Surah 39: Az-Zumar

الزمر
ANG MGA PANGKAT

Bahagi: 23 – 24 – Kabanata: 39 – Talata: 75
Ayos ng pagkapahayag: 59
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Az-Zumar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ICDO: Ang pagbababa ng Aklat na ito ay nagmula lamang sa Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang kakayahan at sa Kanyang pagpaparusa, na Al-Hakeem – ang Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at sa mga alituntunin ng Kanyang Batas.

Salas/Taron: Ang Kapahayagan ng Aklat [Qur’an] ay nagmula sa Allah, ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Ang pagbababa ng Aklat ay mula kay Allāh, ang Makapangyarihan, ang Marunong.


2

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

ICDO: Katiyakan, ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Dakilang Quran, na nag-uutos ng katotohanan at katarungan, na kung kaya, sambahin mo ang Allah nang bukod-tangi, at maging taos-puso ang iyong pagsagawa sa lahat ng alituntunin ng iyong Deen (o Relihiyon).

Salas/Taron: Katotohanan Aming ibinaba [o ipinahayag] sa iyo [O Muhammad] ang Aklat sa katotohanan: Kaya, sambahin ang Allah, [maging] matapat sa Kanya sa relihiyon.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagpababa sa iyo ng Aklat taglay ang katotohanan, kaya sumamba ka kay Allāh bilang isang nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon.


3

أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

ICDO: Dapat mong mabatid na ang Deen ay pagmamay-ari lamang ng Allah na Bukod-Tangi, na ito ay ang ganap na pagsunod na malayo sa anumang pagtatambal sa pagsamba, at ang mga yaong sumamba ng iba bukod sa Allah at nagturing ng mga tagapangalaga na sinasandalan bukod sa Kanya, sinabi nila: Hindi namin sinasamba ang mga diyus-diyosan na ito bilang katambal sa pagsamba sa Allah kundi upang ang mga ito ay maging tagapamagitan sa amin sa Allah, mapalapit kami sa Allah at iaangat sa amin ang aming antas sa Allah.

Na kung kaya, sila ay lumabag sa kagustuhan ng Allah sa pamamagitan ng ganitong gawain; dahil ang pagsamba at pamamagitan ay pagmamay-ari lamang ng Allah. Katiyakan, ang Allah ay hinahatulan Niya ang pagitan ng mga mananampalataya na dalisay na sumasamba sa Kanya at ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at huhukuman Niya ang anuman na hindi nila pinagkasunduan sa pagsamba, na tutumbasan Niya ang bawat isa sa kanila ng anuman na karapat-dapat na para sa kanila. Katiyakan, ang Allah ay hindi Niya ginagabayan tungo sa Matuwid na Landas ang sinumang nagsisinungaling laban sa Allah, na di-naniniwala sa Kanyang mga palatandaan at mga katibayan.

Salas/Taron: Walang alinlangan, para sa Allah ang katapatan sa relihiyon. At yaong mga nagturing [o kumuha] ng awliyah [mga tagapangalaga] bukod sa Kanya [ay nagsabing]: “Kami ay sumasamba lamang sa kanila upang kami ay kanilang dalhing malapit sa Allah sa katayuan.” Katotohanan, ang Allah ay maghahatol sa kanilang pagitan hinggil dito sa alinmang kanilang ipinagkakaiba. Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang isang sinungaling, at [napatunayang] di-naniniwala.

Quranenc.com:  Pansinin, ukol kay Allāh ang relihiyong wagas. Ang mga gumagawa bukod pa sa Kanya ng mga tagapagtangkilik [ay nagsasabi]: “Hindi kami sumasamba sa kanila kundi upang magpalapit sila sa amin kay Allāh sa kadikitan.” Tunay na si Allāh ay maghahatol sa pagitan nila hinggil sa anumang sila dati hinggil doon ay nagkakaiba-iba. Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa sinumang sinungaling na palatangging sumampalataya.


4

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

ICDO: Kung nanaisin lamang ng Allah na magkaroon ng anak ay pumili na Siya sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, subalit kailanman ay hindi ito maaaring mangyari! Luwalhati sa Allah, Siya ay Malinis at Ganap na Dalisay, na Siya ay malayo sa pagkakaroon ng anak, dahil Siya ay Al-Wahid – ang Bukod-Tangi na Nag-iisa, na Bukod-Tangi na sinasandigan, na Al-Qahhar – ang Tagapagpigil na Siyang komokontrol sa Kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan, lahat ng bagay ay nagpapasailalaim sa Kanya.

Salas/Taron: Kung minarapat lamang ng Allah na magturing ng anak na lalaki, Kanyang magagawang pumili mula sa anumang Kanyang nilikha na Kanyang nais. [Nguni’t] Luwalhati sa Kanya; Siya ang Allah, ang Nag-iisa, ang di-Mapaglalabanan.

Quranenc.com: Kung nagnais si Allāh na gumawa ng isang anak ay talaga sanang humirang Siya mula sa anumang nililikha Niya ng niloloob Niya. Kaluwalhatian sa Kanya! Si Allāh ay ang Nag-iisa, ang Palalupig.


5

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

ICDO: Nilikha ng Allah ang mga kalangitan at ang kalupaan at ang anuman na nasa pagitan nitong dalawa bilang makatotohanan, dinadala Niya ang gabi sa araw at dinadala Niya ang araw sa gabi. At ginawa Niyang madali ang kapakinabangan ng mga tao sa araw at sa buwan, at ang bawat isa ay gumagalaw (umiinog) sa bawat ‘orbit’ o ligiran nito hanggang sa Araw ng Pagkagunaw ng Sandaigdigan. Dapat mong mabatid, na ang Allah ay ginagawa Niya ang mga gawaing ito at binibiyayaan ang Kanyang mga nilikha ng mga ganitong biyaya na Siya ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap Makapangyarihan sa Kanyang nilikha, na Al-Ghaffar – ang Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsipagsisi at humihingi ng kapatawaran.

Salas/Taron: Siya ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Kanyang binabalutan [o tinatakpan](1) ang gabi ng araw at binabalutan [o tinatakpan] ang araw ng gabi. At Kanyang itinalaga ang araw at ang buwan, bawa’t isa ay umiinog [sa isang ligiran] para sa takdang panahon. Walang alinlangan, Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Mapagpatawad.

(1) Yuqawwiru – sa paghahanap ng akma o angkop na kahulugan nito maraming tagapagsalin ang nagbigay ng iba’t ibang kataga kaugnay nito. Sa Inglis, ginamit ang salitang to join [magsanib], overtake [magpang-abot], to go in [pumasok], wrap over [magbalot sa] at cover [magtakip].

Quranenc.com: Lumikha Siya ng mga langit at lupa ayon sa katotohanan. Nagpupulupot Siya ng gabi sa maghapon at nagpupulupot Siya ng maghapon sa gabi. Nagpalingkod Siya sa araw at buwan. Bawat isa ay tumatakbo para sa isang taning na tinukoy. Pansinin, Siya ay ang Makapangyarihan, ang Palapatawad.


6

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

ICDO: Nilikha kayo ng Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha, O kayong mga tao, mula kay Adam at nilikha Niya mula sa kanya (Adam) ang kanyang asawa, at nilikha Niya para sa inyo ang mga hayop na ang bawat isa ay walong uri, babae man at saka lalaki na kamelyo, baka, tupa at kambing, at nilikha Niya kayo sa mga sinapupunan ng inyong mga ina na yugtu-yugto, pagkakalikha pagkatapos ng pagkakalikha na nasa mga tatlong talukbong na mga kadiliman na ito ay tiyan, sinapupunan at inunan o ‘placenta.’ Ganito ang Allah na Siyang lumikha ng mga bagay na ito, na iyong Bukod-Tanging Rabb na Tagapaglikha na Tagapagmay-ari ng lahat, na Siya lamang ang Bukod-Tanging may karapatan at karapat-dapat na sambahin, na kung kaya, paano kayo lumilihis sa pagsamba sa Kanya tungo sa pagsamba ng iba mula sa Kanyang nilikha?

Salas/Taron: Siya ang lumikha sa inyo mula sa iisang kaluluwa [o tao – si Adan]; pagkaraan Kanyang ginawa mula sa kanya ang kanyang asawa [si Eba]. At Kanyang ibinaba [ipinagkaloob] para sa inyo ang mga hayop [sa kawan] ng bakahan na walong magkakapares.(2) Siya ang lumilikha sa inyo sa mga sinapupunan  ng  inyong  mga  ina:  paglikha  na  sinundan  ng  paglikha  sa tatlong [bahagi ng] kadiliman.(3) Ganyan ang Allah, ang inyong Panginoon. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng kapamahalaan. Walang ibang diyos maliban sa Kanya. Paano nga bang kayo ay lumalayo?

(2) Mula sa mga kawan ng bakahan na kinabibilangan ng tupa, kambing, baka, kamelyo, tig-iisang lalaki at tig-iisang babae. Wala silang kinakain maliban sa damo at dahon ng mga halaman.

(3) Ang tatlong kadiliman na tinutukoy ay ang tiyan, ang sinapupunan at ang kinalalagyan ng bata na tila isang manipis na balat na napapaligiran ng tubig.

Quranenc.com: Sabihin mo: Lumikha Siya sa inyo mula sa nag-iisang kaluluwa. Pagkatapos ay gumawa Siya mula rito ng kabiyak nito. Nagpababa Siya para sa inyo mula sa mga hayupan ng walong magkapares. Lumilikha Siya sa inyo sa mga tiyan ng mga ina ninyo ng isang paglikha matapos ng isang paglikha sa tatlong kadiliman. Iyon si Allāh, ang Panginoon ninyo; sa Kanya ang Paghahari. Walang Diyos kundi Siya. Kaya paano kayong napalilihis?”


7

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ICDO: Kung kayo ay hindi maniwala, O kayong mga tao, sa inyong Rabb at tumanggi kayo sa Kanya at hindi kayo sumunod sa Kanyang mga Sugo, walang pag-aalinlangang Siya ay hindi nangangailangan sa inyo, kundi kayo ang ganap na nangangailangan sa Kanya, at hindi Niya tinatanggap sa Kanyang alipin ang pagtanggi at hindi Niya ito ipinag-uutos sa kanila, at ang katanggap-tanggap lamang sa Kanya ay ang pagtanaw ng utang na loob sa Kanyang biyaya sa kanila. At hindi ipapapasan sa sinumang tao ang kasalanan ng iba. Pagkatapos sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha kayo ay ibabalik upang sabihin Niya sa inyo ang inyong kinaugalian na gawin at kayo ay huhukuman ayon dito. Katiyakan, Siya ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa mga lihim ng tao at ang anumang kinikimkim ng mga dibdib.

Salas/Taron: Kung kayo ay hindi maniwala – magkagayon, katotohanan, ang Allah ay walang pangangailangan sa inyo. At hindi Niya kinalulugdan ang kawalan ng paniniwala sa Kanyang mga alipin. At kung kayo ay mapagpasalamat, Kanyang kinalulugdan ito para sa inyo. Walang tagapagpasan ng mga dalahin ang maaaring magpasan sa dalahin ng iba.(4) Pagkaraan, sa inyong Panginoon ang inyong pagbabalik, at Kanyang ipababatid sa inyo ang tungkol sa anumang lagi ninyong ginagawa. Katotohanan, Siya ay Maalam sa anumang nasa mga dibdib [ng tao].

(4) Sinuman ay hindi maaaring magpasan ng kasalanan ng iba.

