Surah 60: Al-Mumtahanah

سورة الممتحنة 60 – جزء 28
AL-MUMTAḤANAH
(Ang Babaeng Sinuri)

Kabanata: 60 – Talata: 13
Madani Surah

Audio: Al-Mumtahanah


Ang Surah ay itinatag para sa mga babaeng emigrante sa Islam sa kanilang banal na panunumpa sa publiko bilang pagsubok ng pananampalataya, na nagpapatunay na ang kanilang paglikas ay alang-alang lamang sa Diyos, na walang makamundong layunin, upang mabigyan sila ng ganap na pangangalaga at karapatan sa pamayang Muslim. Kinuha ang pangalan ng Surah sa taludtod 10 tungkol sa “imtiḥān” (pagsubok) ng mga babaeng nagbalik-Islam. Ang Surah ay ipinahayag sa pagitan ng Kasunduan ng Ḥudaybiyyah at ng pagsakop sa Makkah: ang mga tagubilin ay ibinigay kung paano haharapin ang mga babaeng umalis sa Makkah at sumama sa mga Muslim sa Madinah, at ang pamamaraan para sa mga asawang babae na umalis sa Madinah tungo sa Makkah (taludtod 10 pasunod). Ang mga Muslim ay inutusan sa angkop na paglalaan ng kanilang katapatan (taludtod 1 pasunod, talata 7 pasunod at taludtod 13). Si Propeta Ibrahim (Aleyshis Salam) ay binanggit para sa kanila bilang isang halimbawa upang matuto mula sa kanya (taludtod 4). Ang Surah ay kilala rin bilang: Pagsusuri sa Kanya, Siya Na Sinubukan, Yaon Na Susulitin, Ang Tagasuri, Ang Pagsubok ng Pananampalataya,Ang Sinubukang Babae, Ang Babae Na Susuriin, Mga Babaeng Sinubukan.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَتَّخِذوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُم أَولِياءَ تُلقونَ إِلَيهِم بِالمَوَدَّةِ وَقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِنَ الحَقِّ يُخرِجونَ الرَّسولَ وَإِيّاكُم ۙ أَن تُؤمِنوا بِاللَّهِ رَبِّكُم إِن كُنتُم خَرَجتُم جِهادًا في سَبيلي وَابتِغاءَ مَرضاتي ۚ تُسِرّونَ إِلَيهِم بِالمَوَدَّةِ وَأَنا أَعلَمُ بِما أَخفَيتُم وَما أَعلَنتُم ۚ وَمَن يَفعَلهُ مِنكُم فَقَد ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū lā tat-ta-khi-dhū ʿa-duw-wī wa-ʿa-duw-wa-kum ʾaw-li-yā-ʾa tul-qū-na ʾi-lay-him bil-ma-wad-da-ti wa-qad ka-fa-rū bi-mā jā-ʾa-kum mi-nal ḥaq-qi yukh-ri-jū-nar ra-sū-la wa-ʾiy-yā-kum ʾan tuʾ-mi-nū bil-lā-hi rab-bi-kum ʾin kun-tum kha-raj-tum ji-hā-dan fī sa-bī-lī wab-ti-ghā-ʾa mar-ḍā-tī tu-sir-rū-na ʾi-lay-him bil-ma-wad-da-ti wa-ʾa-na ʾaʿ-la-mu bi-mā ʾakh-fay-tum wa-mā ʾaʿ-lan-tum wa-may yaf-ʿal-hu min-kum fa-qad ḍal-la sa-wā-ʾas sa-bīli

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Huwag ninyong kunin ang Aking mga kaaway at ang inyong mga kaaway bilang mga kaibigan dahil tunay na hindi sila naniwala sa anumang dumating sa inyo na katotohanan, itinataboy nila ang Propeta at kayo dahil lamang sa inyong paniniwala kay Allah, ang inyong Panginoon. Kung kayo ay lumabas upang makipaglaban sa Aking landas at upang makamit ang Aking kaluguran, huwag ninyo silang kaibiganin. Nakikipagkaibigan ba kayo sa kanila ng lihim, habang alam Kong lubos ang anumang itinatago ninyo o anumang inilalahad ninyo. At sinuman ang gagawa nito sa inyo ay tunay na naligaw sa tamang landas.


