Surah 53: An-Najm

سورة النجم 53 –  جزء 27

AN-NAJM
(Ang Bituin)

Kabanata: 53 – Talata: 62
Makki Surah

Audio: An-Najm


Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa bawat isa sa mga bituin, habang ang mga ito ay nahuhulog at naglalaho sa kalawakan, na tunay na si Muhammad ﷺ ay ang hinihintay na Mensahero ng Diyos. Kinukuha ang pangalan nito mula sa unang taludtod na binabanggit ang “najm.” Ang Surah ay nagpapatunay sa banal na pinagmulan ng mensahe ng Propeta ﷺ at tumutukoy sa kanyang pag-akyat sa langit sa Gabing Paglalakbay (taludtod 1 pasunod). Pinabubulaanan ng Surah ang sabi ng mga di-mananampalataya tungkol sa mga diyosa at mga anghel (taludtod 19 pasunod), at naglilista ng ilang mga katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay nagtatapos sa babala ng napipintong Araw ng Paghuhukom. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Mga Pleiades [bukas na kumpol ng mga bituin sa konstelasyon, may ilang 500 bituin sa kumpol ngunit anim lang (o higit pa) ang nakikita ng mismong mata].

Itinala ni Al-Bukhari na si Abdullah bin Mas’ud ay nagsabi, “Ang Surah An-Najm ay ang unang Surah kung saan ang pagpapatirapa ay ipinahayag. Ang Propeta ﷺ ay binanggit ito sa Makkah at nagpatirapa. Sila na kasama niya sa oras na iyon ay nagpatirapa kasama niya, maliban sa isang matandang lalaki na kumuha ng isang dakot na lupa at idiniit ito sa kanyang noo. Sa kalaunan, nakita ko siyang pinatay bilang isang di-mananampalataya. Siya si Umayyah bin Khalaf.” [Tafsir Ibn Kathir]


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالنَّجمِ إِذا هَوىٰ

PAGSASATITIK

Wan-naj-mi ʾi-dhā ha-wā

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng bituin kapag ito ay nahulog [o naglaho].


2

ما ضَلَّ صاحِبُكُم وَما غَوىٰ

PAGSASATITIK

Mā ḍal-la ṣā-ḥi-bu-kum wa-mā gha-wā

SALINWIKA

Ang inyong kasama [i.e. Propeta] ay hindi naligaw ni nagkamali,


3

وَما يَنطِقُ عَنِ الهَوىٰ

PAGSASATITIK

Wa-mā yan-ṭi-qu ʿa-nil ha-wā

SALINWIKA

Ni nagsalita ng sarili niyang pagnanasa,


4

إِن هُوَ إِلّا وَحيٌ يوحىٰ

PAGSASATITIK

ʾIn hu-wa ʾil-lā waḥ-yun yū-ḥā

SALINWIKA

Ito ay isa lamang kapahayagan na ipinahayag [sa kanya],


5

عَلَّمَهُ شَديدُ القُوىٰ

PAGSASATITIK

ʿAl-la-ma-hū sha-dī-dul qu-wā

SALINWIKA

Tinuruan siya ng isa [i.e. Jibril] na may dakilang kapangyarihan,


6

ذو مِرَّةٍ فَاستَوىٰ

PAGSASATITIK

Dhū mir-ra-tin fas-ta-wā

SALINWIKA

Na nagtataglay ng kagalingan [sa paghatol, lakas o karunungan]. At siya ay umakyat sa [kanyang] tunay na anyo at naging matatag.


7

وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعلىٰ

PAGSASATITIK

Wa-hu-wa bil-ʾu-fu-qil ʾaʿ-lā

SALINWIKA

Habang siya ay nasa pinakamataas na bahagi ng kalawakan [kalangitan].


8

ثُمَّ دَنا فَتَدَلّىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma da-nā fa-ta-dal-lā

SALINWIKA

Pagkatapos siya ay lumapit ng lumapit,


9

فَكانَ قابَ قَوسَينِ أَو أَدنىٰ

PAGSASATITIK

Fa-kā-na qā-ba qaw-say-ni ʾaw ʾad-nā

SALINWIKA

Hanggang mapalapit siya ng singhaba ng dalawang busog ng pana o kahit mas malapit pa,


10

فَأَوحىٰ إِلىٰ عَبدِهِ ما أَوحىٰ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaw-ḥā ʾi-lā ʿab-di-hī mā ʾaw-ḥā

SALINWIKA

Kaya ipinahayag Niya [sa pamamagitan ni Jibril] sa Kanyang alipin anuman na Kanyang ipinahayag.


