bukal.


19

لا يُصَدَّعونَ عَنها وَلا يُنزِفونَ

PAGSASATITIK

Lā yu-ṣad-da-ʿū-na ʿan-hā wa-lā yun-zi-fūna

SALINWIKA

Na hindi magbibigay sa kanila ng sakit ng ulo ni ng pagkalasing


20

وَفاكِهَةٍ مِمّا يَتَخَيَّرونَ

PAGSASATITIK

Wa-fā-ki-ha-tim mim-mā ya-ta-khay-ya-rūna

SALINWIKA

At anumang bunga na kanilang piliin.


21

وَلَحمِ طَيرٍ مِمّا يَشتَهونَ

PAGSASATITIK

Wa-laḥ-mi ṭay-rim mim-mā yash-ta-hūna

SALINWIKA

At anumang karne ng ibon  na kanilang naisin.


22

وَحورٌ عينٌ

PAGSASATITIK

Wa-ḥū-run ʿīnun

SALINWIKA

At [para sa kanila ay] mga mapuputi [dalisay] na kababaihan na may malalaking mata [i.e. maningning at kaakit-akit na mga mata].


23

كَأَمثالِ اللُّؤلُؤِ المَكنونِ

PAGSASATITIK

Ka-ʾam-thā-lil luʾ-luʾil mak-nūni

SALINWIKA

Mga katulad sila ng mga perlas na mahigpit na pinangalagaan sa kanilang kabibi,


24

جَزاءً بِما كانوا يَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Ja-zā-ʾam bi-mā kā-nū yaʿ-ma-lūna

SALINWIKA

Bilang gantimpala para sa kanilang mga ginawa [sa makamundong buhay].


25

لا يَسمَعونَ فيها لَغوًا وَلا تَأثيمًا

PAGSASATITIK

Lā yas-ma-ʿū-na fī-hā lagh-waw wa-lā taʾ-thī-man

SALINWIKA

Hindi sila makakarinig doon ng anumang walang saysay na salita o makasalanang pangungusap,


26

إِلّا قيلًا سَلامًا سَلامًا

PAGSASATITIK

ʾIl-lā qī-lan sa-lā-man sa-lā-man

SALINWIKA

Maliban sa salitang, “Kapayapaan! Kapayapaan!”


27

وَأَصحابُ اليَمينِ ما أَصحابُ اليَمينِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaṣ-hā-bul ya-mī-ni mā ʾaṣ-hā-bul ya-mīni

SALINWIKA

At ang mga kasama ng Kanang Kamay; ano ang mga kasama ng Kanang Kamay?


28

في سِدرٍ مَخضودٍ

PAGSASATITIK

Fī sid-rim makh-ḍūdin

SALINWIKA

[Sila ay titira] sa gitna ng mga punong Sidr na walang tinik.


29

وَطَلحٍ مَنضودٍ

PAGSASATITIK

Wa-ṭal-ḥim man-ḍūdin

SALINWIKA

At mga puno ng saging na suson-suson ang mga bunga.


30

وَظِلٍّ مَمدودٍ

PAGSASATITIK

Wa-ẓil-lin mam-dūdin

SALINWIKA

At lilim na pinahaba [ang lawak],

[Tingnan ang tala sa Al-Furqan 25:45]


31

وَماءٍ مَسكوبٍ

PAGSASATITIK

Wa-mā-ʾim mas-kūbin

SALINWIKA

At tubig napatuloy ang agos,


32

وَفاكِهَةٍ كَثيرَةٍ

PAGSASATITIK

Wa-fā-ki-ha-tin ka-thī-rahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At prutas, masagana [at iba-iba],


33

لا مَقطوعَةٍ وَلا مَمنوعَةٍ

PAGSASATITIK

Lā maq-ṭū-ʿa-tiw wa-lā mam-nū-ʿahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Na hindi natakdaan ng panahon at hindi ibinabawal [o mapuputol ang suplay nito],


34

وَفُرُشٍ مَرفوعَةٍ

PAGSASATITIK

Wa-fu-ru-shim mar-fū-ʿahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At mga sopa [o trono] na nakaangat.


35

إِنّا أَنشَأناهُنَّ إِنشاءً

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾan-shaʾ-nā-hun-na ʾin-shā-ʾan

SALINWIKA

Tunay, nilikha Namin sila [mga babae sa Paraiso] ng bago [o espesyal] na paglikha,


36

فَجَعَلناهُنَّ أَبكارًا

PAGSASATITIK

Fa-ja-ʿal-nā-hun-na ʾab-kā-ran

SALINWIKA

At ginawa Namin silang mga birhen, dalisay (at walang dungis),


37

عُرُبًا أَترابًا

PAGSASATITIK

ʿU-ru-ban ʾat-rā-ban

SALINWIKA

Mapagmahal [sa kanilang mga asawa lamang], na magkakaparehas ang gulang.


