Surah 43: Az-Zukhruf

الزخرف
ANG MGA PALAMUTING GINTO

Bahagi: 25 – Kabanata: 43 – Talata: 89
Ayos ng pagkapahayag: 63
Makki Surah (maliban sa 64)

Pagsasatitik at Awdyo: Az-Zukhruf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

حم

ICDO: Ha-Mĩm. Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah. 

Salas/Taron: Ha, Mim.(1)

(1) Ha, Mim. – ito ay binibigkas na [Ha Mim]. Ito ay mga titik ng wikang Arabe bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Qur’an.

Quranenc.com: Ḥā. Mīm.


2

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

ICDO: Sumumpa ang Allah sa pamamagitan ng Dakilang Quran na malinaw ang kapaliwanagan at mga kahulugan nito.

Salas/Taron: [Isinusumpa Ko] sa malinaw na Aklat [ang Qur’an],

Quranenc.com: Sumpa man sa Aklat na naglilinaw:


3

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ICDO: Katiyakan, ibinaba Namin ang Dakilang Quran kay Muhammad (ﷺ) sa wikang Arabic; upang ito ay maintindihan ninyo, mapag-aralan ang mga kahulugan nito, at mga katibayan dito.

Salas/Taron: Katotohanan, ito ay Aming ginawa bilang Qur’an sa [wikang] Arabe upang sakali [ito ay] inyong maunawaan.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay gumawa nito bilang isang Qur’ān na Arabe nang sa gayon kayo ay makapag-uunawa.


4

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

ICDO: Katiyakan, ito ay nakatala sa Al-Lawh Al-Mahfoudh na nasa Amin na mataas ang antas nito at kalagayan, punung-puno ng karunungan na walang pagkakasalungatan sa niloloob nito.

Salas/Taron: At katotohanan ito ay nasa Ina ng Aklat,(2) sa Aming [pag-iingat], mataas [sa karangalan], [at] tigib ng karunungan.

(2) Al-Lawh al Mahfudh – Ang Iniingatang Talaan ng mga gawa (A.J. Salas).

Quranenc.com: Tunay na ito, sa Ina ng Aklat na nasa Amin, ay talagang mataas, marunong.


5

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ

ICDO: Tatalikuran ba Namin kayo at pababayaan na lamang Namin na hindi na Kami magpapababa ng Dakilang Quran sa inyo, dahil sa inyong pagtalikod at hindi ninyo pagsunod, at inyong pagmamalabis sa di-paniniwala?

Salas/Taron: Kaya, dapat ba Naming ilayo sa inyo ang mensahe [ng Qurán at], pabayaan na lamang kayo sapagka’t kayo ay isang mamamayang mapagmalabis?

Quranenc.com: Kaya ba magbabaling Kami palayo sa inyo ng paalaala sa isang tabi dahil nangyaring kayo ay mga taong tagamalabis?


6

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الأَوَّلِينَ

ICDO: Karamihan sa mga Propeta na Aming ipinadala sa mga naunang panahon na nakalipas na nauna sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ),

Salas/Taron: At ilan na bang propeta ang Aming ipinadala sa mga naunang mamamayan?

Quranenc.com: Kay rami ng isinugo Namin na propeta sa mga sinauna.


7

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

ICDO: At walang sinuman na dumarating sa kanila na Propeta kundi ito ay kanilang kinukutya na katulad ng pagkutya ng iyong sambayanan sa iyo,

Salas/Taron: At walang dumating sa kanila mula sa [hanay ng] mga propeta malibang siya ay kanilang lagi nang kinukutya.

Quranenc.com: Walang dumarating sa kanila na isang propeta malibang sila noon sa kanya ay nangungutya.


8

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ

ICDO: At winasak Namin ang sinumang hindi naniwala sa Aming mga Sugo, at sila noon ay mas matindi ang lakas at kapangyarihan kaysa sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ), at nangyari ang pagparusa sa mga naunang henerasyon sa pamamagitan ng pagwasak; dahil sa kanilang di-paniniwala, pagmamalabis sa kasamaan, pangungutya sa kanilang mga Propeta.

At dito sa kapaliwanagan na ito ang pagpapalubag-loob kay Propeta Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: Kaya, Aming winasak ang mga nakahihigit sa lakas mula sa kanila,(3) sa kapangyarihan at ang halimbawa ng mga naunang mamamayan ay lumipas na.

 (3) Tinutukoy sa ayah na ito ay ang angkan ng Quraish na nagtakwil kay Propeta Muhammad.

Quranenc.com: Kaya nagpasawi Kami sa higit na matindi kaysa sa kanila sa bagsik at nagdaan ang tulad sa mga sinauna.


9

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

ICDO: At katiyakan, kapag tinanong mo, O Muhammad (ﷺ), sila na sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan, Sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan? Walang pag-aalinlangan na kanilang sasabihin: Ang naglikha ng mga ito ay ang Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na Al-`Aleem – Ganap na Nakaaalam sa Kanyang mga nilikha at sa anumang mga bagay na nakapaloob dito at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At kung sila ay iyong tatanungin: “Sino ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan?,” katiyakang sila ay magsasabing: “Ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maalam ang lumikha sa kanila.”

Quranenc.com: Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang lumikha ng mga langit at lupa ay talagang magsasabi nga sila na lumikha ng mga ito ay ang Makapangyarihan, ang Maalam,


10

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ICDO: Na Siyang lumikha sa inyo ng kalupaan nang palatag, at ginawa Niyang madali ito sa inyo na magkaroon ng mga daanan sa ibabaw nito para sa inyong kabuhayan at pangangalakal; upang matututunan ninyo sa pamamagitan ng mga daan na yaon ang ikabubuti ninyo patungkol sa inyong Deen (o Relihiyon) at makamundong buhay.

Salas/Taron: [Siya] na gumawa para sa inyo ng kalupaan [bilang] isang higaan, at doon ay Kanyang ginawa para sa inyo ang mga daan upang sakali kayo ay mapatnubayan [sa landas na inyong patutunguhan].

Quranenc.com: na gumawa para sa inyo ng lupa bilang himlayan at gumawa para sa inyo roon ng mga landas nang harinawa kayo ay mapatnubayan,


11

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

ICDO: At Siya na nagbaba mula sa kalangitan ng tubig-ulan sa tamang kasukatan, na hindi bagyo na nakalulunod, na hindi naman kulang sa pangangailangan: upang ito ay maging kabuhayan ninyo at ng inyong mga inaalagaang hayop, at binubuhay Namin sa pamamagitan nitong tubig ang tuyot na kalupaan na walang tumutubo na mga pananim, kung paano Namin pinasisibol sa pamamagitan ng tubig na ito na Aming ibinababa mula sa kalangitan ang mga halamanan at pananim sa tuyot na kalupaan, ay ganoon din Namin kayo palalabasin, O kayong mga tao, mula sa inyong mga libingan pagkatapos ninyong maagnas (o mabulok).

Salas/Taron: At [Siya] na nagpababa ng ulan mula sa kalangitan nang may wastong sukat nito, kaya Aming binuhay sa pamamagitan nito ang dati ay tigang [na lupa]. [Tulad ng tigang na lupa] ganyan kayo ilalabas [mula sa libingan upang buhaying muli].

Quranenc.com: na nagpababa mula sa langit ng tubig ayon sa isang sukat at nagpanumbalik sa pamamagitan nito sa isang patay na bayan – gayon kayo palalabasin –


12

وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

ICDO: At Siya rin na lumikha ng lahat ng iba’t ibang uri ng mga hayop at mga pananim, ay ginawa rin Niya para sa inyo ang mga sasakyang-pandagat na sinasakyan ninyo sa karagatan, at ganoon din ang mga hayop na katulad ng kamelyo, kabayo at asno na siyang sinasakyan ninyo sa kapatagan.

Salas/Taron: At [Siya] na lumikha ng lahat na mga magkakauri [o magkakapares]. At gumawa para sa inyo ng mga sasakyang-dagat at ng mga hayop na inyong sinasakyan,

Quranenc.com: at na lumikha sa mga magkapares sa kabuuan ng mga ito at gumawa para sa inyo ng mga daong at mga hayupan na sinasakyan ninyo


13

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

ICDO: Upang kayo ay makasakay sa mga likuran nito, at pagkatapos ay maalala ninyo ang biyaya ng Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha kapag kayo ay nakasakay dito, at inyong sasabihin: Papuri sa Allah na Siyang lumikha nito para sa amin upang aming mapakinabangan, wala kaming kakayahan na gawin ito,

Salas/Taron: Upang kayo ay manatiling [di-mahulog] sa ibabaw ng kanilang mga likuran, [at] pagkaraan ay inyong maalaala ang pagpapala ng inyong Panginoon kapag kayo ay nananatili sa ibabaw ng mga ito, at [upang] magsabing: “Luwalhati sa Kanya na Siyang nagtalaga nito sa amin, at hindi namin magagawang paamuin [o pigilin](4) ito.

(4) Sa literal na kahulugan ay “ginawa ito bilang kasama” o “ginawa itong maamo para gamitin bilang sasakyan.”

Quranenc.com: upang lumuklok kayo sa mga likod ng mga ito, pagkatapos ay makaalaala kayo sa biyaya ng Panginoon ninyo kapag nakaluklok na kayo sa mga ito at magsabi kayo: “Kaluwalhatian sa Kanya na nagpalingkod para sa amin ng mga ito gayong hindi nangyaring kami sa mga ito ay mga makapananaig.”


