Surah 42: Ash-Shura

الشورى
ANG PINAGKAISANG SANGGUNIAN

Bahagi: 25 – Kabanata: 42 – Talata: 53
Ayos ng pagkapahayag: 62
Makki Surah (maliban sa 23, 24, 25, 27)

Pagsasatitik at Awdyo: Ash- Shura

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

حم

ICDO: Ha-Mĩm.

Salas/Taron: Ha, Mim.(1)

(1) Ha, Mim. – ito ay binibigkas na [Ha Mim]. Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an.

Quranenc.com: Ḥā. Mīm.


2

عسق

ICDO: `Ayn-Sĩn-Qaf. Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Ayn, Sin, Qaf.(2)

(2) Ain, Sin, Qaf. Ito ay mga titik ng wikang Arabik na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an.

Quranenc.com: `Ayn. Sīn. Qāf.


3

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ICDO: Kung paano ipinahayag ng Allah sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Dakilang Quran na ito ay ganoon din ang mga naunang mga Aklat sa mga Propeta na nauna kaysa sa iyo, at Siya ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang mga salita at mga gawa.

Salas/Taron: Ganyan nga Niya ipinahayag sa iyo [O Muhammad] at sa mga [sugong] nauna sa iyo. [Siya] ang Allah – ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Gayon nagkakasi sa iyo at sa mga kabilang sa nauna sa iyo si Allāh, ang Makapangyarihan, ang Marunong.


4

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ICDO: Pagmamay-ari ng Allah na Bukod-Tangi ang anumang nasa mga kalangitan at nasa kalupaan, at Siya ay Al-`Alee – ang Kataas-Taasan sa Kanyang Sarili, sa Kanyang Kapangyarihan at Pangongontrol, na Al-`Adzeem – ang Pinakadakila na Siya ang Nagmamay-ari ng tunay na Kadakilaan at Pagmamataas.

Salas/Taron: Sa Kanya ang [pagmamay-ari ng] anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at Siya ang Kataas-taasan, ang Dakila.

Quranenc.com: Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Siya ay ang Mataas, ang Sukdulan.


5

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ICDO: Halos magkabiyak-biyak ang mga kalangitan, maging ang bawat isa na nasa ibabaw ng kalangitan; dahil sa Kadakilaan ng Allah na Pinakamahabagin at sa Kanyang Kamaharlikaan, at ang mga anghel ay lumuluwalhati sa pagpuri sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, na dinarakila nila Siya bilang Kanyang Kaganapan at bilang paglalayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya, at humihiling sila sa kanilang Rabb na Tagapaglikha ng kapatawaran para sa mga kasalanan ng sinumang nasa kalupaan na mga naniwala sa Kanya. Dapat mong mabatid na walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Al-Ghafour – ang Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga naniniwala mula sa Kanyang mga alipin, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: Halos magkabiyak-biyak ang mga kalangitang [magkakapatong] mula sa kanilang itaas,(3) at ang mga anghel ay lumuluwalhati ng papuri sa kanilang Panginoon, at [sila ay] humihingi ng kapatawaran para sa mga nasa lupa. Walang alinlangan, ang Allah ang Siyang Mapagpatawad, ang Mahabagin.

(3) Sanhi ng panginginig sa takot mula sa Kapangyarihan o Kadakilaan ng Allah.

Quranenc.com: Halos ang mga langit ay nagkakabitak-bitak mula sa ibabaw ng mga ito, samantalang ang mga anghel ay nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Panginoon nila at humihingi ng tawad para sa mga nasa lupa. Pansinin, tunay na si Allāh ay ang Mapagpatawad, ang Maawain.


6

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

ICDO: At ang mga yaong nagturing ng iba bukod sa Allah ng mga diyus-diyosan na kanilang sinasandalan at sinasamba, ay itinatala ng Allah sa kanila ang kanilang mga gawain; upang sila ay pagbayarin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at hindi ikaw, O Muhammad (ﷺ), ang wakeel o tagapangasiwa sa kanilang gawain, kundi ikaw ay bilang tagapagbabala lamang, at ang tungkulin mo ay pagpaparating lamang ng mensahe at Kami naman ang magtutuos.

Salas/Taron: At yaong mga nagturing sa iba bukod sa Kanya bilang kanilang awliyah [mga tagapangalaga] – [samantalang] ang Allah ang Tagapagbantay sa kanila at ikaw [O Muhammad] ay hindi tagapangasiwa para sa kanila.

Quranenc.com: At ang mga gumawa bukod pa sa Kanya ng mga katangkilik, si Allāh ay Mapag-ingat sa kanila at ikaw sa kanila ay hindi isang katiwala.


7

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

ICDO: At kung paano Kami nagpahayag sa mga Propeta na nauna sa iyo ay ganoon din, ipinahayag Namin sa iyo ang Dakilang Quran na wikang Arabic upang balaan ang pinaka-Ina o pinakasentro ng mga bayan, na ito ay Makkah at ang mga nakapalibot dito, at balaan sila hinggil sa Araw ng Pagtitipun-tipon, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay na walang pag-aalinlangang darating. At mga tao roon ay dalawang grupo: grupo na papunta sa Al-Jannah (Hardin), na sila ay yaong mga naniwala sa Allah at sinunod ang anumang dala-dala ng Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ), at isang grupo naman sa kanila ay sa Impiyerno na naglalagablab, na sila ay yaong mga hindi naniwala sa Allah at nilabag ang anumang dala-dala sa kanila ng Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: At ganyan nga Namin ipinahayag sa iyo [O Muhammad] ang Qur’an sa wikang Arabe upang iyong bigyang-babala ang [mga mamamayan ng] Inang bayan [Makkah] at ang mga karatig [na bayan] nito, at sila ay bigyan mo ng babala tungkol sa Araw ng Pagtitipon na ang tungkol dito ay walang alinlangan: [Ito ang Araw na] ang isang pangkat [ng tao] ay patungo sa Paraiso at ang isang pangkat ay patungo sa naglalagablab [na Apoy].

Quranenc.com: Gayon Kami nagkasi sa iyo ng isang Qur’an na Arabe upang magbabala ka sa Ina ng mga Pamayanan at sinumang nasa paligid nito at magbabala ka ng Araw ng Pagkalap, na walang pag-aalinlangan hinggil doon. May pangkat sa Hardin at may pangkat sa Liyab.


8

وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ

ICDO: At kung nanaisin ng Allah ay mapagsasama Niya ang Kanyang mga nilikha na mga tao sa patnubay at gawin Niya sila na nasa iisang paniniwala lamang na sumusunod sa Kanyang patnubay, subalit nais Niya na papasukin sa Kanyang Awa ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang pinili sa Kanyang mga nilikha. At ang mga masasama laban sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagsamba ng iba bukod sa Allah ay wala silang masasandalan na mangangalaga sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at wala silang makatutulong na magliligtas sa kanila mula sa kaparusahan ng Allah.

Salas/Taron: At kung naisin ng Allah, sila ay Kanyang magagawang pag-isahin sa relihiyon, nguni’t Kanyang tinatanggap sa Kanyang habag ang sinumang Kanyang nais. At ang mga mapaggawa ng kamalian ay walang [matatagpuang] wali [tagapangalaga] at walang makatutulong.

Quranenc.com: At kung sakaling niloob ni Allāh ay talaga sanang gumawa Siya sa kanila bilang nag-iisang kalipunan subalit nagpapapasok Siya sa sinumang niloob Niya sa awa Niya. Ang mga tagalabag sa katarungan ay walang ukol sa kanila na anumang mapagtangkilik ni mapag-adya.