38

لِأَصحابِ اليَمينِ

PAGSASATITIK

Li-ʾaṣ-ḥā-bil ya-mīni

SALINWIKA

Para sa mga kasama ng Kanang Kamay.


39

ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلينَ

PAGSASATITIK

Thul-la-tum mi-nal ʾaw-wa-līna

SALINWIKA

Marami sa kanila ang mula sa mga naunang henerasyon.


40

وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرينَ

PAGSASATITIK

Wa-thul-la-tum mi-nal ʾā-khi-rīna

SALINWIKA

At marami rin ang mula sa mga nahuling henerasyon.


41

وَأَصحابُ الشِّمالِ ما أَصحابُ الشِّمالِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaṣ-ḥā-bush shi-mā-li mā ʾaṣ-ḥā-bush shi-māli

SALINWIKA

At ang mga kasama ng Kaliwang Kamay; ano ang mga kasama ng Kaliwang Kamay?


42

في سَمومٍ وَحَميمٍ

PAGSASATITIK

Fī sa-mū-miw wa-ḥa-mīmin

SALINWIKA

[Sila ay nandoroon] sa nakakasunog  na hangin at nakakapasong tubig.


43

وَظِلٍّ مِن يَحمومٍ

PAGSASATITIK

Wa-ẓil-lin miy yaḥ-mūmin

SALINWIKA

At sa lilim ng napakaitim na usok,


44

لا بارِدٍ وَلا كَريمٍ

PAGSASATITIK

Lā bā-ri-diw wa-lā ka-rīmin

SALINWIKA

Na hindi malamig ni nakakaginhawa.

Cf. 77:30-31


45

إِنَّهُم كانوا قَبلَ ذٰلِكَ مُترَفينَ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hum kā-nū qab-la dhā-li-ka mut-ra-fīna

SALINWIKA

Tunay, sila noon bago nito ay nagpakasawa sa kasaganaan,


46

وَكانوا يُصِرّونَ عَلَى الحِنثِ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Wa-kā-nū yu-ṣir-rū-na ʿa-lāl ḥin-thil ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

At sila noon ay nagpumilit sa malaking kasalanan [i.e. Shirk].

Cf. 31:13


47

وَكانوا يَقولونَ أَئِذا مِتنا وَكُنّا تُرابًا وَعِظامًا أَإِنّا لَمَبعوثونَ

PAGSASATITIK

Wa-kā-nū ya-qū-lū-na ʾa-ʾi-dhā mit-nā wa-kun-nā tu-rā-baw wa-ʿi-ẓā-man ʾa-ʾin-nā la-mab-ʿū-thūna

SALINWIKA

At sinabi nila noon, “Kapag kami ay namatay at naging alikabok at mga buto, kami ba ay muling bubuhayin?”


48

أَوَآباؤُنَا الأَوَّلونَ

PAGSASATITIK

ʾA-wa-ʾā-bā-ʾu-nāl ʾaw-wa-lūna

SALINWIKA

“At ganoon din ba sa aming mga ninuno?”


49

قُل إِنَّ الأَوَّلينَ وَالآخِرينَ

PAGSASATITIK

Qul ʾin-nal ʾaw-wa-lī-na wal-ʾā-khi-rīna

SALINWIKA

Sabihin mo [o Muhammad], “Tunay, ang mga nauna at mga nahuling henerasyon,


50

لَمَجموعونَ إِلىٰ ميقاتِ يَومٍ مَعلومٍ

PAGSASATITIK

La-maj-mū-ʿū-na ʾi-lā mī-qā-ti yaw-mim maʿ-lūmin

SALINWIKA

[Ay] tiyak na matitipon lahat sa tipanang-pook ng kilalang araw.


