Surah 36: Yasin

يس
MGA TITIK ‘YAA’ AT ‘SIN’

Bahagi: 22-23 – Kabanata: 36 – Talata: 83
Ayos ng pagkapahayag: 41
Makki Surah (maliban sa Ayah 45)
Pagsasatitik at Awdyo: Yaseen

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يسٓ

ICDO:  Ya-Sĩn. Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Ya, Seen.(1)

(1) Ya Seen – ito ay binibigkas na [Ya Seen]. Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagkakapahayag ng Banal na Qur’an. Tanging ang Allah lamang ang nakakaalam sa ganap na kahulugan nito.

Quranenc.com:  Yā. Sīn.


2

وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ

ICDO: Sumusumpa ang Allah sa pamamagitan ng Dakilang Quran na punung-puno ng karunungan dahil nakapaloob dito ang mga alituntunin, mga batas, mga karunungan at mga katibayan,

Salas/Taron: [Isinusumpa Ko] sa Qur’an, ang Tigib ng Karunungan,

Quranenc.com:  Sumpa man sa Qur’ān na marunong,


3

إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: Na walang pag-aalinlangang ikaw, O Muhammad (ﷺ), ay kabilang sa mga Sugo na pinadalhan ng Allah ng Wahi (o Rebelasyon) para sa Kanyang mga alipin (mga jinn at mga tao),

Salas/Taron: Katotohanan, ikaw [O Muhammad] ay kabilang sa mga sugo,

Quranenc.com:  tunay na ikaw ay talagang kabilang sa mga isinugo,


4

عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

ICDO: At ikaw ay nasa Matuwid na Landas na ito ay ang Islam.

Salas/Taron: Sa isang matuwid na landas.

Quranenc.com:  batay sa isang landasing tuwid,


5

تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

ICDO: Itong Dakilang Quran ay ipinahayag ng Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan, na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa mga walang pananampalataya at mga makasalanan, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinumang nagsipagsisi mula sa Kanyang alipin at gumawa ng kabutihan.

Salas/Taron: [Ito ay] kapahayagan ng Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: bilang pagbababa ng Makapangyarihan, Maawain,


6

لِتُنذِرَ قَوۡمٗا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غَٰفِلُونَ

ICDO: Ipinahayag Namin ito sa iyo, O Muhammad (ﷺ), upang balaan ang mga tao na hindi dumating sa kanilang mga ninuno at magulang na nauna sa iyo ang mensahe, na sila ay hindi nabalaan, na sila ay yaong mga Arabo, na sila ay ang mga tao na nalinlang mula sa paniniwala at pagpapakatuwid sa mabuting gawa. Lahat ng sambayanan na natigil (o nahinto) sa kanila ang babala ay nasa pagkalinlang.

Dito sa talatang ito ang katibayan na nararapat sa may kaalaman sa Allah at sa Kanyang batas ang mag-anyaya at magpaalaala upang gisingin ang mga Muslim sa kanilang kahibangan.

Salas/Taron: Upang iyong bigyang-babala ang isang mamamayan na ang kanilang mga ninuno ay hindi napaalalahanan [noon], kaya sila ay hindi nakababatid.

Quranenc.com: upang magbabala ka sa mga tao na hindi binalaan ang mga ninuno nila kaya sila ay mga nalilingat.


7

لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Katiyakan, naging karapat-dapat ang parusa sa karamihan sa kanila na mga walang pananampalataya, pagkatapos ihayag sa kanila ang katotohanan at tinanggihan nila, dahil sila ay hindi naniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at hindi sumusunod sa Kanyang batas.

Salas/Taron: Katiyakan, ang salita [o takda] ay naipatupad na sa karamihan sa kanila, kaya sila ay hindi maniniwala.

Quranenc.com: Talaga ngang nagkatotoo ang sabi sa higit na marami sa kanila kaya sila ay hindi sumasampalataya.


8

إِنَّا جَعَلۡنَا فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ أَغۡلَٰلٗا فَهِيَ إِلَى ٱلۡأَذۡقَانِ فَهُم مُّقۡمَحُونَ

ICDO: Katiyakan, ginawan Namin ang mga walang pananampalataya na tumanggi na ipinakita sa kanila ang katotohanan at pagkatapos ay kanilang tinanggihan at nanatili sila sa pagtanggi at di-paniniwala, ng kadena na nakapulupot sa kanilang mga leeg at isinama sa pagkakadena ng kanilang mga leeg ang kanilang mga kamay na nasa ilalim ng kanilang mga baba, na kung kaya, napilitan sila na itingala ang kanilang mga ulo paitaas, samakatuwid, naipagkait sa kanila ang anumang kabutihan, at hindi na nila nakikita ang katotohanan at hindi na sila nagabayan tungo rito.

Salas/Taron: Katotohanan, Kami ay naglagay sa kanilang mga leeg ng mga panakal na abot sa kanilang mga baba kaya ang kanilang mga ulo ay [nanatiling] nakataas.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay naglagay sa mga leeg nila ng mga kulyar at ang mga ito ay hanggang sa mga baba nila kaya naman sila ay mga pinatingala.


9

وَجَعَلۡنَا مِنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ سَدّٗا وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدّٗا فَأَغۡشَيۡنَٰهُمۡ فَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ

ICDO: At naglagay Kami ng harang sa karapan ng mga walang pananampalataya at gayundin sa kanilang likuran ng isa pang harang, kaya katulad sila ng hinarangan sa harapan at sa likuran, na kung kaya, nabulag na ang kanilang mga mata; dahil sa kanilang di-paniniwala at pagmamataas, na kung kaya, hindi na nila nakikita ang patnubay at hindi na sila nagagabayan, samakatuwid, sinuman ang natagpuan ang paanyaya ng Islam at pagkatapos ay tinalikuran at nagmatigas ay karapat-dapat sa ganitong kaparusahan.

Salas/Taron: At Kami ay naglagay mula sa kanilang harapan ng isang harang at mula sa kanilang likuran ng isang harang at sila ay Aming tinakpan upang sila ay hindi makakita.

Quranenc.com: Naglagay Kami sa harapan nila ng isang sagabal at sa likuran nila ng isang sagabal, at bumalot Kami sa kanila kaya sila ay hindi nakakikita.


10

وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Pareho rin lamang sa kanila na hindi naniwala at nagmatigas, O Muhmamad (ﷺ), kung balaan mo man sila o hindi mo na sila babalaan ay hindi na sila maniniwala at hindi na rin sila susunod.

Salas/Taron: At walang kaibahan sa kanila kung sila man ay iyong paalalahanan o sila ay hindi mo paalalahanan – sila ay hindi rin maniniwala.

Quranenc.com: Magkapantay sa kanila; nagbabala ka man sa kanila o hindi ka nagbabala sa kanila, sila ay hindi sumasampalataya.


11

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكۡرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحۡمَٰنَ بِٱلۡغَيۡبِۖ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٖ وَأَجۡرٖ كَرِيمٍ

ICDO: Ang makikinabang lamang sa iyong babala, ay ang sinumang naniwala lamang sa Quran at sumunod sa anumang nakapaloob dito na batas ng Allah, at natakot sila sa Allah na Pinakamahabagin dahil walang sinuman ang nakakakita sa kanya bukod sa Allah, na kung kaya, ipamalita mo sa kanya ang magandang balita ng kapatawaran mula sa Allah sa kanyang mga kasalanan, at ang gantimpala mula sa Kanya sa Kabilang-Buhay sa lahat ng kanyang mga mabubuting gawain, na ito ay Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Mapaalalahanan mo lamang ang isa na sumusunod sa mensahe [ng Qur’an] at kinatatakutan ang Mahabagin [Allah] nang lihim [o di-nakikita]. Kaya, ibigay mo sa kanya ang magandang balita ng kapatawaran at marangal na gantimpala.

Quranenc.com: Makapagbabala ka lamang sa sinumang sumunod sa paalaala at natakot sa Napakamaawain nang lingid. Kaya magbalita ka ng nakagagalak sa kanya hinggil sa isang kapatawaran at isang pabuyang marangal.


12

إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ

ICDO: Katiyakan, bubuhayin Namin na mag-uli ang lahat ng namatay sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at itatala Namin ang lahat ng kanilang nagawa na masama at mabuti, at ang mga bakas ng kanilang mga nagawang kabutihan sa kanilang buhay pagkatapos nilang mamatay, katulad ng mabuting anak, mabuting kaalaman, kawanggawa, at ganoon din ang masama na katulad ng pagsamba ng iba at paglabag sa Allah, at ang lahat ng mga ito ay itatala Namin sa malinaw na talaan na ito ang pinakatalaan ng lahat ng talaan, na roon bumabalik ang lahat, na ito ay Al-Lawh Al-Mahfoudh. Na kung kaya, sa sinumang may kaisipan ay nararapat niyang suriin ang kanyang sarili; upang siya ay magiging huwaran sa kabutihan sa kanyang sarili at pagkatapos niyang mamatay.