14

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

ICDO: At sasabihin din ninyo: At katiyakang kami ay patutungo sa Allah na aming Rabb na Tagapaglikha pagkatapos ng aming kamatayan at walang pag-aalinlangang kami ay babalik sa Kanya.

Dito sa talatang ito ang paglilinaw ng Allah sa pagkakaloob Niya ng biyaya sa Kanyang alipin ng iba’t ibang uri ng biyaya, na Siya lamang kung gayon ang may karapatang sambahin sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: At katotohanan, sa Aming Panginoon, kami ay tiyak na magsisibalik.”

Quranenc.com: At tunay na kami sa Panginoon namin ay talagang mga uuwi.


15

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ

ICDO: Yayamang nagturing ang mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah – ng kabahagi (o kaparte) ng Allah mula sa kanyang nilikha, na kanilang sinasabi na ang mga anghel ay mga anak na kababaihan ng Allah. Katiyakan, ang tao ay binabalewala ang mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha, na inilalantad niya ang kanyang pagbabalewala at pagtanggi sa Allah na ang binibilang lamang niya ay ang mga sakuna na nangyari at nakalimutan niya ang mga biyaya.

Salas/Taron: At sila [mga tao] ay naglagay [o nag-akibat] sa Kanya mula sa Kanyang mga alipin ng isang bahagi.(5) Katotohanan, ang tao ay malinaw na walang pasasalamat.

(5) Ang bahagi na tinukoy rito ay ang pagturing na ang Allah ay may anak na lalaki o mga babae,  tulad ng pagsabi na ang isang anak ay bahagi ng kanyang mga magulang. Ang paniniwalang ito ay hindi naaangkop sa kaisahan ng Allah.

Quranenc.com: At nagturing sila para sa Kanya mula sa mga lingkod Niya ng isang bahagi. Tunay na ang tao ay talagang isang malinaw na mapagtangging magpasalamat.


16

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ

ICDO: O hindi kaya ay inaangkin ba ninyo, O kayong mga mangmang, na ang Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha ay nagkaroon mula sa Kanyang mga nilikha ng mga anak na kababaihan samantalang kayo ay hindi ninyo ito tinatanggap sa inyong mga sarili, at binukod-tangi Niya para sa inyo ang mga anak na kalalakihan? Ito ay bilang pang-aalipusta sa kanila.

Salas/Taron: O Siya ba ay nagturing [kumuha] ng mga anak na babae mula sa anumang Kanyang nilikha at kayo ay pinili para [magkaroon] ng mga anak na lalaki?

Quranenc.com: O gumawa ba Siya mula sa nililikha Niya ng mga babaing anak at humirang Siya sa inyo ng mga lalaking anak?


17

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

ICDO: At kapag ang isa sa kanila ay binalitaan na ang kanyang naging batang sanggol ay babae, na ito ang itinatangi niya sa Allah na Pinakamahagin bilang pagbibigay ng parabola (paghahambing), ang kanyang mukha ay mangigitim sa sama ng ibinalita sa kanya, na siya ay malulungkot na punung-puno ng pagdadalamhati. (Paano nila natatanggap na ang inaayawan nila sa kanilang mga sarili ay yaon ang itinatangi nila para sa Allah?) Kataas-taasan ang Allah, Siya ay malayo sa anuman na sinasabi ng mga walang pananampalataya ng pagkataas-taas at pagkalayu-layo hinggil sa kanilang inangkin na kasinungalingan para sa Kanya.

Salas/Taron: At kapag ang isa sa kanila ay tumanggap ng magandang balita(6) na kanyang iniaakibat sa Mahabagin bilang paghahalintulad [sa isang anak na babae], ang kanyang mukha ay nagdidilim, at siya ay naninimdim.

 (6) Kapag tumanggap ng magandang balita ng pagsilang ng isang sanggol na babae.

Quranenc.com: At kapag binalitaan ang isa sa kanila hinggil sa ginawa niya para sa Pinakamahabagin bilang paghahalintulad, ang mukha niya ay naging nangingitim habang siya ay hapis.


18

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

ICDO: Napakalakas ba ng inyong mga loob na itinatangi ninyo sa Allah ang sinumang inaalagaan, pinapalamutian, dinAdamitan sa kagandahan (babae), samantalang siya ay hindi niya kayang linawin ang kanyang katibayan sa pagtatalo dahil sa siya ay babae?

Salas/Taron: [Iniaakibat ba ninyo sa Allah] ang isang iminulat sa mga palamuti [mga anak na babae] at sa oras ng pagtatalo, siya ay walang [kakayahang magpakita ng] linaw [para sa kanyang sarili]?

Quranenc.com: O ang sinumang pinalalaki ba sa mga hiyas, habang siya sa pakikipag-alitan ay hindi malinaw, [ay inuugnay kay Allāh].


19

وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

ICDO: Ginawa nila na mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah – ang mga anghel bilang mga anak na kababaihan ng Allah samantalang sila (anghel) ay mga alipin ng Allah na Pinakamahabagin. Nakadalo ba sila sa paglikha ng mga ito upang sila ay maghusga na ito ay mga babae? Walang pag-aalinlangan, isusulat ang kanilang sinabi na ito ay mga babae at itatanong ito sa kanila sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: At kanilang ginawang mga babae yaong mga anghel na alipin ng Mahabagin. [Subali’t] nasaksihan ba nila ang kanilang pagkakalikha? Ang kanilang pagsaksi ay itatala, at [sila ay Kanyang] tatanungin.

Quranenc.com: Nagturing sila sa mga anghel na mga lingkod ng Napakamaawain bilang mga babae. Nakasaksi ba sila sa paglikha sa mga iyon? Isusulat ang pagsaksi nila at tatanungin sila.


20

وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

ICDO: At sinabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa mga Quraysh: Kung ninais lamang ng Allah na Pinakamahabagin ay hindi kami sasamba ng sinuman bukod sa Kanya, at ito ay maling katwiran dahil walang pag-aalinlangang itinatag (itinayo) ng Allah laban sa Kanyang mga alipin sa pamamagitan ng pagkakapadala ng mga Sugo at pagkakapababa ng mga Aklat ang Kanyang katibayan, na kung kaya, ang kanilang pangangatwiran na dahil sa pagpapasiya at pagtatakda ay napakalaking kamalian pagkatapos ng pagbabala ng mga Sugo sa kanila. At wala silang tamang kaalaman hinggil sa katotohanan sa kanilang mga pinagsasabi, kundi ang mga sinasabi lamang nila ay mga haka-haka at kasinungalingan; dahil sa wala silang katibayan mula sa Allah at wala silang anumang rebelasyon na nagmumula sa Allah.

Salas/Taron: At sila ay nagsabi: “Kung ninais ng Mahabagin, sila [mga anghel] ay hindi namin nagawang sambahin.” Sila ay walang [tamang] kaalaman sa ganyang [katotohanan]. Katunayan, sila ay naghaka-haka lamang.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Kung sakaling niloob ng Napakamaawain ay hindi sana kami sumamba sa kanila.” Walang ukol sa kanila hinggil doon na anumang kaalaman. Walang iba sila kundi nagsasapantaha.


21

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

ICDO: Nakadalo ba sila sa paglikha ng mga anghel o hindi kaya ay pinagkaloban ba Namin sila ng Aklat bago dumating ang Quran na ipinahayag Namin sa iyo, at ito ang kanilang pinanghahawakan na sinusunod nila ang nakapaloob dito at ikinakatwiran nila laban sa iyo, O Muhammad (ﷺ)?

Salas/Taron: O sila ba ay Aming pinagkalooban ng isang aklat na nauna rito [sa Qur’an] na siya nilang pinagbabatayan [o pinanghahawakan]?

Quranenc.com: O nagbigay ba Kami sa kanila ng isang aklat noong wala pa [ang Qur’an na] ito kaya sila roon ay mga kumakapit?


22

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

ICDO: O hindi kaya ay kanilang sinabi: Katiyakan, natagpuan namin ang aming mga ninuno sa ganitong pamamaraan at paniniwala, at katiyakang kami ay sumusunod sa yapak ng aming mga magulang at ito ang aming gabay na sinusunod.

Salas/Taron: Bagkus nagsabi sila: Nguni’t, sila ay nagsasabing: “Katotohanan, aming natagpuan ang aming mga ninuno na sinusunod ang isang relihiyon, at kami ay [matuwid na] napatnubayan ng kanilang mga yapak.

Quranenc.com: Bagkus nagsabi sila: “Tunay na kami ay nakatagpo sa mga magulang namin sa isang paniniwala, at tunay na kami sa mga bakas nila ay mga napapatnubayan.”


23

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

ICDO: At gayundin, hindi Kami nagpadala ng Tagapagbabala na nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), sa bawat bayan na binabalaan sila hinggil sa Aming kaparusahan dahil sa hindi nila paniniwala sa Amin, na binabalaan sila hinggil sa Aming galit pagdating ng Aming kaparusahan sa kanila, kundi sinabi ng mga nasa mararangyang pamumuhay mula sa mga namumuno at kinikilala: Katiyakan, natagpuan namin ang aming mga ninuno sa ganitong paniniwala at deen (o relihiyon), at kami ay sumusunod sa kanilang yapak (daan) at pamamaraan.

