Surah 50: Qaf

سورة ق 50 –  جزء 26

QĀF
(Ang Titik “Qaf”)

Kabanata: 50 – Talata: 45
Ayos ng pagkapahayag: 34
Makki Surah

Audio: Qaf


Ang Surah ay nagbubukas sa solong nakahiwalay na titik Arabik na Qaf. Ito ay pangunahing tumutukoy sa Muling Pagkabuhay at sa Araw ng Paghuhukom. Ang Surah ay sumangguni sa mga nakaraang henerasyon ng mga di-mananampalataya (taludtod 12 pasunod), upang balaan ang mga di-mananampalataya ng Makkah at upang muling palakasin ang loob ng Propeta (ﷺ). Ang paglikha ay binanggit bilang pahiwatig ng kakayahan ng Diyos na mabubuhay niyang muli ang mga patay (taludtod 3), at binigyang-diin ang kawalan ng kapangyarihan ng tao sa araw na ito (taludtod 20). Ang Surah ay kapwa nagbubukas at nagtatapos sa pagbanggit ng Qur’an.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

ق ۚ وَالقُرآنِ المَجيدِ

PAGSASATITIK

Qāf wal-qur-ʾā-nil ma-jīdi

SALINWIKA

Qāf. Sa pamamagitan ng dakilang Qurʾān.


2

بَل عَجِبوا أَن جاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُم فَقالَ الكافِرونَ هٰذا شَيءٌ عَجيبٌ

PAGSASATITIK

Bal ʿa-ji-bū ʾan jā-ʾa-hum mun-dhi-rum min-hum fa-qā-lal kā-fi-rū-na hā-dhā shay-ʾun ʿa-jībun

SALINWIKA

Ngunit sila ay nagtataka na dumating sa kanila ang tagababala mula sa kanila, at ang mga di-mananampalataya ay nagsabi, “Ito ay nakakapagtakang bagay.”


3

أَإِذا مِتنا وَكُنّا تُرابًا ۖ ذٰلِكَ رَجعٌ بَعيدٌ

PAGSASATITIK

ʾA-ʾi-dhā mit-nā wa-kun-nā tu-rā-ban dhā-li-ka raj-ʿum ba-ʿīdun

SALINWIKA

Kapag kami ba ay patay na at naging alikabok, [kami ba ay bubuhaying muli]? Iyan ay malayong pagbabalik.”


4

قَد عَلِمنا ما تَنقُصُ الأَرضُ مِنهُم ۖ وَعِندَنا كِتابٌ حَفيظٌ

PAGSASATITIK

Qad ʿa-lim-nā mā tan-qu-ṣul ʾar-ḍu min-hum wa-ʿin-da-nā ki-tā-bun ḥa-fīẓun

SALINWIKA

Tunay, alam Namin kung ano ang nilamon ng lupa mula sa mga ito [lansag-lansag na katawan], at sa Amin ay ang pinangalagaang Talaan.


5

بَل كَذَّبوا بِالحَقِّ لَمّا جاءَهُم فَهُم في أَمرٍ مَريجٍ

PAGSASATITIK

Bal kadh-dha-bū bil-ḥaq-qi lam-mā jā-ʾa-hum fa-hum fī ʾam-rin ma-rījin

SALINWIKA

Ngunit itinanggi nila ang katotohanan nang ito ay dumating sa kanila; kaya sila ngayon ay nasa litong kalagayan.


6

أَفَلَم يَنظُروا إِلَى السَّماءِ فَوقَهُم كَيفَ بَنَيناها وَزَيَّنّاها وَما لَها مِن فُروجٍ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-lam yan-ẓu-rū ʾi-lās sa-mā-ʾi faw-qa-hum kay-fa ba-nay-nā-hā wa-zay-yan-nā-hā wa-mā la-hā min fu-rūjin

SALINWIKA

Hindi ba nila tiningnan ang langit sa itaas nila – kung paano Namin itinayo ito at pinaganda ito at [kung paanong] wala itong mga kapintasan?


7

وَالأَرضَ مَدَدناها وَأَلقَينا فيها رَواسِيَ وَأَنبَتنا فيها مِن كُلِّ زَوجٍ بَهيجٍ

PAGSASATITIK

Wal-ʾar-ḍa ma-dad-nā-hā wa-ʾal-qay-nā fī-hā ra-wā-si-ya wa-ʾam-bat-nā fī-hā min kul-li zaw-jim ba-hījin

SALINWIKA

At ang lupa ay Aming inilatag, at naglagay Kami dito ng matatag na mga bundok at nagpasibol Kami dito ng bawat [paris] ng nakakahalinang uri [ng mga halaman].


