Ang Huling Araw

AL-IMAN BI-YAWM AL-AKHIR
Ang Paniniwala Sa Huling Araw


Mga sangkap ng paniniwala sa Huling Araw:

 1. Ang paniniwala sa muling pagkabuhay (Ba’ath)
 2. Ang paniniwala sa pagsisiyasat at paghatol
 3. Ang paniniwala sa Paraiso at Impiyerno

Kalakip ng paniniwala sa Huling Araw ay ang paniniwala sa mga pangyayari sa kabila ng kamatayan.

 1. Ang pagsusulit sa loob ng libingan
 2. Ang pagdurusa o kaginhawahan sa loob ng libingan

Ang paniniwala sa muling pagkabuhay (Ba’ath)

Kapag hihipan ang tambuli sa ikalawang pag-ihip at magsisibangon ang mga tao mula sa kanilang mga libingan.

 • Katulad ng unang paglikha Namin na walang pinagmulan, Aming ibabalik ito, at iyan ay pangako mula sa Amin, tunay na Aming gagawin. [Al-Anbiya 21:104]
 • Pagkatapos, tunay, kayo ay mamamatay at kayo ay mabubuhay sa Huling Araw at babangon mula sa inyong mga libingan. [Al-Mu’minun 23:15-16]
 • Inaakala ba ninyong nilikha lamang Namin kayo ng walang dahilan at kayo ay hindi babalik sa Amin? [Al-Mu’minun 23:115]

Ang paniniwala sa pagsisiyasat at paghatol

Sisiyasatin ang isang lingkod sa kanyang gawa at siya ay hahatulan ayon sa uri ng kanyang gawain.

 • Tunay, sa Amin sila ay babalik at pagkatapos Amin silang sisiyasatin. [Al-Ghashiyah 88:25-26]
 • At Aming itatatag ang mga timbangan ng katarungan sa Araw ng Pagkabuhay Muli, kaya walang sinuman ang hahatulan ng kawalang katarungan sa anupamang bagay. At kung mayroon mang ang bigat ng isang buto ng mustasa, ito ay Aming ilalahad. At Kami ay Sapat bilang Tagalitis. [Al-Anbiya 21:47]

Ang paniniwala sa Paraiso at Impiyerno                       

Ang dalawang ito ang siyang magiging hantungan ng mga nilalang. Ang Paraiso ang tahanan ng kaginhawaan at inilaan ni Allah sa mga mananampalatayang may banal na takot at sumunod sa mga utos Niya.

Tunay, sila na may mga pananampalataya at gumagawa ng matutuwid – sila ang mga pinakamahusay sa mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon, ay ang mga Hardin ng Eden (Paraiso), na sa ilalim nito ay dumadaloy na mga ilog, sila ay mananatili doon magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila, at sila ay nalulugod sa Kanya. Iyan ay para lamang sa kanya na may takot sa kanyang Panginoon.  [Al-Bayyinah 98:7-8]

Magagandang dulot ng paniniwala sa Huling Araw:

 1. Masigasig na pagsasagawa at pagsunod sa mga utos ng Allah sa hangaring makakamit ang gantimpala nito sa Huling Araw.
 2. Pagkatakot sa pagsuway sa mga utos at sa parusa nito sa araw na iyon.
 3. Hindi manghinayang ang isang mananampalataya sa mga materyal na bagay kapag hindi niya ito makakamtan dahil ang kapalit nito ay biyaya at gantimpala sa Huling Araw.

Mga sangkap ng paniniwala sa muling pagkabuhay:

 1. Si Allah ang lumikha ng mga langit at lupa at lahat ng nakapaloob nito. Nilikha niya ito mula pa noon, at ang may kakayahang lumikha ng nilalang ng walang pinagmulan ay hindi mahirap sa Kanya ang pagbalik nito sa dati nitong anyo o pinagmulan.
 • At Siya ang nagpasimula ng mga nilalang at kapag namatay ang mga ito ay Kanyang muling ibabalik ang buhay nito at iyo ay napakadali sa Kanya. [Ar-Rum 30:27]
 • Kagaya din ng paglikha Namin noong una, ibabalik Namin, at iyan ay pangako mula sa Amin, tunay na Aming gagawin at tutuparin ito. [Al-Anbiya 21:104]
 1. Ang patay na lupa na tuyong tuyo ni walang kahoy na kulay berde at kapag ito ay nabuhusan ng ulan, ito ay gagalaw at lalabas mula rito ang isang kulay berde na magbubunga ito ng iba’t ibang uri ng prutas nakakasiyang tanawin, at ang may kakayahang buhayin ito matapos mamatay ay may kakayahan ding buhayin ang mga patay. Inaakala ng mga di-mananampalataya na hindi kailanman babangon ang mga patay mula sa kanilang libingan. Sila ay tumatangging muling mabubuhay ang nabubulok na buto.
 • Ilalabas Niya ang buhay mula sa patay at ilalabas Niya ang patay mula sa buhay, at magbibigay buhay sa lupa matapos ang kamatayan nito, at sa gayon kayo ay lalabas mula dito. [Ar-Rum 30:19]
 • Sabibihin mo, bubuhayin siya ng lumikha sa kanya noong una, Siya ang nakakaalam sa lahat ng nilalang. [Yasin 36:79]

Ang pagsusulit sa loob ng libingan

Ito ay ang pagtatanong sa patay matapos siyang ilibing tungkol sa kanyang Panginoon, relihiyon at ng kanyang Propeta. Pananatilihin ng Allah sa mga sumasampalataya ang matatag na pananalita, at ang isasagot niya ay: “Ang Allah ang aking Panginoon; ang Islam ang aking relihiyon; at si Muhammad ang aking Propeta.”

Ililigaw ni Allah ang mga di-mananampalataya at ang isasagot niya ay: “Hah! Hah! Hindi ko alam.” Ang isasagot ng Munafiq (nagbabalatkayong Muslim) o ng taong nag-aalinlangan ay: “Hindi ko alam. Narinig ko sa mga taong sila ay nagsabi ng ganito (ng isang bagay) at iyon ang sinabi ko.”

Ang pagdurusa o kaginhawahan sa loob ng libingan

Ang pagdurusa ay makakamit ng mga taong manlilinlang mula sa mga Munafiq at mga di-mananampalataya. Sinabi ng Allah hinggil sa mga tauhan ni Fir’awn. Ang apoy sa Impiyerno ang isusunog sa kanila sa umaga at hapon at sa pagsapit ng Huling Araw sasabihin sa mga Anghel, ipasok ninyo ang mga tauhan ni Fir’awn sa may pinakamatinding parusa. [Ghafir 40:46]

Ang kaginhawaan ay para sa matatapat na mananampalataya. Tunay, ang mga taong nagsasabi: “Ang Allah ang aming Panginoon” at sila ay matatag sa kanilang paniniwala at tungkulin, sa kanila ay magsisibaba ang mga Anghel sa oras ng kanilang paghihingalo at magsasabi sa kanila: “Huwag kayong matakot sa mga haharapin ninyo at huwag malumbay sa mga naiwan ninyo at dapat kayong matuwa sa Paraisong naipangako sa inyo.” [Fussilat 41:30]

[All credits to the original owner, this is an old file in my possession that I have no way to trace back the source]

Link: Ang Paniniwala Sa Kabilang Buhay

Advertisements
This entry was posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Iman and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s