Surah 33: Al-Ahzab

الأحزاب
ANG MGA MAGKAANIB NA HUKBO

Bahagi: 21-22 – Kabanata: 33 – Talata: 73
Ayos ng pagkapahayag: 90
Madani Surah
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Ahzab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

ICDO:  O Propeta! Panatilihin mo ang iyong sarili sa pagkatakot sa Allah sa pamamagitan ng pagsagawa ng Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal, at nararapat na sumunod sa iyo ang mga mananampalataya; dahil higit na sila ang nangangailangan nito kaysa sa iyo, at huwag mong sundin ang mga walang pananampalataya at ang mga mapagkunwari. Katiyakan, ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay, na Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang nilikha, pag-aatas at pangangasiwa.

Salas/Taron: O, Propeta [Muhammad], matakot sa Allah at huwag mong sundin ang mga di-naniniwala at mga mapagkunwari. Katotohanan, ang Allah ay Lagi nang Nakababatid, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: O Propeta, mangilag kang magkasala kay Allāh at huwag kang tumalima sa mga tagatangging sumampalataya at mga mapagpaimbabaw. Tunay na si Allāh ay laging Maalam, Marunong.


2

وَٱتَّبِعۡ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

ICDO: At sundin mo ang anumang ipinahayag sa iyo, mula sa Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, na Quran at Sunnah, katiyakan, ang Allah ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Tagapagmasid sa lahat ng inyong ginagawa at kayo ay tutumbasan ayon dito, na walang anumang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: At sundin mo ang anumang inspirasyong ipinahayag sa iyo mula sa iyong Panginoon. Katotohanan, ang Allah ay Lagi nang Nakaaalam sa anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com:  Sumunod ka sa ikinakasi sa iyo mula sa Panginoon mo. Tunay na si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay laging Nakababatid.


3

وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا

ICDO: At magtiwala ka sa Allah at ipaubaya mo ang lahat ng bagay sa Kanya, at sapat na Siya bilang Tagapangalaga ng sinumanang nagtiwala at nagbalik-loob sa Kanya.

Salas/Taron: At ikaw ay magtiwala sa Allah; at ang Allah ay sapat na bilang Tagapangasiwa [ng lahat ng gawain].

Quranenc.com:  Manalig ka kay Allāh. Nakasapat na si Allāh bilang Pinananaligan.


4

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٖ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّـٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ

ICDO: Hindi ginawan ng Allah ang sinumang tao ng dalawang puso sa kanyang dibdib, at hindi rin ginawa ng Allah ang inyong mga asawa na kapag ayaw na ninyo sa kanila ay sasabihin ninyong sila ay katulad ng likuran ng inyong mga ina, na ipinagbabawal sa inyo na tulad ng pagbabawal sa inyo sa mga sarili ninyong ina – ang Dzihar ay sasabihin ng lalaki sa kanyang asawa: ikaw para sa akin ay katulad ng likuran ng aking ina at ito ay isang uri ng diborsiyo o paghihiwalay sa kapanahunan ng kamangmangan, na kung kaya, nilinaw ng Allah na ang asawang babae ay hindi kailanman maaaring maging katulad ng sarili niyang ina sa anumang kaparaanan, at hindi ginawa ng Allah ang inyong mga inampon na anak na lalaki na ituring ninyong mga tunay na anak sa batas ng Islam, sa halip ang Dzihar at ang pag-aampon ay hindi nagpapatunay ng pagbabawal sa pag-aasawa, na kung kaya, hindi magiging katulad ng ina sa pagbabawal sa pag-aasawa ang asawa na inihambing sa likuran ng ina, at hindi rin pinagtitibay ng pag-aampon na pagiging mag-amang tunay na katulad ng sinasabi ng taong nag-aampon: Ito ay anak ko, dahil ito ay salita lamang sa bibig na wala sa katotohanan, na kung kaya, hindi dapat na susundin, at ang Allah ay nagsasabi ng katotohanan at nililinaw Niya sa Kanyang mga alipin ang Kanyang Daan at ginagabayan Niya sila tungo sa Matuwid na Landas.