Quranenc.com: Kung tatanggi kayong sumampalataya, tunay na si Allāh ay Walang-pangangailangan sa inyo. Hindi Siya nalulugod para sa mga lingkod Niya ng kawalang-pananampalataya. Kung magpapasalamat kayo ay malulugod Siya niyon para sa inyo. Hindi papasanin ng isang tagapasan ang pasanin ng iba. Pagkatapos ay sa Panginoon ninyo ang panunumbalikan ninyo at magbabalita Siya sa inyo hinggil sa anumang dati ninyong ginagawa. Tunay na Siya ay Maalam sa nilalaman ng mga dibdib.


8

وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

ICDO: At kapag nangyari sa tao ang pagsubok, kagipitan at karamdaman ay maaalaala niya ang Allah, at siya ay hihingi ng saklolo at mananalangin sa Kanya, pagkatapos kapag tinugunan siya at pinawi ang kanyang hirap at pinagkalooban siya ng mga biyaya, ay makakalimutan niya ang kanyang ginawang panalangin sa kanyang Rabb na Tagapaglikha noong siya ay nangangailangan pa sa Kanya, at sasamba siya ng iba bukod sa Kanya; upang iligaw niya ang iba mula sa paniniwala sa Allah at pagsunod sa Kanya.

Sabihin mo sa kanya, O Muhammad (ﷺ), bilang babala: Magpakasaya ka na ng panandalian sa iyong paglabag hanggang dumating ang iyong kamatayan, dahil walang pag-aalinlangan, ikaw ay kabilang sa mananatili sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: At kapag ang sakit ay dumapo sa tao, siya ay nananalangin sa Kanyang Panginoon, nagbabalik-loob sa Kanya. Pagkaraan, kapag Kanyang iginawad sa kanya ang pagpapala mula sa Kanyang Sarili, siya ay nakalilimot sa Kanya na kanyang dinalanginan noon, at siya ay nag-akibat sa Allah ng kapantay, upang iligaw [ang iba] mula sa Kanyang Landas. Sabihin: “Tamasahin mo ang iyong kawalan ng paniniwala nang sandali; katotohanan, ikaw ay kabilang sa mga maninirahan sa Apoy.”

Quranenc.com: Kapag may sumaling sa tao na isang kapinsalaan ay mananalangin ito sa Panginoon nito na nagsisising bumabalik sa Kanya. Pagkatapos kapag gumawad Siya rito ng isang biyaya mula sa Kanya ay nakalilimot ito ng dati nitong idinadalangin sa Kanya noong una at gumagawa ito para kay Allāh ng mga kaagaw upang magligaw palayo sa landas Niya. Sabihin mo: “Magtamasa ka sa kawalang-pananampalataya mo nang kakaunti; tunay na ikaw ay kabilang sa mga kasamahan sa Apoy.”


9

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

ICDO: Siya ba na hindi naniniwala at nagpakasaya sa kanyang pagtanggi ay mas mabuti, o ang sinumang sumamba nang bukod-tangi sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha at sumusunod sa Kanya na siya ay patuloy sa kanyang pagsamba at pagpapatirapa sa Allah sa mga oras ng gabi na natatakot sa kaparusahan ng Allah sa Kabilang-Buhay at naghahangad ng Kanyang habag?

Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Maaari bang magkapantay ang nakakikilala sa Allah at sa Kanyang tunay na Deen, sa mga yaong wala silang kaalam-alam hinggil sa mga bagay na ito?

Kailanman ay hindi sila maaaring maging magkatulad. Ang nakaaalaala lamang at nakaaalam ng pagkakaiba nito ay ang mga taong nagmamay-ari ng mga matitinong kaisipan.

Salas/Taron: Ang isa bang [tapat na] sumusunod [sa Allah] sa mga oras ng gabi, nagpapatirapa at tumitindig [sa pagdarasal], pinangangambahan ang kabilang buhay at umaasa sa habag ng kanyang Panginoon [ay katulad ng isang di-gumagawa nito]? Sabihin: Magkatumbas ba yaong mga nakaaalam at yaong mga walang alam?” Ang mga makaaalala lamang [sa Allah] ay silang mga nagtataglay ng pang-unawa.

Quranenc.com: Ang sinumang siya ay masunurin sa mga sandali ng gabi habang nagpapatirapa at tumatayo, na nangingilag sa Kabilang-buhay at umaasa sa awa ng Panginoon Niya [ay higit na mabuti]? Sabihin mo: “Nagkakapantay ba ang mga nakaaalam at ang mga hindi nakaaalam? Tanging ang nagsasaalaala ay ang mga may isipan.”


10

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa Aking mga alipin na naniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo: Matakot kayo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa Kanya at pag-iwas sa anumang labag sa Kanya. Para sa mga mabubuti rito sa daigdig sa kanilang pagsamba sa kanilang Rabb na Tagapaglikha at pagsunod sa Kanya ang mga mabuting gantimpala sa Kabilang- Buhay na ito ay Al-Jannah (Hardin), at mabuting gantimpala rito sa daigdig na ito ay kalusugan, kabuhayan, tagumpay at iba pa.

Ang kalupaan ng Allah ay malawak, na kung kaya, mangibang-bayan kayo mula rito tungo sa lugar, na kung saan, doon ninyo masasamba ang inyong Rabb na Tagapaglikha nang walang pinangangambahan, at maisakaturapan ninyo ang pagtaguyod ng Kanyang Deen. Katiyakan, ipagkakaloob sa mga matiisin sa Kabilang-Buhay ang kanilang gantimpala nang ganap, na wala nang pagtutuos.

Salas/Taron: Sabihin: “O Aking mga naniniwalang alipin, matakot kayo sa inyong Panginoon. Para sa mga gumagawa ng kabutihan sa mundong ito, [ang gantimpala] ay kabutihan, at ang lupain ng Allah ay malawak. Katotohanan, ang mga matiisin lamang ang tatanggap ng kanilang gantimpala nang walang [takdang] pagtutuos.

Quranenc.com: Sabihin mo [ang sabi Ko]: “O mga lingkod Ko na mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala sa Panginoon ninyo. Ukol sa mga gumawa ng maganda sa Mundong ito ay [ganting] maganda. Ang lupa ni Allāh ay malawak. Tunay na ang mga nagtitiis lamang ang tutumbasan ng pabuya nila nang walang pagtutuos.”


11

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga tao: Katiyakan, ang Allah ay inutusan Niya ako at ang sinuman na susunod sa akin na maging taos-puso sa pagsamba sa Kanya nang Bukod-Tangi at wala nang iba,

Salas/Taron: Sabihin mo [sa kanila O Muhammad]: “Katotohanan, ako ay napag-utusan na sambahin ang Allah; [maging] matapat sa Kanya sa relihiyon.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Tunay na ako ay inutusan na sumamba kay Allāh bilang isang nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon,


12

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

ICDO: At inutusan Niya ako na maging kauna-unahan sa susuko bilang Muslim mula sa aking sambayanan, na kung kaya, nagpasailalim siya sa Kaisahan ng Allah at sumamba lamang nang bukod-tangi sa Kanya at tinanggihan ang lahat ng sinasamba bukod sa Kanya.

Salas/Taron: “At ako ay napag-utusan na manguna sa mga Muslim [sa pagtalima sa Allah].”

Quranenc.com: at inutusan upang ako ay maging una sa mga tagapasakop.”


13

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga tao: Katiyakan, ako ay natatakot na kapag nilabag ko ang Allah na aking Rabb na Tagapaglikha sa Kanyang ipinag-uutos sa akin na pagsamba sa Kanya at taos-puso na pagsunod sa Kanya, sa Kanyang kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay na sa Araw na yaon ay kagimbal-gimbal na pangyayari.

Salas/Taron: Sabihin: “Katotohanan, kinatatakutan ko, na kung ako ay susuway sa aking Panginoon, ang parusa ng isang dakila Araw.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Tunay na ako ay nangangamba, kung sumuway ako sa Panginoon ko, sa pagdurusa sa isang Araw na sukdulan.”


14

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Katiyakan, sinasamba ko ang Allah nang bukod-tangi na walang katambal na taos-puso ang aking pagsamba at pagsunod sa Kanya,

Salas/Taron: Sabihin: “[Tanging] sa Allah ako sasamba, matapat sa Kanya sa aking relihiyon,

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kay Allāh sumasamba ako bilang isang nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon ko.


15

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

ICDO: Na kung kaya, sambahin ninyo, O kayong mga walang pananampalataya, ang sinuman na nais ninyo bukod sa Allah na mga rebulto, mga diyus-diyosan at iba pa sa Kanyang mga nilikha, at ito kailanman ay hindi makapipinsala sa akin. At ito ay bilang panakot at babala sa sinumang sumamba ng iba bukod sa Allah. Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Ang tunay na talunan ay ang mga yaong naging talunan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya sa Araw ng Muling Pagkabuhay, dahil sa kanilang panlilinlang at pagligaw sa kanila sa daigdig mula sa tamang paniniwala. At dapat mong mabatid na ang pagkatalo nila na mga walang pananampalataya at sumasamba ng iba bukod sa Allah sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay ito ang malinaw na pagkatalo!

Salas/Taron: Kaya sumamba kayo sa anumang inyong nais bukod sa Kanya. [Nguni’t] sabihin: “Ang mga nawalan [o talunan] ay yaong mga nawalan sa kanilang mga sarili at sa kanilang pamilya sa Araw ng Pagkabuhay na Muli. Walang alinlangan, iyan ay isang malinaw na kawalan.”

Quranenc.com: Kaya sumamba kayo sa anumang niloob ninyo bukod pa sa Kanya.” Sabihin mo: “Tunay na ang mga lugi ay ang mga nagpalugi sa mga sarili nila at mga mag-anak nila sa Araw ng Pagbangon.” Pansinin, iyon ay ang pagkaluging malinaw.


16

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ

ICDO: Sila ang mga yaong talunan na ang para sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa Impiyerno ay ang nasa itaas nila ay mga parusa mula apoy na parang ulap na nakataklob sa kanila at sa ibaba nila ay gayundin. Ganitong parusa na ipinapanakot ng Allah sa Kanyang mga alipin; upang sila ay balaan: O Aking mga alipin, matakot kayo sa Akin sa pamamagitan ng pagsunod sa Aking mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Aking mga ipinagbabawal.

Salas/Taron: Sila ay magkakaroon ng bubungang apoy sa kanilang itaas at bubungan [ng apoy] sa kanilang ibaba. Ganyan tinatakot [o binabalaan] ng Allah ang Kanyang mga alipin sa pamamagitan nito: “O aking mga alipin, Ako ay inyong katakutan!”

Quranenc.com: Magkakaroon sila mula sa ibabaw nila ng mga lambong mula sa apoy at mula sa ilalim nila ng mga lambong. Gayon nagpapangamba si Allāh sa mga lingkod Niya, [na nagsasabi]: “O mga lingkod Ko, kaya naman mangilag kayong magkasala sa Akin.”


