Talatuntunan (Indeks)

AL-QUR’ᾹN AL-MUBIN
القُرْآن المبين
Ang Malinaw Na Qur’an

Alif-Lãm-Râ. Ito ay mga dakilang talata ng dakilang Aklat na ibinaba kay Muhammad (ﷺ), na ito ay mga talata ng Qur’ân na naglilinaw sa katotohanan sa pinakamagandang pagkakapahayag at ganap na maliwanag sa pagbibigay ng kahulugan nito. Ang Aklat ay ang Banal na Qur’ân na kung saan pinagsama ng Allâh (sa Kasulatang) ito ang dalawang pangalan – ‘Kitâb’ at Qur’ân. [Al-Hijr 15:1]

Ang ating Tagapaglikha ay dapat na makilala at ang sangkatauhan ay may karapatan na malaman kung sino Siya. Ipalaganap ang Islam ng walang hangganan. Lahat ng karangalan ay sa Panginoon ng mga daigdig. Sa Kanya ako ay nagtitiwala at sa Kanya ako ay umaasa ng ang aking gantimpala.

Ang anumang pagsasalin ng Qur’an sa ibang wika ay hindi maaaring gamitin bilang kapalit ng teksto nito. Ang Qur’an Arabik ay walang eksaktong katumbas sa anumang wika, kaya mangyaring gamitin ang pagsasaling ito batay sa iyong sariling paghuhusga. Dalangin ko sa Makapangyarihang Allah na sana ay mapansin ito ng isang naaangkop na pantas ng Islam upang repasuhin ito ng masinsinan.

