Surah 41: Fussilat

فصلت
IPINALIWANAG SA DETALYE
(ANG MASUSING PAGPAPALIWANAG)

Bahagi: 24-25 – Kabanata: 41 – Talata: 54
Ayos ng pagkapahayag: 61
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Fussilat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

حم

ICDO: Ha-Mĩm – Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Ha, Mim.(1)

(1) Ha, Mim. – ito ay binibigkas na [Ha Mim]. Ito ay mga titik ng wikang Arabik na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an. Tanging ang Allah lamang ang nakakaalam sa ganap na kahulugan nito.

Quranenc.com: Ḥā. Mīm.


2

تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ICDO: Itong Dakilang Quran ay ipinahayag mula sa Allah na Ar-Rahman – Pinakamahabagin, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal, na Kanyang ipinahayag sa Kanyang Propeta na si Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: [Ito ay] isang Kapahayagang nagmula sa Mahabagin, ang Maawain –

Quranenc.com: [Ito ay] isang pagbababa mula sa [Kanya], ang Napakamaawain, ang Maawain,


3

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ICDO: Isang Aklat na nilinaw ang mga talata nito nang ganap na pagkakalinaw at ipinaliwanag ang mga kahulugan nito at ang mga batas nito, na Quran na wikang Arabic na madaling intindihin ng mga tao na nakaiintindi ng wikang Arabic.

Salas/Taron: Isang Aklat na ang mga ayaat [o talata] nito ay masusing ipinaliwanag – isang Qur’an sa [wikang] Arabe para sa mga taong nakaaalam,

Quranenc.com:  isang Aklat na dinetalye ang mga talata nito, bilang isang Qur’ān na Arabe para sa mga taong umaalam,


4

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ

ICDO: Nagbibigay ng magandang balita hinggil sa gantimpala rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay sa sinumang maniwala rito at isinagawa ang mga ipinag-utos nito, at bilang babala hinggil sa parusa rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay sa sinumang hindi naniwala rito, subalit ito ay tinalikuran ng karamihan sa mga tao, dahil sila ay hindi nakikinig ng pakikinig na may pagtanggap at pagsang-ayon.

Salas/Taron: [Nagsisilbi] bilang tagapaghatid ng mga magagandang balita at tagapagbabala nguni’t karamihan sa kanila ay nagsisilayo, kaya sila ay hindi makaririnig [sa mga mahahalagang paanyaya nito].

Quranenc.com: bilang isang tagabalita ng nakagagalak at bilang isang tagababala; ngunit umayaw ang higit na marami sa kanila kaya sila ay hindi dumidinig.


5

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

ICDO: At sinabi nila na mga tumanggi na hindi naniwala kay Propeta Muhammad (ﷺ): Ang aming mga puso ay natakpan ng harang upang di-maunawaan ang anumang ipinag-aanyaya mo sa amin, at ang aming mga tainga ay hindi nakakarinig, at ang pagitan namin at pagitan mo, O Muhammad (ﷺ), ay may harang na nakaharang upang di-matugunan ang iyong paanyaya, na kung kaya, isagawa mo ang anuman na ayon sa iyong paniniwala at kami naman ay isasagawa din namin ang anuman na ayon sa aming paniniwala.

Salas/Taron: At sila ay nagsasabing: “Ang aming mga puso ay nakatakip mula sa anumang ipinag-aanyaya mo sa amin; at sa aming mga tainga ay pagkabingi. At sa aming pagitan at iyong pagitan ay isang harang. Kaya ikaw ay gumawa [para sa iyong sarili], katotohanan kami ay gumagawa [para sa aming sarili].”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ang mga puso namin ay nasa loob ng mga panakip laban sa ipinaaanyaya mo sa amin, sa mga tainga namin ay may pagkabingi, at sa pagitan namin at pagitan mo ay may isang tabing. Kaya gumawa ka; tunay na kami ay mga tagagawa.”


6

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Ako ay tao lamang na katulad din ninyo, na ipinahayag ng Allah sa akin ang pagpapatunay na Siya ang inyong Ilah (o Diyos na sinasamba), na Bukod-Tangi lamang na karapat-dapat ng pagsamba, na Siya ay Nag-iisa na Bukod-Tangi na walang katambal, na kung kaya, sundin ninyo ang Daan patungo sa Kanya, at hilingin ninyo ang Kanyang kapatawaran. At ang parusa ay sa mga sumamba ng iba bukod sa Allah na mga rebulto na hindi nakabubuti at hindi rin nakapagsasanhi ng kapinsalaan,

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: “Ako ay isang taong katulad lamang ninyo. Ipinahayag sa akin na ang inyong Diyos ay isang diyos, samakatuwid, inyong panindigan [at tahakin ang tamang daan patungo] sa Kanya at inyong hingin ang Kanyang kapatawaran.” At kasawian sa mga nagtatambal [sa Kanya] –

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ako ay tao lamang tulad ninyo. Isiniwalat sa akin na ang Diyos ninyo ay nag-iisang Diyos lamang, kaya magpakatuwid kayo sa Kanya at humingi kayo ng tawad sa Kanya.” Kapighatian sa mga tagatambal,


7

الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

ICDO: At ang mga yaong hindi nila nilinis ang kanilang mga sarili sa paniniwala hinggil sa Kaisahan ng Allah na kanilang Tagapaglikha at taos-pusong pagtanggap sa paniniwalang ito, at hindi sila nagsasagawa ng Salah at hindi rin sila nagbigay ng obligadong kawanggawa (Zakah), ay nangangahulugan na wala silang taos-pusong paniniwala sa Allah na Tagapaglikha at walang pakinabang sa kanila ang mga nilikha, at sila ay hindi naniwala sa Muling Pagkabuhay, at hindi rin sila naniwala sa Al-Jannah (Hardin) at Impiyerno, at hindi sila gumagasta bilang pagsunod sa Allah.

Salas/Taron: [Sila] yaong mga hindi nagbibigay ng kawanggawa at [hinggil sa anumang kahihinatnan] sa kabilang buhay, sila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: na mga hindi nagbibigay ng zakāh samantalang sila sa Kabilang-buhay, sila ay mga tagatangging sumampalataya.


8

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo, sa Kanyang Aklat at gumawa sila ng mga mabubuting gawa na taos-puso na para lamang sa Allah ang kanilang gawain, ang para sa kanila ay dakilang gantimpala na walang katapusan.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, para sa kanila ay gantimpalang walang kupas.

Quranenc.com: Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, ukol sa kanila ay isang pabuyang hindi malalagot.


9

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga sumamba ng iba bukod sa Allah bilang pag-aalipusta at pagkamangha sa kanilang gawain: Kayo ba ay hindi naniwala sa Allah na Siyang lumikha ng kalupaan sa loob ng dalawang araw, at naglagay kayo ng katambal na ipinantay ninyo sa pagsamba sa Kanya? Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

Salas/Taron: Sabihin: “Kayo ba ay hindi naniniwala sa Kanya na Siyang lumikha sa kalupaan sa loob ng dalawang araw? At kayo ay nag-aakibat sa Kanya ng mga kapantay? Iyan ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Tunay na kayo ba ay talagang tumatangging sumampalataya sa lumikha ng lupa sa dalawang araw at gumagawa sa Kanya ng mga kaagaw? Iyon ay ang Panginoon ng mga nilalang.”