Salas/Taron: Katotohanan, Kami ang nagbibigay ng buhay sa mga patay, at [Aming] itinatala ang anumang kanilang ginawa at ang anumang kanilang mga iniwan;(2) at ang lahat ng bagay ay Aming itinala sa malinaw na Aklat.

(2) Isinalaysay ni Abu Hurayrah na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Kapag ang anak ni Adam ay namatay na, ang lahat ng kanyang mga gawa ay nagwawakas na maliban sa tatlo: ang kaalaman na naging kapaki-pakinabang sa iba, ang isang matuwid na anak na nagdarasal para sa kanya, at ang patuloy na kawanggawa na kanyang naiwan.” [Sahih Muslim, vol. 3, Hadith Bilang 1255].

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nagbibigay-buhay sa mga patay at nagtatala ng anumang ipinauna nila at mga bakas nila. Bawat bagay ay inisa-isa Namin sa isang talaang malinaw.


13

وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلًا أَصۡحَٰبَ ٱلۡقَرۡيَةِ إِذۡ جَآءَهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ

ICDO: At magbigay ka ng halimbawa, O Muhammad (ﷺ), sa mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan, na tinatanggihan nila ang iyong paanyaya, ng halimbawa na mauunawaan nila, na ito ay kuwento ng isang bayan, nang dumating sa kanila ang mga Sugo,

Salas/Taron: At maglahad para sa kanila ng isang paghahalintulad; ang [kasaysayan ng] mga mamamayan ng bayan, nang dumating sa kanila ang mga sugo.

Quranenc.com: Gumawa ka para sa kanila ng isang paghahalintulad: ang mga naninirahan sa pamayanan noong dumating doon ang mga isinugo,


14

إِذۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٖ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيۡكُم مُّرۡسَلُونَ

ICDO: Noong nagpadala Kami sa kanila ng dalawang Sugo upang aanyayahan sila sa paniniwala sa Allah at pagtalikod sa pagsamba ng iba, subalit tinanggihan ng bayang ito ang dalawang Sugo, na kung kaya, nagdagdag pa kami ng pangatlo upang patatagin ang dalawa, at sinabi ng tatlo sa mga naninirahan sa bayan na yaon: Katiyakan, kami ay ipinadala sa inyo bilang mga Sugo.

Salas/Taron: Nang Aming ipinadala sa kanila ang dalawang sugo, subali’t kanilang itinakwil ang dalawang ito; kaya, sila [ang dalawang sugo] ay Aming pinalakas [o sinundan] ng ikatlong [sugo], at silang [tatlo] ay nagsabi: “Katotohanan, kami ay mga sugo [na ipinadala] sa inyo.”

Quranenc.com: noong nagsugo Kami sa kanila ng dalawa ngunit nagpasinungaling sila sa kanilang dalawa kaya kinatigan Namin ng ikatlo, at nagsabi sila: “Tunay na kami sa inyo ay mga isinugo.”


15

قَالُواْ مَآ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحۡمَٰنُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَكۡذِبُونَ

ICDO: Sinabi ng mga naninirahan sa bayan na yaon sa mga Sugo: Kayo ay hindi hihigit na mga tao lamang na katulad din namin, at hindi nagpahayag ang Allah na Pinakamahabagin ng anumang Rebelasyon. At kayo, O kayong mga Sugo ay mga nagsisinungaling.

Salas/Taron: Sila [ang mga taong-bayan] ay nagsabi: “Kayo ay mga taong katulad lamang namin, at ang Mahabagin [Allah] ay walang ipinahayag na anumang bagay; kayo ay nagsasabi lamang ng mga kasinungalingan.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga iyon: “Walang iba kayo kundi mga taong tulad namin. Hindi nagpababa ang Napakamaawain ng anuman. Walang iba kayo kundi nagsisinungaling.”


16

قَالُواْ رَبُّنَا يَعۡلَمُ إِنَّآ إِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلُونَ

ICDO: Sinabi ng mga Sugo bilang pagtitiyak: Ang Allah na aming Rabb na Tagapaglikha na nagpadala sa amin ay Siyang Ganap na Nakaaalam na kami ay mga Sugo para sa inyo,

Salas/Taron: Sila [ang mga sugo] ay nagsabi: “Ang aming Panginoon ay nakaaalam na kami ay mga sugo sa inyo;

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ang Panginoon namin ay nakaaalam na tunay na Kami sa inyo ay talagang mga isinugo.”


17

وَمَا عَلَيۡنَآ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

ICDO: At wala kaming tungkulin kundi iparating lamang nang malinaw ang mensahe, at wala kaming kakayahan na gabayan kayo dahil ang gabay ay pagmamay-ari lamang ng Allah na Bukod-Tangi.

Salas/Taron: At kami ay walang ibang pananagutan maliban ang ipalaganap nang malinaw [ang mensahe ng Allah para sa inyo].”

Quranenc.com: Walang tungkulin sa Amin kundi ang pagpapaabot na malinaw.


18

قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرۡنَا بِكُمۡۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهُواْ لَنَرۡجُمَنَّكُمۡ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٞ

ICDO: Sinabi ng mga naninirahan sa bayan na yaon: Katiyakan, nakikita namin na wala na kaming pag-asa sa inyo na mabuti, na kung kaya, kapag hindi kayo tumigil sa inyong paanyaya sa amin ay papatayin namin kayo sa pamamagitan ng pagbabato at magaganap sa inyo mula sa amin ang masidhing parusa.

Salas/Taron: Sila [mga taong-bayan] ay nagsabi: “Katotohanan, kayo ay aming nakikitaan ng isang masamang pangitain. Kung kayo ay hindi magsisitigil, katiyakang kayo ay aming pagbabatuhin at katiyakang kayo ay makalalasap ng isang kasakit-sakit na parusa mula sa amin.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga iyon: “Tunay na kami ay nagtuturing ng kamalasan sa inyo. Talagang kung hindi kayo titigil ay talagang babatuhin nga namin kayo at talagang sasalingin nga kayo mula sa amin ng isang pagdurusang masakit.”


19

قَالُواْ طَـٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡ أَئِن ذُكِّرۡتُمۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ مُّسۡرِفُونَ

ICDO: Sinabi ng mga Sugo: Ang inyong kawalan ng pag-asa at ang masama ninyong gawain na pagsamba ng iba ay ito ang kasamaan na nasa inyo at sa inyo rin babalik, dahil kapag pinapayuhan ba kayo ng mabuti ay tinatawag ninyo itong masamang pangitain at hinahamon ninyo kami ng pagpatay at pagparusa? Gayong ang katotoohanan ay kayo ang lumampas ng hangganan sa pagiging masama at pagtanggi.

Salas/Taron: Sila [ang mga sugo] ay nagsabi: “Ang inyong [masamang] pangitain ay nasa sa inyong mga sarili. Ito bang [banta laban sa amin] ay sa dahilang kayo ay pinapaalalahanan? Nguni’t, kayo ay mga taong mapagmalabis.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ang kamalasan ninyo ay kasama sa inyo. [Dahil] ba pinaalalahanan kayo? Bagkus kayo ay mga taong nagmamalabis.”


20

وَجَآءَ مِنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُلٞ يَسۡعَىٰ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At dumating mula sa isang malayong lugar sa dulo ng siyudad ang isang lalaki na nagmamadali (nang malaman niya na ang mga naninirahan sa bayan ay nagbalak na patayin ang mga Sugo o hindi kaya ay parusahan), sinabi niya: O aking sambayanan! Sundin ninyo ang mga Sugo na ipinadala sa inyo mula sa Allah,

Salas/Taron: At dumating mula sa malayong pook ng bayan ang isang lalaking humahangos sa pagtakbo [patungo sa kanila]. Siya ay nagsabi: “O aking mga mamamayan, sumunod kayo sa mga sugo;

Quranenc.com: May dumating mula sa pinakaliblib ng lungsod na isang lalaking tumatakbo, na nagsabi: “O mga kababayan ko, sumunod kayo sa mga isinugo.


21

ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسۡـَٔلُكُمۡ أَجۡرٗا وَهُم مُّهۡتَدُونَ

ICDO: Sundin ninyo sila dahil hindi sila humihingi ng kabayaran sa kanilang pagpaparating ng mensahe, dahil sila ay ginabayan sa kanilang pag-anyaya sa inyo tungo sa pagsamba sa Allah nang bukod-tangi.