Salas/Taron: At ganyan nga [ang kanilang katuwiran]. Wala Kaming ipinadalang isang tagapagbabala na nauna sa iyo sa isang bayan maliban na ang mga nakaririwasa sa kanila ay nagsabi: “Katunayan, aming nakagisnan ang aming mga ninuno sa isang relihiyon, kaya aming sinusunod ang kanilang mga yapak.”

Quranenc.com: Gaya niyon, hindi Kami nagsugo noong wala ka pa sa isang pamayanan ng isang tagababala malibang nagsabi ang mga pinariwasa roon: “Tunay na kami ay nakatagpo sa mga magulang namin sa isang paniniwala, at tunay na kami sa mga bakas nila ay mga tumutulad.”


24

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ

ICDO: Sinabi ni Muhammad (ﷺ) at ang sinumang nauna sa kanya na mga Sugo sa sinumang tumanggi sa ganitong maling pangangatwiran: Susundin ba ninyo ang inyong mga magulang, kahit ang dala-dala ko sa inyo mula sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha ay mas higit na naggagabay sa Daan ng Katotohanan at mas malinaw na katibayan sa Daan ng Patnubay kaysa anuman na natagpuan ninyo sa inyong mga ninuno na pamamaraan at paniniwala? Sinabi nila bilang pagmamatigas: Katiyakan, ang anuman na dala-dala ninyo sa amin ay tinatanggihan namin at hindi namin pinaniniwalaan.

Salas/Taron: [Bawa’t tagapagbabala ay] nagsabi: “Hindi ba ako ay nagdala sa inyo ng mas mabuting patnubay kaysa sa anumang [relihiyong] inyong nakagisnan sa inyong mga ninuno?” Sila ay nagsabing: “Katotohanan, sa anumang ipinadala sa inyo, kami ay mga di-naniniwala.”

Quranenc.com: Nagsabi [ang Sugo]: “Kahit pa ba nagdala ako sa inyo ng higit na patnubay kaysa sa natagpuan ninyo sa mga magulang ninyo?” Nagsabi sila: “Tunay na kami sa ipinasugo sa inyo ay mga tagatangging sumampalataya.”


25

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

ICDO: Na kung kaya, tinumbasan Namin ang mga taong ito na di-naniwala sa kanilang mga Sugo ng pagpaparating ng Aming parusa sa kanila na tulad ng paglamon sa kanila ng kalupaan, pagkalunod at iba pa, na kung kaya, pagmasdan mo, O Muhammad (ﷺ), kung ano ang naging hantungan nila noong hindi nila pinaniwalaan ang mga palatandaan ng Allah at ang Kanyang mga Sugo. At mag-ingat ang iyong sambayanan sa kanilang pananatili sa di-paniniwala, na mangyari sa kanila ang nangyari roon sa mga nauna sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, Kami ay nagpataw ng ganting kabayaran para sa kanila; kaya, tunghayan mo kung paano ang naging wakas ng mga nagsipagtakwil.

Quranenc.com: Kaya naghiganti Kami sa kanila. Kaya magmasid ka kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga tagapasinungaling.


26

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), noong sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama at sa kanyang sambayanan na sila ay sumasamba sa katulad ng sinasamba ng iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ): Walang pag-aalinlangan, ako ay walang pananagutan sa inyo sa anuman na inyong sinasamba bukod sa Allah.

Salas/Taron: At [banggitin mo] nang si Abraham ay nagsabi sa kanyang ama at sa kanyang mga mamamayan: “Katotohanan, ako ay malaya mula sa anumang inyong sinasamba,

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi si Abraham sa ama niya at mga kababayan niya: “Tunay na ako ay walang-kaugnayan sa anumang sinasamba ninyo,


27

إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

ICDO: Maliban sa Kanya na lumikha sa akin, dahil katiyakan, na walang pag-aalinlangan, gagabayan Niya ako sa pagsunod sa Daan ng Patnubay.

Salas/Taron: Maliban [para sa Allah] na Siyang lumikha sa akin. Kaya, katotohanan, Siya ang magpapatnubay sa akin.”

Quranenc.com: maliban sa lumalang sa akin sapagkat tunay na Siya ay magpapatnubay sa akin.”


28

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ICDO: At ginawa ni Ibrahim ang kataga ng Kaisahan ng Allah – La i-la-ha il-lal-lah (walang sinumang Ilah o Diyos na sinasamba at bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allah) – na manatili pagkatapos niya; upang sila ay magbabalik tungo sa pagsunod sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha at maniwala sa Kanyang Kaisahan, at sila ay magsisisi mula sa kanilang di-paniniwala at pagsagawa ng mga kasalanan.

Salas/Taron: At kanyang ginawa ito(7) [bilang] isang salitang mananatili sa kanyang mga angkan [lahi], upang sakali sila ay magsibalik [sa patnubay].

(7) i.e. Ang kanyang pagpapahayag na walang ibang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Allah.

Quranenc.com: At gumawa siya rito bilang isang pangungusap na mananatili sa mga inapo niya nang sa gayon sila ay manunumbalik.


29

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلاء وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ

ICDO: Katiyakan, pinasaya ko, O Muhammad (ﷺ), sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan at ang kanilang mga ninuno na nauna sa kanila sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng magandang kabuhayan, at hindi Ko minadali sa kanila ang pagpaparusa dahil sa hindi nila paniniwala, hanggang sa dumating sa kanila ang Quran at ang Sugo na nilinaw sa kanila ang anuman na kanilang pangangailangan hinggil sa kanilang Deen o paniniwala.

Salas/Taron: Gayun din, Ako ay nagbigay ng kasiyahan sa mga ito [sa mga mamamayan ng Makkah] at sa kanilang mga ninuno hanggang dumating sa kanila ang katotohanan [ng Qur’an], at ang isang malinaw na sugo.

Quranenc.com: Bagkus nagpatamasa Ako sa mga ito at mga magulang nila hanggang sa dumating sa kanila ang katotohanan at isang sugong malinaw.


30

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ

ICDO: At nang dumating sa kanila ang Quran mula sa Allah, kanilang sinabi: Itong dala-dala sa amin ng Sugo ay salamangka upang linlangin kami, at hindi kapayahagan na mula sa Allah, at kami sa katunayan ay hindi naniniwala sa kanyang dala-dala na kapahayagan.

Salas/Taron: At nang ang katotohanan ay dumating sa kanila, sila [mga di-naniwala] ay nagsabi: “Ito ay isang salamangka. At katotohanan, kami ay hindi naniniwala rito.”

Quranenc.com: At noong dumating sa kanila ang katotohanan ay nagsabi sila: “Ito ay panggagaway at tunay na kami rito ay mga tagatangging sumampalataya.”


31

وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

ICDO: At sinabi nila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah na mga Quraysh: Kung ang Quran na ito ay tunay na mula sa Allah, ay bakit hindi ipinahayag sa isang dakilang tao na mula sa isa sa dalawang bayan – Makkah o hindi kaya ay Taif?

Salas/Taron: At sila ay nagsabi: “Bakit hindi ibinaba [o ipinahayag] itong Qur’an sa isang dakilang tao mula sa [isa sa] dalawang bayan [ng Makkah at Taif]?”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Bakit hindi pinababa ang Qur’ān na ito sa isang dakilang lalaking mula sa dalawang pamayanan.”


32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

ICDO: Sila ba ang magbabaha-bahagi ng biyaya ng pagiging Propeta na ibinibigay nila sa sinuman na kanilang nais? Walang iba kundi Kami ang nagbabaha-bahagi sa pagitan nila ng kanilang kabuhayan dito sa buhay sa daigdig na mga kabuhayan at mga pangangailangan, at iniangat Namin ang iba na higit kaysa sa iba sa mga antas: na ito ay mayaman at ito ay mahirap, na ito ay malakas at ito ay mahina; upang ang iba sa kanila ay magiging daan sa kabuhayan ng iba. At ang awa ng Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), sa pagpapapasok sa kanila sa Al-Jannah (Hardin) ay higit na nakabubuti sa anuman na kanilang tinatamasa na buhay na makamundo na may katapusan.

Salas/Taron: Sila ba ang namamahagi sa habag ng iyong Panginoon? Kami [Allah] ang Siyang namahagi sa kanila ng kanilang ikabubuhay sa mundong ito, at Aming itinataas ang iba sa kanila nang higit kaysa sa iba sa mga antas [ng katayuan] upang kanilang gamitin ang isa’t isa [para] sa paninilbihan. Nguni’t ang habag ng iyong Panginoon ay higit na mabuti kaysa sa anumang [yamang] kanilang pinagtipunan.

Quranenc.com: Sila ba ay namamahagi ng awa ng Panginoon mo? Kami ay namamahagi sa pagitan nila ng kabuhayan nila sa buhay pangmundo. Nag-angat Kami sa iba sa kanila higit sa iba sa mga antas upang gumamit ang iba sa kanila sa iba pa sa paglilingkod. At ang awa ng Panginoon mo ay higit na mabuti kaysa sa anumang kinakalap nila.


33

وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

ICDO: At kung hindi lamang ang mga tao ay magiging isang grupo sa di-paniniwala na makamundong buhay lamang ang hinahangad ay iginawa na Namin ang sinumang hindi naniniwala sa Allah na Pinakamahabagin ng mga bubong mula sa kanilang mga tahanan na gawa sa pilak at iginawa na rin Namin sila ng mga hagdan na kung saan sila ay iaangat.