51

ثُمَّ إِنَّكُم أَيُّهَا الضّالّونَ المُكَذِّبونَ

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾin-na-kum ʾay-yu-hāḍ ḍāl-lū-nal mu-kadh-dhi-būna

SALINWIKA

Pagkatapos, tunay na kayong  mga nangaligaw na tumanggi sa katotohanan,


52

لَآكِلونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقّومٍ

PAGSASATITIK

La-ʾā-ki-lū-na min sha-ja-rim min zaq-qūmin

SALINWIKA

[Ay] tiyak na kakain kayo mula sa mga puno ng Zaqqūm,


53

فَمالِئونَ مِنهَا البُطونَ

PAGSASATITIK

Fa-mā-li-ʾū-na min-hāl bu-ṭūna

SALINWIKA

At pupunuin ninyo mula rito ang inyong mga tiyan,


54

فَشارِبونَ عَلَيهِ مِنَ الحَميمِ

PAGSASATITIK

Fa-shā-ri-bū-na ʿa-lay-hi mi-nal ḥa-mīmi

SALINWIKA

At iinom kayo bilang dagdag nito ng kumukulong tubig,


55

فَشارِبونَ شُربَ الهيمِ

PAGSASATITIK

Fa-shā-ri-bū-na shur-bal hīmi

SALINWIKA

Na iinom kayo tulad ng pag-inom mga uhaw na kamelyo.


56

هٰذا نُزُلُهُم يَومَ الدّينِ

PAGSASATITIK

Hā-dhā nu-zu-lu-hum yaw-mad-dīni

SALINWIKA

Ito ang pakikitungong matatanggap nila sa Araw ng Paghihiganti [o Paghuhukom].


57

نَحنُ خَلَقناكُم فَلَولا تُصَدِّقونَ

PAGSASATITIK

Naḥ-nu kha-laq-nā-kum fa-law-lā tu-ṣad-di-qūna

SALINWIKA

Kami ang naglikha sa inyo. Sa gayon, bakit hindi kayo naniwala?


58

أَفَرَأَيتُم ما تُمنونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tum mā tum-nūna

SALINWIKA

Nakita ba ninyo ang tamud na inyong inilabas?


59

أَأَنتُم تَخلُقونَهُ أَم نَحنُ الخالِقونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾan-tum takh-lu-qū-na-hū ʾam naḥ-nul khā-li-qūna

SALINWIKA

Kayo ba ang naglikha nito, o Kami ang Tagalikha?


60

نَحنُ قَدَّرنا بَينَكُمُ المَوتَ وَما نَحنُ بِمَسبوقينَ

PAGSASATITIK

Naḥ-nu qad-dar-nā bay-na-ku-mul maw-ta wa-mā naḥ-nu bi-mas-bū-qīna

SALINWIKA

Kami ay nagtakda sa inyo ng kamatayan, at Kami ay hindi madadaig.


61

عَلىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمثالَكُم وَنُنشِئَكُم في ما لا تَعلَمونَ

PAGSASATITIK

ʿA-lā ʾan nu-bad-di-la ʾam-thā-la-kum wa-nun-shi-ʾa-kum fī mā lā taʿ-la-mūna

SALINWIKA

Na palitan kayo ng mga katulad ninyo at likhain Namin kayong muli [sa anyo] na hindi ninyo alam.


62

وَلَقَد عَلِمتُمُ النَّشأَةَ الأولىٰ فَلَولا تَذَكَّرونَ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ʿa-lim-tu-mun nash-ʾa-tal ʾū-lā fa-law-lā ta-dhak-ka-rūna

SALINWIKA

At tunay, alam na ninyo ang unang anyo ng paglikha, kung gayon, bakit hindi kayo nag-isip [o nakikinig sa pangaral]?


63

أَفَرَأَيتُم ما تَحرُثونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tum mā taḥ-ru-thūna

SALINWIKA

Nakita ba ninyo [ang butil] na inyong itinanim sa lupa?


64

أَأَنتُم تَزرَعونَهُ أَم نَحنُ الزّارِعونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾan-tum taz-ra-ʿū-na-hū ʾam naḥ-nuz zā-ri-ʿūna

SALINWIKA

Kayo ba ang nagtanim nito o Kami ang Tagatanim?


65

لَو نَشاءُ لَجَعَلناهُ حُطامًا فَظَلتُم تَفَكَّهونَ

PAGSASATITIK

Law na-shā-ʾu la-ja-ʿal-nā-hu ḥu-ṭā-man fa-ẓal-tum ta-fak-ka-hūna

SALINWIKA

Kung Aming nanaisin, tiyak na gagawin Namin itong tuyo, at kayo ay magtataka [o magsisisi].


66

إِنّا لَمُغرَمونَ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā la-mugh-ra-mūna

SALINWIKA

[Na sasabihin ninyo], “Tunay, kami ay nagkautang [talunan]!


67

بَل نَحنُ مَحرومونَ

PAGSASATITIK

Bal naḥ-nu maḥ-rū-mūna

SALINWIKA

Hindi! Sa halip, kami ay napagkaitan!”