17

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

ICDO: At ang mga yaong iniwasan ang pagsunod kay Shaytan at pagsamba ng iba bukod sa Allah, at sila ay nagbalik-loob sa pagsisisi tungo sa Allah sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya na taos-puso at pagsunod sa Kanyang Deen, para sa kanila ang magandang balita rito sa buhay sa daigdig bilang papuri sa kanila at gabay na mula sa Allah, at sa Kabilang-Buhay naman ay pagmamahal ng Allah at ang Kanyang patuloy na kasiyahan na ipinagkaloob sa Al-Jannah (Hardin). Na kung kaya, ipamalita mo, O Muhammad (ﷺ), ang magandang balita sa Aking mga alipin,

Salas/Taron: At yaong mga umiwas sa mga taaghoot(5) upang sila ay hindi [magkamaling] sumamba sa mga ito, at nagbalik-loob sa Allah, para sa kanila ay magagandang balita. Kaya, magbigay ng magandang balita sa Aking mga alipin,

(5) Ang taaghoot ay kinabibilangan ng anuman o alinmang sinasamba bukod sa Tunay na Diyos [Allah]. Ito ay mga huwad na diyos na maaaring isang estatwa, santo o santa, bato, bituin, araw, mga anghel, propeta, ibang tao na namumuno, mga libingan ng mga patay. Kung minsan naman, ang Taaghoot ay nakaturol sa isang huwad na Hukom na nagbibigay ng mga kasinungalingan at maling paghusga [tingnan ang Surah 4:60 at Tafsir ibn Kathir Surah 4:51].

Quranenc.com: Ang mga umiwas sa nagdidiyus-diyusan na sumamba sila rito at nagsisising bumabalik kay Allāh, ukol sa kanila ang balitang nakagagalak. Kaya magbalita ka ng nakagagalak sa mga lingkod Ko,


18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

ICDO: Na nakikinig ng salita at sinusunod ang anumang pinakamabuti mula rito. Ang pinakamabuting salita at pinakamatuwid ay ang salita ng Allah, pagkatapos ay kasunod nito ay ang salita ng Kanyang Sugo. Sila ang mga yaong ginabayan ng Allah sa patnubay at gabay, pinatnubayan sila sa pinakamabuting pag-uugali at gawain, at sila ang mga yaong nagtatangan ng mga matutuwid na pag-iisip.

Salas/Taron: Yaong mga nakikinig sa salita at sinusunod ang pinakamabuti nito, sila yaong mga pinatnubayan ng Allah at sila yaong mga nagtataglay ng pang-unawa [o mabuting pag-iisip].

Quranenc.com: na mga nakikinig sa sinabi at sumusunod sila sa pinakamaganda rito. Ang mga iyon ay ang mga pinatnubayan ni Allāh at ang mga iyon ay ang mga may pag-iisip.


19

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ

ICDO: Ang sinuman na naging karapat-dapat sa kanya ang kaparusahan; dahil sa kanyang patuloy na pagkaligaw at pagmamatigas, katiyakang wala ka nang magagawa pa na kahit na anuman para siya ay gabayan, O Muhammad (ﷺ), dahil may kakayahan ka ba na iligtas ang sinuman na nasa Impiyerno? Wala kang kakayahan na gawin ito!

Salas/Taron: Kaya, ang isa bang pinatawan ng [takda] o salita ng parusa [ay  nararapat na patnubayan]? Kaya, magagawa mo bang iligtas ang isang nasa apoy?

Quranenc.com: Kaya ba ang sinumang nagkatotoo sa kanya ang salita ng pagdurusa, ikaw ba ay sasagip sa sinumang nasa Apoy?


20

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

ICDO: Subalit ang mga yaong natakot sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, sa pamamagitan ng pagsunod at taos-pusong pagsamba sa Kanya, ang para sa kanila sa Al-Jannah (Hardin) ay mga silid na ginawa na magkakapatung-patong, na umaagos sa ilalim ng mga puno nito ang mga ilog, ipinangako ng Allah ito sa Kanyang mga alipin na mga matatakutin ng totoong pangako, at hindi sinisira ng Allah ang Kanyang pangako.

Salas/Taron: Nguni’t yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon [ang Allah] – para sa kanila ay mga silid, sa kanilang itaas ay mga silid na itinayong mataas, na sa ilalim ay may mga ilog na umaagos. [Ito] ang pangako ng Allah; at ang Allah ay hindi sumisira sa [Kanyang] pangako.

Quranenc.com: Subalit ang mga nangilag magkasala sa Panginoon nila, ukol sa kanila ay mga silid na mula sa ibabaw ng mga ito ay may mga silid na itinayo na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Bilang pangako ni Allāh, hindi sumisira si Allāh sa naipangako.


21

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ

ICDO: Hindi mo ba nakita, O Muhammad (ﷺ), na ang Allah ay walang pag-aalinlangang ibinababa Niya mula sa ulap ang ulan at ito ay ipinapasok Niya sa kalupaan, at ginawa Niya ito na mga bukal na bumubukal at mga ilog na umaagos, pagkatapos ay pinasisibol Niya sa pamamagitan nitong tubig ang iba’t ibang uri at kulay ng mga pananim, pagkatapos ito ay matutuyo pagkatapos ng pagiging luntian at sariwa nito, at makikita mo na maninilaw ang kulay nito, pagkatapos ay gagawin Niya na tuyot at pira-piraso? Katiyakan, sa ganitong gawain ng Allah ay pagpaalaala at pagpapayo sa mga nagmamay-ari ng mga matitinong kaisipan.

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita na katotohanan ang Allah ang nagbaba ng tubig [ulan] mula sa langit, at Kanyang ginawang umagos tulad ng mga bukal [at mga ilog] sa lupa; pagkaraan ay Kanyang pinatubo sa pamamagitan nito [ng tubig] ang mga pananim na may iba’t ibang kulay, at pagkaraan ay nangatuyot at iyong nakikitang naging dilaw; pagkaraan ay Kanyang ginawang [nangagkalat] na sukal. Katotohanan, naririto ang isang paalala para sa mga nagtataglay ng pang-unawa.

Quranenc.com: Hindi mo ba nakita na si Allāh ay nagpababa mula sa langit ng tubig, at nagpanuot nito sa mga bukal sa lupa; pagkatapos ay nagpapalabas Siya sa pamamagitan nito ng pananim na nagkakaiba-iba ang mga kulay nito; pagkatapos ay nalalanta ito, at nakikita mo ito na naninilaw; pagkatapos ay gumagawa Siya rito na mga pira-piraso. Tunay na sa gayon ay talagang may paalaala para sa mga may pag-iisip.


22

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ

ICDO: Ang sinuman na binuksan ng Allah ang kalooban sa Islam at siya ay nasiyahan sa pagtanggap ng Islam at pagsunod at paniniwala sa Allah, na kung kaya, walang pag-aalinlangang siya ay nasa katiyakang liwanag sa kanyang kalagayan at gabay mula sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, ay magiging katulad ba kung gayon ng sinuman na wala sa ganitong kalagayan? Hindi maaaring maging magkatulad. Na kung kaya, kapighatian, kapahamakan sa kanila na tumigas ang kanilang mga puso at tinalikuran ang pag-alaala sa Allah, sila ang malinaw na nasa pagkaligaw mula sa katotohanan.

Salas/Taron: Kaya, siya ba na ang dibdib ay binuksan ng Allah sa [pagtanggap ng] Islam at siya ay nasa [patnubay ng] isang liwanag mula sa Kanyang Panginoon [ay katulad ng isang di-naniniwala]? Kaya, kasawian sa kanila na ang mga puso ay tumigas mula sa pag-aalala sa Allah. Sila yaong mga nasa hayag na kamalian.

Quranenc.com: Kaya ba ang sinumang nagpaluwag si Allāh sa dibdib niya para sa Islām kaya siya ay nasa isang liwanag mula sa Panginoon niya [ay gaya ng iba]? Kapighatian sa matigas ang mga puso nila sa pag-alaala kay Allāh. Ang mga iyon ay nasa isang pagkaligaw na malinaw.


23

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ICDO: Ang Allah ay Siyang nagbaba ng Pinakamabuting Salita, na ito ay ang dakilang Quran, na magkakaparehas ang ganda nito at pagtutugma-tugma nito na hindi nagkakasalungatan, inuulit ang mga kuwento at ang mga alituntunin ng batas na nakapaloob dito, at ang mga katibayan at ang paglilinaw, na nanginginig ang mga balat at natatakot ang nakakarinig nito na may takot sa Allah; dahil sa bisa ng anumang nasa loob nito na mga nakatatakot at babala, pagkatapos ay manlalambot ang kanilang balat at mga puso nila; dahil sa kanilang pag-asa sa anumang ipinangako at mga magagandang balita, at ang ganitong bunga ng pagkarinig ng Dakilang Quran ay gabay na mula sa Allah para sa Kanyang mga alipin. At ang Allah ay ginabayan Niya sa pamamagitan ng Quran ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin. At ang sinumang iligaw ng Allah mula sa paniniwala sa Dakilang Quran; dahil sa kanyang pagtanggi at pagmamatigas ay wala nang sinuman ang makagagabay pa sa kanya.

Salas/Taron: Ibinaba [o ipinahayag] ng Allah ang pinakamabuting salaysay:[ito ay] isang mapananaligang Aklat [ang Qur’an] na kung saan ay inulit-ulit [ang paalala nito]. [Kaya] ang mga balat niyaong mga natatakot sa kanilang Panginoon ay nanginginig mula rito [kung kanilang binibigkas o naririnig ito]; pagkaraan, ang kanilang mga balat at ang kanilang mga puso ay tiwasay sa [pagbibigay] alaala sa Allah. Iyan ang patnubay ng Allah na Kanyang ipinapatnubay sa pamamagitan nito ang sinumang Kanyang nais; at sinumang hinayaang maligaw ng Allah, sa kanya ay walang makapagpapatnubay.

Quranenc.com: Si Allāh ay nagbaba ng pinakamagaling na pag-uusap: isang Aklat na nagkakatugunan na nag-uulit-ulit. Nangingilabot mula rito ang mga balat ng mga natatakot sa Panginoon nila; pagkatapos ay lumalambot ang mga balat nila at ang mga puso nila sa pagkaalaala kay Allāh. Iyon ay patnubay ni Allāh; nagpapatnubay Siya sa pamamagitan niyon sa sinumang niloloob Niya. Ang sinumang pinaliligaw ni Allāh ay walang ukol dito na anumang tagapatnubay.


24

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

ICDO: Ang sinuman ang itinatapon sa Impiyerno na nakakadena at nakapamatok ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg na wala na siyang ipananangga sa Impiyerno kundi ang kanyang mukha; dahil sa kanyang di-paniniwala at pagkaligaw ay mas mabuti ba siya o ang binibiyayaan ng kaligayahan sa Al-Jannah (Hardin); dahil ang Allah ay ginabayan siya? At sasabihin sa Araw na yaon sa mga masasama: Lasapin ninyo ang kaparusahan sa anumang inyong ginawa na mga kasalanan sa Allah sa daigdig.

Salas/Taron: Kaya, siya ba na ipinanangga [o iniharap] ang kanyang mukha sa pinakamasamang parusa sa Araw ng Pagkabuhay na Muli [ay katulad ng isang ligtas mula rito]? At ito ang sasabihin sa mga mapaggawa ng kamalian: “Lasapin ninyo ang anumang inyong palagiang pinagsumikapan.”

Quranenc.com: Kaya ba ang sinumang umiilag sa pamamagitan ng mukha niya sa kasagwaan ng pagdurusa sa Araw ng Pagbangon [ay gaya ng iba]? Sasabihin sa mga tagalabag sa katarungan: “Lumasap kayo ng dati ninyong kinakamit.”


25

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ

ICDO: Tinanggihan ng mga nauna kaysa sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ), ang mga Sugo na ipinadala sa kanila, na kung kaya, dumating sa kanila ang kaparusahan na hindi nila namamalayan,

Salas/Taron: Nagsipagtakwil yaong mga nauna sa kanila, at ang parusa ay dumating sa kanila mula sa kung saang hindi nila namamalayan.

Quranenc.com: Nagpasinungaling ang kabilang sa nauna sa kanila kaya dumating sa mga ito ang pagdurusa mula sa kung saan hindi nararamdaman ng mga ito.


