Surah 45: Al-Jathiyah

الجاثية
ANG PAGYUKO

Bahagi: 25 – Kabanata: 45 – Talata: 37
Ayos ng pagkapahayag: 65
Makki Surah (maliban sa 14)

Pagsasatitik at Awdyo: Al-Jathiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

حم

ICDO:  Hâ-Mĩm – Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Sûratul Baqarah.

Salas/Taron: Ha, Mim.(1)

(1) Ha Mim. Ang mga titik na ito ay isa sa mga Himala ng Qur’an at tanging ang Allah lamang ang nakababatid ng kanilang mga kahulugan].

Quranenc.com: Ḥā. Mīm. Nauna na ang pagtatalakay sa mga kahawig ng mga ito sa simula ng Kabanatang Al-Baqarah.


2

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ICDO: Ito ang Quran na ibinaba mula sa Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan, na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa sinumang kumakalaban sa Kanya, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha.

Salas/Taron: Ang Kapahayagan ng Aklat [Qur’an] ay nagmula sa Allah, ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Ang pagbababa ng Aklat ay mula kay Allāh, ang Makapangyarihan na hindi nagagapi ng isa man, ang Marunong sa paglikha Niya, pagtatakda Niya, at pangangasiwa Niya. 


3

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ

ICDO:  Katiyakan, sa mga pitong kalangitan na kung saan doon nagmumula ang pagbababa ng ulan, at sa kalupaan na kung saan dito nagmumula ang mga nilikha, ay mga katibayan at palatandaan para sa mga mananampalataya.

Salas/Taron: Katotohanan, sa mga kalangitan at sa kalupaan [dito ay matatagpuan] ang ayaat [mga palatandaan] para sa mga naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na sa mga langit at lupa ay talagang may mga katunayan sa kakayahan ni Allāh at kaisahan Niya para sa mga mananampalataya dahil sila ay ang mga nagsasaalang-alang sa mga tanda.


4

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

ICDO: At sa paglikha sa inyo, O kayong mga tao, at sa paglikha ng anumang kumakalat sa ibabaw ng kalupaan na mga gumagalaw (gumagapang o lumalakad) na mga nilikhang bagay ay mga palatandaan at katibayan sa mga taong tiyak sa kanilang paniniwala sa Allah at sa Kanyang batas.

Salas/Taron: At sa pagkakalikha sa inyo at [sa] anumang Kanyang mga nilikhang gumagala na ikinalat, [naririto ang] ayaat [palatandaan] para sa mga taong may katiyakan [sa pananampalataya].

Quranenc.com: Sa pagkalikha sa inyo, O mga tao, mula sa isang patak, pagkatapos ay mula sa isang malalinta, pagkatapos ay mula sa isang kimpal na laman, at sa pagkalikha sa anumang ikinakalat ni Allāh na kumikilos na nilalang sa balat ng lupa ay may mga katunayan sa kaisahan Niya para sa mga taong nakatitiyak na si Allāh ay Tagalikha, 


5

وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ICDO:  At sa pagsasalit-salitan ng gabi at araw sa inyo, at sa pagpababa ng Allah mula sa kalangitan ng ulan upang buhayin sa pamamagitan nito ang patay (tuyot) na kalupaan, at pagkatapos ito ay gagalaw sa pamamagitan ng pagsibol ng mga halamanan at mga pananim, at sa pagpabaha-bahagi ng hangin sa inyo mula sa lahat ng dako na ang pamamahagi nito ay kapaki-pakinabang sa inyo, ay walang pag-aalinlangang mga katibayan at palatandaan sa mga taong ginagamit ang kanilang kaisipan hinggil sa Allah sa Kanyang mga katibayan at mga palatandaan.

Salas/Taron: At sa pagsasalit-salitan ng gabi at araw, at sa anumang ibinababa ng Allah mula sa kalangitan bilang panustos [ulan] at nagbibigay-buhay sa pamamagitan nito sa lupang dati ay tigang, at [sa Kanyang] pagbabago [ng ihip] ng hangin ay mga ayaat [palatandaan] para sa mga taong may [taglay na] pang-unawa.

Quranenc.com:  sa pagsusunuran ng gabi at maghapon, sa anumang ibinaba ni Allāh mula sa langit na ulan kaya nagbigay-buhay Siya sa pamamagitan niyon sa lupa sa pamamagitan ng pagpapatubo rito matapos na ito ay naging patay na walang halaman dito, sa pagpihit sa mga hangin sa pamamagitan ng pagpapapunta sa mga ito minsan sa isang dako at minsan sa ibang dako para sa mga kapakinabangan ninyo ay may mga katunayan para sa mga taong nakapag-uunawa kaya nakapagpapatunay sila sa pamamagitan ng mga ito sa kaisahan ni Allāh at kakayahan Niya sa pagbubuhay na muli, at sa kakayahan Niya sa bawat bagay. 


6

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ

ICDO: Itong mga talata at mga katibayan na binibigkas Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ay katotohanan, na kung kaya, ano pa ba ang salita pagkatapos ng salita ng Allah at ang Kanyang mga talata at Kanyang mga katibayan na nagpapatunay ng Kanyang Kaisahan ang kanilang pinaniniwalaan at sinusunod?

Salas/Taron: Ito ang mga ayaat [kapahayagan] ng Allah na Aming binigkas sa iyo [O, Muhammad] sa katotohanan, Kaya ano pa kayang pahayag pagkaraan ng Allah at ng Kanyang mga ayaat ang kanilang paniniwalaan?

Quranenc.com: Ang mga tanda at ang mga patotoo na ito ay binibigkas Namin sa iyo, O Sugo, sa katotohanan. Kaya kung hindi sila sumampalataya sa pakikipag-usap ni Allāh na ibinaba sa Lingkod Niya at sa mga katwiran Niya, sa aling pakikipag-usap matapos Niya sasampalataya sila at sa aling mga katwiran matapos Niya magpapatotoo sila?


7

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

ICDO: Kapighatian o kapahamakan at matinding pagkawasak sa sinumang maraming ginawang kasinungalingan at kasalanan.

Salas/Taron: Kasawian sa bawa’t mapaghabi [ng mga tahi-tahing] kasinungalingan, [at] makasalanan.