Salas/Taron: At kung hindi lamang na ang mga tao(8) ay magiging isang pamayanan [ng mga di-naniniwala], marahil Aming ginawa para sa mga hindi naniniwala sa Mahabagin [Allah] – para sa kanilang mga pamamahay – ang mga bubungan at mga hagdanang [yari sa] pilak na kanilang pinapanhikan.

(8) “Kung hindi sa pag-aakala na ang pagkakaloob ng kayamanan ay tanda ng Aming pagmamahal sa taong Aming pinagbigyan, sila ay maniniwala bunga ng pagkakaloob ng yaman.” Ito ang paliwanag nina Ibn Abbas, Al Hassan, Qatadah, As Suddi. [At Tabari 21:597]

Quranenc.com: Kung hindi dahil sa ang mga tao ay magiging nag-iisang kalipunan [sa kawalang-pananampalataya] ay talaga sanang gumawa para sa sinumang tumatangging sumampalataya sa Napakamaawain para sa mga bahay nila ng mga bubong na pilak at mga hagdanan na sa mga ito ay papaibabaw sila,


34

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ

ICDO: At iginawa na (rin) Namin sila ng mga pintuan sa kanilang mga tahanan na gawa sa pilak,

Salas/Taron: At para sa kanilang mga pamamahay – mga pintuan, at mga luklukang [yari sa pilak] na kanilang sinasandalan,

Quranenc.com: at para sa mga bahay nila ng mga pintuan, mga kama na sa ibabaw ng mga ito ay sasandal sila,


35

وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

ICDO: At iginawa na (rin) Namin sila ng mga trono na gawa sa ginto na ito ay kanilang sasandalan. Subalit ang lahat ng mga ito ay pawang kasiyahan lamang sa mundo na panandaliang kasiyahan. At ang kasiyahan sa Kabilang-Buhay ay inilaan ng Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), para sa mga may takot sa Kanya at hindi para sa iba.

Salas/Taron: At palamuting [yari sa] ginto. Nguni’t ang lahat ng mga iyan ay walang anupaman kundi kasiyahan sa makamundong buhay. At ang [biyaya ng] kabilang buhay na nasa iyong Panginoon ay para sa mga natatakot [sa Kanya].

Quranenc.com: at palamuting ginto. Walang iba ang lahat ng iyon kundi pagtatamasa sa buhay na pangmundo. Ang Kabilang-buhay sa ganang Panginoon mo ay para sa mga tagapangilag sa pagkakasala.


36

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

ICDO: At sinuman ang tatalikod sa pag-aalaala sa Allah na Pinakamahabagin, na ito ay sa pamamagitan ng di-pagpapahalaga sa Dakilang Quran, at hindi natatakot sa Kanyang kaparusahan, at hindi sumunod sa Kanyang gabay, ay magtatalaga Kami para sa kanya ng isang Shaytan dito sa daigdig upang magliligaw sa kanya; bilang kabayaran sa kanyang pagtanggi sa pag-aalaala sa Allah, at ito ay mananatiling kasama niya na ipagbabawal sa kanya ang anumang ipinahintulot at uutusan siya na gawin ang anumang ipinagbabawal.

Salas/Taron: At sinuman ang lumisan mula sa pag-alaala sa Mahabagin [Allah], Kami ay nagtalaga para sa kanya ng isang demonyo, at siya ay kanyang [kapalagayang-loob na] kasamahan.

Quranenc.com: At ang sinumang nabubulagan sa pag-alaala sa Napakamaawain ay magtatalaga Kami para sa kanya ng isang demonyo kaya ito para sa kanya ay isang kapisan.


37

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

ICDO: At katiyakan, ang mga Shaytan ay hinaharangan nila sa Daan ng Katotohanan ang mga tumalikod sa pag-aalaala sa Allah, at pinapalamutian nila sa kanila ang pagkaligaw, at ipinapopoot sa kanila ang paniniwala sa Allah at pagsunod sa Kanya, at iisipin nila na mga tumalikod, dahil sa pagpapaganda sa kanila ng mga Shaytan sa anuman na kanilang ginagawa ay inaakala nilang ang kanilang kinalalagyan na pagkaligaw ay ito ang nasa katotohanan at gabay.

Salas/Taron: At katotohanan, sila [mga demonyo] ay tiyak na humahadlang sa kanila sa landas [ng patnubay], nguni’t kanilang inaakala na sila ay [matuwid na] napatnubayan.

Quranenc.com: Tunay na ang mga ito ay talagang bumabalakid sa kanila sa landas habang nag-aakala sila na sila ay mga napapatnubayan


38

حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

ICDO: Hanggang kapag dumating sa Amin sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang sinuman na tumanggi sa pag-aalaala sa Allah na Pinakamahabagin at ang kanyang kasamahan na mula sa mga Shaytan para sa pagkukuwenta at pagbabayad, sasabihin ng tumalikod sa pag-aalaala sa Allah sa kanyang kasamahan na Shaytan: Sana ay hinangad ko, na ang pagitan ko at pagitan mo ay ang layo ng agwat ng silangan at kanluran, napakasama mong kaibigan dahil sa iniligaw mo ako.

Salas/Taron: Hanggang, kapag siya ay dumating sa Amin [sa Paghuhukom], siya ay magsasabi [sa kanyang kasamang demonyo], “Ahh, sana ay mayroon sa pagitan ko at pagitan mo ng agwat [o layo] ng dalawang silangan – sadyang napakasama [mo bilang] kasama.”

Quranenc.com: hanggang sa kapag dumating siya sa Amin ay magsasabi siya: “O kung sana sa pagitan ko at pagitan mo ay layo ng dalawang silangan sapagkat kay saklap ang kapisan!”


39

وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

ICDO: At kailanman ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa inyo ngayon, O kayong mga tumalikod sa pag-aalaala sa Allah, ang pagsisisihan dahil sa kayo ay sumamba ng iba bukod sa Allah sa daigdig, at walang pag-aalinlangang kayo ay magkasama sa parusa at ang inyong mga kaibigan, at bawat isa sa inyo ay makakamtan niya ang kanyang sapat na bahagi na kaparusahan, na tulad ng inyong pagsasama sa di-paniniwala.

Salas/Taron: At kailanman ito ay hindi makatutulong sa inyo sa Araw [na iyon], sapagka’t kayo ay gumawa ng mga kamalian [o pagtatambal], na kayong [lahat] ay makikibahagi sa parusa.

Quranenc.com: At hindi magpapakinabang sa inyo sa Araw na iyon kapag lumabag kayo sa katarungan na kayo sa pagdurusa ay mga magkalahok.


40

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ

ICDO: Magagawa mo bang makarinig, O Muhammad (ﷺ), ang sinumang ginawang bingi ng Allah mula sa pagdinig ng katotohanan, o hindi kaya ay maaari mo bang magabayan tungo sa daan ng patnubay ang sinumang binulag ng Allah ang kanyang puso upang hindi na makakita pa, o hindi kaya ay maaari mo bang magabayan ang sinumang nasa pagkaligaw nang malinaw na pagkaligaw mula sa katotohanan? Ito ay hindi mo na tungkulin, dahil ang tungkulin mo lamang ay iparating ang mensahe, hindi ang pagdala sa kanila sa patnubay, subalit ang Allah ay ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais at inililigaw Niya ang sinuman na Kanyang nais.

Salas/Taron: Kaya, magagawa mo bang makarinig ang bingi, [O Muhammad], o mapapatnubayan ang bulag, at ang sinumang nasa hayag na kamalian?

Quranenc.com: Kaya ikaw ba ay nakapagpaparinig sa mga bingi o nagpapatnubay sa mga bulag at sa sinumang nangyaring nasa isang pagkaligaw na malinaw?


41

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ

ICDO: At kapag sinanhi Namin na dumating sa iyo ang kamatayan, O Muhammad (ﷺ), bago mangyari ang iyong pangingibabaw sa mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan, ay walang pag-aalinlangang Kami pa rin ang gaganti sa kanila sa Kabilang-Buhay,

Salas/Taron: At kahit ikaw [O Muhammad] ay Aming kuhanin [sa kamatayan o hindi], katotohanan, Kami ay magpapataw ng ganting [kabayaran para] sa kanila.

Quranenc.com: Kaya alin sa dalawa: mag-aalis nga Kami sa iyo at tunay na Kami sa kanila ay maghihiganti,


42

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ

ICDO: O hindi kaya ay ipapakita Namin sa iyo ang ipinangako Namin sa kanila na kaparusahan na ito ay mangyayari sa kanila na tulad ng nangyari sa araw ng Labanan sa Badr, dahil katiyakang Kami ang may kakayahang pangibabawin ka laban sa kanila, at aabahin Namin sila sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng mga naniwala sa iyo.

Salas/Taron: O kahit Aming ipakita sa iyo [o hindi ipakita] ang anumang Aming ipinangako sa kanila, Kami ay may Ganap na kakayahan [laban sa kanila].

Quranenc.com: o magpapakita nga Kami sa iyo ng ipinangako Namin sa kanila at tunay na Kami sa kanila ay nakakakaya.


43

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ICDO: Na kung kaya, panghawakan mo, O Muhammad (ﷺ), ang anuman na ipinag-utos ng Allah sa iyo na nasa Dakilang Quran na ipinahayag sa iyo; dahil katiyakang ikaw ay nasa Matuwid na Landas, ito ang Islam, ang Deen ng Allah na ipinag-utos sa iyo. Ito ay bilang pagpapatatag sa Sugo ng Allah (ﷺ) at papuri sa kanya.