2

إِن يَثقَفوكُم يَكونوا لَكُم أَعداءً وَيَبسُطوا إِلَيكُم أَيدِيَهُم وَأَلسِنَتَهُم بِالسّوءِ وَوَدّوا لَو تَكفُرونَ

PAGSASATITIK

ʾIn yath-qa-fū-kum ya-kū-nū la-kum ʾaʿ-dā-ʾaw wa-yab-su-ṭū ʾi-lay-kum ʾay-di-ya-hum wa-ʾal-si-na-ta-hum bis-sū-ʾi wa-wad-dū law tak-fu-rūna

SALINWIKA

Kung sila ay [magkaroon ng pagkakataon na] mangibabaw sa inyo, sila ay magiging kaaway sa inyo. At uunatin nila [laban sa inyo] ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga dila na may masamang layunin, at nais nilang kayo ay tumalikod sa inyong paniniwala.


3

لَن تَنفَعَكُم أَرحامُكُم وَلا أَولادُكُم ۚ يَومَ القِيامَةِ يَفصِلُ بَينَكُم ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ

PAGSASATITIK

Lan tan-fa-ʿa-kum ʾar-ḥā-mu-kum wa-lā ʾaw-lā-du-kum yaw-mal qi-yā-ma-ti yaf-ṣi-lu bay-na-kum wal-lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na ba-ṣīrun

SALINWIKA

Kailanman ay hindi makakatulong sa inyo ang inyong mga kamag-anak ni ang iyong mga anak. Sa Araw ng Pagkabuhay, hahatol Siya sa pagitan ninyo [o paghihiwalayin Niya kayo mula sa isa’t isa]. At si Allah, sa inyong mga ginagawa, ang Nakakakita.


4

قَد كانَت لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبراهيمَ وَالَّذينَ مَعَهُ إِذ قالوا لِقَومِهِم إِنّا بُرَآءُ مِنكُم وَمِمّا تَعبُدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وَبَدا بَينَنا وَبَينَكُمُ العَداوَةُ وَالبَغضاءُ أَبَدًا حَتّىٰ تُؤمِنوا بِاللَّهِ وَحدَهُ إِلّا قَولَ إِبراهيمَ لِأَبيهِ لَأَستَغفِرَنَّ لَكَ وَما أَملِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيءٍ ۖ رَبَّنا عَلَيكَ تَوَكَّلنا وَإِلَيكَ أَنَبنا وَإِلَيكَ المَصيرُ

PAGSASATITIK

Qad kā-nat la-kum ʾus-wa-tun ḥa-sa-na-tun fī ʾib-rā-hī-ma wal-la-dhī-na ma-ʿa-hū ʾidh qā-lū li-qaw-mi-him ʾin-nā bu-ra-ʾā-ʾu min-kum wa-mim-mā ta-ʿbu-dū-na min dū-nil lā-hi ka-far-nā bi-kum wa-ba-dā bay-na-nā wa-bay-na-ku-mul ʿa-dā-wa-tu wal-bagh-ḍā-ʾu ʾa-ba-dan ḥat-tā tuʾ-mi-nū bil-lā-hi waḥ-da-hū ʾil-lā qaw-la ʾib-rā-hī-ma li-ʾa-bī-hi la-ʾas-tagh-fi-ran-na la-ka wa-mā ʾam-li-ku la-ka mi-nal lā-hi min shayʾin rab-ba-nā ʿa-lay-ka ta-wak-kal-nā wa-ʾi-lay-ka ʾa-nab-nā wa-ʾi-lay-kal ma-ṣīru

