Surah 51: Adh-Dhariyat

26-سورة الذاريات 51 –  جزء 27

ADH-DHĀRIYĀT
(Ang Mga Tagakalat)

Kabanata: 51 – Talata: 60
Ayos ng paghahayag: 67

Makki Surah

Audio: Adh-Dhariyat


Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa pamamagitan ng mga hanging nagkakalat sa maraming lugar dala ang mga ulap ng Kanyang awa. Kinuha ang pangalan nito sa katagang “dhāriyāt” na nasa unang taludtod. Ang Surah ay nagbibigay ng ilang mga tanda ng kalikasan bilang patunay ng muling pagkabuhay, kabilang sa mga ito ay ang mga hanging nagkakalat. Ang mga di-mananampalataya ay pinaaalalahanan tungkol sa nangyari sa mga naunang taong mapanghimagsik at hinimok ang Propeta ﷺ na magpatuloy sa pangangaral [magpaalala]. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Mga Hanging Pumapagaspas, Ang Mga Hanging Nagpapakalat Ng Alikanok, Nagkakalat (Na Mga Hangin), Ang Mga Tagahawi, Ang Paghahawi, Ang Mga Humahawing Hangin, Ang Mga Hangin, Ang Mga Hanging Nagkalat, Pumupuling (Mga Hangin).


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالذّارِياتِ ذَروًا

PAGSASATITIK

Wadh-dhā-ri-yā-ti dhar-wan

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga tagakalat na hangin na nagkakalat ng alikabok [o ulap];


2

فَالحامِلاتِ وِقرًا

PAGSASATITIK

Fal-ḥā-mi-lā-ti wiq-ran

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga ulap na may kargang mabigat na tubig [ulan];


3

فَالجارِياتِ يُسرًا

PAGSASATITIK

Fal-jā-ri-yā-ti yus-ran

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga barko na payapang naglalayag sa dagat;


4

فَالمُقَسِّماتِ أَمرًا

PAGSASATITIK

Fal-mu-qas-si-mā-ti ʾam-ran

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga anghel na namamahagi ng kabuhayan sa Kanyang utos;


5

إِنَّما توعَدونَ لَصادِقٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-mā tū-ʿa-dū-na la-ṣā-diqun

SALINWIKA

Tunay, ang ipinangako sa inyo ay tiyak na katotohanan,


6

وَإِنَّ الدّينَ لَواقِعٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-nad dī-na la-wā-qiʿun

SALINWIKA

At tunay, ang paghuhukom ay tiyak na mangyayari!


7

وَالسَّماءِ ذاتِ الحُبُكِ

PAGSASATITIK

Was-sa-mā-ʾi dhā-til ḥu-buki

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng langit na puno ng mga daanan [o palamuting mga bituin].


8

إِنَّكُم لَفي قَولٍ مُختَلِفٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-kum la-fī qaw-lim mukh-ta-lifin

SALINWIKA

Tunay, kayo ay tiyak na nasa iba’t ibang mga pag-aakala [tungkol sa katotohanan]!


9

يُؤفَكُ عَنهُ مَن أُفِكَ

PAGSASATITIK

Yuʾ-fa-ku ʿan-hu man ʾu-fika

SALINWIKA

Nalinlang mula dito [Qur’an o Propeta] ang siyang nalinlang.


10

قُتِلَ الخَرّاصونَ

PAGSASATITIK

Qu-ti-lal khar-rā-ṣūna

SALINWIKA

Sumpa sa mga sinungaling,


11

الَّذينَ هُم في غَمرَةٍ ساهونَ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na hum fī gham-ra-tin sā-hūna

SALINWIKA

Sila ay nasa baha [i.e., nalunod] ng kapabayaan [at kalituhan]!


12

يَسأَلونَ أَيّانَ يَومُ الدّينِ

PAGSASATITIK

Yas-ʾa-lū-na ʾay-yā-na yaw-mud-dīni

SALINWIKA

Sila ay nagtanong, “Kailan ang Araw ng Paghuhukom?”