Quranenc.com: Pagdurusa mula kay Allāh at kasawian ay ukol sa bawat palasinungaling na marami ang mga kasalanan. 


8

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

ICDO: Na naririnig niya ang mga talata ng Aklat ng Allah na binibigkas sa kanya, pagkatapos ay patuloy pa rin siya sa kanyang di-paniniwala, pagmamataas sa kanyang sarili sa pamamagitan ng di-pagpapasailalim sa Allah at sa Kanyang Sugo, na para bagang hindi niya narinig ang mga binibigkas na mga talata ng Allah sa kanya. Kung gayon, ipamalita mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanya na matindi ang kasinungalingan at kasalanan, ang masidhing kaparusahan sa Impiyernong-Apoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: Na nakaririnig ng mga ayaat [kapahayagan] ng Allah na binibigkas sa kanya, [subali’t] sa kabila nito ay patuloy [pa rin] sa pagmamalaki na wari bang hindi niya naririnig ang mga ito. Kaya, ibalita sa kanya ang isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Nakaririnig ang tagatangging sumampalataya na ito sa mga tanda ni Allāh sa Qur’ān na binibigkas sa kanya, pagkatapos ay nagpapatuloy siya sa anumang dating nasa kanya na kawalang-pananampalataya at mga pagsuway habang nagpapakataas-taas sa sarili niya laban sa pagsunod sa katotohanan. Para bang siya ay hindi nakaririnig ng mga talatang iyon na binibigkas sa kanya. Kaya magpabatid ka sa kanya, O Sugo, hinggil sa ikapapahamak niya sa Kabilang-buhay niya. Iyon ay isang pagdurusang mahapdi na naghihintay sa kanya roon. 


9

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

ICDO: At kapag nabatid niya na matindi ang kasinungalingan at kasalanan, ang anuman sa mga talata ng Allah ay ituturing niya ito na may pangungutya at panlalait. Ang para sa kanila ay parusa na hahamak sa kanila at ipahihiya sila sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang kabayaran sa panlalait na kanilang ginawa sa Quran.

Salas/Taron: At kapag kanyang natutuhan mula sa Aming mga ayaat [kapahayagan] ang anuman, ito ay kanyang ginagawang katatawanan. Sila yaong mayroong nakahihiyang parusa.

Quranenc.com: Kapag may umabot sa kanya na anuman mula sa Qur’ān ay gumagawa siya rito ng isang panunuya na itinutuya niya rito. Ang mga nailarawang iyon sa paglalarawan ng panunuya sa Qur’ān, ukol sa kanila ay isang pagdurusang mang-aaba sa Araw ng Pagbangon. 


10

مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ICDO: Sa harapan nila na mga nanlalait sa Dakilang Quran ay Impiyerno, at wala silang pakinabang sa anumang nakamtan nila na kayamanan at anak, at ganoon din sa kanilang mga diyus-diyosan na sinamba bukod sa Allah na itinuring nilang mga tagapangalagang kaibigan, at para sa kanila ang matindi at masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: Sa kanilang harapan ay Impiyerno at hindi makapagdudulot ng buti ang anumang kanilang pinagsumikapan at maging ang anumang kanilang itinuring bilang tagapangalaga bukod sa Allah. At para sa kanila ay isang matinding parusa.

Quranenc.com: Sa harapan nila ay may Apoy ng Impiyerno na naghihintay sa kanila sa Kabilang-buhay. Hindi makasasapat sa kanila ang nakamit nila na mga yaman laban kay Allāh sa anuman ni magtatanggol sa kanila sa anuman ang ginawa nila bukod pa sa Kanya na mga diyus-diyusan na sinasamba nila bukod pa sa Kanya. Ukol sa kanila sa Araw ng Pagbangon ay isang pagdurusang mabigat. 


11

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مَّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ

ICDO: Itong Quran na ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ay gabay mula sa pagkaligaw, at katibayan para sa katotohanan, na nagpapatnubay tungo sa Matuwid na Landas sa sinumang susunod at gagawa ng mga ipinag-utos nito, at ang mga yaong binalewala nila ang anumang nasa loob ng Dakilang Quran na mga katibayan na nagpapatunay sa katotohanan at hindi nila pinaniniwalaan, ang para sa kanila ay parusa na pinakamasamang parusa at masidhi sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: Ito [ang Qur’an] ay patnubay. At yaong mga di-naniwala sa mga ayaat [kapahayagan] ng kanilang Panginoon – para sa kanila ay isang mahapding parusang likas na karima-rimarim.

Quranenc.com: Ang Aklat na ito na ibinaba Namin sa Sugo Naming si Muḥammad ay isang tagapatnubay tungo sa katotohanan. Ang mga tumangging sumampalataya sa mga tanda ng Panginoon nila na ibinaba sa Sugo Niya, ukol sa kanila ay isang pagdurusang masagwa na mahapdi. 


12

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ICDO: Ang Allah ay Siyang lumikha ng karagatan para sa inyong kapakinabangan; upang maglayag ang mga sasakyang-pandagat dito sa pamamagitan ng Kanyang kagustuhan, at upang makamtan ninyo mula sa Kanyang kagandahang-loob ang inyong mga mithiin na iba’t ibang uri ng kalakal at pagkakakitaan, nang sa gayon ay tatanaw kayo ng utang na loob sa Allah na inyong Tagapaglikha sa paglikha Niya nito para sa inyong kapakinabangan, at sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi, at sundin ninyo Siya sa anumang ipinag-uutos Niya sa inyo at sa ipinagbabawal Niya sa inyo, at nilikha Niya para sa inyong kapakinabangan ang lahat ng mga nasa kalangitan: ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat ng nasa kalupaan na mga gumagapang (o lumalakad), mga puno, mga sasakyang-pantubig at iba pa, para sa inyong mga kapakinabangan.

Salas/Taron: Ang Allah ang Siyang nagtalaga para sa inyo ng dagat upang ang mga sasakyang-dagat ay makapaglayag dito [sa laot] sa pamamagitan ng Kanyang Kautusan at upang inyong hanapin ang Kanyang mga biyaya at upang sakali kayo ay [matutong] magpasalamat.

