Surah 40: Ghafir

غافر
ANG MAPAGPATAWAD

Bahagi: 24 – Kabanata: 40 – Talata: 85
Ayos ng pagkapahayag: 61
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Fussilat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

حم

ICDO: Ha-Mĩm – Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Ha, Mim.(1)

(1) Ha, Mim. – ito ay binibigkas na [Ha Mim]. Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an.

Quranenc.com: Ḥā. Mīm.


2

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

ICDO: Ibinaba ang Kabanal-banalan na Quran na ito kay Propeta Muhammad (ﷺ) mula sa Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na nakokontrol Niya sa pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan ang lahat ng Kanyang mga nilikha, na Al-`Aleem – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay.

Salas/Taron: Ang Kapahayagan ng Aklat [ang Qur’an] ay nagmula sa Allah, ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maalam.

Quranenc.com: Ang pagbababa ng Aklat ay mula kay Allāh, ang Makapangyarihan, ang Maalam.


3

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

ICDO: Na Tagapagpatawad ng kasalanan ng mga nagkakasala, at Tagatanggap ng mga nagbabalik-loob at humihingi ng kapatawaran, Tagaparusa nang masidhi sa sinumang nagmamataas o nagmamalaki sa pamamagitan ng pagsagawa ng kasalanan, at Siya ay Nagtatangan at Tagapagkaloob ng biyaya, pagmamagandang-loob sa Kanyang mga alipin na sumusunod, La i-la-ha il-la Hu-wa – walang sinumang Ilah  – Diyos na sinasamba o bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, – na sa Kanya magbabalik ang lahat ng Kanyang nilikha sa Araw ng Pagbabayad at tutumbasan ang sinuman sa anuman na karapat-dapat na para sa kanya na kabayaran.

Salas/Taron: [Siya] ang nagpapatawad ng mga kasalanan, ang tumatanggap ng pagsisisi, ang mahigpit sa pagpaparusa, ang nagtataglay ng kasaganaan. Walang diyos maliban sa Kanya, [at] sa Kanya ang huling patutunguhan.

Quranenc.com:  ang Tagapatawad ng pagkakasala, ang Tagatanggap ng pagbabalik-loob, ang Matindi sa pagpaparusa, ang May-kaya. Walang Diyos kundi Siya; sa Kanya ang kahahantungan.


4

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ

ICDO: Walang nakikipagtalo hinggil sa mga talata ng Dakilang Quran at mga katibayan nito sa Kaisahan ng Allah, na tinatapatan nito ang kamalian maliban sa mga tumanggi na tinanggihan ang Kanyang Kaisahan, na kung kaya, huwag kang magpalinlang, O Muhammad (ﷺ), sa kanilang kagalingan sa paglalakbay na pagparoon at pagparito dahil sa pangangalakal, at sa sarap at kinang ng makamundong buhay na mayroon sila.

Salas/Taron: Walang nakikipagtalo hinggil sa mga ayaat [o kapahayagan] ng Allah maliban yaong mga di-naniniwala. Kaya, huwag kang palilinlang sa kanilang [malaya at walang saysay na] magparoo’t parito sa buong lupain [upang magliwaliw].

Quranenc.com: Walang nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni Allāh kundi ang mga tumangging sumampalataya, kaya huwag manlinlang sa iyo ang paggala-gala nila sa lupain.


5

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

ICDO: Tumanggi ang mga nauna sa kanila na walang pananampalataya, ang mga sambayanan ni Nuh at ang mga sumunod pa sa kanila na mga sambayanan na inilantad nila ang kanilang pakikipaglaban sa mga Sugo na katulad ng ginawa ng sambayanan ni `ad at ni Thamoud, dahil sila ay nagpasiya na gumawa ng masama laban sa kanilang mga Sugo at nagsama-sama sila sa masamang balakin o hindi kaya ay sa pagpatay, at nagplano ang bawat sambayanan sa mga nasyon na ito na walang pananampalataya na patayin ang bawat Sugo na ipinadala sa kanila, at sila ay nakipagtalo ng kamalian upang imali nila sa pamamagitan ng pakikipagtalo ang katotohanan, na kung kaya, pinarusahan Ko sila, na kung paano naging aral at magsisilbing babala ang Aking pagpaparusa sa kanila sa sinumang darating pagkatapos nila!

Salas/Taron: Ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil ng una sa kanila at ang mga magkakaanib [na di-naniniwala] pagkaraan nila, at bawa’t pamayanan [na di-naniniwala] ay nagtangka [ng masamang balakin] laban sa kanilang sugo upang siya ay paslangin at sila ay nakipagtalo sa pamamagitan ng [paggamit ng] kabulaanan upang [tangkaing] ipawalang-saysay sa pamamagitan nito ang katotohanan. Kaya, sila ay Aking hinablot [ng parusa] at sadyang [kagimbal-gimbal] ang Aking Parusa.

Quranenc.com: Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Noe at ang mga lapian noong matapos nila. Nagtangka ang bawat kalipunan sa sugo nila upang dumaklot doon. Nakipagtalo sila sa pamamagitan ng kabulaanan upang magpamali sa pamamagitan nito sa katotohanan. Kaya dumaklot Ako sa kanila kaya papaano na ang parusa Ko!  


6

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

ICDO: At kung paano naging karapat-dapat ang parusa sa mga naunang sambayanan na tumanggi sa mga Sugo na ipinadala sa kanila ay ganoon din sa mga yaong di-naniwala na magiging makatarungan din sa kanila ang kaparusahan, na sila ang mga maninirahan sa Impiyerno.

Salas/Taron: At ganyan ang salita [o takda] ng iyong Panginoon na pinangyaring ipatupad para sa mga di-naniwala – na sila ay maninirahan sa Apoy.

Quranenc.com: Sabihin mo: Gayon nagindapat ang salita ng Panginoon mo sa mga tumangging sumampalataya, na sila ay mga maninirahan sa Apoy.


7

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

ICDO: Ang mga yaong nagpapasan ng `Arsh (Trono) ng Allah na mga anghel at gayundin ang mga nakapalibot sa `Arsh na kabilang din sa kanila, ay niluluwalhati nila ang Allah na malayo sa anumang kakulangan, at pinupuri nila sa kaparaanan na karapat-dapat sa Kanya, at pinaniniwalaan nila Siya nang tunay at ganap na paniniwala, at humihingi sila sa Kanya ng kapatawaran para sa mga mananampalataya, na kanilang sinasabi: O Allah na aming Rabb na Tagapaglikha! Saklaw ng Iyong awa at kaalaman ang lahat ng bagay, na kung kaya, patawarin Mo ang mga yaong nagbalik-loob sa Iyo mula sa pagsamba ng iba at sa mga kasalanan, at sinunod nila ang Daan na ipinag-utos Mo sa kanila na kanilang tatahakin, na ito ay Islam, at ilayo Mo sila mula sa kaparusahan sa Impiyerno at sa mga kalagim-lagim na mangyayari roon!

Salas/Taron: Yaong mga [anghel na] pumapasan ng Trono [ng Allah] at yaong mga nasa paligid nito ay lumuluwalhati sa mga papuri ng kanilang Panginoon, at sila ay [tapat na] naniwala sa Kanya, at humihingi ng kapatawaran para sa mga naniwala [na nagsasabing]: “Aming Panginoon, nasasaklawan Mo po ang lahat ng bagay sa [ilalim ng] Iyong habag at kaalaman, kaya patawarin Mo po yaong mga nagsisi at tumahak sa Iyong Landas, at sila ay Iyong pangalagaan laban sa parusa ng Apoy.

Quranenc.com: Ang mga [anghel] na nagpapasan ng Trono at ang mga nasa paligid nito ay nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Panginoon nila, sumasampalataya sa Kanya, at humihingi ng tawad para sa mga sumampalataya, [na nagsasabi]: “Panginoon namin, sumaklaw Ka sa bawat bagay sa awa at kaalaman kaya magpatawad Ka sa mga nagbalik-loob at sumunod sa landas Mo, at mangalaga Ka sa kanila sa pagdurusa sa Impiyerno.


8

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ICDO: O Allah na aming Rabb na Tagapaglikha! Papasukin Mo ang mga mananampalataya sa mga Hardin ng `Aden na kung saan ipinangako Mo sa kanila, at ganoon din ang mga naging matuwid sa paniniwala at nagsagawa ng kabutihan mula sa kanilang mga magulang, mga asawa at mga anak. Dahil Ikaw sa katotohanan ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na komokontrol ng lahat ng bagay, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa at Paglikha.

Salas/Taron: “Aming Panginoon, sila ay [Iyong] papasukin sa mga hardin ng walang hanggang paninirahan [sa Eden] na ipinangako Mo sa kanila at sa sinumang matuwid na kabilang sa kanilang mga ama, sa kanilang mga asawa, at sa kanilang mga supling. Katotohanan, Ikaw ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Panginoon namin, at magpapasok Ka sa kanila sa mga Hardin ng Pamamalagian na ipinangako Mo sa kanila at sa sinumang umayos kabilang sa mga magulang nila, mga asawa nila, at mga supling nila. Tunay na Ikaw ay ang Makapangyarihan, ang Marunong.


9

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ICDO: At iligtas Mo sila sa masamang kaparusahan sa kanilang mga kasalanan at huwag Mo silang parusahan, at ang sinuman ang Iyong ililigtas sa mga parusa ng kasamaan sa Araw ng Paghuhukom ay katiyakang siya ang Iyong kinaawaan at biniyayaan ng kaligtasan mula sa Iyong parusa. At ito ang dakilang tagumpay na walang kahalintulad.

Salas/Taron: “At sila ay [Iyong] pangalagaan laban sa mga masasamang bunga [ng kanilang mga gawa]. At sinuman ang Iyong pinangalagaan laban sa mga masasamang bunga sa Araw na iyon – siya ay napagkalooban Mo ng habag.” At iyan ang dakilang tagumpay.

Quranenc.com: Mangalaga Ka sa kanila sa mga masagwang gawa. Ang sinumang pinangalagaan Mo sa mga masagwang gawa sa Araw na iyon ay kinaawaan Mo nga. Iyon ay ang pagkatamong sukdulan.”


10

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga hindi naniwala sa Allah, kapag sila ay nandoroon na sa kagimbal-gimbal na parusa sa Impiyerno, ay kamumuhian nila mismo ang kanilang mga sarili nang matinding pagkamuhi, at doon ay tatawagin sila ng mga tagapamahala sa Impiyerno: Ang pagkamuhi ng Allah sa inyo sa daigdig noong ipinag-utos sa inyo na maniwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang Sugo na tinanggihan ninyo ay mas matindi kaysa sa galit ninyo ngayon sa inyong mga sarili pagkatapos ninyong mapatunayan na kayo ay karapat-dapat sa galit at parusa ng Allah.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga di-naniniwala ay pagsasabihan: “Ang poot ng Allah sa inyo ay higit kaysa sa poot sa inyong mga sarili, nang kayo ay inanyayahan sa pananampalataya, subali’t kayo ay hindi naniwala.

Quranenc.com: Tunay na ang mga tumangging sumampalataya ay tatawagin: “Talagang ang pagkamuhi ni Allāh ay higit na malaki kaysa sa pagkamuhi ninyo sa mga sarili ninyo nang inaanyayahan kayo sa pananampalataya ngunit tumatanggi kayong sumampalataya.”


11

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

ICDO: Sasabihin ng mga walang pananampalataya: O Allah na aming Rabb na Tagapaglikha! Pinatay Mo kami nang dalawang beses: noong kami ay nasa sinapupunan pa ng aming mga ina na mga semilya bago ihinga sa amin ang aming espiritu at noong nagtapos ang aming buhay sa daigdig. At binuhay Mo kami nang dalawang beses: sa buhay sa daigdig sa araw na kami ay ipinanganak at noong binuhay Mo kami mula sa aming mga libingan! Ngayon ay inaamin na namin ang aming mga pagkakamali, kung gayon, mayroon pa ba kaming pag-asa para makalabas mula sa Impiyerno at ibabalik Mo kami sa daigdig; upang sundin Ka namin? Subalit paano pa ba magiging kapaki-pakinabang sa kanila ang pag-amin na ito.