13

يَومَ هُم عَلَى النّارِ يُفتَنونَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma hum ʿa-lān nā-ri yuf-ta-nūna

SALINWIKA

[Ito ay] ang araw na sila, sa Apoy, ay susubukan [i.e., parurusahan],


14

ذوقوا فِتنَتَكُم هٰذَا الَّذي كُنتُم بِهِ تَستَعجِلونَ

PAGSASATITIK

Dhū-qū fit-na-ta-kum hā-dhāl la-dhī kun-tum bi-hī tas-taʿ-ji-lūna

SALINWIKA

[At sasabihin sa kanila]: “Tikman ang inyong parusa. Ito ang siya ninyong minamadali.”


15

إِنَّ المُتَّقينَ في جَنّاتٍ وَعُيونٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal mut-ta-qī-na fī jan-nā-tiw wa-ʿu-yūnin

SALINWIKA

Tunay, ang mga matutuwid [may takot kay Allah] ay nasa mga hardin at mga batis,


16

آخِذينَ ما آتاهُم رَبُّهُم ۚ إِنَّهُم كانوا قَبلَ ذٰلِكَ مُحسِنينَ

PAGSASATITIK

ʾĀ-khi-dhī-na mā ʾā-tā-hum rab-bu-hum ʾin-na-hum kā-nū qab-la dhā-li-ka muḥ-si-nīna

SALINWIKA

Tinatanggap [tinatamasa] ang anumang ibinigay sa kanila ng kanilang Panginoon. Tunay na sila bago nito ay mga matutuwid.


17

كانوا قَليلًا مِنَ اللَّيلِ ما يَهجَعونَ

PAGSASATITIK

Kā-nū qa-lī-lam mi-nal lay-li mā yah-ja-ʿūna

SALINWIKA

Noon ay bahagya lamang ng gabi ang kanilang itinutulog.


18

وَبِالأَسحارِ هُم يَستَغفِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-bil-ʾas-ḥā-ri hum yas-tagh-fi-rūna

SALINWIKA

At sa mga oras ng bukang-liwayway, sila ay humihingi ng kapatawaran,


19

وَفي أَموالِهِم حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالمَحرومِ

PAGSASATITIK

Wa-fī ʾam-wā-li-him ḥaq-qul lis-sā-ʾi-li wal-maḥ-rūmi

SALINWIKA

At sa kanilang yaman ay [ibinigay] ang karapatan ng mga namamalimos at ng mga mahihirap [na hindi humihingi sa iba].


20

وَفِي الأَرضِ آياتٌ لِلموقِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-fīl ʾar-ḍi ʾā-yā-tul lil-mū-qi-nīna

SALINWIKA

At sa lupa ay [may] mga tanda para sa kanila na tiyak ang paniniwala,


21

وَفي أَنفُسِكُم ۚ أَفَلا تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-fī ʾan-fu-si-kum ʾa-fa-lā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

At sa inyo [ring] mga sarili. Hindi ba ninyo ito makita [maunawaan]?


22

وَفِي السَّماءِ رِزقُكُم وَما توعَدونَ

PAGSASATITIK

Wa-fīs sa-mā-ʾi riz-qu-kum wa-mā tū-ʿa-dūna

SALINWIKA

At [mula] sa langit ay ang inyong mga panustos at anuman na ipinangako sa inyo.


23

فَوَرَبِّ السَّماءِ وَالأَرضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثلَ ما أَنَّكُم تَنطِقونَ

PAGSASATITIK

Fa-wa-rab-bis sa-mā-ʾi wal-ʾar-ḍi ʾin-na-hū la-ḥaq-qum mith-la mā ʾan-na-kum tan-ṭi-qūna

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng Panginoon ng langit at ng lupa, tunay na ito ay katotohanan, tulad [ng katotohanan] na kayo ay nakakapagsalita.