Dito sa talatang ito ang katangian ng sinumang nagpupunyagi sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama.

Salas/Taron: Sumunod kayo sa sinuman [sa kanila na] hindi humihingi sa inyo ng kabayaran, at sila ay [matuwid na] napatnubayan.

Quranenc.com: Sumunod kayo sa mga hindi humihingi sa inyo ng isang pabuya at sila ay mga napapatnubayan.


22

وَمَالِيَ لَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

ICDO: At bakit hindi ko sasambahin ang Allah na Siyang lumikha sa akin at sa Kanya kayo ay magbabalik lahat?

Salas/Taron: At bakit hindi ako sasamba sa Kanya na Siyang lumikha sa akin at sa Kanya, kayo ay [tiyak na] ibabalik?

Quranenc.com: Ano ang mayroon sa akin na hindi ako sumasamba sa lumalang sa akin at sa Kanya kayo panunumbalikin?


23

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدۡنِ ٱلرَّحۡمَٰنُ بِضُرّٖ لَّا تُغۡنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يُنقِذُونِ

ICDO: Sasamba ba ako ng iba na mga diyus-diyosan bukod sa Allah na walang anumang magagawa, at kapag ninais ng Allah na Pinakamahabagin na gumawa ng kapinsalaan sa akin ay walang magagawa na anumang kaparaanan ang mga diyus-diyosan na ito para ito ay pigilin sa akin at wala ring kakayahan para ako ay iligtas mula rito?

Salas/Taron: Dapat ba akong kumuha [o magturing] bukod sa Kanya ng [huwad na] diyos [samantalang]; kung ang Mahabagin [Allah] ay maghangad para sa akin ng kapahamakan, ang kanilang pamamagitan ay hindi makatutulong sa akin kahit anupaman, at hindi nila magagawang ako ay mailigtas?

Quranenc.com: Gagawa ba ako bukod pa sa Kanya ng mga diyos? Kung magnanais sa akin ang Napakamaawain ng isang pinsala ay hindi makapagsisilbi sa akin ang pamamagitan nila sa anuman at hindi sila makasasagip sa akin.


24

إِنِّيٓ إِذٗا لَّفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ

ICDO: Sa katunayan, kapag ito ay ginawa ko, walang pag-aalinlangang ako ay nasa malinaw na kamalian. Na kung kaya, ako ay naniwala sa Kanya na inyong Rabb na Tagapaglikha (Allah),

Salas/Taron: Katotohanan, ako, kung mangyari nga ang gayon, ay nasa hayag na kamalian;

Quranenc.com: Tunay na ako, samakatuwid, ay talagang nasa isang pagkaligaw na malinaw.


25

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمۡ فَٱسۡمَعُونِ

ICDO: Na kung kaya, makinig kayo sa anumang sasabihin ko sa inyo at sumunod kayo sa paniniwala sa Kanya. At nang sinabi niya ito ay nagdagsaan ang mga tao sa kanya at pinatay siya, na kung kaya, pinapasok siya kaagad ng Allah sa Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Katotohanan, ako ay naniwala sa inyong Panginoon, kaya kayo ay makinig sa akin.”

Quranenc.com: [Sasabihin]: Tunay na ako ay sumampalataya sa Panginoon ninyo kaya makinig kayo sa akin.”


26

قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَۖ قَالَ يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ

ICDO: Sinabi sa kanya pagkatapos niyang mamatay: Pumasok ka na sa Al-Jannah (Hardin) bilang parangal sa iyo.

Salas/Taron: Ito ang sinabi [sa kanya]: “Ikaw ay pumasok sa Paraiso.”(3) Siya ay nagsabi: “Sana ito ay nababatid(4) ng aking mga mamamayan,

(3) Ipinahiwatig ng talatang ito ang isang biglaang tagpo sa Kabilang Buhay. Isang matuwid na tao ang namatay sa mga kamay ng mga di-naniniwala habang siya ay naghahatid ng mensahe ng Islam at naging isang martir. Kaya, siya ay pinapasok sa Paraiso. At nang siya ay nasa Paraiso, nasabi niya na kung ito ay nalalaman lamang ng kanyang mga mamamayan, marahil sila ay naniwala.

(4) Isinalaysay ni Anas bin Malik: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi, “Walang sinuman ang nakapasok sa Paraiso ang magnais pa na bumalik sa mundo kahit nasa kanyang lahat-lahat [ang yaman] sa mundo, maliban sa isang Shaheed [martir] na nagnais bumalik sa mundo upang siya ay muling mapatay ng sampung ulit sa Landas ng Allah at maging Shaheed at tanggapin niya ang karangalan mula sa Allah.” [Sahih Bukhari, vol. 4, Hadith Bilang 72].

Quranenc.com: Sasabihin: “Pumasok ka sa paraiso.” Magsasabi siya: “O kung sana ang mga kababayan ko ay nakaaalam,


27

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ

ICDO: Sinabi niya, habang siya ay nasa maligayang pamumuhay at pagpaparangal: Kung nabatid lamang sana ng aking sambayanan ang pagpapatawad ng aking Rabb na Tagapaglikha sa akin at pagpaparangal sa akin; dahil sa aking paniniwala sa Allah at pagtitiis ko habang Siya ay aking sinusunod, pagsunod ko sa Kanyang mga Sugo, hanggang sa ako ay pinatay, upang sila ay maniwala sa Allah at makapasok sa Al-Jannah (Hardin) na tulad ko.

Salas/Taron: Kung paano ako napatawad ng aking Panginoon at ako ay inilagay sa hanay ng mga pinarangalan.”

Quranenc.com: sa pagpapatawad sa akin ng Panginoon ko at paggawa Niya sa akin kabilang sa mga pinararangalan.”


28

۞وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِن جُندٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ

ICDO: At hindi na nangangailangan ang pangyayaring ito na magpadala pa Kami ng sundalo mula sa kalangitan upang sila ay parusahan pagkatapos nilang patayin ang lalaki na nagpayo sa kanila at pinasinungalingan ang mga Sugo dahil sa sila ay mga mahihina, at hindi na Namin kinakailangan pang magpababa ng mga anghel para sa mga sambayanan upang sila ay Aming puksain kundi magpapadala na lamang Kami ng parusa para sila ay wasakin.

Salas/Taron: At Kami ay hindi na nagpababa para sa kanyang mga mamamayan pagkaraan niya ng alinmang kawal [o alagad] mula sa kalangitan, at hindi rin Namin kailangan pang gawin ito.

Quranenc.com: Magsasabi sila: Hindi Kami nagpababa sa mga kababayan niya noong wala na siya ng mga kawal mula sa langit at hindi nangyaring Kami ay magpapababa.  


29

إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ خَٰمِدُونَ

ICDO: Hindi nangyari ang pagwasak sa kanila kundi sa pamamagitan lamang ng isang malakas na ingay, na sa pamamagitan nito ay namatay silang lahat at walang natira sa kanila.

Salas/Taron: [Nguni’t sapat na para sa kanila] ang isang as-sayhah,(5) at kapagdaka, sila ay nangapuksa [at nangamatay].

(5) As-Sayhah. Sa kahulugan, tinutukoy nito ay ang malagim na panaghoy ng pagdurusa. Nguni’t ang Sayhah rito ay iniuugnay sa pag-ihip ng tambuli ng Anghel Israfeel bilang hudyat ng Araw ng Paghuhukom. [Tingnan ang Surah 38 ayat 15].

Quranenc.com: Walang iba iyon kundi nag-iisang hiyaw, at biglang sila ay mga nalipol.


30

يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ مَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ

ICDO: Kahabag-habag sa mga tao at sa kanilang pagsisisi sa Araw ng Muling Pagkabuhay kapag nakita na nila ang parusa, dahil walang sinumang Sugo na ipinapadala mula sa Allah nang hindi nila kinukutya at minamaliit.

Salas/Taron: Sadyang nakapanlulumo sa mga alipin [tao] na walang sinumang sugo ang dumating sa kanila maliban na sila ay kanilang laging kinukutya.

Quranenc.com: O isang panghihinayang sa mga lingkod. Walang dumating sa kanila na anumang sugo malibang sila dati ay nangungutya.


31

أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَ

ICDO: Hindi ba nila nakita na mga nangungutya at mapagkunan man lamang ng aral ang mga nauna sa kanila na iba’t ibang nakalipas na henerasyon na pinuksa Namin at kailanman sila ay hindi na makababalik pa sa daigdig?

Salas/Taron: Hindi ba nila isinaalang-alang kung ilang henerasyon na ang Aming winasak na nauna sa kanila – sila ay hindi na muling magbabalik sa kanila?