68

أَفَرَأَيتُمُ الماءَ الَّذي تَشرَبونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tu-mul mā-ʾal la-dhī tash-ra-būna

SALINWIKA

Nakita ba ninyo ang tubig na inyong iniinom?


69

أَأَنتُم أَنزَلتُموهُ مِنَ المُزنِ أَم نَحنُ المُنزِلونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾan-tum ʾan-zal-tu-mū-hu mi-nal muz-ni ʾam naḥ-nul mun-zi-lūna

SALINWIKA

Kayo ba ang nagbaba nito mula sa ulap, o Kami ang Tagababa?


70

لَو نَشاءُ جَعَلناهُ أُجاجًا فَلَولا تَشكُرونَ

PAGSASATITIK

Law na-shā-ʾu ja-ʿal-nā-hu ʾu-jā-jan fa-law-lā tash-ku-rūna

SALINWIKA

Kung Aming nanaisin, tiyak na gagawin Namin itong maalat [at hindi maaaring inumin]. Sa gayon, bakit hindi kayo magpasalamat?


71

أَفَرَأَيتُمُ النّارَ الَّتي تورونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tu-mun nā-ral la-tī tū-rūna

SALINWIKA

Nakita ba ninyo ang apoy na inyong pinagningas?


72

أَأَنتُم أَنشَأتُم شَجَرَتَها أَم نَحنُ المُنشِئونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾan-tum ʾan-shaʾ-tum sha-ja-ra-ta-hā ʾam naḥ-nul mun-shi-ʾūna

SALINWIKA

Kayo ba ang nagpalaki sa puno [na pinagmulan] nito, o Kami ang Tagapagpalaki?


73

نَحنُ جَعَلناها تَذكِرَةً وَمَتاعًا لِلمُقوينَ

PAGSASATITIK

Naḥ-nu ja-ʿal-nā-hā tadh-ki-ra-taw wa-ma-tāʿal lil-muq-wīna

SALINWIKA

Kami ang gumawa nito bilang paalala at biyaya sa mga manlalakbay [o mga nakatira sa desyerto/gubat].


74

فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Fa-sab-biḥ bis-mi rab-bi-kal ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

Kaya luwalhatiin ang ngalan ng iyong Panginoon, ang Pinakadakila.


75

فَلا أُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجومِ

PAGSASATITIK

Fa-lā ʾuq-si-mu bi-ma-wā-qi-ʿin nu-jūmi

SALINWIKA

Ngunit hindi! Ako ay sumusumpa sa pamamagitan ng mga pook/panahon kung saan/kailan nahuhulog/lumulubog ang mga bituin.


76

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعلَمونَ عَظيمٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na-hū la-qa-sa-mul law taʿ-la-mū-na ʿa-ẓīmun

SALINWIKA

At tunay, tiyak na ito ay dakilang panunumpa, kung alam lamang ninyo.


77

إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَريمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hū la-qur-ʾā-nun ka-rīmun

SALINWIKA

Tunay, ito ay tiyak na marangal na Qurʾān,


78

في كِتابٍ مَكنونٍ

PAGSASATITIK

Fī ki-tā-bim mak-nūnin

SALINWIKA

[Na naitala] sa Aklat na ganap na pinangalagaan.


79

لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرونَ

PAGSASATITIK

Lā ya-mas-su-hū ʾil-lāl mu-ṭah-ha-rūna

SALINWIKA

Walang makakahawak nito maliban sa mga dinalisay [i.e. mga anghel].


80

تَنزيلٌ مِن رَبِّ العالَمينَ

PAGSASATITIK

Tan-zī-lum mir rab-bil ʿā-la-mīna

SALINWIKA

[Itong Quran] ay kapahayagan na unti-unting ibinaba mula sa Panginoon ng sanlibutan.


81

أَفَبِهٰذَا الحَديثِ أَنتُم مُدهِنونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-bi-hā-dhāl ḥa-dī-thi ʾan-tum mud-hi-nūna

SALINWIKA

Ito ba ang pahayag na inyong ipinagwalang-bahala?


82

وَتَجعَلونَ رِزقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبونَ

PAGSASATITIK

Wa-taj-ʿa-lū-na riz-qa-kum ʾan-na-kum tu-kadh-dhi-būna

SALINWIKA

At ginawa ninyo, sa halip na magpasalamat, sa itinustos sa inyo na inyong tinanggihan [ang Tagatustos]?


83

فَلَولا إِذا بَلَغَتِ الحُلقومَ

PAGSASATITIK

Fa-law-lā ʾi-dhā ba-la-gha-til ḥul-qūma

SALINWIKA

Kung gayun, bakit hindi kayo namagitan nang makarating ito [ang kaluluwa] sa lalamunan [ng taong naghihingalo]?


