Surah 52: At-Tur

سورة الطور 52 –  جزء 27

AṬ-ṬŪR
(Ang Bundok)

Kabanata: 52 – Talata: 49
Makki Surah

Audio: At-Tur


Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa bundok ng Sinai, kung saan ang Tawrah ay ipinahayag kay Moises. Kinuha ang pangalan nito sa katagang  “ṭūr” na nabanggit sa unang taludtod. Ang Surah ay tumutukoy sa maraming pagtatalo na iniharap sa Propeta ﷺ ng mga di-mananampalataya ng Makkah (taludtod 29 pasunod). Ang kaligayahang tatamasahin ng mga mananampalataya ay naiiba sa mga pagpapahirap ng Impiyerno, at ang Propeta ﷺ ay hinimok na maghintay sa kanyang panahon, na ipagpatuloy ang pagpaparating ng kanyang mensahe, at na maghintay ng may tiwala para sa paghuhukom ng Diyos. Ang Diyos ay sumumpa, bukod sa iba pang mga bagay, sa bundok ng Sinai, na ang Araw ng Paghuhukom ay hindi maiiwasan. Ang Surah ay tinatawag din na: Ang Bundok  Sinai.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالطّورِ

PAGSASATITIK

Waṭ-ṭūri

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng bundok [Sinai],


2

وَكِتابٍ مَسطورٍ

PAGSASATITIK

Wa-ki-tā-bim mas-ṭūrin

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng itinalang Aklat,


3

في رَقٍّ مَنشورٍ

PAGSASATITIK

Fī raq-qim man-shūrin

SALINWIKA

Sa sulatang nakaladlad;


4

وَالبَيتِ المَعمورِ

PAGSASATITIK

Wal-bay-til maʿ-mūri

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng Bahay na malimit na dinadalaw [ang K’abah o ang katapat nito na nasa langit].


5

وَالسَّقفِ المَرفوعِ

PAGSASATITIK

Was-saq-fil mar-fūʿi

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng bubong [langit] na inangat ng mataas,


6

وَالبَحرِ المَسجورِ

PAGSASATITIK

Wal-baḥ-ril mas-jūri

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng dagat na puno ng apoy [dumadaluyong o nagliliyab].


7

إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na ʿa-dhā-ba rab-bi-ka la-wā-qiʿun

SALINWIKA

Tunay, ang parusa ng iyong Panginoon ay tiyak na mangyayari.


8

ما لَهُ مِن دافِعٍ

PAGSASATITIK

Mā la-hū min dā-fiʿin

SALINWIKA

Walang ibang makakapigil nito.


9

يَومَ تَمورُ السَّماءُ مَورًا

PAGSASATITIK

Yaw-ma ta-mū-rus sa-mā-ʾu maw-ran

SALINWIKA

Sa araw na iinog ang langit ng kakila-kilabot na pag-inog,


10

وَتَسيرُ الجِبالُ سَيرًا

PAGSASATITIK

Wa-ta-sī-rul ji-bā-lu say-ran

SALINWIKA

At gagalaw [hahayo] ang mga bundok ng kakila-kilabot na paggalaw.


11

فَوَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Fa-way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kaya kasawian sa araw na iyon para sa mga tumanggi,


12

الَّذينَ هُم في خَوضٍ يَلعَبونَ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na hum fī khaw-ḍiy yal-ʿa-būna

SALINWIKA

Sila na naglimayon sa walang saysay na usapan,


13

يَومَ يُدَعّونَ إِلىٰ نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

PAGSASATITIK

Yaw-ma yu-daʿ-ʿū-na ʾi-lā nā-ri ja-han-na-ma daʿ-ʿan

SALINWIKA

 Sa araw na sila ay iduduldol [itutulak] tungo sa Apoy ng Impiyerno ng malakas na pagduldol,


14

هٰذِهِ النّارُ الَّتي كُنتُم بِها تُكَذِّبونَ

PAGSASATITIK

Hā-dhi-hin nā-rul la-tī kun-tum bi-hā tu-kadh-dhi-būna

SALINWIKA

[Ang mga tagabantay na anghel nito ay sasabihin sa kanila], “Ito ang Apoy na inyong tinanggihan!”


