Surah 64: At-Taghabun

سورة التغابن 64 – جزء 28
AT-TAGHĀBUN
(Araw ng Bawian)

Kabanata: 64 – Talata: 18
Madani Surah
Makkah/Madani Surah (Tafsir Ibn Kathir)

Audio: At-Taghabun


Ang Surah na tinawag ang Araw ng Paghuhukom na araw ng bawian [ng pagkamay-ari]. Para sa kanila na tinalikuran ang pananampalataya at piniling hindi maniwala ay mawawala sa kanila ang Paraiso at matatapon sa Impiyerno, na naloko magpakailanman sa kaligayahan ng kanilang sariling mga kaluluwa at ng kanilang mga pinuno. Ang mga mananampalataya, gayunpaman, ay magkakamit ng Paraiso laban sa lahat ng mga pagtatangka ng mga di-mananampalataya upang abalahin sila sa mundo mula sa pananampalataya at kabutihan, at ilalayo sila sa Impiyerno ng Diyos at ng Kanyang mga Mensahero. Kinuha ang pangalan nito mula sa “yawm at-taghābun” na nabanggit sa taludtod 9. Ang Surah ay nagbubukas sa paglalarawan ng kapangyarihan, karunungan at kaalaman ng Diyos (taludtod 1 pasunod). Ang mga di-mananampalataya ay pinaalalahanan sa kinahinatnan ng mga di-mananampalatayang nauna sa kanila (taludtod 5 pasunod); at ang kanilang pagtanggi sa Muling Pagkabuhay ay matibay na pinabulaanan (taludtod 7). Ang mga mananampalataya ay hinimok na maging maingat sa pagpapatawad sa mga kaaway na maaaring nasa kanilang sariling mga pamilya (taludtod 14 pasunod); at pinayuhan sila na manatiling matatag at gumugol alang-alang sa Diyos (taludtod 8 pasunod at taludtod 16 pasunod). Ang Surah ay kilala rin bilang: Pandaraya, Pangkalahatang Pagkalugi At Pakinabang, Paglalahad, Pagtatawaran, Palitang Panloloko, Palitang Kapabayaan, Tubo At Lugi, Ang Araw Ng Palitang Lugi At Kita, Ang Tugunang Lugi At Tubo.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ ۖ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ ۖ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

PAGSASATITIK

Yu-sab-bi-ḥu lil-lā-hi mā fīs-sa-mā-wā-ti wa-mā fīl-ʾarḍi la-hul mul-ku wa-la-hul ḥamdu wa-hu-wa ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dīrun

SALINWIKA

Anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa ay lumuluwalhati kay Allah. Sa Kanya ang kaharian at sa Kanya ang pagpupuri [at pasasalamat]. At Siya, sa lahat ng bagay, ay Maykakayahan.


2

هُوَ الَّذي خَلَقَكُم فَمِنكُم كافِرٌ وَمِنكُم مُؤمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ

PAGSASATITIK

Hu-wal la-dhī kha-la-qa-kum fa-min-kum kā-fi-ruw wa-min-kum muʾ-minun wal-lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na ba-ṣīrun

SALINWIKA

Siya ang lumikha sa inyo. Ngunit mula sa inyo ay di-mananampalataya at mula sa inyo ay mananampalataya. At si Allah, sa anumang inyong ginagawa, ang Nakakakita ng lahat.


3

خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ بِالحَقِّ وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم ۖ وَإِلَيهِ المَصيرُ

PAGSASATITIK

Kha-la-qas sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍa bil-ḥaq-qi wa-ṣaw-wa-ra-kum fa-ʾaḥ-sa-na ṣu-wa-ra-kum wa-ʾi-lay-hil ma-ṣīru

SALINWIKA

Nilikha Niya ang mga langit at ang lupa sa katotohanan [na may dahilan]. At binuo Niya kayo at ginawang lubos ang inyong mga anyo. At sa Kanya ang [huling] hantungan.