26

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

ICDO: At pinatikim ng Allah sa mga walang pananampalataya na mga naunang sambayanan ang kaparusahan at paghahamak dito sa daigdig, at inihanda sa kanila ang masidhing kaparusahan sa Kabilang-Buhay, kung alam lamang nila na mga walang pananampalataya ang anuman na mangyayari sa kanila; dahil sa kanilang di-paniniwala at pagtanggi ay magiging aral ito sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, ginawa ng Allah na ipalasap sa kanila ang kahihiyan sa buhay sa mundong ito, nguni’t, ang parusa sa kabilang buhay ay nakahihigit, kung ito ay kanila lamang nalalaman.

Quranenc.com: Kaya nagpalasap sa kanila si Allāh ng kahihiyan sa buhay pangmundo. Talagang ang pagdurusa sa Kabilang-buhay ay higit na malaki, kung sakaling sila dati ay nakaaalam.


27

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ICDO: At katiyakan, nagbigay Kami sa kanila na mga di-naniniwala sa Allah ng halimbawa na nasa Dakilang Quran na paghahambing sa bawat pangyayari sa mga naunang tao upang sila ay takutin at balaan; nang sa gayon ay makaalaala sila at lumayo sa anuman na kinaroroonan nila na pagtanggi at di-paniniwala sa Allah.

Salas/Taron: At katiyakan Aming inilahad para sa mga tao itong Qur’an mula sa iba’t ibang [uri ng] paghahalintulad upang sakali sila ay [matutong] makaalala.

Quranenc.com: Talaga ngang gumawa Kami para sa mga tao sa Qur’ān na ito ng bawat paghahalintulad nang sa gayon sila ay magsasaalaala.


28

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

ICDO: At ginawa Namin ang Dakilang Quran na ito na wikang Arabic na malinaw ang mga salita nito at madaling intindihin ang mga kahulugan nito, hindi malabo at walang paliku-liko; upang sila ay matakot sa Allah na sumunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at umiwas sa Kanyang mga ipinagbabawal.

Salas/Taron: [Ito ay] Qur’an sa wikang Arabe, na walang anumang taglay na paglihis [mula sa katotohanan] upang sakali sila ay [matutong] matakot [sa Allah].(6)

(6) Upang sakali sila ay matakot [sa Allah] at sa pamamagitan nito sila ay magiging maingat at magiging matuwid sa kanilang pamumuhay.

Quranenc.com: Bilang isang Qur’ān na Arabe na walang pagkabaluktot nang sa gayon sila ay mangingilag magkasala.


29

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَّجُلا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

ICDO: Nagbigay ng halimbawa ang Allah ng isang alipin na ang nagmamay-ari sa kanya ay maraming tao na siya ay pinag-aawayan nila, na kung kaya, siya ay nalilito kung paano masisiyahan sa kanya ang mga nang-aalipin sa kanya, at ang isang alipin naman na bukod-tangi na pagmamay-ari lamang ng isang tao na alam nitong alipin kung ano ang gusto at naiibigan sa kanya noong nang-aalipin sa kanya, maaari bang magkaparehas ang dalawa? Hindi maaaring magkaparehas ang dalawa, na kung kaya, ganoon ang sumasamba ng iba na maraming sinasamba ay nasa pangamba at walang katiyakan, at ang naniniwala naman sa Allah ay nasa kapayapaan at kapanatagan. Na kung kaya, ang ganap na papuri ay pagmamay-ari lamang ng Allah na Bukod-Tangi, subalit ang mga di-naniniwala at sumasamba ng iba ay hindi nila alam ang katotohanan upang ito ay kanilang sundin.

Salas/Taron: Ang Allah ay naglahad ng isang paghahalintulad: isang tao [o alipin] na [magkasalong] pag-aari ng nag-aaalitang magkatambal [magkasosyo] at ang isa namang tao [o alipin] na [tanging] pag-aari ng isang tao – sila bang dalawa ay magkatulad sa paghahambing?(7) Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah] nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam.

(7) Ito ay katulad din ng mga taong sumasamba sa iba’t ibang diyos na itinatambal sa Allah, at ang isang tao sumasamba lamang nang tuwiran sa isang Diyos – ang Allah.

Quranenc.com: Gumawa si Allāh ng isang paghahalintulad: isang lalaking ukol ito sa mga magkatambal na nagbabangayan at isang lalaking nakalaan sa isang lalaki. Nagkakapantay ba silang dalawa sa paghahalintulad? Ang papuri ay ukol kay Allāh. Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


30

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

ICDO: Katiyakan, ikaw, O Muhammad (ﷺ), ay mamamatay at katiyakan, sila ay mamamatay din.

Salas/Taron: Katotohanan, ikaw [O Muhammad] ay mamamatay, at katotohanan, sila [rin] ay mamamatay.

Quranenc.com: Tunay na ikaw ay mamamatay at tunay na sila ay mga mamamatay.


31

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

ICDO: Pagkatapos kayong lahat, O kayong mga tao, sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay magtatalu-talo roon sa harapan ng Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha at huhukuman Niya ang pagitan ninyo nang makatarungan at pantay.

Salas/Taron: Pagkaraan, katiyakan sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, kayo ay magtataltalan [o magtatalo] sa harapan ng inyong Panginoon.

Quranenc.com: Pagkatapos tunay na kayo sa Araw ng Pagbangon sa harap ng Panginoon ninyo ay mag-aalitan.


32

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

ICDO: Wala nang hihigit pang kasamaan kaysa sa sinumang nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allah: na inihanay niya sa Allah ang anuman na hindi karapat-dapat sa Kanya na katulad ng pagtatambal o pagkakaroon ng anak, o hindi kaya ay sinabi niya: Binigyan ako ng kapahayagan, samantalang walang anumang kapahayagan na dumating sa kanya, at wala nang sinumang mas masama kaysa sa sinumang tinanggihan ang katotohanan na ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ). Hindi ba sa Impiyerno ang patutunguhan at tirahan ng sinumang hindi naniwala sa Allah at hindi pinaniwalaan si Muhammad (ﷺ)? Tunay nga!

Salas/Taron: Kaya, sino ba ang gumagawa ng kamaliang nakahihigit kaysa sa isang nagsisinungaling laban sa Allah at nagtatakwil sa katotohanan nang ito ay dumating sa kanya. Hindi ba sa Impiyerno ay [may] isang tirahan para sa mga di-naniniwala?

Quranenc.com: Kaya sino ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa sinumang nagsinungaling laban kay Allāh at nagpasinungaling sa katapatan noong dumating ito sa kanya? Hindi ba sa Impiyerno ay may tuluyan para sa mga tagatangging sumampalataya?


33

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ICDO: At siya na dala-dala ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita at kanyang gawa na mula sa mga Propeta at sa kanilang mga tagasunod, na ito ay kanyang pinaniwalaan ng tunay na paniniwala at pagsunod, sila ang mga yaong nabuo nila ang katangian ng pagkatakot sa Allah, at ang pinakapangunahin sa kanila ay ang pinakahuli sa mga Propeta at mga Sugo na si Muhammad (ﷺ) at ang mga naniwala sa kanya, na ipinatutupad nila ang batas ng Allah na sila ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad (ﷺ) at ang sinuman na sumunod pagkatapos nila hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At ang isa na siyang nagdala ng katotohanan [si Muhammad] at [yaong] mga naniwala nito, sila yaong mga [tunay na] natatakot [sa Allah].

Quranenc.com: Ang nagdala ng katapatan at nagpatotoo rito, ang mga iyon ay ang mga tagapangilag magkasala.


34

لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ

ICDO: Para sa kanila ang anuman na kanilang nais mula sa kanilang Rabb na Tagapaglikha na iba’t ibang uri ng mga kaligayahan at mga masasarap na pagkain at anumang kaibig-ibig sa kanilang mga sarili; at ito ay bilang pagtutumbas sa sinumang sumunod sa kanyang Rabb na Tagapaglikha ng tunay na pagsunod, at sinamba Siya ng tunay na pagsamba.

Salas/Taron: Sila ay magkakaroon ng anumang kanilang inaasam sa kanilang Panginoon. Iyan ang gantimpala ng mga mapaggawa ng kabutihan.

Quranenc.com: Ukol sa kanila ang anumang niloloob nila sa piling ng Panginoon nila. Iyon ay ang ganti sa mga tagagawa ng maganda,


35

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

ICDO: Upang patawarin sila sa anuman na masamang nagawa nila sa daigdig; dahil sa kanilang pagsisisi at pagbabalik-loob sa Allah mula sa kanilang nagawang mga kasalanan, at gagantimpalaan sila ng Allah sa kanilang ginawang pagsunod noong sila ay nasa daigdig pa nang higit pang kabutihan sa anuman na kanilang nagawa na ito ay ang Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Upang pawiin ng Allah mula sa kanila ang pinakamasama sa kanilang ginawa at sila ay gantimpalaan nang ayon sa pinakamabuti nilang laging ginagawa.

Quranenc.com: upang magtakip-sala si Allāh para sa kanila sa pinakamasagwa sa ginawa nila at gumanti Siya sa kanila ng pabuya nila ayon sa pinakamaganda sa dati nilang ginagawa.


36

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ICDO: Hindi ba sapat na ang Allah sa Kanyang pangangalaga sa Kanyang alipin na si Muhammad (ﷺ) mula sa pagbababala ng mga walang pananampalataya at ng kanilang mga masasamang pakana na ito ay hindi nangyari sa kanya? Tunay nga na walang pag-aalinlangang aalagaan siya ng Allah sa kanyang kalagayan hinggil sa kanyang Deen at makamundong buhay, at ilalayo sa kanya ang sinuman na nagnanais ng masama. Magkagayunpaman ay sinisikap nila na takutin ka, O Muhammad (ﷺ), sa pamamagitan ng kanilang mga diyus-diyosan na inaangkin nilang makagagawa ang mga ito ng anumang di-kanais-nais sa iyo. At ang sinumang ibababa ng Allah at ililigaw Niya mula sa Daan ng Katotohanan ay wala nang sinuman ang makagagabay pa sa kanya.

Salas/Taron: Hindi ba sapat ang Allah para sa Kanyang alipin [si Muhammad]? Nguni’t, sila ay nanakot sa iyo sa pamamagitan niyaong mga ibang [kanilang sinasamba] bukod sa Allah. At sinumang hinayaan ng Allah na maligaw, sa kanya ay walang makapagpapatnubay.

Quranenc.com: Hindi ba si Allāh ay nakasasapat sa lingkod Niya? Nagpapangamba sila sa iyo sa pamamagitan ng mga bukod pa sa Kanya. Ang sinumang pinaligaw ni Allāh ay walang ukol dito na anumang tagapatnubay.


37

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ

ICDO: At sinuman ang gabayan ng Allah sa paniniwala at pagpapatupad ng Kanyang batas at pagsunod sa Kanyang Sugo ay wala nang sinuman ang makapagliligaw pa sa kanya mula sa Katotohanan na kanyang kinalalagyan. Hindi ba ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa sinumang hindi naniwala mula sa Kanyang nilikha at sinumang lalabag sa Kanya?

Salas/Taron: At sinuman ang pinatnubayan ng Allah, sa kanya ay walang makapagpapaligaw. Hindi ba ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan, ang may Tangan ng Pagpaparusa?

Quranenc.com: Ang sinumang pinatnubayan ni Allāh ay walang ukol dito na anumang tagapagligaw. Hindi ba si Allāh ay Makapangyarihan, May paghihiganti?