Salas/Taron: Sila ay magsasabi: “Aming Panginoon, pinangyari Mo pong kami ay mamatay nang dalawang ulit at binigyan Mo po kami ng buhay nang dalawang ulit, at aming pinagsisihan ang aming mga kasalanan, kaya mayroon bang isang labasan mula sa [alinmang] kaparaanan [upang takasan ang Apoy]?

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Panginoon namin, nagbigay-kamatayan Ka sa amin nang dalawang ulit at nagbigay-buhay Ka sa amin nang dalawang ulit, at umamin kami sa mga pagkakasala namin. Kaya ba sa paglabas ay may anumang landas?”


12

ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

ICDO: Itong parusa ay para sa inyo, O kayong mga walang pananampalataya dahil sa noong kayo ay inaanyayahan tungo sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah at taos-pusong pagsunod sa Kanya ay tumanggi kayo, subalit kapag tinambalan ang Allah ay pinaniniwalaan ninyo at sinusunod ninyo. Katiyakan, ang Allah, Siya ay Hukom na makatarungang maghuhukom sa Kanyang nilikha at hindi nang-aapi ni nandaraya man, ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais at inililigaw Niya ang sinuman na Kanyang nais, at kinaaawaan Niya ang sinuman na Kanyang nais at pinarurusahan Niya ang sinuman na Kanyang nais, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na Siya ay Al-`Alee – ang Kataas-Taasan na nasa Kanya ang tunay at ganap na Kataas-Taasan, na Al-Kabeer – ang ganap na Dakila na Siya lamang ang may karapatan ng pagmamataas at pagdadakila.

Salas/Taron: [Sa kanila ay sasabihin], “Iyan ay sapagka’t kapag [kayo ay inaanyayahan] sa Kaisahan ng Allah, kayo ay hindi naniwala [bagkus nagtakwil] datapwa’t kapag ang iba ay itinambal sa Kanya [sa pagsamba], kayo ay naniwala. Kaya ang paghatol ay nasa [kapasiyahan ng] Allah, ang Kataas-taasan, ang Dakila.

Quranenc.com: [Sasabihin]: “Iyon ay dahil kapag dinalanginan si Allāh nang mag-isa, tumatanggi kayong sumampalataya; at kung tinatambalan Siya, sumasampalataya kayo. Kaya ang paghahatol ay ukol kay Allāh, ang Mataas, ang Malaki.”


13

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنِيبُ

ICDO: Siya ang nagpamalas sa inyo, O kayong mga tao, ng Kanyang kapangyarihan sa inyong mga nakikita na mga dakilang palatandaan na nagpapatunay sa kaganapan ng Tagapaglikha nito at Nagpanimula nito na walang pinaggayahan, at ibinababa Niya para sa inyo mula sa kalangitan ang ulan at binubuhay kayo sa pamamagitan nito, at walang sinuman ang nakaalaala ng mga palatandaang ito maliban sa sinumang nanumbalik tungo sa pagsunod sa Allah at taos-puso na dalisay sa pagsamba lamang sa Kanya.

Salas/Taron: Siya ang nagpapakita sa inyo ng Kanyang mga ayaat [tanda] at nagpapababa para sa inyo mula sa kalangitan ng panustos [ang ulan]. At walang sinuman ang makaalala maliban ang isang nagbabalik-loob [sa pagsisisi].

Quranenc.com: Siya ay ang nagpapakita sa inyo ng mga tanda Niya at nagbababa para sa inyo mula sa langit ng panustos. Walang nagsasaalaala kundi ang sinumang nagsisising nagbabalik.


14

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

ICDO: Na kung kaya, maging taos-puso kayo sa inyong pagsamba na bukod-tangi lamang na para sa Kanya at ganoon din sa panalangin, O kayong mga mananampalataya, at salungatin ninyo ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, sa kanilang pamamaraan, kahit pa ito ay ikagagalit nila ay pabayaan ninyo sila.

Salas/Taron: Kaya, kayo ay dumalangin sa Allah, [at maging] matapat sa Kanya sa relihiyon bagaman ito ay kinamumuhian ng mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Kaya dumalangin kayo kay Allāh bilang mga nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon kahit pa man masuklam ang mga tagatangging sumampalataya.


15

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay Kataas-taasan na Nagmamay-ari ng mga matataas na antas, na itinaas Niya ang Kanyang antas ng pagtataas na malayo sa Kanyang nilikha at itinaas Niya ang Kanyang karangalan, na Siya ay Nagmamay-ari ng Dakilang `Arsh (Trono), at kabilang sa Kanyang awa sa Kanyang mga alipin ay ang pagpapadala Niya ng mga Sugo sa kanila, na ipinagkakaloob Niya sa kanila ang Kanyang Rebelasyon, na ito ang ikinabubuhay nila, dahil sila ay nagiging tiyak sa kanilang kalagayan; upang takutin at balaan ng mga Sugo ng Allah ang mga alipin ng Allah hinggil sa pagdating ng Araw ng Muling Pagkabuhay, na kung saan, magkakatagpu-tagpo ang kauna-unahan at kahuli-hulihang mga nilikha ng Allah.

Salas/Taron: [Siya ay] Mataas nang higit [sa lahat ng] antas [ng karangalan], ang nagmamay-ari ng [Dakilang] Trono. Kanyang ipinagkakaloob ang kapahayagan mula sa Kanyang Kautusan sa sinumang Kanyang naisin mula sa Kanyang alipin upang magbabala sa Araw ng Pakikipagtipan.

Quranenc.com: Ang Angat sa mga antas, ang May Trono, nagtatalaga Siya ng espiritu mula sa utos Niya sa sinumang niloloob Niya kabilang sa mga lingkod Niya upang magbabala ng Araw ng pagkikita.


16

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

ICDO: Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay haharap ang mga nilikha sa harapan ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha at walang sinuman ang makapagtatago mula sa Kanya at walang maililihim ang sinuman hinggil sa kanilang ginawa sa daigdig, at sasabihin ng Allah: Kanino ang kaharian at pangangasiwa ngayon? Tutugunan Niya mismo sa Kanyang Sarili na Kanyang sasabihin: Pagmamay-ari lamang ng Allah na Al-Wahid – Bukod-Tangi sa Kanyang mga Pangalan, mga Katangian at mga Gawain, na Al-Qahhar – Tagapagpuwersa na kinokontrol Niya ang lahat ng Kanyang mga nilikha sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan.

Salas/Taron: Sa Araw [na iyon] na sila ay magsilabas [sa libingan], walang bagay hinggil sa kanila ang maikukubli sa Allah. [At ang Allah ay magsasabi]: Kanino ang paghahari sa Araw na ito? Sa Allah – ang Nag-iisa, ang di- Mapaglalabanan.

Quranenc.com: Sa Araw na sila ay mga lilitaw, walang makakukubli kay Allāh mula sa kanila na anuman. Sa kanino ang paghahari sa Araw na ito? Sa kay Allāh, ang Nag-iisa, ang Palagapi.


17

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

ICDO: Sa Araw na ito ay gagantimpalaan ang bawat isa sa anuman na kanyang nagawa sa daigdig, mabuti man o masama, at walang sinuman ang dadayain sa Araw na ito na madaragdagan ang kanyang kasalanan o mababawasan ang kanyang kabutihan. Katotohanan, ang Allah ay mabilis sa Kanyang pagkalkula, na kung kaya, huwag ninyong isipin na matagal pa ang pagdating ng Araw na yaon dahil sa katotohanan ay napakalapit na.

Salas/Taron: Sa Araw na ito bawa’t tao ay babayaran para sa anumang kanyang pinagsumikapan. Walang [ipapataw kaninuman nang] di-makatarungan(2) sa Araw na ito. Katotohanan, ang Allah ay Maagap sa pagtutuos [ng mga gawa].

(2) Si Abu Dharr ay nagsalaysay na sinabi ng Sugo ng Allah na ang Allah ay nagsabi: “O Aking mga alipin, ipinagbawal ko sa Aking Sarili ang pagiging di-makatarungan, at ipinagbabawal Ko ito sa inyo kaya huwag kayong gumawa ng di-makatarungang bagay sa isa’t isa…” hanggang sa: “O Aking mga alipin, naririto ang inyong mga gawa, itinala Ko ang mga ito para sa inyo kaya kayo ay Aking babayaran sa mga ito para sa inyo. Sinuman ang nakatagpo ng anumang kabutihan, hayaan siyang magbigay papuri sa Allah, at sinuman ang nakatagpo ng anumang maliban dito, walang dapat sisihin maliban sa kanyang sarili.” [Muslim 4:1994 [Tafsir Ibn Kathir vol 8, pahina bilang 457].

Quranenc.com: Sa Araw na ito, gagantihan ang bawat kaluluwa sa nakamit nito. Walang kawalang-katarungan sa Araw na ito. Tunay na si Allāh ay Mabilis sa pagtutuos.


18

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ

ICDO: Balaan mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga tao hinggil sa Araw ng Muling Pagkabuhay na malapit nang dumating, kahit ito ay iniisip nila na matagal pa, sa panahon na kapag ang mga puso ng mga alipin dahil sa kanilang pagkatakot sa parusa ng Allah ay aangat mula sa kanilang mga dibdib at babara sa kanilang mga lalamunan, at sila ay punung-puno ng pagdadalamhati at pagkalungkot. Wala nang kama-kamag-anak ni kaibigan ang para sa mga masasama, at wala silang tagapagtanggol na mamamagitan sa kanila sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha upang sila ay diringgin at uunawain.

Salas/Taron: At magbabala sa kanila [O Muhammad] ng papalapit na Araw, kapag ang mga puso ay nasa mga lalamunan, tigib [ng ligalig]. Para sa mga mapaggawa ng kamalian ay walang magiging matalik na kaibigan at walang tagapamagitan [na] susundin.

Quranenc.com: Magbabala ka sa kanila ng Araw ng Papalapit kapag ang mga puso ay nasa tabi ng mga lalamunan habang mga nagpipigil. Walang ukol sa mga tagalabag sa katarungan na anumang matalik na kaibigan ni tagapamagitang tatalimain.


19

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

ICDO: Batid ng Allah ang anumang ninanakaw ng paningin at anumang kinikimkim ng tao sa kanyang sarili, mabuti man o masama.

Salas/Taron: Nababatid ng Allah ang alinmang lumilinlang sa mga mata, at ang anumang itinatago ng mga dibdib [kalooban].

Quranenc.com: Nakaaalam Siya sa taksil sa mga mata at ang anumang ikinukubli ng mga dibdib.


20

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ICDO: At ang Allah ay naghahatol nang makatarungan sa pagitan ng mga tao sa anumang karapat-dapat na para sa kanila, samantalang ang mga yaong sinasamba nila bukod sa Allah na mga diyus-diyosan ay hindi man lamang makapagpapasiya ng anuman sa kanila; dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan. Walang pag-aalinlangan, ang Allah ay As-Samee` – ang Ganap na Nakakarinig sa anumang binibigkas ng inyong mga dila, na Al-Baseer – ang Ganap na Tagapagmasid at ganap na Nakakakita sa inyong mga gawain at mga kilos.