Quranenc.com: Hindi ba nila napag-alaman kung ilan ang pinasawi Namin bago nila kabilang sa mga salinlahi – na ang mga iyon sa kanila ay hindi manunumbalik?


32

وَإِن كُلّٞ لَّمَّا جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ

ICDO: At lahat ng mga henerasyon na ito na Aming pinuksa at ang iba pa kaysa kanila ay titipuning lahat tungo sa Amin sa Araw ng Muling Pagkabuhay para sa Paghuhukom at Pagbabayad.

Salas/Taron: At katotohanan, silang lahat – ay dadalhin upang humarap sa Amin [para sa paghuhukom].

Quranenc.com: Walang iba ang lahat kundi magkakasama, na sa harap Namin mga pinadadalo.


33

وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلۡأَرۡضُ ٱلۡمَيۡتَةُ أَحۡيَيۡنَٰهَا وَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبّٗا فَمِنۡهُ يَأۡكُلُونَ

ICDO: At ang katibayan para sa kanila na mga walang pananampalataya hinggil sa kapangyarihan ng Allah sa pagbubuhay na mag-uli: ay itong patay (o tuyot) na kalupaan na walang anumang tumutubong pananim ay binubuhay Namin sa pamamagitan ng pagpapadala ng tubig, at pinasisibol Namin mula rito ang iba’t ibang pananim na kinakain ng tao at mga hayop. Na kung kaya, sinuman ang nagbubuhay ng kalupaan sa pamamagitan ng pagpapasibol ng mga luntian (mga tumutubong halamanan o pananim) ay Siya rin ang bubuhay na mag-uli sa Kanyang nilikha pagkatapos ng kamatayan.

Salas/Taron: At [bilang] ayah [palatandaan] para sa kanila ay ang tigang na lupa; ito ay Aming binigyan ng buhay at Kami ay nagpatubo mula rito ng mga butil(6) at mula rito [sa inaning butil] sila ay nagsisikain.

(6) Butil tulad ng bigas, trigo, mais at iba pa.

Quranenc.com: Isang tanda para sa kanila ang lupang patay. Nagbigay-buhay Kami rito at nagpalabas Kami mula rito ng mga butil, at mula rito ay kumakain sila.


34

وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّـٰتٖ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَٰبٖ وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ

ICDO: Ginawa Namin dito sa kalupaang ito ang mga hardin ng mga datiles at mga ubasan, at pinabubulwak Namin dito ang mga bukal ng tubig upang ito ay diligin.

Salas/Taron: At Kami ay naglagay doon [sa kalupaan] ng mga hardin ng palmera [ng datiles] at mga ubasan, at Aming pinangyaring bumulwak mula rito ang mga bukal [ng tubig].

Quranenc.com: Gumawa Kami rito ng mga hardin ng datiles at mga ubas at nagpabulwak Kami rito ng mga bukal


35

لِيَأۡكُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتۡهُ أَيۡدِيهِمۡۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ

ICDO: Lahat ng ito ay upang mabuhay ang mga alipin mula sa bunga nito, at ito ay walang iba kundi mula sa Awa ng Allah sa kanila at hindi dahil sa kanilang pagpupunyagi at pagpapagod, at hindi rin sa kanilang talino at lakas, na kung kaya, hindi ba sila dapat na magpasalamat sa mga biyayang ito sa kanila, na ang mga ito ay mula sa mga biyaya na napakarami na hindi kayang bilangin?

Salas/Taron: Upang sila ay magsikain mula sa [mga hardin na] Kanyang [ipinagkaloob na] mga prutas. At hindi ang kanilang mga kamay ang nagpatubo nito,(7) kaya sila ba, kung gayon, ay hindi magpapasalamat?

(7) At bagaman ang tao ang nagtanim, hindi nangangahulugan na sila ang nagbigay buhay nito.

Quranenc.com: upang kumain sila sa mga bunga ng mga ito, hindi gumawa sa mga ito ang mga kamay nila, kaya hindi ba sila magpapasalamat?


36

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: Na kung kaya, luwalhati sa kadakilaan ng Allah na Siyang lumikha ng lahat ng iba’t ibang uri ng mga pananim na ito sa kalupaan, at ganoon din sa mga sariling uri nila na mga kalalakihan at kababaihan, at sa iba pa na mga nilikha ng Allah na hindi nila alam. Siya ay Bukod-Tangi sa paglikha na hindi kailanman nararapat na magkaroon Siya ng katambal.

Salas/Taron: Luwalhati sa Kanya na Siyang lumikha sa lahat ng magkakapares – mula sa anumang tumutubo sa kalupaan at mula sa kanilang mga sarili, at mula sa alinmang hindi nila nalalaman.

Quranenc.com: Kaluwalhatian sa lumikha sa mga uri sa lahat ng mga ito mula sa mga pinatutubo ng lupa, mula sa mga sarili nila, at mula sa hindi ninyo nalalaman.


37

وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ

ICDO: At ang isa pang tanda para sa kanila sa Kaisahan ng Allah at ang Kanyang ganap na kakayahan: ay ang gabi, na inaalis Namin sa pamamagitan nito ang liwanag ng araw kapag ito ay dumating, na kung kaya, ang mga tao ay nasa kadiliman na.

Salas/Taron: At [bilang] ayah [patandaan] para sa kanila ay ang gabi. Aming pinapawi [kinukubli] mula sa kanya [sa gabi] ang [liwanag ng] araw, kaya sila ay [naiiwan] sa kadiliman.

Quranenc.com: Isang tanda para sa kanila ang gabi. Nag-aalis Kami mula rito ng maghapon, kaya biglang sila ay mga napagdidiliman.


38

وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ

ICDO: At ang tanda pa rin para sa kanila ay ang araw na umiikot lamang mismo sa sariling kinalalagyan nito, na ito ay itinakda ng Allah na hindi ito maaaring lumampas at hindi nito maaaring bawasan, at ito ay pagtakda ng Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan, na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na Al-`Aleem – ang Ganap na Nakaaalam na walang anumang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At ang araw ay umiinog sa [sariling ligiran nito] tungo sa takdang pagtigil nito. Iyan ang takdang panukat ng Ganap na Makapangyarihan, ang Maalam.

Quranenc.com: Ang araw ay tumatakbo para sa isang pinagtitigilan para rito. Iyon ay ang pagtatakda ng Makapangyarihan, Maalam.


39                                 

وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ

ICDO: At ang buwan ay tanda pa rin para sa kanila ang paglikha nito, at sinukat Namin ang daraanan nito sa bawat gabi, na mag-uumpisa ito bilang isang maliit na gasuklay (o ‘crescent’) hanggang sa ito ay maging isang bilog na buwan, at pagkatapos ay babalik na naman ito sa kaliitan na katulad ng matandang baluktot na tuyong sanga ng datiles dahil sa nipis, pagkabaluktot at pagkadilaw nito.

Salas/Taron: At ang buwan – Aming itinakda para sa kanya [sa buwan] ang mga [iba’t ibang pagbabagong] hugis(8) hanggang ito ay makabalik [lumitaw] tulad ng natuyot na tangkay ng [puno ng] datiles.

(8) Ang tinutukoy na hugis ng buwan [phases of the moon] ay ang kalagayan nito sa iba’t ibang oras.

Quranenc.com: Ang buwan ay nagtakda Kami rito ng mga yugto hanggang sa umulit ito gaya ng buwig na magulang.


40

لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ

ICDO: At lahat ng ito: araw, buwan, gabi at araw ay may sari-sariling oras na itinakda ang Allah sa bawat isa rito na hindi nito lalampasan, na kung kaya, hindi maaaring maabot ng araw ang buwan upang mabura nito ang kanyang liwanag o hindi kaya ay babaguhin nito ang kanyang dinaraanan, at hindi rin maaari sa gabi na mauunahan nito ang araw, na papasok ito rito bago matapos ang oras ng araw, ang lahat ng ito: araw, buwan at mga ‘heavenly bodies’ ay lumulutang sa mga sariling ‘orbit’ (o ligiran) nito.

Salas/Taron: Hindi mangyayari para sa araw na maabutan ang buwan, o ang gabi ay mapangunahan [o lagpasan] ng araw. Bagaman, ang bawa’t isa [sa kanila], sa isang ligiran, ay lumalangoy.

Quranenc.com: Ang araw ay hindi nararapat para rito na umabot sa buwan, ni ang gabi ay umuna sa maghapon. Lahat, sa ikutan, ay lumalangoy.