8

تَبصِرَةً وَذِكرىٰ لِكُلِّ عَبدٍ مُنيبٍ

PAGSASATITIK

Tab-ṣi-ra-taw wa-dhik-rā li-kul-li ʿab-dim mu-nībin

SALINWIKA

Na nagbibigay ng pananaw at paalala para sa bawat alipin na nagbabalik-loob [kay Allah].


9

وَنَزَّلنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكًا فَأَنبَتنا بِهِ جَنّاتٍ وَحَبَّ الحَصيدِ

PAGSASATITIK

Wa-naz-zal-nā mi-nas-sa-mā-ʾi mā-ʾam mu-bā-ra-kan fa-ʾam-bat-nā bi-hī jan-nā-tiw wa-ḥab-bal ḥa-ṣīdi

SALINWIKA

At Kami ay nagbaba mula sa langit ng pinagpalang ulan at pinasibol Namin sa gayon ang mga hardin at [bawat] butil na inaani.


10

وَالنَّخلَ باسِقاتٍ لَها طَلعٌ نَضيدٌ

PAGSASATITIK

Wan-nakh-la bā-si-qā-til la-hā ṭal-ʿun na-ḍīdun

SALINWIKA

At matatayog na mga palmerang datiles na may [mga bungang] nakahanay sa kumpol.


11

رِزقًا لِلعِبادِ ۖ وَأَحيَينا بِهِ بَلدَةً مَيتًا ۚ كَذٰلِكَ الخُروجُ

PAGSASATITIK

Riz-qal lil-ʿi-bādi wa-ʾaḥ-yay-nā bi-hī bal-da-tam maytan ka-dhā-li-kal khu-rūju

SALINWIKA

Bilang panustos para sa mga alipin; at Aming binuhay sa gayon ang patay na lupa. Gayundin sa pagbangon [mula sa patay].


12

كَذَّبَت قَبلَهُم قَومُ نوحٍ وَأَصحابُ الرَّسِّ وَثَمودُ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bat qab-la-hum qaw-mu nū-ḥiw wa-ʾaṣ-ḥā-bur ras-si wa-tha-mūdu

SALINWIKA

Itinanggi, bago sila ng mga tao ni Noa at ng mga kasama ng Rass* at [pamayanang] Thamūd,

*Tingnan 25:38.


13

وَعادٌ وَفِرعَونُ وَإِخوانُ لوطٍ

PAGSASATITIK

Wa-ʿā-duw wa-fir-ʿaw-nu wa-ʾikh-wā-nu lūṭin

SALINWIKA

At ang [pamayanang] ʿĀd, Paraon, at mga kapatid ni Lut,


14

وَأَصحابُ الأَيكَةِ وَقَومُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعيدِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾaṣ-hā-bul  ʾay-ka-ti wa-qaw-mu tub-baʿin kul-lun kadh-dha-bar ru-su-la fa-ḥaq-qa wa-ʿīdi

SALINWIKA

At ang mga kasamahan ng kasukalan at ang mga tao ng Tubba.*Lahat sila ay tumanggi sa mga mensahero, kaya marapat na natupad [laban sa kanila] ang Aking banta.

*Cf. 44:37.


15

أَفَعَيينا بِالخَلقِ الأَوَّلِ ۚ بَل هُم في لَبسٍ مِن خَلقٍ جَديدٍ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-ʿa-yī-nā bil-khal-qil ʾaw-wali bal hum fī lab-sim min khal-qin ja-dīdin

SALINWIKA

Nabigo ba Kami sa unang paglikha? Hindi, sila ay nasa alinlangan tungkol sa bagong paglikha [i.e., Muling Pagkabuhay].


16

وَلَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ وَنَعلَمُ ما تُوَسوِسُ بِهِ نَفسُهُ ۖ وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ الوَريدِ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad kha-laq-nāl ʾin-sā-na wa-naʿ-la-mu mā tu-was-wi-su bi-hī nafsuhu wa-naḥ-nu ʾaq-ra-bu ʾi-lay-hi min ḥab-lil wa-rīdi

SALINWIKA

At tunay, nilikha Namin ang tao at alam Namin kung ano ang ibinubulong sa kanya ng kanyang sarili, at Kami ay mas malapit sa kanya kaysa sa [kanyang] ugat sa leeg.