38

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

ICDO: At kapag tinanong mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga walang pananampalataya na sumasamba ng iba bukod sa Allah: Sino ang lumikha nitong mga kalangitan at kalupaan? Walang pag-aalinlangang kanilang sasabihin: Nilikha ng Allah ang mga ito, na kung kaya, inaamin nila kung sino ang Tagapaglikha.

Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Makakayanan ba ng inyong diyus-diyosan na inyong sinasamba bukod sa Allah na ilalayo ang anumang hindi kanais-nais na itinakda ng Allah sa akin, o hindi kaya ay aalisin sa akin ang anuman na hindi ko gusto na mangyari sa akin? O hindi kaya ay makakayanan ba niya na pigilin sa akin ang kapakinabangan na ginawa ng Allah na madali para sa akin o hindi kaya ay puwede ba niyang pigilin ang biyaya ng Allah para sa akin?

Walang pag-aalinlangan, sasabihin nila: Hindi niya makakayanan! Kung gayon, sabihin mo sa kanila, Sapat na sa akin ang Allah bilang aking Tagapangalaga, na Siya ang pinagkakatiwalaan ng nagtitiwala sa Kanya na mga mananampalataya sa pagkamit nila ng anumang ikabubuti nila at paglayo sa anumang makapipinsala sa kanila, na kung kaya, sinuman ang nagtatangan ng Bukod-Tanging Pangagalaga ay ipinauubaya ko ang aking sarili sa Kanya at walang pag-aalingalangang pangangalagaan Niya ako sa anuman na aking suliranin.

Salas/Taron: At kung sila ay iyong tanungin: “Sino ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan?” Katiyakan, sila ay magsasabi: “Ang Allah [ang Siyang lumikha ng mga ito].” Sabihin: “Kaya, isinasaalang-alang ba ninyo [bilang tagapaglikha] ang anumang inyong mga dinadalanginan bukod sa Allah? Kung ang Allah ay maglayon ng pinsala sa akin, sila ba [na inyong mga dinadalanginan] ay makapag-aalis ng Kanyang pinsala? O kung Siya [Allah] ay maglayon ng habag sa akin, sila ba ay makapipigil sa Kanyang habag? Sabihin: “Sapat na para sa akin ang Allah; [tanging] sa Kanya nagtitiwala ang mga nagtitiwala.

Quranenc.com: Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang lumikha ng mga langit at lupa ay talagang magsasabi nga silang si Allāh. Sabihin mo: “Nagsaalang-alang ba kayo sa dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allāh? Kung nagnais sa akin si Allāh ng isang pinsala, sila ba ay makapag-aalis ng pinsala Niya? O kung nagnais Siya sa akin ng awa, sila ba ay makapipigil ng awa Niya?” Sabihin mo: Nakasapat sa akin si Allāh. Sa Kanya nananalig ang mga nananalig.”


39

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa iyong sambayanan na nakikipagmatigasan: Gawin na ninyo ngayon ang anuman na inyong nais na gawin sa inyong sarili, dahil ang sinasamba ninyo ay walang karapatang sambahin, na wala itong magagawa na anumang bagay, at ako naman ay gagawin ko rin ang anumang ipinag-utos sa akin na pakikipagharap sa Bukod-Tanging Allah sa aking mga sinasabi at mga gawain, at walang pag-aalinlangan, mababatid ninyo kung sino ang daratnan ng parusa na ipapahamak siya sa buhay dito sa daigdig,

Salas/Taron: Sabihin: “O aking mga mamamayan, magsigawa kayo nang ayon sa inyong kalagayan, [sapagka’t] katotohanan, ako ay gumagawa [nang ayon sa aking kalagayan]; at [hindi maglalaon] inyong mapag-aalaman –

Quranenc.com: Sabihin mo: “O mga kababayan ko, gumawa kayo ayon sa kalagayan ninyo. Tunay na ako ay gumagawa; at makaaalam kayo


40

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

ICDO: At darating sa kanya ang walang katapusang parusa sa Kabilang-Buhay na hindi mapipigilan at hindi matatapos.

Salas/Taron: [Kung] kanino darating ang isang kahiya-hiyang parusa at kanino bababa ang walang hanggang parusa.”

Quranenc.com: sa kung kanino pumupunta ang isang pagdurusang manghihiya sa kanya, at dadapo ang isang pagdurusang mananatili.”


41

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

ICDO: Katiyakan, ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Dakilang Quran bilang katotohanan na gabay para sa sangkatauhan, tungo sa Daan ng Patnubay, na kung kaya, sinuman ang tumanggap ng patnubay ng liwanag nito, at isinagawa niya ito, at nagpakatuwid siya sa alintuntunin nito, ay para rin lamang sa kanyang sarili ang kapakinabangan nito, at sino naman ang naligaw pagkatapos na maging malinaw sa kanya ang patnubay, katiyakang ang sarili lamang niya ang kanyang naipahamak at kailanman ay hindi niya maipapahamak ang Allah. At hindi ipinagkatiwala sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na pangalagaan sila sa kanilang gawain at papanagutin mo sila na pilitin mo sila sa anuman na iyong nais, kundi ang tungkulin mo lamang ay iparating ang mensahe sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, Aming ibinaba [o ipinahayag] sa iyo [O Muhammad] ang Aklat para sa sangkatauhan sa katotohanan. Kaya, sinuman ang napatnubayan, ito ay para sa [kapakanan ng] kanyang kaluluwa, at sinuman ang naligaw, siya ay naliligaw lamang para sa [sarili nitong] kapariwaraan. At ikaw [O Muhammad] ay hindi isang tagapangasiwa sa kanila.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagpababa sa iyo ng Aklat para sa mga tao taglay ang katotohanan. Kaya ang sinumang napatnubayan ay napatnubayan para sa [kapakinabangan ng] sarili niya; at ang sinumang naligaw ay naligaw lamang para sa [kapinsalaan] nito. Ikaw sa kanila ay hindi isang katiwala.  


42

اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ICDO: Ang Allah, Siya ang kumukuha ng mga kaluluwa sa oras ng kamatayan nito, na ito ay ang tunay na kamatayan bilang kamatayan na katapusan ng buhay, at ganoon din kinukuha rin Niya ang kaluluwa ng sinumang hindi pa natatapos ang kanyang buhay sa oras ng kanyang pagtulog na ito ay tinatawag na maliit na kamatayan. Hindi na Niya ibinabalik pa ang kaluluwa ng sinumang nakatakda na ang kamatayan para sa kanya, at ibinabalik naman ang ibang kaluluwa sa katawan nito kapag hindi pa oras ng kamatayan upang buuin ang nakatakdang buhay at kabuhayan nila.

Katiyakan, sa pagkuha ng Allah sa kaluluwa ng mga namamatay at sa mga natutulog at ang pagbabalik Niya sa kaluluwa ng natutulog at pagpapanatili Niya (o hindi na Niya pagbabalik) sa kaluluwa (sa katawan) na nakatakda na ang kamatayan, ay mga malilinaw na palatandaan sa kakayahan ng Allah para sa sinumang nag-iisip at nagsusuri.

Salas/Taron: Ang Allah ang kumukuha sa mga kaluluwa sa oras ng kanilang kamatayan, at sa mga hindi mamamatay, [Kanyang kinukuha ang kaluluwa nito] habang nasa kanilang pagtulog. At Kanyang pinamamalagi [sa Kanya] ang mga tinakdaan ng kamatayan at Kanyang ibinabalik ang iba [upang mabuhay] hanggang sa itinakdang panahon. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [tanda] para sa mga taong nag-iisip.

Quranenc.com: Si Allāh ay kumukuha sa mga kaluluwa sa sandali ng kamatayan ng mga ito at sa mga hindi namatay sa pagtulog ng mga ito. Pumipigil Siya sa mga [kaluluwang] nagtadhana Siya sa mga ito ng kamatayan at nagpapawala Siya sa mga iba pa hanggang sa isang taning. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong nag-iisip-isip.


43

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقِلُونَ

ICDO: O hindi kaya ay kumuha ba sila na mga Mushrikun – sumasamba ng iba na mga diyus-diyosan bukod sa Allah – ng iba na sinasamba bilang tagapamagitan nila, na tutulong sa kanila sa Allah upang makamtan nila ang kanilang mga pangangailangan? Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila: Itinuturing ba ninyo ang mga ito bilang tagapamagitan sa inyo na tulad ng inyong pag-aangkin, kahit na ang mga diyus-diyosan na ito ay walang anumang pagmamay-ari at walang pag-iisip na malaman ang inyong ginawang pagsamba sa kanila?

Salas/Taron: Sila ba ay kumuha [o nagturing] ng iba bukod sa Allah ng mga tagapamagitan? Sabihin: “Kahit ba [itong inyong mga sinasamba] ay walang [taglay na] kapangyarihan sa anupaman at sila ay walang pag-iisip?”

Quranenc.com: O gumawa ba sila ng bukod pa kay Allāh bilang mga tagapamagitan? Sabihin mo: “Kahit ba nangyaring sila ay hindi nakapangyayari sa anuman at hindi nakapag-uunawa?”


44

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga walang pananampalataya: Ang Allah lamang ang Siyang Nagmamay-ari ng kapahintulutan sa lahat ng uri ng pamamagitan, Pagmamay-ari Niya ang mga kalangitan at ang kalupaan at ang anumang nasa loob nito, na kung kaya, ang lahat ng bagay ay bukod-tanging Pagmamay-ari lamang ng Allah, at walang sinuman ang makapapamagitan sa Kanya maliban sa sinumang pinahintulutan Niya, na kung kaya, dahil sa Siya ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan na Siya ang nangangasiwa nito, nararapat lamang kung gayon na kung sino ang tunay na Tagapagmay-ari nito ay sa Kanya lamang hilingin ang pamamagitan at Siya lamang ang bukod-tanging sambahin, at hindi maaaring hilingin sa mga diyus-diyosan na hindi man lamang nakapagsasanhi ng kapinsalaan ni nakapagdudulot ng kapakinabangan, pagkatapos sa Kanya (Allah) lamang kayo babalik lahat pagkatapos ng inyong kamatayan para sa paghahatol at pagbabayad.

Salas/Taron: Sabihin: “Nasa [kapasiyahan ng] Allah ang [karapatan Niyang magkaloob ng] pamamagitan. Sa Kanya ang kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan. Pagkaraan, sa Kanya, kayo ay ibabalik.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kay Allāh ang [pagpapahintulot sa] pamamagitan sa kalahatan. Sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Pagkatapos ay sa Kanya kayo panunumbalikin.”


45

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

ICDO: At kapag binanggit o pinuri ang Allah na Bukod-Tangi ay nayayamot ang mga puso ng mga hindi naniniwala sa Kabilang-Buhay at sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan, at kapag binanggit naman yaong iba na bukod sa Kanya na mga rebulto at mga diyus-diyosan at ang kanilang mga sinasandalan ay nagagalak sila; dahil ang pagsamba ng iba bukod sa Allah ang sinasang-ayunan ng kanilang mga pagnanasa.

Salas/Taron: At kapag ang Allah ay nabanggit nang mag-isa, ang mga puso niyaong mga di-naniniwala [hinggil] sa kabilang buhay ay tigib ng pagkayamot at kapag yaong kanilang [mga sinasamba] bukod sa Allah ang nabanggit, pagmasdan! Sila ay nagagalak.

Quranenc.com: Kapag binanggit si Allāh nang mag-isa, nagmamaliit ang mga puso ng mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-buhay. Kapag binanggit ang mga bukod pa sa Kanya, biglang sila ay nagagalak.


