Surah 1: Al-Fatihah

سورة الفاتحة 1 –  الجزء 1
AL-FATIHAH
(Ang Panimula)

Kabanata: 1 – Talata: 7
Makki Surah

Audio: Al-Fatihah

Al-Fatihah

Ang Surah ay ang pambukas sa Qur’an at ang tuwid na daan ng Diyos. Ang isa pang karaniwang pangalan ng Surah ay “Al-Hamd” (lahat ng papuri at pasalamat sa Panginoon). Ito ay itinuring na tamang talahanayan ng mga nilalaman ng mga mensahe ng Qur’an at mahalaga sa pagsambang Islamiko, dahil ito ay obligadong bahagi ng dasal, na ilang beses na inu-ulit sa araw-araw. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Panimula, Ang Pambukas Na Kabanata, Ang Simula Ng Aklat, Ang Paunang Salita.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi

 1.  Sa ngalan ni Allah,* ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain.**

*Ang pantanging pangalan na pag-aari lamang ng isang Makapangyarihang Diyos, ang lahat ng pagsamba ay karapatan lamang Niya.

**Ar-Rahman, Ar-Rahim ay mga pangalan ng Allah mula sa salitang Rahmah (habag, awa). Sa grammar ng Arabik, sila ay parehong masinsinang anyo ng “maawain” (ibig sabihin, lubhang maawain). Ang Rahman ay naglalarawan ng mas malawak na kahulugan – maawain sa lahat ng paglikha; kaya ito ay ginagamit lamang upang ilarawan si Allah. Inilarawan din ni Allah ang Kanyang Sarili bilang Rahim (ibig sabihin, patuloy na maawain). Ang Rahim ay nabibilang ang konsepto ng espesyalidad – lalong maawain at tanging maawain sa mga mananampalataya. Ang Rahim ay maaaring gamitin din upang ilarawan ang isang tao; tulad ng Propeta ﷺ na inilarawan sa Quran bilang Rahim.


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Al-ḥam-du lil-lā-hi rab-bil ʿā-lamīna

2.  Lahat ng papuri ay kay Allah, Rabb ng sanlibutan.

*Rabb (Panginoon) ay nabibilang lahat ang mga sumusunod na kahulugan: may-ari, maestro (amo), pinuno, tagapamahala, tagasustento, tagabigay, tagabantay at tagapag-alaga. Siya ang Tagapaglikha at Tagapangalaga ng mga langit at ng lupa at lahat ng nakapaloob sa mga ito.


الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-raḥ-mā-nir ra-ḥīmi

3.  Ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain.


مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Mā-li-ki yaw mid-dīni*

4.  Ang May-ari (o Hari) sa Araw ng Hukom [kabayaran sa anumang kabutihan at bayad-pinsala sa anumang kasamaang nagawa sa buhay na ito].

*Ito ay alinsunod sa pagbabasa ng “mālik yawmad-dīn (May-ari sa Araw ng Hukom), na pinagtibay nina ‘Āṣim, Al-Kisā’ī, Ya’qub Al-Hadrami at Khalaf. Ang iba pang mga awtoridad ng Qirā’ah (ang sining ng pagbabasa ng Qur’an) ay binasa ito na “malik yawmad-dīn” (Hari sa Araw ng Hukom) (tingnan ang Mu’jam Al-Qira’at Al-Qur’āniyyah). Ang mga tradisyon ay kinuha ang parehong pagbabasa kay Imam Ja’far As-Sadiq. Tingnan ang Al-Qummī, Al-‘Ayyāshī, Tafsir Al-Imam Al-‘Askarī.


إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Iy-yā-ka naʿbudu wa iy-yā-ka nas-ta-ʿīnu

5.  Ikaw po lamang ang aming sinasamba at Ikaw po lamang ang aming hinihingan ng tulong.


اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Ih-di-nāṣ ṣi-rā-ṭal mus-ta-qīma

6.  Igabay Mo po kami sa Tamang Daan.


صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

Si-rā-ṭal lad-hī-na an-ʿamta ʿa-lay-him ghay-ril magh-ḍū-bi ʿa-lay-him wa lāḍ ḍā_llīna

7.  Ang landas ng mga pinagkalooban Ninyo ng mga biyaya, hindi ang landas ng mga umani ng [Inyong] poot at hindi ang landas ng mga nangaligaw.

An’amta ‘alayhim: “At sinuman ang sumunod kay Allah at sa Sugo – sila ang mga pinagkalooban ng  Allah ng biyaya – ang mga propeta, ang mga matatatag sa katotohanan, ang mga martir at ang mga matutuwid. At sila ang mga mahuhusay bilang mga kasama.” [An-Nisa 4:69] Para sa karagdagang kaalaman, tingnan din ang 19:58, 5:23, 110; 12: 6; 27:19; 28:17; 43:59; 48:2.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa “al-magh-ḍū-bi ʿa-lay-him” tingnan ang 4:93; 5:60; 7:71, 152; 8:16; 16:106; 20:81; 42:16; 48:6; 58:14; 60:13.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa “āḍ ḍā_llīn” tingnan ang 2:108, 175; 3:90; 4:116, 136, 167; 5:12, 60, 77; 6:74, 77, 125, 140; 7:30, 179; 14:3, 18, 27; 15:56; 17:72, 97; 19:38; 22:4, 12; 23:106; 25:44; 28:50; 31:11; 33:36, 67; 34:8; 36:47; 38:26; 39:22; 40:34; 41:52; 42:18; 45:23; 46:5, 32; 60:1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s