41

وَءَايَةٞ لَّهُمۡ أَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِي ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ

ICDO: At tanda pa rin para sa kanila na ang Allah ay Bukod-Tangi na karapat-dapat na sambahin at nagkakaloob ng mga biyaya, ay Kami ang nagdala sa lahat ng nakaligtas na angkan ni Adam sa Arka (malaking sasakyang-pantubig) ni Nuh na punung-puno ng iba’t ibang uri ng mga nilikha, upang mapanatili ang lahi nito pagkatapos ng delubyo (o malaking baha).

Salas/Taron: At [bilang] ayah [palatandaan] para sa kanila ay [ito] – Aming isinakay ang kanilang mga ninuno sa isang may-lulang sasakyang-dagat [ni Noah].

Quranenc.com: Isang tanda para sa kanila na Kami ay bumuhat sa mga supling nila sa daong na nilulanan.


42

وَخَلَقۡنَا لَهُم مِّن مِّثۡلِهِۦ مَا يَرۡكَبُونَ

ICDO: At ginawa Namin para sa kanila na walang pananampalataya at sa iba pa, ang katulad ng Arka ni Nuh na sasakyang-pantubig at iba pa na mga sasakyan, na kanilang sinasakyan at pinararating sila sa kanilang mga bayan.

Salas/Taron: At Aming nilikha para sa kanila mula sa mga nakakatulad nito [ng barko] ang kanilang sinasakyan.

Quranenc.com: Lumikha Kami para sa kanila mula sa tulad niyon ng sinasakyan nila.


43

وَإِن نَّشَأۡ نُغۡرِقۡهُمۡ فَلَا صَرِيخَ لَهُمۡ وَلَا هُمۡ يُنقَذُونَ

ICDO: At kung nais Namin na sila ay malunod ay hindi na sila makatatagpo pa ng sinumang sasaklolo sa kanila mula sa kanilang pagkalunod, at walang sinupaman ang makapagliligtas sa kanila.

Salas/Taron: At kung Aming naisin, sila ay Aming maaaring lunurin; magkagayon sila ay hindi magkakaroon ng isang makatutugon sa pagsigaw, o sila ay hindi maililigtas.

Quranenc.com: Kung loloobin Namin ay malulunod Namin sila at walang [tutugon sa] pagtili para sa kanila ni sila ay masasagip


44

إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ

ICDO: Maliban sa kung sila ay kinaawaan Namin at iniligtas Namin upang sila ay makapagsaya pansamantala; baka sakali na sila ay magbalik-loob at pagpunan nila ang anuman na kanilang pagkukulang.

Salas/Taron: Maliban bilang isang habag mula sa Amin at kaluwagan hanggang sa isang takdang panahon.

Quranenc.com: maliban bilang isang awa mula sa Amin at isang tinatamasa hanggang sa isang panahon.


45

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيكُمۡ وَمَا خَلۡفَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

ICDO: At kapag sinabi sa mga walang pananampalataya: Katakutan ninyo ang Kabilang-Buhay at ang mga kalagiman na mangyayari roon at ganoon din sa mga sakuna na mangyayari rito sa daigdig na mga parusa; nang sa gayon ay hangarin nila ang Awa ng Allah para sa kanila, subalit sila ay tumanggi at hindi tumanggap ng pagpapayo.

Salas/Taron: At kapag ito ay sabihin sa kanila: “Pangambahan ninyo ang anumang nasa inyong harapan [parusa sa kabilang buhay] at ang anumang nasa inyong likuran [parusa sa mundong ito], upang sakali kayo ay tumanggap ng habag.”

Quranenc.com: Kapag sinabi sa kanila: “Mangilag kayo sa anumang nasa harapan ninyo at anumang nasa likuran ninyo, nang sa gayon kayo ay kaaawaan.”


46

وَمَا تَأۡتِيهِم مِّنۡ ءَايَةٖ مِّنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِمۡ إِلَّا كَانُواْ عَنۡهَا مُعۡرِضِينَ

ICDO: At walang anumang dumating sa kanila na mga walang pananampalataya na malinaw na palatandaan mula sa kanilang Rabb na Tagapaglikha; upang sila ay gabayan sa katotohanan at patunayan sa kanila ang pagiging totoo ng Sugo sa kanila, kundi sila ay tumanggi at hindi pakikinabangan ang mga ito.

Salas/Taron: At walang ayah [kapahayagan] na dumating sa kanila mula sa mga ayaat [kapahayagan] ng kanilang Panginoon maliban na sila ay tumanggi mula rito.

Quranenc.com: Walang dumarating sa kanila na isang tanda mula sa mga tanda ng Panginoon nila malibang sila sa mga ito ay mga tagaayaw


47

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطۡعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطۡعَمَهُۥٓ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ

ICDO: At kapag sinabi sa mga walang pananampalataya: Gumasta kayo mula sa kabuhayan na ipinagkaloob ng Allah sa inyo, sasabihin nila sa mga mananampalataya bilang pangangatwiran: Bubuhayin ba namin at pakakainin namin ang sinuman na kapag ninais ng Allah na pakanin ay mapakakain Niya? Na kung kaya, kayong mga naniwala ay nasa malinaw na pagkakamali dahil sa inyong mga ipinag-uutos sa amin.

Salas/Taron: At kapag ito ay sabihin sa kanila: “Gumugol kayo mula sa anumang [panustos] na ipinagkaloob ng Allah sa inyo,” yaong mga di-naniwala ay nagsasabi sa mga naniniwala: “Magpapakain ba kami sa isang maaaring pakainin ng Allah kung ito ay Kanyang naisin? Katotohanan, kayo ay nasa hayag na kamalian.”

Quranenc.com: Kapag sinabi sa kanila: “Gumugol kayo mula sa itinustos sa inyo ni Allāh,” nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya sa mga sumampalataya: “Magpapakain ba kami sa isang kung sakaling loloobin ni Allāh ay pinakain sana Niya? Walang iba kayo kundi nasa isang pagkaligaw na malinaw.”


48

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

ICDO: At sinasabi ng mga walang pananampalataya bilang pagtanggi at pagmamadali: Kailan pa ba mangyayari ang Muling Pagkabuhay kung kayo ay totoo sa inyong mga sinasabi?

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi: “Kailan nga ba [magaganap] ang pangakong ito kung kayo ay makatotohanan?”

Quranenc.com: Nagsasabi sila: “Kailan ang pangakong ito kung nangyaring kayo ay mga tapat?”


49

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ تَأۡخُذُهُمۡ وَهُمۡ يَخِصِّمُونَ

ICDO: Walang inaabangan ang mga walang pananampalataya sa kanilang pagmamadali sa babala ng Allah kundi isang sigaw ng unang ihip ng trumpeta lamang sa oras ng pagkagunaw ng daigdig, at sila ay kukubkubin nang biglaan, habang sila ay nagtatalu-talo dahil sa kanilang kabuhayan dito sa daigdig.

Salas/Taron: Sila ay walang hinihintay maliban sa isang as-sayhah(9) [pag-ihip ng tambuli] na hahablot sa kanila habang sila ay nagtatalu-talo!

(9) As-Sayhah. Sa ayah na ito, ang Sayhah ay ang pag-ihip ng tambuli ng Anghel Israfeel bilang hudyat ng Araw ng Paghuhukom. [Tingnan ang Surah 38 ayat 15].

Quranenc.com: Wala silang hinihintay kundi nag-iisang hiyaw na kukuha sa kanila habang sila ay nag-aalitan.


50

فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ تَوۡصِيَةٗ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ يَرۡجِعُونَ

ICDO: At hindi magkakaroon ng kakayahan ang mga walang pananampalataya sa oras ng pag-ihip ng trumpeta na makapaghabilin pa sa sinuman, at hindi na sila makababalik sa kanilang pamilya, kundi sila ay mamamatay na roon sa kanilang mga pamilihan at sa kinaroroonang lugar.

Salas/Taron: At sila ay walang kakayahan [upang magbigay] ng isa mang tagubilin at sila ay hindi makababalik sa kanilang angkan [o kaanak].

Quranenc.com: Kaya hindi sila makakakaya ng isang pagtatagubilin, ni sa mag-anak nila ay manunumbalik.


51

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ

ICDO: At pagkatapos ay hihipan ang trumpeta sa ikalawang pagkakataon, at ibabalik sa kanilang mga katawan ang kanilang mga kaluluwa, at sila ay kaagad na lamang lilitaw mula sa kanilang mga libingan na patungo sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha nang mabilisan.

Salas/Taron: At ang tambuli ay hihipan [sa ikalawang pagkakataon], at kapagdaka mula sa mga libingan, sila ay maghuhumangos patungo sa kanilang Panginoon!

Quranenc.com: Iihip sa tambuli kaya biglang sila mula sa mga puntod patungo sa Panginoon nila ay magmamatulin.