10

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ

ICDO: At nilikha Niya sa kalupaan ang mga bundok na mga matatag na nasa ibabaw nito, at biniyayaan Niya ito na ginawa Niya na patuloy na nagmumula rito ang kabutihan para sa mga naninirahan dito, at itinakda Niya ang kabuhayan ng sinumang naninirahan dito, at sinukat nang tamang pagkasukat ang anumang maaaring ikabubuhay nila, na nilikha Niya ang lahat ng mga yaon sa loob ng apat na araw: na dalawang araw ang paglikha sa kalupaan at ang dalawang araw naman ay ang pagkakatalusok ng mga kabundukan at pagtakda sa anumang mga kabuhayan dito, na ito ay para sa lahat ng nais magtanong, ang ibig sabihin: Ang sinumang magtatanong hinggil dito ay ito ang dapat niyang mabatid.

Salas/Taron: At Kanyang inilagay doon [sa lupa] ang mga matatag na bundok na nakatirik sa ibabaw nito, at ito ay Kanyang pinagpala at doon ay sinukat ang kabuhayan   nito   [ng   mga   nilikha]   sa   loob   ng   apat   na   araw   nang magkakapantay – [ito ay] para sa [kaalaman] ng mga nagtatanong.

Quranenc.com: Naglagay Siya rito ng mga matatag na bundok mula sa ibabaw nito. Nagpala Siya rito at nagtakda Siya rito ng mga makakain dito sa [pagkalubos ng] apat na araw nang magkapantay para sa mga nagtatanong.


11

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

ICDO: Pagkatapos, Siya ay pumaroon sa ibabaw ng kalangitan na ito ay dating usok lamang, at Kanyang sinabi sa kalangitan at kalupaan: Sumunod kayong dalawa sa Aking kautusan na taos-puso o sapilitan. At sinabi noong dalawa (kalangitan at kalupaan): Kami ay kusang sumusunod, na wala kaming dapat na salungatin sa Iyong kagustuhan.

Salas/Taron: Pagkaraan, Siya ay pumaitaas sa dakong kalangitan habang ito ay usok pa lamang, at Kanyang sinabi rito [sa langit] at sa lupa: “Humayo kayong dalawa nang kusa o nang sapilitan.” At sila [ang langit at lupa] ay nagsabi: “Kami ay humayo nang may pagkukusa.”

Quranenc.com: Pagkatapos ay bumaling Siya sa langit habang ito ay usok pa at nagsabi Siya rito at sa lupa: “Pumunta kayong dalawa sa pagtalima o sapilitan.” Nagsabi silang dalawa: “Pupunta kami na mga tumatalima.” 


12

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

ICDO: Pagkatapos ay binuo at tinapos ng Allah ang paglikha ng pitong kalangitan at pagsasaayos nito sa loob ng dalawang araw, at doon natapos ang pagkalikha ng mga kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw, sa karunungan ng Allah na ganap na Nakaaalam, dahil Siya ay may kakayahan na likhain ang mga ito sa isang saglit lamang, ipinahayag sa bawat kalangitan ang anuman na nais Niya at ang tungkulin nito, at pinalamutian ang mababang kalangitan ng mga maliliwanag na mga bituin, at pinangalagaan mula sa mga Shaytan na nagnanakaw ng impormasyon. Ang kamangha-manghang kagandahang pagkalikha nito ay itinakda ng Allah na Al-Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na Al-Aleem – Ganap na Maalam na saklaw ng Kanyang kaalaman ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: Kaya, Kanyang binuong ganap ang mga ito bilang pitong kalangitan sa loob ng dalawang araw at ipinagkaloob sa bawa’t langit ang [sariling] kautusan nito. At Aming pinalamutian ang pinakamababang langit ng mga lampara [mga bituin] bilang bantay [laban sa mga demonyo]. Iyan ang takda ng Ganap na Makapangyarihan, ang Maalam.

Quranenc.com: Pagkadaka ay tumapos Siya sa mga ito bilang pitong langit sa dalawang araw at nagkasi Siya sa bawat langit ng utos dito. Gumayak Kami sa langit na pinakamababa ng mga lampara at bilang pangangalaga. Iyon ay ang pagtatakda [Niya], ang Makapangyarihan, ang Maalam. 


13

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

ICDO: At kapag tumalikod ang mga walang pananampalataya pagkatapos linawin sa kanila ang mga magagandang katangian ng Dakilang Quran at ilan sa mga katangian ng Allah na Dakilang sinasamba, sabihin mo sa kanila: Katiyakan, binalaan ko kayo hinggil sa masidhing kaparusahan na kayo ay wawasakin na katulad ng parusa na iginawad sa sambayanan ni `ad at ni Thamoud noong sila ay hindi naniwala sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha at nilabag nila ang mga Sugo.

Salas/Taron: Nguni’t kung sila ay magsilayo, magkagayon, [O Muhammad] iyong sabihin sa kanila]: “Kayo ay aking binalaan ng isang sai’qah [matinding pagkulog at pagkidlat] tulad ng sai’qah [na pumuksa] sa [mga mamamayan ng] ‘Aad at [Tribu ng] Thamud.

Quranenc.com: Kaya kung umayaw sila ay sabihin mo: “Nagbabala ako sa inyo ng isang lintik tulad ng lintik sa `Ād at Thamūd.


14

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

ICDO: Noong dumating ang Sugo sa sambayanan nina `ad at Thamoud, na sila ay magkakasunud-sunod, na inuutusan nila sila na sambahin lamang ang Allah na Bukod-Tangi na walang katambal, kanilang sinabi sa mga Sugo na ipinadala sa kanila: Kung ginusto ng Allah na aming Rabb na Tagapaglikha na Siya lamang ang aming paniniwalaan at hindi kami sasamba ng anuman bukod sa Kanya, ay katiyakang magpapababa Siya sa amin ng mga anghel mula sa kalangitan bilang mga Sugo, upang anyayahan kami sa anumang iniaanyaya ninyo sa amin, at hindi kayo ang Kanyang ipadadala dahil kayo ay tao lamang na katulad din namin, na kung kaya, anuman ang mensahe na ipinadala ng Allah sa inyo, para sa amin na paniniwala sa Kanya at sa Kanyang Kaisahan ay tinatanggihan namin.

Salas/Taron:

[Iyan ay naganap] nang ang mga sugo ay dumating sa kanilang mga harapan at sa kanilang mga likuran [na nag-aanyayang]: “Wala kayong [dapat] sambahin kundi ang Allah. [Nguni’t] sila ay nagsabing: “Kung ninais ng aming Panginoon, marahil Kanyang pinababa ang mga anghel [at hindi mga taong katulad namin]. Kaya, sa anumang ipinadala sa inyo, kami ay mga di-naniniwala.”

Quranenc.com: noong dumating sa kanila ang mga sugo mula sa harapan nila at mula sa likuran nila, [na nagsasabi]: Huwag kayong sumamba kundi kay Allāh.” Nagsabi sila: “Kung sakaling niloob ng Panginoon namin ay talaga sanang nagpababa Siya ng mga anghel; kaya tunay na kami sa ipinasugo sa inyo ay mga tagatangging sumampalataya.”


15

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

ICDO: At hinggil kay `ad na sambayanan ni Hud ay katotohanang sila ay nagmataas sa kalupaan sa mga alipin ng Allah na wala silang karapatan, at kanilang sinabi na may pagmamayabang: Sino pa ba ang mas matindi ang lakas kaysa sa amin? Hindi ba nila nakita na ang Allah na Siyang lumikha sa kanila ay mas Makapangyarihan at matindi ang Lakas at Kakayahan kaysa sa kanila? Samantalang sila ay kinaugalian na tanggihan ang Aming mga palatandaan at katibayan.

Salas/Taron: Tungkol sa [mamamayan ng] ‘Aad, sila ay mapagmalaki sa mga lupain bagaman ito ay hindi marapat [gawin], at sila ay nagsabi: “Sino ba ang higit na makapangyarihan [sa lakas] kaysa sa amin? [Subali’t] hindi ba nila nakikita na ang Allah na Siyang lumikha sa kanila ay higit na Matindi sa lakas kaysa sa kanila? At kanilang itinatakwil ang Aming mga ayaat [mga babala].

