Surah 85: Al-Buruj

سورة البروج 85 – جزء 30
AL-BURŪJ
(Ang Mga Malalaking Bituin)

Kabanata: 85 – Talata: 22
Makki Surah

Audio: Al-Buruj


Ang Surah ay nagbubukas sa tatlong bahaging panunumpa ng Isang Banal, sa pamamagitan ng (1) kalangitan na nakatuon sa mga malalaking bituin, (2) katiyakan na ang Araw ng Pagkabuhay ay darating, at (3) Kanyang Sariling Pangkalahatang Saksi, na nakikita ang lahat, na ang mga mananampalataya ay magagantimpalaan, at ang mga di-mananampalataya ay mapaparusahan sa Kabilang Buhay. Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa “Al-Burūj” na binanggit sa unang taludtod, na karaniwang naiintindihan kasabay ng mga konstelasyon. Ang Surah ay pinatatatag ang puso ng Propeta ﷺ at ng kanyang mga tagasunod sa pamamagitan ng pagtukoy sa kinahinatnan ng mga nagpahirap sa mga naunang mananampalataya. Ang pamagat ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa buong sansinukob, mula sa mga bituin sa kalangitan hanggang sa mga gumagawa ng kasamaan na tinutukoy sa kabanatang ito. Sa katunayan, ang Kanyang buong kapangyarihan ay isang paulit-ulit na tema sa buong Surah. Ang Surah ay kilala rin bilang: Mga Palatandaang Sodyak, Ang Mga Konstelasyon, Ang Mga Bahay ng Sodyak, Ang Mga Matatayog Na Konstelasyon.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالسَّماءِ ذاتِ البُروجِ

PAGSASATITIK

Was-sa-mā-ʾi dhā-til bu-rūji

SALINWIKA

Sa [pamamagitan ng] langit, na naglalaman ng mga malalaking bituin,


2

وَاليَومِ المَوعودِ

PAGSASATITIK

Wal-yaw-mil maw-ʿūdi

SALINWIKA

Sa [pamamagitan ng] ipinangakong araw [i.e. Araw ng Paghuhukom],


3

وَشاهِدٍ وَمَشهودٍ

PAGSASATITIK

Wa-shā-hi-diw wa-mash-hūdin

SALINWIKA

Sa [pamamagitan ng] Saksi at sa [kung ano ang] Sinaksihan.


4

قُتِلَ أَصحابُ الأُخدودِ

PAGSASATITIK

Qu-ti-la ʾaṣ-ḥā-bul ʾukh-dūdi

SALINWIKA

Sumpain ang mga tao ng kanal!


5

النّارِ ذاتِ الوَقودِ

PAGSASATITIK

An-nā-ri dhā-til wa-qūdi

SALINWIKA

Ang apoy na puno ng gatong,


6

إِذ هُم عَلَيها قُعودٌ

PAGSASATITIK

ʾIdh hum ʿa-lay-hā qu-ʿūdun

SALINWIKA

Habang sila ay nakaupo malapit dito,


7

وَهُم عَلىٰ ما يَفعَلونَ بِالمُؤمِنينَ شُهودٌ

PAGSASATITIK

Wa-hum ʿa-lā mā yaf-ʿa-lū-na bil-muʾ-mi-nī-na shu-hūdun

SALINWIKA

At sila, sa kanilang ginagawang [pagsunog] sa mga mananampalataya, ay mga saksi.


8

وَما نَقَموا مِنهُم إِلّا أَن يُؤمِنوا بِاللَّهِ العَزيزِ الحَميدِ

PAGSASATITIK

Wa-mā na-qa-mū min-hum ʾil-lā ʾay yuʾ-mi-nū bil-lā-hil ʿa-zī-zil ḥa-mīdi

SALINWIKA

Wala silang galit sa kanila maliban sa naniwala sila kay Allah, ang Makapangyarihan, ang Karapat-dapat sa lahat ng Papuri!


9

الَّذي لَهُ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ وَاللَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī la-hū mul-kus sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi wal-lā-hu ʿa-lā kul-li shay-ʾin sha-hīdun

SALINWIKA

Siya yaong may-ari ng kaharian ng mga langit at ng lupa. At ang Diyos ang Saksi ng lahat ng bagay.