9

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ICDO: Magkagayunpaman ay nagtuturing pa rin ang mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah – ng ibang sinasandalan bukod sa Allah bilang tagapangalaga, samantalang ang Allah ay Al-Walee – Siya lamang ang Bukod-Tangi na Tagapangalaga na hinihingan ng Kanyang alipin ng pangangalaga sa pamamagitan ng pagsamba at pagsunod sa Kanya, at pinangangalagaan Niya ang Kanyang mga alipin na mga mananampalataya na sila ay iniaalis mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at sila ay pinangangalagaan sa lahat ng kanilang pangangailangan, at Siya ang bubuhay ng mga patay sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at Siya ay Qadeer – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay, na Siya ang may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: O sila ba ay nagturing ng ibang mga tagapangalaga bukod sa Kanya? Subali’t ang Allah – Siya ang [tanging] Tagapangalaga. At Siya ang  [tanging] nagbibigay ng buhay sa mga patay at Siya ay may Ganap na Kakayahan sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: O gumawa sila bukod pa sa Kanya ng mga katangkilik gayong si Allāh ay ang Mapagtangkilik, at Siya ay ang nagbibigay-buhay sa mga patay at Siya sa bawat bagay ay May-kakayahan.


10

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ICDO: At ang anuman na hindi ninyo pinagkakasunduan, O kayong mga tao, hinggil sa inyong Deen (o Relihiyon), ay dapat na isinasangguni lamang sa Allah ang kapasiyahan hinggil dito sa pamamagitan ng Kanyang Aklat at Sunnah ng Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (ﷺ), na Siya ay ang Allah na aking Rabb at inyong Rabb na Tagapaglikha, sa Kanya ko lamang ipinauubaya ang lahat hinggil sa akin, at sa Kanya ko isinasangguni ang lahat ng aking buhay.

Salas/Taron: At sa anumang bagay na inyong ipinagkaiba [o pagtatalo] – ang kapasiyahan nito ay [nararapat isangguni] sa Allah. [Sabihin]. Iyan ang Allah, ang aking Panginoon – sa Kanya ako ay nagtitiwala, at sa Kanya ako ay nagbabalik-loob [sa pagsisisi].

Quranenc.com: At ang anumang nagkaiba-iba kayo hinggil sa anumang bagay, ang kahatulan nito ay kay Allāh. Iyon ay si Allāh, ang Panginoon ko; sa Kanya ako nanalig at sa Kanya ako nagsisisi.


11

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ICDO: Ang Allah ay Siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan dahil sa Kanyang Kapangyarihan, Kagustuhan at Karunungan, na nilikha Niya para sa inyo mula sa inyong mga sarili ang inyong mga asawa; upang sa pamamagitan nila ay mapanatag kayo, at ginawa Niya para sa inyo ang mga hayop na magkakaparis (lalaki at babae) at pinararami kayo sa pamamagitan ng panganganak, na Siya ay walang katulad at walang maihahambing sa Kanya mula sa anuman na Kanyang mga nilikha, sa Kanyang Sarili, sa Kanyang mga Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain; dahil ang lahat ng Kanyang mga Pangalan ay mabubuti, at ang Kanyang mga katangian ay ganap at dakila, at sa pamamagitan ng Kanyang mga Gawain ay nilikha Niya ang Kanyang mga dakilang nilikha na wala Siyang katulong sa paggawa nito, at Siya ay As-Samee` – Ganap na Nakakarinig, na Al-Baseer – Ganap na Nakakakita at walang anuman ang naililihim sa Kanya sa mga gawain ng Kanyang mga nilikha at sa kanilang mga sinasabi, at ayon dito sila ay tutumbasan.

Salas/Taron: [Siya] ang Tagapaglikha ng mga kalangitan at ng kalupaan. Kanyang nilikha para sa inyo ang inyong mga asawa mula sa inyong mga sarili. At mula sa mga hayop, [ay nilikha ang kanilang] mga kapares. Kayo ay Kanyang pinararami sa pamamagitan nito. Walang bagay ang makatutulad sa Kanya,(4) at Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Lubos na Nakakikita.

(4) Walang kahalintulad sa pagitan ng Tagapaglikha at ng Kanyang mga nilikha sa diwa, katangian o maging sa mga gawa.

Quranenc.com: Ang Tagalalang ng mga langit at lupa, gumawa Siya para sa inyo mula sa mga sarili ninyo ng mga kabiyak at mula sa mga hayupan ng mga kabiyak. Nagpaparami Siya sa inyo dahil doon. Walang katulad sa Kanya na anuman, at Siya ay ang Madinigin, ang Nakakikita.


12

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ICDO: Siya lamang ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, at nasa pagtatangan ng Kanyang Kamay ang mga susi ng Kanyang Awa at Kabuhayan, at pinaluluwag Niya sa pamumuhay ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin at hinihigpitan Niya ang sinuman na Kanyang nais. Katiyakan, Siya sa katunayan, na luwalhati sa Kanya ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay, na walang anuman ang naililihim sa Kanya sa lahat ng nangyayari sa lahat ng Kanyang mga nilikha.

Salas/Taron: Sa Kanya ang [pagmamay-ari ng] mga susi ng mga kalangitan at ng kalupaan. Kanyang pinalalawig [o dinaragdagan] ang panustos ng sinumang Kanyang nais, at [Kanya ring] hinihigpitan. Katotohanan, Siya ay Maalam sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Sa Kanya ang mga susi ng mga langit at lupa. Nagpapaluwag Siya sa panustos para sa kaninumang niloloob Niya at naghihigpit Siya. Tunay na Siya sa bawat bagay ay Maalam.


13

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

ICDO: Ipinag-utos ng Allah sa inyo, O kayong mga tao, mula sa batas ng Deen (o Relihiyon) na Kanyang ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na ito ay Islam, na katulad ng Kanyang ipinag-utos kay Nuh, na ito ay kanyang sundin at ipalaganap, at ganoon din ang ipinahayag Niya kay Ibrahim, Mousa at `isa – sila ang limang magigiting na mga Sugo – na itayo ninyo ang Deen ng Kaisahan ng Allah, pagsunod at bukod-tanging pagsamba sa Kanya na wala nang iba, at huwag kayong magsalungatan sa Deen na ipinag-utos sa inyo, hindi naging katanggap-tanggap sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ang anuman ang iniaanyaya mo sa kanila na Kaisahan ng Allah at pagsamba nang taos-puso lamang sa Kanya, ang Allah ay pinipili Niya sa paniniwala sa Kanyang Kaisahan ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, at ginagabayan Niya sa pagsagawa nito bilang pagsunod sa Kanya ang sinumang nagbabalik-loob sa Kanya.

Salas/Taron: Kanyang itinakda para sa inyo sa relihiyon ang anumang Kanyang inihabilin kay Noah at ang anumang Aming ipinahayag sa iyo [O Muhammad] at ang anumang Aming inihabilin kina Abraham at Moises at Hesus – upang itatag ang relihiyon at huwag kayong magkawatak-watak dito. [Subali’t] napakahirap para sa mga mushrik [nagtatambal] ang anumang ipinag–aanyaya mo sa kanila. Ang Allah ay pumipili para sa Kanyang Sarili ng sinumang Kanyang nais at pinapatnubayan sa Kanyang Sarili ang sinumang nagbabalik-loob [sa Kanya].

Quranenc.com: Nagsabatas Siya para sa inyo mula sa relihiyon ng itinagubilin Niya kay Noe, ng ikinasi sa iyo, at itinagubilin kay Abraham, kay Moises, at kay Hesus, na [nag-uutos]: “Magpanatili kayo ng Relihiyon at huwag kayong magkahati-hati rito.” Lumaki [sa bigat] sa mga tagatambal ang ipinaaanyaya mo sa kanila. Si Allāh ay humihirang para sa Kanya ng sinumang niloloob Niya at nagpapatnubay tungo sa Kanya ng sinumang nagsisisi.


14

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

ICDO: At hindi nagkawatak-watak ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah sa kanilang mga paniniwala na sila ay naging iba’t ibang sekta at grupo maliban noong pagkatapos nang dumating sa kanila ang kaalaman at naitatag ang katibayan laban sa kanila, at walang nagtulak sa kanila sa ganitong gawain kundi ang pagiging makasarili at pagmamatigas, at kung hindi lamang nauna ang pasiya ng Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), na iantala ang kaparusahan sa kanila hanggang sa dumating ang nakatakdang araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay, ay pinagpasiyahan na ng Allah na madaliin ang kaparusahan sa mga hindi naniwala sa Kanya. At katiyakan, ang mga yaong pinagkalooban ng Tawrah at Injeel pagkatapos nila na magkasalungatan at tumanggi sa katotohanan ay nasa matinding pag-aalinlangan hinggil sa Islam, na ang pag-aalinlangan at pagkakasalungatan na nangyari sa kanila ay napakasama.