84

وَأَنتُم حينَئِذٍ تَنظُرونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-tum ḥī-na-ʾi-dhin tan-ẓu-rūna

SALINWIKA

At kayo sa oras na iyon ay nakamasid,


85

وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِنكُم وَلٰكِن لا تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-naḥ-nu ʾaq-ra-bu ʾi-lay-hi min-kum wa-lā-kil lā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

Ngunit Kami [i.e. mga anghel] ay mas malapit sa kanya [taong naghihingalo] kaysa sa inyo, ngunit hindi ninyo ito nakikita.


86

فَلَولا إِن كُنتُم غَيرَ مَدينينَ

PAGSASATITIK

Fa-law-lā ʾin kun-tum ghay-ra ma-dī-nīna

SALINWIKA

Kung gayon, bakit hindi ninyo gawin, kung kayo ay hindi kasali sa paghuhukom?


87

تَرجِعونَها إِن كُنتُم صادِقينَ

PAGSASATITIK

Tar-ji-ʿū-na-hā ʾin kun-tum ṣā-di-qīna

SALINWIKA

Na ibalik muli ang kaluluwa sa katawan nito, kung kayo ay makatotohahan?


88

فَأَمّا إِن كانَ مِنَ المُقَرَّبينَ

PAGSASATITIK

Fa-ʾam-mā ʾin kā-na mi-nal mu-qar-ra-bīna

SALINWIKA

Pagkatapos, kung siya [ang namatay] ay kabilang sa mga malalapit kay Allah [nasa taludtod 10-11].


89

فَرَوحٌ وَرَيحانٌ وَجَنَّتُ نَعيمٍ

PAGSASATITIK

Fa-raw-ḥuw wa-ray-ḥā-nuw wa-jan-na-tu na-ʿīmin

SALINWIKA

Sa gayon, [para sa kanya] ay kaginhawaan, kasaganaan, at hardin ng sukdulang kaligayahan.


90

وَأَمّا إِن كانَ مِن أَصحابِ اليَمينِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-mā ʾin kā-na min ʾaṣ-ḥā-bil ya-mīni

SALINWIKA

At kung siya ay kabilang sa mga kasama ng Kanang Kamay,


91

فَسَلامٌ لَكَ مِن أَصحابِ اليَمينِ

PAGSASATITIK

Fa-sa-lā-mul la-ka min ʾaṣ-ḥā-bil ya-mīni

SALINWIKA

Sa gayon [ang mga anghel ay magsasabi], “Kapayapaan sa iyo,” dahil ikaw ay mula sa mga kasama ng Kanang Kamay!


92

وَأَمّا إِن كانَ مِنَ المُكَذِّبينَ الضّالّينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-mā ʾin kā-na mi-nal mu-kadh-dhi-bī-naḍ ḍāl-līna

SALINWIKA

Ngunit kung siya ay kabilang sa mga sinungaling na mga nangaligaw,


93

فَنُزُلٌ مِن حَميمٍ

PAGSASATITIK

Fa-nu-zu-lum min ḥa-mīmin

SALINWIKA

Sa gayon [para sa kanya] ay tirahan ng kumukulong tubig,


94

وَتَصلِيَةُ جَحيمٍ

PAGSASATITIK

Wa-taṣ-li-ya-tu ja-ḥīmin

SALINWIKA

At pagpasok [o pagkasunog] sa Impiyerno.


95

إِنَّ هٰذا لَهُوَ حَقُّ اليَقينِ

PAGSASATITIK

ʾIn-na hā-dhā la-hu-wa ḥaq-qul ya-qīni

SALINWIKA

Tunay, ito ay tiyak na katotohanan.


96

فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Fa-sab-biḥ bis-mi rab-bi-kal ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

Kaya luwalhatiin ang ngalan ng iyong Panginoon, ang Pinakadakila!

 

Surah 65: At-Talaq

سورة الطلاق 65 – جزء 28
AṬ-ṬALĀQ
(Ang Paghihiwalay)

Kabanata: 65 – Talata: 12
Madani Surah

Audio: At-Talaq


Ang Surah ay naglalahad ng legal na mga pamamaraan ng makatarungang paghihiwalay ng mag-asawa, ayon sa kung ano ang tama at sa loob ng mga hangganang itinakda ng Diyos, habang nangangako ng kaginhawaan at kalayaan para sa tunay na may takot sa Diyos na sumailalim sa pinsalang ito. Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa unang taludtod tungkol sa “ṭalāq.” Mahigpit na hinihimok ng Surah ang mga tao na sundin ang mga patakaran at patnubay ng Diyos. Upang palakasin ito, sila ay pinaalalahanan ng kinahantungan ng mga naunang masuwayin at ng mga gantimpala ng mga masunurin. Ang kapangyarihan at kaalaman ng Diyos ay binigyang-diin sa katapusan (taludtod 12).