Quranenc.com: Tungkol sa `Ād, nagmalaki sila sa lupain ayon sa hindi karapatan at nagsabi sila: “Sino ang higit na matindi kaysa sa amin sa lakas?” Hindi ba sila nagsaalang-alang na si Allāh na lumikha sa kanila ay higit na matindi kaysa sa kanila sa lakas? Sila dati ay sa mga tanda Namin nagkakaila. 


16

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ

ICDO: Na kung kaya, nagpadala Kami sa kanila ng hangin na napakatindi ang lamig at napakalakas ng ugong nito sa mga araw na napakasama sa kanilang pananaw; upang ipatikim Namin sa kanila ang parusang kaaba-aba at hamak sa kanila rito sa daigdig. Subalit katiyakang ang parusa sa Kabilang-Buhay ay mas higit na kaaba-aba at kahiya-hiya para sa kanila, at walang sinuman ang makatutulong sa kanila upang pigilin sa kanila ang kaparusahan.

Salas/Taron: Kaya, Aming ipinadala sa kanila ang isang nagngangalit na hangin sa mga araw [na kanilang itinuturing bilang] masamang pangitain upang Aming ipalasap sa kanila ang isang kahiya-hiyang parusa sa mundong ito. Subali’t, ang parusa sa kabilang buhay ay higit na kahiya-hiya, at sila ay hindi matutulungan.

Quranenc.com: Kaya nagsugo Kami sa kanila ng isang hanging humahagunot sa mga araw na sawing-palad upang magpalasap Kami sa kanila ng pagdurusa ng kahihiyan sa buhay pangmundo. Talagang ang pagdurusa sa Kabilang-buhay ay higit na kahiya-hiya habang sila ay hindi iaadya.


17

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ICDO: At ang kay Thamoud naman na sambayanan ni Saleh ay katotohanang nilinaw Namin sa kanila ang Daan ng Katotohanan at Landas ng Patnubay, subalit mas pinili nila ang pagkabulag kaysa sa patnubay, na kung kaya, pinuksa Namin sila ng kidlat na parusa na nagpahamak sa kanila; dahil sa kanilang natamo na mga kasalanan sa hindi nila paniniwala sa Allah at pagtanggi nila sa mga Sugo.

Salas/Taron: At sa [Tribu ng] Thamud, sila ay Aming pinatnubayan subali’t higit nilang pinili ang pagiging bulag kaysa sa patnubay; kaya ang pagkulog [o pagkidlat] ng isang kahiya-hiyang parusa ay humablot sa kanila sanhi ng anumang [kasamaang] kanilang lagi nang pinagsumikapan.

Quranenc.com: Tungkol sa Thamūd, nagpatnubay Kami sa kanila ngunit naibigan nila ang pagkabulag higit sa patnubay kaya dumaklot sa kanila ang lintik ng pagdurusang humahamak dahil sa dati nilang kinakamit. 


18

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

ICDO: At iniligtas Namin ang mga naniwala mula sa kaparusahan na siyang naghugot ng kasamaan sa sambayanan nina `ad at Thamoud, at sila na nagkaroon ng takot hinggil sa kaparusahan ng Allah at nagpakatuwid ay nakaligtas.

Salas/Taron: At Aming iniligtas yaong mga naniwala at laging natatakot [sa Allah].

Quranenc.com: Nagligtas Kami sa mga sumampalataya at nangingilag magkasala noon.


19

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

ICDO: At sa Araw na titipunin ang mga kumalaban sa Allah tungo sa Impiyernong-Apoy, na pagsasama-samahin ng mga tagapangasiwa ng Impiyerno ang kauna-unahan sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila,

Salas/Taron: At [alalahanin] ang Araw na ang mga kaaway ng Allah ay titipunin sa Apoy, habang sila ay [itinataboy at], tinipong magkakahanay.

Quranenc.com: Sa Araw na titipunin ang mga kaaway ni Allāh patungo sa Impiyerno kaya sila ay pagpapangkatin.


20

حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ICDO: Hanggang kapag dumating na sila sa Impiyerno ay tatanggihan nila ang kanilang nagawang kasalanan at tetestigo laban sa kanila ang kanilang mga sariling pandinig, mga paningin at mga balat sa kung ano ang kanilang ginawa rito sa daigdig na mga kasalanan at krimen.

Salas/Taron: Hanggang, kapag kanilang marating ito [ang Apoy], ang kanilang mga pandinig at ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga balat ay sasaksi laban sa kanila hinggil sa anumang kanilang lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: hanggang sa kapag dumating sila roon, sasaksi laban sa kanila ang pandinig nila, ang mga paningin nila, at mga balat nila sa dati nilang ginagawa. 


21

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ICDO: At sasabihin nila na mga tinipon sa Impiyerno na mga kumalaban sa Allah sa kanilang mga balat bilang paninisi: Bakit kayo tumetestigo laban sa amin? Sasagutin sila ng kanilang mga balat: Pinagsalita kami ng Allah na Siyang nagpapasalita ng lahat ng bagay, at Siya ang Lumikha sa inyo sa unang pagkakataon pa lamang noong kayo ay wala pa, at sa Kanya kayo ay sasanhiin na pabalikin pagkatapos ng inyong kamatayan para sa pagbabayad at pagtutumbas.

Salas/Taron: At sila ay magsasabi sa kanilang mga balat, “Bakit kayo sumaksi laban sa amin?” Sila [ang kanilang mga balat] ay magsasalita: “Sapagka’t pinangyari ng Allah na kami ay magsalita tulad ng lahat ng bagay na Kanyang pinangyaring [magkaroon ng kakayahang] magsalita: At Siya ang lumikha sa inyo noong una at sa Kanya kayo ay ibabalik.

Quranenc.com: Magsasabi sila sa mga balat nila: “Bakit kayo sumaksi laban sa amin?” Magsasabi ang mga ito: “Nagpabigkas sa amin si Allāh na nagpabigkas sa bawat bagay. Siya ay lumikha sa inyo sa unang pagkakataon at tungo sa Kanya ay panunumbalikin kayo.


22

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ

ICDO: At kayo ay hindi natatakot habang ginagawa ninyo ang mga kasalanan, na matakot na tetestigo laban sa inyo ang inyong mga pandinig, mga paningin at ang mga balat sa Araw ng Muling Pagkabuhay; inaakala ninyo na ang Allah ay hindi Niya batid ang karamihan sa mga kasalanan na inyong ginagawa bilang paglabag ninyo sa Kanya.

Salas/Taron: At hindi ninyo itinatago [o pinangangalagaan] ang inyong mga sarili [laban sa mga kasamaan], upang di-mangyaring ang inyong mga pandinig ay sumaksi laban sa inyo at [gayundin] ang inyong paningin at ang inyong mga balat; subali’t inakala ninyong hindi [lubos na] nababatid ng Allah ang karamihan sa anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: Hindi kayo noon nagtatakip [ng mga sarili] na sumaksi laban sa inyo ang pandinig ninyo, ni ang mga paningin ninyo, at ni ang mga balat ninyo, subalit nagpalagay kayo na si Allāh ay hindi nakaaalam sa marami sa ginagawa ninyo.


23

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ

ICDO: Na kung kaya, ang inyong masamang palagay na iniisip hinggil sa Allah na inyong Tagapaglikha ang siyang nagwasak sa inyo at itinulak kayo sa Impiyerno, na kung kaya, ngayon ay kabilang na kayo sa mga ganap na talunan sa inyong mga sarili at sa inyong mga pamilya.

