Surah 61: As-Saff

سورة الصف 61 – جزء 28
AṢ-ṢAFF
(Ang Mga Antas)

Kabanata: 61 – Talata: 14
Madani Surah

Audio: As-Saff


Ang Surah ay nagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya na nagpapanatili ng mga matatatag na antas o linya ng di-maabot na pagkakaisa ng pamayanan na walang pag-iimbot at walang pagkatakot sa pagtatanggol alang-alang sa Diyos laban sa kasamaan. Kinuha ang pangalan nito mula sa ika-apat na taludtod, kung saan nabanggit ang katagang “ṣaff.” Ang Surah ay nagpapalakas-loob sa mga mananampalataya na magkaisa upang tumulong alang-alang sa Diyos at binabatikos ang mga hindi gumalang sa kanilang salita (taludtod 3) at ang mga nakipagtalo laban sa pananampalataya (taludtod 7 pasunod). Sina Moises at Hesus [Aleyhimas Salam – kapayapaan sa kanilang dalawa] ay binanggit bilang mga halimbawa na mga Propeta ng mga watak-watak na pamayanan: ang mga suwail ay hinayaang maligaw at ang mga matatapat ay pinagkalooban ng tagumpay (taludtod 5 pasunod at taludtod 14). Ang mga gantimpala ng mga nagsikap alang-alang sa Diyos ay inilarawan sa ilang detalye (taludtod 11 pasunod). Ang Surah ay kilala rin bilang: Mga Pagkakaayos, Mga Matatatag Na Linya, Ang Tanghalan Ng Digmaan, Ang Mga Matitibay Na Antas.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ ۖ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ

PAGSASATITIK

Sab-ba-ḥa lil-lā-hi mā fīs sa-mā-wā-ti wa-mā fīl ʾarḍi wa-hu-wal ʿa-zī-zul ḥa-kīmu

SALINWIKA

Anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa ay lumuluwalhati sa Allah. At Siya ang Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamarunong.


2

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū li-ma ta-qū-lū-na mā lā taf-ʿa-lūna

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Bakit ninyo sinasabi [ipinangangaral] ang hindi ninyo ginagawa?


3

كَبُرَ مَقتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقولوا ما لا تَفعَلونَ

PAGSASATITIK

Ka-bu-ra maq-tan ʿin-dal lā-hi ʾan ta-qū-lū mā lā taf-ʿa-lūna

SALINWIKA

Ito ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos kung sinasabi [ipinapangaral] ninyo ang hindi ninyo ginagawa.


4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلونَ في سَبيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيانٌ مَرصوصٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal lā-ha yu-ḥib-bul la-dhī-na yu-qā-ti-lū-na fī sa-bī-li-hī ṣaf-fan ka-ʾan-na-hum bun-yā-nun mar-ṣūṣun

SALINWIKA

Tunay, minamahal ni Allah ang mga nakikipaglaban sa Kanyang landas sa mga hilera, na tila sila ay isang matatag na gusali.


5

وَإِذ قالَ موسىٰ لِقَومِهِ يا قَومِ لِمَ تُؤذونَني وَقَد تَعلَمونَ أَنّي رَسولُ اللَّهِ إِلَيكُم ۖ فَلَمّا زاغوا أَزاغَ اللَّهُ قُلوبَهُم ۚ وَاللَّهُ لا يَهدِي القَومَ الفاسِقينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾidh qā-la mū-sā li-qaw-mi-hī yā qaw-mi li-ma tuʾ-dhū-na-nī wa-qad taʿ-la-mū-na ʾan-nī ra-sū-lul lā-hi ʾi-lay-kum fa-lam-mā zā-ghū ʾa-zā-ghal lā-hu qu-lū-ba-hum wal-lā-hu lā yah-dīl qaw-mal fā-si-qīna

SALINWIKA

At nang sabihin ni Moses sa kanyang mga mamamayan, “O aking mga mamamayan, bakit ninyo ako sinasaktan habang tunay na alam ninyo na ako ay Mensahero ng Allah sa inyo?” Kaya nang sila ay lumihis [mula sa tamang landas], inilihis ni Allah ang kanilang mga puso. At hindi papatnubayan ni Allah ang mga taong masasama.