11

ما كَذَبَ الفُؤادُ ما رَأىٰ

PAGSASATITIK

Mā ka-dha-bal fu-ʾā-du mā ra-ʾā

SALINWIKA

Ang puso [ng Propeta] ay hindi nagsinungaling sa anumang nakita niya.


12

أَفَتُمارونَهُ عَلىٰ ما يَرىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-tu-mā-rū-na-hū ʿa-lā mā ya-rā

SALINWIKA

Kayo ba ay makikipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang nakita [sa Mi’raj, ang pag-akyat niya sa pitong mga langit]?


13

وَلَقَد رَآهُ نَزلَةً أُخرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad ra-ʾā-hu naz-la-tan ʾukh-rā

SALINWIKA

At tunay, nakita niya siya [i.e. Jibril] sa isa pang pagkakataon [pangalawang pagbaba sa kanyang tunay na anyo],


14

عِندَ سِدرَةِ المُنتَهىٰ

PAGSASATITIK

ʿIn-da sid-ra-til mun-ta-hā

SALINWIKA

Malapit [doon] sa puno ng Sidr sa huling hangganan [sa taas ng ikapitong langit na lampas nito ay walang makakaraan],


15

عِندَها جَنَّةُ المَأوىٰ

PAGSASATITIK

ʿIn-da-hā jan-na-tul maʾ-wā

SALINWIKA

Malapit doon ang tahanang Paraiso,


16

إِذ يَغشَى السِّدرَةَ ما يَغشىٰ

PAGSASATITIK

ʾIdh yagh-shās sid-ra-ta mā yagh-shā

SALINWIKA

Kapag natakpan ang punong Sidr ng anumang tumakip dito.


17

ما زاغَ البَصَرُ وَما طَغىٰ

PAGSASATITIK

Mā zā-ghal ba-ṣa-ru wa-mā ṭa-ghā

SALINWIKA

Ang paningin [ng Propeta] ay hindi lumihis [sa kanan man o kaliwa], ni lumampas sa hangganan [na naitakdang makita niya].


18

لَقَد رَأىٰ مِن آياتِ رَبِّهِ الكُبرىٰ

PAGSASATITIK

La-qad ra-ʾā min ʾā-yā-ti rab-bi-hil kub-rā

SALINWIKA

Tunay, nakita niya ang ilan sa mga pinakadakilang tanda ng kanyang Panginoon.


19

أَفَرَأَيتُمُ اللّاتَ وَالعُزّىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tu-mul lā-ta wal-ʿuz-zā

SALINWIKA

Kaya ano ang masasabi ninyo [tungkol sa inyong sinasamba] na sina Lāt and ʿUzzā?


20

وَمَناةَ الثّالِثَةَ الأُخرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ma-nā-that thā-li-tha-tal ʾukh-rā

SALINWIKA

At si Manāt, ang isa pang ikatlo?


21

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-la-ku-mudh dha-ka-ru wa-la-hul ʾun-thā

SALINWIKA

Para sa inyo ba ang mga lalaki at para sa Kanya ang mga babae?


22

تِلكَ إِذًا قِسمَةٌ ضيزىٰ

PAGSASATITIK

Til-ka ʾi-dhan qis-ma-tun ḍī-zā

SALINWIKA

Iyan, sa gayon, ay madayang paghahati!


23

إِن هِيَ إِلّا أَسماءٌ سَمَّيتُموها أَنتُم وَآباؤُكُم ما أَنزَلَ اللَّهُ بِها مِن سُلطانٍ ۚ إِن يَتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهوَى الأَنفُسُ ۖ وَلَقَد جاءَهُم مِن رَبِّهِمُ الهُدىٰ

PAGSASATITIK

ʾIn hi-ya ʾil-lā ʾas-mā-ʾun sam-may-tu-mū-hā ʾan-tum wa-ʾā-bā-ʾu-kum mā ʾan-za-lal lā-hu bi-hā min sul-ṭānin ʾiy yat-ta-bi-ʿū-na ʾil-lāẓ ẓan-na wa-mā tah-wāl ʾan-fusu wa-la-qad jā-ʾa-hum mir rab-bi-hi-mul hu-dā

SALINWIKA

Ito ay mga pangalan lamang na inyong ipinangalan sa kanila, kayo at ang inyong mga ninuno, kung saan si Allah ay hindi nagbaba ng anumang kapangyarihan [katibayan]. Sila ay walang sinusunod maliban sa mga haka-haka at mga pagnanasa ng mga sarili, habang tunay na dumating na sa kanila ang patnubay mula sa kanilang Panginoon.