Salas/Taron: Hindi ginawa ng Allah para sa isang tao ang [magkaroon ng] dalawang puso sa loob ng kanyang [katawan]. At hindi rin Niya ginawa ang inyong mga asawa [na inyong hiniwalayan sa pamamagitan ng Dhihar](1) bilang inyong [tunay na] mga ina. At hindi rin Niya ginawa ang inyong mga [ampon] anak bilang inyong mga [tunay na] anak. Iyan ay inyong bukambibig [na namumutawi lamang] sa inyong mga bibig. Nguni’t, ang Allah ay nagsasabi ng katotohanan, at Siya ang nagpapatnubay sa [matuwid na] Landas.

(1) Dhihar – ito ay isang pananalita o katagang namumutawi sa isang lalaki sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsabi ng ganito: “Para sa akin, ikaw ay katulad ng likuran ng aking ina [ipinagbabawal ang pagsiping sa iyo].” Ito ay karaniwang sinasambit ng mga kalalakihang arabo sa kanilang mga asawa nuong panahon ng Jahiliyah [bago dumating ang Islam].

Quranenc.com:  Hindi gumawa si Allāh para sa isang lalaki ng dalawang puso sa kaloob-looban nito, hindi Siya gumawa sa mga maybahay ninyo na nagtutulad kayo sa kanila sa likod ng mga ina ninyo, at hindi Siya gumawa sa mga ampon ninyo bilang mga anak ninyo. Iyon ay ang sabi ninyo sa pamamagitan ng mga bibig ninyo. Si Allāh ay nagsasabi ng katotohanan at Siya ay nagpapatnubay sa landas.


5

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا

ICDO: Tawagin ninyo ang inyong mga inampon sa pangalan ng kanilang ama, at ito ay mas makatarungan at matuwid sa paningin ng Allah, at kapag hindi ninyo kilala ang kanilang mga tunay na ama ay tawagin ninyo sila bilang mga kapatid sa Islam na kung saan dito kayo nagkaisa dahil sila ay kapatid ninyo sa Deen at katulad ng inyong pinalayang alipin, at wala kayong kasalanan sa anumang nagawa ninyong pagkakamali kung ito ay hindi ninyo sinasadya, pinarurusahan lamang kayo sa mga bagay na inyong sinasadyang gawin. At ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagkamali, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinumang nagsisi sa kanyang kasalanan.

Salas/Taron: Sila [mga inampong anak] ay inyong tawagin sa [pangalan ng] kanilang mga ama: ito ay higit na makatarungan sa [paningin ng] Allah. Nguni’t kung hindi ninyo nakikilala ang kanilang mga ama – samakatuwid sila ay inyong mga kapatid sa relihiyon [Islam] at [sila ay] ipinagkatiwala sa inyo. At hindi isang pagkakasala para sa inyo ang anumang nagawang pagkakamali maliban sa anumang sinadyang layon ng inyong mga puso. At ang Allah ay Lagi nang Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: Tumawag kayo sa kanila sa [pangalan ng] mga ama nila; ito ay higit na makatarungan sa ganang kay Allāh. Ngunit kung hindi kayo nakaaalam sa mga ama nila ay mga kapatid ninyo sa relihiyon at mga tinatangkilik ninyo. Walang maisisisi sa inyo sa anumang nagkamali kayo subalit [masisisi kayo] sa anumang sinadya ng mga puso ninyo. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


6

ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا

ICDO: Ang Propeta Muhammad (ﷺ) ay mas malapit sa mga mananampalataya kaysa sa kanilang mga sarili sa anumang bagay na hinggil sa Deen (o Relihiyon) o makamundo man, at ang pagbabawal na mapangasawa ang mga asawa ng Propeta na sinuman mula sa kanyang sambayanan sapagkat sila ay tulad ng kanilang mga sariling ina, na kung kaya, hindi maaaring pakasalan ang mga asawa ng Sugo ng Allah pagkatapos niya silang mapangasawa. At ang magkakamag-anak na mga Muslim ang mas may karapatan sa isa’t isa sa pagmamana ayon sa batas ng Allah kaysa kapatid sa pananampalataya o sa nangibang-bayan – dahil ang mga Muslim sa unang pagkakataon noon ay nagmamanahan sila sa isa’t isa sa kanilang mga yaman dahil sa pangingibang-bayan o pananampalataya at hindi dahil sa kanilang relasyong magkakamag-anak, pagkatapos ay pinawalang-bisa ito sa pamamagitan ng pagkakapahayag ng talata ng Banal na Quran hinggil sa pagmamana – maliban na lamang kung gumagawa kayo, O kayong mga Muslim, ng kabutihan sa mga hindi tagapagmana bilang tulong, kabutihan, pagpapatibay ng ugnayan, pagiging makatao at pagpapatupad sa iniwang habilin ng yumao, at itong nabanggit na batas ay nakatala at naitakda sa Lawh Al-Mahfoudh (Aklat ng Talaan), na kung kaya, karapat-dapat na ito ay inyong isagawa.