24

هَل أَتاكَ حَديثُ ضَيفِ إِبراهيمَ المُكرَمينَ

PAGSASATITIK

Hal ʾa-tā-ka ḥa-dī-thu ḍay-fi ʾib-rā-hī-mal muk-ra-mīna

SALINWIKA

Nakarating ba sa iyo ang kuwento ng mga mararangal na bisita ni Abraham?


25

إِذ دَخَلوا عَلَيهِ فَقالوا سَلامًا ۖ قالَ سَلامٌ قَومٌ مُنكَرونَ

PAGSASATITIK

ʾIdh da-kha-lū ʿa-lay-hi fa-qā-lū sa-lāman qā-la sa-lā-mun qaw-mun mun-ka-rūna

SALINWIKA

Nang sila ay pumasok sa kanyang [tahanan] at saka sila nagsabi, “Kapayapaan!” Siya ay sumagot, “Kapayapaan! Kayo ay mga taong hindi [ko] kilala.”

Cf. 15:62.


26

فَراغَ إِلىٰ أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سَمينٍ

PAGSASATITIK

Fa-rā-gha ʾi-lā ʾah-li-hī fa-jā-ʾa bi-ʿij-lin sa-mīnin

SALINWIKA

Saka siya [nagmamadaling] nagpunta sa kanyang pamilya at dumating dala ang inihaw na matabang guya,


27

فَقَرَّبَهُ إِلَيهِم قالَ أَلا تَأكُلونَ

PAGSASATITIK

Fa-qar-ra-ba-hū ʾi-lay-him qā-la ʾa-lā taʾ-ku-lūna

SALINWIKA

At inilapit niya ito sa kanila. Siya ay nagsabi, “Hindi ba kayo kakain?”


28

فَأَوجَسَ مِنهُم خيفَةً ۖ قالوا لا تَخَف ۖ وَبَشَّروهُ بِغُلامٍ عَليمٍ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaw-ja-sa min-hum khī-fahtan (H pinalitan ng T) qā-lū lā ta-khaf wa-bash-sha-rū-hu bi-ghu-lā-min ʿa-līmin

SALINWIKA

At nakadama siya mula sa kanila ng takot. Ngunit sila ay nagsabi, “Huwag kang matakot!” At ibinigay sa kanya ang magandang balita ng isang marunong na anak.

Tingnan ang 11:69-73 at 15:51-60 para sa ibang paglalarawan ng mga bisita ni Abraham.


29

فَأَقبَلَتِ امرَأَتُهُ في صَرَّةٍ فَصَكَّت وَجهَها وَقالَت عَجوزٌ عَقيمٌ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaq-ba-la-tim ra-ʾa-tu-hū fī ṣar-ra-tin fa-ṣak-kat waj-ha-hā wa-qā-lat ʿa-jū-zun ʿa-qīmun

SALINWIKA

Kaya lumapit ang kanyang ginang [i.e., Sarah] na sumigaw ng malakas. Saka niya tinampal ang kanyang mukha, at sinabi niya, “Ako ay matanda na at baog!”


30

قالوا كَذٰلِكِ قالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الحَكيمُ العَليمُ

PAGSASATITIK

Qā-lū ka-dhā-li-ki qā-la rab-buki ʾin-na-hū hu-wal ḥa-kī-mul ʿa-līmu

SALINWIKA

Sila ay nagsabi, “Kahit na, gayon ang sinabi ng iyong Panginoon. Tunay, Siya ang Pinakamarunong, ang Pinakamaalam.”


31

 قالَ فَما خَطبُكُم أَيُّهَا المُرسَلونَ

PAGSASATITIK

Qā-la fa-mā khaṭ-bu-kum ʾay-yu-hāl mur-sa-lūna

SALINWIKA

Siya ay nagsabi, “Kaya ano ang inyong sadya dito, O kayong mga mensahero?”


