Surah 63: Al-Munafiqun

سورة المنافقون  63– جزء 28
AL-MUNĀFIQŪN
(Ang Mga Mapagkunwari)

Kabanata: 63 – Talata: 11
Madani Surah

Audio: Al-Munafiqun


Ang Surah ay nagpapahayag na ang Diyos ay sumasaksi sa sinungaling na pahayag ng pananampalataya ng mga mapagkunwari na binigkas lamang bilang isang takip upang itago ang kanilang pagdadalawang-mukha. Kinuha ang pangalan nito mula sa katagang “munāfiqūn” na siyang pangunahing paksa nito. Ang Surah ay nagbababala sa mga mananampalataya tungkol sa pagtataksil ng mga mapagkunwari at naglalarawan ng ilan sa kanilang pag-uugali. Isang partikular na okasyon ang inilarawan kung saan sinubukan ng mga mapagkunwari na pigilan ang sinumang magbigay ng tulong pananalapi sa mga mananampalataya (taludtod 7 pasunod). Ang Diyos ay nananawagan sa mga Muslim na tumbasan ito ng pagbibigay ng higit mula sa sariling nilang mga yaman para sa mga nangangailangan (talata 9 pasunod).


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

إِذا جاءَكَ المُنافِقونَ قالوا نَشهَدُ إِنَّكَ لَرَسولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعلَمُ إِنَّكَ لَرَسولُهُ وَاللَّهُ يَشهَدُ إِنَّ المُنافِقينَ لَكاذِبونَ

PAGSASATITIK

ʾI-dhā jā-ʾa-kal mu-nā-fi-qū-na qā-lū nash-ha-du ʾin-na-ka la-ra-sū-lul lāhi wal-lā-hu yaʿ-la-mu ʾin-na-ka la-ra-sū-lu-hū wal-lā-hu yash-ha-du ʾin-nal mu-nā-fi-qī-na la-kā-dhi-būna

SALINWIKA

Kapag ang mga mapagkunwari ay dumating sa iyo, [O Muhammad], sinasabi nila, “Kami ay nagpapatunay na ikaw ang Sugo ng Allah.” At alam ng Allah na tunay na ikaw ay Kanyang Sugo, at si Allah ay nagpapatunay na ang mga mapagkunwari ay mga sinungaling.


2

اتَّخَذوا أَيمانَهُم جُنَّةً فَصَدّوا عَن سَبيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُم ساءَ ما كانوا يَعمَلونَ

PAGSASATITIK

It-ta-kha-dhū ʾay-mā-na-hum jun-na-tan fa-ṣad-dū ʿan sa-bī-lil lāhi ʾin-na-hum sā-ʾa mā kā-nū yaʿ-ma-lūna

SALINWIKA

Ginawa nila ang kanilang mga panunumpa [o paniniwala] bilang pantakip [sa kanilang maling gawa], upang sa ganoon ay mapigilan nila ang mga tao sa landas ni Allah. Tunay na napakasama ng kanilang ginagawa.


3

ذٰلِكَ بِأَنَّهُم آمَنوا ثُمَّ كَفَروا فَطُبِعَ عَلىٰ قُلوبِهِم فَهُم لا يَفقَهونَ

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka bi-ʾan-na-hum ʾā-ma-nū thum-ma ka-fa-rū fa-ṭu-bi-ʿa ʿa-lā qu-lū-bi-him fa-hum lā yaf-qa-hūna

SALINWIKA

Iyan ay dahil naniwala sila, pagkatapos ay hindi naniwala. Kaya mahigpit na sinarhan [ni Allah] ang kanilang mga puso. Kaya naman, hindi sila makaintindi.


4

وَإِذا رَأَيتَهُم تُعجِبُكَ أَجسامُهُم ۖ وَإِن يَقولوا تَسمَع لِقَولِهِم ۖ كَأَنَّهُم خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحسَبونَ كُلَّ صَيحَةٍ عَلَيهِم ۚ هُمُ العَدُوُّ فَاحذَرهُم ۚ قاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنّىٰ يُؤفَكونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhā ra-ʾay-ta-hum tuʿ-ji-bu-ka ʾaj-sā-mu-hum wa-ʾiy ya-qū-lū tas-maʿ li-qaw-li-him ka-ʾan-na-hum khu-shu-bum mu-san-na-dahtun (H pinalitan ng T) yaḥ-sa-bū-na kul-la ṣay-ḥa-tin ʿa-lay-him hu-mul ʿa-duw-wu faḥ-dhar-hum qā-ta-la-hu-mul lāhu ʾan-nā yuʾ-fa-kūna

SALINWIKA

At kapag makita mo sila ay hahanga ka sa kanilang mga katawan [panlabas na kaanyuan]. At kapag sila ay nagsasalita, makikinig ka sa kanilang mga salita. Ngunit sila ay parang tuyong kahoy na nakatukod [sa bakod]. Iniisip nila na ang bawat sigaw ay laban sa kanila. Sila ang mga kaaway, kaya mag-ingat sa kanila. Sana ay lipulin sila ng Allah! Paano sila naligaw sa landas?


5

وَإِذا قيلَ لَهُم تَعالَوا يَستَغفِر لَكُم رَسولُ اللَّهِ لَوَّوا رُءوسَهُم وَرَأَيتَهُم يَصُدّونَ وَهُم مُستَكبِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhā qī-la la-hum ta-ʿā-law yas-tagh-fir la-kum ra-sū-lul lā-hi law-waw ru-ʾū-sa-hum wa-ra-ʾay-ta-hum ya-ṣud-dū-na wa-hum mus-tak-bi-rūna

SALINWIKA

At kapag sinabi sa kanila, “Halikayo, upang ang Sugo ni Allah ay hihingi ng kapatawaran para sa inyo.” Iniiling nila ang kanilang mga ulo at makikita mo silang umiiwas habang sila ay nagmamalaki.