46

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): O Allah na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, at Nagpasimula ng paglikha nang walang pinanggayahan! Ang Ganap na Nakaaalam ng mga lihim at mga lantad! Ikaw ang maghuhukom sa pagitan ng Iyong mga alipin sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa kanilang hindi pinagkasunduan hinggil sa Iyo, at sa Iyong Kadakilaan, Kaharian, at ang paniniwala sa Iyo at sa Iyong Sugo, gabayan Mo ako tungo sa Katotohanan na hindi nila pinagkasunduan bilang Iyong kagustuhan, dahil sa Ikaw sa katotohanan ang naggagabay sa sinuman na Iyong nais tungo sa Matuwid na Landas.

Ito ay kabilang sa mga panalangin ng Propeta at ito ay ipatuturo sa mga alipin ng Allah kung paano magsumamo sa Allah at manalangin sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga magagandang Pangalan at Kataas-taasan na mga Katangian.

Salas/Taron: Sabihin: “O Allah, ang Tagapaglikha ng mga kalangitan  at kalupaan! Ang Maalam ng Ghaib [di nakikita] at ng nakikita. Ikaw ang maghahatol sa pagitan ng Iyong mga alipin hinggil dito sa anumang kanilang ipinagkakaiba.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “O Allāh, Tagalalang ng mga langit at lupa, Nakaaalam sa Lingid at Nasasaksihan, Ikaw ay humahatol sa pagitan ng mga lingkod Mo sa anumang dati silang nagkakaiba-iba.”


47

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

ICDO: Kung sakaling magkakaroon ang mga hindi naniniwala sa Allah ng kayamanan na kasingdami ng niloloob ng mundo, at kahit na ito ay dagdagan pa rin ng ganitong kasingdami, at gagastahin nila sa Araw ng Muling Pagkabuhay upang tubusin nila ang kanilang mga sarili mula sa kaparusahan, at kung sakaling mayroon man sila ng ganito at ipantubos nila ito ay hindi ito tatanggapin sa kanila, na kung kaya, walang anumang makapagtutubos sa kanila na anumang bagay mula sa kaparusahan ng Allah, at lalantad sa kanila sa Araw na yaon ang kagustuhan ng Allah at ang Kanyang kaparusahan na hindi nila inaasahan sa daigdig na ito ay mangyayari sa kanila.

Salas/Taron: At kung yaong mga nakagawa ng kamalian ay magkaroon ng lahat ng [yamang] nasa mundo at ng [higit pang] tulad nito, katotohanan, kanilang [tatangkaing] ipagpalit ito [para sa kanilang kaligtasan] mula sa kasamaan ng parusa sa Araw ng Pagkabuhay na Muli; at doon ay magiging malinaw sa kanila mula sa Allah ang alinmang hindi nila nagawang tuusin [o pahalagahan].

Quranenc.com: Kung sakaling taglay ng mga lumabag sa katarungan ang anumang nasa lupa sa kalahatan at tulad nito kasama rito, talaga sanang tumubos sila [sa mga sarili] sa pamamagitan nito mula sa kasagwaan ng pagdurusa sa Araw ng Pagbangon. Matatambad sa kanila mula kay Allāh ang hindi nila dati aakalain.


48

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

ICDO: At lumantad sa kanila na mga walang pananampalataya sa Araw ng Paghahatol ang kabayaran sa kasamaan na kanilang ginawa; dahil itinangi nila sa Allah ang hindi karapat-dapat na para sa Kanya at nakagawa sila ng mga kasalanan sa kanilang buhay, at napalibutan na sila ng matinding parusa sa lahat ng dako; bilang kaparusahan sa kanila sa kanilang kinagawian na panlalait sa babala ng parusa na ibinababala sa kanila ng Sugo at ito ay hindi nila pinapansin.

Salas/Taron: At ang mga kasamaan na kanilang pinagsumikapan ay magiging malinaw para sa kanila, at [ang parusa ay] papalibot sa kanila [para] sa anumang kanilang palagiang kinukutya.

Quranenc.com: Matatambad sa kanila ang mga masagwa sa nakamit nila at papaligid sa kanila ang dati nilang kinukutya.


49

فَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

ICDO: At kapag dumating sa tao ang kahirapan at kagipitan ay hihiling siya sa Amin na paginhawahin siya, at kapag inalis na Namin ang anuman na nangyari sa kanya at ipinagkaloob Namin sa kanya ang biyaya mula sa Amin ay babalik na naman siya sa pagtanggi sa Allah at sa Kanyang kagandahang-loob, at kanyang sasabihin: Katiyakan, ito ay nakamtan ko dahil sa kaalaman na nagmula sa Allah na ito ay karapat-dapat para sa akin, gayong ito ay pagsubok na sinusubok ng Allah sa pamamagitan nito ang Kanyang mga alipin upang palitawin kung sino ang tatanaw ng utang na loob o di-tatanaw ng utang na loob, subalit ang karamihan sa kanila dahil sa kanilang kamangmangan at maling pananaw at salita ay hindi nila ito batid; na kung kaya, itinuturing nila na ang ganitong pagsubok ay bilang kagandahang-loob.

Salas/Taron: Kaya, kapag ang hirap ay sumaling sa tao, siya ay nananawagan sa Amin [upang tulungan]; pagkaraan, kapag Aming iginawad ang pagpapala sa kanya mula sa Amin, siya ay nagsasabing: “Ito ay ipinagkaloob sa akin nang dahil sa [aking taglay na] kaalaman.” Bagkus, ito ay isa lamang pagsubok, nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam.

Quranenc.com: Kapag may sumaling sa tao na isang pinsala ay dumadalangin siya sa Amin. Pagkatapos kapag gumawad Kami sa kanya ng isang biyaya mula sa Amin ay nagsasabi siya: “Binigyan lamang ako nito dahil sa kaalaman.” Bagkus ito ay isang pagsubok, subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


50

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong nauna sa kanila na mga walang pananampalataya ay sinabi rin nila ang katulad nito, na kung kaya, walang nagawa ang anuman na kanilang nakamtan na mga kayamanan at mga anak upang ilayo sa kanila ang parusa na dumating sa kanila.

Salas/Taron: Katiyakan, yaong mga nauna sa kanila ay nagsabi na rin nito nguni’t sila ay hindi natulungan ng anumang kanilang lagi nang pinagsusumikapan.

Quranenc.com: Nagsabi nga nito ang mga kabilang sa nauna sa kanila ngunit walang naidulot sa kanila ang dati nilang nakakamit.


51

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ

ICDO: Na kung kaya, naganap sa kanila na mga nagsasabi ng ganito na mga naunang mga tao ang parusa sa mga kasamaan na kanilang ginawa, na kung kaya, minadali sa kanila ang kapahamakan at pagpapahiya rito sa daigdig, at ang mga yaong inapi nila ang kanilang mga sarili mula sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ), sa pamamagitan ng pagtanggi at nagsabi ng mga ganitong kataga (salita) ay walang pag-aalinlangang magaganap sa kanila ang kaparusahan sa kanilang mga masasamang nagawa na katulad ng mga nangyari sa mga nauna sa kanila, at kailanman ay hindi sila makaliligtas sa Allah at hindi nila Siya mauunahan.

Salas/Taron: Kaya ang mga masasamang bunga ng anumang kanilang pinagsumikapan ay humablot sa kanila. At yaong mga gumawa ng kamalian mula sa mga [taong] ito ay hahablutin din ng kasamaang bunga ng anumang kanilang pinagsumikapan; at sila ay walang kakayahang pigilin [ang Allah].(8)

(8) Hindi nila mapipigilan ang Allah sa anumang Kanyang naisin o hindi makatatakas sa kaparusahan.

Quranenc.com:  Kaya tumama sa kanila ang mga masagwa sa nakamit nila. Ang mga lumabag sa katarungan kabilang sa mga ito ay tatama sa kanila ang mga masagwa sa nakamit nila at hindi sila mga makapagpapawalang-kakayahan.


52

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa Aking mga aliping nasa kasamaan at nagmalabis sa pang-aapi sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng anumang ipinag-uutos ng kanilang mga sarili na kasalanan: Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa Awa ng Allah; dahil kahit sa dami ng inyong kasalanan, katiyakan, ang Allah ay pinatatawad Niya ang lahat ng kasalanan ng sinumang nagsisi at umiwas sa kasalanan kahit anuman ito. Katotohanan, Siya ay Al-Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsipagsisi mula sa Kanyang mga alipin, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: Hindi ba nila nalalaman na pinalalawig ng Allah ang panustos ng sinumang Kanyang naisin at hinihigpitan ito [sa sinumang Kanyang naisin]. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [pahiwatig o aral] para sa mga taong naniniwala.

Quranenc.com: Hindi ba sila nakaalam na si Allāh ay nagpapaluwag sa panustos para sa kaninumang niloloob Niya at naghihigpit? Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong sumasampalataya.


53

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa Aking mga aliping nasa kasamaan at nagmalabis sa pang-aapi sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng anumang ipinag-uutos ng kanilang mga sarili na kasalanan: Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa Awa ng Allah; dahil kahit sa dami ng inyong kasalanan, katiyakan, ang Allah ay pinatatawad Niya ang lahat ng kasalanan ng sinumang nagsisi at umiwas sa kasalanan kahit anuman ito. Katotohanan, Siya ay Al-Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng mga nagsipagsisi mula sa Kanyang mga alipin, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: Sabihin: “O Aking mga alipin na nagmalabis [sa paggawa ng mga kasalanan] laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag- asa mula sa habag ng Allah. Katotohanan, pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan.(9) Katiyakan Siya ang Lagi nang Mapagpatawad, ang Maawain.”

(9) Sa kanila na nagsisi [o nagbalik-loob] at itinuwid ang mga pagkakamali.

Quranenc.com: Sabihin mo [na sinabi Ko]: “O mga lingkod Ko na nagmalabis laban sa mga sarili nila, huwag kayong malagutan ng pag-asa sa awa ni Allāh; tunay na si Allāh ay nagpapatawad sa mga pagkakasala sa kalahatan. Tunay na Siya ay ang Mapagpatawad, ang Maawain.”


54

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ

ICDO: At magbalik-loob kayo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha, O kayong mga tao, sa pamamagitan ng pagsunod at pagsisisi, at magpakumbaba kayo sa Kanya bago dumating sa inyo ang Kanyang kaparusahan, at pagkatapos ay wala nang makatutulong sa inyo bukod sa Allah.

Salas/Taron: At magbalik-loob kayo [sa pagsisisi] sa inyong Panginoon at tumalima sa Kanya [sa Islam] bago dumating ang parusa sa inyo; [sapagka’t] pagkaraan [niyan] kayo ay hindi matutulungan.

Quranenc.com: At magsisi kayo sa Panginoon ninyo, magpasakop kayo sa Kanya bago pa pumunta sa inyo ang pagdurusa, pagkatapos ay hindi kayo maiaadya,


55

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ

ICDO: At sundin ninyo ang pinakamabuting ipinahayag sa inyo mula sa inyong Rabb na Tagapaglikha, na ito ay ang Dakilang Quran, at ang lahat ng nakapaloob dito ay mabuti, na kung kaya, sumunod kayo sa lahat ng Kanyang mga ipinag-uutos at umiwas sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal bago dumating sa inyo ang kaparusahan nang biglaan samantalang ito ay hindi ninyo namamalayan.

Salas/Taron: At inyong sundin ang pinakamahusay sa alinmang [kautusan o tagubiling] ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon bago sumapit ang parusa sa inyo nang biglaan habang hindi ninyo namamalayan.