6

وَإِذ قالَ عيسَى ابنُ مَريَمَ يا بَني إِسرائيلَ إِنّي رَسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مُصَدِّقًا لِما بَينَ يَدَيَّ مِنَ التَّوراةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسولٍ يَأتي مِن بَعدِي اسمُهُ أَحمَدُ ۖ فَلَمّا جاءَهُم بِالبَيِّناتِ قالوا هٰذا سِحرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾidh qā-la ʿī-sāb nu mar-ya-ma yā ba-nī ʾis-rā-ʾī-la ʾin-nī ra-sū-lul lā-hi ʾi-lay-kum mu-ṣad-di-qal li-mā bay-na ya-day-ya mi-nat taw-rā-ti wa-mu-bash-shi-ran bi-ra-sū-liy yaʾ-tī mim baʿ-dīs mu-hū ʾaḥ-madu fa-lam-mā jā-ʾa-hum bil-bay-yi-nā-ti qā-lū hā-dhā siḥ-rum mu-bīnun

SALINWIKA

At nang si Hesus, anak ni Maria, ay nagsabi, “O mga anak ng Israel! Tunay, ako ang mensahero ni Allah sa inyo na nagpapatunay kung ano ang ipinahayag bago ang aking pagdating sa Torah at nagdadala ng mabuting balita ng isang Sugo na susunod sa akin, na ang pangalan ay Ahmad [i.e. Muhammad].” Ngunit nang siya ay dumating sa kanila na may mga malinaw na katibayan, sinabi nila, “Ito ay malinaw na salamangka.”


7

وَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرىٰ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدعىٰ إِلَى الإِسلامِ ۚ وَاللَّهُ لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ

PAGSASATITIK

Wa-man ʾaẓ-la-mu mim-ma-nif ta-rā ʿa-lāl lā-hil ka-dhi-ba wa-hu-wa yud-ʿā ʾi-lāl ʾis-lāmi wal-lā-hu lā yah-dīl qaw-maẓ ẓā-li-mīna

SALINWIKA

At sino ang higit na di-makatarungan kaysa sa kanya na gumawa ng kasinungalingan tungkol kay Allah habang siya ay inaanyayahan sa Islam. At hindi papatnubayan ng Allah ang mga taong makasalanan.


8

يُريدونَ لِيُطفِئوا نورَ اللَّهِ بِأَفواهِهِم وَاللَّهُ مُتِمُّ نورِهِ وَلَو كَرِهَ الكافِرونَ

PAGSASATITIK

Yu-rī-dū-na li-yuṭ-fi-ʾū nū-ral lā-hi bi-ʾaf-wā-hi-him wal-lā-hu mu-tim-mu nū-ri-hī wa-law ka-ri-hal kā-fi-rūna

SALINWIKA

Gusto nilang patayin ang liwanag ng Allah ng kanilang mga bibig, ngunit lulubusin ni Allah ang Kanyang liwanag, kahit na ito ay kinapopootan ng mga di-mananampalataya.


9

هُوَ الَّذي أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدىٰ وَدينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ

PAGSASATITIK

Hu-wal la-dhī ʾar-sa-la ra-sū-la-hū bil-hu-dā wa-dī-nil ḥaq-qi li-yuẓ-hi-ra-hū ʿa-lād dī-ni kul-li-hī wa-law ka-ri-hal mush-ri-kūna

SALINWIKA

Siya ang nagpadala ng Kanyang Sugo ng patnubay at relihiyon ng katotohanan upang ipakita ito sa lahat ng relihiyon, kahit na ito ay kinapopootan ng mga nag-uugnay ng iba kay Allah.


10

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا هَل أَدُلُّكُم عَلىٰ تِجارَةٍ تُنجيكُم مِن عَذابٍ أَليمٍ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū hal ʾa-dul-lu-kum ʿa-lā ti-jā-ra-tin tun-jī-kum min ʿa-dhā-bin ʾa-līmin

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Gusto ba ninyong igabay Ko kayo sa kalakal na magliligtas sa inyo mula sa masakit na parusa?