15

أَفَسِحرٌ هٰذا أَم أَنتُم لا تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-siḥ-run hā-dhā ʾam ʾan-tum lā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

Ito ba sa ganoon ay isang salamangka, o [ito ba ay] hindi pa rin ninyo makita [maintindihan]?


16

اصلَوها فَاصبِروا أَو لا تَصبِروا سَواءٌ عَلَيكُم ۖ إِنَّما تُجزَونَ ما كُنتُم تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Iṣ-law-hā faṣ-bi-rū ʾaw lā taṣ-bi-rū sa-wā-ʾun ʿa-lay-kum ʾin-na-mā tuj-zaw-na mā kun-tum taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

“Pumasok kayo [upang masunog dito], at magtiis man kayo o hindi magtiis ay parehas lamang para sa inyo. Kayo ay ginantihan lamang  para sa inyong mga ginawa.


17

إِنَّ المُتَّقينَ في جَنّاتٍ وَنَعيمٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal mut-ta-qī-na fī jan-nā-tiw wa-na-ʿīmin

SALINWIKA

Tunay, ang mga matutuwid [may takot kay Allah] ay nasa mga hardin at lubos na kaligayahan,


18

فاكِهينَ بِما آتاهُم رَبُّهُم وَوَقاهُم رَبُّهُم عَذابَ الجَحيمِ

PAGSASATITIK

Fā-ki-hī-na bi-mā ʾā-tā-hum rab-bu-hum wa-wa-qā-hum rab-bu-hum ʿa-dhā-bal ja-ḥīmi

SALINWIKA

Nagdiriwang dahil sa ibinigay sa kanila ng kanilang Panginoon, at iniligtas sila ng kanilang Panginoon mula sa parusa ng Impiyerno.


19

كُلوا وَاشرَبوا هَنيئًا بِما كُنتُم تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Ku-lū wash-ra-bū ha-nī-ʾam bi-mā kun-tum taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

[Sila ay sasabihan], “Kumain at uminom ng may kasiyahan [bilang gantimpala] para sa inyong mga ginawa.”


20

مُتَّكِئينَ عَلىٰ سُرُرٍ مَصفوفَةٍ ۖ وَزَوَّجناهُم بِحورٍ عينٍ

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na ʿa-lā su-ru-rim maṣ-fū-fah tiw (H pinalitan ng T) wa-zaw-waj-nā-hum bi-ḥū-rin ʿīnin

SALINWIKA

Sila ay sasandal [magpapahingalay] sa mga nakahanay na trono, at Aming silang ipapa-asawa sa mga babaeng may malalaking [magagandang] mata.


21

وَالَّذينَ آمَنوا وَاتَّبَعَتهُم ذُرِّيَّتُهُم بِإيمانٍ أَلحَقنا بِهِم ذُرِّيَّتَهُم وَما أَلَتناهُم مِن عَمَلِهِم مِن شَيءٍ ۚ كُلُّ امرِئٍ بِما كَسَبَ رَهينٌ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na ʾā-ma-nū wat-ta-ba-ʿat-hum dhur-riy-ya-tu-hum bi-ʾī-mā-nin ʾal-ḥaq-nā bi-him dhur-riy-ya-ta-hum wa-mā ʾa-lat-nā-hum min ʿa-ma-li-him min shayʾin kul-lum ri-ʾim bi-mā ka-sa-ba ra-hīnun

SALINWIKA

At sila na mga mananampalataya at sa kanilang mga inapo na sumunod sa kanilang paniniwala, Amin silang ipapatagpo sa kanilang mga inapo [doon sa Paraiso]. At hindi Namin babawasan ang anuman mula [sa gantimpala ng] kanilang mga gawa. Ang bawat tao ay mananagot sa anumang kanyang kinita [pinagsumikapan].