Quranenc.com: at sumunod kayo sa pinakamaganda sa ibinaba sa inyo mula sa Panginoon ninyo bago pa pumunta sa inyo ang pagdurusa nang biglaan habang kayo ay hindi nakararamdam,


56

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ

ICDO: At sumunod kayo sa Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha at magbalik-loob sa Kanya upang walang panghinayangan ang bawat isa na sasabihin: Kahabag-habag sa akin, sa aking pagsayang sa aking buhay sa daigdig upang gawin ang ipinag-utos ng Allah, at sa aking pagkukulang sa pagsunod sa Kanya at sa Kanyang karapatan, dahil ako ay kabilang sa mga nangungutya sa ipinag-utos ng Allah noong ako ay nasa daigdig, at sa Kanyang Aklat, sa Kanyang Sugo at sa mga naniwala sa Kanya.

Salas/Taron: Upang huwag na di magsabi ang isang kaluluwa: “Ahh [kay laki ng] aking siphayo para sa anumang aking nakaligtaan [o napabayaan] hinggil sa Allah; na ako ay naging kabilang ng mga mapanuya.”

Quranenc.com: upang magsabi ang isang kaluluwa: “O panghihinayang na nagpabaya ako sa nauukol kay Allāh at tunay na ako noon ay talagang kabilang sa mga nanunuya,”


57

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

ICDO: O hindi kaya ay sasabihin niya: Kung ginabayan lamang ako ng Allah tungo sa Kanyang Deen ay naging kabilang ako sa mga matatakutin na umiwas sa pagsagawa ng pagsamba ng iba at mga kasalanan.

Salas/Taron: O [maaaring] ito ay magsasabing: “Kung ako lamang ay pinatnubayan ng Allah, marahil ako ay naging kabilang ng mga natatakot [sa Kanya].”

Quranenc.com: o upang magsabi ito: “Kung sakaling si Allāh ay nagpatnubay sa akin, talaga sanang ako ay naging kabilang sa mga tagapangilag magkasala;”


58

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

ICDO: O hindi kaya ay sasabihin niya kapag nakita niya ang kaparusahan ng Allah na nakapalibot sa kanya sa Araw ng Paghuhukom: Sana ay makabalik pa ako sa buhay sa daigdig, upang ako ay maging kabilang sa mga yaong naging mabuti sa pagsunod sa kanilang Rabb na Tagapaglikha at pagsagawa sa anumang ipinag-utos ng mga Sugo.

Salas/Taron: O [maaaring], ito ay magsasabi kapag makikita nito ang parusa, “Kung mayroon lamang akong isa pang pagkakataon [na makabalik sa mundo] upang ako ay mapabilang sa mga mapaggawa ng kabutihan.”

Quranenc.com: o upang magsabi ito kapag nakikita nito ang pagdurusa: “Kung sana mayroon akong isang pagbabalik para ako ay maging kabilang sa mga tagagawa ng maganda.”


59

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

ICDO: Tunay na hindi ang kanyang sinasabi ang katotohanan! Katiyakan, dumating sa iyo ang Aming mga malilinaw na palatandaan, subalit tinanggihan mo at nagmataas ka na hindi mo tinanggap at sinunod, na kung kaya, naging kabilang ka sa mga di-naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo.

Salas/Taron: Nguni’t [Oo], katiyakan, mayroon nang dumating sa iyo na Aking mga ayaat [babala] nguni’t ikaw ay nagtakwil sa mga ito, at ikaw ay naging mapagmalaki at ikaw ay naging kabilang ng mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Bagkus dumating nga sa iyo ang mga tanda Ko ngunit nagpasinungaling ka sa mga ito, nagmalaki ka, at ikaw ay naging kabilang sa mga tagatangging sumampalataya.


60

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

ICDO: At sa Araw ng Muling Pagkabuhay, makikita nila na mga walang pananampalataya na mga nagturing ng mga katangian sa Allah na hindi angkop at hindi karapat-dapat sa Kanya, at itinangi nila sa Kanya ang katambal at pagkakaroon ng anak bilang pagsisinungaling, na ang kanilang mga mukha ay maiitim. Hindi ba Impiyernong-Apoy ang patutunguhan at titirhan ng sinumang nagmataas sa Allah at tinanggihan ang Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya? Katotohanan nga!

Salas/Taron: At sa Araw ng Pagkabuhay na Muli iyong makikita yaong mga nagsinungaling laban sa Allah [na] – ang kanilang mga mukha ay nangitim. Hindi ba sa Impiyerno ay [may] isang tirahan para sa mga mapagmalaki?

Quranenc.com: Sa Araw ng Pagbangon, makikita mo ang mga nagsinungaling laban kay Allāh habang ang mga mukha nila ay nangingitim. Hindi ba sa Impiyerno ay may tuluyan para sa mga nagpapakamalaki?


61

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

ICDO: At ililigtas ng Allah mula sa Impiyernong-Apoy at sa Kanyang parusa ang sinumang nagkaroon ng takot sa Kanya sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga ipinag-uutos at pag-iwas ng mga ipinagbabawal, at ito ang kanilang tagumpay at pagsakatuparan ng kanilang minimithi, at ito ay ang kanilang pagkamit ng Al-Jannah (Hardin), at hindi sila makakanti ng parusa sa Impiyerno nang kahit na kaunti, at wala na silang dapat na ikalungkot sa anuman na hindi nila nakamtan na kapakinabangan sa daigdig.

Salas/Taron: At ililigtas ng Allah yaong mga natatakot [sa Kanya] sa pamamagitan ng kanilang mga napagtagumpayan [o natamong buti]; walang kasamaan ang sasaling sa kanila at sila ay walang [madaramang] kalungkutan.

Quranenc.com: Magliligtas si Allāh sa mga nangilag magkasala pagkatamo nila; hindi sasaling sa kanila ang kasagwaan ni sila ay malulungkot.


62

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

ICDO: Ang Allah, Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng bagay, Tagapagmay-ari at Tagapangasiwa, at lahat ng bagay ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa at pangongontrol, at lahat ng bagay ay Siya ang Tagapangalaga.

Salas/Taron: Ang Allah ang Siyang [tanging] Tagapaglikha ng lahat ng bagay, at Siya ang Tagapangasiwa sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Si Allāh ay ang Tagalikha ng bawat bagay, at Siya sa bawat bagay ay Pinananaligan.


63

لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

ICDO: Pagmamay-ari ng Allah ang mga susi ng imbakan sa mga kalangitan at kalupaan, pinagkakalooban Niya mula rito ang Kanyang nilikha sa anuman na Kanyang nais. At ang mga yaong hindi naniniwala sa Kanyang mga talata ng Dakilang Quran at sa anuman na niloloob nito na mga malilinaw na mga palatandaan, sila ang mga talunan dito sa daigdig dahil sa kanilang pagbalewala sa paniniwala at ang kanilang pananatilihan sa Kabilang-Buhay ay Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga susi ng mga kalangitan at kalupaan. At yaong mga di-naniniwala sa mga ayaat [kapahayagan, babala o tanda] ng Allah, sila yaong mga talunan [o mga nawalan].

Quranenc.com: Sa Kanya ang mga susi ng mga langit at lupa. Ang mga tumangging sumampalataya sa mga tanda ni Allāh, ang mga iyon ay ang mga lugi.


64

قُلۡ أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَأۡمُرُوٓنِّيٓ أَعۡبُدُ أَيُّهَا ٱلۡجَٰهِلُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan: Inuutusan ba ninyo ako na sumamba ng iba bukod sa Allah, O kayo na mga mangmang at walang kaalaman hinggil sa Allah, at kailanman ay hindi makabubuti ang pagsamba ng iba bukod sa Kanya?

Salas/Taron: Sabihin mo [sa kanila O Muhammad], “Kayo ba ay nag-uutos sa akin na sambahin ang iba bukod sa Allah, O kayong mga [taong] mangmang?”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Sa iba pa kay Allāh ba nag-uutos kayo sa akin na sumamba ako, O mga mangmang?”


65

وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

ICDO: At katiyakan, ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), at sa mga Sugo na nauna sa iyo: Kung ikaw ay sasamba nang bukod sa Allah ay mawawalan ng saysay ang iyong gawain at magiging kabilang ka sa mga mapapahamak at mga talunan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay; dahil hindi tinatanggap ang anumang mabuting gawa kapag may kasamang pagtatambal o pagsamba ng iba.

Salas/Taron: At katiyakan, ito ay ipinahayag na sa iyo [O Muhammad] at sa mga [sugo ng Allah] na nauna sa iyo na kung ikaw ay magtatambal [ng anupaman] sa Allah, ang lahat ng iyong mga gawain ay magiging walang kabuluhan at katiyakan na ikaw ay mapabibilang sa mga talunan [o mga nawalan].

Quranenc.com: Talaga ngang ikinasi sa iyo at sa mga nauna sa iyo na talagang kung nagtambal ka [kay Allāh] ay talagang mawawalang-kabuluhan nga ang gawa mo at talagang magiging kabilang ka nga sa mga lugi.


66

بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ

ICDO: Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan! Sa halip ang iyong sambahin ay ang Allah, O Muhammad (ﷺ), na taos-puso ang iyong pagsamba sa Kanya, na Bukod-Tangi at walang katambal, at maging kabilang ka sa mga tumatanaw ng utang na loob sa Allah sa Kanyang mga biyaya.

Salas/Taron: Bagkus, ang Allah ang iyong [nararapat na] sambahin [tanging Siya lamang] at makibilang sa mga mapagpasalamat.

Quranenc.com: Bagkus kay Allāh ay sumamba ka at maging kabilang ka sa mga tagapasalamat.


67

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّـٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

ICDO: At hindi dinakila ng mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah – ang Allah ng tunay na karapat-dapat na pagdakila para sa Kanya; dahil sumamba sila ng iba bukod sa Kanya na walang anumang naidudulot na kapakinabangan at hindi man lamang makasasanhi na kapinsalaan, at ipinantay nila ang nilikha na walang kakayahan sa Dakilang Tagapaglikha, na kabilang sa Kanyang Dakilang kakayahan ay ang buong kalupaan sa Kabilang-Buhay ay nasa ilalim lamang ng pagtatangan ng Kanyang Kamay, at ang mga kalangitan ay ititiklop (o irorolyo) sa Kanyang Kanang Kamay, Luwalhati sa Allah na Siya ay Dakila, na malayo sa anumang sinasambang iba ng mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya.

Dito sa talatang ito ang katibayan hinggil sa pagtatangan ng Kamay, ang Kanang Kamay at pagtitiklop (pagrorolyo), na Pagmamay-ari ng Allah ang lahat ayon sa Kanyang Kadakilaaan, Kamaharlikaan, na hindi maaaring itanong ang pagiging paano (o kayfiyyah) nito (sapagkat ito nga ay ayon sa Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan) at walang paghahambing.

Salas/Taron: At sila ay hindi nagbigay ng pagpapahalaga [o pagdakila] sa Allah nang kaukulang pagpapahalaga [o pagdakilang nararapat ilaan para] sa Kanya samantalang ang buong kalupaan ay Kanyang dadakutin sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, at ang mga kalangitan ay lulukutin ng Kanyang Kanang Kamay. Luwalhati sa Kanya, at [sadyang] Mataas sa anumang itinatambal [sa Kanya].

Quranenc.com: Hindi sila nagpahalaga kay Allāh ng totoong pagpapahalaga sa Kanya. Ang lupa sa kalahatan ay isang dakot Niya sa Araw ng Pagkabuhay at ang mga langit ay mga nakatupi sa kanang kamay Niya. Kaluwalhatian sa Kanya at pagkataas-taas Siya sa anumang itinatambal nila sa Kanya.