Quranenc.com: Si Allāh – tanging Siya – ay ang nagpalingkod para sa inyo, O mga tao, ng dagat upang maglayag ang mga daong dito ayon sa utos Niya at upang humanap kayo ng kabutihang-loob Niya sa pamamagitan ng mga uri ng mga paghahanap-buhay na pinapayagan, at nang sa gayon kayo ay magpapasalamat sa biyaya ni Allāh sa inyo. 


13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ICDO: Ang lahat ng ito ay mga biyaya na ipinagkaloob Niya sa inyo mula sa Allah na Bukod-Tangi, at pinili kayo sa pagbibigay ng kagandahang-loob na ito, na kung kaya, sambahin ninyo Siya at huwag kayong magturing ng anumang katambal sa pagsamba sa Kanya. Katiyakan, sa anumang nilikha ng Allah para sa inyong kapakinabangan ay mga palatandaan at katibayan na nagpapatunay sa Kanyang Kaisahan para sa mga taong nag-iisip at pinag-aaralan ang mga talata ng Allah at mga katibayan at mga palatandaan, nang sa gayon ay magiging aral ito sa kanila.

Salas/Taron: At Kanyang itinalaga para sa inyo ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan – ang lahat ay nagmula sa Kanya. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [kapahayagan] para sa mga taong nag-iisip.

Quranenc.com: Nagpalingkod Siya – kaluwalhatian sa Kanya – para sa inyo ng anumang nasa mga langit gaya ng araw, buwan, at mga bituin, at anumang nasa lupa gaya ng mga ilog, mga punong-kahoy, bundok, at iba pa. Tunay na sa pagpapalingkod na iyon para sa inyo ay talagang may mga katunayan sa kakayahan ni Allāh at kaisahan Niya para sa mga taong nag-iisip-isip sa mga tanda Niya kaya naman nagsasaalang-alang sila sa mga ito. 


14

قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga yaong naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, na magpatawad sila, at pabayaan na nila ang mga yaong hindi naghahangad ng gantimpala ng Allah, at hindi natatakot sa kaparusahan ng Allah kapag ang mga ito ay nakagawa ng anumang pagpapahirap, pasakit at hindi kanais-nais na gawain sa mga mananampalataya sa Allah; dahil ang Allah ang magtutumbas sa kanila na mga sumamba ng iba bukod sa Kanya, sa kanilang nagawa sa daigdig na kasalanan at mga pagpapahirap sa mga mananampalataya.

Salas/Taron: Sabihin mo [O, Muhammad] sa mga naniwala – na kanilang [nararapat] patawarin yaong mga hindi umaasa sa mga Araw ng Allah(2) upang Kanyang papagbayarin ang mga tao para sa anumang kanilang lagi nang pinagsumikapan.

(2) Ang tinutukoy na mga Araw ng Allah ay ang Araw ng Kanyang pagpaparusa.

Quranenc.com: Sabihin mo, O Sugo, sa mga sumampalataya kay Allāh at nagpatotoo sa Sugo Niya: “Magpalampas kayo sa sinumang gumawa ng masagwa sa inyo kabilang sa mga tagatangging sumampalataya na hindi pumapansin sa mga biyaya ni Allāh o mga salot Niya sapagkat tunay na si Allāh ay gaganti sa bawat isa sa mga mananampalatayang nagtitiis at mga tagatangging sumampalatayang lumalabag dahil sa dati nilang nakakamit na mga gawa sa Mundo.” 


15

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

ICDO: Sinuman ang gagawa mula sa mga alipin ng Allah ng pagsunod sa Kanya ay para rin lamang sa kanyang sarili ang kapakinabangan ng kanyang gawain, at sino naman ang gumawa ng kasamaan sa daigdig na paglabag sa Allah ay hinamak niya at ito ay laban lamang sa kanyang sarili. Pagkatapos katiyakan, O kayong mga tao, ay tutungo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha pagkatapos ng inyong kamatayan, at tutumbasan Niya ang mabuti na kanyang nagawa ng kabutihan at ang masama ng kasamaan.

Salas/Taron: Sinuman ang gumawa ng mga gawaing matuwid, ito ay para sa [kapakanan ng] kanyang sarili; at sinuman ang gumawa ng masama, ito ay laban [o kapariwaraan] sa kanya. Pagkaraan, sa inyong Panginoon, kayo ay muling ibabalik.

Quranenc.com:  Ang sinumang gumawa ng gawang maayos, ang resulta ng gawa niyang maayos ay para sa kanya. Si Allāh ay Walang-pangangailangan sa gawa niya. Ang sinumang nagpasagwa sa gawa niya, ang resulta ng gawa niyang masagwa ay sa kanya ang parusa nito. Si Allāh ay hindi napipinsala ng paggawa niya ng masama. Pagkatapos ay tungo sa Kanya – tanging sa Kanya – panunumbalikin kayo sa Kabilang-buhay upang gumanti Siya sa bawat isa ayon naging karapat-dapat dito. 


16

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

ICDO: At katiyakan, ipinagkaloob Namin sa mga angkan ni Isra`il ang Tawrah at ang Injeel at inutusan sila na ito ay kanilang ipatutupad, at ginawa Namin na karamihan sa mga Propeta ay nagmula sa lahi ni Ibrahim at ipinadala rin sa kanila, at pinagkalooban Namin sila ng mga mabubuting kabuhayan, mga pagkain at mga bunga, at higit na mas pinili Namin sila kaysa sa ibang mga tao sa kanilang kapanahunan.

Salas/Taron: At katiyakang Aming ipinagkaloob sa mga anak ni Israel ang kasulatan at paghatol, at ang [tungkulin ng] pagka-propeta at Aming ipinagkaloob sa kanila ang mga mabubuting panustos at sila ay Aming biniyayaan nang higit sa lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami sa mga anak ni Israel ng Torah at pagpapasya sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng hatol nito, at gumawa Kami sa karamihan ng mga propeta mula sa kanila mula sa mga supling ni Abraham – sumakanya ang pangangalaga. Tumustos Kami sa kanila mula sa mga uri ng mga kaaya-ayang bagay, at nagtangi Kami sa kanila higit sa mga nilalang ng panahon nila. 