22

وَأَمدَدناهُم بِفاكِهَةٍ وَلَحمٍ مِمّا يَشتَهونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-dad-nā-hum bi-fā-ki-ha-tiw wa-laḥ-mim mim-mā yash-ta-hūna

SALINWIKA

At Amin silang tutustusan ng prutas at karne anuman na kanilang naisin.


23

يَتَنازَعونَ فيها كَأسًا لا لَغوٌ فيها وَلا تَأثيمٌ

PAGSASATITIK

Ya-ta-nā-za-ʿū-na fī-hā kaʾ-sal lā lagh-wun fī-hā wa-lā taʾ-thīmun

SALINWIKA

Sila ay magpapasaan doon sa isa’t isa ng tasa ng alak, [na ang bunga ng pag-inom nito ay] walang masamang pananalita at walang kasalanan [dahil hindi na bawal uminon ng alak].


24

وَيَطوفُ عَلَيهِم غِلمانٌ لَهُم كَأَنَّهُم لُؤلُؤٌ مَكنونٌ

PAGSASATITIK

Wa-ya-ṭū-fu ʿa-lay-him ghil-mā-nul la-hum ka-ʾan-na-hum luʾ-luʾ-um mak-nūnun

SALINWIKA

At sila ay pagsisilbihan ng mga kabataang lalaki, espesyal para lamang sa kanila, na tulad ng mga pinangalagaang perlas.


25

وَأَقبَلَ بَعضُهُم عَلىٰ بَعضٍ يَتَساءَلونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaq-ba-la baʿ-ḍu-hum ʿa-lā baʿ-ḍiy ya-ta-sā-ʾa-lūna

SALINWIKA

At sila ay haharap sa isa’t isa, na nagtatanungan sa bawat isa.


26

قالوا إِنّا كُنّا قَبلُ في أَهلِنا مُشفِقينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū ʾin-nā kun-nā qab-lu fī ʾah-li-nā mush-fi-qīna

SALINWIKA

Sila ay magsasabi, “Tunay, kami noon, kasama ang aming mga pamilya, ay takot [na di-masiyahan ang Allah].


27

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَينا وَوَقانا عَذابَ السَّمومِ

PAGSASATITIK

Fa-man-nal lā-hu ʿa-lay-nā wa-wa-qā-nā ʿa-dhā-bas sa-mūmi

SALINWIKA

Ngunit biniyayaan kami ng Allah at iniligtas Niya kami sa parusa ng nakakapasong init [o hangin] ng Impiyerno.


28

إِنّا كُنّا مِن قَبلُ نَدعوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الرَّحيمُ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā kun-nā min qab-lu nad-ʿūhu ʾin-na-hū hu-wal bar-rur ra-ḥīmu

SALINWIKA

Tunay, kami noon ay nanalangin sa Kanya. Tunay, Siya ang Pinakamabait, ang Pinakamaawain.


29

فَذَكِّر فَما أَنتَ بِنِعمَتِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجنونٍ

PAGSASATITIK

Fa-dhak-kir fa-mā ʾan-ta bi-niʿ-ma-ti rab-bi-ka bi-kā-hi-niw wa-lā maj-nūnin

SALINWIKA

Kaya magpaalala [mangaral sa tao], dahil ikaw, sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Panginoon, ay hindi manghuhula ni baliw.


30

أَم يَقولونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيبَ المَنونِ

PAGSASATITIK

ʾAm ya-qū-lū-na shāʿ-i-run na-ta-rab-ba-ṣu bi-hī ray-bal ma-nūni

SALINWIKA

O sasabihin nila, “[Siya ay] makata, kami ay naghihintay para sa kanya ng kasawian sa paglipas ng panahon?”