Salas/Taron: At ang Allah ay humahatol nang makatotohanan samantalang yaong kanilang mga dinadalanginan bukod sa Kanya ay hindi makahahatol sa anupamang bagay. Katotohanan, ang Allah – Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: Si Allāh ay humuhusga ayon sa katotohanan samantalang ang mga dinadalanginan nila bukod pa sa Kanya ay hindi humuhusga ayon sa anuman. Tunay na si Allāh ay ang Madinigin, ang Nakakikita.


21

أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ

ICDO: Hindi ba naglakbay sa kalupaan ang mga di-naniniwala sa iyong mensahe, O Muhammad (ﷺ), upang makita nila kung ano ang kinahinatnan ng mga nauna kaysa sa kanila na mga sambayanan? Sila ay higit na nangingibabaw kaysa sa kanila sa lakas at sa mga naiwan na kanilang mga bakas sa kalupaan, subalit kailanman ay hindi nila napakinabangan ang kanilang kalakasan at ang mga matitipuno nilang mga pangangatawan, at pinuksa sila ng Allah bilang kaparusahan sa kanila; dahil sa kanilang di-paniniwala at pagsagawa ng mga kasalanan, at wala silang naging tagapangalaga mula sa parusa ng Allah upang mailigtas sila mula rito.

Salas/Taron: Sila ba ay hindi nagsipaglakbay sa mga lupain at kanilang natunghayan kung paano ang naging wakas ng mga naunang [lahi] sa kanila? Sila ay nakahihigit sa kanila sa lakas at sa mga bakas [o yamang kanilang naiwan] sa lupain. Subali’t, sila ay hinablot ng Allah sa kaparusahan nang dahil sa kanilang mga kasalanan. At sila ay walang isa mang tagapagtanggol laban sa Allah.

Quranenc.com: Hindi ba sila humayo sa lupain para magmasid sila kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga noon ay kabilang sa nauna sa kanila? Dati ang mga iyon ay higit na matindi kaysa sa kanila sa lakas at mga bakas sa lupain, ngunit dumaklot sa kanila si Allāh dahil sa mga pagkakasala nila. Hindi nangyaring mayroon sila laban kay Allāh na anumang tagasanggalang.


22

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ICDO: Itong parusa na nangyari sa mga naunang walang pananampalataya, ay dahil sa kanilang ginawa sa mga Sugo ng Allah na dumating sa kanila na dala-dala nito ang mga matitibay na katibayan na nagpapatunay sa kanilang paanyaya, subalit tinanggihan nila sila, at hindi nila sila pinaniwalaan. Na kung kaya, pinuksa sila ng Allah sa pamamagitan ng Kanyang parusa dahil Siya ay Qawee – Ganap na Malakas at Pinakamakapangyarihan na hindi nagagapi ng sinuman, na Shadeedul `Iqab – Matindi ang Kanyang parusa sa sinumang hindi naniwala at lumabag sa Kanya.

Salas/Taron: Iyan ay sa dahilang ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may [ipinakitang] mga malilinaw na katibayan subali’t sila ay hindi naniwala. Kaya, sila ay hinablot ng Allah [ng parusa]. Katotohanan, Siya ay Malakas, mahigpit sa pagpaparusa.

Quranenc.com: Iyon ay dahil sila noon ay hinahatiran ng mga sugo nila ng mga malinaw na patunay ngunit tumanggi silang sumampalataya kaya dumaklot sa kanila si Allāh. Tunay na Siya ay Malakas, Matindi sa pagparusa.


23

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

ICDO: At katiyakan, ipinadala Namin si Mousa na may kasamang dakilang palatandaan na nagpapatunay sa kanyang mensaheng dala-dala sa kanila, at malinaw na mga katibayan na nagpapatunay sa kanyang paanyaya, at kamalian sa gawain ng mga tao na kung saan sa kanila siya ay ipinadala.

Salas/Taron: At katiyakan Aming isinugo si Moises dala ang Aming mga ayaat [kapahayagan] at [kalakip ng] isang hayag na katibayan,

Quranenc.com: Talaga ngang nagsugo Kami kay Moises, kalakip ng mga tanda Namin at isang pagbibigay-karapatang malinaw,


24

إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

ICDO: Tungo kay Fir`awn na hari ng Ehipto, at si Haman na kanyang kanang kamay, at si Qarun na nagmamay-ari ng mga kayamanan, subalit tinanggihan nila ang mensaheng ito at nagmataas sila, at kanilang sinabi hinggil sa kanya: Katiyakan, siya ay isang salamangkero na sinungaling, dahil paano niya aangkinin na siya ay ipinadala bilang Sugo sa mga tao?

Salas/Taron: Kina Paraon, Haman at Qarun, subali’t sila ay nagsabing: “[Siya ay] isang salamangkero, [at] isang sinungaling!”

Quranenc.com: kina Paraon, Hāmān, at Qārūn, ngunit nagsabi sila: “Isang manggagaway na palasinungaling!”


25

فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ

ICDO: Nang dumating si Mousa kina Fir`awn, Haman at Qarun, na dala-dala niya ang mga malilinaw na mga himala mula sa Amin (Allah), at hindi lamang nila tinanggihan at tinalikuran, sa halip ay kanila pang sinabi: Patayin ninyo ang mga anak na kalalakihan ng mga naniwala sa kanya at panatilihin ninyo ang mga kababaihan upang sila ay alipinin, subalit ang anumang pakana ng mga walang pananampalataya ay maglalaho at mawawalan ng saysay.

Salas/Taron: Kaya, nang kanyang [Moises] dinala sa kanila ang katotohanan mula sa Amin, sila ay nagsabing: “Patayin ninyo ang mga anak na lalaki ng sinumang naniwalang kasama niya at hayaan ang kanilang mga kababaihan na mabuhay; subali’t ang [masamang] balak ng mga di-naniniwala ay walang anumang [naidudulot] maliban sa kamalian.

Quranenc.com: Kaya noong nagdala siya sa kanila ng katotohanan mula sa ganang Amin ay nagsabi sila: “Patayin ninyo ang mga lalaking anak ng mga sumampalataya kasama sa kanya at hayaan ninyong mabuhay ang mga kababaihan nila.” Ngunit walang iba ang pakana ng mga tagatangging sumampalataya kundi nasa isang pagkaligaw.


26

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ

ICDO: At sinabi ni Fir`awn sa mga matataas mula sa kanyang sambayanan: Ipaubaya ninyo sa akin ang lahat at ako mismo ang papatay kay Mousa, at hayaan ninyong manalangin siya sa kanyang Rabb na Tagapaglikha na inaangkin niya na Siya ang nagpadala sa kanya para sa atin, upang pangalagaan siya mula sa atin, dahil sa katunayan, ako ay natatakot na babaguhin niya ang inyong deen (o relihiyon) na inyong kinabibilangan sa ngayon, o hindi kaya ay sasanhiin niya na lumitaw ang kasamaan sa kalupaan ng Ehipto.

Salas/Taron: At si Paraon ay nagsabi: “Hayaan ninyong patayin ko si Moises, at hayaan siyang manawagan sa kanyang Panginoon [upang ako ay kanyang pigilin sa pagpatay sa kanya]! Ako ay nangangamba na kanyang baguhin ang inyong relihiyon, o di kaya siya ay maghasik ng katiwalian sa lupain!”

Quranenc.com: Nagsabi si Paraon: “Hayaan ninyo ako, papatayin ko si Moises at dumalangin siya sa Panginoon niya. Tunay na ako ay nangangamba na magpalit siya sa relihiyon ninyo o na magpangibabaw siya sa lupain ng kaguluhan.”


27

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

ICDO: At sinabi ni Mousa kay Fir`awn at sa kanyang mga tauhan: Katiyakan, ako ay humihingi ng kalinga sa Allah na aking Rabb na Tagapaglikha at inyo ring Rabb na Tagapaglikha, sa bawat nagmamataas sa inyo na di-naniniwala sa Kaisahan ng Allah at sa pagsunod sa Kanya, at hindi naniniwala sa Araw ng Paghuhukom ng Allah sa Kanyang mga nilikha.

Salas/Taron: At si Moises ay nagsabi: “Katotohanan ako ay humihingi ng paglingap sa aking Panginoon at inyong Panginoon laban sa bawa’t mapagmalaki na walang paniniwala [hinggil] sa Araw ng Pagtutuos!”

Quranenc.com: Nagsabi si Moises: “Tunay na ako ay nagpakupkop sa Panginoon ko at Panginoon ninyo laban sa bawat nagpapakamalaking hindi sumasampalataya sa Araw ng Pagtutuos.”


28

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

ICDO: At sinabi ng isang lalaki na naniniwala sa Allah mula sa pamilya ni Fir`awn na inililihim niya ang kanyang paniniwala bilang hindi pagsang-ayon sa kanyang sambayanan: Paano ninyo ipinahihintulot ang pagpatay ng isang tao na walang kasalanan sa inyo, dahil lamang sa sinasabi niya na ang aking Rabb na Tagapaglikha ay ang Allah, at katiyakang dala-dala niya sa inyo ang mga matitibay na katibayan mula sa Allah na inyong Rabb na nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi? At kung si Mousa ay nagsisinungaling ay sa kanya rin lamang babalik ang parusa ng kanyang ginawang kasinungalingan; subalit kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, samakatuwid ay mangyayari ang ilan sa kanyang ibinabala sa inyo. Katiyakan, ang Allah ay hindi Niya ginagabayan sa katotohanan ang sinumang lumalampas sa hangganan sa pamamagitan ng pag-iwas sa tama at pagsagawa ng kamalian, na higit na sinungaling na idinadahilan niya ang Allah sa kanyang ginagawang pagmamalabis.

Salas/Taron: At sinabi ng isang taong naniniwala [sa Allah] mula sa angkan ni Paraon, na inililihim ang kanyang pananampalataya: “Papatayin ba ninyo ang isang tao nang dahil [lamang sa] siya ay nagsabing: ‘Ang aking Panginoon ay ang Allah,’ at siya ay dumating sa inyo na may dalang mga malilinaw na katibayan mula sa inyong Panginoon? At kung siya man ay isang sinungaling, papasanin niya ang kasalanan ng kanyang kasinungalingan; nguni’t kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, samakatuwid ang ibang masamang pangyayari na kanyang ibinababala sa inyo ay darating sa inyo. Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang isang mapagmalabis, [at] isang sinungaling!

Quranenc.com: May nagsabing isang lalaking mananampalataya kabilang sa mag-anak ni Paraon, na nagtatago ng pananampalataya niya: “Papatay ba kayo ng isang lalaki dahil nagsasabi siya: ‘Ang Panginoon ko ay si Allāh,’ gayong nagdala nga siya sa inyo ng mga malinaw na patunay mula sa Panginoon ninyo? Kung siya ay naging isang sinungaling, pananagutan niya ang kasinungalingan niya. Kung siya ay naging isang tapat, tatama sa inyo ang ilan sa ipinangangako niya sa inyo. Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa sinumang tagamalabis na palasinungaling.


29

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ

ICDO: O aking sambayanan! Nasa inyo ngayon ang kapangyarihan na kayo ang nangingibabaw dito sa kalupaan laban sa mga angkan ni Isra`il, subalit sino ang magliligtas sa inyo mula sa kaparusahan ng Allah kapag ito ay nangyari sa inyo? Sinabi ni Fir`awn sa kanyang sambayanan bilang pagtutugon at pagtatakip sa katotohanan: Wala akong nakikita sa inyo, O kayong mga tao, na pananaw at pagpapayo, maliban sa kung ano ang nakikita ko na makabubuti sa akin at sa inyo na tama, at hindi ko kayo hinihikayat kundi sa daan lamang ng katotohanan.

Salas/Taron: O, aking mga mamamayan, nasa sa inyo ngayon ang paghahari, [kayo bilang] nangingibabaw sa lupain. Nguni’t sino ba ang makapagliligtas sa atin mula sa parusa ng Allah, kung ito ay dumating sa atin?” Si Paraon ay nagsabi: “Wala akong ipinakikita sa inyo maliban kung ano ang aking nakikita at wala akong ipinapatnubay sa inyo maliban ang matuwid na landas.”