Salas/Taron: Kaya, panghawakan [o sundin] mo ang anumang ipinahayag sa iyo. Katotohanan, ikaw ay nasa matuwid na landas.

Quranenc.com: Kaya mangunyapit ka sa ikinasi sa iyo; tunay na ikaw ay nasa isang landasing tuwid.


44

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

ICDO: Katiyakan, ang Quran na ito ay karangalan para sa iyo at sa iyong sambayanan mula sa mga Quraysh; dahil ito ay ipinahayag sa kanilang wika, at sila ang higit na nakaiintindi nito, na kung kaya, nararapat lamang na sila ang maging pinakamatatag sa pagtatangan nito kaysa sa ibang tao at mas maging higit sila sa pagsunod sa nilalaman nito, at walang pag-aalinlangang tatanungin kayo, ikaw at ang sinuman na iyong kasamahan hinggil sa pagtanaw ng utang na loob sa Allah at sa pagpapatupad nito.

Salas/Taron: At katotohanan, ito [ang Qur’an] ay isang karangalan [o paalala] para sa iyo at sa iyong mga mamamayan, at kayong lahat ay tatanungin.

Quranenc.com: Tunay na ito ay talagang isang pagbanggit para sa iyo at para sa mga kababayan mo, at tatanungin kayo.


45

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

ICDO: Tanungin mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga tagasunod ng mga Sugo na ipinadala Namin na nauna sa iyo at ang mga tagapagdala ng kanilang mga batas: Nagdala ba ang kanilang mga Sugo ng Mensahe na pagsamba ng iba bukod sa Allah na Pinakamahabagin? Walang pag-aalinlangang sasabihin nila sa iyo na ito ay hindi nangyari; dahil katiyakan, lahat ng mga Sugo ay nag-aanyaya tungo sa anumang pag-aanyayang ginawa mo sa mga tao na pagsamba lamang nang bukod-tangi sa Allah, na wala Siyang katambal, at pinagbawalan sila na sumamba ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: At itanong mo [O Muhammad] sa mga sugo na Aming ipinadalang una sa iyo; kami ba ay gumawa ng mga diyos bukod sa Mahabagin [Allah] upang sambahin?

Quranenc.com: Magtanong ka sa isinugo Namin, noong wala ka pa, na mga sugo Namin kung gumawa ba Kami, bukod pa sa Napakamaawain, ng mga diyos na sasambahin?


46

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ICDO: At katiyakan, ipinadala Namin si Mousa kasama ang Aming mga katibayan tungo kay Fir`awn at sa mga matataas na kanyang sambayanan, na katulad din ng pagkapadala Namin sa iyo tungo sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan at sinabi sa kanila ni Mousa: Katiyakan, ako ay Sugo ng Allah na Rabb na Tagapaglikha ng mga nilalang,

Salas/Taron: At katiyakan, Aming isinugo si Moises na dala ang Aming mga ayaat [himala o babala] kay Paraon at sa kanyang mga bantog na namumuno. Siya [si Moises] ay nagsabing: “Katotohanan, ako ay sugo ng Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].”

Quranenc.com: Talaga ngang nagsugo Kami kay Moises kalakip ng mga tanda Namin kay Paraon at sa konseho nito kaya nagsabi siya: “Tunay na ako ay sugo ng Panginoon ng mga nilalang.”


47

فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ

ICDO: At nang dumating siya sa kanila na dala-dala niya ang Aming mga malilinaw na palatandaan na nagpapatotoo sa kanyang paanyaya, ay pinagtawanan ni Fir`awn at ng kanyang kasamahan ang anuman na dala-dala ni Mousa sa kanila na mga talata at mga aral.

Salas/Taron: Nguni’t nang siya ay dumating sa kanila na dala ang Aming ayaat [mga babala o himala], kapagdaka, sila ay nagsipaghalakhakan sa mga ito.

Quranenc.com: Ngunit noong nagdala siya sa kanila ng mga tanda Namin, biglang sila sa mga ito ay tumatawa.


48

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ICDO: At wala Kaming ipinakita kay Fir`awn at sa kanyang mga matataas na kasamahan na katibayan kundi mas matindi pa kaysa sa nauna na katibayan sa kanila, at mas malinaw na nagpapatunay sa anumang paanyaya ni Mousa sa kanila, at pinarusahan Namin sila ng iba’t ibang parusa na katulad ng mga tipaklong, kuto, mga palaka, delubyo (baha) at iba pa upang sila ay manumbalik mula sa kanilang di-paniniwala sa Allah tungo sa paniniwala sa Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya.

Salas/Taron: At wala Kaming ipinakitang isang ayah [babala o himala] sa kanila maliban na ito ay nakahihigit kaysa sa naunang ayah [babala] nito, at sila ay Aming hinablot ng parusa upang sakali sila ay magsibalik [sa tamang paniniwala].

Quranenc.com: Hindi Kami nagpapakita sa kanila ng anumang tanda malibang ito ay higit na malaki kaysa sa nauna rito. Nagpataw Kami sa kanila ng pagdurusa nang sa gayon sila ay manunumbalik.


49

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ

ICDO: At sinabi ni Fir`awn at ng kanyang matataas na kasamahan kay Mousa: O ikaw na salamangkero!(57) Idalangin mo sa Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, dahil sa Kanyang pangako na ipinangako Niya sa iyo at sa pagtatangi Niya sa iyo ng mga katangian, na patigilin Niya ang parusa Niya sa amin, at kapag nawala na ang parusang ito sa amin ay walang pag-aalinlangang kami ay susunod at maniwala sa anumang dala-dala mo sa amin.

(57) Ito ang katawagan nila sa mga maalam, na ang salamangkero noong panahong yaon ay iginagalang nila at kabilang sa mga matataas sa lipunan.

Salas/Taron: At sila ay nagsabi [kay Moises]: “O salamangkero, ikaw ay manawagan sa iyong Panginoon para sa amin sa anumang Kanyang ipinangako sa iyo. Katotohanan, kami ay mapapatnubayan [sa aming mga sarili].”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “O manggagaway, dumalangin ka para sa amin sa Panginoon mo ng itinipan Niya sa ganang iyo; tunay na kami ay talagang mapapatnubayan.”


50

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

ICDO: At nang nanalangin si Mousa na patigilin ang parusa sa kanila at pinatigil Namin sa kanila ito ay nilinlang nila si Mousa at nanatili sila sa kanilang pagkaligaw.

Salas/Taron: Nguni’t nang Aming pawiin ang parusa mula sa kanila, kapagdaka, sila ay sumira sa kanilang [binitiwang] salita.

Quranenc.com: Ngunit noong pumawi Kami sa kanila ng pagdurusa, biglang sila ay sumisira sa usapan.


51

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ

ICDO: At nanawagan si Fir`awn sa mga matataas na tao sa kanyang sambayanan na nagmamayabang at nagmamataas na siya ang hari ng Ehipto: Hindi ba ako ang hari ng Ehipto at itong mga ilog ay umaagos mula sa aking ibaba? Hindi ba ninyo nakikita ang aking kadakilaan at aking kapangyarihan, at ang kahinaan ni Mousa at ang kanyang kahirapan?

Salas/Taron: At si Paraon ay nanawagan sa kanyang mga mamamayan at nagsabi: “O aking mga mamamayan, hindi ba pag-aari ko ang kaharian ng [buong lupain ng] Ehipto, at itong mga ilog na umaagos sa aking ilalim; kaya, hindi ba ninyo nakikita?”

Quranenc.com: At nanawagan si Paraon sa mga tao niya. Nagsabi siya: “O mga tao ko, hindi ba sa akin ang paghahari sa Ehipto at ang mga ilog na ito na dumadaloy mula sa ilalim ko? Kaya hindi ba kayo nakakikita?


52

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ

ICDO: Katiyakan, ako ay mas higit sa kanya na walang tinataglay na anumang karangalan, pinahihirapan niya ang kanyang sarili upang makamtan niya ang kanyang pangangailangan dahil sa kanyang kahinaan at pagiging walang halaga sa lipunan, at halos hindi niya maililinaw ang kanyang sasabihin dahil sa kapansanan ng kanyang dila, at katiyakang ang nagtulak kay Fir`awn sa ganitong mga salita ay ang hindi niya paniniwala, pagmamatigas at pagharang sa Daan ng Allah.

Salas/Taron: Hindi ba ako ay nakahihigit kaysa sa isang ito [kay Moises] na walang dangal at halos nahihirapang linawin [ang kanyang pagsasalita]?(9)

(9) Bago pa man siya naging Propeta, si Moises ay utal at hindi makapagsalita nang matuwid. Nguni’t nang siya ay naitakda bilang Propeta, ang kanyang pananalita ay itinuwid ng Allah.

Quranenc.com: O ako ba ay higit na mabuti kaysa rito na siyang hamak na hindi halos nakapaglilinaw?


53

فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

ICDO: Hindi ba dapat ay pagkalooban si Mousa ng Allah na Rabb na Tagapaglikha ng mga nilalang, ng mga pulseras na mga ginto kung siya ay totoong Sugo, o hindi kaya ay darating kasama niya ang mga anghel na sila ay magkakasama sa isa’t isa, na sila ay magkakasunud-sunod na tetestigo sa kanya na siya ay tunay na Sugo ng Allah sa atin?

Salas/Taron: Kaya, bakit hindi siya pinagsuot ng mga gintong pulseras o dumating na kasama niya ang mga anghel na magkasabay?”

