Ang pag-aayuno

As-Sawm الصوم Ang Pag-aayuno


“O kayong mga mananampalataya! Ang pag-aayuno ay itinakdang obligasyon para sa inyo tulad ng pagtakdang obligasyon para sa mga dumating bago kayo, upang kayo ay magkaroon ng Taqwa (kabanalan/pagkadeboto at kamalayan kay Allah).” [Al-Baqarah 2:183]

Ang Taqwa ay ang pagkatakot kay Allah upang sumunod sa Kanyang mga iniuutos at pagpipigil sa sarili upang hindi makagawa ng mga ipinagbabawal Niya.

Maliwanag na ipinapaalam ni Allah  ﷻang karunungan sa likod ng pag-aayuno; na dapat Siyang katakutan sa pamamagitan ng pag-aayuno at matamo ang katangian ng Taqwa mula dito. Ang pakinabang na ito ay ipinahihiwatig ng Propeta  ﷺ na nagsabi: “Sinuman na hindi pababayaan ang kasinungalingan at mga masasamang gawain, ay hindi kailangan ni Allah ang kanyang pagpapabaya sa kanyang pagkain at inumin.” [Al-Bukhari]

Ang pag-aayuno ay itinakda ni Allah ﷻsa mga naunang bansa. Ipinapakita Niya na ang pag-aayuno ay isang bagay na Kanyang mahal at ito ay pinairal sa bawat bansa. Ito ay kaginhawaan para sa ating Ummah (pamayanan) yayamang hindi tayo nag-iisa sa pagsasagawa ng tungkuling ito na maaaring mahirap para sa mga kaluluwa at mga katawan. Ito ay isang pahiwatig na ginawa Niyang lubos ang relihiyon para sa ating Ummah at nakumpleto ito kasama ang mga kagalingan na naibigay sa mga naunang bansa.

Advertisements
This entry was posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Islam and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s