Salas/Taron: At iyang inyong [maling] pag-iisip na inyong napag-isipan tungkol sa inyong Panginoon ay naghatid sa inyo sa kapahamakan; at kayo ay napabilang sa mga nawalan [o mga talunan].”

Quranenc.com: Yaong pagpapalagay ninyo na ipinagpalagay ninyo sa Panginoon ninyo ay nagpahamak sa inyo kaya kayo ay naging kabilang sa mga lugi.”


24

فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ

ICDO: At kahit na tiisin pa nila ang parusa ay Impiyernong-Apoy pa rin ang kanilang patutunguhan, at kahit na hilingin pa nila na makabalik sa daigdig; upang makapagsimula sila ng paggawa ng kabutihan ay hindi pa rin sila diringgin at hindi pa rin tatanggapin sa kanila ang mga katwiran.

Salas/Taron: Kaya, [kahit] sila man ay magtiis [sa parusa], ang Apoy [pa rin] ang siyang kanlungan para sa kanila at kung sila man ay makiusap upang palubagin [ang Kalooban ng Allah], sila ay hindi kabilang sa mga pinahintulutang magpalubag.

Quranenc.com: Kaya kung makatitiis sila, ang Apoy ay isang tuluyan para sa kanila. Kung magpapasiya sila [kay Allāh], hindi sila kabilang sa mga pasisiyahin. 


25

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

ICDO: At itinalaga Namin sa kanila na mga masasama na mga tumanggi ay ang mga kasamahan din nila na mga masasama mula sa mga Shaytan na tao at jinn, na pinaganda sa kanila ang mga masasamang gawain dito sa daigdig at inanyayahan sila tungo sa mga kahali-halina na mga ipinagbabawal, at pinaganda rin sa kanila ang anuman na patutunguhan nila hinggil sa Kabilang-Buhay, na kung kaya, nakalimutan nila ang mga bagay na ito at inanyayahan sila na hindi paniwalaan ang Muling Pagkabuhay, at sa ganitong kadahilanan ay naging karapat-dapat sa kanila na makapasok sa Impiyerno, kabilang ang mga naunang henerasyon mula sa mga di-naniwala na mga jinn at mga tao. Katiyakan, naging talunan sila sa kanilang gawain dito sa daigdig at ganoon din ang kanilang mga sarili sa Kabilang-Buhay at ang kanilang pamilya.

Salas/Taron: At Aming itinalaga para sa kanila ang mga [kapalagayang-loob na] kasamahan na ginawang kaakit-akit para sa kanila ang anumang [kasalanang] nasa kanilang harapan at anumang [kasalanang] nasa kanilang likuran. At ang salita [o takdang parusa] ay pinangyaring ipinatupad laban sa kanila, kabilang ng mga pamayanang nagsiyaong una sa kanila mula sa [lipon ng mga] jinn at tao. Katotohanan, silang [lahat] ay naging mga nawalan [o mga talunan].

Quranenc.com: Nagtalaga Kami para sa kanila ng mga kapisan at ipang-aakit ng mga ito para sa kanila ang nasa harapan nila at ang nasa likuran nila [na kasalanan]. Nagindapat sa kanila ang hatol sa mga kalipunang nagdaan na noong wala pa sila, kabilang sa jinn at tao. Tunay na sila noon ay mga lugi.


26

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

ICDO: At sinabi ng mga walang pananampalataya na nagpapayuhan sa isa’t isa: Huwag ninyong pakinggan ang Quran at huwag ninyong sundin, at huwag kayong magpasailalim sa mga kautusan nito, at lakasan ninyo ang inyong mga boses sa pamamagitan ng pagsigaw at magsagawa kayo ng pag-iingay kapag binasa ni Muhammad (ﷺ) ang Dakilang Quran; baka sakaling matalo ninyo siya at ititigil niya ang kanyang pagbabasa, at mananalo kayo laban sa kanya.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala ay nagsasabing: “Huwag kayong makinig sa Qur’an na ito, at kayo ay magsalita nang maingay [sa oras ng pagbigkas] nito upang sakali ay inyong mapaglabanan.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: “Huwag kayong makinig sa Qur’an na ito at mag-ingat kayo [sa pagbigkas] dito, nang sa gayon kayo ay mananaig.


27

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ipatitikim Namin sa mga nagsabi ng ganitong salita ang masidhing parusa rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at pagbabayarin Namin sila ng napakasamang pagbabayad na higit pa sa anumang nagawa nilang kasamaan.

Salas/Taron: Nguni’t katiyakan, Aming papangyarihing lumasap ng isang masidhing parusa yaong mga di-naniniwala, at katiyakan, sila ay Aming babayaran para sa kasamaan na kanilang lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: Kaya talagang magpapalasap nga Kami sa mga tumangging sumampalataya ng isang pagdurusang matindi at talagang gaganti nga Kami sa kanila ng pinakamasagwa sa dati nilang ginagawa. 


28

ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

ICDO: Itong pagbabayad na matatamo nila na mga walang pananampalataya bilang kabayaran sa mga kalaban ng Allah ay Impiyerno, at ito ay para sa kanila roon na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan; bilang kabayaran sa kanilang pagtanggi sa Aming mga katibayan at mga palatandaan sa daigdig.

Ang talatang ito ay nagpapatunay sa tindi ng kasalanan ng sinumang inilayo ang mga tao sa Dakilang Quran, at pinigilan sila na magsuri at magabayan nito sa anumang kaparaanan.

Salas/Taron: Iyan ang kabayaran ng mga kaaway ng Allah – ang Apoy. Doon [sa Impiyerno] ang walang hanggang tahanang nakalaan para sa kanila, bilang kabayaran para sa anumang kanilang palagiang pakikipagtalo [o pagtanggi] sa Aming mga ayaat [kapahayagan].

Quranenc.com: Iyon ay ang ganti sa mga kaaway ni Allāh – ang Apoy. Ukol sa kanila roon ang tahanan ng kawalang-hanggan bilang isang ganti dahil sila dati ay sa mga tanda Namin nagkakaila.


29

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ

ICDO: At sinabi ng mga hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, na sila ay nasa Impiyerno: O Allah na aming Rabb na Tagapaglikha! Ipakita Mo sa amin ang dalawang nagligaw sa amin mula sa Iyong nilikha na jinn at tao, dahil ilalagay namin sila sa ilalim ng aming mga paa; upang sila ay mapasakaila-ilaliman ng Impiyerno.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniwala ay magsasabi:”Aming Panginoon, ipakita Mo po sa amin yaong mga nagligaw sa amin mula sa jinn at tao, silang dalawa ay aming ilalagay sa ilalim ng aming mga paa [at pagtatapak-tapakan] upang sila ay mapabilang sa mga pinakaaba.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: “Panginoon namin, magpakita Ka sa amin ng dalawang nagpaligaw sa amin kabilang sa jinn at tao, maglalagay kami sa kanilang dalawa sa ilalim ng mga paa namin upang silang dalawa ay maging kabilang sa mga pinakamababa.”


30

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong nagsabi na ang aming Rabb na Tagapaglikha ay ang Allah na Bukod-Tangi na walang katambal sa pagsamba sa Kanya, pagkatapos sila ay nagpakatuwid sa pagsunod sa Kanyang batas, bababa sa kanila ang mga anghel sa oras ng kanilang kamatayan na sasabihin sa kanila: Huwag kayong matakot sa kamatayan at sa mangyayari pagkatapos nito, at huwag kayong malungkot sa anumang iniwan ninyo na makamundong buhay, at matuwa kayo sa magandang balita ng Al-Jannah (Hardin) na kung saan ito ay ipinangako sa inyo.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga nagsabi: “Ang aming Panginoon ay ang Allah,” pagkaraan sila ay nanindigan(2) [at tumahak sa tamang landas], ang mga anghel ay papanaog sa kanila [at magsasabing]: “Huwag kayong mangamba at huwag kayong malungkot, sapagka’t inyong tanggapin ang magandang balita ng Paraiso na sa inyo ay ipinangako!