10

إِنَّ الَّذينَ فَتَنُوا المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ ثُمَّ لَم يَتوبوا فَلَهُم عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُم عَذابُ الحَريقِ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na fa-ta-nūl muʾ-mi-nī-na wal-muʾ-mi-nā-ti thum-ma lam ya-tū-bū fa-la-hum ʿa-dhā-bu ja-han-na-ma wa-la-hum ʿa-dhā-bul ḥa-rīqi

SALINWIKA

Tunay, yaong mga nagpahirap sa mga mananampalatayang lalaki at mga mananampalatayang babae at pagkatapos ay hindi nagsisi, sa gayon para sa kanila ay parusa ng Impiyerno, at para sa kanila ay parusa ng pagkasunog.


11

إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُم جَنّاتٌ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ ۚ ذٰلِكَ الفَوزُ الكَبيرُ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na ʾā-ma-nū wa-ʿa-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti la-hum jan-nā-tun taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hā-ru dhā-li-kal faw-zul ka-bīru

SALINWIKA

Tunay, yaong mga naniwala at gumawa ng mga mabubuti, para sa kanila ay mga hardin na sa ilalim nito ay dumadaloy ang mga ilog. Iyan ang malaking tagumpay!


12

إِنَّ بَطشَ رَبِّكَ لَشَديدٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na baṭ-sha rab-bi-ka la-sha-dīdun

SALINWIKA

Tunay, ang sunggab [parusa] ng iyong Panginoon ay matindi.


13

إِنَّهُ هُوَ يُبدِئُ وَيُعيدُ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hū hu-wa yub-di-ʾu wa-yu-ʿīdu

SALINWIKA

Tunay, Siya ang nagpapasimula [ng paglikha] at nagpapanumbalik [muli] nito.


14

وَهُوَ الغَفورُ الوَدودُ

PAGSASATITIK

Wa-hu-wal gha-fū-rul wa-dūdu

SALINWIKA

At Siya ang Mapagpatawad, ang Mapagmahal,


15

ذُو العَرشِ المَجيدُ

PAGSASATITIK

Dhūl ʿar-shil ma-jīdu

SALINWIKA

May-ari ng Trono, ang Dakila [o May-ari ng Dakilang Trono, batay sa alternatibong pagbasa].


16

فَعّالٌ لِما يُريدُ

PAGSASATITIK

Faʿ-ʿā-lul li-mā yu-rīdu

SALINWIKA

Tagagawa ng anumang nais Niya.


17

هَل أَتاكَ حَديثُ الجُنودِ

PAGSASATITIK

Hal ʾa-tā-ka ḥa-dī-thul ju-nūdi

SALINWIKA

Nakarating na ba sa iyo ang balita ng mga sundalo,


18

فِرعَونَ وَثَمودَ

PAGSASATITIK

Fir-ʿaw-na wa-tha-mūda

SALINWIKA

Nina Paraon at [ang tribu ng] Thamūd?


19

بَلِ الَّذينَ كَفَروا في تَكذيبٍ

PAGSASATITIK

Ba-lil la-dhī-na ka-fa-rū fī tak-dhībin

SALINWIKA

Hindi! Yaong mga di-mananampalataya ay nabubuhay sa [paulit-ulit] na pagtanggi,


20

وَاللَّهُ مِن وَرائِهِم مُحيطٌ

PAGSASATITIK

Wal-lā-hu miw wa-rā-ʾi-him mu-ḥīṭun

SALINWIKA

Ngunit si Allah, sa kanilang likod, ay nakapaligid [i.e. alam Niya lahat ang kanilang mga gawa].


21

بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ

PAGSASATITIK

Bal hu-wa qur-ʾā-num ma-jīdun

SALINWIKA

Hindi! Ito ay dakilang Qurʾān,


22

في لَوحٍ مَحفوظٍ

PAGSASATITIK

Fī law-ḥim maḥ-fūẓin

SALINWIKA

[Na nakasulat] sa pinangalagaang talaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.