Quranenc.com: Kaya bakit hindi nag-ukol sa kanya ng mga pulseras na ginto o dumating kasama sa kanya ang mga anghel na mga magkakapisan?”


54

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

ICDO: Sa ganito nilinlang at iniligaw ni Fir`awn ang mga kaisipan ng kanyang sambayanan at inanyayahan sila tungo sa pagkaligaw, at sila ay sumunod sa kanya at hindi pinaniwalaan si Mousa. Katiyakan, sila ang mga tao na lumayo sa pagsunod sa Allah at sa Kanyang Matuwid na Landas.

Salas/Taron: Kaya, kanyang napaglalangan ang kanyang mga mamamayan, at sila ay sumunod sa kanya. Katotohanan, sila ay mga taong suwail [sa Allah].

Quranenc.com: Kaya nagmaliit siya sa mga tao niya at tumalima sila sa kanya. Tunay na sila noon ay mga taong suwail.


55

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

ICDO: At nang ginalit nila Kami (Allah) – dahil sa kanilang paglabag sa Amin at pagtanggi kay Mousa at sa dala-dala niyang talata at mga katibayan – ay ginantihan Namin sila na minadali Naming iginawad ang parusa sa kanila, na kung kaya, nilunod Namin silang lahat sa karagatan.

Salas/Taron: Kaya, nang Kami ay kanilang ginalit, Kami ay nagpataw ng ganti [parusa] sa kanila, kaya silang lahat ay nilunod.

Quranenc.com: Kaya noong nang-inis sila sa Amin ay naghiganti Kami sa kanila kaya lumunod Kami sa kanila nang lahatan.


56

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلا لِلْآخِرِينَ

ICDO: At ginawa Namin sila na mga nalunod sa karagatan na aral sa mga susunod na henerasyon sa kanila, na ang sinumang gagawa ng katulad ng ginawa nila ay karapat-dapat sa parusa, at magsilbing aral sa iba.

Salas/Taron: Kaya, sila ay Aming ginawa bilang aral [na dapat pag-isipan], at isang halimbawa para sa mga darating na salinlahi [o henerasyon].

Quranenc.com: Kaya gumawa Kami sa kanila bilang pauna at halimbawa para sa mga huli.


57

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

ICDO: At nang inihalimbawa ng mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah – si `isa na anak ni Maryam noong sila ay nakipagtalo kay Muhammad (ﷺ), at ikinakatwiran nila ang pagsamba ng mga Kristiyano sa kanya, ay pagmasdan, ang iyong sambayanan ay humagalpak sa tuwa lalo na noong inihayag ang salita ng Allah: Katiyakan, kayo at ang iyong sinasamba bukod sa Allah ay panggatong lamang ng Impiyenong-Apoy, na kung saan, kayo ay katiyakang ilulublob doon. At sinabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah: Tanggap na namin na ang aming mga sinasamba ay kapantay ni `isa, at doon ay ipinahayag ng Allah ang Kanyang salita: Katiyakan, ang mga yaong nauna na ang pagtakda Namin sa kanila na sila ay gagabayan tungo sa kabutihan na sila (Propeta) ay ilalayo mula sa Impiyerno, na kung kaya, ang itatapon lamang sa Impiyerno mula sa mga sinasamba ng mga mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay ang mga yaong sinumang tinanggap niya ang pagsamba nila sa kanya.

Salas/Taron: At nang ang anak ni Maria ay inilahad bilang isang halimbawa, kapagdaka, ang iyong mga mamamayan ay naghalakhakan nang malakas.

Quranenc.com: Noong ginawa ang anak ni Maria bilang halimbawa, biglang ang mga kababayan mo sa kanya ay naghiyawan.


58

وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

ICDO: At sinabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ): Ang mga diyus-diyosan ba na aming sinasamba ay mas mabuti o si `isa na sinamba ng kanyang sambayanan, kung si `isa ay sa Impiyerno, maging kami kung gayon at ang aming mga sinasamba ay kasama sa kanya, subalit hindi nila inihahalimbawa ang halimbawang ito kundi bilang pakikipagtalo lamang, hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan, bagkus sila ay mga taong nakikipagtalo sa kamalian.

Salas/Taron: At sila ay nagsabing: “Ang amin bang mga diyos ay nakahihigit, o siya?” Sila ay hindi naglahad nito maliban upang makipagtalo [lamang]. Nguni’t, sila ay mga taong mahilig sa pakikipagtalo.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ang mga diyos namin ba ay higit na mabuti o siya?” Hindi sila naghalintulad nito para sa iyo kundi bilang pakikipagtalo. Bagkus sila ay mga taong palaalitan.


59

إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

ICDO: Si `isa na anak ni Maryam ay alipin lamang na pinagkalooban Namin ng biyaya ng pagiging Propeta, at ginawa Namin siya na tanda at aral sa mga Angkan ni Isra`il na magiging gabay nila ayon sa Aming kapangyarihan.

Salas/Taron: Siya [si Hesus] ay hindi humigit sa isang alipin. Aming iginawad ang Aming pagpapala sa kanya, at siya ay Aming ginawa bilang halimbawa para sa mga anak ni Israel.

Quranenc.com: Walang iba siya kundi isang lingkod na nagbiyaya Kami sa kanya at gumawa Kami sa kanya bilang paghahalimbawa para sa mga anak ni Israel.


60

وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ

ICDO: Kung ninais Namin ay gumawa na Kami ng kapalit ninyo (mga Propeta) na mga anghel na magsasalit-salitan sa isa’t isa sa pagiging Sugo sa halip na mula sa angkan ni Adam.

Salas/Taron: At kung Aming naisin, magagawa Naming kayo ay halinhan ng mga anghel bilang [inyong kasunod na] kapalit sa kalupaan.

Quranenc.com: At kung sakaling loloobin Namin ay talaga sanang gumawa Kami mula sa inyo ng mga anghel sa lupa na maghahalilihan.


61

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

ICDO: At katiyakan, ang pagbaba ni `isa bago dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay ay tanda sa papalapit na pagdating ng pagkagunaw ng daigdig (As-Sa`ah), na kung kaya, huwag kayong magduda dahil ito ay tiyak na mangyayari, at sundin ninyo ako sa anumang aking ipinarating sa inyo mula sa Allah, ito ang Matuwid na Landas tungo sa Al-Jannah (Hardin) na walang paliku-liko at hindi lihis.

Salas/Taron: At katotohanan, siya [si Hesus] ay magiging [isang tanda o hudyat para sa] kaalaman ng Oras, kaya huwag kayong mag-alinlangan hinggil dito, at sumunod sa akin. Ito ang matuwid na landas.

Quranenc.com: Tunay [na si Hesus ay] talagang kaalaman sa Huling Sandali kaya huwag nga kayong mag-aalinlangan doon at sumunod kayo sa akin. Ito ay isang landasing tuwid.


62

وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

ICDO: At huwag ninyong hayaang maharangan kayo ni Shaytan sa pamamagitan ng kanyang pambubuyo mula sa pagsunod sa Akin sa anumang Aking ipinag-utos sa inyo at Aking ipinagbawal, dahil sa katunayan, siya ay malinaw ninyong kalaban.

Salas/Taron: At huwag ninyong hayaang kayo ay hadlangan ng satanas [mula sa patnubay]. Katotohanan, siya ay inyong hayag na kaaway.

Quranenc.com: Huwag ngang babalakid sa inyo ang demonyo. Tunay na siya para sa inyo ay isang kaaway na malinaw.


63

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ICDO: At nang dumating si `isa sa mga angkan ni Isra`il na dala-dala niya ang mga malilinaw na mga katibayan, kanyang sinabi: Katiyakan, dala ko sa inyo ang pagiging Propeta, at upang linawin ko sa inyo ang ilang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan hinggil sa Deen (o Relihiyon), na kung kaya, matakot kayo sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas ninyo sa Kanyang ipinagbabawal, at sundin ninyo ako sa anumang ipinag-utos ko sa inyo na pagkatakot sa Allah at pagsunod sa Kanya.

Salas/Taron: At nang si Hesus [anak ni Maria] ay dumating na may dalang malinaw na katibayan, siya ay nagsabi: “Katiyakan, ako ay naparito sa inyo na may dalang karunungan, at upang gawing malinaw para sa inyo ang ilan sa inyong ipinagkakaiba rito. Kaya, matakot kayo sa Allah at sumunod sa akin.”

Quranenc.com: Noong nagdala si Hesus ng mga malinaw na patunay ay nagsabi siya: “Nagdala nga ako sa inyo ng karunungan at upang maglinaw para sa inyo ng ilan sa nagkakaiba-iba kayo hinggil doon. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin.


64

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

ICDO: Katiyakan, ang Allah, Siya ay aking Rabb at inyong Rabb na Tagapaglikha ng lahat! Na kung kaya, sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi, at huwag kayong sumamba ng kahit na anuman bukod sa Kanya. Itong ipinag-utos ko sa inyo ay mula sa pagkatakot sa Allah at paniniwala sa Kanyang Kaisahan ay ito ang Matuwid na Landas, at ito ang Deen ng Allah na katotohanan na hindi Niya tinatanggap ang anumang maliban dito.

Salas/Taron: “Katotohanan, ang Allah ay ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya Siya ay inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas.”

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay Panginoon ko at Panginoon ninyo kaya sumamba kayo sa Kanya. Ito ay landasing tuwid.”