At dito sa talatang ito ang pagiging obligado sa sinumang Muslim na higit pa ang kanyang pagmamahal sa Propeta kaysa sa kanyang sarili, at ito ang kabuuan ng tunay na pagsunod sa kanya at nandito rin ang paggalang sa mga ina ng mga mananampalataya na sila ay mga asawa ng Propeta, na kung kaya, sinuman ang maninira o magmumura sa kanila ay ituturing itong malaking kawalan sa kanila (na mga gumawa nito).

Salas/Taron: Ang Propeta ay higit na karapat-dapat sa mga naniniwala kaysa sa kanilang mga sarili,(2) at ang kanyang mga asawa ay [gumaganap bilang] kanilang mga ina. At yaong mga ugnayang [pangkamag-anakan] ay nakahihigit [hinggil sa pamana] sa itinakdang [batas ng] Allah kaysa sa [ibang] mga naniniwala at mga Muhajir [mga nagsilikas] malibang kayo ay nakagawa ng kabaitan sa inyong mga malalapit na kasamahan [sa pamamagitan ng pamana]. Iyan ay nasa nakatalang aklat.

(2) Isinalaysay ni Abdullah bin Hisham: “Kami ay kapiling ng Sugo ng Allah at hawak niya ang kamay ni Omar bin Al-Khattab. Si Omar ay nagsabi sa kanya. “O Sugo ng Allah! Ikaw ay pinakamamahal ko nang higit sa lahat ng bagay maliban sa aking sarili.” Ang Propeta ay nagsabi: “Hindi, sa pamamagitan Niya na Siyang may tangan ng aking kaluluwa, [ikaw ay hindi magkakaroon ng ganap na Eeman hanggang ako ay pinakamamahal mo kaysa sa iyong sarili.” Pagkaraan si Omar ay nagsabi: “Ngayon, isinusumpa ko sa Allah, ikaw ang pinakamamahal ko nang higit sa aking sarili.” Ang Propeta ay nagsabi: “Ngayon, O, Omar [ikaw ay tunay na naniniwala].” [Sahih Bukhari vol. 8 Hadith Bilang 628].

Quranenc.com: Ang Propeta ay higit na karapat-dapat sa mga mananampalataya kaysa sa mga sarili nila. Ang mga maybahay niya ay mga ina nila. Ang mga may mga ugnayang pangkaanak, ang iba sa kanila ay higit na karapat-dapat sa iba [sa pagmamana] ayon sa Batas ni Allāh kaysa sa mga mananampalataya at mga lumikas, maliban na gumawa kayo sa mga tinangkilik ninyo ng isang nakabubuti. Nangyaring iyon sa Aklat ay nakatitik.


7

وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), noong gumawa Kami ng Kasunduan sa mga Propeta na pagpaparating ng mensahe, at gumawa rin Kami ng Kasunduan sa iyo, kay Nuh, kay Ibrahim, kay Mousa at kay `isa Ibn Maryam, at gumawa Kami sa inyo ng matibay na kasunduan, na ipaparating ang mensahe at ipatutupad ang ipinagkatiwala, at nang sa gayon ay patutunayan ninyo ang isa’t isa.

