Ang Qur’an sa Filipino

PAALALA: Ang anumang pagsasalin ng Qur’an sa ibang wika ay hindi maaaring gamitin bilang kapalit ng teksto nito. Ang Qur’an Arabik ay walang eksaktong katumbas sa anumang wika, kaya mangyaring gamitin ang pagsasaling ito batay sa iyong sariling paghuhusga.

1. Al-Qur’an Al-Kareem nina Tarazon, Saliao at Rodriguez, ICDO (Industrial City Dawah Office), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

QURAN ICDO

Sources:

  1. https://www.islamland.com/eng/books/ang-mga-kapaliwanagan-ng-al-qur-an-al-kareem-sa-madali-nitong-pagkaunawa-1-1432798922
  2. https://archive.org/details/QuranTranslationinTagalogFilipinophilippinelanguage

2. So Qur’an al karim ni Sheik ‘Abdul-Aziz Guroalim Saromantang

QURAN IRANON

Sources:

  1. https://quran.com/
  2. https://islamhouse.com/en/books/263/
  3. http://al-quran.info/#home
  4. https://drive.google.com/drive/folders/1stHbC6-gzGIcFaNCopvDRrDSyZ3R-vlH

3. Ang Banal Na Kuran ni Abdul Rakman H. Bruce

QURAN BRUCE

Source:

  1. http://quranphil.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.