17

إِذ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيانِ عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ

PAGSASATITIK

ʾIdh ya-ta-laq-qāl mu-ta-laq-qi-yā-ni ʿa-nil ya-mī-ni wa-ʿa-nish shi-mā-li qa-ʿīdun

SALINWIKA

Kapag tatanggapin ng dalawang [mga nagtatalang anghel] na tagatanggap [ng bawat taong nasa hustong gulang], isa na nasa kanang [balikat] at isa nasa kaliwa na nakaupo [upang itala ang kanyang mga gawa].


18

ما يَلفِظُ مِن قَولٍ إِلّا لَدَيهِ رَقيبٌ عَتيدٌ

PAGSASATITIK

Mā yal-fi-ẓu min qaw-lin ʾil-lā la-day-hi ra-qī-bun ʿa-tīdun

SALINWIKA

Wala siyang binabanggit na anumang salita maliban sa may kasama siyang tagamasid na handang [magtala].


19

وَجاءَت سَكرَةُ المَوتِ بِالحَقِّ ۖ ذٰلِكَ ما كُنتَ مِنهُ تَحيدُ

PAGSASATITIK

Wa-jā-ʾat sak-ra-tul maw-ti bil-ḥaqqi dhā-li-ka mā kun-ta min-hu ta-ḥīdu

SALINWIKA

At darating ang pagkalango [paghihirap] ng kamatayan sa katotohanan; iyan ang iyong iniwasan.


20

وَنُفِخَ فِي الصّورِ ۚ ذٰلِكَ يَومُ الوَعيدِ

PAGSASATITIK

Wa-nu-fi-kha fīṣ-ṣūri dhā-li-ka yaw-mul wa-ʿīdi

SALINWIKA

Ang ang trumpeta ay hihipan: “Iyan ang araw na ipinangako.”


21

وَجاءَت كُلُّ نَفسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهيدٌ

PAGSASATITIK

Wa-jā-ʾat kul-lu naf-sim ma-ʿa-hā sā-ʾi-quw wa-sha-hīdun

SALINWIKA

At darating ang bawat tao, kasama niya [ang dalawang anghel] ang tagamaneho at  ang saksi.


22

لَقَد كُنتَ في غَفلَةٍ مِن هٰذا فَكَشَفنا عَنكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَومَ حَديدٌ

PAGSASATITIK

La-qad kun-ta fī ghaf-la-tim min hā-dhā fa-ka-shaf-nā ʿan-ka ghi-ṭā-ʾa-ka fa-ba-ṣa-ru-kal yaw-ma ḥa-dīdun

SALINWIKA

“Tiyak na ikaw ay pabaya nito. Ngunit inalis Namin sa iyo ang iyong talukbong, at kaya ang iyong paningin sa araw na ito ay matalas.”


23

وَقالَ قَرينُهُ هٰذا ما لَدَيَّ عَتيدٌ

PAGSASATITIK

Wa-qā-la qa-rī-nu-hū hā-dhā mā la-day-ya ʿa-tīdun

SALINWIKA

At sasabihin ng kanyang kasama [anghel], “Ito [talaan] ay nasa akin na inihanda [bilang patunay].”


24

أَلقِيا في جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارٍ عَنيدٍ

PAGSASATITIK

ʾAl-qi-yā fī ja-han-na-ma kul-la kaf-fā-rin ʿa-nīdin

SALINWIKA

[Si Allah ay mag-uutos sa dalawang anghel]: “Ihagis ninyo sa Impiyerno ang bawat sutil na di-mananampalataya.”


25

مَنّاعٍ لِلخَيرِ مُعتَدٍ مُريبٍ

PAGSASATITIK

Man-nā-ʿil lil-khay-ri muʿ-ta-din mu-rī-bin-i

SALINWIKA

Tagapigil sa kabutihan, mapagmalabis at mapag-alinlangan.


26

الَّذي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ فَأَلقِياهُ فِي العَذابِ الشَّديدِ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī ja-ʿa-la ma-ʿal lā-hi ʾi-lā-han ʾā-kha-ra fa-ʾal-qi-yā-hu fīl ʿa-dhā-bish sha-dīdi

SALINWIKA

Siya na gumawa [ng katumbas] kasama ni Allah ng ibang diyos; kaya itapon ninyo siya sa matinding parusa.”