52

قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرۡقَدِنَاۜۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلۡمُرۡسَلُونَ

ICDO: Sasabihin ng mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang pagsisisi: Kapighatian sa amin, sino ang nagpabangon sa amin mula sa aming mga libingan? Sasagutin sila at sasabihin sa kanila: Ito ang ipinangako ng Allah na Pinakamahabagin at iniulat ng mga matatapat na mga Sugo!

Salas/Taron: Sila ay magsasabi: “Ah! kasawian sa amin! Sino ba ang nagpabangon sa amin mula sa aming kinahihimlayan?” [Ito ay sasabihin sa kanila]: “Ito ang ipinangako ng Mahabagin [Allah], at ang mga sugo ay nagsabi ng katotohanan.”

Quranenc.com: Magsasabi sila: “O kapighatian sa atin! Sino ang bumuhay na muli sa atin mula sa tulugan natin?” [Sasagutin sila:] “Ito ay ang ipinangako ng Pinakamaawain at nagkatotoo ang mga isinugo.”


53

إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ

ICDO: Ang pagbangon mula sa mga libingan ay sa pamamagitan lamang ng isang malakas na pag-ihip sa trumpeta, pagkatapos lahat ng nilikha ay sa Amin haharap para sa Paghuhukom at Pagbabayad!

Salas/Taron: Ito ay isa lamang as-sayhah [pag-ihip ng tambuli], at kapagdaka, silang lahat ay naroroong dadalhin sa Aming harapan.

Quranenc.com: Walang mangyayari kundi nag-iisang hiyaw, at biglang sila ay magkakasama, na sa harap Namin mga padadaluhin.


54

فَٱلۡيَوۡمَ لَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗا وَلَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Sa Araw na ito, magaganap ang makatarungang paghuhukom, na kung kaya, walang sinuman ang dadayain na mabawasan ang kanyang kabutihan o hindi kaya ay maragdagan ang kanyang kasalanan, at walang pagbabayad na magaganap kundi ito ay bunga rin lamang ng inyong nagawa sa daigdig.

Salas/Taron: Kaya, ngayong Araw [ng Paghuhukom], walang kaluluwa ang gagawan ng kamalian sa anupaman, at kayo ay hindi babayaran maliban para sa anumang inyong laging ginagawa.

Quranenc.com: Kaya sa araw na ito walang lalabagin sa katarungan na isang kaluluwa at hindi kayo gagantihan maliban ng ayon sa dati ninyong ginagawa.


55

إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga maninirahan sa Al-Jannah (Hardin) sa Araw na yaon ay abalang-abala na hindi nila mapapansin ang iba dahil sa kaluguran at iba’t ibang uri ng mga biyaya na kanilang tinatamasa.

Salas/Taron: Katotohanan, ang mga maninirahan sa Paraiso sa Araw na iyon, ay maaaliw sa mga [kasiya-siyang] pagkakaabalahang gawain –

Quranenc.com: Tunay na ang mga maninirahan sa Paraiso, sa Araw na iyon, ay nasa pagkaabala na mga nagagalak.


56

هُمۡ وَأَزۡوَٰجُهُمۡ فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ

ICDO: Sila at ang kanilang mga asawa ay nagpapakasaya sa pag-upo sa magagarang upuan na may mga palamuti na nasa ilalim ng mga maginhawa at kaigaya-igayang lilim.

Salas/Taron: Sila at ang kanilang mga asawa – ay nasa lilim [na silungan], [sila ay] nakasandal sa mga [malalambot at mararangyang] higaan.(10)

(10) Ayon kay Ibn Abbas ang “Muttaki’un” ay higaan na may silungan. [Tafsir ni Ibn Kathir, vol. 8, pahina 210].

Quranenc.com: Sila at ang mga asawa nila ay nasa lilim, na sa mga supa mga nakasandig.


57

لَهُمۡ فِيهَا فَٰكِهَةٞ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ

ICDO: Para pa rin sa kanila sa Al-Jannah (Hardin) ay iba’t ibang uri ng mga masasarap na prutas, at para sa kanila ang anuman na kanilang nais na iba’t ibang uri ng biyaya.

Salas/Taron: [Inihanda] para sa kanila roon ay prutas, at para sa kanila roon ay ang anumang kanilang kahilingan.

Quranenc.com: Magkakaroon sila roon ng bungang-kahoy at magkakaroon sila ng anumang ipananawagan nila.


58

سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ

ICDO: Para pa rin sa kanila ang nakahihigit na uri ng biyaya na ito ay kapag nakipag-usap sa kanila ang Allah na kanilang Rabb na Pinakamapagmahal at Napakamaawain sa kanila bilang pagbabati ng Salam (kapayapaan). At doon ay mabubuo na sa kanila ang pinakamataas na uri ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: [At]: “Salaamun” [Kapayapaan] – isang salita [ng pagbati] mula sa Maawaing Panginoon.

Quranenc.com: “Kapayapaan,” isang sabi mula sa isang Panginoong Maawain,


59

وَٱمۡتَٰزُواْ ٱلۡيَوۡمَ أَيُّهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ

ICDO: At sasabihin sa mga walang pananampalataya sa Araw na yaon: O kayo na mga kriminal! Bumukod na kayo sa mga mananampalataya at lumayo na kayo sa kanila.

Salas/Taron: [At Siya ay mag-uutos sa mga di-naniniwala]: “Magsilayo kayo [mula sa mga naniniwala] sa Araw na ito, O kayong mga mapaggawa ng kabuktutan.”

Quranenc.com: “Mabukod kayo ngayong araw, O mga tagasalansang.


60

۞أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

ICDO: At sasabihin ng Allah sa kanila bilang pag-aalipusta at pagpapaalaala sa kanila sa nakaraan: Hindi ba pinagpayuhan Ko kayo, O mga anak ni Adam, sa pamamagitan ng pagpapayo ng Aking mga Sugo na huwag ninyong sambahin si Shaytan at huwag kayong sumunod sa kanya? Dahil siya sa katotohanan ay malinaw ninyong kalaban.

Salas/Taron: Hindi Ko ba iniutos sa inyo, O mga anak ni Adan, na huwag kayong sumamba sa satanas? Katotohanan, siya ay inyong hayag na kaaway.

Quranenc.com: Hindi ba nag-atas Ako sa inyo, o mga anak ni Adan, na huwag kayong sumamba sa demonyo – tunay na siya para sa inyo ay isang kaaway na malinaw –


61

وَأَنِ ٱعۡبُدُونِيۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ

ICDO: At inutusan Ko kayo na sambahin lamang Ako nang bukod-tangi, dahil sa pagsamba at pagsunod lamang sa Akin at pagsalungat kay Shaytan ay ito ang Matuwid na Landas na Daan patungo sa Aking Pagmamahal at Aking mga Hardin.

Salas/Taron: At kayo ay [nararapat] sumamba sa Akin? Ito ang matuwid na Landas.

Quranenc.com: at na sumamba kayo sa Akin? Ito ay isang landasing tuwid.


62

وَلَقَدۡ أَضَلَّ مِنكُمۡ جِبِلّٗا كَثِيرًاۖ أَفَلَمۡ تَكُونُواْ تَعۡقِلُونَ

ICDO: Katiyakan, iniligaw ni Shaytan mula sa katotohanan ang marami sa inyo, na kung kaya, wala ba kayong pag-iisip, O kayong mga walang pananampalataya, na pipigil sa inyo sa pagsunod sa kanya?

Salas/Taron: At katiyakan, kanyang nailigaw na ang karamihang nilikha na kabilang mula sa inyo, kaya hindi ba kayo makauunawa?

Quranenc.com: Talaga ngang nagpaligaw siya mula sa inyo ng kinapal na marami. Kaya hindi ba nangyaring kayo ay nakapag-uunawa?


63

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ

ICDO: Ito ang Impiyernong-Apoy na ipinangako sa inyo sa daigdig dahil sa inyong di-paniniwala sa Allah at pagtanggi sa Kanyang mga Sugo.

Salas/Taron: Ito ang Impiyerno na sa inyo ay ipinangako.              

Quranenc.com: Ito ay Impiyerno na dati kayong pinangangakuan.


64

ٱصۡلَوۡهَا ٱلۡيَوۡمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ

ICDO: Pumasok na kayo rito ngayon at lasapin ninyo ang lagablab nito; dahil sa inyong di-paniniwala.

Salas/Taron: [Magsipasok kayo upang] sunugin doon sa Araw na ito para sa anumang lagi ninyong di-pinaniniwalaan.

Quranenc.com: Pumasok kayo rito ngayong araw dahil sa dati kayong tumatangging sumampalataya.”