Salas/Taron: At sila ay hindi nagkawatak-watak malibang pagkaraan na ang kaalaman ay dumating sa kanila – bunga ng paninibughong namamagitan  sa kanila. At kung hindi lamang sa [isang] salita(5) na ipinauna ng iyong Panginoon hanggang sa takdang panahon, marahil ito ay [malaon nang] napagpasiyahan sa kanilang pagitan. At katotohanan, yaong mga pinamanahan ng kasulatan pagkaraan nila ay nasa matinding pag-agam-agam hinggil dito.

(5) Ito ang oras na itinakda ng Allah para sa Kanyang mga nilikha sa mundo o walang parurusahan hanggang dumating ang katibayan sa kanya.

Quranenc.com: Hindi sila nagkahati-hati kundi noong matapos na dumating sa kanila ang kaalaman dala ng paglabag sa pagitan nila. Kung hindi dahil sa isang salitang nauna mula sa Panginoon mo hanggang sa isang taning na tinukoy ay talaga sanang humusga sa pagitan nila. Tunay na ang mga pinagmana ng kasulatan noong wala na sila ay talagang nasa isang pagdududa roon, na nag-aalinlangan.


15

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

ICDO: Na kung kaya, tungo sa Matuwid na Deen na Kanyang ipinag-utos bilang batas para sa Kanyang mga Propeta at bilang pagpapayo sa kanila, ay anyayahan mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga alipin ng Allah at magpakatuwid ka, na katulad ng ipinag-utos ng Allah sa iyo, at huwag mong sundin ang mga kagustuhan ng mga yaong nagdududa sa katotohanan at lumihis sa Deen, at sabihin mo: Pinaniwalaan ko ang lahat ng mga Aklat na ibinaba mula sa kalangitan para sa mga Propeta at inutusan ako ng Allah na aking Rabb na Tagapaglikha na maging makatarungan sa aking paghuhukom sa pagitan ninyo, at ang Allah ay ang aming Rabb at ang inyong Rabb na Tagapaglikha.

Para sa amin ang gantimpala ng aming mga mabubuting gawain at sa inyo naman ang kabayaran ng inyong mga masasamang gawain, na walang pag-aaway at pagtatalu-talo sa pagitan namin at sa pagitan ninyo pagkatapos na naging malinaw ang katotohanan, ang Allah ay titipunin tayong lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay at doon pagpapasiyahan Niya ang pagitan natin nang makatarungang pagpasiya sa anumang hindi natin pinagkasunduan, at sa Kanya lamang patutungo ang lahat at tutumbasan Niya ang bawat isa sa anumang karapat-dapat na para sa kanya.

Salas/Taron: Kaya, sa ganyan [na relihiyon ng Allah] ikaw [O Muhammad] ay mag-anyaya at maging matatag sa anumang ipinag-utos sa iyo at huwag kang sumunod sa kanilang mga [masasamang] pagnanasa subali’t iyong sabihin:  “Ako ay naniwala sa anumang ibinaba [o ipinahayag] ng Allah sa Aklat [Qur’an] at ako ay napag-utusang maging makatarungan sa inyong pagitan. Ang Allah ang Siyang aming Panginoon at inyong Panginoon. Sa amin ang aming mga gawa at sa inyo ang inyong mga gawa.(6) At walang [kailangan pang] pagtatalo sa ating pagitan. Ang Allah ay magtitipon sa atin nang sama-sama at sa Kanya ang [huling] patutunguhan.”

(6) Sa amin ang bunga ng aming mga gawa at sa inyo ang bunga ng inyong sariling gawa.

Quranenc.com: Kaya para roon ay mag-anyaya ka, magpakatuwid ka gaya ng ipinag-utos sa iyo, huwag kang sumunod sa mga pithaya nila, at magsabi ka: “Sumampalataya ako sa ibinaba ni Allāh na Aklat, at inutusan ako na magmakatarungan ako sa pagitan ninyo. Si Allāh ay Panginoon namin at Panginoon ninyo. Ukol sa amin ang mga gawa namin at ukol sa inyo ang mga gawa ninyo. Walang katwiran sa pagitan namin at pagitan ninyo. Si Allāh ay kakalap sa pagitan natin. Tungo sa Kanya ang kahahantungan.”


16

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

ICDO: At ang mga yaong nagtatalu-talo hinggil sa Deen ng Allah, na kung saan, si Muhammad (ﷺ) ay Aking ipinadala para rito, pagkatapos itong tanggapin ng tao sa kanya at sila ay sumuko, ay walang saysay ang kanilang katibayan at pag-aaway-away at maglalaho roon sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, at para sa kanila ay poot mula sa Allah sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ay matinding parusa na ito ay Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: At yaong mga nakikipagtalo hinggil sa [relihiyon ng] Allah pagkaraan ng anumang ginawang pagtugon [ng mga tao] sa Kanya – ang kanilang pakikipagtalo ay walang saysay sa kanilang Panginoon, at kanilang matatamo ang [Kanyang] poot, at sa kanila ay isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Ang mga nangangatwiran hinggil kay Allāh noong matapos na tumugon sa Kanya, ang katwiran nila ay walang-saysay sa ganang Panginoon mo. Sasakanila ay galit at ukol sa kanila ay isang pagdurusang matindi.


17

اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

ICDO: Ang Allah ay Siyang nagbaba ng Quran at ang lahat ng Aklat, na ipinahayag ang mga ito nang makatotohanan, at ibinaba ang Timbangan (o Batas) na ito ay ang pagiging makatarungan; upang hukuman ang pagitan ng mga tao nang pantay-pantay. At ano ba ang makapagbabatid sa iyo na ang Oras ng pagkagunaw ng daigdig ay malapit nang mangyari?

Salas/Taron: Ang Allah ang Siyang nagbaba [o nagpahayag] ng Aklat [Qur’an] sa katotohanan, at ng timbangan [ng katarungan]. At ano ang makapagpapabatid sa iyo [O tao], na maaaring ang takdang Oras ay nalalapit na?

Quranenc.com: Si Allāh ay ang nagpababa ng Aklat sa katotohanan at timbangan. Ano ang magpapabatid sa iyo na marahil ang Huling Sandali ay malapit na?


18

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ

ICDO: Minamadali ng mga walang pananampalataya ang pagdating ng pagkagunaw ng daigdig; bilang pangungutya at paghamak, samantalang ang mga yaong naniniwala rito ay natatakot sa pagdating nito at katotohanang batid nila na walang pag-aalinlangan ang hinggil dito. Dapat mong mabatid na ang mga yaong nagtatalu-talo hinggil sa pagkagunaw ng daigdig ay nasa malayong pagkakaligaw mula sa katotohanan.

Salas/Taron: Yaong mga hindi naniniwala nito ay nagmamadali para rito, samantalang ito ay [lubhang] kinatatakutan niyaong mga naniniwala nito sapagka’t kanilang nababatid na ito ang katotohanan. Walang alinlangan, yaong mga nakikipagtalo [o tumututol] hinggil sa [takdang] Oras ay nasa matinding kamalian?

Quranenc.com: Nagmamadali nito ang mga hindi sumasampalataya rito. Ang mga sumampalataya ay mga nababagabag dito at nakaaalam na ito ay ang katotohanan. Pansinin, tunay na ang mga nag-aalangan hinggil sa Huling Sandali ay talagang nasa isang pagkaligaw na malayo.


19

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

ICDO: At ang Allah ay Lateef  – Pinakadalubhasa at Pinakamabait sa Kanyang mga alipin, niluluwagan Niya sa kabuhayan ang sinuman na Kanyang nais, na hinihigpitan Niya ang sinuman na Kanyang nais ayon sa Kanyang ganap na karunungan, na Siya ay Al-Qawee – ang Malakas na Ganap ang Kanyang Lakas, na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa mga makasalanan sa Kanya.