Quranenc.com: O mga kababayan ko, taglay ninyo ang paghahari ngayong araw bilang mga nangingibabaw sa lupain, ngunit sino ang mag-aadya sa atin laban sa parusa ni Allāh kung dumating ito sa atin?” Nagsabi si Paraon: “Wala akong ipinakikita sa inyo kundi ang nakikita ko at wala akong ipinapatnubay sa inyo kundi ang landas ng kagabayan.”


30

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ

ICDO: At sinabi ng lalaki na naniwala mula sa pamilya ni Fir`awn kina Fir`awn at sa kanyang sambayanan bilang pagpapayo at pagbababala: Katiyakan, ako ay natatakot na mangyari sa inyo kapag pinatay ninyo si Mousa, ang katulad ng nangyari sa mga grupo ng mga tao na nagsama-sama laban sa kanilang mga Propeta.

Salas/Taron: At siya na [taong] naniniwala ay nagsabi: “O aking mga mamamayan, katotohanan, ako ay nangangamba para sa inyo ng [kinasapitang] katulad ng araw na mga magkakaanib –

Quranenc.com: Nagsabi ang sumampalataya: “O mga kababayan ko, tunay na ako ay nangangamba para sa inyo ng tulad ng sa araw ng mga lapian,


31

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

ICDO: Na katulad ng kinaugalian ng sambayanan ni Nuh, ni `Ad at ni Thamud at ang mga dumating pa pagkatapos nila na di-naniwala at tumanggi, pinuksa sila ng Allah dahil doon. At ang Allah ay hindi Niya nais na apihin ang mga alipin, na parurusahan Niya sila na wala silang nagawang kasalanan. Kataas-taasan ang Allah, na Siya ay malayo sa pang-aapi at malayung-malayo sa anumang kakulangan.

Salas/Taron: Katulad ng sinapit ng mga mamamayan nina Noah, at [mamamayan ng] Aad, at [Tribu ng] Thamud at niyaong mga nagsirating pagkaraan nila. At ang Allah ay hindi naghahangad ng kawalan ng katarungan sa Kanyang mga alipin.

Quranenc.com: tulad ng kinagawian ng mga kababayan nina Noe, `Ād, Thamūd, at ng mga kabilang sa matapos nila. Hindi si Allāh nagnanais ng kawalang-katarungan para sa mga lingkod [Niya].


32

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ

ICDO: At, O aking sambayanan! Katiyakan, ako ay natatakot na mangyari sa inyo ang parusa sa Araw na ang mga tao ay magtatawagan sa isa’t isa; dahil sa kagimbal-gimbal na mangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At, O aking mga mamamayan, katotohanan, ako ay nangangamba para sa inyo ng Araw ng Pagtatawagan.

Quranenc.com: O mga kababayan ko, tunay na ako ay nangangamba para sa inyo sa Araw ng Pagtatawagan,


33

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ICDO: Sa Araw na kapag kayo ay tatalikod at tatakas, na wala nang magliligtas pa sa inyo at tutulong mula sa parusa ng Allah. At sinuman ang binigo ng Allah at hindi Niya ginabayan tungo sa katotohanan.

Salas/Taron: Sa Araw [na iyon] na kayo ay magsisitalikod na humahangos; wala kayong tagapagtanggol laban sa Allah. At sinuman ang hinayaang maligaw ng Allah, sa kanya ay walang isa mang makapagpapatnubay.

Quranenc.com: sa Araw na tatalikod kayo na mga tumatakas. Walang ukol sa inyo laban kay Allāh na anumang tagasanggalang. Ang sinumang pinaligaw ni Allāh ay walang ukol sa kanya na anumang tagapatnubay.


34

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

ICDO: Katiyakan, ipinadala ng Allah sa inyo ang kagalang-galang na Propeta na si Yusuf na anak ni Ya`qub bago pa si Mousa, na dala-dala niya ang mga malilinaw na katibayan na nagpapatunay sa kanya, at inutusan kayo na sambahin ang Allah na Bukod-Tangi na walang katambal, at patuloy pa rin kayo na nagdududa sa anuman na dala-dala niya sa inyo noong siya ay buhay pa, hanggang sa siya ay namatay at mas lalong naragdagan ang inyong pagdududa at pagsamba ng iba bukod sa Allah at inyong sinabi: Katiyakan, ang Allah ay hindi na magpapadala ng Sugo pagkatapos niya, at sa ganoong pagkaligaw ay inililigaw ng Allah ang sinumang nagmamalabis na lumalampas sa hangganan ng katotohanan, na nagdududa sa Kaisahan ng Allah, na kung kaya, hindi Niya ginagabayan tungo sa patnubay.

Salas/Taron: At katiyakan si Joseph [Yusuf] ay dumating sa inyo [sa mga panahong nagdaan] na may dalang mga malilinaw na katibayan nguni’t kayo ay hindi nagsitigil sa pagkakaroon ng agam-agam sa anumang kanyang dinala para sa inyo: hanggang nang siya ay yumao at kayo ay nagsabing: ‘Wala ng sugo ang ipadadala ng Allah pagkaraan niya.’ Ganyan hinahayaang maligaw ng Allah ang sinumang mapagmalabis(3) at mapanghinala.”(4)

(3) Mushrifun. Sila ay mga taong mapagmalabis, mapang-abuso at mapaglustay nang labis.

(4) Murtab – isang taong mapanghinala, mapag-alinlangan.

Quranenc.com: Talaga ngang nagdala sa inyo si Yusuf noong una pa ng mga malinaw na patunay, ngunit nanatili kayo sa isang pagdududa sa dinala niya sa inyo, hanggang sa nang namatay siya ay nagsabi kayo: “Hindi magpapadala si Allāh noong matapos niya ng isang sugo.” Gayon nagpapaligaw si Allāh sa sinumang tagamalabis na nag-aalinlangan.


35

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

ICDO: Ang mga yaong nagtatalu-talo hinggil sa mga talata ng Allah at ng Kanyang katibayan upang ito ay pawalan ng saysay, na walang dumating sa kanila na katanggap-tanggap na katibayan, ay napakalaking galit ng Allah sa mga ganoong pagtatalu-talo at gayundin ang galit ng mga mananampalataya, na kung paano isinasara ng Allah sa pagkaligaw at hinarangan sa patnubay ang mga puso nila na mga nagtatalu-talo ay isasara rin ng Allah ang puso ng lahat ng nagmamataas na di-naniniwala sa Kaisahan ng Allah at sa pagsunod sa Kanya, na nagmamayabang sa pamamagitan ng dami ng kanyang kasalanan at pagmamalabis.

Salas/Taron: Yaong mga nakikipagtalo tungkol sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah, na wala namang batayan [o kautusang] ipinagkaloob sa kanila, ito ay lubhang kasuklam-suklam sa Allah at sa mga naniwala. Kaya, ganyan isinasara ng Allah ang puso ng bawa’t mapagmalaki at malupit [o mapaniil at matigas ang puso].

Quranenc.com: Ang mga nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni Allāh nang walang katunayang pumunta sa kanila ay malaki sa pagkamuhi sa ganang kay Allāh at sa ganang mga sumampalataya. Gayon nagpipinid si Allāh sa bawat puso ng isang nagpapakamalaking palasiil.


36

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ

ICDO: At sinabi ni Fir`awn bilang pagpapasinungaling kay Mousa sa kanyang paanyaya tungo sa paniniwala sa Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha at pagsuko sa Kanya: O Haman! Ipagtayo mo ako ng dakilang tore;

Salas/Taron: At si Paraon ay nagsabi: “O Haman, ipagtayo mo ako ng isang bantayog upang sakali ako ay makarating sa mga landasin –

Quranenc.com: Nagsabi si Paraon: “O Hāmān, magpatayo ka para sa akin ng isang tore nang sa gayon ako ay makararating sa mga daanan:


37

أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ

ICDO: Baka sakaling marating ko ang mga pinto ng kalangitan at anuman ang magpaparating sa akin doon sa itaas, upang makita ko mismo ang Ilah o Diyos na sinasamba ni Mousa, at katiyakan, sa aking palagay si Mousa ay nagsisinungaling sa kanyang pag-aangkin na mayroon tayong Rabb na Tagapaglikha, na Siya ay nasa ibabaw ng mga kalangitan, sa ganoon pinagaganda kay Fir`awn ang kanyang masamang gawain na nakikita niya na ito ay mabuti, at hinarangan sa kanya ang daan ng katotohanan; dahil sa kamalian na pinagaganda sa kanyang paningin, subalit ang anumang pakana ni Fir`awn upang linlangin ang mga tao na siya ang nasa tama na si Mousa ay mali, ay walang patutunguhan kundi pagkatalo at pagkawasak, at wala siyang mapapala kundi kapighatian dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sa mga landasing [paakyat] sa mga kalangitan, upang aking matanaw ang Diyos ni Moises: At, katotohanan, siya ay aking napag-iisipan bilang isang sinungaling.” At ganyan nga naging kaaya-aya sa paningin ni Paraon ang kasamaan ng kanyang mga gawain, at siya ay hinadlangan nito tungo sa [matuwid na] landas; at ang balakin ni Paraon ay walang anupamang [naidulot] maliban sa kapahamakan.

Quranenc.com: mga daanan tungo sa mga langit para makatingin ako sa Diyos ni Moises, at tunay na ako ay talagang nagpapalagay na siya ay isang sinungaling.” Gayon ipinang-akit para kay Paraon ang kasagwaan ng gawain niya at hinadlangan siya sa landas. Walang [kahahantungan] ang pakana ni Paraon kundi sa pagkawasak.


38

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ

ICDO: At sinabi ng tao na naniwala bilang pag-uulit ng pagpapayo sa kanyang sambayanan: O aking sambayanan, sumunod kayo sa akin at ituturo ko sa inyo ang Daan ng Patnubay at Katotohanan.

Salas/Taron: At ang isang lalaking naniniwala [sa Allah] ay nagsabi: “O aking mga mamamayan, sumunod kayo sa akin, kayo ay aking papatnubayan sa landas na matuwid.

Quranenc.com: Nagsabi ang sumampalataya: “O mga kababayan ko, sumunod kayo sa akin, magpapatnubay ako sa inyo sa landas ng kagabayan.


39

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

ICDO: O aking sambayanan! Ang buhay dito sa daigdig na kung saan nasisiyahan ang mga tao ay napakabilis lamang, pagkatapos ay magtatapos at maglalaho, na kung kaya, huwag kayong mahumaling nang labis dito, dahil ang buhay sa Kabilang-Buhay na kung saan nandoroon ang patuloy na kaligayahan ay siyang inyong pananatilihan, na kung kaya, nararapat na ito ay unahin at gumawa kayo para rito ng mabuting gawa na ikaliligaya ninyo roon.

Salas/Taron: O, aking mga mamamayan, katotohanan, ang buhay sa mundong ito ay isang [maikling] kasiyahan lamang, at katotohanan, ang kabilang buhay ay isang tahanan na mananatili magpakailanman.

Quranenc.com: O mga kalipi ko, itong buhay na pangmundong buhay ay isang pagtatamasa lamang at tunay na ang Kabilang-buhay ay ang tahanan ng pamamalagian.


40

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

ICDO: Sinuman ang lalabag sa Allah sa kanyang buhay at tumaliwas sa Daan ng Patnubay, ay wala siyang matatamo sa Kabilang-Buhay kundi parusa na katumbas ng kanyang nagawang kasalanan, at sino naman ang sumunod sa Allah at gumawa ng mabuti at sumunod siya sa Kanyang mga ipinag-uutos at umiwas siya sa Kanyang mga ipinagbabawal, lalaki man o babae, na siya ay naniniwala sa Allah sa Kanyang Kaisahan, sila ang papasok sa Al-Jannah (Hardin), at ipagkakaloob sa kanila roon ang kabuhayan mula sa mga bunga at kaligayahan na walang pagmamaliw.