Surah 1.الفاتحةAL-FATIHAHAng Panimula
Surah 2.البقرةAL-BAQARAHAng Baka
Surah 3.آل عمرانALI IMRANAng Pamilya Ni Imran
Surah 4.النساءAN-NISAAng Mga Kababaihan
Surah 5.المائدةAL-MA’IDAHAng Dulang
Surah 6.الأنعامAL-ANAMAng Bakahan
Surah 7.الاعرافAL-A’RAFAng Kataasan
Surah 8.الأنفالAL-ANFALAng Mga Samsam Sa Labanan
Surah 9.التوبة
البرعة
AT-TAWBAH
AL-BARA’AH
Ang Pagsisisi
Ang Pagtanggi Sa Pananagutan
Surah 10.يونسYUNUSPropeta Jonas
Surah 11.هودHUDPropeta Hud
Surah 12.يوسفYUSUFPropeta Jose
Surah 13.الرعدAR-RADAng Kulog
Surah 14.ابراهيمIBRAHIMPropeta Abraham
Surah 15.الحجرAL-HIJRAng Mabatong Daan
Surah 16.النحلAN-NAHLAng Bubuyog
Surah 17.الإسراء
بني إسرائل
AL-ISRA
BANI ISRAEL
Ang Gabing Paglalakbay
Angkan ng Israel
Surah 18.الكهفAL-KAHFAng Yungib
Surah 19.مريمMARYAMMariya
Surah 20.طهTA-HAMga Titik “Ta” at “Ha”
Surah 21.الأنبياءAL-ANBIYAAng Mga Propeta
Surah 22.الحجAL-HAJJAng Pagbisita
Surah 23.المؤمنونAL-MUMINUNAng Mga Mananampalataya
Surah 24.النورAN-NURAng Liwanag
Surah 25.الفرقانAL-FURQANAng Pamantayan
Surah 26.الشعراءASH-SHU’ARAAng Mga Makata
Surah 27.النملAN-NAMLAng Mga Langgam
Surah 28.القصاصAL-QASASAng Mga Kuwento
Surah 29.العنكبوتAL-ANKABUTAng Gagamba
Surah 30.الرومAR-RUMAng Mga Romano
Surah 31.لقمانLUQMANLukman
Surah 32.السجدةAS-SAJDAHAng Pagpapatirapa
Surah 33.الأحزابAL-AHZABAng Mga Magkakaanib
Surah 34.سباءSABAAng Lungsod Ng Sheba
Surah 35.فاطر
الملائكة
FATIR
AL-MALA’IKAH
Ang Tagapasimula Ng Paglikha o
Ang Mga Anghel
Surah 36.ياسينYASINMga Titik “Ya” at “Sin”
Surah 37.الصفاتAS-SAFFATAng Mga Nakaayos Sa Hanay
Surah 38.صSADTitik “Sad”
Surah 39.الزمرAZ-ZUMARAng Mga Pangkat
Surah 40.غافر
المؤمن
GHAFIR
AL-MU’MIN
Tagapagpatawad
Ang Mananampalataya
Surah 41.حم
فصلت
HAMIM
FUSSILAT
Mga Titik “Ha” at “Mim”
Ganap Na Tinalakay
Surah 42.الشورىASH-SHURAAng Sanggunian
Surah 43.الزخرفAZ-ZUKHRUFAng Mga Palamuting Ginto
Surah 44.الدخانAD-DUKHANAng Usok (Ulap-Lupa)
Surah 45.الجاثيةAL-JATHIYAHAng Pagyuko
Surah 46.الأحقافAL-AHQAFAng Mga Liku-likong Landas
Surah 47.محمدMUHAMMAD
AL-QITAL
Propeta Muhammad ﷺ
Ang Pakikipaglaban
Surah 48.الفتحAL-FATHAng Tagumpay
Surah 49.الحجراتAL-HUJURATAng Mga Pansariling Silid
Surah 50.قQAFTitik “Qaf”
Surah 51.الذارياتADH-DHARIYATAng Mga Hanging Pumapagaspas
Surah 52.الطورAT-TURAng Bundok
Surah 53.النجمAN-NAJMAng Bituin
Surah 54.القمرAL-QAMARAng Buwan
Surah 55.الرحمنAR-RAHMANAng Pinakamaawain
Surah 56.الواقعةAL-WAQI’AHAng Di-maiwasang Pangyayari
Surah 57.الحديدAL-HADIDAng Bakal
Surah 58.المجادلةAL-MUJADILAHAng Babaing Nagsusumamo
Surah 59.الحشر
بني النضير
AL-HASHR
BANI NADHIR
Ang Pagtitipon
Angkan ng Nadhir
Surah 60.الممتهنةAL-MUMTAHINAHAng Babaing Sinubok
Surah 61.الصفAS-SAFFAng Mga Moog Ng Digmaan
Surah 62.الجمعةAL-JUMU’AHAng Pagtitipong (Biyernes) Dasal
Surah 63.المنافقونAL-MUNAFIQUNAng Mga Mapagkunwari
Surah 64.التغابونAT-TAGHABUNAng Pagkalugi At Pakinabang
Surah 65.الطلاقAT-TALAQAng Diborsyo
Surah 66.التحريمAT-TAHRIMAng Pagbabawal
Surah 67.الملكAL-MULKAng Paghahari Sa Kapamahalaan
Surah 68.القلم
ن
AL-QALAM
NUN
Ang Panulat
Ang Titik “Nun”
Surah 69.الحاقةAL-HAQQAHAng Tiyak Na Katotohanan
Surah 70.المعاريجAL-MA’ARIJAng Mga Daang Paakyat
Surah 71.نوحNUHPropeta Noa
Surah 72.الجنّAL-JINNAng Mga Dyin
Surah 73.المزّمّلAL-MUZZAMMILAng Nababalutan Ng Kasuutan
Surah 74.المدثرAL-MUDDATH-THIRAng Nakabalot
Surah 75.القيامةAL-QIYAMAHAng Muling Pagkabuhay
Surah 76.الدهر
الإنسان
AD-DAHR
AL-INSAN
Ang Panahon
Ang Tao
Surah 77.المرسلاتAL-MURSALATAng Mga Isinugo
Surah 78.النباءAN-NABAAng Dakilang Balita
Surah 79.النازعاتAN-NAZI’ATAng Mga Bumabatak
Surah 80.عبسABASASiya Ay Sumimangot
Surah 81.التكويرAT-TAKWIRAng Pagtiklop
Surah 82.الإنفطارAL-INFITARAng Pagkalansag
Surah 83.المطففينAL-MUTAFFIFINAng Mga Mandaraya
Surah 84.الإنشقاقAL-INSHIQAQAng Lansag-lansag Na Pagkahati
Surah 85.البروجAL-BURUJAng Malalaking Mga Bituin
Surah 86.الطارقAT-TARIQAng Panggabing Panauhin
Surah 87.الاعلىAL-ALAAng Kataas-taasan
Surah 88.الغاشيةAL-GHASHIYAHAng Kasindak-sindak Na Sandali
Surah 89.الفجرAL-FAJRAng Bukang Liwayway
Surah 90.البلدAL-BALADAng Lungsod
Surah 91.الشمسASH-SHAMSAng Init (Araw)
Surah 92.الليلAL-LAYLAng Gabi
Surah 93.الضحىAD-DUHAAng Banal Na Liwanag Sa Umaga
Surah 94.الشرحASH-SHARHAng Kaginhawaan
Surah 95.التينAT-TINAng Igos
Surah 96.العلق
اقرا
AL-ALAQ
IQRA
Ang Namumuong Dugo
Magbasa
Surah 97.القدرAL-QADRAng Gabi Ng Kapasyahan
Surah 98.البينةAL-BAYYINAHAng Malinaw Na Katibayan
Surah 99.الزلزلةAZ-ZALZALAHAng Lindol
Surah 100.العادياتAL-ADIYATAng Mga Tumakbo
Surah 101.القارعةAL-QARI’AHAng Araw Ng Pag-iingay At Kaguluhan
Surah 102.التكاثورAT-TAKATHURAng Pag-imbak Ng Makamundong Bagay
Surah 103.العصرAL-ASRAng Oras Sa Pagdaan Ng Panahon
Surah 104.الحمزةAL-HUMAZAHAng Makating Dila
Surah 105.الفيلAL-FILAng Elepante
Surah 106.قريشQURAISHAng Tribung Quraysh
Surah 107.الماعونAL-MA’UNAng Mga Maliit Na Kabutihan
Surah 108.الكوثرAL-KAWTHARAng Ilog Sa Paraiso
Surah 109.الكافرونAL-KAFIRUNAng Mga Di-Mananampalataya
Surah 110.النصرAN-NASRAng Tulong
Surah 111.المسد
اللهب
AL-MASAD
AL-LAHAB
Ang Hibla ng Palmera
Ang Ama Ng Lagablab
Surah 112.الإخلاوص
التوحيد
AL-IKHLAS
AT-TAWHID
Ang Kadalisayan
Ang Kaisahan ng Diyos
Surah 113.الفلقAL-FALAQAng Bukang Liwayway
Surah 114.الناسAN-NASAng Sangkatauhan