65

فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

ICDO: Subalit nagkasalungatan ang ibat-ibang grupo hinggil kay `isa, at sila ay naging iba’t ibang sekta: mayroon sa kanilang naniniwala na siya ay alipin ng Allah at Kanyang Sugo, na ito ang katotohanan, at mayroon naman sa kanila na nag-aangking siya ay anak ng Allah, at mayroon naman sa kanila na nagsasabing siya ay Allah. Napakataas ng Allah, Siya ay malayo hinggil sa kanilang pinagsasabing kasinungalingan nang pagkalayu-layo, na kung kaya, kapahamakan, kapighatian at masidhing parusa sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa sinumang nagtangi kay `isa ng iba bukod sa itinangi ng Allah sa kanya.

Salas/Taron: Nguni’t ang mga [magkakaanib na] sekta mula sa kanilang mga pagitan ay nagkaiba [at nagkahiwa-hiwalay]. Kaya, kasawian sa mga gumawa ng kamalian mula sa parusa ng isang mahapding Araw.

Quranenc.com: Ngunit nagkaiba-iba ang mga lapian sa pagitan nila, kaya kapighatian ay ukol sa mga lumabag sa katarungan mula sa isang pagdurusa sa isang Araw na masakit.


66

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ

ICDO: Mayroon bang hinihintay ang mga grupo na nagkakasalungatan hinggil kay `isa maliban sa pagkagunaw ng daigdig, na ito ay biglaang darating sa kanila samantalang ito ay hindi nila namamalayan?

Salas/Taron: Sila ba ay naghihintay na lamang para sa Oras upang ito ay dumating sa kanila nang biglaan habang ito ay hindi nila namamalayan?

Quranenc.com: Wala silang hinihintay kundi ang Huling Sandali, na sumapit ito sa kanila nang biglaan habang sila ay hindi nakararamdam.


67

الأَخِلاَّء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ

ICDO: Ang magkakaibigan sa pagkakasala sa Allah dito sa daigdig ay itatanggi nila ang isa’t isa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, subalit ang mga yaong magkakaibigan dahil sa pagkatakot sa Allah, ay mananatili ang kanilang pagkakaibigan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Ang mga matatalik na kaibigan(10) sa Araw na iyon ay magiging magkakaaway sa isa’t isa maliban sa mga natatakot [sa Allah].

(10) Bawa’t pagkakaibigan na hindi nauukol sa Allah ay mapapalitan ng suklam sa Araw ng Pagkabuhay na Muli maliban ang pagkakaibigan nang dahil sa Allah.

Quranenc.com: Ang mga matalik na magkaibigan, sa Araw na iyon, ang iba sa kanila para sa iba ay magiging kaaway, maliban ang mga tagapangilag sa pagkakasala.


68

يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ

ICDO: Sasabihin sa kanila na mga may takot sa Allah: O aking mga alipin! Wala na kayong dapat na katakutan ngayon sa Aking parusa, at wala na kayong dapat na ipangamba sa anuman na hindi ninyo nakamtan na kabuhayan sa buhay sa daigdig.

Salas/Taron: [Ang Allah ay magsasabi sa mga naniniwala], O Aking mga alipin, wala kayong [mararanasang] pangamba sa Araw na ito, at wala kayong [madaramang] kalungkutan,

Quranenc.com: O mga lingkod Ko, walang pangamba sa inyo sa Araw na iyon at hindi kayo malulungkot.


69

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

ICDO: Ang mga yaong naniwala sa Aming mga talata at isinagawa ang anumang mensaheng dala-dala ng mga Sugo na ipinadala sa kanila, at sila ay mga Muslim – ganap na nagpapasailalim sa kagusutuhan ng Allah na Rabb na Tagapaglikha ng mga nilalang, nang buong puso at pangangatawan nila,

Salas/Taron: [Kayo] yaong mga naniwala sa Aming mga ayaat [kapahayagan] at naging mga Muslim,

Quranenc.com: [Sila] ang mga sumampalataya sa mga tanda Namin samantalang sila noon ay mga tagapasakop.


70

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ

ICDO: Sasabihin sa kanila: Pumasok na kayo sa Al-Jannah (Hardin), kayo at ang inyong kaibigan na mga mananampalataya ay paliligayahin at pasisiyahin.

Salas/Taron: Magsipasok kayo sa Paraiso, kayo at ng inyong mga kauri [katulad ninyong mabubuti], na nasisiyahan.

Quranenc.com: Pumasok kayo sa Paraiso, kayo at ang mga kabiyak ninyo, na pinagagalak kayo.


71

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ICDO: Ipalilibot sa kanila na mga naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo sa Al-Jannah (Hardin) ang mga pagkain na nasa lalagyan na gawa sa ginto, at mga inumin na nasa mga tasa na gawa sa ginto, at nandoroon din sa Al-Jannah (Hardin) para sa kanila ang anuman na nais ng kanilang mga sarili at lahat ng mga kaaya-aya sa kanilang paningin, at sila roon ay mananatili magpasawalang-hanggan.

Salas/Taron: [Doon ay] ililibot sa kanila ay mga bandehang sisidlan at tasang [yari sa] ginto at doon ay [matatagpuan] ang anumang inaasam ng kaluluwa, at [anumang] kaligayahan ng mga mata at kayo ay mamamalagi roon nang walang hanggan.

Quranenc.com: Magpapalibot sa kanila ng mga plato at mga basong yari sa ginto. Naroon ang ninanasa ng mga sarili at ang minamasarap ng mga mata. Kayo ay doon mga mananatili.


72

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ICDO: At itong Al-Jannah (Hardin) na ipinamana ng Allah sa inyo; ay dahil sa inyong kinagawian na gawain sa daigdig na mga kabutihan at mga mabubuting gawain, na ginawa ng Allah mula sa Kanyang kagandahang-loob at awa bilang gantimpala sa inyo.

Salas/Taron: At iyon ang Paraiso na ipinamana sa inyo nang dahil sa anumang [kabutihang] lagi ninyong ginagawa [sa mundo].

Quranenc.com: Iyon ay ang Hardin na ipinamana sa inyo dahil sa dati ninyong ginagawa.


73

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

ICDO: At para pa rin sa inyo sa Al-Jannah (Hardin) ang napakaraming prutas na kung saan ito ay inyong kakainin hanggang sa inyong naisin.

Salas/Taron: Para sa inyo, ay naroroon ang masaganang mga prutas na inyong makakain.

Quranenc.com: Para sa inyo roon ay bungang-kahoy na marami at mula sa mga ito ay kakain kayo.


74

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong nakagawa ng mga kasalanan dahil sa kanilang di-paniniwala, ay mananatili sila sa parusa sa Impiyernong-Apoy,

Salas/Taron: Katotohanan, ang mga mapaggawa ng kabuktutan ay nasa kaparusahan sa Impiyerno, sila ay mamamalagi roon nang walang hanggan.

Quranenc.com: Tunay na ang mga salarin sa pagdurusa sa Impiyerno ay mga mananatili.


75

لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

ICDO: Na hindi ito pagagaanin sa kanila, at doon ay wala na silang pag-asa pa sa awa ng Allah,

Salas/Taron: Hindi hahayaang maibsan para sa kanila [ang parusa] at doon, sila ay nasa [gitna ng] panlulumo.

Quranenc.com: Hindi pahuhupain ito para sa kanila habang sila roon ay mga nalulumbay.


76

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

ICDO: At kailanman ay hindi Namin dinaya ang mga masasama sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanila, kundi sila ang nandaya sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsamba nila ng iba at pagtanggi nila sa Kaisahan ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: At sila [mga di-naniniwala] ay hindi Namin ginawan ng kamalian, bagkus sila ay mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Hindi Kami lumabag sa katarungan sa kanila subalit sila dati ay ang mga tagalabag sa katarungan.


77

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

ICDO: At nananawagan sila na mga masasama pagkatapos silang papasukin ng Allah sa Impiyernong-Apoy kay Malik na tagapangasiwa sa Impiyerno: O Malik, ipapatay mo na kami sa iyong Rabb; upang makapagpahinga na kami mula sa kinalalagyan namin ngayon, tutugunin sila ni Malik: Katiyakan, kayo ay mananatili rito magpasawalang-hanggan, walang sinumang makalalabas sa inyo mula rito at wala na kayong matatakasan pa mula rito.

Salas/Taron: At sila ay mananawagan: “O Maalik,(11) hayaan mong ang iyong Panginoon ay magbigay-wakas sa amin.” Nguni’t siya [ang Anghel Maalik] ay magsasabi: “Katotohanan, kayo ay mamamalagi [rito nang walang hanggan o walang kamatayan].”

(11) Maalik – ang anghel na tagapangasiwa ng Impiyerno.

Quranenc.com: Mananawagan sila: “O Mālik, magpawakas sa amin ang Panginoon mo.” Magsasabi siya: “Tunay na kayo ay mga mananatili.”


78

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

ICDO: Katiyakan, dala-dala Namin sa inyo ang katotohanan at nilinaw Namin sa inyo, subalit karamihan sa inyo ay kinamuhian ang anumang katotohanan na dala-dala ng mga Sugo.

Salas/Taron: Katiyakan na Aming ipinarating sa inyo ang katotohanan, subali’t karamihan sa inyo ay namumuhi sa katotohanan [ng Islam].

Quranenc.com: Talaga ngang nagdala Kami sa inyo ng katotohanan subalit ang higit na marami sa inyo sa katotohanan ay mga nasusuklam.