Salas/Taron: Sinuman ang gumawa ng isang masamang gawa ay hindi babayaran maliban sa [masamang] katulad din nito; at sinuman ang gumawa ng isang matuwid na gawain, lalaki man o babae at siya ay naniniwala [sa Allah], sila yaong mga magsisipasok sa Paraiso, na kung saan sila ay pagkakalooban doon ng panustos nang walang pagsukat.

Quranenc.com: Ang sinumang gumawa ng isang masagwang gawa ay hindi gagantihan maliban ng tulad nito. Ang sinumang gumawa ng maayos, na lalaki man o babae habang siya ay isang mananampalataya, ang mga iyon ay papasok sa Hardin, na tutustusan doon nang walang pagtutuos.


41

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

ICDO: O aking sambayanan! Kung paano ang pag-anyaya ko sa inyo tungo sa paniniwala sa Allah at pagsunod sa Kanyang Sugo na si Mousa, na siyang paanyaya na magdadala sa inyo sa Al-Jannah (Hardin) at maglalayo sa inyo sa kagimbal-gimbal na Impiyerno, ay kayo naman ay inaanyayahan ninyo ako tungo sa gawain na magdadala sa akin sa kaparusahan ng Allah at Kanyang pagpapahirap sa Impiyerno.

Salas/Taron: At O aking mga mamamayan, paano nga ba ako mananawagan sa inyo sa kaligtasan samantalang kayo ay nananawagan sa akin tungo sa Apoy!

Quranenc.com: O mga kababayan ko, anong mayroon ako na nag-aanyaya ako sa inyo tungo sa kaligtasan samantalang nag-aanyaya kayo sa akin tungo sa Apoy?


42

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ

ICDO: Hinihikayat ninyo ako upang hindi maniwala sa Allah, at sa pagsamba ng iba bukod sa Allah na labag sa anumang kaalaman na mayroon ako na itong sinasamba ninyo ay karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya – at ito ang pinakamalaking kasalanan at karumal-dumal – at ako ay hinihikayat ko kayo tungo sa Daan ng Allah na Al-`Azeez – Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang paghihiganti, na Al-Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagbabalik-loob sa pamamagitan ng pagsisisi pagkatapos niyang magkasala.

Salas/Taron: Kayo ay nag-aanyaya sa akin upang hindi paniwalaan ang Allah at magtambal [ng iba] sa Kanya na wala akong kaalaman; nguni’t ako ay nag-aanyaya sa inyo tungo sa [Kanya na] Ganap na Makapangyarihan, ang Mapagpatawad.

Quranenc.com: Nag-aanyaya kayo sa akin upang tumanggi akong sumampalataya kay Allāh at magtambal ako sa Kanya ng wala sa aking kaalaman hinggil doon, samantalang ako ay nag-aanyaya sa inyo tungo sa [Kanya], ang Makapangyarihan, ang Mapagpatawad.


43

لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

ICDO: Sa katunayan, tunay na ang anuman na inyong iniaanyaya sa akin na paniwalaan ay hindi karapat-dapat ipag-aanyaya at hindi makatutugon sa anuman na aking kahilingan dito sa daigdig ni sa Kabilang-Buhay man dahil sa walang kakayahan, at dapat ninyong mabatid ang patutunguhan ng lahat ng nilikha ay sa Allah lamang, at tutumbasan Niya ang lahat ayon sa kanyang nagawa, at ang mga yaong nagmamalabis sa pagsagawa ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay at di-paniniwala ay sila ang mga tauhan ng Impiyerno.

Salas/Taron: Walang alinlangan, ako ay inyong inaanyayahan [sa pagsamba] sa alinmang hindi [makatutugon sa] panalangin sa mundong ito at sa kabilang buhay. At katiyakan na ang ating pagbabalik ay sa Allah. At katotohahan, ang mga mapagmalabis – sila ang maninirahan sa Apoy [ng Impiyerno]!

Quranenc.com: Walang pasubali na ang ipinaaanyaya ninyo sa akin ay walang ukol ditong isang pag-aanyaya sa Mundo ni sa Kabilang-buhay, na ang pagsasaulian sa amin ay kay Allāh, at na ang mga tagamalabis ay ang mga kasamahan ng Apoy.


44

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

ICDO: At nang natapos na silang payuhan at hindi sila sumunod, kanyang sinabi sa kanila: Walang pag-aalinlangang maaalaala ninyo ako na ako ang nagpayo at nagpaalaala sa inyo, at walang pag-aalinlangang magsisisi kayo sa panahon na wala nang pakinabang ang pagsisisi, at ako ay magbabalik sa Allah at ipinagkakatiwala ko ang lahat ng mga bagay sa Allah at ipinauubaya ko ang aking sarili sa Kanya. Katiyakan, ang Allah ay Baseer – Ganap na Tagapagmasid sa mga kalagayan ng Kanyang alipin at ang anuman na karapat-dapat sa kanila na kabayaran, at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At inyong maaalala kung ano ang aking mga sinasabi sa inyo [ngayon], at ang aking mga gawain ay ipinagkakatiwala ko sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay Lubos na Nakakikita [sa Kanyang] sa mga alipin.”

Quranenc.com: Kaya makaaalaala kayo sa sinasabi ko sa inyo. Ipinagkakatiwala ko ang nauukol sa akin kay Allāh; tunay na si Allāh ay Nakakikita sa mga lingkod [Niya].”


45

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ

ICDO: Na kung kaya, iniligtas ng Allah ang taong mananampalatayang ito mula sa kaparusahan na pakana ni Fir`awn at ng kanyang pamilya, at nangyari sa kanila ang matinding parusa noong sila ay nilunod ng Allah hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, siya ay iniligtas ng Allah mula sa mga kasamaang kanilang binalak [laban sa kanya], habang ang masamang parusa ay pumalibot sa mga mamamayan ni Paraon.

Quranenc.com: Kaya nangalaga sa kanya si Allāh sa mga masagwang gawa na ipinakana nila. Pumaligid sa mga kampon ni Paraon ang kasagwaan ng pagdurusa.


46

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

ICDO: Katiyakan, nangyari sa kanila ang pagkalunod bilang unang parusa, at sila ay namatay lahat, pagkatapos ay parurusahan sila sa kanilang mga libingan sa pamamagitan ng pagdarang sa kanila sa apoy sa umaga at hapon hanggang sa Araw ng Pagbabayad, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay papapasukin ang mga pamilya ni Fir`awn sa Impiyerno; bilang kabayaran sa kanilang nagawang mga masasamang gawain.

Itong talata ay nagpapatunay sa kaparusahan sa libingan.

Salas/Taron: Ang Apoy [ng Impiyerno], ay ipinapakita sa kanila sa umaga at hapon.(5) At sa Araw na iyon kapag ang [takdang] Oras ay inihudyat na [ito ang sasabihin sa mga anghel]: “Isadlak ninyo ang mga mamamayan ni Paraon sa pinakamahapding parusa.”(6)

(5) Mula sa oras ng kanilang kamatayan hanggang sa Araw ng Pagkabuhay na Muli.

(6) Itinala ni Imam Ahmad na isinalaysay ni Ibn ‘Umar na sinabi ng Sugo ng Allah na: “Kapag ang isang tao ay namatay, ipakikita sa kanya ang kanyang kalagayan [sa Paraiso o sa Impiyerno] umaga at gabi; kung siya ay kabilang sa mga tao ng Paraiso, samakatuwid, siya ay isa sa kabilang sa Paraiso, at kung siya ay kabilang sa Impiyerno, samakatuwid, siya ay isa sa kabilang sa Impiyerno. Ito ang sasabihin sa kanila, “ito ang inyong magiging hantungan hanggang kayo ay ibabangon sa Araw ng Pagkabuhay na Muli.” [Ahmad 2:114, Muslim 4:2199, Tafsir Ibn Katheer].

Quranenc.com: Ang Apoy, isasalang sila roon sa umaga at gabi. Sa Araw na sasapit ang Huling Sandali [ay sasabihin]: “Magpapasok kayo sa mga kampon ni Paraon sa pinakamatindi sa pagdurusa.”


47

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ

ICDO: Kapag nagtatalu-talo ang mga nasa Impiyernong-Apoy at sisihin ng iba sa kanila ang iba, at mangangatwiran ang mga sumunod laban sa kanilang mga ninuno na mapagmataas na nagligaw sa kanila, at pinaganda sa kanila ang daan ng kapahamakan, na sasabihin nila sa kanila: Katotohanan na sinunod namin kayo, na kung kaya, maaari bang akuin ninyo ang ilang bahagi ng parusa sa amin sa Impiyerno?

Salas/Taron: At [banggitin mo] kapag sila ay magtatalu-talo [sa isa’t isa] sa gitna ng Apoy, ang mga mahihina [sa kanila] ay magsasabi sa mga naging mapagmalaki: “Katotohanan, kami ay inyong mga tagasunod [lamang]; maaari ba ninyong pawiin sa amin ang ilang bahagi ng Apoy?”

Quranenc.com: [Banggitin] kapag magkakatwiranan sila sa loob ng Apoy kaya magsasabi ang mga mahina sa mga nagmalaki: “Tunay na kami para sa inyo ay naging tagasunod. Kaya ba kayo ay mga makasasapat para sa amin sa isang bahagi mula sa Apoy?”


48

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

ICDO: Sasabihin ng mga namumuno na mga mapagmataas na patutunayan nila ang kanilang kawalang kakayahan: Hindi namin maaaring pasanin ang kahit na anumang parusa sa inyo sa Impiyernong-Apoy, dahil lahat tayo ay nasa Impiyerno at wala na tayong kaligtasan mula rito! Katiyakan, ang Allah ay hinati-hati Niya ang parusa sa atin ayon sa kung ano ang karapat-dapat na bahagi ng bawat isa sa atin ng makatarungang pagpapasiya.

Salas/Taron: Yaong mga mapagmalaki ay magsasabi: “Katotohanan, tayo ay sama-samang [lahat] dito [sa Apoy]! Katotohanan, ang Allah ay naghatol sa pagitan [ng Kanyang] mga alipin.”

Quranenc.com: Magsasabi ang mga nagmalaki: “Tunay na tayo ay lahat narito [sa Impiyerno]; tunay na si Allāh ay humatol na sa pagitan ng mga lingkod [Niya].”


49

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ

ICDO: At sasabihin ng mga nasa Impiyerno na mga mapagmataas at mga mahihina sa mga tagapangasiwa sa Impiyerno: Idalangin ninyo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha na pagaanin sa amin ang parusa kahit na isang araw man lamang; upang magkaroon kami ng kaginhawahan.

Salas/Taron: At yaong mga nasa Apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay [na anghel] ng Impiyerno: “Manalangin kayo sa inyong Panginoon upang pagaanin para sa amin ang isang araw mula sa parusa!”

Quranenc.com: Magsasabi pa ang mga nasa Apoy sa mga [anghel na] tanod ng Impiyerno: “Dumalangin kayo sa Panginoon ninyo na magpagaan Siya para sa amin ng isang araw ng pagdurusa.”