27

قالَ قَرينُهُ رَبَّنا ما أَطغَيتُهُ وَلٰكِن كانَ في ضَلالٍ بَعيدٍ

PAGSASATITIK

Qā-la qa-rī-nu-hū rab-ba-nā mā ʾaṭ-ghay-tu-hū wa-lā-kin kā-na fī ḍa-lā-lim ba-ʿīdin

SALINWIKA

Sasabihin ng kanyang kasamang satanas, “O aming Panginoon, hindi ako ang nagligaw sa kanya, ngunit siya [mismo] ang nasa sukdulang pagkaligaw.”


28

قالَ لا تَختَصِموا لَدَيَّ وَقَد قَدَّمتُ إِلَيكُم بِالوَعيدِ

PAGSASATITIK

Qā-la lā takh-ta-ṣi-mū la-day-ya wa-qad qad-dam-tu ʾi-lay-kum bil-wa-ʿīdi

SALINWIKA

Siya [Allah] ay magsasabi, “Huwag kayong magtalo sa Aking harap, dahil tunay na ipinadala Ko sa inyo [noon] ang babala.


29

ما يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ وَما أَنا بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ

PAGSASATITIK

Mā yu-bad-da-lul qaw-lu la-day-ya wa-mā ʾa-na bi-ẓal-lā-mil lil-ʿa-bīdi

SALINWIKA

Hindi mababago ang salita sa Akin. At hindi Ako malupit sa mga alipin.”


30

يَومَ نَقولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امتَلَأتِ وَتَقولُ هَل مِن مَزيدٍ

PAGSASATITIK

Yaw-ma na-qū-lu li-ja-han-na-ma ha-lim ta-laʾ-ti wa-ta-qū-lu hal mim ma-zīdin

SALINWIKA

Sa araw na Aming sasabihin sa Impiyerno, “Puno ka na ba?” Ito ay magsasabi, “Marami pa ba?”


31

وَأُزلِفَتِ الجَنَّةُ لِلمُتَّقينَ غَيرَ بَعيدٍ

PAGSASATITIK

Wa-ʾuz-li-fa-til jan-na-tu lil-mut-ta-qī-na ghay-ra ba-ʿīdin

SALINWIKA

At dadalhin ang Paraiso para sa mga matutuwid, hindi [na] malayo.


32

هٰذا ما توعَدونَ لِكُلِّ أَوّابٍ حَفيظٍ

PAGSASATITIK

Hā-dhā mā tū-ʿa-dū-na li-kul-li ʾaw-wā-bin ḥa-fīẓin

SALINWIKA

“Ito ang ipinangako sa inyo, para sa bawat bumalik [kay Allah] at tumupad [sa Kanyang kasunduan].”


33

مَن خَشِيَ الرَّحمٰنَ بِالغَيبِ وَجاءَ بِقَلبٍ مُنيبٍ

PAGSASATITIK

Man kha-shi-yar raḥ-mā-na bil-ghay-bi wa-jā-ʾa bi-qal-bim mu-nībin-i

SALINWIKA

Siya na takot sa Pinakamaawain ng lihim [hindi Siya nakikita sa mundong ito] at dumating na may pusong  bumabalik [sa pagsisisi].


34

ادخُلوها بِسَلامٍ ۖ ذٰلِكَ يَومُ الخُلودِ

PAGSASATITIK

Ud-khu-lū-hā bi-sa-lāmin dhā-li-ka yaw-mul khu-lūdi

SALINWIKA

Pumasok kayo dito sa kapayapaan! Iyan ang araw na walang hanggan.”


35

لَهُم ما يَشاءونَ فيها وَلَدَينا مَزيدٌ

PAGSASATITIK

La-hum mā ya-shā-ʾū-na fī-hā wa-la-day-nā ma-zīdun

SALINWIKA

Para sa kanila ay anuman na kanilang naisin doon, at sa Amin ay mas marami pa.


36

وَكَم أَهلَكنا قَبلَهُم مِن قَرنٍ هُم أَشَدُّ مِنهُم بَطشًا فَنَقَّبوا فِي البِلادِ هَل مِن مَحيصٍ

PAGSASATITIK

Wa-kam ʾah-lak-nā qab-la-hum min qar-nin hum ʾa-shad-du min-hum baṭ-shan fa-naq-qa-bū fīl bi-lā-di hal mim ma-ḥīṣin

SALINWIKA

At ilan ang winasak Naming henerasyon bago sila, na higit na malakas kaysa sa kanila sa kapangyarihan at ginalugad nila ang buong lupain. May lugar bang tatakasan?