(2) Istaqamu. Ito ay isang salita sa wikang Arabik na nangangahulugan ng paninindigan at pagtahak sa tamang daan sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa relihiyon ng Islam, paniniwala at pananalig sa Kaisahan ng Allah, ang pagsamba sa Kanya lamang.

Quranenc.com: Tunay na ang mga nagsabi: “Si Allāh ay ang Panginoon namin,” pagkatapos ay nagpakatuwid, ay magsisibabaan sa kanila ang mga anghel na [mga magsasabi]: “Huwag kayong mangamba, huwag kayong malungkot, at magalak kayo sa Paraiso na sa inyo noon ay ipinangangako.


31

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

ICDO: At sasabihin sa kanila ng mga anghel: Kami ang inyong kaagapay sa buhay dito sa daigdig, at ginagabayan namin kayo at pinangangalagaan bilang kautusan ng Allah, at ganoon din, kami rin ang inyong kasama sa Kabilang-Buhay, at para sa inyo sa Al-Jannah (Hardin) ang lahat ng kalugud-lugod sa inyong mga sarili na kayo ang pipili, at bagay na magpapapanatag ng inyong mga paningin, at kahit ano ang inyong kahilingan ay matatagpuan ninyo kaagad sa inyong harapan,

Salas/Taron: Kami [mga anghel] ay inyong naging mga kaibigan sa makamundong buhay at sa kabilang buhay. Para sa inyo doon [sa Paraiso] ay ang anumang minimithi ng inyong mga sarili, at para sa inyo doon ay ang anumang inyong kahilingan.

Quranenc.com: Kami ay mga katangkilik ninyo sa buhay sa Mundo at sa Kabilang-buhay. Ukol sa inyo roon ang ninanasa ng mga sarili ninyo at ukol sa inyo roon ang anumang hinihiling ninyo, 


32

نُزُلا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

ICDO: Bilang parangal at pag-iistima at biyaya sa inyo mula sa Allah na Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa inyong kasalanan, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa inyo.

Salas/Taron: Bilang isang [maganda at kaaya-ayang] panuluyan mula sa [Allah, ang] Mapagpatawad, Maawain.”

Quranenc.com: bilang isang pang-aliw mula sa Mapagpatawad, Maawain.”


33

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ICDO: Wala nang sinuman na hihigit pa ang kabutihan sa salita na binibigkas ng sinumang nag-aakay tungo sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah at pagsamba sa Kanya nang bukod-tangi at gumawa ng kabutihan na kanyang sinabi: Katiyakan, ako ay kabilang sa mga Muslim na ganap na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah at sa Kanyang batas.

Dito sa talatang ito ang pag-uutos ng Allah sa pag-aanyaya o da`wah tungo sa Allah, at pagpapaliwanag sa katangian ng mga marurunong ng kaalaman na nag-aakay tungo sa Allah nang may katiyakan, ayon sa dinalang mensahe ng Sugo ng Allah na si Propeta Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: At sino ba ang higit na mabuti sa pananalita kaysa sa isang nag-aanyaya [tungo] sa [landas ng] Allah, at gumagawa ng mga gawaing matuwid, at nagsasabing: “Katotohanan ako ay kabilang sa mga Muslim [na tumatalima sa Allah].”

Quranenc.com: Sino pa ang higit na maganda sa sinasabi kaysa sa sinumang nag-anyaya tungo kay Allāh, gumawa ng maayos, at nagsabi: “Tunay na ako ay kabilang sa mga muslim.”


34

وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

ICDO: At hindi maaaring magkaparehas ang kabutihan ng mga yaong naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang batas at naging mabuti sa mga nilikha ng Allah, at ang kasamaan ng mga yaong di-naniwala sa Kanya at lumabag sa Kanyang ipinag-utos at naging masama sa Kanyang mga nilikha. Ilayo mo sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad at lawak ng pang-unawa at iyong pagiging mabuti ang sinuman na naging masama sa iyo, at tumbasan mo ang pagiging masama niya ng pagiging mabuti mo sa kanya, at sa pamamagitan nito siya na naging masama sa iyo na nagkaroon kayo ng alitan sa isa’t isa ay magiging malapit na maawain sa iyo.

Salas/Taron: Hindi magkatulad ang mabuting gawa at ang masamang [gawa]. Iwaksi [ang kasamaan sa pamamagitan] ng [paggawa ng] mabuti, sanhi nito, siya na may namamagitang galit sa iyo ay [magiging] tila isang matalik na kaibigan.

Quranenc.com: Hindi nagkakapantay ang magandang gawa at ni ang masagwang gawa. Magtulak ka [sa masagwa] sa pamamagitan ng siyang higit na maganda, at biglang [siya na] ang sa pagitan mo at sa pagitan niya ay may pagkamuhi ay [magiging] para bang siya ay isang katangkilik na matalik. 


35

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

ICDO: At walang ginabayan sa ganitong mabuting pag-uugali maliban sa yaong tinitiis ang kanilang mga sarili sa anumang hindi kanais-nais, at pinilit nila ang kanilang mga sarili na gumawa ng anumang kalugud-lugod sa paningin ng Allah, at walang ginabayan sa ganitong katangian maliban sa sinumang pinagkalooban ng masaganang kaligayahan sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Nguni’t walang ginagawaran nito maliban yaong matiisin [sa mga pagsubok] – at walang ginagawaran nito maliban ang isang nag-aangkin ng malaking bahagi [ng kabutihan].

Quranenc.com: Walang ginagawaran nito kundi ang mga nagtiis at walang ginagawaran nito kundi ang may isang bahaging dakila. 


36

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ICDO: At kung si Shaytan ay uudyukan at lilinlangin ang iyong sarili upang ikaw ay madala sa pagtutumbas ng masama sa sinumang gumawa ng masama sa iyo, ay hilingin mo ang kalinga ng Allah at ipaubaya mo ang sarili mo sa Kanya, dahil walang pag-aalinlangan, ang Allah, Siya ay As-Samee– Ganap na Nakakarinig sa iyong paghingi ng kalinga, na Al-Aleem – Ganap na Nakaaalam sa kalagayan ng lahat ng Kanyang nilikha.

Salas/Taron: At kung may dumating sa iyo mula sa satanas ng isang masamang udyok, magkagayon, humingi ka ng paglingap sa Allah. Katotohanan, Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Maalam.

Quranenc.com: Kung ibubuyo ka nga mula sa demonyo ng isang pambubuyo ay magpakupkop ka kay Allāh. Tunay na Siya ay and Madinigin, ang Maalam. 


37

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

ICDO: At kabilang sa mga katibayan ng Allah sa Kanyang nilikha at mga palatandaan ng Kanyang Kaisahan at ang ganap na Kanyang kapangyarihan ay ang pagkakaiba ng gabi at araw at ang pagpapalit-palitan nito, at gayundin ang pagkakaiba ng araw sa buwan at ang pagpapalit-palitan nito, at ang lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa at pangongontrol. Huwag kayong magpatirapa sa araw at sa buwan – dahil ang dalawang ito ay pinangangasiwaan lamang at nilikha, bagkus ay magpatirapa kayo sa Allah na lumikha ng mga ito, kung kayo ay tunay na sumasamba sa Kanya na Bukod-Tangi na walang katambal,

Salas/Taron: At kabilang sa Kanyang mga ayaat [o tanda] ay ang gabi at ang maghapon, at ang araw at ang buwan. Huwag kayong magpatirapa sa araw o sa buwan sa halip kayo ay magpatirapa sa Allah na Siyang lumikha sa kanila, kung [tunay ngang] Siya ang inyong sinasamba.