50

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ

ICDO: Sasabihin ng mga tagapangasiwa ng Impiyernong-Apoy bilang pag-aalipusta: Ang ganitong panalangin ay walang anumang magagawa sa inyo, at hindi ba dumating sa inyo ang mga Sugo na dala-dala nila ang mga malilinaw na katibayan mula sa Allah at hindi ninyo pinaniwalaan? At doon aamin ang mga walang pananampalataya at kanilang sasabihin: Oo nga! Na kung kaya, itatanggi sila ng mga tangapangasiwa ng Impiyerno at kanilang sasabihin: Hindi kami mananalangin para sa inyo at hindi kami mamamagitan para sa inyo, na kung kaya, kayo na lamang ang manalangin, subalit ang ganitong panalangin ay walang magagawa sa inyo; dahil kayo ay mga walang pananampalataya, at ang panalangin ng mga walang pananampalataya ay walang patutunguhan, ito ay maglalaho, walang saysay at hindi diringgin.

Salas/Taron: Sila [mga anghel] ay magsasabi: “Hindi ba dumating sa inyo ang inyong mga sugo na may dalang mga katibayan?” Sila ay magsasabi: “Oo.” Sila [mga anghel] ay sasagot: “Kung gayon, kayo [sa inyong mga sarili] ang manalangin, nguni’t [gayunpaman] walang [patutunguhan] ang panalangin ng mga di-naniniwala maliban sa kawalang-saysay.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Hindi ba nangyaring naghahatid sa inyo ang mga sugo ninyo ng mga malinaw na patunay?” Magsasabi ang mga iyon: “Oo.” Magsasabi sila: “Kaya dumalangin kayo,” at walang [kahahantungan] ang panalangin ng mga tagatangging sumampalataya kundi sa pagkaligaw.”


51

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ

ICDO: Katiyakan, papanalunin Namin ang aming mga Sugo at ang sinumang sumunod sa kanila na mga mananampalataya, at patitibayin Namin sila laban sa sinumang gagawa sa kanila ng hindi kanais-nais dito sa buhay sa daigdig, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay na Araw na kung saan tetestigo ang mga anghel, ang mga propeta, at ang mga mananampalataya laban sa mga sambayanan na hindi naniwala sa kanilang mga Sugo, sila ay tetestigo na katiyakang naiparating ng mga Sugo ang kanilang mga mensahe mula sa Allah na knailang Rabb na Tagapaglikha, at katotohanang hindi sila pinaniwalaan ng mga tao.

Salas/Taron: Katotohanan, Aming tatangkilikin ang Aming mga sugo at yaong mga naniniwala [sa mensahe] sa mundong ito at sa Araw na ang mga saksi ay magsisitayo [na maninindigan].

Quranenc.com Tunay na Kami ay talagang nag-aadya sa mga sumampalataya sa Mundo at sa Araw na titindig ang mga saksi,


52

يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

ICDO: Sa Araw ng Pagbabayad ay hindi mapapakinabangan ng mga tumanggi na lumampas sa hangganan na itinakda ng Allah ang anuman na kanilang idadahilan na mga katwiran sa kanilang ginawang pagtanggi sa mga Sugo ng Allah, at para sa kanila ay pagtataboy mula sa awa ng Allah, at ang para (pa rin) sa kanila ay masamang tirahan sa Kabilang-Buhay na ito ay Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Sa Araw na iyon ang pangangatwiran ay hindi na makapagdudulot ng buti para sa mga mapaggawa ng kamalian. Sa kanila ay sumpa, at sa kanila ay isang pinakamasamang tahanan [ang Apoy].

Quranenc.com: sa Araw na hindi magpapakinabang sa mga tagalabag sa katarungan ang dahi-dahilan nila. Ukol sa kanila ay ang sumpa at ukol sa kanila ay ang kasagwaan ng tahanan.


53

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ

ICDO: At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousa ang gabay tungo sa katotohanan na ito ay Tawrah at ang mga himala, at ginawa Namin ang mga angkan ni Isra`il na tagapagmana ng Tawrah,

Salas/Taron: At katiyakan Aming ipinagkaloob kay Moises ang patnubay, at Aming itinakda sa mga anak ni Israel na manahin ang [banal na] kasulatan –

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng patnubay at nagpamana Kami sa mga anak ni Israel ng Kasulatan.


54

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ

ICDO: Na gabay tungo sa Daan ng Patnubay, at pagpapayo para sa mga nagtatangan ng matutuwid na kaisipan.

Salas/Taron: [NagsiIbing] patnubay at isang babala sa mga taong may taglay na pang-unawa.

Quranenc.com: bilang isang patnubay at isang paalaala para sa mga may isip.


55

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

ICDO: Na kung kaya, pagtiisan mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga pagpapahirap na ginagawa sa iyo ng mga di-naniniwala sa Allah, dahil katiyakang ipinangako Namin sa iyo, na mangingibabaw ang iyong batas at ang Aming pangako ay katotohanang hindi mababali, at humingi ka ng kapatawaran sa iyong pagkakamali, at manatili ka sa iyong pagdakila at pagpuri sa Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, sa dulo ng umaga at sa umpisa nito.

Salas/Taron: Kaya, ikaw [O Muhammad] ay maging matiisin. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo, at [ikaw ay] humingi ng kapatawaran para sa iyong kasalanan at ipagbunyi mo ang mga papuri ng iyong Panginoon sa gabi at sa umaga.

Quranenc.com: Kaya magtiis ka; tunay na ang pangako ni Allāh ay katotohanan. Humingi ka ng tawad sa pagkakasala mo at magluwalhati ka kalakip ng pagpupuri sa Panginoon mo sa gabi at pag-uumaga.


56

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ICDO: Katiyakan, ang yaong nagtatalo sa mga talata ng Allah at sa mga katibayan ng Kanyang kapangyarihan at inihalo nila ang mga malinaw na katibayan sa kamalian na wala silang anumang malinaw na katibayan na dumating mula sa Allah, at sa kanilang mga puso ay walang iba kundi pagmamataas na nagdudulot sa kanila ng pagsisinungaling laban sa iyo, at panibugho sa anumang kagandahang-loob na itinangi ng Allah sa iyo, na hindi nila narating, na kung kaya, ipaubaya mo ang iyong sarili sa Allah, upang ilayo sa kanilang kasamaan; katiyakan, ang Allah ay As-Samee` – Ganap na Nakakarinig sa kanilang mga sinasabi, na Al-Baseer – Ganap na Nakakakita sa kanilang mga gawain.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga nakikipagtalo hinggil sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah, nang wala namang batayang ipinagkaloob sa kanila – walang laman ang kanilang mga dibdib maliban sa pagmamalaki samantalang ito [ang masamang balakin] ay hindi nila magawang abutin. Kaya, humingi ng paglingap sa Allah. Katotohanan, Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: Tunay na ang mga nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni Allāh nang walang isang katunayang pumunta sa kanila, walang nasa mga dibdib nila kundi isang pagmamalaking hindi sila makaaabot rito. Kaya magpakupkop ka kay Allāh. Tunay na Siya ay ang Madinigin, ang Nakakikita.


57

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

ICDO: Ang paglikha ng Allah sa mga kalangitan at kalupaan ay mas dakila kaysa sa paglikha sa tao at sa pag-uulit muli ng paglikha sa kanila pagkatapos ng kamatayan, subalit karamihan sa mga tao ay hindi nila batid na ang paglikha sa lahat ng ito ay napakadali lamang para sa Allah.

Salas/Taron: Ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan ay nakahihigit kaysa sa paglikha sa sangkatauhan; nguni’t karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam.

Quranenc.com: Talagang ang pagkakalikha sa mga langit at lupa ay higit na malaki kaysa sa pagkalikha sa mga tao, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaaalam.


58

وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلا مَّا تَتَذَكَّرُونَ

ICDO: At hindi magkaparehas ang bulag at ang nakakakita, at gayundin, hindi rin magkaparehas ang mga naniniwala at mananampalataya na sumusunod sa patnubay ng Allah at naniniwala sa Kanyang Kaisahan, at ang mga hindi naniniwala na ginagalit nila ang Allah at tinatanggihan nila ang mga malilinaw na katibayan mula sa Allah. Kakaunti lamang sa inyo na mga tao ang nakaaalaala ng mga katibayan ng Allah upang ito ay makapagdulot ng aral at makapagbigay ng payo.

Salas/Taron: At hindi magkatulad ang isang bulag [sa katotohanan] at ang isang nakakikita [sa katotohanan]; hindi rin magkatulad yaong mga naniwala [sa Allah] at gumawa ng mga gawaing matuwid at ang isang [gumagawa ng] masama. [Sadyang] katiting lamang ang inyong naaalala.

Quranenc.com: Hindi nagkakapantay ang bulag at ang nakakikita, ang mga sumampalataya at mga gumawa ng mga maayos at ang tagagawa ng masagwa. Kakaunti ang pagsasaalaala ninyo!


59

إِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ لّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ

ICDO: Katiyakan, ang pagkagunaw ng daigdig ay darating at walang pag-aalinlangan ang hinggil dito, na kung kaya, tiyakin ninyo ang pagdating nito na tulad ng naibalita ng mga Sugo, subalit ang karamihan sa mga tao ay di-naniwala sa pagdating nito at hindi rin nila ito pinaghandaan.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Oras [o Araw ng Paghuhukom] ay darating, walang pag-aalinlangan tungkol dito, nguni’t karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na ang Huling Sandali ay talagang darating, walang pag-aalinlangan hinggil dito, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi sumasampalataya.


60

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

ICDO: At sinabi ng Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha, O kayong mga alipin! Manalangin kayo sa Akin at Ako lamang ang inyong sambahin at tutugunin Ko kayo, katiyakan, ang mga yaong nagmamataas na di-naniniwala sa pagsamba lamang nang bukod-tangi sa Akin at sa Aking pagiging Ilah o Diyos na sinasamba, walang pag-aalinlangan, makapapasok sila sa Impiyerno na mga hamak at kaaba-aba.

Salas/Taron: At ang inyong Panginoon ay nagsabi: “Manalangin kayo sa akin at kayo ay Aking diringgin. Katotohanan, yaong mga nagmamalaki sa pagsamba sa Akin, [katiyakan na] sila ay magsisipasok sa Impiyerno nang kadusta-dusta!”

Quranenc.com: Nagsabi ang Panginoon ninyo: “Dumalangin kayo sa Akin, tutugon Ako sa inyo.” Tunay na ang mga nagmamalaki sa [pag-ayaw sa] pagsamba sa Akin ay papasok sa Impiyerno na mga hamak.


61

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ

ICDO: Ang Allah na Bukod-Tangi na Siyang lumikha para sa inyo ng gabi; upang kayo ay makapamahinga at maisakatuparan ninyo ang tunay na pamamahinga, at ang araw na maliwanag, upang mapangasiwaan ninyo ang inyong pamumuhay. Katiyakan, ang Allah ay nagtatangan ng dakilang kagandahang-loob sa mga tao, subalit ang karamihan sa kanila ay hindi tumatanaw ng utang na loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod at taos-pusong pagsamba lamang sa Kanya.

Salas/Taron: Siya ang Allah na gumawa ng gabi para sa inyo upang kayo ay mamahinga at ng maghapon upang kayo ay makakita. Katotohanan, ang Allah ay Tigib ng biyaya sa sangkatauhan; subali’t karamihan sa sangkatauhan ay walang [isinusukling] pasasalamat.

Quranenc.com: Si Allāh ay ang gumawa para sa inyo ng gabi upang tumahan kayo roon at ng maghapon bilang nagpapakita. Tunay na si Allāh ay talagang may kabutihang-loob sa mga tao, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nagpapasalamat.


62

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لّا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

ICDO: Siya na nagkaloob sa inyo ng ganitong biyaya ay Siya sa katotohanan lamang ang inyong Rabb na Tagapaglikha na naglikha ng lahat ng bagay, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na kung kaya, paano ninyo tinatanggihan ang paniniwala sa Kanya at sinasamba ninyo ang iba na mga rebulto, pagkatapos naging malinaw sa inyo ang Kanyang mga palatandaan?

Salas/Taron: Iyan ang Allah, ang inyong Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay: Walang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Kanya. Paano nga bang kayo ay nalinlang?

