Mga Anghel

AL-IMAN BIL-MALA’IKAH
Ang Paniniwala Sa Mga Anghel


Mga sangkap ng paniniwala sa mga Anghel

 1. Ang paniniwala sa pagkakaroon ng mga Anghel
 2. Ang paniniwala sa napag-alaman nating mga gawain nila, na kanilang ginagampanan ayon sa utos ng Allah

Mga ilang anghel

 • Jibril: Inatasan sa Wahi (Kapahayagan mula kay Allah)
 • Mika’il: Inatasan sa ulan at pananim.
 • Israfil: Inatasan sa pag-ihip ng tambuli sa Araw ng Paghuhukom at muling pagkabuhay.
 • Malak Al-Mawt: Inatasan sa pagkuha ng mga kaluluwa sa takdang oras ng kamatayan.
 • Malik: Inatasang tagapagbantay ng impiyerno.
 • Kiraman Katibin: Inatasang magsulat ng mga gawain, isa sa kanan at isa sa kaliwa.
 • Munkar at Nakir: Inatasang magtanong sa patay (sa libingan):  Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon? Sino ang iyong Propeta?

Ang paniniwala sa “Espiritu Santo” bilang anghel:

I. Bibliya – Lumang Tipan

 • “… Si Saul ay nakadama ng kakaibang pakiramdam… sumakanya ang Espiritu ng Diyos at siya’y nakitulad sa ginawa ng mga Propeta.” [1 Samuel 10:9-10]
 • “Pagkarinig nito kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos; at nagsiklab ang kanyang galit.” [1 Samuel 11:6]
 • “Ang tanong nila…Nasaan si Yahweh na nagbigay ng Espiritu kay Moises?” [Isaias 63:10-11]

II. Bibliya – Bagong Tipan

 • Sinabi ng Anghel kay Maria, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo….” [Lukas 1:35]
 • Napuspos ng Espirutu Santo si Elisabet.” [Lukas 1:41]
 • “Napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang amang si Zacarias….” [Lukas 1:67]
 • “Simeon… Sumakanya ang Espiritu Santo.” [Lukas 2:25]
 • “… Si Jesus.Nang siya ay nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati.”

[All credits to the original owner, this is an old file in my possession that I have no way to trace back the source]

Link: Ang Paniniwala Sa Mga Anghel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s