Quranenc.com: Kabilang sa mga tanda Niya ang gabi at ang maghapon, at ang araw at ang buwan. Huwag kayong magpatirapa sa araw ni sa buwan. Magpatirapa kayo kay Allāh na lumikha sa mga ito, kung nangyaring kayo ay sa Kanya sumasamba. 


38

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ

ICDO: At kapag sila ay nagmataas na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah na hindi sila nagpatirapa sa Allah, ay katiyakang ang mga anghel na nasa iyong Rabb na Tagapaglikha ay hindi sila nagmamataas, sa halip sila ay nagpapatirapa sa Kanya sa gabi at araw at dinarakila nila na inilalayo sa anumang kakulangan, at hindi sila nagsasawa at hindi sila napapagod.

Salas/Taron: Nguni’t kung sila ay nagmamalaki – magkagayon, yaong [mga anghel na] malalapit sa iyong Panginoon ay lumuluwalhati sa Kanya sa gabi at sa maghapon, at sila ay walang [anumang nararamdamang] kapaguran.

Quranenc.com: Ngunit kung nagmalaki sila, ang mga nasa piling ng Panginoon mo ay nagluluwalhati sa Kanya sa gabi at maghapon habang sila ay hindi nanghihinawa. 


39

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ICDO: At kabilang sa mga palatandaan ng Kaisahan ng Allah at Kanyang kakayahan; ay makikita mo ang kalupaan na tuyot na walang anumang tumutubong pananim, subalit kapag ibinaba Niya rito ang ulan ay magkakaroon ito ng buhay sa pamamagitan ng pagsibol ng mga pananim at ito ay lalaki at lalago. Katiyakan, ang nagbigay ng buhay sa kalupaang ito pagkatapos nitong maging tuyot ay Siya rin ang may kakayahan na buhaying muli ang Kanyang mga nilikha pagkatapos ng kanilang kamatayan, dahil walang pag-aalinlangan, Siya ay Makapangyarihan sa lahat ng bagay, na kung kaya, dahil sa Kanyang kapangyarihan na kayang Niyang buhayin ang kalupaan pagkatapos nitong matuyot, ay gayundin, Siya rin ang May Ganap na Kakayahan na buhayin ang mga namatay.

Salas/Taron: At kabilang sa Kanyang mga ayaat [tanda ay ito]; na iyong nakikita ang lupa na [dati ay] tigang, nguni’t kapag Aming ibinaba ang tubig [o ulan] dito, ito ay gumagalaw at [ang mga pananim nito] ay tumutubo. Katotohanan, Siya na nagbigay ng buhay nito [ng lupa], ay Siya ring magbibigay ng buhay sa [dati ay] patay. Katotohanan Siya ay may kakayahan sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Kabilang sa mga tanda Niya ay na ikaw ay nakakikita na ang lupa ay tigang ngunit kapag nagpababa Kami sa ibabaw nito ng tubig ay gumalaw-galaw ito at lumago ito. Tunay na ang nagbigay-buhay rito ay talagang tagabigay-buhay sa mga patay. Tunay na Siya sa bawat bagay ay May-kakayahan.  


40

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong lumihis sa katotohanan at hindi pinaniniwalaan ang Dakilang Quran at binabago ang kahulugan nito, ay hindi ito naililihim sa Amin, kundi Kami ay ganap na Tagapagmasid sa kanila. Na kung kaya, siya na hindi naniniwala sa mga talata ng Allah na siyang itatapon sa Impiyerno ay mas higit ba o siya na darating sa Kabilang-Buhay na ligtas mula sa parusa ng Allah, na karapat-dapat sa Kanyang gantimpala; dahil sa kanyang paniniwala sa Allah at sa Kanyang mga talata? Gawin ninyo, O kayong mga walang paniniwala, ang anuman na nais ninyo dahil ang Allah sa katotohanan, ay Baseer – Ganap na Nababatid Niya ang inyong mga ginagawa, na walang anuman ang naililihim sa Kanya, at sa pamamagitan nito kayo ay pagbabayarin. At ito ay hamon at babala sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga naghahasik ng kalihisan sa Aming mga ayaat [kapahayagan] ay hindi nakakakubli sa Aming [Kaalaman]. Kaya, ang isa bang itatapon sa Apoy ay nakahihigit o ang isang dumating na ligtas sa Araw ng Pagkabuhay na Muli? Inyong gawin ang anumang inyong nais. Katotohanan, Kanyang Ganap na Nakikita ang anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: Tunay na ang mga lumilihis sa mga tanda Namin ay hindi nakakukubli sa Amin. Kaya ba ang sinumang itatapon sa Apoy ay higit na mabuti o ang sinumang darating nang ligtas sa Araw ng Pagbangon? Gawin ninyo ang niloob ninyo; tunay na Siya sa ginagawa ninyo ay Nakakikita. 


41

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong tinanggihan ang Dakilang Quran noong ito ay dumating sa kanila, ay pupuksain sila at parurusahan, dahil walang pag-aalinlangan, ang Dakilang Quran na ito ay kagalang-galang dahil sa pagdakila ng Allah dito at ang pangangalaga Niya rito mula sa anumang pagbabago at pagpapalit,

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga di-naniwala sa mensahe [ng Islam] nang ito ay dumating sa kanila [ay magtatamo ng kaparusahan]. At katotohanan, ito [ang Qur’an] ay isang makapangyarihang Aklat.

Quranenc.com: Tunay na ang mga tumangging sumampalataya sa paalaala noong dumating ito sa kanila [ay parurusahan.] Tunay na ito ay talagang isang Aklat na makapangyarihan. 


42

لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ICDO: Na kung kaya, hindi ito maaaring malapitan o mapasukan ng anumang kamalian kahit saanmang dako magmumula at walang anuman ang makasisira nito, dahil ito ay pinangangalagaan mula sa pagbabawas o pagdaragdag, na ito ay ipinahayag ng Allah na Hakeem – Ganap na Maalam na nangangasiwa sa Kanyang mga alipin, na Hameed – Ganap na Kapuri-puri sa Kanyang mga ganap na katangian at mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: Ang kabulaanan ay hindi makalalapit mula sa harapan nito at maging sa likuran nito, [ito ay] isang kapahayagan mula sa [Isang] Tigib ng Karunungan, Kapuri-puri.

Quranenc.com: Hindi pumupunta rito ang kabulaanan mula sa harapan nito ni mula sa likuran nito. [Ito ay] isang pagbababa mula sa Marunong, Kapuri-puri. 


43

مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

ICDO: At anuman ang sinasabi sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay walang iba kundi katulad din ng sinabi ng mga nauna kaysa sa kanila na mga tao sa mga Sugo na ipinadala sa kanila, na kung kaya, magtiis ka sa anumang matatamo mo sa Daan ng pagpapalaganap ng Islam tungo sa Allah. Katiyakan, ang Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha ay Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsisisi, at nagpaparusa sa sinumang nagpupumilit sa kanyang di-paniniwala at pagtanggi.

Salas/Taron: Walang sinabi sa iyo [O, Muhammad] maliban kung ano ang sinabing [mensahe] sa mga sugong nauna sa iyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang Siyang may tangan ng kapatawaran, at Siya ang may tangan ng mahapding kaparusahan.

Quranenc.com: Walang sinasabi sa iyo malibang sinabi na sa mga sugo noong wala ka pa; tunay na ang Panginoon mo ay talagang may pagpapatawad at parusang masakit.  