32

قالوا إِنّا أُرسِلنا إِلىٰ قَومٍ مُجرِمينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū ʾin-nā ʾur-sil-nā ʾi-lā qaw-mim muj-ri-mīna

SALINWIKA

Sila ay nagsabi, “Tunay na kami ay ipinadala sa mga taong kriminal,


33

لِنُرسِلَ عَلَيهِم حِجارَةً مِن طينٍ

PAGSASATITIK

Li-nur-si-la ʿa-lay-him ḥi-jā-ra-tam min ṭīnin

SALINWIKA

Upang aming ibaba [ibuhos] sa kanila ang mga batong [gawa sa pinatigas na] luwad,


34

مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلمُسرِفينَ

PAGSASATITIK

Mu-saw-wa-ma-tan ʿin-da rab-bi-ka lil-mus-ri-fīna

SALINWIKA

Na minarkahan ng iyong Panginoon para sa mga masasama.


35

فَأَخرَجنا مَن كانَ فيها مِنَ المُؤمِنينَ

PAGSASATITIK

Fa-ʾakh-raj-nā man kā-na fī-hā mi-nal muʾ-mi-nīna

SALINWIKA

Kaya Aming pinalabas [inilikas] sila na nandoroon na mga mananampalataya,


36

فَما وَجَدنا فيها غَيرَ بَيتٍ مِنَ المُسلِمينَ

PAGSASATITIK

Fa-mā wa-jad-nā fī-hā ghay-ra bay-tim mi-nal mus-li-mīna

SALINWIKA

Ngunit wala Kaming natagpuan doon maliban sa nag-iisang bahay ng mga Muslim [i.e., Lut at dalawang anak na babae],


37

وَتَرَكنا فيها آيَةً لِلَّذينَ يَخافونَ العَذابَ الأَليمَ

PAGSASATITIK

Wa-ta-rak-nā fī-hā ʾā-ya-tal lil-la-dhī-na ya-khā-fū-nal ʿa-dhā-bal ʾa-līma

SALINWIKA

At Kami ay nag-iwan doon ng isang tanda [bakas] para sa kanila na may takot sa nakakatakot na parusa.


38

وَفي موسىٰ إِذ أَرسَلناهُ إِلىٰ فِرعَونَ بِسُلطانٍ مُبينٍ

PAGSASATITIK

Wa-fī mū-sā ʾidh ʾar-sal-nā-hu ʾi-lā fir-ʿaw-na bi-sul-ṭā-nim mu-bīnin

SALINWIKA

At kay Moises [ay isa ring tanda] nang Amin siyang ipadala kay Paraon dala ang malinaw na kapangyarihan.


39

فَتَوَلّىٰ بِرُكنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَو مَجنونٌ

PAGSASATITIK

Fa-ta-wal-lā bi-ruk-ni-hī wa-qā-la sā-ḥi-run ʾaw maj-nūnun

SALINWIKA

Ngunit siya ay tumalikod [na may tiwala sa kanyang kapangyarihan] kasama ang kanyang mga tagasunod at nagsabi, “Salamangkero o baliw!”


40

فَأَخَذناهُ وَجُنودَهُ فَنَبَذناهُم فِي اليَمِّ وَهُوَ مُليمٌ

PAGSASATITIK

Fa-ʾa-khadh-nā-hu wa-ju-nū-da-hū fa-na-badh-nā-hum fīl-yam-mi wa-hu-wa mu-līmun

SALINWIKA

Kaya kinuha [sinunggaban] Namin siya at ang kanyang mga sundalo, at itinapon Namin sila sa dagat, at siya ay dapat lang na managot [sisihin].


41

وَفي عادٍ إِذ أَرسَلنا عَلَيهِمُ الرّيحَ العَقيمَ

PAGSASATITIK

Wa-fī ʿā-din ʾidh ʾar-sal-nā ʿa-lay-hi-mur rī-ḥal ʿa-qīma

SALINWIKA

At sa mga taong ʿĀd [ay isa ring tanda] nang Aming pawalan sa kanila ang tuyong hangin.


42

ما تَذَرُ مِن شَيءٍ أَتَت عَلَيهِ إِلّا جَعَلَتهُ كَالرَّميمِ

PAGSASATITIK

Mā ta-dha-ru min shay-ʾin ʾa-tat ʿa-lay-hi ʾil-lā ja-ʿa-lat-hu kar-ra-mīmi

SALINWIKA

Hindi ito nag-iwan ng anuman na kanyang nasaling maliban sa ginawa itong tulad ng mga sirang kalat ng guhong hiwa-hiwalay.