4

يَعلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ وَيَعلَمُ ما تُسِرّونَ وَما تُعلِنونَ ۚ وَاللَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ

PAGSASATITIK

Ya-ʿla-mu mā fīs sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍi wa-yaʿ-la-mu mā tu-sir-rū-na wa-mā tuʿ-li-nūna wal-lā-hu ʿa-lī-mum bi-dhā-tiṣ ṣu-dūri

SALINWIKA

Alam Niya ang anumang nasa mga langit at sa lupa at alam Niya ang anumang inyong itinatago at anumang inyong inilalantad. At si Allah ang Nakakaalam ng laman ng mga dibdib.


5

أَلَم يَأتِكُم نَبَأُ الَّذينَ كَفَروا مِن قَبلُ فَذاقوا وَبالَ أَمرِهِم وَلَهُم عَذابٌ أَليمٌ

PAGSASATITIK

ʾA-lam yaʾ-ti-kum na-ba-ʾul la-dhī-na ka-fa-rū min qab-lu fa-dhā-qū wa-bā-la ʾam-ri-him wa-la-hum ʿa-dhā-bun ʾa-līmun

SALINWIKA

Hindi ba dumating sa inyo ang balita ng mga di-mananampalataya noong una? Kaya natikman nila ang masamang bunga ng kanilang ginawa, at para sa kanila ay masakit na parusa.


6

ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كانَت تَأتيهِم رُسُلُهُم بِالبَيِّناتِ فَقالوا أَبَشَرٌ يَهدونَنا فَكَفَروا وَتَوَلَّوا ۚ وَاستَغنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَميدٌ

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka bi-ʾan-na-hū kā-nat taʾ-tī-him ru-su-lu-hum bil-bay-yi-nā-ti fa-qā-lū ʾa-ba-sha-ruy yah-dū-na-nā fa-ka-fa-rū wa-ta-wal-law was-tagh-nāl lāhu wal-lā-hu gha-niy-yun ḥa-mīdun

SALINWIKA

Iyan ay dahil dumating sa kanila ang kanilang mga Sugo na may malinaw na mga katibayan; at sila ay nagsabi, “Tao lamang ba ang maggagabay amin?” Kaya tinanggihan nila ang mga Sugo at tumalikod sa katotohanan. At si Allah ay hindi nangangailangan [ng kanilang paniniwala]. At si Allah ay Napakayaman [malaya sa anumang pangangailangan] at Kapuri-puri.


7

زَعَمَ الَّذينَ كَفَروا أَن لَن يُبعَثوا ۚ قُل بَلىٰ وَرَبّي لَتُبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلتُم ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ

PAGSASATITIK

Za-ʿa-mal la-dhī-na ka-fa-rū ʾal lay yub-ʿa-thū qul ba-lā wa-rab-bī la-tub-ʿa-thun-na thum-ma la-tu-nab-ba-ʾun-na bi-mā ʿa-mil-tum wa-dhā-li-ka ʿa-lāl lā-hi ya-sīrun

SALINWIKA

Inakala ng mga di-mananampalataya na sila ay hindi kailanman muling bubuhayin. Sabihin mo [Muhammad], “Oo, sumusumpa ako sa aking Panginoon! Kayo ay tiyak na muling bubuhayin at pagkatapos ay tiyak na sasabihin sa inyo ang inyong mga ginawa.” At iyan, para kay Allah, ay napakadali.


8

فَآمِنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَالنّورِ الَّذي أَنزَلنا ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ

PAGSASATITIK

Fa-ʾā-mi-nū bil-lā-hi wa-ra-sū-li-hī wan-nū-ril la-dhī ʾan-zal-nā wal-lā-hu bi-mā taʿ-ma-lū-na kha-bīrun

SALINWIKA

Kaya maniwala kayo kay Allah at sa Kanyang Sugo at sa Liwanag [Qur’an] na Aming ibinaba [ipinahayag]. At si Allah, sa inyong mga ginagawa, ang may Ganap na Kamalayan.