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحصُوا العِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم ۖ لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلكَ حُدودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ ۚ لا تَدري لَعَلَّ اللَّهَ يُحدِثُ بَعدَ ذٰلِكَ أَمرًا

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hān na-biy-yu ʾi-dhā ṭal-laq-tu-mun ni-sā-ʾa fa-ṭal-li-qū-hun-na li-ʿid-da-ti-hin-na wa-ʾaḥ-ṣūl ʿid-dahta (H pinalitan ng T) wat-ta-qūl lā-ha rab-ba-kum lā tukh-ri-jū-hun-na mim bu-yū-ti-hin-na wa-lā yakh-ruj-na ʾil-lā ʾan yaʾ-tī-na bi-fā-ḥi-sha-tim mu-bay-yi-nahtin (H pinalitan ng T) wa-til-ka ḥu-dū-dul lāhi wa-may ya-ta-ʿad-da ḥu-dū-dal lā-hi fa-qad ẓa-la-ma naf-sahū lā tad-rī la-ʿal-lal lā-ha yuḥ-di-thu baʿ-da dhā-li-ka ʾam-ran

SALINWIKA

O Propeta! Kapag kayong mga Muslim ay hihiwalayan ang mga babae, hiwalayan sila sa katapusan ng kanilang takdang panahon at bilangin ang panahong ito. At magkaroon ng takot kay Allah, ang inyong Panginoon. Huwag ninyo silang palabasin sa kanilang mga bahay, at hindi sila dapat umalis [sa panahong iyon] maliban kung gumagawa sila ng malinaw* na kahalayan. At ito ay mga hangganan na itinakda ni Allah. At sinumang lumabag sa mga hangganan ni Allah ay tunay na hinamak ang kanyang sarili. Hindi mo alam, marahil si Allah ay magpapangyari ng bagong bagay sa kalaunan.


2

فَإِذا بَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ أَو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ مِنكُم وَأَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ۚ ذٰلِكُم يوعَظُ بِهِ مَن كانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhā ba-lagh-na ʾa-ja-la-hun-na fa-ʾam-si-kū-hun-na bi-maʿ-rū-fin ʾaw fā-ri-qū-hun-na bi-maʿ-rū-fiw wa-ʾash-hi-dū dha-way ʿad-lim min-kum wa-ʾa-qī-mūsh sha-hā-da-ta lil-lāhi dhā-li-kum yū-ʿa-ẓu bi-hī man kā-na yuʾ-mi-nu bil-lā-hi wal-yaw-mil ʾā-khiri wa-may yat-ta-qil lā-ha yaj-ʿal la-hū makh-ra-jan

SALINWIKA

At kapag matatapos na ang kanilang itinakdang panahon, [alinman sa dalawa] panatilihin sila sa inyo ng marangal o hiwalayan sila ng marangal. At kunin ang saksi ng dalawang makatarungang lalaki mula sa inyo, at magpatunay alang-alang kay Allah. Iyan ay ipinapayo sa sinumang naniniwala kay Allah at sa Huling araw. At sinuman ang may takot kay Allah, gagawa Siya para sa kanya ng paraan upang makalabas [sa bawat kahirapan].


3

وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمرِهِ ۚ قَد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدرًا

PAGSASATITIK

Wa-yar-zuq-hu min ḥay-thu lā yaḥ-ta-sibu wa-may ya-ta-wak-kal ʿa-lāl lā-hi fa-hu-wa ḥas-buhu ʾin-nal lā-ha bā-li-ghu ʾam-rihī qad ja-ʿa-lal lā-hu li-kul-li shay-ʾin qad-ran

SALINWIKA

At tutustusan Niya siya mula sa hindi niya inaasahan. At sinuman ang magtitiwala kay Allah, sa gayon, Siya ay sapat na sa kanya. Tunay, tutuparin ni Allah ang kanyang layunin. Tunay, ang Allah ay nagtakda ng angkop na sukat para sa lahat ng mga bagay.