43

وَفي ثَمودَ إِذ قيلَ لَهُم تَمَتَّعوا حَتّىٰ حينٍ

PAGSASATITIK

Wa-fī tha-mū-da ʾidh qī-la la-hum ta-mat-ta-ʿū ḥat-tā ḥīnin

SALINWIKA

At sa mga taong Thamūd [ay isa ring tanda] nang sila ay sabihan, “Magpakasaya kayo ng ilang sandali [i.e., tatlong araw].”


44

فَعَتَوا عَن أَمرِ رَبِّهِم فَأَخَذَتهُمُ الصّاعِقَةُ وَهُم يَنظُرونَ

PAGSASATITIK

Fa-ʿa-taw ʿan ʾam-ri rab-bi-him fa-ʾa-kha-dhat-hu-muṣ ṣā-ʿi-qa-tu wa-hum yan-ẓu-rūna

SALINWIKA

Ngunit  sila ay sumuway sa utos ng kanilang Panginoon; kaya sinunggaban sila ng kulog habang sila ay nakatingin.


45

فَمَا استَطاعوا مِن قِيامٍ وَما كانوا مُنتَصِرينَ

PAGSASATITIK

Fa-mās ta-ṭā-ʿū min qi-yā-miw wa-mā kā-nū mun-ta-ṣi-rīna

SALINWIKA

At hindi nila nagawang bumangon [upang tumakas], ni tulungan ang isa’t isa [o ni ipagtanggol ang kanilang mga sarili].


46

وَقَومَ نوحٍ مِن قَبلُ ۖ إِنَّهُم كانوا قَومًا فاسِقينَ

PAGSASATITIK

Wa-qaw-ma nū-ḥim min qab-lu ʾin-na-hum kā-nū qaw-man fā-si-qīna

SALINWIKA

At [Aming winasak] ang mga tao ni Noa bago sila. Tunay na sila ay mga taong masyadong nagmalabis.


47

وَالسَّماءَ بَنَيناها بِأَيدٍ وَإِنّا لَموسِعونَ

PAGSASATITIK

Was-sa-mā-ʾa ba-nay-nā-hā bi-ʾay-diw wa-ʾin-nā la-mū-si-ʿūna

SALINWIKA

At ang langit ay Aming itinatag [bilang mataas na bubong] sa pamamagitan ng mga Kamay [i.e., lakas]. At tunay na Kami ang tiyak na Tagapalawak [nito].


48

وَالأَرضَ فَرَشناها فَنِعمَ الماهِدونَ

PAGSASATITIK

Wal-ʾar-ḍa fa-rash-nā-hā fa-niʿ-mal mā-hi-dūna

SALINWIKA

At ang lupa ay Aming inilatag ng malawak [bilang pahingahan para sa mga nilikha], at napakahusay [Namin] na mga Tagalatag!


49

وَمِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ

PAGSASATITIK

Wa-min kul-li shay-ʾin kha-laq-nā zaw-jay-ni la-ʿal-la-kum ta-dhak-ka-rūna

SALINWIKA

At sa lahat ng mga bagay, nilikha Namin na dalawahan [magkakapares] nang sa gayon kayo ay makinig [sa paalala].


50

فَفِرّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنّي لَكُم مِنهُ نَذيرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Fa-fir-rū ʾi-lāl lāhi ʾin-nī la-kum min-hu na-dhī-rum mu-bīnun

SALINWIKA

Kaya tumakas [i.e., magpakupkop at magtiwala] kay Allah. Tunay na ako sa inyo mula sa Kanya ay malinaw na tagababala.