17

وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ICDO: At ipinagkaloob Namin sa mga angkan ni Isra`il ang mga malilinaw na batas sa pagpapahintulot at pagbabawal, at mga palatandaan na nagpapatunay sa pagitan ng tama at kamalian, at hindi sila nagkasalungatan maliban na lamang noong pagkatapos nang dumating sa kanila ang kaalaman, at naitatag ang katibayan laban sa kanila, at nagawa nila ang ganitong kadahilanan dahil sa inggit at pagmamalabis nila sa isa’t isa; sa paghahangad ng posisyon at pamumuno. Katiyakan, ang Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), ang huhukom sa pagitan ng mga nagkasalungatan mula sa angkan ni Isra`il sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa anuman na hindi nila pinagkasunduan sa dagidig.

Ang talatang ito ay babala sa sambayanan na ito sa paggaya nila sa paglabag ng angkan ni Isra`il.

Salas/Taron: At Aming ipinagkaloob sa kanila ang mga malilinaw na katibayan sa larangan [ng relihiyon]. At sila ay hindi nagkaiba-iba malibang pagkaraang dumating sa kanila ang kaalaman – na nagbunga ng paninibugho sa kanilang mga pagitan. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay maghahatol sa kanilang pagitan sa Araw ng Pagkabuhay na Muli hinggil dito sa anumang kanilang naging ipinagkaiba.

Quranenc.com:  Nagbigay Kami sa kanila ng mga katunayang nagpapaliwanag sa katotohanan mula sa kabulaanan ngunit hindi sila nagkaiba-iba malibang noong matapos na lumitaw ang mga katwiran sa pamamagitan ng pagpapadala sa Propeta Naming si Muḥammad – pagpalain siya ni Allah at pangalagaan. Walang humila sa kanila sa pagkakaiba-ibang ito kundi matapos na lumabag ang iba sa kanila sa iba pa dala ng sigasig sa pamumuno at impluwensiya. Tunay na ang Panginoon mo, O Sugo, ay magpapasya sa pagitan nila sa Araw ng Pagbangon hinggil sa sila noon ay nagkakaiba-iba sa Mundo kaya maglilinaw Siya sa kung sino noon ang nagtototoo at kung sino noon ang nagbubulaan. 


18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ

ICDO: Pagkatapos ay ginawa ka Namin, O Muhammad (ﷺ), na nasa malinaw na alituntunin ng Deen (o Relihiyon), na kung kaya, sundin mo ang batas na itinala Namin sa iyo, at huwag mong sundin ang kagustuhan ng mga mangmang na walang alam sa batas ng Allah at hindi gumagawa ng tama at hindi sumusunod sa katotohanan. Sa talatang ito ang katibayan sa pagbubuo ng Deen na ito at pag-uutos sa pagpapasailalim sa batas na ito, paglayo sa kagustuhan ng mga hindi naniniwala sa Allah.

Salas/Taron: Pagkaraan, ikaw [O Muhammad] ay Aming inilagay sa isang payak na pamamaraang nauukol sa paksang [relihiyon]; kaya, ito ay iyong sundin at huwag mong sundin ang mga pagkiling niyaong mga hindi nakaaalam.

Quranenc.com:  Pagkatapos ay naglagay Kami sa iyo sa isang daan, kalakaran, at pamamaraan mula sa kautusan Namin na ipinag-utos Namin sa mga nauna sa iyo na mga sugo Namin. Na nag-aanyaya ito sa pananampalataya at gawang maayos, kaya sumunod ka sa batas na ito at huwag kang sumunod sa mga pithaya ng mga hindi nakaaalam sa katotohanan sapagkat ang mga pithaya nila ay nagpapaligaw palayo sa katotohanan. 


19

إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

ICDO: Katiyakan, sila na sumasamba ng iba bukod sa Allah na lumikha sa kanila, na inaanyayahan ka nila na sumunod sa kanilang kagustuhan, kailanman ay hindi ka nila maililigtas, O Muhammad (ﷺ), sa anumang parusa ng Allah kung susundin mo ang kanilang kagustuhan, at katiyakang ang mga masasama na lumampas sa hangganan na itinakda ng Allah, na mga mapagkunwari, mga Hudyo at iba pa ay nagtutulungan sila sa isa’t isa laban sa mga naniwala sa Allah at sa mga sumusunod sa Kanya, subalit ang Allah ay Tagapangalaga na Siyang tutulong sa mga may Taqwa – may takot sa kanilang Tagapaglikha – sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal.

Salas/Taron: Katotohanan, sila ay walang maidudulot na anupamang buti sa iyo mula sa Allah. At katotohanan, ang mga mapaggawa ng kamalian ay awliyah [tagapangalaga, kaibigan] ng isa’t isa; nguni’t ang Allah ay Wali [o tagapangalaga] ng mga natatakot [sa Kanya].

Quranenc.com:  Tunay na ang mga hindi nakaaalam sa katotohanan ay hindi makapipigil palayo sa iyo ng anuman mula sa pagdurusang dulot, kung sinunod mo ang mga pithaya nila. Tunay na ang mga tagalabag sa katarungan kabilang sa lahat ng mga kapaniwalaan at mga sekta, ang iba sa kanila ay tagaadya ng iba at tagaalalay nito laban sa mga mananampalataya. Si Allāh ay Tagaadya ng mga tagapangilag magkasala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos Niya at pag-iwas sa mga sinasaway Niya.


20

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ

ICDO: Itong Dakilang Quran na ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ay malinaw na kapaliwanagan at katibayan sa sangkatauhan ng katotohanan mula sa kamalian, at matututunan nila na mga may tiyak na paniniwala sa katotohanang (Dakilang Quran) ito ang Daan ng Patnubay, Gabay at Awa, na walang pag-aalinlangang ito ay ipinahayag mula sa Allah na Ganap na Makapangyarihan at Ganap na Maalam.

Salas/Taron: Ito [ang Qur’an] ay liwanag para sa sangkatauhan, at [ito ay nagsisilbing] patnubay at habag para sa mga taong may katiyakan [sa pananampalataya].

Quranenc.com:  Ang Qur’an na ito na ibinaba sa Sugo Namin ay mga pagpapatalos na nakatatalos sa pamamagitan ng mga ito ang mga tao sa katotohanan mula sa kabulaanan, isang kapatnubayan tungo sa katotohanan, at isang awa para sa mga taong nakatitiyak dahil sila ay ang mga napapatnubayan sa pamamagitan nito tungo sa landasing tuwid upang malugod sa kanila ang Panginoon nila para magpapasok Siya sa kanila sa Paraiso at mag-alis sa kanila sa Apoy. 