SALINWIKA

Tunay, para sa inyo ay pinakamabuting halimbawa si Ibrahim at ang kanyang mga kasama, nang sinabi nila sa kanilang mga tao, “Wala kaming kinalaman sa inyo at sa mga sinasamba ninyo bukod kay Allah. Tinalikuran namin kayo, at sa pagitan namin at sa inyo ay lumitaw ang pag-aaway at pagkapoot magpakailanman hanggang sa kayo ay maniniwala kay Allah na Nag-iisang Diyos,” maliban sa pangako ni Ibrahim sa kanyang ama, “Tunay na ako ay hihingi [lamang] ng kapatawaran para sa iyo, ngunit wala akong magagawang anumang tulong para sa iyo laban sa Diyos. Aming Panginoon! Sa Inyo lamang kami ay nagtiwala, at sa Inyo lamang kami ay nagsisi, at sa Inyo lamang ang aming huling hantungan.”


5

رَبَّنا لا تَجعَلنا فِتنَةً لِلَّذينَ كَفَروا وَاغفِر لَنا رَبَّنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ العَزيزُ الحَكيمُ

PAGSASATITIK

Rab-ba-nā lā taj-ʿal-nā fit-na-tal lil-la-dhī-na ka-fa-rū wagh-fir la-nā rab-ba-nā ʾin-na-ka ʾan-tal ʿa-zī-zul ḥa-kīmu

SALINWIKA

“Aming Panginoon! Huwag po Ninyo kaming gawing pagsubok sa mga di-mananampalataya, at patawarin po Ninyo kami. Aming Panginoon! Tunay, Kayo ang Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamarunong.


6

لَقَد كانَ لَكُم فيهِم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كانَ يَرجُو اللَّهَ وَاليَومَ الآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَنِيُّ الحَميدُ

PAGSASATITIK

La-qad kā-na la-kum fī-him ʾus-wa-tun ḥa-sa-na-tul li-man kā-na yar-jūl-lā-ha wal-yaw-mal-ʾā-khira wa-may ya-ta-wal-la fa-ʾin-nal lā-ha hu-wal gha-niy-yul ḥa-mīdu

SALINWIKA

Tunay, para sa inyo ay pinakamahusay na halimbawa sa kanila para sa sinuman na umaasa kay Allah at sa Huling Araw. At sa sinumang tumalikod, tunay, si Allah ang Pinakasapat, ang Pinakakapuri-puri.


7

عَسَى اللَّهُ أَن يَجعَلَ بَينَكُم وَبَينَ الَّذينَ عادَيتُم مِنهُم مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَديرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

ʿA-sāl lā-hu ʿay yaj-ʿa-la bay-na-kum wa-bay-nal la-dhī-na ʿā-day-tum min-hum ma-wad-dahtan (H pinalitan ng T) wal-lā-hu qa-dīrun wal-lā-hu gha-fū-rur ra-ḥīmun

SALINWIKA

Marahil ay ilalagay ni Allah sa pagitan ninyo at sa mga naging kaaway ninyo ang pagmamahal. At si Allah ang Pinakamakapangyarihan, at si Allah ang Pinakamapagpatawad, ang Pinakamaawain.


8

لا يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقاتِلوكُم فِي الدّينِ وَلَم يُخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبَرّوهُم وَتُقسِطوا إِلَيهِم ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ

PAGSASATITIK

Lā yan-hā-ku-mul lā-hu ʿa-nil la-dhī-na lam yu-qā-ti-lū-kum fīd dī-ni wa-lam yukh-ri-jū-kum min di-yā-ri-kum ʾan ta-bar-rū-hum wa-tuq-si-ṭū ʾi-lay-him ʾin-nal lā-ha yu-ḥib-bul muq-si-ṭīna

SALINWIKA

Hindi ibinawal ni Allah sa inyo na maging mabait at makatarungan sa kanila na mga hindi lumaban sa inyo dahil sa relihiyon at hindi nagpalayas sa inyo sa inyong mga tahanan. Tunay, mahal ni Allah ang mga makatarungan.