Salas/Taron: Ang Allah ay Mabait sa Kanyang mga alipin; Siya ay nagkakaloob ng panustos sa sinumang Kanyang nais. At Siya ang Malakas, ang Ganap na Makapangyarihan.

Quranenc.com: Si Allāh ay Mabait sa mga lingkod Niya; nagtutustos Siya sa kaninumang niloob Niya. Siya ay ang Malakas, ang Makapangyarihan.


20

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

ICDO: Ang sinuman ang nagnanais ng gantimpala sa Kabilang-Buhay sa kanyang gawain at ginampanan niya ang kanyang mga tungkulin sa Allah at gumasta sa pagpapalaganap ng Deen (o Relihiyon) ng Allah, ay daragdagan Namin sa kanya ang kanyang mabuting gawa at pararamihin Namin sa kanya ang mabuting gantimpala hanggang sampung katumbas nito, o hanggang sa anuman na nais ng Allah na karagdagan, at ang sinumang nagnanais sa kanyang gawain ng kapakinabangan dito lamang sa daigdig, ay ipagkakaloob Namin sa kanya ang anuman na ibinahagi Namin na para sa kanya rito, at sa Kabilang-Buhay ay wala na siyang makakamtan na kahit na anumang gantimpala.

Salas/Taron: Sinuman ang umasam ng pag-ani [ng gantimpala] ng kabilang buhay – Aming daragdagan para sa kanya ang kanyang pag-ani [ng gantimpala], at sinumang umasam ng pag-ani [ng kasiyahan] ng mundong ito – Aming ipagkakaloob sa kanya [ang anumang naitakda para sa kanya]; nguni’t wala siyang [nakalaang mabuting] bahagi sa kabilang buhay.

Quranenc.com: Ang sinumang nangyaring nagnanais ng pagtatanim sa Kabilang-buhay ay magdaragdag Kami para sa kanya sa pagtatanim niya. At ang sinumang nangyaring nagnanais ng pagtatanim sa Mundo ay magbibigay Kami sa kanya mula rito at walang ukol sa kanya sa Kabilang-buhay na anumang bahagi.


21

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ICDO: O mayroon ba sa mga sinasamba ng mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah – sa kanilang pagsamba at pagkaligaw na ginawa para sa kanila na relihiyon na hindi ipinag-utos ng Allah? Kung hindi lamang sa pasiya ng Allah at sa Kanyang pagtakda na sila ay hindi muna mamadaliin at hindi minamadali sa kanila ang parusa rito sa daigdig ay nangyari na sa kanila kaagad ang kaparusahan. Katiyakan, ang para sa kanila na mga hindi naniwala sa Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay matinding kaparusahan.

Salas/Taron: O, sila ba ay may katambal [na ibang mga diyos] na nagtakda [o nagtatag] para sa kanila ng relihiyon na hindi pinahintulutan [o sinang- ayunan] ng Allah? At kung hindi lamang sa matibay na salita [ng Allah], marahil ito ay [malaon nang] napagpasiyahan sa kanilang pagitan. At katotohanan, para sa mga mapaggawa ng kamalian, sa kanila ay isang mahapding parusa.

Quranenc.com: O nagkaroon ba sila ng mga katambal [kay Allāh] na nagsabatas para sa kanila sa relihiyon ng hindi pumayag dito si Allāh? Kung hindi dahil sa salita ng pagpasya ay talaga sanang humusga sa pagitan nila. Tunay na ang mga tagalabag sa katarungan, ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit.


22

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

ICDO: Makikita mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga hindi naniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay na natatakot mula sa parusa ng Allah dahil sa kanilang nagawa rito sa daigdig na masamang gawain, at ang parusa ay katiyakang mangyayari sa kanila at walang pag-aalinlangang ito ay malalasap nila. At ang mga yaong naniwala sa Allah at sumunod sa Kanya ay nasa mga hardin at sa mga kaharian na naroroon at sa anumang kaligayahan sa Kabilang-Buhay, at para sa kanila ang anumang kalugud-lugod sa kanilang mga sarili roon mula sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, at ang pagkakaloob ng Allah sa kanila ay kabilang sa Kanyang kagandahang-loob at parangal na hindi kayang isalarawan at hindi kayang arukin ng kaisipan kung gaano ang kadakilaan at pagiging lubos sa kaligayahan na walang pagmamaliw.

Salas/Taron: Iyong makikita ang mga mapaggawa ng kamalian na kinatatakutan ang anumang kanilang pinagsumikapan, at [katiyakan na] ito ay darating sa kanila. Nguni’t yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila ay nasa mga naggagandahang pook ng mga hardin [sa Paraiso]; ipagkakaloob sa kanila ng kanilang Panginoon ang anumang kanilang minimithi. At iyan ang siyang napakalaking biyaya.

Quranenc.com: Makikita mo ang mga tagalabag sa katarungan na mga nababagabag mula sa nakamit nila, at ito ay magaganap sa kanila. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay nasa mga halamanan ng mga hardin, na ukol sa kanila ang niloloob nila sa piling ng Panginoon nila. Iyon ay ang kabutihang-loob na malaki.


23

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

ICDO: At itong isinalaysay sa inyo, O kayong mga tao, na kaligayahan at parangal sa Kabilang-Buhay ay magandang balita na ibinabalita ng Allah sa Kanyang mga alipin na naniwala sa Kanya sa daigdig at sumunod sa Kanya. Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na nag-aalinlangan hinggil sa pagkagunaw ng daigdig mula sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah sa iyong sambayanan: Hindi ako humihingi mula sa inyong kayamanan bilang kapalit sa pag-anyaya ko sa inyo tungo sa katotohanan na dala-dala ko maliban na lamang kung pagkakalooban ninyo ako dahil sa ating relasyong magkakamag-anak at bilang pagpapatibay ng ating ugnayan sa pagitan ko at ninyo. Ang sinumang nakagawa ng kabutihan ay pararamihin Namin sa kanya ang gantimpala ng sampung doble o higit pa. Katiyakan, ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng Kanyang alipin, na Shakour – Ganap na Laging Handa na tanggapin ang inyong mga kabutihan at pagsunod sa Kanya.

Salas/Taron: Iyan ang magandang balita [na ibinibigay] ng Allah sa Kanyang mga aliping naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid. Sabihin mo [O Muhammad]: “Ako ay walang hinihiling sa inyo para rito [sa mensahe ng Islam] ng anumang kabayaran maliban [bilang] pagmamalasakit sa kamag-anakan.” At sinuman ang nakagagawa ng kabutihan – Aming dinaragdagan para sa kanya ang kabutihan nito. Katotohanan, ang Allah ay Mapagpatawad, handang kumilala [o magpahalaga sa mga mabubuting gawa].

Quranenc.com: Iyon ay ang ibinabalitang nakagagalak ni Allāh sa mga lingkod Niyang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos. Sabihin mo: “Hindi ako humihingi sa inyo para rito ng isang pabuya maliban sa pagmamahal alang-alang sa pagkakaanak.” Ang sinumang nagtamo ng isang magandang gawa ay magdaragdag Kami para sa kanya rito ng kagandahan. Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Mapagpasalamat.


24

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ICDO: O kanila bang sinasabi na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah: Nag-imbento ba si Muhammad (ﷺ) ng kasinungalingan laban sa Allah, na kung kaya, ang dala-dala niyang binibigkas sa atin ay inimbento niya lamang sa kanyang sarili? Kung ginusto ng Allah ay isasara Niya ang iyong puso, O Muhammad (ﷺ), kung ito ay iyong gagawin. At pinaglalaho ng Allah ang kamalian at inaalisan Niya ng saysay, at pinatatatag Niya ang katotohanan sa Kanyang mga salita, na hindi napapalitan at hindi nababago, at sa Kanyang Totoong Pangako na hindi nasisira, katiyakang ang Allah, Siya ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa niloloob ng mga puso ng Kanyang mga alipin at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: O sila ay nagsasabing: “Siya ay naglubid ng kasinungalingan laban sa Allah?” Nguni’t kung naisin ng Allah, Kanyang magagawang sarhan ang iyong puso. At pinapawi ng Allah ang kabulaanan, at pinapatotoo ang katotohanan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Katotohanan, Kanyang nababatid ang anumang nasa mga dibdib [ng tao].