Quranenc.com: Gayon si Allāh, ang Panginoon ninyo na Tagalikha ng bawat bagay. Walang Diyos kundi Siya, kaya paanong napahihibang kayo?


63

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

ICDO: At kung paano kayo inilayo sa katotohanan pagkatapos mapatunayan ang katibayan sa inyo at tinanggihan ninyo, ay ganoon din ilalayo sa katotohanan at paniniwala sa Allah ang mga yaong tinanggihan ang Kanyang mga talata.

Salas/Taron: Ganyan nga nalilinlang [noong una] yaong mga lagi nang tumatanggi [o tumututol] sa mga ayaat [kapahayagan o babala] ng Allah.

Quranenc.com: Gayon napahihibang ang mga noon ay sa mga tanda ni Allāh nagkakaila.


64

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ICDO: Ang Allah ay Siyang lumikha para sa inyo ng kalupaan; upang ito ay inyong panatilihan at maging tirahan at ginawa Niyang madali sa inyo ang pamumuhay dito, at ginawa Niya ang kalangitan bilang bubong ng kalupaan, at ikinalat Niya rito ang mga palatandaan na gagabay sa inyo, at hinubog Niya kayo sa pinakaganap na kaanyuan at pinakamabuting katayuan, at ipinagkaloob Niya sa inyo ang mga ipinahintulot na kabuhayan at mga masasarap na mga makakain at inumin, na itong natatamasa ninyong mga biyaya ay biyaya sa inyo ng inyong Rabb na Tagapaglikha, na kung kaya, naging masagana ang Kanyang kabutihan, kagandahang-loob at biyaya sa inyo, at Siya ay luwalhati na malayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya, na Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

Salas/Taron: Siya ang Allah na gumawa ng lupa para sa inyo [bilang] isang pook ng paninirahan at ang langit [bilang] bubungan [na masisilungan], at kayo ay [Kanyang] hinubog at ginawang ganap ang inyong mga hubog at [Kanyang] ipinagkaloob sa inyo ang mga mabubuting panustos. Iyan ang Allah, ang inyong Panginoon. Mapagpala ang Allah, ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Si Allāh ay ang gumawa para sa inyo ng lupa bilang isang pamamalagian at ng langit bilang isang bubungan, nagbigay-anyo sa inyo at nagpaganda sa mga anyo ninyo, at nagtustos sa inyo ng mga kaaya-ayang bagay. Gayon si Allāh, ang Panginoon ninyo. Kaya mapagpala si Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.


65

هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ICDO: Ang Allah, Siya ay Al-Hayy – ang Walang-Hanggang Buhay, nasa sa Kanya ang ganap at buong kahulugan ng pagkabuhay na angkop na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na kung kaya, humiling kayo sa Kanya at ituon ninyo ang pagsamba sa Kanya na Bukod-Tangi at maging taos-puso sa inyo ang pagsunod sa Kanyang Deen at kautusan. At ang papuri ay Pagmamay-ari lamang ng Allah na ganap na para lamang sa Kanya na Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

Salas/Taron: Siya ang Lagi nang Buhay [Walang Kamatayan], Walang diyos maliban sa Kanya; kaya dumalangin sa Kanya, maging matapat sa Kanya sa relihiyon. Al-Hamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah], ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Siya ay ang Buhay. Walang Diyos kundi Siya, kaya dumalangin kayo sa Kanya bilang mga nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon. Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.


66

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan: Katiyakan, ipinagbabawal sa akin na sambahin ang inyong dinadalanginan bukod sa Allah, nang dumating sa akin ang mga malilinaw na mga palatandaan mula sa Allah na aking Rabb na Tagapaglikha, at inutusan Niya ako na magpasailalim, sumunod nang ganap na pagsunod para lamang sa Kanya, luwalhati sa Kanya na Siyang Rabb na Tagapaglikha ng mga nilalang.

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: Ako ay pinagbawalang sambahin yaong [mga diyus-diyusan na] inyong sinasamba bukod sa Allah nang dumating sa akin ang mga patunay mula sa aking Panginoon; at ako ay napag-utusang isuko ang aking sarili sa Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Sabihin mo: “Tunay na ako ay sinaway na sumamba ako sa mga dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh noong dumating sa akin ang mga malinaw na patunay mula sa Panginoon ko, at inutusan na magpasakop sa Panginoon ng mga nilalang.


67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ICDO: Siya ang lumikha ng inyong ama na si Adam mula sa alikabok, pagkatapos ay nilikha kayo mula sa semilya sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, at pagkatapos nito kayo ay naging isang malapot na namuong dugo, pagkatapos ay nangyari sa inyo ang iba’t ibang yugto sa sinapupunan, hanggang sa kayo ay ipapanganak na maliliit na sanggol, pagkatapos kayo ay magkakaroon ng lakas sa inyong pangangatawan hanggang kayo ay tatanda – bagamat mayroon sa inyo ang namamatay bago pa ito mangyari – at upang marating ninyo ang iba’t ibang yugto na nakatakda sa inyo na naitala na katapusan ng inyong buhay, nang sa gayon ay mapag-isipan ninyo ang mga palatandaan ng Allah sa inyo, at susuriin ang Kanyang mga talata, upang mabatid ninyo na katiyakang walang karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na ganito ang Kanyang gawain, at katiyakang walang sinuman ang nararapat na sambahin bukod sa Kanya.

Salas/Taron: Siya ang lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkaraan mula sa pinaghalong semilya [ng lalaki at babae] pagkaraan mula sa kapirasong kimpal ng dugo, pagkaraan kayo ay iniluwal [bilang] isang sanggol. Pagkaraan [kayo ay pinalaki] upang inyong maabot ang kaganapan [na inyong pagkatao] at pagkaraan ay upang kayo ay maging matatanda. At kabilang sa inyo ay isang maagang kinukuha ng kamatayan upang kayo ay umabot sa takdang oras at upang sakali kayo ay [matutong] makaunawa.

Quranenc.com: Siya ay ang lumikha sa inyo mula sa alabok, pagkatapos ay mula sa isang patak, pagkatapos ay mula sa isang malalinta, pagkatapos ay nagpapalabas Siya sa inyo bilang isang bata, pagkatapos ay upang umabot kayo sa ganap na gulang ninyo, pagkatapos ay upang kayo ay maging mga matanda – mayroon sa inyo na pinapapanaw bago pa niyon – at upang umabot kayo sa isang taning na tinukoy, at nang sa gayon kayo ay makapag-uunawa.


68

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

ICDO: Siya ang Allah na Bukod-Tanging Tagapagbigay ng buhay at Tagapagsanhi ng kamatayan, at kapag pinagpasiyahan Niya ang isang bagay sinasabi Niya lamang dito na Kun! – Mangyari at ito ay kaagad mangyayari, at walang sinuman ang makababawi ng Kanyang pinagpasiyahan.

Salas/Taron: Siya ang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. At kapag Kanyang itakda ang isang pangyayari [o bagay], Siya ay magsasabi rito ng: “Maging” kaya nangyari nga.

Quranenc.com: Siya ay ang nagbibigay-buhay at nagbibigay-kamatayan; at kapag nagtadhana Siya ng isang bagay ay nagsasabi lamang Siya rito na mangyari at mangyayari.


69

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ

ICDO: Hindi ka ba namamangha, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na hindi naniniwala sa mga talata ng Allah, na ito ay kanilang pinagtatalunan, gayong ito ay malinaw bilang katibayan sa Kaisahan ng Allah at sa Kanyang Kakayahan, subalit paano nila ito tinatanggihan kahit ito ay tama? At saan ba sila patutungo pagkatapos ng ganap na paglilinaw na ito?

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita yaong mga nakikipagtalo tungkol sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah – paanong sila ay napalayo [sa katotohanan]?

Quranenc.com: Hindi ka ba nakakita sa mga nakikipagtalo hinggil sa mga tanda ni Allāh kung paano silang napalilihis?


70

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ICDO: Sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay tinanggihan nila ang Dakilang Quran at ang naunang kasulatan na ipinahayag ng Allah sa Kanyang mga Sugo upang gabayan ang mga tao, at walang pag-aalinlangang mababatid nila na mga hindi naniwala ang bunga ng kanilang di-paniniwala,

Salas/Taron: Yaong mga nagtatakwil sa Aklat [ang Qur’an] at sa anumang Aming ipinadala sa Aming mga sugo – kanilang mapag-aalaman [na],

Quranenc.com: [Sila] ang mga nagpasinungaling sa Aklat at sa ipinasugo Namin sa mga sugo Namin, kaya malalaman nila


71

إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ

ICDO: Kapag itinali na ang kulyar sa kanilang mga leeg at mga kadena sa kanilang mga paa na kung saan hihilahin sila ng mga anghel ng kaparusahan,

Salas/Taron: Kapag ang mga kawing [o sakal na bakal] ay ipupulupot sa kanilang mga leeg at ang mga panggapos na tanikala [sa kanilang mga kamay at paa], sila ay kakaladkarin [patungo], –

Quranenc.com: kapag ang mga kulyar ay nasa mga leeg nila at ang mga tanikala habang hinahatak sila


72

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

ICDO: Sa tubig na kumukulo na napakatindi ang init, pagkatapos ay sa Impiyernong-Apoy na sila ay sinisilaban.

Salas/Taron: Sa kumukulong tubig; pagkaraan sila ay susunugin sa Apoy.

Quranenc.com: sa nakapapasong tubig. Pagkatapos sa Apoy ay paliliyabin sila.


73

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ

ICDO: Pagkatapos ay sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta, habang sila ay nandoroon sa napakasama nilang kalagayan: Nasaan na ang inyong mga diyus-diyosan na inyong sinamba,

Salas/Taron: Pagkaraan, ay sasabihin sa kanila: “Nasaan ang anumang lagi ninyong itinatambal [sa pagsamba],

Quranenc.com: Pagkatapos ay sasabihin sa kanila: “Nasaan na ang dati ninyong itinatambal


74

مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ

ICDO: Bukod sa Allah? Maaari ba nila kayong matulungan ngayon? Tawagin ninyo sila; upang iligtas kayo mula sa parusang nangyayari sa inyo kung kaya nila, na sasabihin ng mga walang pananampalataya: Nawala na sila sa aming mga paningin, na kung kaya, wala na kaming anumang pakinabang sa kanila, at aaminin nila na sila ay nasa kamangmangan noon, at ang kanilang pagsamba sa mga diyus-diyosan na ito ay isang kamalian na walang anumang kahalagahan, na kung paano sila iniligaw ng Allah dahil sa pagligaw sa kanila ng kanilang mga sinamba bukod sa Allah sa daigdig, na kung kaya, napunta sila sa Impiyerno ay ganoon din ililigaw ng Allah ang mga hindi naniniwala sa Kanya.

Salas/Taron: Bukod sa Allah?” Sila ay magsasabi: “Sila ay naglaho mula sa amin; nguni’t hindi kami dumalangin sa anupaman noon.” Ganyan iniligaw ng Allah ang mga di-naniniwala.

Quranenc.com: bukod kay Allāh. Magsasabi sila: “Nawala sila sa amin; bagkus hindi kami dati dumadalangin noon sa anuman.” Gayon nagpapaligaw si Allāh sa mga tagatangging sumampalataya.


75

ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ

ICDO: Ang parusa na kung saan nangyari sa inyo ay dahil sa inyong kapabayaan noong kayo ay nabubuhay pa sa daigdig, dahil kayo ay nasisiyahan sa inyong mga ginagawang paglabag at mga kasalanan, at dahil sa inyong pagmamataas at pagmamalabis laban sa mga alipin ng Allah na mga mananampalataya na wala naman kayong karapatan.