21

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ

ICDO: Subalit iniisip ba ng mga gumawa ng kasalanan, at di-naniwala sa mga Sugo ng Allah, at lumabag sa kagustuhan ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, at sumamba ng iba, na ipapantay Namin sila sa mga yaong naniwala sa Allah at naniwala sa Kanyang mga Sugo na gumawa ng mga kabutihan, at naging taos-puso sila sa pagsamba sa Kanya at wala nang iba, na gagawin ba Namin silang magkakaparehas dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay? Napakasama ng kanilang ginawang paghatol sa pamamagitan ng pagpantay nila sa mga masasama at mabubuti sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: O inaakala ba niyaong mga nakagawa ng kasamaan na sila ay Aming gagawing katulad niyaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid – [gagawin ba silang] magkatulad sa kanilang buhay at sa kanilang kamatayan? Sadyang napakasama ng anumang kanilang paghatol.

Quranenc.com:  O nagpapalagay ba ang mga nagkamit sa pamamagitan ng mga bahagi ng katawan nila ng kawalang-pananampalataya at mga pagsuway na magtuturing Kami sa kanila sa pagganti tulad ng mga sumampalataya kay Allāh at gumawa ng mga gawang maayos sa paraang magpapantay sila sa Mundo at Kabilang-buhay? Sumagwa ang ihinahatol nila!


22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ

ICDO: At nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan nang makatotohanan at makatarungan, at nang buong karunungan; upang tutumbasan Niya ang bawat may buhay sa Kabilang-Buhay sa anuman na kanyang nagawa mabuti man o masama, at sila ay hindi dadayain sa kabayaran ng kanilang ginawa.

Salas/Taron: At nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan at upang ang bawa’t kaluluwa ay bayaran nang ayon sa anumang kanyang pinagsumikapan, at sila ay hindi gagawan ng kamalian [o dadayain].

Quranenc.com: Lumikha si Allāh ng mga langit at lupa dahil sa kasanhiang malalim at hindi Siya lumikha sa mga ito sa kawalang-kabuluhan at upang gantihan ang bawat kaluluwa ayon sa nakamit nito na kabutihan o kasamaan habang si Allāh ay hindi lumalabag sa katarungan sa kanila sa pamamagitan ng pagbawas sa mga magandang gawa nila ni ng pagdagdag sa mga masagwang gawa nila.


23

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

ICDO: Nakikita mo ba, O Muhammad (ﷺ), siya na itinuring niya ang kanyang pagnanasa (kagustuhan) bilang kanyang diyos na sinasamba, na kapag ginusto ng kanyang pagnanasa ay agad na ginagawa niya ito, at iniligaw siya ng Allah pagkatapos makarating sa kanya ang kaalaman at maitatag ang katibayan laban sa kanya, na hindi niya pinakikinggan ang mga pagpapayo ng Allah at hindi niya ito itinuring na aral, at isinara ang kanyang puso, na kung kaya, wala na siyang maintindihan; at naglagay ng harang sa kanyang mata, na kung kaya, hindi na niya nakikita ang mga palatandaan ng Allah? At sino pa ba ang makagagabay sa kanya sa katotohanan at patnubay pagkatapos siyang iligaw ng Allah? Hindi ba kayo nakaaalaala, O kayong mga tao, upang mabatid ninyo na ang sinuman na gawin ng Allah sa kanya ang ganito, kailanman ay wala nang sinupaman ang makagagabay sa kanya, at kailanman ay wala na siyang matatagpuan para sa kanyang sarili na magmamahal at gagabay?

Ang talatang ito ang katibayan sa pagbibigay ng babala na ang sinumang mananampalataya ay hindi maaaring ang kanilang sariling kagustuhan lamang ang masusunod.

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita ang isang nagturing sa kanyang pagnanasa bilang kanyang diyos, at siya ay hinayaan ng Allah na maligaw [batay] sa [Kanyang] kaalaman [tungkol sa tunay niyang hangarin] at sinarhan ang kanyang pandinig at ang kanyang puso at nilagyan ang kanyang paningin ng takip. Sino pa kaya ang papatnubay sa kanya pagkaraan ng Allah? Kaya, hindi ba kayo makaaalala?

Quranenc.com: Tumingin ka, O Sugo, sa sumunod sa pithaya niya at naglagay rito sa antas ng sinasamba para sa kanya na hindi siya sumasalungat dito. Nagpaligaw nga sa kanya si Allāh ayon sa kaalaman mula sa Kanya sapagkat siya ay naging karapat-dapat sa pagpapaligaw. Nagpinid si Allāh sa puso niya kaya hindi siya nakaririnig ayon sa pagdinig na pakikinabangan niya. Naglagay si Allāh sa paningin niya ng isang balot na humahadlang sa kanya sa pagkita sa katotohanan, kaya sino pa ang magtutuon sa kanya sa katotohanan matapos na pinaligaw siya ni Allāh? Kaya hindi ba kayo magsasaalaala sa pinsala ng pagsunod sa pithaya at pakinabang ng pagsunod sa Batas ni Allāh?


24

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ

ICDO: At sinabi nila na mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah: Ang buhay ay walang iba kundi ang buhay lamang natin dito sa daigdig habang tayo ay naririto at wala nang buhay maliban dito bilang pagtanggi nila sa pagkabuhay na mag-uli pagkatapos ng kamatayan, at walang makapagwawasak sa atin kundi panahon sa pamamagitan ng pagsasalit-salitan ng gabi at araw sa haba ng buhay; na tinatanggihan nila na mayroong Rabb na Tagapagliha na magsasanhi ng kanilang pagkawala at pagkawasak. At sila na mga Mushrikun ay walang anumang kaalaman, kundi ang mga sinasabi nila ay mga haka-haka lamang at walang batayan.

Salas/Taron: At sila [mga di-naniniwala] ay nagsasabi: “Wala ng [iba pang] buhay maliban sa aming [kasalukuyang] buhay sa mundong ito? Kami ay mamamatay at kami ay mabubuhay, at walang makasisira sa amin maliban ang panahon.”(3) At [tunay nga na] sila ay walang kaalaman tungkol dito: sila ay nag-aakala lamang.