44

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

ICDO: At kung ginawa lamang Namin ang Dakilang Quran na ito, na Aming inihayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), sa wikang banyaga ay sinabi na ng mga walang pananampalataya: Bakit hindi nilinaw ang mga talata nito upang maintindihan namin at malaman, na kung kaya, ang Dakilang Quran ba na ito ay wikang banyaga, samantalang ang wikang pinagpahayagan nito ay Arabic? Ito ay hindi maaaring mangyari. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Ang Dakilang Quran na ito ay para sa mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo bilang gabay mula sa pagkaligaw, at gamot sa anumang nilalaman ng mga dibdib na mga pag-aalinlangan at mga sakit, at ang mga yaong hindi naniwala sa Dakilang Quran ay may pagkabingi ang kanilang mga tainga mula sa pakikinig at pagsusuri nito, dahil ang kanilang mga puso ay bulag na di-nagagabayan, at sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay katulad ng isa na tinatawag na nasa malayong lugar na hindi niya naririnig ang nananawagan sa kanya at hindi niya tinutugunan.

Salas/Taron: At kung ito ay Aming ginawa bilang Qur’an na nasa isang banyagang wika [at hindi sa Arabe], katiyakang sila ay magsasabing: “Bakit ang mga aayat [o talata] nito ay hindi ipinaliwanag nang masusi [sa aming sariling wika]?” Ito ba ay isang banyagang [pagbigkas] nguni’t isang arabo [ang sugo]? Sabihin: “Ito ay para sa mga naniniwala, [bilang] isang patnubay at lunas.” At yaong mga di-naniniwala [sa Qur’an], sa kanila ay pagkabingi sa kanilang mga tainga, at pagkabulag sa kanilang mga mata. Sila yaong mga [katulad niyaong mga di-nakakarinig habang] tinawagan mula sa malayong pook.

Quranenc.com: Kung sakaling gumawa Kami rito bilang isang Qur’ān na di-Arabe ay talaga sanang nagsabi sila: “Bakit kaya hindi dinetalye ang mga talata nito? [Ito] ba ay di-Arabe at Arabe [ang Sugo]? Sabihin mo: “Ito para sa mga sumampalataya ay isang patnubay at isang lunas.” Ang mga hindi sumasampalataya, sa mga tainga nila ay may kabingihan, at ito sa kanila ay pagkabulag. Ang mga iyon ay tinatawag mula sa isang pook na malayo. 


45

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

ICDO: At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousa ang Tawrah na katulad ng pagkakaloob Namin sa iyo ng Quran, O Muhammad (ﷺ), subalit nagkasalungatan hinggil sa Tawrah ang kanyang sambayanan: mayroon sa kanila ang naniwala at mayroon naman ang hindi. Kung hindi lamang nauna nang pinagpasiyahan ang salita ng iyong Rabb na Tagapaglikha na itinakda ang pag-aantala sa kaparusahan ng iyong sambayanan ay kaagad nang iginawad ang pagpaparusa sa kanila na mga walang pananampalataya, subalit katotohanan, ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay nasa pag-aalinlangan sa Dakilang Quran nang matinding pag-aalinlangan.

Salas/Taron: At katiyakan Aming ipinagkaloob kay Moises ang kasulatan, nguni’t ang di-pagkakasundo ay namayani roon. At kung hindi lamang sa isang salita na ipinauna mula sa iyong Panginoon marahil ito ay [malaon nang] napagpasiyahan sa kanilang pagitan. At katotohanan, sila ay nasa labis na pag-agam-agam hinggil dito [sa Qur’an].

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan, ngunit nagkakaiba-iba hinggil doon. Kung hindi dahil sa isang salitang nauna mula sa Panginoon mo ay talaga sanang humusga sa pagitan nila. Tunay na sila ay talagang nasa isang pagdududa roon, na nag-aalinlangan. 


46

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ

ICDO: Sinuman ang gumawa ng mabuti na sumunod sa Allah at sa Kanyang Sugo ay para rin lamang sa kanyang sarili ang gantimpala ng kanyang gawain, at sino naman ang naging masama at nilabag niya ang Allah at ang Kanyang Sugo ay para sa kanyang sarili ang parusa ng kanyang ginawa. At hindi dinadaya ng Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha ang Kanyang mga alipin sa pagbabawas ng kabutihan o pagdaragdag ng kasamaan.

Salas/Taron: Sinuman ang gumawa ng mga gawaing matuwid – ito ay para sa [kapakanan ng] kanyang sariling kaluluwa; at sinuman ang gumawa ng kasamaan, ito ay laban dito [sa kapariwaraan ng kanyang sarili]. At ang iyong Panginoon ay hindi kailanman naging di-makatarungan sa [Kanyang] mga alipin.

Quranenc.com: Ang sinumang gumawa ng maayos ay para sa sarili niya. Ang sinumang nagpasagwa ay laban dito. Ang Panginoon mo ay hindi palalabag sa katarungan sa mga alipin [Niya]. 


47

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ

ICDO: Tungo sa Allah lamang na Bukod-Tangi na walang katambal isinasangguni ang kaalaman hinggil sa pagkagunaw ng daigdig, dahil katiyakang walang sinuman ang nakaaalam nito kung kailan mangyayari bukod sa Kanya, at walang mga bunga na lumalabas mula sa ubod nito, at walang anumang dinadala ng babae sa sinapupunan at walang anumang ipinanganak nito kundi nasa kaalaman ng Allah, at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya. At sa Araw na tatawagin ng Allah ang mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang pag-aalipusta sa kanila at paglalantad ng kanilang pagtanggi o di-paniniwala: Nasaan na ang Aking mga katambal na itinatambal ninyo sa pagsamba sa Akin? Kanilang sasabihin: Ipinaaalam Namin sa Iyo na walang sinuman sa amin ang tetestigo ngayon na Ikaw ay mayroong katambal.

Salas/Taron: [Tanging] Sa Kanya nakaugnay ang kaalaman ng [takdang] Oras. Walang prutas ang sumusulpot sa kalukop nito at walang babae ang magdadalantao o magsisilang maliban nasa Kanya ang Kaalaman. At sa Araw [na] Siya ay mananawagan sa kanila [sa mga mushrik at magsasabing]: “Nasaan ang [mga diyus-diyusang inyong iniaakibat bilang] Aking mga katambal?” Sila ay magsasabing: “Aming inihahayag sa Iyo [O Allah] na wala nang [nalalabi pang] kabilang sa amin ang sumasaksi [sa maling pag-akibat na iyan sa Iyo].”

Quranenc.com: Sa Kanya iniugnay ang kaalaman sa Huling Sandali. Walang lumalabas na anumang mga bunga mula sa mga saha ng mga ito at walang nagbubuntis na anumang babae ni nagsisilang malibang nasa kaalaman Niya. At sa araw na Siya ay tatawag sa kanila; Nasaan ang [sinasabi ninyong] mga katambal ko? Sila ay magsasabi: Ipinaaalam namin sa Iyo, na walang sinuman sa amin ngayon ang makapagbibigay-saksi [na Ikaw ay mayroong katambal].


48

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ

ICDO: At maglalaho mula sa kanila na sumamba ng iba ang kanilang sinamba na itinambal nila sa Allah, at hindi nila mapakikinabangan ang mga ito, at matitiyak nila na wala na silang matatakbuhan mula sa kaparusahan ng Allah at hindi na sila makaliligtas mula rito.

Salas/Taron: At naglaho mula sa kanila ang [mga diyus-diyusan na] kanilang dating dinadalanginan noon [sa mundo], at kanilang matitiyak na sila ay walang pook na matatakasan [para sa kanilang mga sariling kaligtasan].

Quranenc.com: Nawala sa kanila ang dati nilang dinadalanginan noong una. Makatitiyak sila na walang ukol sa kanilang anumang mapupuslitan. 