Salas/Taron: [Ang mga anghel ay magsasabi] : Iyan ay sapagka’t kayo ay lagi nang nagsasaya sa mundo nang walang karapatan at kayo ay laging umaasal nang magaslaw.

Quranenc.com: [Sasabihin]: “Iyon ay dahil kayo dati ay natutuwa sa Mundo ayon sa hindi karapatan at dahil kayo dati ay nagpapakasaya.


76

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

ICDO: Pumasok kayo sa iba’t ibang pintuan ng Impiyerno bilang kaparusahan sa inyo sa inyong di-paniniwala sa Allah at paglabag ninyo sa Kanya at manatili kayo roon magpasawalang-hanggan, napakasama ng Impiyerno bilang tuluyan ng mga nagmataas sa daigdig laban sa Allah.

Salas/Taron: [Sa gayon nga] humayo kayong magsipasok sa mga pintuan ng Impiyerno upang mamalagi roon: at [sadyang] napakasamang hantungan para sa mga mapagmalaki.

Quranenc.com: Pumasok kayo sa mga pinto ng Impiyerno bilang mga mananatili roon, at kay saklap ang tuluyan ng mga nagpapakamalaki!”


77

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

ICDO: Magtiis ka, O Muhammad (ﷺ), at magpatuloy ka sa Daan ng Pag-aanyaya, katiyakang ang pangako ng Allah ay katotohanan at tutuparin ng Allah sa iyo ang Kanyang pangako, at maaaring ipakita Namin sa iyo habang ikaw ay nabubuhay ang ilan sa ipinangako Namin na kaparusahan sa mga sumamba ng iba bukod sa Allah, o hindi kaya ay sasanhiin Namin na ikaw ay mamatay bago ito mangyari sa kanila, at pagkatapos ay sa Amin pa rin naman sila patutungo sa Araw ng Muling Pagkabuhay at ipalalasap Namin sa kanila ang masidhing kaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi at hindi-paniniwala.

Salas/Taron: Kaya, ikaw [O Muhammad] ay maging matiisin. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo at kahit na Aming ipakita sa iyo [sa mundong ito] ang ibang bahagi ng Aming ipinangako sa kanila, o [kaya’y] Aming itulot na ikaw ay mamatay, sa Amin, sila ay ibabalik [na lahat].

Quranenc.com: Kaya magtiis ka; tunay na ang pangako ni Allāh ay totoo. Kaya alinman: magpapakita nga Kami sa iyo ng ilan sa ipinangangako Namin sa kanila o magpapapanaw nga Kami sa iyo. Sa Amin sila panunumbalikin.


78

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

ICDO: At katiyakang ipinadala Namin bago ang pagkakapadala sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang maraming mga Sugo tungo sa kanilang sambayanan na inaanyayahan sila, at tinitiis nila ang mga pahirap: mayroon sa kanila na naikuwento Namin sa iyo ang hinggil sa kanila, at mayroong hindi na Namin ikinuwento sa iyo, at lahat sila ay inutusan na iparating ang kapahayagan ng Allah sa kanila. At walang sinuman sa kanila ang nagpapakita ng palatandaan o mga talata ng Allah maliban sa anumang ipinahintulot lamang ng Allah at Kanyang kagustuhan, at kapag dumating ang kautusan ng Allah na parusahan ang mga hindi naniwala ay pinagpasiyahan ito nang makatarungan sa pagitan ng mga Sugo at mga hindi naniwala sa kanila, at ang mga tagasunod at gumagawa ng kamalian samakatuwid ay matatalo; dahil sa kanilang pagsisinungaling laban sa Allah at sa pagsamba nila ng iba bukod sa Kanya.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ipinadala ang mga sugo nang una sa iyo [O, Muhammad]: ang iba sa kanila ay Aming isinalaysay sa iyo [ang kanilang kasaysayan]. At ang iba sa kanila ay hindi Namin isinalaysay sa iyo [ang kanilang kasaysayan]. Hindi marapat sa sinumang sugo na siya ay magdala ng ayaat [kapahayagan o himala] maliban sa kapahintulutan ng Allah. Kaya, kapag dumarating ang Kautusan ng Allah, ito ay pagpapasiyahan [o pagtitibayin] nang makatotohanan, at ang mga mapaggawa ng kabulaanan noon ding iyon ay mawawalan [ng lahat].

Quranenc.com: Talaga ngang nagsugo Kami ng mga sugo noong wala ka pa. Mayroon sa kanilang nagsalaysay Kami sa iyo at mayroon sa kanilang hindi Kami nagsalaysay sa iyo. Hindi nangyaring ukol sa isang sugo na maghatid ito ng isang tanda malibang ayon sa pahintulot ni Allāh. Kaya kapag dumating ang utos ni Allāh, huhusga ayon sa katotohanan at malulugi roon ang mga nagpapabula.


79

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

ICDO: Ang Allah ay Siyang lumikha para sa inyo ng mga hayop; upang ito ay mapakinabangan ninyo: na kapakinabangan ng pagsakay o pagkain ng laman nito,

Salas/Taron: Siya ang Allah na gumawa para sa inyo ng mga hayop [sa kawan] ng bakahan upang ang iba nito ay inyong masakyan at ang iba nito ay inyong makain.

Quranenc.com: Si Allāh ay ang gumawa para sa inyo ng mga hayupan upang sumakay kayo mula sa mga ito at mula sa mga ito ay kumakain kayo.


80

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

ICDO: At iba pa na mga kapakinabangan, at upang maiparating ninyo ang inyong mga dalahin sa pamamagitan nito sa nais ng inyong mga kalooban na marating na mga malalayong lugar, at sa pamamagitan nitong mga hayop ay dinadala kayo sa kapatagan at ganoon din nakasasakay kayo ng sasakyang-pandagat na inilalayag kayo sa karagatan sa pamamagitan nito.

Salas/Taron: At para sa inyo roon ay [ibang] mga pakinabang at upang inyong maisakatuparan sa kanilang ibabaw ang isang pangangailangan na nasa inyong mga dibdib. At sa kanilang ibabaw at sa loob ng mga sasakyang- dagat kayo ay isinasakay.

Quranenc.com: Ukol sa inyo sa mga ito ay mga pakinabang at upang umabot kayo lulan sa mga ito sa isang pangangailangang nasa mga dibdib ninyo; at lulan sa mga ito at lulan sa mga daong ay dinadala kayo.


81

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ

ICDO: At ipinapakita ng Allah ang Kanyang napakaraming malilinaw na palatandaan na nagpapatunay ng Kanyang kakayahan at pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha, na kung kaya, saan sa mga palatandaan Niya ang inyong tinatanggihan at hindi tinatangkilik?

Salas/Taron: At Kanyang ipinakita sa inyo ang Kanyang mga ayaat [palatandaan]. Kaya alin sa mga ayaat ng Allah ang inyong itinatakwil?

Quranenc.com: Nagpapakita Siya sa inyo ng mga tanda Niya. Kaya sa alin sa mga tanda ni Allāh kayo nagkakaila?


82

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ICDO: Hindi ba naglakbay ang mga walang pananampalataya sa kalupaan at sinuri ang mga ikinamatay at tinamasang parusa ng mga sambayanan na di-naniwala na nauna sa kanila, at kung ano ang kanilang kinahinatnan? At itong mga sambayanan na nauna sa kanila ay mas marami sila sa bilang kaysa kanila at mas makapangyarihan sa lakas at mga sandata, at mas marami silang palatandaan na nanatili sa kalupaan bilang mga bakas ng mga itinayo nila at iba pa, subalit walang nagawa sa kanila ang anuman na kanilang nakamtan na kapangyarihan noong dumating sa kanila ang kaparusahan ng Allah.

Salas/Taron: Hindi ba sila nagsipaglakbay sa mga lupain at kanilang natunghayan kung paano ang naging wakas niyaong mga nauna sa kanila? Sila ay nakahihigit sa bilang kaysa sa kanilang mga sarili at nakahihigit sa lakas, at sa bakas [ng pagkakilanlan o yaman] sa mga lupain; nguni’t walang buting naidulot sa kanila ang anumang kanilang lagi nang pinagsusumikapan.

Quranenc.com: Kaya hindi ba sila humayo sa lupain para magmasid sila kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga kabilang sa nauna sa kanila? Dati ang mga iyon ay higit na marami kaysa sa kanila at higit na matindi sa lakas at mga bakas sa lupain ngunit walang naipakinabang sa kanila ang dati nilang nakakamit.


83

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

ICDO: At nang dumating ang mga Sugo sa mga sambayanan na hindi naniwala na dala-dala nila ang mga malilinaw na palatandaan ay pinagtawanan nila sila dahil sa kanilang kamangmangan at kaalaman na salungat sa anumang dala-dala sa kanila ng mga Sugo, at dumating sa kanila ang kaparusahan na ipinamadali nila sa mga Sugo bilang pangungutya at pag-aalipusta.

Dito sa talatang ito ang tanda ng anumang kaalaman na labag sa Islam o hindi kaya ay sumisira rito o hindi kaya ay naglalagay ng pag-aalinlangan sa pagiging totoo nito, lahat ng ganitong kaalaman ay kinasusuklaman ng Allah, at ang naniniwala sa ganitong kaalaman ay hindi kabilang sa tagasunod ni Propeta Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: Kaya nang ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan, sila ay nagalak [lamang] sa anumang kanilang nakuhang kaalaman, nguni’t sila ay nabalutan ng [parusa sanhi ng] anumang kanilang laging kinukutya [o pinagtatawanan].

Quranenc.com: Kaya noong nagdala sa kanila ang mga sugo sa kanila ng mga patunay na malilinaw ay natuwa sila sa taglay nilang kaalaman at pumaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya.


84

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ

ICDO: At nang dumating sa kanila ang Aming parusa ay saka pa sila umamin subalit wala nang pakinabang ang kanilang pag-amin, na kanilang sinabi: Naniwala na kami sa Allah na Bukod-Tangi at tinanggihan na namin ang anumang sinamba namin bilang pagtatambal sa Allah.

Salas/Taron: Kaya, nang kanilang makita ang Aming parusa, sila ay nagsabi: “Kami ay naniniwala sa Kaisahan ng Allah at kami ay hindi naniniwala sa anumang aming laging itinatambal sa Kanya.”

Quranenc.com: Kaya noong nakakita sila sa parusa Namin ay nagsabi sila: “Sumampalataya kami kay Allāh – tanging sa Kanya – at tumanggi kaming sumampalataya sa anumang kami dati ay sa Kanya mga nagtatambal.”


85

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ

ICDO: Subalit wala ng pakinabang sa kanila ang kanilang paniniwala noong nakita na nila ang Aming parusa; dahil ang ganitong paniniwala ay napipilitan lamang na hindi bukal sa kanilang kalooban, ito ang pamamaraan ng Allah na nangyari rin sa mga nauna pang mga tao noong sila ay tumanggi ay nawalan ng pakinabang ang paniniwala nila noong nakita na nila ang parusa, at doon napahamak ang mga walang pananampalataya noong dumating na ang parusa ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha sa kanila, habang sila ay nasa pagtanggi sa Kaisahan ng Allah at di-pagsunod sa Kanya.

Salas/Taron: Nguni’t, ang kanilang pananampalataya ay walang naidulot na buti sa kanila nang kanilang makita ang Aming parusa. [Ito ang] dating kaparaanan ng Allah na Kanyang ipinagpauna na sa Kanyang mga alipin. At noon ding iyon, ang mga di-naniniwala ang nawalan [ng lahat ng pagpapala].

Quranenc.com: Ngunit hindi nangyaring magpapakinabang sa kanila ang pananampalataya nila kapag nakita nila ang parusa Namin. [Ito] ang kalakaran ni Allāh na nagdaan nga sa mga lingkod Niya. Nalugi roon ang mga tagatangging sumampalataya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.