(3) Si Abu Hurayrah ay nagsalaysay: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ang Allah ay nagsabi,”Ako ay nilapastangan ng anak ni Adan sapagkat inabuso niya ang Ad-Dahr [panahon] sapagka’t Ako ang Dahr [Panahon]; nasa Aking mga Kamay ang lahat ng bagay. Ako ang nagtatakda sa pag-ikot ng araw at gabi.” Ang ibig sabihin ng “Ako ang Ad-Dahr” ay Ako ang Tagapaglikha ng Panahon, at  ako ang nangangasiwa ng lahat ng gawain ng lahat ng Aking nilikha kabilang na ang panahon.” [Sahih Bukhari Vol 6, Hadith Bilang 351]

“Ako ang Dahr” ay nangangahulugan na “Ako ang [Allah na] Siyang lumikha ng Panahon [Ad-Dahr] at Ako ang nangangasiwa ng lahat ng gawin ng lahat ng nilikha kabilang na ang Panahon.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga tagatangging sumampalataya na nagkakaila sa pagbubuhay na muli: “Walang iba ang buhay kundi ang buhay naming pangmundong ito lamang sapagkat walang buhay matapos nito. May namamatay na mga salinlahi ngunit hindi nagbabalik at may nabubuhay na mga salinlahi. Walang nagbibigay-kamatayan sa amin kundi ang pagpapalitan ng gabi at maghapon.” Walang ukol sa kanila sa pagkakaila nila sa pagbubuhay na muli na anumang kaalaman. Walang iba sila kundi nagpapalagay. Tunay na ang palagay ay hindi nakasasapat sa katotohanan sa anuman.


25

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ICDO: At kapag binigkas sa kanila na mga sumasamba ng iba at hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli ang mga malilinaw na mga talata ay wala silang ikakatwiran kundi pagsasabi sa Sugo na si Muhammad (ﷺ): Buhayin mo, ikaw at ang mga mananampalatayang kasamahan mo, ang aming mga ninuno na namatay na, kung kayo ay tototo sa inyong mga sinasabi.

Salas/Taron: At kapag ang Aming mga ayaat [kapahayagan] ay binibigkas sa kanila bilang malilinaw na katibayan, ang kanilang katuwiran ay ang pagsasabi lamang na: “Ibalik ninyong muli ang [buhay ng] aming mga [yumaong] ninuno, kung kayo ay makatotohanan.”

Quranenc.com: Kapag binibigkas sa mga tagatambal na nagkakaila sa pagbubuhay na muli ang mga tanda Namin bilang mga maliwanag na patunay, hindi sila nagkaroon ng anumang katwirang ikinakatwiran nila kundi ang sabi nila sa Sugo – basbasan siya ni Allāh at pangalagaan – at sa mga Kasamahan niya: “Buhayin ninyo para sa amin ang mga ninuno naming namatay, kung kayo ay naging mga tapat sa pag-aangkin na kami ay bubuhaying muli matapos ng kamatayan namin.”


26

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), na sumasamba ng iba bukod sa Allah at hindi naniwala sa pagkabuhay na mag-uli: Binigyan kayo ng Allah ng buhay dito sa daigdig batay sa nais Niyang buhay na para sa inyo, pagkatapos ay sasanhiin Niya na mamatay kayo rito, pagkatapos ay titipunin Niya kayong lahat na mga buhay pagkatapos ng Araw ng Muling Pagkabuhay na walang pag-aalinlangan. Subalit ang karamihan sa mga tao ay hindi nila batid ang katotohanan na ang Allah ang magbibigay sa kanila ng buhay pagkatapos ng kanilang kamatayan.

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: “Ang Allah ang nagbibigay-buhay sa inyo, pagkaraan ay nagdudulot sa inyo ng kamatayan, pagkaraan kayo ay Kanyang titipunin para sa Araw ng Pagkabuhay na Muli na walang alinlangan tungkol dito. Nguni’t karamihan sa sangkatauhan ay hindi nakababatid [nito].”

Quranenc.com: Sabihin mo, O Sugo: “Si Allāh ay nagbibigay-buhay sa inyo sa pamamagitan ng paglikha sa inyo, pagkatapos ay nagbibigay-kamatayan sa inyo, pagkatapos ay kakalap sa inyo matapos ng kamatayan ninyo tungo sa Araw ng Pagbangon para sa pagtutuos at pagganti. Ang Araw na iyon na walang pagdududa hinggil doon ay sasapit, subalit ang karamihan sa mga tao ay hindi nakaaalam. Dahil doon, hindi sila naghahanda para roon sa pamamagitan ng gawang maayos.” 


27

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ

ICDO: At Pagmamay-ari ng Allah ang kaharian sa mga pitong kalangitan at kalupaan, ang paglikha nito, pagmamay-ari at pagiging alipin nito sa Kanya. At sa Araw na darating ang pagkagunaw ng daigdig ay bubuhayin Niya na mag-uli ang mga namatay mula sa kanilang mga libingan at sila ay pagbabayarin, at matatalo ang mga hindi naniwala sa Allah at tinanggihan ang anumang ipinahayag ng Allah sa Kanyang Sugo na malilinaw na mga talata at malilinaw na mga palatandaan.

Salas/Taron: At sa Allah ang [pagmamay-ari ng] mga kalangitan at kalupaan. At sa Araw na [iyon na] ang Oras ay lilitaw – sa Araw na iyon, ang mga mapaggawa ng kabulaanan ay mawawalan [o magiging talunan].

Quranenc.com: Ukol kay Allāh – tanging sa Kanya – ang paghahari sa mga langit at ang paghahari sa lupa kaya walang sinasamba sa mga iyon ayon sa karapatan na iba pa sa Kanya. Sa Araw na sasapit ang Huling Sandali na bubuhaying muli ni Allāh doon ang mga patay para sa pagtutuos at pagganti, malulugi ang mga alagad ng kabulaanan na mga dating sumasamba sa iba pa kay Allāh at nagsisikap para sa pagpapabula sa katotohanan at pagpapatagumpay sa kabulaanan.


28

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ICDO: At makikita mo, O Muhammad (ﷺ), sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang lahat ng tao sa iba’t ibang relihiyon na naninikluhod sa kanilang mga tuhod bilang pagmamakaawa at pagkaaba, at bawat sambayanan ay tatawagin tungo sa talaan ng kanilang mga gawain, at sasabihin sa kanila: Ngayon ay pagbabayarin na kayo sa anuman na inyong nagawa mabuti man o masama.