11

تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَتُجاهِدونَ في سَبيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وَأَنفُسِكُم ۚ ذٰلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Tuʾ-mi-nū-na bil-lā-hi wa-ra-sū-li-hī wa-tu-jā-hi-dū-na fī sa-bī-lil lā-hi bi-ʾam-wā-li-kum wa-ʾan-fu-si-kum dhā-li-kum khay-rul la-kum ʾin kun-tum taʿ-la-mūna

SALINWIKA

Maniwala kay Allah at sa Kanyang Sugo at magsikap alang-alang kay  Allah ng inyong mga kayamanan at ng inyong mga buhay. Iyan ang pinakamainam para sa inyo, kung alam lang ninyo.


12

يَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَيُدخِلكُم جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً في جَنّاتِ عَدنٍ ۚ ذٰلِكَ الفَوزُ العَظيمُ

PAGSASATITIK

Yagh-fir la-kum dhu-nū-ba-kum wa-yud-khil-kum jan-nā-tin taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hā-ru wa-ma-sā-ki-na ṭay-yi-ba-tan fī jan-nā-ti ʿad-nin dhā-li-kal faw-zul ʿa-ẓīmu

SALINWIKA

Patatawarin Niya kayo sa inyong mga kasalanan at tatanggapin Niya kayo sa mga hardin kung saan dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, at mga magagandang tirahan sa mga harding walang hanggan. Iyan ang dakilang tagumpay.


13

وَأُخرىٰ تُحِبّونَها ۖ نَصرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتحٌ قَريبٌ ۗ وَبَشِّرِ المُؤمِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾukh-rā tu-ḥib-bū-na-hā naṣ-rum mi-nal lā-hi wa-fat-ḥun qa-rībun wa-bash-shi-ril muʾ-mi-nīna

SALINWIKA

At [ipagkakaloob din Niya sa inyo] ang isa pang  biyaya na inyong manamahal, ang tulong [tagumpay] mula kay Allah [laban sa inyong mga kaaway] at isang napipintong tagumpay. At magbigay ng masayang balita sa mga mananampalataya.


14

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا أَنصارَ اللَّهِ كَما قالَ عيسَى ابنُ مَريَمَ لِلحَوارِيّينَ مَن أَنصاري إِلَى اللَّهِ ۖ قالَ الحَوارِيّونَ نَحنُ أَنصارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طائِفَةٌ مِن بَني إِسرائيلَ وَكَفَرَت طائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدنَا الَّذينَ آمَنوا عَلىٰ عَدُوِّهِم فَأَصبَحوا ظاهِرينَ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū kū-nū ʾan-ṣā-ral lā-hi ka-mā qā-la ʿī-sāb nu mar-ya-ma lil-ḥa-wā-riy-yī-na man ʾan-ṣā-rī ʾi-lāl lāhi qā-lal ḥa-wā-riy-yū-na naḥ-nu ʾan-ṣā-rul lāhi fa-ʾā-ma-nat ṭā-ʾi-fa-tum min ba-nī ʾis-rā-ʾī-la wa-ka-fa-rat ṭā-ʾi-fahtun (H pinalitan ng T) fa-ʾay-yad-nāl la-dhī-na ʾā-ma-nū ʿa-lā ʿa-duw-wi-him fa-ʾaṣ-ba-ḥū ẓā-hi-rīna

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Maging tagasuporta [katulong] ni Allah, tulad ng sinabi ni Hesus, anak ni Maria, sa mga disipulo, “Sino ang mga tagasuporta ko kay Allah?” Sinabi ng mga disipulo, “Kami ay tagasuporta ng Allah.” At isang pangkat ng mga anak ng Israel ang naniwala at isang pangkat ang hindi naniwala. Kaya tinulungan Namin ang mga mananampalataya laban sa kanilang kaaway, at sila ay nanaig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.