9

يَومَ يَجمَعُكُم لِيَومِ الجَمعِ ۖ ذٰلِكَ يَومُ التَّغابُنِ ۗ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعمَل صالِحًا يُكَفِّر عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الفَوزُ العَظيمُ

PAGSASATITIK

Yaw-ma yaj-ma-ʿu-kum li-yaw-mil jam-ʿi dhā-li-ka yaw-mut ta-ghā-bu-ni wa-may yuʾ-mim bil-lā-hi wa-yaʿ-mal ṣā-li-ḥay yu-kaf-fir ʿan-hu say-yi-ʾā-ti-hī wa-yud-khil-hu jan-nā-tin taj-rī min taḥ-ti-hāl ʾan-hā-ru khā-li-dī-na fī-hā ʾa-ba-dan dhā-li-kal faw-zul ʿa-ẓīmu

SALINWIKA

Ang Araw na titipunin Niya kayong lahat sa Araw ng Pagtitipon, iyan ang araw ng bawian.* At sa sinumang naniniwala kay Allah at gumagawa ng katuwiran, aalisin Niya sa kanya ang kanyang mga kasalanan at papapasukin Niya siya sa mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, siya ay mananatili sa mga ito magpakailanman. Iyan ang dakilang tagumpay.

*Ito ang araw kung saan ang mga di-mananampalataya ay babawiin sa kanila ang kanilang nakalaang lugar sa Paraiso at makikita nila na ang kanilang pagsisikap sa mga panandaliang ligaya ang naghantong sa kanila sa Impiyerno. Ang mga mananampalataya ay mananatili sa kanilang mga lugar sa Paraiso, masasaya na nakaligtas sa paghantong sa kanilang nakalaang lugar sa Impiyerno.


10

وَالَّذينَ كَفَروا وَكَذَّبوا بِآياتِنا أُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ خالِدينَ فيها ۖ وَبِئسَ المَصيرُ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na ka-fa-rū wa-kadh-dha-bū bi-ʾā-yā-ti-nā ʾu-lā-ʾi-ka ʾaṣ-ḥā-bun nā-ri khā-li-dī-na fī-hā wa-biʾ-sal ma-ṣīru

SALINWIKA

Ngunit sila na mga hindi naniwala at tinanggihan ang Aming mga tanda, sila ang mga kasama ng Apoy. Mananatili sila dito magpakailanman, at napakasamang hantungan!


11

ما أَصابَ مِن مُصيبَةٍ إِلّا بِإِذنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهدِ قَلبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ

PAGSASATITIK

Mā ʾa-ṣā-ba mim mu-ṣī-ba-tin ʾil-lā bi-ʾidh-nil lāhi wa-may yuʾ-mim bil-lā-hi yah-di qal-bahu wal-lā-hu bi-kul-li shay-ʾin ʿa-līmun

SALINWIKA

Walang kapighatian na mangyayari [sa sinuman] maliban sa pahintulot ng Allah. At sinumang naniniwala kay Allah, gagabayan Niya ang kanyang puso. At si Allah, sa lahat ng bagay, ang Nakakaalam.


12

وَأَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيتُم فَإِنَّما عَلىٰ رَسولِنَا البَلاغُ المُبينُ

PAGSASATITIK

Wa-ʾa-ṭī-ʿūl-lā-ha wa-ʾa-ṭī-ʿūr ra-sūla fa-ʾin ta-wal-lay-tum fa-ʾin-na-mā ʿa-lā ra-sū-li-nāl ba-lā-ghul mu-bīnu

SALINWIKA

At sumunod kayo sa Allah at sumunod kayo sa Sugo. Ngunit kung kayo ay tatalikod [tatanggi], sa gayon, ang tungkulin lamang ng Aming Sugo ay upang iparating [ang mensahe] ng malinaw.