37

إِنَّ في ذٰلِكَ لَذِكرىٰ لِمَن كانَ لَهُ قَلبٌ أَو أَلقَى السَّمعَ وَهُوَ شَهيدٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na fī dhā-li-ka la-dhik-rā li-man kā-na la-hū qal-bun ʾaw ʾal-qās sam-ʿa wa-hu-wa sha-hīdun

SALINWIKA

Tunay, iyan ay tiyak na paalala para sa sinumang may pusong [makakaintindi] o sa [sinumang] nakikinig habang siya ay may kamalayan.


38

وَلَقَد خَلَقنَا السَّماواتِ وَالأَرضَ وَما بَينَهُما في سِتَّةِ أَيّامٍ وَما مَسَّنا مِن لُغوبٍ

PAGSASATITIK

Wa-la-qad kha-laq-nās sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍa wa-mā bay-na-hu-mā fī sit-ta-ti ʾay-yā-miw wa-mā mas-sa-nā mil lu-ghūbin

SALINWIKA

At tunay, Aming nilikha ang mga langit at lupa at anumang  nasa pagitan nila sa anim na araw, at walang anumang pagod ang sumaling sa Amin.


39

فَاصبِر عَلىٰ ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ الغُروبِ

PAGSASATITIK

Faṣ-bir ʿa-lā mā ya-qū-lū-na wa-sab-biḥ bi-ḥam-di rab-bi-ka qab-la ṭu-lūʿ-ish sham-si wa-qab-lal ghu-rūbi

SALINWIKA

Kaya magtiis ka sa anumang sinasabi nila at dakilain ng papuri ang iyong Panginoon bago ang pagsikat ng araw at bago ang paglubog nito.


40

وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحهُ وَأَدبارَ السُّجودِ

PAGSASATITIK

Wa-mi-nal lay-li fa-sab-biḥ-hu wa-ʾad-bā-ras-su-jūdi

SALINWIKA

At sa [bahagi ng] gabi ay dakilain Siya at pagkatapos ng pagtirapa [dasal].


41

وَاستَمِع يَومَ يُنادِ المُنادِ مِن مَكانٍ قَريبٍ

PAGSASATITIK

Was-ta-miʿ yaw-ma yu-nā-dil mu-nā-di mim ma-kā-nin qa-rībin

SALINWIKA

At makinig sa araw na magtatawag ang tagatawag mula sa lugar na malapit.


42

يَومَ يَسمَعونَ الصَّيحَةَ بِالحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَومُ الخُروجِ

PAGSASATITIK

Yaw-ma yas-ma-ʿū-naṣ ṣay-ḥa-ta bil-ḥaq-qi dhā-li-ka yaw-mul khu-rūji

SALINWIKA

Sa araw ay maririnig nila ang pagsabog [ng trumpeta] sa katotohanan. Iyan ang araw ng paglabas mula sa mga libingan [Muling Pagkabuhay].


43

إِنّا نَحنُ نُحيي وَنُميتُ وَإِلَينَا المَصيرُ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā naḥ-nu nuḥ-yī wa-nu-mī-tu wa-ʾi-lay-nāl ma-ṣīru

SALINWIKA

Tunay, Kami ang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan, at sa Amin ay ang huling hantungan.


44

يَومَ تَشَقَّقُ الأَرضُ عَنهُم سِراعًا ۚ ذٰلِكَ حَشرٌ عَلَينا يَسيرٌ

PAGSASATITIK

Yaw-ma ta-shaq-qa-qul ʾar-ḍu ʿan-hum si-rā-ʿan dhā-li-ka ḥash-run ʿa-lay-nā ya-sīrun

SALINWIKA

Sa Araw na hihiwalay ang lupa mula sa kanila [at sila ay lalabas] na nagmamadali; iyan ay pagtitipon na para sa Amin ay napakadali.


45

نَحنُ أَعلَمُ بِما يَقولونَ ۖ وَما أَنتَ عَلَيهِم بِجَبّارٍ ۖ فَذَكِّر بِالقُرآنِ مَن يَخافُ وَعيدِ

PAGSASATITIK

Naḥ-nu ʾaʿ-la-mu bi-mā ya-qū-lūna wa-mā ʾan-ta ʿa-lay-him bi-jab-bārin fa-dhak-kir bil-qur-ʾā-ni may ya-khā-fu wa-ʿīdi

SALINWIKA

Kami ang ganap na nakakaalam kung ano ang kanilang sinasabi. At ikaw ay hindi malupit sa kanila [na ipilit ang Islam]. Ngunit magpaalala sa pamamagitan ng Qur’an sa sinumang natatakot sa Aking banta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.