9

إِنَّما يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلوكُم فِي الدّينِ وَأَخرَجوكُم مِن دِيارِكُم وَظاهَروا عَلىٰ إِخراجِكُم أَن تَوَلَّوهُم ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّالِمونَ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-mā yan-hā-ku-mul lā-hu ʿa-nil la-dhī-na qā-ta-lū-kum fīd dī-ni wa-ʾakh-ra-jū-kum min di-yā-ri-kum wa-ẓā-ha-rū ʿa-lā ʾikh-rā-ji-kum ʾan ta-wal-law-hum wa-may ya-ta-wal-la-hum fa-ʾu-lā-ʾi-ka hu-muẓ ẓā-li-mūna

SALINWIKA

Ibinawal lamang ng Allah na huwag kaibiganin sila na mga lumaban sa inyo dahil sa relihiyon at nagpalayas sa inyo sa inyong mga tahanan at tumulong [sa iba] sa pagpapalayas sa inyo. At sinumang kumaibigan sa kanila, sa gayon, sila ang mga makasalanan.


10

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا جاءَكُمُ المُؤمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامتَحِنوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعلَمُ بِإيمانِهِنَّ ۖ فَإِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِناتٍ فَلا تَرجِعوهُنَّ إِلَى الكُفّارِ ۖ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتوهُم ما أَنفَقوا ۚ وَلا جُناحَ عَلَيكُم أَن تَنكِحوهُنَّ إِذا آتَيتُموهُنَّ أُجورَهُنَّ ۚ وَلا تُمسِكوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ وَاسأَلوا ما أَنفَقتُم وَليَسأَلوا ما أَنفَقوا ۚ ذٰلِكُم حُكمُ اللَّهِ ۖ يَحكُمُ بَينَكُم ۚ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū ʾi-dhā jā-ʾa-ku-mul muʾ-mi-nā-tu mu-hā-ji-rā-tin fam-ta-ḥi-nū-hunna al-lā-hu ʾaʿ-la-mu bi-ʾī-mā-ni-hinna fa-ʾin ʿa-lim-tu-mū-hun-na muʾ-mi-nā-tin fa-lā tar-ji-ʿū-hun-na ʾi-lāl-kuf-fāri lā hun-na ḥil-lul la-hum wa-lā hum ya-ḥil-lū-na la-hunna wa-ʾā-tū-hum mā ʾan-fa-qū wa-lā ju-nā-ḥa ʿa-lay-kum ʾan tan-ki-ḥū-hun-na ʾi-dhā ʾā-tay-tu-mū-hun-na ʾu-jū-ra-hunna wa-lā tum-si-kū bi-ʿi-ṣa-mil ka-wā-fi-ri was-ʾa-lū mā ʾan-faq-tum wal-yas-ʾa-lū mā ʾan-fa-qū dhā-li-kum ḥuk-mul lāhi yaḥ-ku-mu bay-na-kum wal-lā-hu ʿa-lī-mun ḥa-kīmun

SALINWIKA

O kayong mananampalataya! Kapag ang mga babaeng mananampalataya ay dumating sa inyo bilang mga emigrante [takas], suriin ang mga ito. Si Allah ang higit na nakakaalam [ng kalagayan] ng kanilang paniniwala. At kapag napatunayan ninyo na sila ay tunay na mga mananampalataya, huwag ninyo silang pabalikin sa mga di-mananampalataya. Sila [asawang babaeng mananampalataya] ay hindi ipinapahintulot para sa kanila [asawang lalaking di-mananampalataya], ni sila [lalaki] ay ipinapahintulot para sa kanila [babae]. Ngunit ibigay sa kanila [dating asawang lalaking di-mananampalataya] ang anumang kanilang ginugol sa kanila [dating asawang babaeng mananampalataya]. At walang sisi sa inyo kung inyo silang pakasalan kung ibigay ninyo sa kanila ang kanilang kabayaran. At huwag ninyong panatilihin ang mga di-mananampalatayang babae bilang mga asawa. Hingin sa kanila kung ano ang inyong ginugol at hayaan silang hingin sa inyo kung ano ang kanilang ginugol. Iyan ang hatol ng Allah. Siya ang humahatol sa pagitan ninyo. At si Allah ang Pinakamaalam, ang Pinakamarunong.