65

ٱلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلَىٰٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَآ أَيۡدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

ICDO: Ngayon ay isasara Namin ang mga bibig ng mga walang pananampalataya, na kung kaya, hindi na sila makapagsasalita, at ang kanilang mga kamay ay mag-uulat sa Amin hinggil sa kung ano mismo ang ginawa nito, at tetestigo sa Amin ang kanilang mga paa kung paano ito nagpunyagi sa daigdig at kung ano ang nagawa nito na mga kasalanan.

Salas/Taron: Sa Araw na iyon, Aming tatakpan ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa Amin, at ang kanilang mga paa ay sasaksi laban sa anupamang kanilang lagi nang pinagsusumikapan.

Quranenc.com: Sa Araw na iyon, magpipinid Kami sa mga bibig nila at magsasalita sa Amin ang mga kamay nila at sasaksi ang mga paa nila hinggil sa dati nilang kinakamit.


66

وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبۡصِرُونَ

ICDO: At kung gugustuhin Namin ay buburahin (o bubulagin) Namin ang kanilang mga mata upang hindi na sila makakita na tulad ng ginawa Naming pagsara sa kanilang mga bibig, upang sila ay magsipag-unahan sa tulay (sa ibabaw ng Impiyerno) para sila ay makatawid, subalit paano ito mangyayari sa kanila kung nawalan na sila ng mga paningin?

Salas/Taron: At kung Aming naisin, magagawa Naming tanggalin [o bulagin] ang kanilang mga mata, at sila ay mag-uunahan upang [hanapin] ang landas, subali’t paano sila makakikita?

Quranenc.com: Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang pumawi Kami sa mga mata nila, at mag-uunahan sila sa landasin ngunit paano silang makakikita?


67

وَلَوۡ نَشَآءُ لَمَسَخۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمۡ فَمَا ٱسۡتَطَٰعُواْ مُضِيّٗا وَلَا يَرۡجِعُونَ

ICDO: At kung gugustuhin Namin ay babaguhin Namin ang kanilang anyo at pananatilihin Namin sila sa kanilang kinaroroonan, na kung kaya, hindi na sila magkakaroon pa ng kakayahan na humakbang paharap (o pasulong) at hindi rin sila magkakaroon ng kakayahan na umatras pabalik.

Salas/Taron: At kung Aming naisin, sila ay Aming magagawang baguhin [gawing mga inutil o lumpo] sa kanilang kinalalagyan upang sila ay walang kakayahang sumulong o bumalik [gumalaw o makuhang tumalikod].

Quranenc.com: Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang nagpabagong-anyo Kami sa kanila sa kinaroroonan nila kaya hindi sila makakakaya ng paglisan at hindi sila manunumbalik.


68

وَمَن نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فِي ٱلۡخَلۡقِۚ أَفَلَا يَعۡقِلُونَ

ICDO: At sinuman ang pahahabain Namin ang kanyang buhay hanggang sa siya ay tatanda ay ibabalik Namin siya sa dati niyang kahinaan na tulad noong siya ay murang edad pa lamang na kahinaan ng kaisipan at katawan, na kung kaya, hindi ba nila iniisip na ang sinumang may kakayahan na gawin ito ay kaya rin Niyang buhaying sila na mag-uli?

Salas/Taron: At sinuman ang Aming gagawaran ng mahabang buhay, ay Aming ibabalik sa [unang] pagkalikha.(11) Sila ba ay hindi nakauunawa?

(11) Binigyan ng Allah ang ibang tao ng mahabang buhay at pagkaraan hinayaan Niyang manumbalik ito sa pagiging bata [sa madaling salita, naging mahina, ulyanin at walang matatag na pag-iisip].

Quranenc.com: Ang sinumang pinatanda Namin ay pababalikin Namin siya sa pagkakalikha. Kaya hindi ba sila nakapag-uunawa?


69

وَمَا عَلَّمۡنَٰهُ ٱلشِّعۡرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّبِينٞ

ICDO: At siya [si Muhammad] ay hindi Namin tinuruan ng tula, at ito ay hindi nababagay sa kanya. Ito ay walang anupaman maliban sa isang paalala at isang malinaw na Qur’an.

Salas/Taron: At siya [si Muhammad] ay hindi Namin tinuruan ng tula, at ito ay hindi nababagay sa kanya. Ito ay walang anupaman maliban sa isang paalala at isang malinaw na Qur’an.

Quranenc.com: Hindi Kami nagturo sa kanya ng tula at hindi iyon nararapat para sa kanya. Walang iba ito kundi isang paalaala at isang Qur’ān na malinaw


70

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّٗا وَيَحِقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: Upang balaan ang sinuman na buhay ang kanyang puso na nakikita niya ang liwanag, at maging karapat-dapat ang parusa sa mga di-naniniwala sa Allah; dahil naitatag na sa kanila ang katibayan ng Dakilang Quran bilang ganap na katibayan ng Allah.

Salas/Taron: Upang bigyang babala ang sinumang nabubuhay, at [upang] patotohanan ang salita [takda at parusa] laban sa mga di naniniwala.

Quranenc.com: upang magbabala sa sinumang nangyaring buhay at magindapat ang hatol sa mga tagatangging sumampalataya.


71

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ

ICDO: Hindi ba nakita ng mga tao kung paano Namin nilikha sa pamamagitan ng Aming mga Kamay para sa kanila ang mga hayop upang maging madali ang pakinabang nila rito, at ito ay kanilang nakokontrol?

Salas/Taron: Hindi ba nila nakikita na Aming nilikha para sa kanila ang anumang ginawa ng Aming mga Kamay, ang mga pastulang hayop [sa kawan ng mga bakahan], at [pagkaraan] sila ang mga tagapag-ari [ng mga ito].

Quranenc.com: Hindi ba sila nakaalam na Kami ay lumikha para sa kanila mula sa ginawa ng mga kamay Namin na mga hayupan, at sila sa mga ito ay mga may-ari?


72

وَذَلَّلۡنَٰهَا لَهُمۡ فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يَأۡكُلُونَ

ICDO: At ito ay nilikha Namin para sa kanilang kapakinabangan, na mayroon mula rito ang kanilang sinasakyan sa kanilang paglalakbay, at nagdadala para sa kanila ng kanilang mga mabibigat na dalahin at mayroon din naman sa mga ito ang kanilang kinakain.

Salas/Taron: At Aming ginawang maamo ang mga ito [mga hayop] para sa kanila upang ang iba sa mga ito ay [gamitin bilang] mga sasakyan at ang iba naman ay kanilang pagkain.

Quranenc.com: Nagpaamo Kami sa mga ito para sa kanila kaya kabilang sa mga ito ay mga sasakyan nila at kabilang sa mga ito ay kinakain nila.


73

وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ

ICDO: At para sa kanila mula rito ang iba pang kapakinabangan na nakakamtan nila, katulad ng pakinabang sa mga balahibo nito, buhok (‘fur’) upang maging palamuti sa tahanan, kasuotan at iba pa, iniinom nila ang gatas nito, na kung kaya, hindi ba karapat-dapat lamang na magpasalamat sila sa Allah na Siyang nagkakaloob sa kanila ng mga ganitong biyaya at Siya lamang ang kanilang sasambahin?

Salas/Taron: At para sa kanila ay mayroong [iba pang] mga pakinabang doon, at mga inumin. Kaya, hindi ba sila magpapasalamat?

Quranenc.com: Para sa kanila sa mga ito ay mga pakinabang at mga inumin. Kaya hindi ba sila magpapasalamat?


74

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةٗ لَّعَلَّهُمۡ يُنصَرُونَ

ICDO: At gumawa ang mga walang pananampalataya ng mga diyus-diyosan bukod sa Allah na kanilang sinasamba; sa pag-aakalang ito ay makatutulong sa kanila at maililigtas sila mula sa kaparusahan ng Allah.

Salas/Taron: Nguni’t sila ay nagturing [o kumuha] bukod sa Allah ng [mga huwad na] diyos upang sakali sila ay matulungan.

Quranenc.com: Gumawa sila bukod pa kay Allāh ng mga diyos, nang sa gayon sila ay iaadya.


75

لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَهُمۡ وَهُمۡ لَهُمۡ جُندٞ مُّحۡضَرُونَ

ICDO: Hindi magkakaroon ng kakayahan ang mga diyus-diyosan na ito na tulungan ang mga sumamba sa kanila dahil mismo ang kanilang mga sarili ay hindi nila matutulungan, at ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah at ang kanilang sinamba na diyus-diyosan, silang lahat ay lilikumin sa kaparusahan at itatanggi nila ang isa’t isa.