24

أَم لِلإِنسانِ ما تَمَنّىٰ

PAGSASATITIK

ʾAm lil ʾin-sā-ni mā ta-man-nā

SALINWIKA

O para sa tao ba ay anumang kanyang naisin?


25

فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأولىٰ

PAGSASATITIK

Fa-lil-lā-hil ʾā-khi-ra-tu wal-ʾū-lā

SALINWIKA

Habang pag-aari ni Allah ang huli [Kabilang Buhay] at ang una [ang mundong ito].


26

وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغني شَفاعَتُهُم شَيئًا إِلّا مِن بَعدِ أَن يَأذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشاءُ وَيَرضىٰ

PAGSASATITIK

Wa-kam mim ma-la-kin fīs-sa-mā-wā-ti lā tugh-nī sha-fā-ʿa-tu-hum shay-ʾan ʾil-lā mim baʿ-di ʾay yaʾ-dha-nal lā-hu li-may ya-shā-ʾu wa-yar-ḍā

SALINWIKA

At ilan mula sa mga anghel na nasa mga langit na walang anumang silbi ang kanilang pamamagitan maliban pagkatapos na ipahintulot ni Allah sa sinuman na Kanyang ninanais at kinalulugdan.


27

إِنَّ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمّونَ المَلائِكَةَ تَسمِيَةَ الأُنثىٰ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal la-dhī-na lā yuʾ-mi-nū-na bil-ʾā-khi-ra-ti la-yu-sam-mū-nal ma-lā-ʾi-ka-ta tas-mi-ya-tal ʾun-thā

SALINWIKA

Tunay, sila na hindi naniwala sa Kabilang Buhay, tunay na pinapangalanan nila ang mga anghel ng mga pangalang pambabae.


28

وَما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ ۖ إِن يَتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الحَقِّ شَيئًا

PAGSASATITIK

Wa-mā la-hum bi-hī min ʿil-min ʾiy yat-ta-bi-ʿū-na ʾil-lāẓ ẓan-na wa-ʾin-naẓ ẓan-na lā yugh-nī mi-nal ḥaq-qi shay-ʾan

SALINWIKA

Habang wala silang kaalaman tungkol dito. Wala silang sinusunod maliban sa mga haka-haka. At tunay, ang haka-haka ay hindi pamalit sa katotohanan.


29

فَأَعرِض عَن مَن تَوَلّىٰ عَن ذِكرِنا وَلَم يُرِد إِلَّا الحَياةَ الدُّنيا

PAGSASATITIK

Fa-ʾaʿ-riḍ ʿam man ta-wal-lā ʿan dhik-ri-nā wa-lam yu-rid ʾil-lāl ḥa-yā-tad dun-yā

SALINWIKA

Kaya iwasan sila na tumalikod sa Aming paggunita at walang ninanais maliban sa makamundong buhay.


30

ذٰلِكَ مَبلَغُهُم مِنَ العِلمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبيلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بِمَنِ اهتَدىٰ

PAGSASATITIK

Dhā-li-ka mab-la-ghu-hum mi-nal ʿilmi ʾin-na rab-ba-ka hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-man ḍal-la ʿan sa-bī-li-hī wa-hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-ma-nih ta-dā

SALINWIKA

Iyan ang kabuuan [huling maaabot] ng kanilang kaalaman. Tunay, ang iyong Panginoon, Siya ang Ganap na Nakakaalam sa sinumang naligaw mula sa Kanyang landas. At Siya ang Ganap na Nakakaalam sa sinumang [tamang] napatnubayan.


31

وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ لِيَجزِيَ الَّذينَ أَساءوا بِما عَمِلوا وَيَجزِيَ الَّذينَ أَحسَنوا بِالحُسنَى

PAGSASATITIK

Wa-lil-lā-hi mā fīs-sa-mā-wā-ti wa-mā fīl ʾar-ḍi li-yaj-zi-yal la-dhī-na ʾa-sā-ʾū bi-mā ʿa-mi-lū wa-yaj-zi-yal la-dhī-na ʾaḥ-sa-nū bil-ḥus-nā

SALINWIKA

At kay Allah ang anumang nasa mga langit at anumang nasa lupa, upang magantimpalaan Niya sila na gumawa ng kasamaan [ng parusa] sa kanilang mga gawa, at magantimpalaan Niya sila na gumawa ng kabutihan ng pinakamahusay [na gantimpala].