Quranenc.com: O nagsasabi ba sila: “Gumawa-gawa siya laban kay Allāh ng isang kasinungalingan?” Ngunit kung niloob ni Allāh ay magpipinid Siya sa puso mo. Bumubura si Allāh ng kabulaanan at nagtototoo Siya sa katotohanan sa pamamagitan ng mga salita Niya. Tunay na Siya ay Maalam sa mga nilalaman ng mga dibdib.


25

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

ICDO: At ang Allah ay Siyang tumatanggap ng pagsisisi ng Kanyang mga alipin kapag sila ay nagbalik-loob sa paniniwala sa Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya, at pinatatawad Niya ang mga kasalanan, at batid Niya kung ano ang inyong ginagawa mabuti man o masama, na walang anuman ang naililihim sa Kanya at ayon dito kayo ay tutumbasan.

Salas/Taron: At Siya ang tumatanggap ng pagsisisi mula sa Kanyang mga alipin, at nagpapatawad ng mga kasalanan, at Kanyang nababatid ang anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: At Siya ay ang tumatanggap ng pagbabalik-loob buhat sa mga lingkod Niya, nagpapaumanhin sa mga masagwang gawa, nakaaalam sa ginagawa ninyo,


26

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

ICDO: At tinatanggap ng mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo para sa kanilang Rabb na Tagapaglikha ang anumang pag-anyaya sa kanila na sila ay nagpapasailalim sa Kanya, at dinaragdagan sila mula sa Kanyang kagandahang-loob ng patnubay at doble-dobleng gantimpala. At ang mga hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo ay para sa kanila sa Kabilang-Buhay ang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: At Kanyang tinutugon [ang mga panalangin] niyaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, at dinaragdagan [para] sa kanila ang Kanyang biyaya. Nguni’t sa mga di-naniniwala, para sa kanila ay isang matinding parusa.

Quranenc.com: tumutugon sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, at nagdaragdag sa kanila mula sa kabutihang-loob Niya. Ang mga tagatangging sumampalataya, ukol sa kanila ay isang pagdurusang matindi.


27

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

ICDO: At kung ginawa lamang ng Allah na madali ang kabuhayan para sa Kanyang mga alipin at niluwagan ito sa kanila, ay maghihimagsik sila sa kalupaan sa pamamagitan ng pagsagawa ng kasamaan at pagmamataas, magmamalabis ang iba sa kanila laban sa iba, subalit ang Allah ay ibinababa Niya ang kanilang kabuhayan ayon sa kung ano ang nais Niya na sapat lamang para sa kanila. Katiyakan, Siya ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan at Napakahusay sa anumang ikabubuti ng Kanyang mga alipin, na Baseer – Ganap na Tagapagmasid sa Kanyang pangangasiwa sa kanilang mga kalagayan.

Salas/Taron: At kung pinalawig ng Allah [nang labis] ang panustos para sa Kanyang mga alipin, marahil sila ay nakagawa ng pang-aapi sa kalupaan, nguni’t Kanya ibinaba [ito] sa sukat na Kanyang nais. Katotohanan, Siya ay Ganap na Nakababatid, [at] hinggil sa Kanyang mga alipin ay Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: At kung sakaling nagpaluwag si Allāh ng panustos para sa mga lingkod Niya ay talaga sanang lumabag sila sa lupain subalit nagbababa Siya ayon sa sukat na niloloob Niya. Tunay na Siya sa mga lingkod Niya ay Nakababatid, Nakakikita.


28

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

ICDO: At ang Allah ay Bukod-Tanging nagbababa ng ulan mula sa kalangitan, pinagkakalooban sila ng tubig-ulan pagkatapos nilang mawalan ng pag-asa na ito ay bababa sa kanila, at ipinamamahagi Niya ang Kanyang Awa sa Kanyang mga nilikha at ipinararating Niya sa kanila ang Kanyang Biyaya, na Siya ay Al-Walee – Tagapangalaga na inaalagaan Niya ang Kanyang alipin sa pamamagitan ng Kanyang Kagandahang-loob at Kabutihan, na Siya ay Al-Hameed – ang Karapat-dapat ng lahat ng papuri na pinupuri sa lahat ng pagkakataon dahil sa Kanyang pangangalaga at pangangasiwa.

Salas/Taron: At Siya ang nagbababa ng ulan pagkaraang sila ay nawalan ng pag- asa, at ipinamamahagi ang Kanyang habag. At Siya ang Tagapangalaga, ang Kapuri-puri.

Quranenc.com: At Siya ay ang nagbababa ng ulan, noong matapos na kinapos sila ng pag-asa, at nagpapalaganap ng awa Niya. Siya ang Mapagtangkilik, ang Kapuri-puri.


29

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ

ICDO: At kabilang sa Kanyang mga palatandaan na nagpapatunay sa Kanyang Kadakilaan, Kapangyarihan, at Kaharian, ay nilikha Niya ang mga kalangitan at kalupaan nang walang pinaggayahan, at ganoon din ang anuman na mga nakakalat sa dalawang bagay na ito na iba’t ibang gumagapang na may buhay, Siya ay Qadeer – Ganap na May Kakayahan na tipunin ang Kanyang nilikha pagkatapos ng kanilang kamatayan sa Araw ng Pagtitipun-tipon kapag ito ay Kanyang ninais, na walang anumang bagay na Kanyang ninais nang hindi Niya makakayanan.

Salas/Taron: At kabilang sa Kanyang mga ayaat [palatandaan] ay ang pagkakalikha sa mga kalangitan at sa kalupaan, at sa anumang mga nilikhang gumagala na Kanyang ikinalat sa lahat ng dako ng mga ito. At Siya ang may Ganap na Kakayahan upang sila ay pagsama-samahin kapag Kanyang nanaisin.

Quranenc.com: At kabilang sa mga tanda Niya ang pagkalikha ng mga langit at lupa at ang ikinalat Niya sa mga ito na hayop. Siya, sa pagkalap sa kanila kapag loloobin Niya, ay May-kakayahan.


30

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

ICDO: At ang anumang nangyari sa inyo, O kayong mga tao, na sakuna sa inyong Deen at sa inyong makamundong buhay ay dahil sa inyong nagawang mga kasalanan at kamalian, at pinatatawad sa inyo ng Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha ang karamihan sa inyong mga kasalanan at hindi Niya kayo pinarurusahan.

Salas/Taron: At anumang dumating na sakuna sa inyo – ito ay bunga ng anumang [kasamaang] pinagsumikapan ng inyong mga kamay. At Siya ay Labis na Nagpapatawad.

Quranenc.com: Ang anumang tumama sa inyo na kasawiang-palad ay dahil sa nakamit ng mga kamay ninyo, at nagpapaumanhin Siya sa marami.


31

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ

ICDO: At wala kayong kakayahan, O kayong mga tao, na gapiin ang kapangayarihan ng Allah sa inyo, at hindi kayo makaliligtas, at walang sinumang tagapangalaga na mangangalaga sa inyo bukod sa Allah, na ipinararating Niya sa inyo ang anuman na inyong pangangailangan at wala kayong sinuman na makatutulong na ililigtas kayo sa anumang kapahamakan bukod sa Kanya.

Salas/Taron: At hindi ninyo magagawang biguin [o takasan ang Allah] sa ibabaw ng lupa. At bukod sa Allah ay wala kayong [matatagpuang] tagapangalaga o ng isang makatutulong.

Quranenc.com: Hindi kayo mga makapagpapawalang-kakayahan sa lupa. Walang ukol sa inyo bukod pa sa kay Allāh na anumang mapagtangkilik ni mapag-adya.


32

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ

ICDO: At kabilang sa Kanyang mga palatandaan na nagpapatunay ng Kanyang malinaw na kapangyarihan at pangongontrol ay ang mga malalaking sasakyang-pandagat na kasinlaki ng bundok na lumalayag sa karagatan.

