Mga Propeta

AL-IMAN BIL-ANBIYA
Ang Paniniwala Sa Mga Sugo


Mga sangkap ng paniniwala sa mga Propeta (Sugo):

 1. Ang paniniwala na ang kanilang mensahe ay totoong nagmula kay Allah
 2. Ang paniniwala sa sinumang napag-alaman natin na kanilang pangalan
 3. Ang pagsasabuhay sa batas ng sinuman sa kanilang sinugo para sa atin, at ang kahuli-hulihan sa kanila ay si Muhammad.

Mga Sugong nabanggit sa Qur’an (ayon sa pagkakasunud-sunod):

 1. Adam
 2. Idris
 3. Nuh
 4. Hud
 5. Salih
 6. Ibrahim
 7. Lut
 8. Ismail
 9. Ishaq
 10. Ya’qub
 11. Yusuf
 12. Shu’ayb
 13. Ayyub
 14. Dhul Kifl
 15. Musa
 16. Harun
 17. Dawud
 18. Sulayman
 19. Ilyas
 20. Alyasa
 21. Yunus
 22. Zakariyyah
 23. Yahya
 24. Isa
 25. Muhammad

Sino si Muhammad

Siya ang pinakahuling Sugo ng Diyos upang ituwid ang mga pagbabagong ginawa ng tao sa mensahe ng mga naunang Propeta, upang ipagpatuloy at ganapin ito.

Bibliya – Lumang Tipan

Ang Diyos ay nagwika kay Moises: “Aking palilitawin sa kanila ang isang Propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya.” [Deuteronomio 18:18]

Paano siya naging Propeta?

“Bumasa ka! Sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha.Na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay.Bumasa ka sapagkat ang iyong Pnginoon ay Ang Pinakamapagbigay.Siya ang nagturo (sa paggamit) ng panulat.Na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman.” [Al-Alaq 97:1-5]

[All credits to the original owner, this is an old file in my possession that I have no way to trace back the source]

Link: Ang Paniniwala Sa Mga Sugo

Advertisements
This entry was posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Iman and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.