4

وَاللّائي يَئِسنَ مِنَ المَحيضِ مِن نِسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشهُرٍ وَاللّائي لَم يَحِضنَ ۚ وَأُولاتُ الأَحمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مِن أَمرِهِ يُسرًا

PAGSASATITIK

Wal-lā-ʾī ya-ʾis-na mi-nal ma-ḥī-ḍi min ni-sā-ʾi-kum ʾi-nir tab-tum fa-ʿid-da-tu-hun-na tha-lā-tha-tu ʾash-hu-riw wal-lā-ʾī lam ya-ḥiḍna wa-ʾu-lā-tul ʾaḥ-mā-li ʾa-ja-lu-hun-na ʾay ya-ḍa-ʿna ḥam-la-hunna wa-may yat-ta-qil lā-ha yaj-ʿal la-hū min ʾam-ri-hī yus-ran

SALINWIKA

At sa mga hindi na dinadatnan ng buwanang dalaw [regla] mula sa inyong mga asawa [babae], kung kayo ay nag-aalinlangan, ang kanilang takdang panahon ay tatlong buwan, at ganoon din sa mga hindi pa dinadatnan [ng regla]. At para sa mga buntis [hiniwalayan man o nabiyuda], ang kanilang takdang panahon ay hanggang sa manganak sila. At sinumang may takot kay Allah, gagawin Niya para sa kanya ang kanyang kalagayan na madali.


5

ذٰلِكَ أَمرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيكُم ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّر عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعظِم لَهُ أَجرًا

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka ʾam-rul lā-hi ʾan-za-la-hū ʾi-lay-kum wa-may yat-ta-qil lā-ha yu-kaf-fir ʿan-hu say-yi-ʾā-ti-hī wa-yu-ʿẓim la-hū ʾaj-ran

SALINWIKA

Iyan ang utos ng Allah, na ibinaba [ipinahayag] Niya sa inyo; at sinumang may takot [i.e. maingat sa pagsunod] kay Allah, patatawarin Niya sa kanya ang kanyang mga kasamaan at pararamihin Niya para sa kanya ang gantimpala.


6

أَسكِنوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجدِكُم وَلا تُضارّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَملٍ فَأَنفِقوا عَلَيهِنَّ حَتّىٰ يَضَعنَ حَملَهُنَّ ۚ فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ ۖ وَأتَمِروا بَينَكُم بِمَعروفٍ ۖ وَإِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخرىٰ

PAGSASATITIK

ʾAs-ki-nū-hun-na min ḥay-thu sa-kan-tum miw wuj-di-kum wa-lā tu-ḍār-rū-hun-na li-tu-ḍay-yi-qū ʿa-lay-hinna wa-ʾin kun-na ʾu-lā-ti ḥam-lin fa-ʾan-fi-qū ʿa-lay-hin-na ḥat-tā ya-ḍaʿ-na ḥam-la-hunna fa-ʾin ʾar-ḍaʿ-na la-kum fa-ʾā-tū-hun-na ʾu-jū-ra-hunna waʾ-ta-mi-rū bay-na-kum bi-maʿ-rūfiw wa-ʾin ta-ʿā-sar-tum fa-sa-tur-ḍi-ʿu la-hū ʾukh-rā

SALINWIKA

Patirahin sila [hiniwalayang mga asawa habang nasa kanilang takdang panahon] sa isang bahagi kung saan kayo nakatira ayon sa inyong kakayahan. At huwag silang gipitin sa layuning ituwid [o palayasin] sila. At kung sila ay buntis, tustusan sila hanggang makapanganak sila. At kung sila ang magpapasuso [sa sanggol] para sa inyo, sa gayon ay ibigay ang kanilang kabayaran. At mag-usap kayo sa marangal na paraan; ngunit kung kayo ay hindi magkasundo, sa gayon ay hayaang pasusuhin [ang sanggol] ng iba  para sa kanya [ama ng bata].


7

لِيُنفِق ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا آتاهُ اللَّهُ ۚ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا ما آتاها ۚ سَيَجعَلُ اللَّهُ بَعدَ عُسرٍ يُسرًا

PAGSASATITIK

Li-yun-fiq dhū sa-ʿa-tim min sa-ʿa-tihī wa-man qu-di-ra ʿa-lay-hi riz-qu-hū fal-yun-fiq mim-mā ʾā-tā-hul lāhu lā yu-kal-li-ful lā-hu naf-san ʾil-lā mā ʾā-tā-hā sa-yaj-ʿa-lul lā-hu baʿ-da ʿus-riy yus-ran

SALINWIKA

Hayaang gumugol ang mayamang lalaki sa kanyang kayamanan [para sa ina at sanggol], at siya na ang kabuhayan ay may kagipitan, hayaan siyang gumugol ayon sa anumang ibinigay sa kanya ng Allah. Hindi papanagutin ni Allah ang isang kaluluwa maliban ayon sa ibinigay Niya sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ipagkakaloob ni Allah, pagkatapos ng kahirapan, ang kaginhawaan.