Salas/Taron: At [banggitin mo O Muhammad] nang Aming kunin mula sa mga Propeta ang kanilang kasunduan, at mula sa iyo [O Muhammad], at mula kina Noah at Abraham at Moises at Hesus, anak ni Maria; at Aming kinuha mula sa kanila ang matibay na kasunduan.(3)

(3) Maraming propeta at sugo ng Allah. Ang 25 sa kanila ay binanggit ng Qur’an; mula sa 25, lima [5] ang nagunguna: sila ay sina Muhammad, Nuh [Noah], Ibrahim [Abraham], Musa [Moises], ‘Isa [Hesus], anak ni Maria.

Quranenc.com: [Banggitin] noong tumanggap Kami mula sa mga propeta ng kasunduan nila, mula sa iyo, at mula kina Noe, Abraham, Moises, at Hesus na anak ni Maria. Tumanggap Kami mula sa kanila ng kasunduang mariin,


8

لِّيَسۡـَٔلَ ٱلصَّـٰدِقِينَ عَن صِدۡقِهِمۡۚ وَأَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمٗا

ICDO: (Isinagawa ng Allah ang pangako na yaon sa kanila na mga Sugo) upang tanungin ang mga Sugo kung paano nila tinugunan ang mga katanungan ng kanilang mga sambayanan, nang sa gayon ay pagkalooban ng gantimpalang Al-Jannah (Hardin) ang mga mananampalataya, at inihanda Namin sa mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang matinding kaparusahan sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Upang Kanyang tanungin ang mga makatotohanan tungkol sa kanilang katotohanan.(4) At Kanyang inihanda para sa mga di-naniniwala ang isang mahapding parusa.

(4) Upang Kanyang tanungin ang Kanyang mga sugo at propeta tungkol sa kanilang katotohanan [ng kanilang pagpapalaganap ng mensahe na Kanyang ipinag-utos sa kanila].

Quranenc.com: upang magtanong Siya sa mga tapat tungkol sa katapatan nila. Naghanda Siya para sa mga tagatangging sumampalataya ng isang pagdurusang masakit.


9

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ جَآءَتۡكُمۡ جُنُودٞ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا وَجُنُودٗا لَّمۡ تَرَوۡهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرًا

ICDO: O kayong mga mananampalataya! Alalahanin ninyo ang biyaya ng Allah na ipinagkaloob sa inyo sa Madinah sa araw ng labanan sa mga Ahzab – na ito ay labanan sa Khandaq – noong nagsama-sama laban sa inyo ang mga walang pananampalataya mula sa labas ng Madinah, mga Hudyo at mga Mapagkunwari na taga-Madinah at sa mga karatig-pook sa Madinah, at napalibutan nila kayo, na kung kaya, nagpadala Kami sa mga grupong yaon ng matinding hangin na tinanggal ang kanilang mga tolda at naitapon ang kanilang mga dala-dalahan, at nagpadala pa Kami ng mga anghel mula sa kalangitan na hindi ninyo nakita, na kung kaya, nagkaroon ng matinding takot ang kanilang mga puso. At ang Allah ay Baseer – Ganap na Nakakakita sa inyong ginagawa at walang anumang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo, nang ang mga hukbong-sandatahan ay dumating [upang sumalakay] sa inyo, at Kami ay nagpadala laban sa kanila ng isang hangin at mga kawal [na anghel] na hindi ninyo nakikita. At ang Allah ay Lagi nang Nakakikita sa anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, umalaala kayo sa biyaya ni Allāh sa inyo noong may dumating sa inyo na mga kawal at nagpadala sa kanila ng isang hangin at mga kawal na hindi ninyo nakita. Laging si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay Nakakikita.


10

إِذۡ جَآءُوكُم مِّن فَوۡقِكُمۡ وَمِنۡ أَسۡفَلَ مِنكُمۡ وَإِذۡ زَاغَتِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلۡقُلُوبُ ٱلۡحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠

ICDO: Alalahanin ninyo noong sila ay dumating sa inyo mula sa itaas ninyo na nagmula sa taas ng lambak sa gawing silangan, at mula sa ibaba naman ninyo na nagmula sa ibaba ng lambak sa gawing kanluran, at sa panahong yaon ay dilat na dilat ang inyong mga mata dahil sa tindi ng pagkalito at pagkagulat, at ang inyong mga puso ay umabot sa inyong mga lalamunan sa tindi ng inyong takot, at nangibabaw ang kawalan ng pag-asa sa mga mapagkunwari at dumami ang mga sabi-sabi at nag-isip na kayo ng masama laban sa Allah na hindi na Niya kayo tutulungan at hindi na mangingibabaw ang Kanyang batas.