11

وَإِن فاتَكُم شَيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الكُفّارِ فَعاقَبتُم فَآتُوا الَّذينَ ذَهَبَت أَزواجُهُم مِثلَ ما أَنفَقوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي أَنتُم بِهِ مُؤمِنونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin fā-ta-kum shay-ʾum min ʾaz-wā-ji-kum ʾi-lāl kuf-fā-ri fa-ʿā-qab-tum fa-ʾā-tūl la-dhī-na dha-ha-bat ʾaz-wā-ju-hum mith-la mā ʾan-fa-qū wat-ta-qūl lā-hal la-dhī ʾan-tum bi-hī muʾ-mi-nūna

SALINWIKA

At kung may makuha kayong anuman mula sa pagtanan ng sinuman sa inyong mga asawa  tungo sa mga lalaking di-mananampalataya [na hindi ibibigay sa inyo ang ginugol ninyo sa kanila], at mayroon kayong pagkakataong gumanti sa kanila [sa pamamagitan ng pagdating ng isang babae mula sa kabilang panig upang pakasalan], sa gayon, ibigay sa kanila [mga Muslim na tumanan ang mga asawa] ang katumbas ng anumang kanilang ginugol. At magkaroon ng takot kay Allah, Siya na inyong pinaniwalaan.


12

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعنَكَ عَلىٰ أَن لا يُشرِكنَ بِاللَّهِ شَيئًا وَلا يَسرِقنَ وَلا يَزنينَ وَلا يَقتُلنَ أَولادَهُنَّ وَلا يَأتينَ بِبُهتانٍ يَفتَرينَهُ بَينَ أَيديهِنَّ وَأَرجُلِهِنَّ وَلا يَعصينَكَ في مَعروفٍ ۙ فَبايِعهُنَّ وَاستَغفِر لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hān na-biy-yu ʾi-dhā jā-ʾa-kal muʾ-mi-nā-tu yu-bā-yiʿ-na-ka ʿa-lā ʾal lā yush-rik-na bil-lā-hi shay-ʾaw wa-lā yas-riq-na wa-lā yaz-nī-na wa-lā yaq-tul-na ʾaw-lā-da-hun-na wa-lā yaʾ-tī-na bi-buh-tā-niy yaf-ta-rī-na-hū bay-na ʾay-dī-hin-na wa-ʾar-ju-li-hin-na wa-lā yaʿ-ṣī-na-ka fī maʿ-rūfin fa-bā-yiʿ-hun-na was-tagh-fir la-hun-nal lāha ʾin-nal lā-ha gha-fū-rur ra-ḥīmun

SALINWIKA

O Propeta! Kapag dumating sa iyo ang mga babaeng mananampalataya, [na nanunumpa] na sila ay hindi magbibigay ng anumang kasosyo ni Allah, ni magnakaw, ni mangalunya, ni pumatay sa kanilang mga anak, ni manirang-puri, ni sumuway sa kung ano ang tama, sa gayon ay tanggapin ang kanilang panunumpa ng katapatan, at humingi para sa kanila ng kapatawaran ni Allah. Tunay, si Allah ang Pinakamapagpatawad, ang Pinakamaawain.


13

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَتَوَلَّوا قَومًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِم قَد يَئِسوا مِنَ الآخِرَةِ كَما يَئِسَ الكُفّارُ مِن أَصحابِ القُبورِ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū lā ta-ta-wal-law qaw-man gha-ḍi-bal lā-hu ʿa-lay-him qad ya-ʾi-sū mi-nal ʾā-khi-ra-ti ka-mā ya-ʾi-sal kuf-fā-ru min ʾaṣ-ḥā-bil qu-būri

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Huwag makipagkaibigan sa mga taong nagalit si Allah sa kanila. Tunay, sila ay nawalan ng pag-asa sa Kabilang Buhay tulad ng kawalan ng pag-asa ng mga di-mananampalataya sa mga nakatira sa mga libingan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.