68

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ

ICDO: At hihipan ang Trumpeta, na sa pamamagitan nito ay mamamatay ang lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan, maliban sa sinumang naisin ng Allah na hindi mamatay, pagkatapos ay hihipan ng anghel sa ikalawang pag-ihip bilang pag-umpisa ng Pagbubuhay na Mag-uli sa lahat ng nilikha para sa Paghuhukom sa harapan ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, at doon sila ay nakatayo lahat na buhay mula sa kanilang libingan na nakamasid lamang at naghihintay sa anumang gagawin sa kanila.

Salas/Taron: At ang tambuli ay hihipan [sa unang pagkakataon], kaya sinuman ang nasa mga kalangitan at sinuman ang nasa kalupaan ay malilipol, maliban sa sinumang ninais ng Allah. At ito ay muling hihipan [sa ikalawang pagkakataon], at kapagdaka’y, sila ay magsisitayuan, na nakatingin [at naghihintay sa kahihinatnang paghatol].

Quranenc.com: At iihip sa tambuli, kaya mamamatay ang sinumang nasa mga langit at ang sinumang nasa lupa maliban sa sinumang niloob ni Allāh. Pagkatapos ay iihip dito sa muli, at biglang sila ay mga nakatayo, na nakatingin.


69

وَأَشۡرَقَتِ ٱلۡأَرۡضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ وَجِاْيٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ

ICDO: At magniningning ang kalupaan sa Araw ng Muling Pagkabuhay dahil sa lalantad ang Allah na katotohanan sa Kanyang mga nilikha upang pagpasiyahan ang hatol, at ikakalat ng mga anghel ang mga talaan ng bawat isa, at ihaharap ang mga Propeta at mga testigo laban sa kanilang mga sambayanan; upang tanungin ng Allah ang mga Propeta hinggil sa kanilang pagpaparating ng mensahe at kung paano sila tinugunan ng kanilang sambayanan, at darating din ang sambayanan ni Muhammad (ﷺ); upang tetestigo sa pagpaparating ng mensahe ng mga Sugo na nauna kaysa sa kanilang sambayanan, kapag hindi umamin ang mga sambayanan na ito sa pagpaparating ng mensahe ay doon maitatatag ang katibayan laban sa kanila, at pagpasiyahan ng Allah na Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang ang pagitan ng Kanyang mga alipin nang ganap na makatarungan, at kailanman sila ay hindi dadayain nang kahit na katiting na mababawasan ang kanilang gantimpala o madaragdagan ang kanilang kaparusahan.

Salas/Taron: At ang kalupaan ay mangingislap sa liwanag ng Panginoon nito: at ang talaan [ng gawa] ay ilalagay [nang nakabukas]: at ang mga propeta at ang mga saksi ay dadalhin sa harapan; at ito [ang talaan] ay maghahatol sa kanilang pagitan nang makatotohanan, at sila ay hindi dadayain [sa paghuhukom].

Quranenc.com: Sisikat ang lupa sa pamamagitan ng liwanag ng Panginoon nito, ilalagay ang talaan [ng mga gawa], dadalhin ang mga propeta at ang mga saksi, at maghuhusga sa pagitan nila ayon sa katotohanan at hindi sila lalabagin sa katarungan.


70

وَوُفِّيَتۡ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِمَا يَفۡعَلُونَ

ICDO: At bawat tao ay babayaran ng katumbas ng kanyang ginawa, masama man ito o mabuti, at Siya, ang Allah ay Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga ginawa rito sa daigdig na pagsunod o hindi kaya ay paglabag.

Salas/Taron: At bawa’t kaluluwa ay babayaran nang lubusan [para] sa anumang ginawa nito: At Siya ang Maalam ng anumang kanilang ginagawa.

Quranenc.com: Tutumbasan ang bawat kaluluwa sa anumang ginagawa nito; at Siya ay higit na nakaaalam sa anumang ginagawa nila.


71

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: At dadalhin sila na mga di-naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo tungo sa Impiyernong-Apoy na grupu-grupo, hanggang kapag sila ay dumating na roon ay nabuksan na pala ng mga tagapamahala ng Impiyerno ang pitong pintuan nito, at sisisihin nila (na may kasamang galit at pangungutya) sila at kanilang sasabihin: Paano ninyo nilabag ang Allah at binalewala ang Kanyang pagiging Tagapaglikha at pagiging Tagapangasiwa? Hindi ba ipinadala sa inyo ang mga Sugo na mula sa inyo na binabasa nila sa inyo ang mga talata ng inyong Rabb na Tagapaglikha, at binabalaan kayo sa kagimbal-gimbal na mangyayari sa Araw ng ito? Sasabihin nila bilang pag-amin sa kanilang pagkakasala: Oo nga, tunay na dumating sa amin ang mga Sugo ng aming Rabb na Tagapaglikha nang makatotohanan, at binalaan kami sa pagdating ng Araw na ito, na kung kaya, naging makatwiran at karapat-dapat ang Salita ng Allah na ang Kanyang parusa ay para sa mga hindi naniwala sa Kanya.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala ay itataboy sa Impiyerno nang pangkat-pangkat hanggang kapag sila ay makarating dito, ang mga pintuan nito ay ibubukas [upang sila ay papasukin], at ang mga tagapagbantay nito ay magsasabi sa kanila: “Hindi ba dumating sa inyo ang mga sugong nagmula sa inyong mga sarili [inyong lahi], na bumibigkas sa inyo ng mga ayaat [kapahayagan] ng inyong Panginoon, at kayo ay binabalaan ng pakikipagharap sa inyong Araw na ito?” Sila ay sasagot: “Oo, nguni’t ang salita [o takda] ng parusa ay naisakatuparan laban sa mga di-naniniwala!”

Quranenc.com: Aakayin ang mga tumangging sumampalataya patungo sa Impiyerno nang pangkat-pangkat hanggang sa kapag dumating sila roon ay bubuksan ang mga pintuan niyon at magsasabi sa kanila ang mga tanod niyon: “Wala bang pumunta sa inyo na mga sugong kabilang sa inyo na bumibigkas sa inyo ng mga tanda ng Panginoon ninyo at nagbababala sa inyo sa pakikipagkita sa araw ninyong ito?” Sasabihin nila: “Oo; ngunit nagindapat ang hatol ng pagdurusa sa mga tagatangging sumampalataya.”


72

قِيلَ ٱدۡخُلُوٓاْ أَبۡوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ

ICDO: At sasabihin sa mga tumanggi at walang pananampalataya bilang pagmamaliit sa kanila: Pumasok na kayo sa mga pintuan ng Impiyernong-Apoy na mananatili kayo roon magpasawalang-hanggan, at napakasama ng patutunguhan ng mga nagmataas na hindi naniwala sa Allah at hindi sumunod ng Kanyang batas.

Salas/Taron: Ito ang sasabihin [sa kanila]: “Humayo kayong magsipasok sa mga pintuan ng Impiyerno, upang manatili roon. At [tunay] na napakasamang hantungan para sa mga mapagmalaki!”

Quranenc.com: Sasabihin: “Pumasok kayo sa mga pinto ng Impiyerno bilang mga mananatili roon, at kay saklap ang tuluyan ng mga nagpapakamalaki!”


73

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ

ICDO: At aakayin ang mga yaong natakot sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha, na naniwala sa Kanyang Kaisahan at sumunod sa Kanya tungo sa Al-Jannah (Hardin) nang grupu-grupo, hanggang sa kapag dumating na sila roon ay matatagpuan nila ang mga pintuan nito na nakabukas na, at iistimahin sila ng mga anghel na pinagkatiwalaan doon, at babatiin sila ng maaliwalas at masasaya sila; dahil sa kanilang kalinisan mula sa mga kasalanan at sasabihin sa kanila: Salamun `alaykum – kapayapaan ay sumainyo bilang kaligtasan sa lahat ng hindi kanais-nais, napakabuti ng inyong kalagayan, na kung kaya, pumasok na kayo sa Al-Jannah (Hardin) na rito ay mananatil kayo magpasawalang-hanggan.

Salas/Taron: At yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon ay dadalhin patungo sa Paraiso nang pangkat-pangkat, hanggang, kapag sila ay makarating dito at ang mga pintuan nito ay ibubukas at ang mga tagapagbantay nito ay magsasabi sa kanila: ”Kapayapaan sa inyo.” Kayo ay naging dalisay, kaya magsipasok kayo rito upang kayo ay manatili [rito] nang walang hanggan.”

Quranenc.com: Aakayin ang mga nangilag magkasala sa Panginoon nila sa Paraiso nang pangkat-pangkat hanggang sa kapag dumating sila roon at nabuksan na ang mga pintuan niyon at magsasabi sa kanila ang mga tanod niyon: “Kapayapaan ay sumainyo! Nagpakaaya-aya kayo kaya pumasok kayo rito bilang mga mananatili.”


74

وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُۖ فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ

ICDO: At sasabihin ng mga mananampalataya: Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah na tinupad Niya ang Kanyang pangako sa amin, na Kanyang ipinangako para sa amin na sinabi ng Kanyang mga Sugo at ipinagkaloob sa amin ang Al-Jannah (Hardin) na tutungo kami saanmang lugar doon na aming naisin, napakabuti ng gantimpala sa mga mabubuti na nagsumikap sa pagsunod sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: At sila ay magsasabi: “Ang [lahat ng] papuri ay sa Allah na Siyang tumupad para sa amin ng Kanyang pangako at kami ay Kanyang ginawang magmana [nitong] lupain upang kami ay manatili sa Paraiso saanman namin naisin; kaya, [sadyang] pinagpala ang gantimpala ng mga [mabubuting] manggagawa.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “Ang papuri ay ukol kay Allāh na nagtotoo sa amin ng pangako Niya at nagpamana sa amin ng lupa. Manunuluyan kami sa Paraiso saanman namin loloobin. Kay inam ang pabuya sa mga tagagawa!”


75

وَتَرَى ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡۚ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡحَقِّۚ وَقِيلَ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At makikita mo ang mga anghel, O Muhammad (ﷺ), na nakapalibot sa `Arsh ng Allah na Pinakamahabagin, dinarakila nila ang Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha na ligtas at malayo sa anumang hindi karapat-dapat na para sa Kanya, at pagpapasiyahan ng Allah ang Kanyang paghuhukom sa pagitan ng Kanyang mga nilikha nang makatotohanan at makatarungan, at pinatira sa Al-Jannah (Hardin) ang mga naniwala sa Kanya at sa Impiyerno naman ang mga hindi naniwala sa Kanya. At sasabihin: Papuri sa Allah na Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang sa anuman na Kanyang pinagpasiyahan sa pagitan ng mga taga-Hardin (Al-Jannah) at taga-Impiyerno, bilang papuri sa kagandahan at kabutihan, at papuri sa katarungan at karunungan.

Salas/Taron: At iyong makikita ang mga anghel na pinaliligiran ang Trono [ng Allah], [kanilang] niluluwalhati ng mga papuri ang kanilang Panginoon. At sila [mga alipin ng Allah] ay hahatulan sa kanilang pagitan sa katotohanan. At ito ang sasabihin [ng mga nasa Paraiso]: “Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah], ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].”

Quranenc.com: [Sasabihin]: Makikita mo ang mga anghel na nakapalibot sa paligid ng Trono, na nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Panginoon nila. Huhusga sa pagitan nila ayon sa katotohanan at sasabihin: “Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.