Salas/Taron: At kabilang sa Kanyang mga ayaat [tanda] ay ang mga sasakyang-dagat, katulad ng mga bundok.

Quranenc.com: Kabilang sa mga tanda Niya ang mga daong sa dagat, gaya ng mga bundok.


33

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

ICDO: At kung nanaisin ng Allah na Siyang nagpapalayag ng mga sasakyang-pandagat na ito sa karagatan na patigilin ang hangin ay mananatili ito na nakatigil sa ibabaw ng karagatan at hindi lalayag. Katiyakan, sa paglayag nitong mga sasakyang-pandagat at ang pagtigil nito sa karagatan bilang kapangyarihan ng Allah ay mga paalaala at mga malilinaw na katibayan sa kapangyarihan ng Allah sa sinumang mapagtiis sa pagsunod sa Allah, at nagpapasalamat sa Kanyang mga biyaya at kagandahang-loob.

Salas/Taron: Kung Kanyang naisin, Kanyang magagawang pigilin ang hangin, at sila ay mananatiling nakalutang sa ibabaw [ng dagat]. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [tanda] sa bawa’t matiisin at mapagpasalamat,

Quranenc.com: Kung loloobin Niya ay magpapatahan Siya sa mga hangin para manatili ang mga ito habang mga nakatigil sa ibabaw nito – tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa bawat palatiis na mapagpasalamat –


34

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ

ICDO: O hindi kaya ay wawasakin Niya ang mga sasakyang-pandagat na ito sa pamamagitan ng paglubog nito dahil sa mga kasalanan ng mga nakasakay dito, at pinatatawad Niya pa rin ang maraming mga kasalanan at hindi na Niya pinarurusahan.

Salas/Taron: O di kaya, sila ay Kanyang magagawang wasakin para sa anumang kanilang [kasamaang] pinagsumikapan; nguni’t Siya ay Labis na Mapagpatawad.

Quranenc.com: o makasisira Siya sa mga ito dahil sa nakamit nila at magpapaumanhin Siya sa marami.


35

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ

ICDO: At upang mabatid ng mga nakikipagtalo sa kamalian hinggil sa mga palatandaan na nagpapatunay ng Kaisahan ng Allah na wala silang kaligtasan at wala silang tatakasan mula sa parusa ng Allah, kapag sila ay pinarusahan dahil sa kanilang mga kasalanan at di-paniniwala sa Kanya.

Salas/Taron: At [gayon nga], yaong mga nakikipagtalo hinggil sa Aming mga ayaat [kapahayagan] ay makababatid na walang pook para sa kanila upang takasan [ang parusa ng Allah].

Quranenc.com: at [upang] makaalam ang mga nakikipagtalo hinggil sa mga tanda Namin na walang ukol sa kanilang anumang mapupuslitan.


36

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

ICDO: At anuman ang ipinagkaloob sa inyo, O kayong mga tao, na kayamanan o hindi kaya ay mga anak at iba pa ay kabilang sa kasiyahan ng buhay sa daigdig, na panandalian lamang, subalit ang anumang nasa Allah na walang hanggang kaligayahan sa Al-Jannah (Hardin) ay mas mabuti at nananatili magpasawalang-hanggan para sa mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo at sa mga yaong ipinaubaya nila ang kanilang mga sarili sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: Kaya, anumang bagay na naipagkaloob sa inyo – ito ay [para sa maikling] kasiyahan sa makamundong buhay, subali’t anumang nasa Allah ay higit na mabuti at mananatili para sa mga naniwala. At sa kanilang Panginoon, [sila] ay [buong pusong] nagtitiwala.

Quranenc.com: Kaya ang ibinigay sa inyo na anuman ay pagtatamasa ng buhay na pangmundo. Ang anumang nasa kay Allāh ay higit na mabuti at higit na mamamalagi para sa mga sumampalataya at sa Panginoon nila ay nananalig;


37

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

ICDO: At ang mga yaong iniiwasan ang mga malalaking kasalanan na ipinagbabawal ng Allah sa kanila at ang anumang mga kahalayan, kasuklam-suklam na iba’t ibang kasalanan, at kapag sila ay nagalit sa sinumang nakagawa sa kanila ng masama ay pinatatawad nila ang nakagawa ng masama sa kanila, at hindi na nila ginagantihan o pinarurusahan; dahil sa kanilang paghahangad sa gantimpala ng Allah at Kanyang kapatawaran, at ito ay kabilang sa mga mabubuting pag-uugali.

Salas/Taron: At yaong mga umiiwas sa mga malalaking kasalanan, at sa mga gawaing kahalayan, at kapag sila ay nagagalit, sila ay nagpapatawad.

Quranenc.com: at mga umiiwas sa malalaki sa kasalanan at mahahalay, at kapag nagalit sila, sila ay nagpapatawad;


38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

ICDO: At ang mga yaong sinunod nila ang kanilang Rabb na Tagapaglikha noong sila ay inanyayahan tungo sa Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya, at isinagawa nila ang obligadong pagsa-Salah sa tamang kaparaanan at itinakdang oras para rito, at kapag nais nila ang isang bagay ay nagsasanggunian sila sa isa’t isa, at mula sa anumang ipinagkaloob sa kanila na mga kayamanan ay nagbibigay sila bilang kawanggawa sa Daan ng Allah, at ibinibigay nila ang anumang ipinag-utos sa kanila na karapatan ng mga may karapatan nito na obligadong kawanggawa at paggasta at sa iba pang pamamaraan na pinagkakagastahan.

Salas/Taron: At yaong mga tumugon sa kanilang Panginoon, at nagsagawa ng pagdarasal at ang kanilang mga gawain ay batay sa sanggunian sa kanilang pagitan, at gumugol mula sa anumang [panustos na] Aming ipinagkaloob sa kanila.

Quranenc.com: at mga tumugon sa Panginoon nila, nagpanatili sa pagdarasal, at ang usapin nila ay sanggunian sa pagitan nila, at mula sa itinustos Namin sa kanila ay gumugugol sila;


39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ

ICDO: At ang mga yaong kapag sila ay inapi at nananalo sila laban sa mga nang-api sa kanila ay hindi sila lumalampas sa kanilang karapatan, at kapag sila ay nagtiis, ang kapalit ng kanilang pagtitiiis ay higit na mabuti at masaganang gantimpala.

Salas/Taron: At yaong kapag dumanas ng [di-makatwirang] pag-usig, sila ay nagtatanggol sa kanilang mga sarili.

Quranenc.com: at mga kapag tumama sa kanila ang paglabag, sila ay nag-aadya.


40

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

ICDO: At ang kabayaran ng masamang gawain ay parusa na katumbas din lamang ng kanyang nagawa na walang karagdagan, subalit ang sinumang mapagpatawad sa sinumang nakagawa ng kasalanan sa kanya at hindi na niya pinarusahan, at isinaayos na lamang niya ang magandang ugnayan sa pagitan niya at sa sinuman na kanyang pinatawad bilang paghahangad ng kanyang pakikipagharap sa Mukha ng Allah, ay ang gantimpala ng kanyang pagpapatawad ay nasa Allah. Katiyakan, ang Allah ay hindi nagmamahal sa mga masasama na sila ay ang mga yaong gumawa ng pagmamalabis at kalupitan sa mga tao.

Salas/Taron: At ang kabayaran para sa isang gawang kasamaan ay isang kasamaang nakakatulad nito; nguni’t sinuman ang nagpatawad at gumawa ng pakikipagkasundo – ang kanyang gantimpala ay nasa [kapasiyahan ng] Allah. Katotohanan, Siya ay hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Ang ganti sa masagwang gawa ay isang masagwa gawang tulad niyon; ngunit ang sinumang nagpaumanhin at nakipag-ayos, ang pabuya sa kanya ay nasa kay Allāh. Tunay na Siya ay hindi umiibig sa mga tagalabag sa katarungan.


41

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ

ICDO: At sinuman ang kumuha ng karapatan laban sa nang-api sa kanya pagkatapos siyang apihin, siya ay walang pagkakasala.