51

وَلا تَجعَلوا مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ ۖ إِنّي لَكُم مِنهُ نَذيرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Wa-lā taj-ʿa-lū ma-ʿal lā-hi ʾi-lā-han ʾā-khara ʾin-nī la-kum min-hu na-dhī-rum mu-bīnun

SALINWIKA

At huwag gumawa ng kapantay ni Allah ng iba pang diyos. Tunay na ako sa inyo mula sa Kanya ay malinaw na tagababala.


52

كَذٰلِكَ ما أَتَى الَّذينَ مِن قَبلِهِم مِن رَسولٍ إِلّا قالوا ساحِرٌ أَو مَجنونٌ

PAGSASATITIK

Ka-dhā-li-ka mā ʾa-tāl la-dhī-na min qab-li-him mir ra-sū-lin ʾil-lā qā-lū sā-ḥi-run ʾaw maj-nūnun

SALINWIKA

Gayundin, walang dumating sa mga taong nauna sa kanila na anuman sugo maliban sa sinabi nila, “Salamangkero o baliw!”


53

أَتَواصَوا بِهِ ۚ بَل هُم قَومٌ طاغونَ

PAGSASATITIK

ʾA-ta-wā-ṣaw bihī bal hum qaw-mun ṭā-ghūna

SALINWIKA

Ito ba [ang pamana] na ipinadala nila sa isa’t isa? Hindi [sa halip], sila ay mga taong mapagmalabis.


54

فَتَوَلَّ عَنهُم فَما أَنتَ بِمَلومٍ

PAGSASATITIK

Fa-ta-wal-la ʿan-hum fa-mā ʾan-ta bi-ma-lūmin

SALINWIKA

Kaya talikuran sila, dahil ikaw ay hindi dapat managot [i.e., hindi ka Namin sisisihin sa pagtalikod sa kanila].


55

وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكرىٰ تَنفَعُ المُؤمِنينَ

PAGSASATITIK

Wa-dhak-kir fa-ʾin-nadh dhik-rā tan-fa-ʿul muʾ-mi-nīna

SALINWIKA

At magpaalala [mangaral], dahil tunay na ang pagpapaalala ay mapakinabang sa mga mananampalataya.


56

وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ

PAGSASATITIK

Wa-mā kha-laq-tul jin-na wal-ʾin-sa ʾil-lā li-yaʿ-bu-dūni

SALINWIKA

At hindi Ko nilikha ang jinn at ang tao maliban sa sambahin Ako.


57

ما أُريدُ مِنهُم مِن رِزقٍ وَما أُريدُ أَن يُطعِمونِ

PAGSASATITIK

Mā ʾu-rī-du min-hum mir riz-qiw wa-mā ʾu-rī-du ʾay yuṭ-ʿi-mūni

SALINWIKA

Hindi Ko kailangan mula sa kanila ang anumang panustos, at hindi Ko kailangan na pakainin nila Ako.


58

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتينُ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal lā-ha hu-war raz-zā-qu dhūl-quw-wa-til ma-tīnu

SALINWIKA

Tunay na si Allah, Siya ang Tagatustos, ang May-ari ng Lakas, ang Matatag.


59

فَإِنَّ لِلَّذينَ ظَلَموا ذَنوبًا مِثلَ ذَنوبِ أَصحابِهِم فَلا يَستَعجِلونِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾin-na lil-la-dhī-na ẓa-la-mū dha-nū-bam mith-la dha-nū-bi ʾaṣ-ḥā-bi-him fa-lā yas-taʿ-ji-lūni

SALINWIKA

At tunay, para sa kanila na nagkasala ay bahagi [ng parusa] tulad ng bahagi [na ipinataw] sa kanilang mga kasama [i.e., naunang tao na katulad nila]. Kaya huwag nila Akong madaliin.


60

فَوَيلٌ لِلَّذينَ كَفَروا مِن يَومِهِمُ الَّذي يوعَدونَ

PAGSASATITIK

Fa-way-lul lil-la-dhī-na ka-fa-rū miy yaw-mi-hi-mul la-dhī yū-ʿa-dūna

SALINWIKA

Kaya kasawian para sa kanila na hindi naniwala mula sa kanilang Araw na [siyang] ipinangako sa kanila!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.