Salas/Taron: At iyong makikita ang bawa’t pamayanan na naglulumuhod [sanhi ng ligalig at takot]; bawa’t pamayanan ay tatawagin para sa kanilang talaan [ng mga gawa]. “Ngayon, kayo ay babayaran para sa anumang lagi ninyong ginagawa.”

Quranenc.com: Makakikita ka, O Sugo, sa Araw na iyon sa bawat kalipunan na nakaluhod sa mga tuhod nito, na naghihintay ng gagawin dito. Bawat kalipunan ay tatawagin sa talaan ng mga gawa nito na isinulat ng mga tagaingat na mga anghel: “Ngayong Araw ay gagantihan kayo, O mga tao, sa anumang dati ninyong ginagawa sa Mundo na kabutihan at kasamaan.


29

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ICDO: Itong Aming talaan ay sasabihin sa inyo ang lahat ng hinggil sa inyo nang makatotohanan na walang anumang nadagdag ni anumang nabawas. Katiyakang Kami ay nag-aatas sa mga tagapagtala na isulat ang lahat ng inyong mga kinagawian na gawin.

Salas/Taron: “Ito – ang Aming talaan ay magsasalita tungkol sa inyo sa katotohanan. Katunayan, Kami ang sumisipi [at nagpapatala](4) sa anumang inyong lagi nang ginagawa.”

(4) Itinatala ng mga tagapagtalang mga anghel.

Quranenc.com: Itong talaan Namin – na ang mga anghel noon ay nagsusulat dito ng mga gawa ninyo – ay sasaksi sa inyo ayon sa katotohanan, kaya basahin ninyo. Tunay na Kami noon ay nag-uutos sa mga tagaingat na magtala ng dati ninyong ginagawa sa Mundo.” 


30

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

ICDO: At ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo sa daigdig, at sumunod sa Kanyang ipinag-uutos at umiwas sa Kanyang ipinagbabawal ay papapasukin sila ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha sa Kanyang Hardin na Paraiso sa pamamagitan ng Kanyang Awa, at ito ang pinakamalinaw na tagumpay na wala ng hihigit pa na tagumpay pagkatapos nito.

Salas/Taron: Kaya, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila ay papapasukin [o tatanggapin] ng kanilang Panginoon sa Kanyang habag. Iyan ang [tunay na] malinaw na tagumpay.

Quranenc.com: Kaya tungkol sa mga sumampalataya at gumawa ng mga gawang maayos, magpapapasok sa kanila ang Panginoon mo – kaluwalhatian sa Kanya – sa Paraiso Niya dahil sa awa Niya. Ang pagganting iyon na ibinigay sa kanila ni Allāh ay ang pagkatamong maliwanag na hindi natutumbasan ng isang pagkatamo.


31

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

ICDO: Subalit ang mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allah at di-pinaniwalaan ang Kanyang mga Sugo, sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Hindi ba ang Aking mga talata ay binibigkas sa inyo sa daigdig, at nagmataas kayo at hindi ninyo pinakinggan at di-pinaniwalaan ito, at kayo ay mga tao na sumasamba ng iba bukod sa Allah, gumagawa ng mga kasalanan, at hindi naniwala sa Kanyang gantimpala at kaparusahan?

Salas/Taron: At yaong mga di-naniwala, [ito ang sasabihin sa kanila]: “Hindi ba ang Aking mga ayaat [kapahayagan] ay binibigkas sa inyo [noon]? Subali’t kayo ay nagmalaki at kayo ay naging mga taong mapaggawa ng kabuktutan.”

Quranenc.com: Tungkol naman sa mga tumangging sumampalataya kay Allāh, sasabihin sa kanila bilang panunumbat sa kanila: “Hindi ba nangyaring ang mga tanda Ko ay binibigkas sa inyo ngunit nagpakataas-taas kayo laban sa pananampalataya sa mga ito at kayo noon ay mga taong salarin, na nagkakamit ng kawalang-pananampalataya at mga kasalanan?


32

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

ICDO: At kapag sinabi sa inyo: Katiyakang ang pangako ng Allah na bubuhayin ang tao mula sa libingan ay katotohanan at ang pagkagunaw ng daigdig ay walang pag-aalinlangan, sinabi ninyo: Hindi namin alam kung kailan ang oras ng pagkagunaw ng daigdig? At hindi namin inaasahan na ito ay mangyayari kundi ito ay isang kathang-isip lamang at wala kaming kasiguruhan sa aming mga sarili na ang oras ng pagkagunaw ng daigdig ay darating.

Salas/Taron: At kapag ito ay sinabi [sa inyo]: “Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo, at ang [takdang] Oras [ay darating] – walang alinlangan tungkol dito” [gayunpaman] kayo ay nagsabing: “Hindi namin nababatid kung ano ang [takdang] Oras. Kami ay [nangahas na] mag-akalang ito ay isang pag- aakala lamang, at kami ay walang matuwid na pananalig [tungkol dito].”

Quranenc.com: Kapag sinabi sa inyo: ‘Tunay na ang pangako ni Allāh – na ipinangako Niya sa mga lingkod Niya na Siya ay bubuhay muli sa kanila at gaganti sa kanila – ay katotohanang walang mapag-aalinlanganan hinggil dito, at ang Huling Sandali ay katotohanang walang duda hinggil dito kaya gumawa kayo para rito,’ ay nagsasabi naman kayo: “Hindi kami nakababatid kung ano ang Huling Sandaling ito. Hindi kami nagpapalagay kundi ng isang pagpapalagay na mahina na ito ay sasapit, at hindi kami mga nakatitiyak na ito ay sasapit.'”


33

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

ICDO: At lumitaw na sa kanila na mga di-naniwala sa mga talata ng Allah ang anuman na kanilang kinagawian na gawin sa daigdig na mga karumal-dumal na gawain, at dumating na sa kanila mula sa Allah ang kabayaran sa anuman na kanilang ginawang pag-aalipusta.

Salas/Taron: At ang masamang bunga ng anumang kanilang ginawa ay tatambad sa kanila, at sila ay mababalutan ng anumang [kasamaang] kanilang lagi nang pinagatatawanan [o kinukutya].