Salas/Taron: At sinuman ang [makatarungang] naghiganti sa sarili pagkaraang siya ay dumanas ng [di-makatarungang] katampalasanan, sila yaong walang nakaatang na anumang dahilan [upang sila ay sumbatan o panagutin].

Quranenc.com: Talagang ang sinumang nag-adya [sa sarili] matapos ng kawalang-katarungan sa kanya, ang mga iyon ay wala sa kanilang anumang dahilan [sa paninisi].


42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ

ICDO: Sapagkat ang pinarurusahan lamang ay yaong mga nagmamalabis na gumawa ng kasamaan sa mga tao, na lumalampas sila sa mga hangganan na ipinahintulot sa kanila ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha tungo sa bagay na walang kapahintulutan sa kanila at namiminsala sila sa kalupaan nang hindi makatarungan, para sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: Ang dahilan [ng pagkakasala] ay laban lamang sa mga mapaggawa ng di-makatarungan sa mga tao at nang-api [naniil, nagmalupit] sa kalupaan nang walang katuwiran. Sila yaong mga magtatamo ng mahapding parusa.

Quranenc.com: Ang dahilan [sa paninisi] lamang ay nasa mga lumabag sa katarungan sa mga tao at naniniil sa lupain nang walang karapatan. Ang mga iyon, ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit.


43

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

ICDO: At sinuman ang nagtiis sa masamang ginawa sa kanya at pinagtakpan na lamang niya at pinatawad, katiyakan, ito ay kabilang sa mga dakilang gawain na pinasasalamatan at pinupuri ang gumagawa nito dahil sa ito ay ipinag-utos, at nagtakda ang Allah para rito ng masaganang gantimpala at papuri.

Salas/Taron: At sinuman ang nagtimpi at nagpatawad – katotohanan, iyan ay bagay na [nangangailangan] ng katatagan.(7)

(7) Ito ay bahagi niyaong humahanap ng gantimpala mula sa Allah.

Quranenc.com: Ang sinumang nagtiis at nagpatawad, tunay na iyon ay talagang kabilang sa pagtitika sa mga usapin.


44

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ

ICDO: At ang sinuman ang iniligaw ng Allah mula sa patnubay dahil sa kanyang kasamaan ay wala na siyang makakatagpong tutulong na aakay sa kanya tungo sa daan ng patnubay. At makikita mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga hindi naniwala sa Allah sa Kabilang-Buhay, sa oras makikita nila ang kaparusahan, kanilang sasabihin sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha: Mayroon pa ba kaming kaparaanan tungo sa pagbabalik sa daigdig; upang maisakatuparan namin ang pagsunod sa iyo? Subalit wala nang tutugon sa kanila.

Salas/Taron: At sinuman ang hinayaan ng Allah na maligaw, sa kanya ay walang makapangangalaga pagkaraan Niya. At iyong makikita ang mga mapaggawa ng kamalian kapag kanilang makikita ang parusa, sila ay magsasabing: “Mayroon bang ibang paraan upang makabalik [sa mundo]?”

Quranenc.com: Ang sinumang paliligawin ni Allāh ay walang ukol rito na anumang mapagtangkilik matapos Niya. Makikita mo na ang mga tagalabag sa katarungan, kapag nakita nila ang pagdurusa, ay magsasabi: “Tungo ba sa isang mababalikan [sa Mundo] ay may anumang landas?”


45

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ

ICDO: At makikita mo, O Muhammad (ﷺ), sila na mga masasama ay ihaharap na nagsusumamo na hamak na hamak na tinitingnan nila ang Impiyerno na nasa matinding pagkatakot at pagdalamhati. At sasabihin ng mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo na sila ay nasa Al-Jannah (Hardin), kapag nakita na nila ang nangyaring pagkatalo sa mga walang pananampalataya: Katiyakan, ang tunay na pagkatalo ay ang mga yaong natalo ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya dahil sa pagpasok nila sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Dapat ninyong mabatid na ang mga masasama ay nasa walang hanggang kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na ito ay wala nang katapusan sa kanila na hindi na ito mawawalay pa sa kanila magpasawalang-hanggan.

Salas/Taron: At sila ay iyong makikita na idinadarang dito [sa Apoy] na kaaba-aba sa kahihiyan, sumusulyap mula sa [likuran] nang palihim. At yaong mga naniniwala ay magsasabi [sa kanila]: “Katotohanan, ang [tunay na] mga nawalan ay yaong mga nawalan sa kanilang mga sarili at sa kanilang pamilya sa Araw ng Pagkabuhay na Muli.” Walang alinlangan, ang mga mapaggawa ng kamalian ay nasa kaparusahang walang katapusan.

Quranenc.com: Makikita mo sila na idinadarang doon [sa Apoy] habang mga nagpapakumbaba dahil sa pagkaaba, na tumitingin mula sa isang sulyap na kubli. Magsasabi ang mga sumampalataya: “Tunay na ang mga lugi ay ang mga nagpalugi sa mga sarili nila at mga mag-anak nila sa Araw ng Pagbangon. Pansinin, tunay na ang mga tagalabag sa katarungan ay nasa isang pagdurusang mananatili.”


46

وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاء يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ

ICDO: At walang magiging tagapangalaga ang mga di-naniwala kapag sila ay pinarusahan ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay na tutulong sa kanila upang iligtas sila sa parusa ng Allah. At ang sinuman ang ililigaw ng Allah dahil sa kanyang di-paniniwala at pagiging masama, ay wala nang kaparaanan pa na magdadala sa kanya tungo sa katotohanan dito sa daigdig at sa Al-Jannah (Hardin) sa Kabilang-Buhay; dahil naharangan na sa kanya ang mga daan ng kaligtasan, at ang patnubay at pagkaligaw ay karapatan lamang ng Allah at wala nang iba.

Salas/Taron: At sa kanila ay walang [matatagpuang] ibang awliyah [tagapangalaga] upang sila ay tulungan maliban sa Allah. At sinuman ang hinayaan ng Allah na maligaw, sa kanya ay walang daan [patungo sa kaligtasan].

Quranenc.com: At sa kanila ay walang [matatagpuang] ibang awliyah [tagapangalaga] upang sila ay tulungan maliban sa Allah. At sinuman ang hinayaan ng Allah na maligaw, sa kanya ay walang daan [patungo sa kaligtasan].


47

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ

ICDO: Sumunod kayo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha, O kayong mga tumatanggi, sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya at pagsunod, bago dumating sa inyo ang Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan hindi ninyo ito maaaring mapigilan, at wala kayong mapagkukublihan pa sa Araw na yaon upang makaligtas kayo mula sa parusa, at wala nang lugar pang mapagtataguan ninyo.

At nasa talatang ito ang katibayan ng pagiging masama ang ipinagpapaliban ang anumang gawain at nandirito rin ang pag-uutos ng madaliang pagsunod sa anumang mabuting gawa na iniaalok sa isang tao, dahil ang pag-aantala ay sakit at paghaharang.

Salas/Taron: [Kaya] kayo ay tumugon sa inyong Panginoon bago dumating ang Araw mula sa Allah na hindi maiiwasan. Wala kayong mapagkakanlungan sa Araw na iyon, at wala kayong maipagkakaila.

Quranenc.com: Tumugon kayo sa Panginoon ninyo bago may sumapit na isang Araw na walang matutulakan para roon mula kay Allāh. Walang ukol sa inyo na anumang madudulugan sa Araw na iyon at walang ukol sa inyo na anumang pagkakaila.


48

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإِنسَانَ كَفُورٌ

ICDO: At kapag tumalikod sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah sa paniniwala sa Allah, O Muhammad (ﷺ), ay hindi ka Namin ipinadala bilang tagapagmatyag sa kanilang mga gawain upang kuwentahin mo ito sa kanila, kundi ang tungkulin mo lamang ay magparating ng mensahe. At Kami, kapag pinagkalooban Namin ang isang tao ng biyaya at awa mula sa Amin na katulad ng kayamanan at maluwag na pananalapi at iba pa, ay masisiyahan siya at magagalak, at kapag dumating naman sa kanila ang pagsubok na katulad ng kahirapan, sakit at iba pa dahil sa nagawa ng kanilang mga kamay na mga kasalanan sa Allah, ang ganitong mga tao ay babalewalain ang biyaya at magiging mapagmataas siya at hindi tatanaw ng utang na loob.