Salas/Taron: [Alalahanin] nang sila [mga kalaban] ay nagsirating sa inyo mula sa inyong [dakong] itaas [sa lambak ng bahaging kanluran] at mula sa inyong [dakong] ibaba [sa lambak ng bahaging silangan], at nang ang mga mata ay nanlaki [sa takot] at ang mga puso ay umabot sa mga lalamunan, at kayo ay nag-akala tungkol sa Allah [ng maling] pag-aakala.

Quranenc.com: [Banggitin] noong dumating sila sa inyo mula sa ibabaw ninyo at mula sa ilalim ninyo, at noong lumihis ang mga paningin, umabot ang mga puso sa mga lalamunan, at nagpapalagay kayo kay Allāh ng mga palagay.


11

هُنَالِكَ ٱبۡتُلِيَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَزُلۡزِلُواْ زِلۡزَالٗا شَدِيدٗا

ICDO: Dito sa matinding pangyayaring ito ay sinubok ang paniniwala ng mga mananampalataya at sinala ang mga tao, at inihiwalay ang mga mananampalataya sa mapagkunwari, at nanginig sila nang matinding panginginig dahil sa takot at kaba; upang mapatunayan ang paniniwala nila at maragdagan ang kanilang katiyakan.

Salas/Taron: [Sa pagkakataong] iyon, ang mga naniniwala ay sinubukan at [sila ay] ginimbal nang isang matinding pagkagimbal.

Quranenc.com: Doon nasubok ang mga mananampalataya at nayanig sila sa isang pagyanig na matindi.


12

وَإِذۡ يَقُولُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورٗا

ICDO: At doon ay sinabi ng mga mapagkunwari at ng mga yaong may pag-aalinlangan sa kanilang mga puso na sila ang mga mahihina sa pananampalataya: Walang ipinangako sa amin ang Allah at ang Kanyang Sugo na tagumpay at pangingibabaw kundi pawang kasinungalingan na mga salita at panlilinlang lamang, na kung kaya, huwag ninyo siyang paniwalaan.

Salas/Taron: At [alalahanin] nang ang mga mapagkunwari at [kasama] niyaong ang kanilang mga puso ay may sakit [ng pag-aalinlangan] ay nagsabi: “Ang Allah at ang Kanyang Sugo ay walang ipinangako sa amin maliban sa nakalilinlang [na guni-guni].”

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsasabi ang mga mapagpaimbabaw at ang mga sa mga puso nila ay may sakit: “Walang ipinangako sa amin si Allāh at ang Sugo Niya malibang isang pagkalinlang.”


13

وَإِذۡ قَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡهُمۡ يَـٰٓأَهۡلَ يَثۡرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمۡ فَٱرۡجِعُواْۚ وَيَسۡتَـٔۡذِنُ فَرِيقٞ مِّنۡهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوۡرَةٞ وَمَا هِيَ بِعَوۡرَةٍۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارٗا

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), ang sinabi ng isang grupo na mga mapagkunwari habang tinatawag nila ang mga mananampalataya na mga taga-Madinah: O kayong mga taga-Yathrib – ito ang lumang pangalan ng Madinah – wala na kayong magagawa sa labanang ito, magiging talunan na kayo, na kung kaya, magbalik na kayo sa inyong mga tahanan sa Madinah! At ang ibang grupo naman na mga mapagkunwari ay humihingi ng pahintulot sa Propeta na bumalik na lamang sa kanilang tahanan sa kadahilanang hindi raw nila mapangangalagaan ang kanilang tahanan at nangangamba sila hinggil dito, samantalang ang katotohanan ay hindi gayon, at wala silang hinahangad kundi tumakas sa labanan.

