Ang testimonya

Ash-Shahadatin الشهادتين Ang Dalawang Pagpapatunay


Ang dalawang bahagi nito:

  1. “Walang diyos maliban kay Allah.”
  2. “At si Muhammad ay sugo ni Allah.”

I. “Walang diyos maliban kay Allah.”

II. “At si Muhammad ay sugo ni Allah.”

Ang ibig sabihin nito ay walang sinumang dapat sundin ng totoo maliban kay Propeta ﷺ.

Sabihin mo (O Muhammad): “Kung tunay na mahal mo si Allah ay sumunod ka sa akin, upang si Allah ay mahalin ka at patawarin ka sa iyong mga kasalanan. At si Allah Ang Pinakamapagpatawad, Ang Pinakamaawain. Sabihin mo (O Muhammad): Ngunit kung sila ay babaling palayo ay katotohanan na si Allah ay ayaw Niya sa mga hindi mananampalataya.” [Ali ‘Imran 3:31-32]

Maniwala sa anuman na kanyang ipinaalam sa atin kahit na hindi natin maintindihan o kahit hindi natin makita o kahit na salungat sa ating katwiran o ating karunungan. “At sinuman na hindi maintindihan ang paliwanang ng Hadith at sinuman na ang kaisipan ay walang kakayahang maintindihan ito, ay sapat ng patibayan na lang ang mga Ahadith at magkaroon ng paniniwala sa kanila dahil lahat-lahat mula sa relihiyon ay nakumpleto na para sa kanya.” [Usul As-Sunnah, Blg. 16]

Dadagdagan po, in sha Allah…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s