6

سَواءٌ عَلَيهِم أَستَغفَرتَ لَهُم أَم لَم تَستَغفِر لَهُم لَن يَغفِرَ اللَّهُ لَهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِي القَومَ الفاسِقينَ

PAGSASATITIK

Sa-wā-ʾun ʿa-lay-him ʾas-tagh-far-ta la-hum ʾam lam tas-tagh-fir la-hum lay yagh-fi-ral lā-hu la-hum ʾin-nal lā-ha lā yah-dīl qaw-mal fā-si-qīna

SALINWIKA

Pareho para sa kanila kung humingi ka man ng kapatawaran para sa kanila o hindi humingi ng kapatawaran para sa kanila. Kailanman ay hindi sila patatawarin ng Allah. Tunay, hindi papatnubayan ng Allah ang mga taong masuwayin.


7

هُمُ الَّذينَ يَقولونَ لا تُنفِقوا عَلىٰ مَن عِندَ رَسولِ اللَّهِ حَتّىٰ يَنفَضّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلٰكِنَّ المُنافِقينَ لا يَفقَهونَ

PAGSASATITIK

Hu-mul la-dhī-na ya-qū-lū-na lā tun-fi-qū ʿa-lā man ʿin-da ra-sū-lil lā-hi ḥat-tā yan-faḍ-ḍū wa-lil-lā-hi kha-zā-ʾi-nus sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍi wa-lā-kin-nal mu-nā-fi-qī-na lā yaf-qa-hūna

SALINWIKA

Sila yaong mga nagsasabi, “Huwag kayong gumugol sa mga kasama ng Sugo ng Allah hanggang sila ay mabuwag [o hanggang iwanan nila siya].” Ngunit pagmamay-ari ni Allah ang mga yaman ng mga langit at lupa, ngunit ang mga mapagkunwari ay hindi nakakaintindi.


8

يَقولونَ لَئِن رَجَعنا إِلَى المَدينَةِ لَيُخرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنهَا الأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنينَ وَلٰكِنَّ المُنافِقينَ لا يَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Ya-qū-lū-na la-ʾir ra-jaʿ-nā ʾi-lāl ma-dī-na-ti la-yukh-ri-jan-nal ʾa-ʿaz-zu min-hāl ʾa-dhalla wa-lil-lā-hil ʿiz-za-tu wa-li-ra-sū-li-hī wa-lil-muʾ-mi-nī-na wa-lā-kin-nal mu-nā-fi-qī-na lā yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

Sila [mga mapagkunwari] ay nagsasabi: “Kung tayo ay makabalik sa lungsod [Madinah], tiyak na ang mas marangal [makapangyarihan] ay palalabasin ang mga hamak [mahihina] mula dito.” Ang karangalan [kapangyarihan] ay kay Allah, sa Kanyang Sugo at sa mga mananampalataya, ngunit ang mga mapagkunwari ay hindi nakakaalam.


9

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تُلهِكُم أَموالُكُم وَلا أَولادُكُم عَن ذِكرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفعَل ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الخاسِرونَ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū lā tul-hi-kum ʾam-wā-lu-kum wa-lā ʾaw-lā-du-kum ʿan dhik-ril lāhi wa-may yaf-ʿal dhā-li-ka fa-ʾu-lā-ʾi-ka hu-mul khā-si-rūna

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Huwag ninyong hayaan ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak na ilihis [gambalain] kayo sa paggunita kay Allah. At sinuman ang gumagawa niyan, sa gayon, sila ang mga talunan.


10

وَأَنفِقوا مِن ما رَزَقناكُم مِن قَبلِ أَن يَأتِيَ أَحَدَكُمُ المَوتُ فَيَقولَ رَبِّ لَولا أَخَّرتَني إِلىٰ أَجَلٍ قَريبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصّالِحينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-fi-qū mim mā ra-zaq-nā-kum min qab-li ʾay yaʾ-ti-ya ʾa-ḥa-da-ku-mul maw-tu fa-ya-qū-la rab-bi law-lā ʾakh-khar-ta-nī ʾi-lā ʾa-ja-lin qa-rī-bin fa-ʾaṣ-ṣad-da-qa wa-ʾa-kum mi-naṣ ṣā-li-ḥīna

SALINWIKA

At gumugol [alang-alang kay Allah] mula sa  Aming ipinagkaloob sa inyo bago dumating ang kamatayan sa isa sa inyo. Kung saan saka na niya sasabihin, “Aking Panginoon! Kung inantala Mo lamang ang aking kamatayan ng maikling panahon, sana ay nakapagbigay ako ng kawanggawa at mapabilang sa mga matutuwid.”


11

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفسًا إِذا جاءَ أَجَلُها ۚ وَاللَّهُ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Wa-lay yu-ʾakh-khi-ral lā-hu naf-san ʾi-dhā jā-ʾa ʾa-ja-lu-hā wal-lā-hu kha-bī-rum bi-mā taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

Ngunit kailanman ay hindi aantalahin ng Allah ang isang kaluluwa [tao] kapag ang oras [ng kamatayan] nito ay dumating na. At si Allah ay may Ganap na Kamalayan sa anumang inyong ginagawa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.