31

قُل تَرَبَّصوا فَإِنّي مَعَكُم مِنَ المُتَرَبِّصينَ

PAGSASATITIK

Qul ta-rab-ba-ṣū fa-ʾin-nī ma-ʿa-kum mi-nal-mu-ta-rab-bi-ṣīna

SALINWIKA

Sabihin [mo], “Hintay! Dahil tunay na ako, kasama ninyo, ay kabilang sa mga naghihintay.”


32

أَم تَأمُرُهُم أَحلامُهُم بِهٰذا ۚ أَم هُم قَومٌ طاغونَ

PAGSASATITIK

ʾAm taʿ-mu-ru-hum ʾaḥ-lā-mu-hum bi-hā-dhā ʾam hum qaw-mun ṭā-ghūna

SALINWIKA

O ang kanilang isipan ba ay nag-uudyok sa kanila [upang sabihin] ito, o sila ba ay pangkat ng mga  mapanghimagsik?


33

أَم يَقولونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لا يُؤمِنونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ya-qū-lū-na ta-qaw-wa-la-hū bal lā yuʾ-mi-nūna

SALINWIKA

O sasabihin nila na, “Gawa-gawa lamang niya ito?” Sa halip, sila ay walang pananampalataya!


34

فَليَأتوا بِحَديثٍ مِثلِهِ إِن كانوا صادِقينَ

PAGSASATITIK

Fal-yaʾ-tū bi-ḥa-dī-thim mith-li-hī ʾin kā-nū ṣā-di-qīna

SALINWIKA

Kung ganoon, hayaan silang magpalabas ng pahayag tulad nito, kung sila ay makatotohanan.


35

أَم خُلِقوا مِن غَيرِ شَيءٍ أَم هُمُ الخالِقونَ

PAGSASATITIK

ʾAm khu-li-qū min ghay-ri shay-ʾin ʾam hu-mul khā-li-qūna

SALINWIKA

O sila ba ay nilikha mula sa wala? O ang sarili ba nila ang kanilang tagalikha?


36

أَم خَلَقُوا السَّماواتِ وَالأَرضَ ۚ بَل لا يوقِنونَ

PAGSASATITIK

ʾAm kha-la-qūs sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍa bal lā yū-qi-nūna

SALINWIKA

O sila ba ang naglikha ng mga langit at ng lupa? Sa halip sila ay walang katiyakan!


37

أَم عِندَهُم خَزائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ المُصَيطِرونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ʿin-da-hum kha-zā-ʾi-nu rab-bi-ka ʾam hu-mul mu-ṣay-ṭi-rūna

SALINWIKA

O nasa kanila ba ang mga yaman ng iyong Panginoon? O sila ba ang tagapamahala [ng mga ito]?


38

أَم لَهُم سُلَّمٌ يَستَمِعونَ فيهِ ۖ فَليَأتِ مُستَمِعُهُم بِسُلطانٍ مُبينٍ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hum sul-la-muy yas-ta-mi-ʿū-na fīhi fal-yaʾ-ti mus-ta-mi-ʿu-hum bi-sul-ṭā-nim mu-bīnin

SALINWIKA

O sila ba ay may hagdanan [paakyat sa langit] kung saan sila ay mangungulinig [sa usapan ng mga anghel]? Kung ganoon, hayaan ang kanilang tagapangulinig na magpalabas ng malinaw na kapangyarihan.


39

أَم لَهُ البَناتُ وَلَكُمُ البَنونَ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hul ba-nā-tu wa-la-ku-mul ba-nūna

SALINWIKA

O Siya ba ay may mga anak na babae habang kayo ay may mga anak na lalaki?

Cf. 4:117; 16:57-59; 17:40; 37:149-154; 43:16-19; 53:21-23, 27.


40

أَم تَسأَلُهُم أَجرًا فَهُم مِن مَغرَمٍ مُثقَلونَ

PAGSASATITIK

ʾAm tas-ʾa-lu-hum ʾaj-ran fa-hum mim magh-ra-mim muth-qa-lūna

SALINWIKA

O ikaw ba ay humihingi sa kanila ng kabayaran, kaya sila ay nabibigatan sa utang?