32

الَّذينَ يَجتَنِبونَ كَبائِرَ الإِثمِ وَالفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ المَغفِرَةِ ۚ هُوَ أَعلَمُ بِكُم إِذ أَنشَأَكُم مِنَ الأَرضِ وَإِذ أَنتُم أَجِنَّةٌ في بُطونِ أُمَّهاتِكُم ۖ فَلا تُزَكّوا أَنفُسَكُم ۖ هُوَ أَعلَمُ بِمَنِ اتَّقىٰ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na yaj-ta-ni-bū-na ka-bā-ʾi-ral ʾith-mi wal-fa-wā-ḥi-sha ʾil-lāl la-mama ʾin-na rab-ba-ka wā-si-ʿul magh-fi-ra-ti hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-kum ʾidh ʾan-sha-ʾa-kum mi-nal ʾar-ḍi wa-ʾidh ʾan-tum ʾa-jin-na-tun fī bu-ṭū-ni ʾum-ma-hā-ti-kum fa-lā tu-zak-kū ʾan-fu-sa-kum hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-ma-nit ta-qā

SALINWIKA

Sila na umiwas sa mga malalaking kasalanan at mga kahalayan, maliban sa [mga maliliit at paminsan-minsang] pagkalimot. Tunay, ang iyong Panginoon ay malawak sa [Kanyang] kapatawaran. Siya ang Ganap na Nakakaalam sa inyo noong kayo ay nilikha Niya mula sa lupa [Adam], at noong kayo ay mga nakatago [embrayo] pa lamang sa sinapupunan ng inyong mga ina. Kaya huwag ninyong  angkinin ang inyong kadalisayan sa inyong mga sarili. Siya ang Ganap na Nakakaalam kung sino ay matuwid at may takot sa Kanya.


33

أَفَرَأَيتَ الَّذي تَوَلّىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ra-ʾay-tal la-dhī ta-wal-lā

SALINWIKA

Nakita mo ba siya na tumalikod [sa patnubay],


34

وَأَعطىٰ قَليلًا وَأَكدىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaʿ-ṭā qa-lī-law wa-ʾak-dā

SALINWIKA

At nagbigay na kaunti at pagkatapos ay huminto sa pagbibigay?


35

أَعِندَهُ عِلمُ الغَيبِ فَهُوَ يَرىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-ʿin-da-hū ʿil-mul ghay-bi fa-hu-wa ya-rā

SALINWIKA

May kaalaman ba siya sa hindi nakikita upang ito ay kanyang makita?


36

أَم لَم يُنَبَّأ بِما في صُحُفِ موسىٰ

PAGSASATITIK

ʾAm lam yu-nab-baʾ bi-mā fī ṣu-ḥu-fi mū-sā

SALINWIKA

Hindi ba siya nabalitaan kung ano ang nasa mga Kasulatan nina Moises,


37

وَإِبراهيمَ الَّذي وَفّىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾib-rā-hī-mal la-dhī waf-fā

SALINWIKA

At Abraham, na tumupad [sa mga kautusan ng Diyos],


38

أَلّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرىٰ

PAGSASATITIK

ʾAl-lā ta-zi-ru wā-zi-ra-tuw wiz-ra ʾukh-rā

SALINWIKA

Na walang tagadala ng pasanin [kasalanan] ang magdadala ng pasanin ng iba,


39

وَأَن لَيسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾal lay-sa lil-ʾin-sā-ni ʾil-lā mā sa-ʿā

SALINWIKA

At ang tao ay walang pag-aari maliban sa anuman na kanyang pinagsumikapan,


40

وَأَنَّ سَعيَهُ سَوفَ يُرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na saʿ-ya-hū saw-fa yu-rā

SALINWIKA

At sa lalong madaling panahon ay ipapakita ang kanyang pinagsumikapan,


41

ثُمَّ يُجزاهُ الجَزاءَ الأَوفىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma yuj-zā-hul ja-zā-ʾal ʾaw-fā

SALINWIKA

Pagkatapos, siya ay gagantimpalaan para dito ng ganap na gantimpala;


42

وَأَنَّ إِلىٰ رَبِّكَ المُنتَهىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na ʾi-lā rab-bi-kal mun-ta-hā

SALINWIKA

At [na] sa iyong Panginoon ang huling hantungan,


43

وَأَنَّهُ هُوَ أَضحَكَ وَأَبكىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū hu-wa ʾaḍ-ḥa-ka wa-ʾab-kā

SALINWIKA

At [na] Siya ang nagpatawa at nagpaiyak [sa mga tao],


44

وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحيا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū hu-wa ʾa-mā-ta wa-ʾaḥ-yā

SALINWIKA

At [na] Siya ay nagbibigay ng kamatayan at nagbibigay ng buhay,


45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالأُنثىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū kha-la-qaz zaw-jay-nidh dha-ka-ra wal-ʾun-thā