Salas/Taron: [Subali’t] sila ay walang kakayahan upang tumulong sa kanila, bagkus sila ay mga kawal para sa kanila na pinangalagaan.(12)

(12) Ang isang paliwanag ay sila [mga kinilalang diyos] ay magiging mga kawal na inihanda laban sa kanila sa Impiyerno.

Quranenc.com: Hindi nakakakaya ang mga ito sa pag-adya sa kanila samantalang sila para sa mga ito ay mga kawal na padadaluhin.


76

فَلَا يَحۡزُنكَ قَوۡلُهُمۡۘ إِنَّا نَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ

ICDO: Na kung kaya, huwag mong ikalungkot, O Muhammad (ﷺ), ang kanilang di-paniniwala sa Allah, ang kanilang pagtanggi at kanilang pag-aalipusta sa iyo; dahil katiyakang Ganap na Nababatid Namin kung ano ang kanilang kinikimkim at kung ano ang kanilang inilalantad, at ayon dito Amin silang tutumbasan.

Salas/Taron: Kaya huwag mong hayaang ang kanilang pananalita ay maghatid ng kalungkutan sa iyo [O Muhammad]. Katotohanan, Aming nababatid kung ano ang kanilang ikinukubli at kung ano ang kanilang inilalantad.

Quranenc.com: Kaya huwag magpalungkot sa iyo ang sabi nila. Tunay na Kami ay nakaaalam sa inililihim nila at inihahayag nila.


77

أَوَلَمۡ يَرَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقۡنَٰهُ مِن نُّطۡفَةٖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ

ICDO: Hindi ba nakikita ng tao na hindi naniniwala sa Muling Pagkabuhay ang umpisa ng paglikha sa kanya upang maging katibayan para sa kanya sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, dahil walang pag-aalinlangang nilikha Namin siya mula sa Nutfah na dumaan sa iba’t ibang yugto ng pagkalikha hanggang siya ay lumaki, at ngayon pagmasdan, siya mismo ang kumakalaban, na matindi ang kanyang pakikipaglaban at malinaw ang pakikipagtalo?

Salas/Taron: Hindi ba isinasaalang-alang ng tao na siya ay Aming nilikha mula sa isang patak ng pinaghalong semilya [ng lalaki at babae]? Nguni’t, kapagdaka – siya [ang tao] ay [naging] isang malinaw na kalaban [katalo].

Quranenc.com: Hindi ba nakaalam ang tao na Kami ay lumikha sa kanya mula sa isang patak, at biglang siya ay isang kaalitang malinaw.


78

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلٗا وَنَسِيَ خَلۡقَهُۥۖ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٞ

ICDO: At nagbigay sa Amin ng halimbawa ang hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli ng halimbawa na hindi maaaring ihalimbawa, dahil inihambing niya ang kapangyarihan ng nilikha sa kapangyarihan ng Tagapaglikha, at nakalimutan niya ang umpisa ng paglikha sa kanya at kanyang sinabi: Sino pa ba ang makapagbibigay ng buhay sa mga buto pagkatapos nitong mabulok at maging mga alabok?

Salas/Taron: At siya ay naglahad para sa Amin ng isang paghahalintulad, nguni’t nakaligtaan niya ang pagkakalikha sa kanya. Siya ay nagsasabi: “Sino ang magbibigay buhay sa mga [kalansay] butong ito pagkaraang magkalansaglansag [o maging alabok]?”

Quranenc.com: Gumawa siya para sa Amin ng isang paghahalintulad at nakalimot siya sa pagkalikha sa kanya. Nagsabi siya: “Sino ang magbibigay-buhay sa mga buto samantalang ang mga ito ay bulok na?”


79

قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ

ICDO: Sabihin mo sa kanya: Ang bubuhay na mag-uli sa kanila ay Siya na lumikha sa kanya sa unang pagkakataon, dahil Siya ay Ganap na Nakaaalam sa Kanyang nilikha at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Sabihin: “Siya [ang Allah] ang magbibigay ng buhay sa kanila [sa mga butong ito sapagkat] Siya [ang] unang lumikha nito; At Siya ang Maalam sa lahat ng nilikha.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Magbibigay-buhay rito ang nagpaluwal sa mga ito sa unang pagkakataon. Siya sa bawat nilikha ay Maalam.”


80

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلۡأَخۡضَرِ نَارٗا فَإِذَآ أَنتُم مِّنۡهُ تُوقِدُونَ

ICDO: Na Siyang nagpalitaw para sa inyo ng apoy na nakasusunog mula sa luntiang puno na sariwa, at kayo mula roon ay nagsisipagsindi ng apoy, na kaya rin Niya kung gayon na palabasin ang isang bagay mula sa kabaligtaran nito. At nandito ang katibayan hinggil sa Kaisahan ng Allah at sa Kanyang Ganap na Kapangyarihan, at kabilang sa Kanyang Ganap na Kapangyarihan ay pagpalitaw ng mga namatay mula sa kanilang mga libingan bilang mga buhay.

Salas/Taron: Siya ang gumawa para sa inyo ng apoy mula sa luntiang [sariwang] punongkahoy at pagkaraan mula rito [sa apoy] kayo ay nakapagpapaningas.

Quranenc.com: [Siya] ang gumawa para sa inyo mula sa punong-kahoy na luntian ng isang apoy, at biglang kayo mula rito ay nagpapaningas.


81

أَوَلَيۡسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخۡلُقَ مِثۡلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلۡخَلَّـٰقُ ٱلۡعَلِيمُ

ICDO: Hindi ba Siya na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang anuman na mga nasa loob nito, ay Siya ring may kakayahan na lumikha ng mga katulad nila at ibabalik lamang sila sa kung paano ang pagkalikha sa kanila sa una? Tunay nga, na Siya ang may kakayahan nito, dahil Siya ay Al-Khallaqul `Aleem – ang Tagapaglikha sa lahat ng mga nilalang, na Ganap na Nakaaalam sa anuman na Kanyang nilikha at maging ang lilikhain pa lamang at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Hindi ba Siya na lumikha sa mga kalangitan at kalupaan, ang may kakayahan din upang lumikha ng tulad ng mga ito? Oo, [katotohanan nga]; at Siya ang [tanging] Tagapaglikha, ang Maalam.

Quranenc.com: Hindi ba ang lumikha sa mga langit at lupa ay nakakakayang lumikha ng tulad nila? Oo, at Siya ay ang Palalikha, ang Maalam.


82

إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

ICDO: Ang pamamaraan lamang ng Allah ay kapag ninais Niya ang isang bagay ay sasabihin Niya lamang: Kun fayakun!, Mangyari at ito ay mangyayari! At kabilang dito ay ang pagsasanhi ng kamatayan at pagbibigay ng buhay, at gayundin ang pagbubuhay na mag-uli.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Kanyang kautusan, kapag Siya ay maglalayon ng anupamang [bagay na nais Niyang gawin o likhain]; Siya ay magsasabi rito na: “Maging,”(13) kaya mangyayari nga.

(13) Si Imam Ahmad ay nagtala na sinabi ni Abu Darda na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ang Allah ay nagsabi: ‘O Aking mga alipin, lahat kayo ay makasalanan maliban sa mga pinangalagaan Ko mula sa kasalanan. Kaya, hanapin ang Aking Kapatawaran at Mahabagin, ang Dakila at Aking ginagawa ang anumang Aking naisin. Ang Aking pagbibigay ay isang Salita at ang Aking parusa ay isang Salita. Kapag Ako ay naglayon ng isang bagay upang maganap [o matupad], sinasabi Ko lamang ay [salitang] ‘Maging at nangyari nga.”” [Ahmad, vol. 5, Hadith Bilang 154].

Quranenc.com: Tanging ang utos Niya, kapag nagnais Siya ng isang bagay, ay na magsabi roon: “Mangyari,” at mangyayari.


83

فَسُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

ICDO: Na kung kaya, luwalhati sa Allah na Siya ay dalisay na malayo sa anumang kahinaan at katambal, na Siya ay Nagmamay-ari ng lahat ng bagay, na Nangangasiwa sa lahat ng Kanyang nilikha na wala Siyang kahati at walang makapipigil sa Kanya, at dito ipinakita ang mga palatandaan ng Kanyang kapangyarihan at sa kabuuan ng Kanyang biyaya, at sa Kanya kayo magbabalik para sa Paghuhukom at Pagbabayad.

Salas/Taron: Kaya, Luwalhati sa Kanya na ang Kanyang Kamay ang Siyang may tangan ng lahat ng bagay: at sa Kanya, kayo ay ibabalik.

Quranenc.com: Kaya kaluwalhatian sa Kanya na nasa kamay Niya ang paghahari sa bawat bagay at sa Kanya kayo panunumbalikin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.