Quranenc.com: Lilitaw sa kanila ang mga masagwa sa ginawa nila sa Mundo na kawalang-pananampalataya at mga pagsuway, at bababa sa kanila ang pagdurusang dati nilang kinukutya kapag pinagbalaan sila niyon.


34

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

ICDO: At sasabihin sa kanila na mga di-naniwala: Ngayon ay pababayaan Namin kayo sa kaparusahan sa Impiyerno na katulad ng pagpapabaya ninyo sa paniniwala sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha at di-paghahanda sa inyong pakikipagtagpo sa Araw na ito, at ang inyong hantungan ay Impiyernong-Apoy na wala na kayong mga tagatulong na tutulong sa inyo upang iligtas kayo mula sa kaparusahan ng Allah.

Salas/Taron: At ito ang sasabihin: “Ngayon, kayo ay Aming kalilimutan [o kaliligtaan] tulad ng inyong paglimot sa pakikipagharap ng inyong Araw na ito. At ang inyong kanlungan ay ang Apoy, at para sa inyo ay walang sinumang makatutulong.”

Quranenc.com: Magsasabi sa kanila si Allāh: “Ngayong Araw, mag-iiwan Kami sa inyo sa Apoy kung paanong kayo ay nakalimot sa pakikipagkita sa Araw ninyong ito sapagkat hindi kayo naghanda para rito sa pamamagitan ng pananampalataya at gawang maayos. Ang pamamalagian ninyo na kakanlungan ninyo ay ang Apoy. Walang ukol sa inyo na mga tagaadya na magtatanggol sa inyo sa pagdurusang dulot ni Allāh.


35

ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

ICDO: Itong parusa na nangyari sa inyo mula sa Allah ay dahil sa itinuring ninyo at ginawa ninyo ang mga talata ng Allah at ang Kanyang mga katibayan na mga katatawanan at bilang mga laruan, at nalinlang kayo ng kinang ng buhay sa daigdig, at ngayon ay hindi sila palalabasin sa Impiyerno, at hindi na rin sila ibabalik sa daigdig; upang makapagsisi at gumawa ng kabutihan.

Salas/Taron: “Iyan ay sapagka’t kayo ay nagturing sa mga kapahayagan ng Allah sa [paraan ng] panunuya, at ang makamundong buhay ay luminlang sa inyo.” Kaya, sa Araw na iyon, sila ay hindi iaahon mula roon [sa Impiyerno], at sila ay hindi pahihintulutang magpalubag [sa Kalooban ng Allah].(5)

(5) Si Anas bin Malik ay nagsalaysay: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Kung ang patay na tao ay dinadala sa kanyang libingan may tatlong bagay ang sumusunod sa kanya. Ang dalawa nito ay bumabalik at ang isa ay naiiwan sa kanya. Ang kanyang kamag-anakan at kayamanan ay bumabalik [pagkaraan ng libing] at ang naiiwan sa kanya ay ang kanyang mga nagawa.” [Sahih Bukhari, Vol. 8 Hadith Bilang 521]

Quranenc.com: Ang pagdurusang iyon na pagdurusahin kayo roon ay dahilan sa kayo ay gumawa sa mga tanda ni Allāh ng isang pangungutyang ipinantutuya ninyo. Dumaya sa inyo ang buhay dahil sa mga sarap nito at mga ninanasa rito.” Kaya sa Araw na iyon, hindi ilalabas ang mga tagatangging sumampalataya na mga nangungutya sa mga tanda ni Allāh mula sa Apoy, bagkus mananatili sila roon magpakailanman. Hindi sila pababalikin sa buhay pangmundo upang gumawa ng gawang maayos at hindi malulugod sa kanila ang Panginoon nila. 


36

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ICDO: Pagmamay-ari ng Allah na Bukod-Tangi at karapat-dapat lamang na para sa Kanya ang lahat ng papuri sa Kanyang mga biyaya na napakarami at hindi kayang bilangin para sa Kanyang mga nilikha, na Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan na nangangasiwa nito, na Rabb na Tagapaglikha ng lahat-lahat ng mga nilalang.

Salas/Taron: Kaya, sa Allah ang [pagmamay-ari ng lahat ng] papuri – ang Panginoon ng mga kalangitan at Panginoon ng kalupaan, Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Kaya ukol kay Allāh – tanging sa Kanya – ang papuri, ang Panginoon ng mga langit, ang Panginoon ng lupa, at ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. 


37

وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ICDO: At bukod-tangi lamang sa Kanya ang Kadakilaan, Kamaharlikaan, Kataas-taasan, Kaharian, Kapangyarihan, Kaganapan sa mga kalangitan at kalupaan, at Siya ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na Al-Hakeem – ang Ganap na Maalam sa Kanyang mga salita, mga gawa, pagtatakda at sa Kanyang batas, Kataas-taasan sa Kanya at Kadalisayan na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya. 

Salas/Taron: At sa Kanya ang Kibriyaaú(6) sa mga kalangitan at sa kalupaan. At Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

(6) Kibriyaaú: Ganap na paghahari  na  binubo ng lahat  ng  uri ng magagandang karangalan, matayog na karangyaan, kabantugan,karingalan, gilas na Siya lamang ang Nag-iisang nagtataglay. Ang Tanging May Karapatang Makapagmamalaki. Mula sa isang Hadith ng Sugo ng Allah, kanyang isinalaysay:

Ang Dakilang Allah ay nagsabi: “Ang Aking izar [tapis] ay ang Aking Kadakilaan at ang Aking rida [balabal] ay ang Aking Kibriyaau [Kataas-taasang dangal, gilas, rangya, kabantugan at karingalan]. Sinuman ang makiagaw o makipagpaligsahan sa Akin kahit alinman dito, siya ay Aking gagawing manirahan sa Impiyerno.” [Abu Dawud 4:350 Tafsir Ibn Kathir vol 9 pahina 41]

Quranenc.com: Sa Kanya ang kapitaganan at ang kadakilaan sa mga langit at sa lupa. Siya ay ang Makapangyarihan na hindi nagagapi ng isa man, ang Marunong sa paglikha Niya, pagtatakda niya, pangangasiwa Niya, at batas Niya. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.