SALINWIKA

At [na] Siya ang naglikha ng mga pares [ng kasarian] ng lalaki at babae,


46

مِن نُطفَةٍ إِذا تُمنىٰ

PAGSASATITIK

Min nuṭ-fa-tin ʾi-dhā tum-nā

SALINWIKA

Mula sa patak ng [tabud] likido kapag ito ay ibinuga;


47

وَأَنَّ عَلَيهِ النَّشأَةَ الأُخرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na ʿa-lay-hin nash-ʾa-tal ʾukh-rā

SALINWIKA

At [na] sa Kanya ay isa pang muling pagkabuhay,


48

وَأَنَّهُ هُوَ أَغنىٰ وَأَقنىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū hu-wa ʾagh-nā wa-ʾaq-nā

SALINWIKA

At [na] Siya ang nagkakaloob ng yaman at katiwasayan,


49

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعرىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū hu-wa rab-bush shiʿ-rā

SALINWIKA

At [na] Siya ang Panginoon ng Siryus [maliwanag na bituin na dating sinamba ng mga paganong Arabo];


50

وَأَنَّهُ أَهلَكَ عادًا الأولىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū ʾah-la-ka ʿā-da-nil ʾū-lā

SALINWIKA

At [na] Siya ang lumipol sa mga nagdaang pamayanang ʿĀd,


51

وَثَمودَ فَما أَبقىٰ

PAGSASATITIK

Wa-tha-mū-da fa-mā ʾab-qā

SALINWIKA

At pamayanang Thamud, at walang nakaligtas [sa kanila];


52

وَقَومَ نوحٍ مِن قَبلُ ۖ إِنَّهُم كانوا هُم أَظلَمَ وَأَطغىٰ

PAGSASATITIK

Wa-qaw-ma nū-ḥim min qab-lu ʾin-na-hum kā-nū hum ʾaẓ-la-ma wa-ʾaṭ-ghā

SALINWIKA

At mga pamayanan ni Noa bago niyan. Tunay, sila ay higit na di-makatarungan at higit na mapanghimagsik.


53

وَالمُؤتَفِكَةَ أَهوىٰ

PAGSASATITIK

Wal-muʾ-ta-fi-ka-ta ʾah-wā

SALINWIKA

At linipol Niya ang ang mga itinaob na lungsod [ng Sodom at Gomorrah].


54

فَغَشّاها ما غَشّىٰ

PAGSASATITIK

Fa-ghash-shā-hā mā ghash-shā

SALINWIKA

Na natakpan ang mga ito ng tumakip dito [umulan ng mga luwad na bato bilang parusa].


55

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارىٰ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-ʾi rab-bi-ka ta-ta-mā-rā

SALINWIKA

[O tao!], Kaya alin sa mga biyaya ng iyong Panginoon ang iyong pinag-aalinlanganan?


56

هٰذا نَذيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولىٰ

PAGSASATITIK

Hā-dhā na-dhī-rum mi-nan nu-dhu-ril ʾū-lā

SALINWIKA

Ito [si Muhammad] ay isang tagababala sa hanay ng mga naunang tagababala.


57

أَزِفَتِ الآزِفَةُ

PAGSASATITIK

ʾA-zi-fa-til ʾā-zi-fahtu (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Ang napipintong Oras ay malapit na.


58

لَيسَ لَها مِن دونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ

PAGSASATITIK

Lay-sa la-hā min dū-nil lā-hi kā-shi-fahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Walang ibang makakapigil [at walang nakakaalam ng oras] nito maliban kay Allah.


59

أَفَمِن هٰذَا الحَديثِ تَعجَبونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-min hā-dhāl ḥa-dī-thi taʿ-ja-būna

SALINWIKA

Kaya kayo ba ay nagtataka sa salitang ito [Qur’an],


60

وَتَضحَكونَ وَلا تَبكونَ

PAGSASATITIK

Wa-taḍ-ḥa-kū-na wa-lā tab-kūna

SALINWIKA

At kayo ay nagtatawanan sa halip na nag-iiyakan,


61

وَأَنتُم سامِدونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-tum sā-mi-dūna

SALINWIKA

Habang sinasayang ninyo [ang inyong buhay] sa mga paglilibang!


62

فَاسجُدوا لِلَّهِ وَاعبُدوا ۩

PAGSASATITIK

Fas-ju-dū lil-lā-hi waʿ-bu-dū

SALINWIKA

[Sa halip], magpatirapa kayo kay Allah at sambahin Siya!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.