49

لا يَسْأَمُ الإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ

ICDO: Hindi nagsasawa ang tao sa kanyang panalangin sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha na humihingi ng kanyang ikabubuting makamundo, at kapag nangyari sa kanya ang kahirapan at kagipitan ay mawawalan siya ng pag-asa mula sa Awa ng Allah at nasa pagdadalamhati.

Salas/Taron: Ang tao ay hindi napapagod mula sa pagsusumamo ng mga mabubuting [bagay]; nguni’t kung ang kasamaan ay sumaling sa kanya, siya ay nanlulumo at nawawalan ng pag-asa.

Quranenc.com: Hindi nanghihinawa ang tao sa pagdalangin ng kabutihan. Kung sumaling sa kanya ang kasamaan, nalagutan ng pag-asa at nawala ng pag-asa [siya].  


50

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

ICDO: At katotohanan, kapag ipinatikim Namin sa tao ang biyaya mula sa Amin pagkatapos ng kahirapan at pagsubok ay hindi siya tatanaw ng utang na loob sa Amin, sa halip siya ay magmamalabis sa pagsagawa ng kasalanan at kanyang sasabihin: Ito ay nakamtan ko; dahil sa ako ay karapat-dapat para rito, at hindi ko iniisip na ang Pagkagunaw ng Daigdig ay mangyayari, at ito ang hindi niya paniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli. Subalit kung sakali na darating ang Pagkagunaw ng Daigdig ay katiyakang ako ay magbabalik sa Allah na aking Rabb na Tagapaglikha na mayroon ako mula sa Kanya na Al-Jannah (Hardin).

Samakatuwid, walang pag-aalinlangan, ipapakita Namin sa mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang kanilang mga nagawang kasalanan, at ipalalasap Namin sa kanila ang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: At kung siya ay Aming palasapin ng habag mula sa Amin pagkatapos ng kahirapang kanyang dinanas, katiyakan na kanyang sasabihin: “Ito ay [nararapat] sa akin [sanhi ng aking kahusayan, kaalaman at kakayahan]; sa aking palagay ang Oras ay hindi darating. At, kung ako man ay ibabalik sa aking Panginoon, katotohanan, mayroong nakalaang pinakamainam para sa akin mula sa Kanya.” Nguni’t katiyakan, Aming ipababatid sa mga di-naniwala ang tungkol sa anumang kanilang ginawa, at katiyakang Aming ipalalasap sa kanila ang isang mabigat na parusa.

Quranenc.com: Talagang kung nagpalasap Kami sa kanya ng isang awa mula sa Amin noong matapos ng kariwaraang sumaling sa kanya ay talagang magsasabi nga siya: “Ito ay ukol sa akin at hindi ako nagpapalagay na ang Huling Sandali ay sasapit. Talagang kung pinanumbalik ako sa Panginoon ko, tunay na ukol sa akin sa ganang Kanya ay talagang pinakamaganda.” Talagang magbabalita nga Kami sa mga tumangging sumampalataya ng ginawa nila at talagang magpapalasap nga Kami sa kanila ng isang pagdurusang magaspang. 


51

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ

ICDO: At kapag biniyayaan Namin ang tao ng kalusugan o kabuhayan o hindi kaya ay iba pa, siya ay tatalikod at hindi susunod sa katotohanan, subalit kapag dumating sa kanya ang kahirapan, siya ay nananalangin nang maraming panalangin upang ilayo ang kahirapan na nangyari sa kanya, na kung kaya, kinikilala niya ang Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha sa oras ng kagipitan, at hindi niya kinikilala sa oras ng kasaganaan.

Salas/Taron: At kapag Aming iginawad sa tao ang kabutihang-loob, siya ay lumalayo at humihiwalay [o mapagsarili]; nguni’t kapag ang kasamaan ay sumaling sa kanya, magkagayon, siya ay walang patid sa [haba ng] pagdalangin.

Quranenc.com: Kapag nagbiyaya Kami sa tao ay umaayaw siya at naglalayo siya ng sarili niya. Kapag sumaling sa kanya ang kasamaan, [siya ay] may panalanging malawak].  


52

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga walang pananampalataya: Sabihin nga ninyo sa akin, kung ang Dakilang Quran na ito ay mula sa Allah, at pagkatapos ay tinanggihan ninyo ay wala nang sinupaman ang mas ligaw kaysa sa inyo; dahil kayo ay lumalayo nang pagkalayu-layo mula sa katotohanan sa pamamagitan ng hindi ninyo paniniwala sa Dakilang Quran at sa pagtanggi ninyo rito.

Salas/Taron: Sabihin: “Isinasaalang-alang ba ninyo: kung ito [ang Qur’an] ay nagmula sa Allah, pagkaraan, ito ay hindi ninyo pinaniwalaan, sino ba ang higit na naliligaw kaysa sa isang labis sa pagsalungat [sa mensahe ng Islam].”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nagsaalang-alang ba kayo kung nangyaring [ang Qur’an na] ito ay mula sa ganang kay Allāh, pagkatapos ay tumanggi kayong sumampalataya rito, sino pa ang higit na ligaw kaysa sa sinumang siya ay na nasa isang hidwaang malayo?” 


53

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, ipapakita Namin sa kanila na mga hindi naniwala ang Aming mga palatandaan sa mga kalangitan at kalupaan, at ang anumang ginagawa ng Allah dito sa dalawang ito na mga dakilang pangyayari, at sa kanila mismong mga sarili at ang mga nasa loob nito na mga kamangha-manghang palatandaan ng Allah at Kanyang mga magagandang nilikha, hanggang mapatunayan nila mula sa mga palatandaang ito ang patunay na walang pag-aalinlangang ang Dakilang Quran ay katotohanan na ipinahayag mula sa Allah na Tagapaglikha ng lahat ng nilalang. Hindi pa ba sapat sa kanila ito bilang tanda na ang Dakilang Quran ay katotohanan, at ang sinumang nagdala nito ay totoo bilang pagtetestigo ng Allah? Katiyakan, ang Allah ay Shaheed – Saksi na Siya ay tumetestigo rito bilang patunay na Siya ay Ganap na Nakababatid sa lahat ng bagay, at wala nang hihigit pa na mas dakila kaysa sa pagtestigo ng Allah.

Salas/Taron: Aming ipakikita sa kanila ang Aming mga ayaat [mga tanda] sa buong [abot-tanaw ng mga alapaap o] santinakpan, at sa kanilang mga sarili, hanggang maging malinaw sa kanila na ito ang katotohanan. Hindi pa ba sapat na ang iyong Panginoon ang Siyang Saksi hinggil sa lahat ng bagay?

Quranenc.com: Magpapakita Kami sa kanila ng mga tanda Namin sa mga abot-tanaw at sa mga sarili nila hanggang sa luminaw para sa kanila na ito ay ang katotohanan. Hindi ba nakasapat ang Panginoon mo na Siya sa bawat bagay ay Saksi?  

54

أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

ICDO: Dapat ninyong mabatid na sila na mga walang pananampalataya ay nasa matinding-matinding pag-aalinlangan mula sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan. Samakatuwid, dapat ninyong mabatid na ang Allah ay saklaw ng Kanyang Kaalaman, Kakayahan, Kapangyarihan ang lahat ng bagay, at wala anuman ang naililihim sa Kanya rito sa kalupaan at gayundin sa kalangitan.

Salas/Taron: Walang alinlangan, sila ay nasa pag-aalinlangan hinggil sa kanilang pakikipagharap sa kanilang Panginoon. Tunay na Kanyang nasasaklawan ang lahat ng bagay?

Quranenc.com: Pansinin, tunay na sila ay nasa isang pag-aalangan sa pakikipagkita sa Panginoon nila. Pansinin, tunay na Siya sa bawat bagay ay nakasasaklaw.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.