8

وَكَأَيِّن مِن قَريَةٍ عَتَت عَن أَمرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبناها حِسابًا شَديدًا وَعَذَّبناها عَذابًا نُكرًا

PAGSASATITIK

Wa-ka-ʾay-yim min qar-ya-tin ʿa-tat ʿan ʾam-ri rab-bi-hā wa-ru-su-li-hī fa-ḥā-sab-nā-hā ḥi-sā-ban sha-dī-daw wa-ʿadh-dhab-nā-hā ʿa-dhā-ban nuk-ran

SALINWIKA

At gaano karaming bayan [lungsod, pamayanan] na naghimagsik sa utos ng kanyang Panginoon at ng Kanyang mga Sugo, kaya nilitis Namin ito ng matinding paglilitis at pinarusahan ito ng kahila-hilakbot na parusa.


9

فَذاقَت وَبالَ أَمرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمرِها خُسرًا

PAGSASATITIK

Fa-dhā-qat wa-bā-la ʾam-ri-hā wa-kā-na ʿā-qi-ba-tu ʾam-ri-hā khus-ran

SALINWIKA

Kaya natikman nito ang masamang bunga ng ginawa nito, at ang bunga ng ginawa nito ay pagkawasak.


10

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم عَذابًا شَديدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الأَلبابِ الَّذينَ آمَنوا ۚ قَد أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيكُم ذِكرًا

PAGSASATITIK

ʾA-ʿad-dal lā-hu la-hum ʿa-dhā-ban sha-dī-dan fat-ta-qūl lā-ha yā ʾu-līl ʾal-bā-bil la-dhī-na ʾā-ma-nū qad ʾan-za-lal lā-hu ʾi-lay-kum dhik-ran

SALINWIKA

Si Allah ay naghanda para sa kanila ng matinding parusa. Kaya magkaroon ng takot [i.e. sundin ang Kanyang utos] kay Allah. O kayong may pang-unawa na naniwala! Tunay, si Allah ay nagpadala na sa inyo ng Paalaala [ang Qur’an].


11

رَسولًا يَتلو عَلَيكُم آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخرِجَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ ۚ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعمَل صالِحًا يُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا ۖ قَد أَحسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزقًا

PAGSASATITIK

Ra-sū-lay yat-lū ʿa-lay-kum ʾā-yā-til lā-hi mu-bay-yi-nā-til li-yukh-ri-jal la-dhī-na ʾā-ma-nū wa-ʿa-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti mi-naẓ ẓu-lu-mā-ti ʾilān nūri wa-may yuʾ-mim bil lā-hi wa-yaʿ-mal ṣā-li-ḥay yud-khil-hu jan-nā-tin taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hā-ru khā-li-dī-na fī-hā ʾa-ba-dan qad ʾaḥ-sa-nal lā-hu la-hū riz-qan-i

SALINWIKA

[Ipinadala Niya] ang isang Mensahero [Muhammad] na binabanggit sa inyo ang mga natatanging mga talata [tanda] ng Allah, upang ilabas Niya yaong mga naniwala at gumawa ng mga matutuwid mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag. At sinumang naniniwala kay Allah at gumagawa ng katuwiran, papasukin Niya siya sa mga hardin na dumadaloy sa ilalim ng mga ito ang mga ilog, upang manatili doon magpakailanman. Tunay, linubos ni Allah para sa kanya ang panustos.


12

اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأَرضِ مِثلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمرُ بَينَهُنَّ لِتَعلَموا أَنَّ اللَّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلمًا

PAGSASATITIK

Al-lā-hul la-dhī kha-la-qa sab-ʿa sa-mā-wā-tiw wa-mi-nal ʾar-ḍi mith-la-hun-na ya-ta-naz-za-lul ʾam-ru bay-na-hun-na li-taʿ-la-mū ʾan-nal lā-ha ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dī-ruw wa-ʾan-nal lā-ha qad ʾa-ḥā-ṭa bi-kul-li shay-ʾin ʿil-man

SALINWIKA

Si Allah, Siya ang lumikha ng pitong mga langit at ng lupa sa parehas na bilang [pito]. Ang [Kanyang] utos ay unti-unting bumaba sa pagitan ng mga ito upang malaman nila na si Allah, sa lahat ng bagay ay Maykakayahan. At si Allah, tunay, Siya ay sumasaklaw sa lahat ng bagay dahil sa Kanyang kaalaman.