Salas/Taron: Nguni’t, kung sila ay magsilayo, [sa iyo O Muhammad] ikaw ay hindi Namin ipinadala sa kanila bilang tagapagbantay; [sapagka’t] ang tanging nakaatang sa iyo [bilang tungkulin] ay ipalaganap [nang malinaw ang mensahe]. At katotohanan, kapag Aming pinalasap sa tao ang habag mula sa Amin, siya ay nagagalak sanhi nito; nguni’t kapag dumapo sa kanila ang kasamaan sanhi ng anumang ginawa ng kanilang mga kamay, katotohanan, ang tao ay walang utang na loob.

Quranenc.com: Ngunit kung umayaw sila, hindi Kami nagsugo sa iyo sa kanila bilang isang mapag-ingat. Walang tungkulin sa iyo kundi ang pagpapaabot. Tunay na kapag nagpalasap Kami sa tao mula sa Amin ng isang awa ay natutuwa siya rito. Kung tatama sa kanila ang isang masagwang gawa dahil sa inihain ng mga kamay nila, tunay na ang tao ay mapagtangging magpasalamat.


49

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ

ICDO: Pagmamay-ari ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang mga nakapaloob dito, nilikha Niya ang anuman na Kanyang nais na likhain, at pinagkakalooban Niya ang sinuman na Kanyang nais sa Kanyang alipin ng anak na kababaihan at hindi anak na kalalakihan, at ganoon din pinagkakalooban Niya ang sinuman na Kanyang nais ng anak na kalalakihan at hindi anak na kababaihan,

Salas/Taron: Sa Allah ang pagmamay-ari ng mga kalangitan at ng kalupaan. Siya ay lumilikha ng anumang Kanyang nais. Kanyang iginagawad ang [mga anak na] babae sa sinumang Kanyang nais at Kanyang iginagawad ang mga [anak na] lalaki sa sinumang Kanyang nais.

Quranenc.com: Sa kay Allāh ang paghahari sa mga langit at lupa. Lumilikha Siya ng niloloob Niya. Nagkakaloob Siya sa kaninumang niloloob Niya ng mga [batang] babae. Ipinagkakaloob Niya sa kaninumang niloloob Niya ang mga lalaki.


50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

ICDO: At ipinagkakaloob din Niya sa sinuman na Kanyang nais ang anak na lalaki at babae, at ginagawa Niya ang sinuman na Kanyang nais na baog na hindi magkakaanak. Katiyakan, Siya ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa anuman na Kanyang nilikha, na Qadeer – Ganap na Makapangyarihan sa paglikha ng anuman na Kanyang nais, at Siya ay Ganap na May Kakayahan na likhain ang anuman na Kanyang nais.

Salas/Taron: O kaya ay Kanyang [kapwa] iginagawad ang mga lalaki at mga babae at Kanyang ginagawang maging baog ang sinumang Kanyang naisin. Siya ay Maalam, may kakayahan [sa lahat ng bagay].

Quranenc.com: O ipinagpapares Niya sila bilang mga lalaki at mga babae. Gumagawa Siya sa sinumang niloloob Niya bilang baog. Tunay na Siya ay Maalam, May-kakayahan.


51

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

ICDO: At hindi maaari sa sinumang tao mula sa lahi ni Adam na makipag-usap sa kanya ang Allah kundi sa pamamagitan ng Wahi (o Rebelasyon) na ipinahayag ng Allah sa kanya, o hindi kaya ay makikipag-usap ang Allah sa kanya sa pamamagitan ng Hijab (o harang) o sa likuran ng harang na katulad ng ginawa Niyang pakikipag-usap kay Mousa, o hindi kaya ay magpapadala Siya ng Sugo na katulad ng pagpapababa Niya kay Anghel Jibril tungo sa sinumang Sugo na Kanyang hinirang (mula sa tao) at ipahahayag niya (Jibril) sa kapahintulutan ng Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha ang kapahayagan na ipinag-utos sa kanya na ipahayag, hindi sa kung ano lamang ang kanyang nais kundi ang anumang nais ng Allah na ipahahayag niya.

Katiyakan, ang Allah, Siya ay `Alee – Kataas-taasan sa Kanyang Sarili, mga Pangalan, mga Katangian at mga Gawain, na walang pag-aalinlangang nakokontrol Niya ang lahat ng bagay at nagpapasailalim sa Kanya ang lahat ng nilikha, na Siya ay Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha.

Nasa talatang ito ang patunay hinggil sa katangian ng Allah na pakikipag-usap sa pamamaraan na ayon sa Kanyang Kamaharlikaan at Kadakilaan.

Salas/Taron: At hindi marapat sa sinumang tao na ang Allah ay mangusap sa kanya maliban sa pamamagitan ng kapahayagan o mula sa likod ng isang kubli o Siya ay nagpapadala ng sugo [o anghel] upang magpahayag, sa Kanyang kapahintulutan, sa anumang Kanyang naisin. Katotohanan, Siya ay Kataas-taasan, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: At hindi ukol sa tao na kumausap dito si Allāh maliban sa isang pagkasi, o sa likuran ng isang tabing, o magsugo Siya ng isang sugo para magkasi iyon ayon sa pahintulot Niya ng anumang niloloob Niya. Tunay na Siya ay Mataas, Marunong.


52

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ICDO: At kung paano Kami nagpahayag sa mga Propeta na nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ay ganoon din, nagpahayag din Kami sa iyo ng Quran na mula sa Amin, na hindi mo batid bago nangyari ang pagkakapahayag na ito ang mga naunang mga Aklat at hindi mo rin batid ang tunay na paniniwala at ang mga batas ng Allah, subalit ginawa Namin bilang liwanag ang Quran na ito sa sangkatauhan na ginagabayan Namin sa pamamagitan nito ang sinuman na Aming nais mula sa Aming alipin tungo sa Matuwid na Landas. At katiyakang ikaw, O Muhammad (ﷺ), ay magtuturo at maggagabay sa kapahintulutan ng Allah tungo sa Matuwid na Landas,

Salas/Taron: At ganyan nga Namin ipinahayag sa iyo [O Muhammad] ang ruh [inspirasyon] ng Aming Kautusan [ang Qur’an]. Hindi mo batid [noon] kung ano ang Aklat o [kung ano] ang pananampalataya. Nguni’t Aming ginawa ito [ang Qur’an] bilang isang liwanag na nagpapatnubay sa sinumang Aming nais sa Aming mga alipin. At katotohanan, ikaw [O Muhammad] ang umaakay sa matuwid na landas.

Quranenc.com: Gayon Kami nagkasi sa iyo ng isang espiritu mula sa nauukol sa Amin. Hindi ka noon nakaaalam kung ano ang Aklat ni ang pananampalataya, subalit gumawa Kami rito bilang isang liwanag na nagpapatnubay Kami sa pamamagitan nito sa sinumang niloloob Namin kabilang sa mga lingkod Namin. Tunay na ikaw ay talagang nagpapatnubay tungo sa isang landasing tuwid:


53

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ

ICDO: Na ito ay Islam na Daan ng Allah, na Siya ang Nagmamay-ari ng lahat ng nasa loob ng mga kalangitan at ang lahat ng nasa loob ng kalupaan, na wala Siyang kahati sa bagay na ito. Dapat ninyong mabatid na tungo sa Allah, O kayong mga tao, magbabalik ang lahat ng hinggil sa inyo, mabuti man o masama, at tutumbasan Niya ang bawat isa sa kanyang nagawa: kung mabuti ay mabuti rin at kung masama ay masama rin.

Salas/Taron: [Ito] ang Landas ng Allah, na Siyang nagmamay-ari ng anumang nasa mga kalangitan at ng anumang nasa kalupaan. Walang alinlangan, sa Allah lamang bumabalik ang [kapasiyahan ng lahat ng mga] pangyayari.

Quranenc.com: ang landasin ni Allāh na sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Pansinin, kay Allāh hahantong ang mga usapin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.