41

أَم عِندَهُمُ الغَيبُ فَهُم يَكتُبونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ʿin-da-hu-mul ghay-bu fa-hum yak-tu-būna

SALINWIKA

O mayroon ba silang kaalaman sa mga lingid, kaya ito ay kanilang isinusulat?


42

أَم يُريدونَ كَيدًا ۖ فَالَّذينَ كَفَروا هُمُ المَكيدونَ

PAGSASATITIK

ʾAm yu-rī-dū-na kay-dan fal-la-dhī-na ka-fa-rū hu-mul ma-kī-dūna

SALINWIKA

O gusto ba nilang lalangin [si Allah]? Ngunit silang mga di-mananampalataya, sila ang napaglalangan!


43

أَم لَهُم إِلٰهٌ غَيرُ اللَّهِ ۚ سُبحانَ اللَّهِ عَمّا يُشرِكونَ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hum ʾi-lā-hun ghay-rul lāhi sub-ḥā-nal lā-hi ʿam-mā yush-ri-kūna

SALINWIKA

O mayroon ba silang iba pang diyos maliban kay Allah? Luwalhati kay Allah! Siya ay malaya sa anumang katambal na iniugnay nila sa Kanya!


44

وَإِن يَرَوا كِسفًا مِنَ السَّماءِ ساقِطًا يَقولوا سَحابٌ مَركومٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾiy ya-raw kis-fam mi-nas sa-mā-ʾi sā-qi-ṭay ya-qū-lū sa-ḥā-bum mar-kūmun

SALINWIKA

At kung sila ay makakita ng bahagi mula sa langit na nahuhulog sa kanila, sila ay magsasabi, “Ito ay bunton lamang ng mga ulap.”


45

فَذَرهُم حَتّىٰ يُلاقوا يَومَهُمُ الَّذي فيهِ يُصعَقونَ

PAGSASATITIK

Fa-dhar-hum ḥat-tā yu-lā-qū yaw-ma-hu-mul la-dhī fī-hi yuṣ-ʿa-qūna

SALINWIKA

Kaya hayaan sila hanggang makatagpo nila ang araw na sila ay mahihimatay [dahil sa takot].


46

يَومَ لا يُغني عَنهُم كَيدُهُم شَيئًا وَلا هُم يُنصَرونَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma lā yugh-nī ʿan-hum kay-du-hum shay-ʾaw wa-lā hum yun-ṣa-rūna

SALINWIKA

Sa araw na walang anumang pakinabang  sa kanila ang kanilang plano [katusuhan], at hindi sila matutulungan.


47

وَإِنَّ لِلَّذينَ ظَلَموا عَذابًا دونَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكثَرَهُم لا يَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na lil-la-dhī-na ẓa-la-mū ʿa-dhā-ban dū-na dhā-li-ka wa-lā-kin-na ʾak-tha-ra-hum lā yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

At tunay, para sa kanila na gumawa ng kasamaan ay may parusa bago iyan, ngunit marami sa kanila ang hindi nakakaalam.


48

وَاصبِر لِحُكمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعيُنِنا ۖ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ حينَ تَقومُ

PAGSASATITIK

Waṣ-bir li-ḥuk-mi rab-bi-ka fa-ʾin-na-ka bi-ʾaʿ-yu-ni-nā wa-sab-biḥ bi-ḥam-di rab-bi-ka ḥī-na ta-qūmu

SALINWIKA

Kaya magtiis sa hatol ng iyong Panginoon, dahil tunay na ikaw ay nasa Aming mga mata. At luwalhatiin ang papuri sa iyong Panginoon kapag ikaw ay bumangon [sa bukang liwayway].


49

وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحهُ وَإِدبارَ النُّجومِ

PAGSASATITIK

Wa-mi-nal lay-li fa-sab-biḥ-hu wa-ʾid-bā-ra nu-jūmi

SALINWIKA

At sa gabi ay luwalhatiin din Siya, at pagkatapos [ng paglaho] ng mga bituin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.