13

اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ

PAGSASATITIK

Al-lā-hu lā ʾi-lā-ha ʾil-lā huwa wa-ʿa-lāl lā-hi fal-ya-ta-wak-ka-lil muʾ-mi-nūna

SALINWIKA

Si Allah, walang ibang diyos malaban sa Kanya. At kay Allah lamang nagtitiwala ang mga mananampalataya.


14

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّ مِن أَزواجِكُم وَأَولادِكُم عَدُوًّا لَكُم فَاحذَروهُم ۚ وَإِن تَعفوا وَتَصفَحوا وَتَغفِروا فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl la-dhī-na ʾā-ma-nū ʾin-na min ʾaz-wā-ji-kum wa-ʾaw-lā-di-kum ʿa-duw-wal la-kum faḥ-dha-rū-hum wa-ʾin taʿ-fū wa-taṣ-fa-ḥū wa-tagh-fi-rū fa-ʾin-nal lā-ha gha-fū-rur ra-ḥīmun

SALINWIKA

O kayong mga mananampalataya! Tunay, mula sa inyong mga asawa at sa inyong mga anak ay mga kaaway para sa inyo, kaya mag-ingat sa kanila. Ngunit kung kayo ay magpawalang-sala, magpaumanhin at magpatawad, sa gayon, tunay, si Allah ang Pinakamapagpatawad, ang Pinakamaawain.


15

إِنَّما أَموالُكُم وَأَولادُكُم فِتنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجرٌ عَظيمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-mā ʾam-wā-lu-kum wa-ʾaw-lā-du-kum fit-nahtun (H pinalitan ng T) wal-lā-hu ʿin-da-hū ʾaj-run ʿa-ẓīmun

SALINWIKA

Ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak ay isa lamang pagsubok.  At si Allah, nasa Kanya ang napakadakilang gantimpala.


16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استَطَعتُم وَاسمَعوا وَأَطيعوا وَأَنفِقوا خَيرًا لِأَنفُسِكُم ۗ وَمَن يوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ المُفلِحونَ

PAGSASATITIK

Fat-ta-qūl lā-ha mās-ta-ṭaʿ-tum was-ma-ʿū wa-ʾa-ṭī-ʿū wa-ʾan-fi-qū khay-ral li-ʾan-fu-si-kum wa-may yū-qa shuḥ-ḥa naf-si-hī fa-ʾu-lā-ʾi-ka hu-mul muf-li-ḥūna

SALINWIKA

Kaya magkaroon ng takot kay Allah sa abot ng inyong kakayahan. At makinig at sumunod at gumugol sa kawanggawa [alang-alang kay Allah]; na mas mabuti para sa inyong mga sarili. At sinumang makaligtas mula sa kasakiman ng kanyang sarili, sa gayon, sila ang mga matatagumpay.


17

إِن تُقرِضُوا اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا يُضاعِفهُ لَكُم وَيَغفِر لَكُم ۚ وَاللَّهُ شَكورٌ حَليمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn tuq-ri-ḍūl lā-ha qar-ḍan ḥa-sa-nay yu-ḍā-ʿif-hu la-kum wa-yagh-fir la-kum wal-lā-hu sha-kū-run ḥa-līmun

SALINWIKA

Kung pauutangin ninyo si Allah ng isang magandang pautang, pararamihin  [o dodoblehin] Niya ito para sa inyo at patatawarin kayo. At si Allah ang Pinakamapagpahalaga, ang Pinakamapagtiis.


18

عالِمُ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ العَزيزُ الحَكيمُ

PAGSASATITIK

ʿĀ-li-mul ghay-bi wash-sha-hā-da-til ʿa-zī-zul ḥa-kīmu

SALINWIKA

Nakakaalam ng lihim at ng lantad, ang Pinakamapangyarihan, ang Pinakamarunong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.