79

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ

ICDO: O nagsagawa ba ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ng pakana sa katotohanan na dala-dala Namin? Dahil kung gayon, Kami ay nagplano rin para sa kanila ng anumang katumbas na parusa at pagpapahirap.

Salas/Taron: O sila ba ay nagtangka ng [ibang] mga balakin? Kaya, Kami ay nagtangka rin [ng isang balak].

Quranenc.com:  O nagpatibay ba sila ng isang bagay sapagkat tunay na Kami ay tagapatibay.


80

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

ICDO: O iniisip ba nila na mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah – na Kami ay hindi Namin naririnig ang anumang kinikimkim nila sa kanilang mga sarili at ang anuman na kanilang pinagbubulungan sa isa’t isa? Hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan, kundi ganap na naririnig Namin, ganap na nababatid Namin, at ang Aming mga Sugo na kagalang-galang na mga anghel ay isinusulat ang anuman na kanilang ginagawa.

Salas/Taron: O sila ba ay nag-aakala na hindi Namin naririnig ang kanilang mga lihim at ang kanilang mga sarilinang usapan? Tunay [na Aming naririnig] at ang Aming mga sugo [mga anghel] ay nasa kanila na nagtatala [ng kanilang mga ginagawa].

Quranenc.com: O nag-aakala sila na tunay na Kami ay hindi nakaririnig ng lihim nila at pagsasarilinan nila. Datapuwat [nakaririnig], at ang mga sugo Namin sa piling nila ay nagtatala.


81

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan, na nag-aangkin na ang mga anghel ay anak na mga kababaihan ng Allah: Kung ang Allah na Pinakamahabagin ay mayroong anak na katulad ng inaangkin nila, samakatuwid, ako ang kauna-unahang sasamba sa kanya mula sa mga sumasamba sa Allah, na mga tumanggi sa inyong inaangkin, luwalhati sa Allah na Siya ay malayo sa pagkakaroon ng asawa at anak.

Salas/Taron: Sabihin mo [O, Muhammad]: “Kung ang Mahabagin [Allah] ay nagkaroon ng anak na lalaki, marahil, ako ay mangunguna sa mga sumasamba [sa kanya].”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kung nagkaroon ang Napakamaawain ng isang anak, at ako ay ang una sa mga tagasamba.”


82

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

ICDO: Luwalhati at papuri sa Allah na Rabb na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, na Rabb na Nagmamay-ari ng dakilang `Arsh, na Siya ay Napakadakila na malayo sa anuman na kanilang itinatangi na mga kasinungalingan at pag-iimbento na Siya ay may anak, at bukod pa rito na mga maling pag-aangkin nila.

Salas/Taron:  Luwalhati sa Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan, ang Panginoon ng Dakilang Trono. Siya ay Mataas nang higit kaysa sa anumang kanilang iniaakibat [sa Kanya].

Quranenc.com: Kaluwalhatian sa Panginoon ng mga langit at lupa, Panginoon ng Trono, higit sa inilalarawan nila.


83

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

ICDO: Na kung kaya, pabayaan mo sila na mga nagsisinungaling, O Muhammad (ﷺ), na magpatuloy sa kanilang mga sinasabing walang kabuluhang bagay at sa kanilang paglalaro sa makamundo, hanggang dumating sa kanila ang araw na ipinangako sa kanila na parusa, na maaaring dito sa daigdig o sa Kabilang-Buhay, o pareho.

Salas/Taron: Kaya, sila ay inyong hayaang magsalita nang walang kabuluhan at maglibang hanggang kanilang makaharap ang kanilang araw na ipinangako sa kanila.

Quranenc.com: Kaya hayaan mo silang mag-usap ng kabulaanan at maglaro hanggang sa makipagkita sila sa araw nilang pinangangakuan sila.


84

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

ICDO: Walang iba kundi ang Allah, Siya lamang ang Bukod-Tangi na Ilah – Diyos na sinasamba bilang katotohanan sa kalangitan at sa kalupaan, at Siya ay Al-Hakeem – Ganap na Maalam at ginawa Niyang ganap ang Kanyang nilikha at ganoon din ang Kanyang batas, na Al-`Aleem – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay hinggil sa kalagayan ng Kanyang mga nilikha na walang anumang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At Siya ang Tanging Diyos sa kalangitan, at [tanging] Diyos sa  kalupaan. At Siya ay Tigib ng Karunungan, ang Maalam.

Quranenc.com: At Siya ang sa langit ay Diyos at sa lupa ay Diyos. Siya ay ang Marunong, ang Maalam.


85

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ICDO: At napakasagana ang Biyaya ng Allah at napakarami ng Kanyang Kabutihan at napakadakila ng Kanyang Kaharian, na Siya ay Bukod-Tanging Tagapagmay-ari ng lahat ng pitong kalangitan at pitong kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito, at nasa Kanya ang kaalaman hinggil sa pagkagunaw ng daigdig, na pagkatapos noon ay mangyayari ang pagkabuhay na mag-uli na titipunin ang lahat ng nilikha mula sa kanilang mga libingan tungo sa lugar na pagtitipunan at pagtutuos, at sa Kanya kayo ibabalik, O kayong mga tao, pagkatapos ng inyong kamatayan, at tutumbasan ang bawat isa sa anumang karapat-dapat na para sa kanya.

Salas/Taron: At Mapagpala ang Siyang nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, at nasa Kanya ang kaalaman ng [takdang] Oras, at sa Kanya, kayo ay ibabalik.

Quranenc.com: Mapagpala ang sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito. Taglay Niya ang kaalaman sa Huling Sandali at sa Kanya kayo panunumbalikin.


86

وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

ICDO: At walang kakayahan ang mga yaong sinasamba ng mga Mushrikun – sumasamba sa iba bukod sa Allah – na mamagitan sa Allah para sa kaninuman maliban sa sinumang tumestigo ng katotohanan at naniwala sa Kaisahan ng Allah at sa pagiging Propeta ni Muhammad (ﷺ), at sila ay batid nila ang katotohanan sa anuman na kanilang pinaniniwalaan at sinasaksihan.

Salas/Taron: At yaong kanilang mga dinadalanginang [diyus-diyusan] bukod sa Kanya ay walang taglay [na kapangyarihan] upang mamagitan [sa kanila]; kaya, yaon lamang sumasaksi sa katotohanan [ang makikinabang], sapagka’t sila ay nakakaalam [nito].

Quranenc.com: Hindi nakapagdudulot ang mga dinadalanginan nila bukod pa sa Kanya ng pamamagitan maliban sa mga sumaksi sa katotohanan at sila ay nakaaalam.


87

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

ICDO: At kapag tinanong mo, O Muhammad (ﷺ), sila na sumasamba ng iba bukod sa Allah, mula sa iyong sambayanan, kung sino ang lumikha sa kanila? Walang pag-aalinlangang kanilang sasabihin: Ang Allah ay Siyang Lumikha sa amin. Kung gayon, paano sila bumabaligtad at tumatalikod sa pagsamba sa Allah at sumasamba sila ng iba bukod sa Kanya?

Salas/Taron: At kung sila ay iyong tanungin kung sino ang lumikha sa kanila, katiyakang sila ay magsasabing: “Ang Allah [ang lumikha sa amin].” Magkagayon, paano nga bang sila ay nalinlang?

Quranenc.com: Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang lumikha sa kanila ay talagang magsasabi nga silang si Allāh. Kaya paanong nalilinlang sila?


88

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاء قَوْمٌ لّا يُؤْمِنُونَ

ICDO: At sinabi ni Muhammad (ﷺ) bilang pagsusumbong sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha hinggil sa kanyang sambayanan na hindi naniwala sa kanya: O aking Rabb na Tagapaglikha! Katiyakan, sila ay mga tao na hindi naniwala sa Iyo at sa anumang mensahe na ipinadala Mo sa akin tungo sa kanila.

Salas/Taron: At [tinanggap ng Allah ang] kanyang sinasabing [karaingan]: “O aking Panginoon, katotohanan, ang mga taong ito ay hindi mga naniniwala.”(12)

(12) O tinugon ng Dakilang Allah ang karaingan ng Kanyang Sugo [Muhammad].

Quranenc.com: [Kumikilala si Allāh] sa sabi niya: “O Panginoon ko, tunay na ang mga ito ay mga taong hindi sumasampalataya.”


89

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ICDO: Na kung kaya, patawarin mo sila, O Muhammad (ﷺ), at pabayaan mo na ang kanilang pamiminsala, at walang makikita mula sa iyo kundi kapayapaan para sa kanila na sinasabi ng mga may angking talino at mabubuting tao sa mga mangmang dahil sila ay hindi nila minamaliit ang mga ito at hindi tinutumbasan ang kanilang masamang gawain ng masama, dahil walang pag-aalinlangan, mababatid nila kung ano ang mangyayari sa kanila na kaparusahan. At ito ay matinding paghamon sa kanila na mga walang pananampalataya na nagmamatigas at gayundin sa mga katulad nila.

Salas/Taron: Kaya, ikaw [O Muhammad] ay humabing bumukod [at lumayo] sa kanila, at magsabing: “Kapayapaan.” Sapagka’t [hindi maglalaon] kanilang mapag- aalaman [ang katotohanan].

Quranenc.com: Kaya magsaisang-tabi ka sa kanila at magsabi ka: “Kapayapaan!” sapagkat malalaman nila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.