Salas/Taron: At nang ang isang pangkat sa kanila ay nagsabi: “O mga mamamayan ng Yathrib,(5) walang kapanatagan para sa inyo [rito], kaya kayo ay magsibalik [sa inyong mga pamamahay].” At ang isang pangkat sa kanila ay humingi ng pahintulot sa Propeta na nagsabing: “Katotohanan, ang aming mga pamamahay ay nakatiwangwang.” At [samantalang] ang mga ito ay hindi nakatiwangwang. Sila ay hindi naglayon maliban upang takasan [ang nagbabadyang labanan].

(5) Ito ang dating pangalan ng Madinah.

Quranenc.com: [Banggitin] noong may nagsabing isang pangkatin kabilang sa kanila: “O mga mamamayan ng Yathrib, walang panananatilihan para sa inyo kaya manumbalik kayo.” May nagpapaalam na isang pangkat kabilang sa kanila sa Propeta, na nagsasabi: “Tunay na ang mga bahay namin ay nakabuyayang,” gayong iyon ang mga iyon ay hindi nakabuyayang. Wala silang ninanais kundi isang pagtakas.


14

وَلَوۡ دُخِلَتۡ عَلَيۡهِم مِّنۡ أَقۡطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ ٱلۡفِتۡنَةَ لَأٓتَوۡهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرٗا

ICDO: Dahil kung pinasok ng mga sundalo na binubuo ng iba’t ibang grupo ang lahat ng dako ng Madinah at pagkatapos ay hiniling sa kanila na mga mapagkunwari na sumamba ng iba bukod sa Allah at talikuran ang Islam ay tiyak na sila ay tutugon nang mabilisan, at hindi nila iaantala ang pagtanggap ng maling pagsambang ito kundi mangilan-ngilan lamang sa kanila.

Salas/Taron: At kung sila ay nilusob mula sa lahat ng dako [ng kapaligiran] nito, at ang fitnah [pagtalikod sa Islam] ay hiniling sa kanila, marahil ito ay kanilang nagawa at hindi man lamang tinutulan ito maliban sa bahagyang [pagtutol].

Quranenc.com: Kung sakaling may nakapasok sa kanila mula sa mga pook nito at hinilingan sila ng tukso ay talaga sanang gumawa sila nito at hindi sila namalagi rito maliban sa iilan.


15

وَلَقَدۡ كَانُواْ عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبۡلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلۡأَدۡبَٰرَۚ وَكَانَ عَهۡدُ ٱللَّهِ مَسۡـُٔولٗا

ICDO: At katotohanang nangako ang mga mapagkuwaring ito sa Allah sa kamay ng Kanyang Sugo bago mangyari ang labanan sa Khandaq, na sila ay hindi tatakas kapag napaharap sila sa labanan at hindi sila mag-aatubili kapag sila ay inanyayahan tungo sa Jihad, subalit sinira nila ang kanilang kasunduan, at walang pag-aalinlangang sisingilin sila ng Allah at tatanungin sila hinggil dito, at ang Pangako nila sa Allah ay tiyak na Kanyang itatanong at isisingil.

Salas/Taron: At katiyakan sila ay nangako na sa Allah noon, na sila ay hindi tatalikod. At ang pangako sa Allah ay lagi nang tinatanong.

Quranenc.com: Talaga ngang nangyaring sila ay nakipagtipan kay Allāh bago pa man na hindi sila magbabaling ng mga likod. Laging ang tipan kay Allāh ay tatanungin.


16

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلۡفِرَارُ إِن فَرَرۡتُم مِّنَ ٱلۡمَوۡتِ أَوِ ٱلۡقَتۡلِ وَإِذٗا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلٗا

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), na mga mapagkunwari: Kailanman ay wala kayong mapapalang kapakinabangan sa pagtakas sa labanan dahil sa natatakot kayong mamatay o hindi kaya ay mapatay; dahil hindi ninyo maiaantala ang anuman na itinakda Niyang kamatayan para sa inyo, at kahit tumakas pa kayo ay hindi ninyo maisasagawa ang kasiyahan dito sa daigdig maliban sa kung ano ang itinakda sa inyo na limitadong buhay, na ito ay napakaikling panahon lamang kung ihahambing sa buhay sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sabihin: “Kailanman, ang pagtakas ay hindi makatutulong sa inyo. Kung kayo man ay tumakas mula sa kamatayan o pagpatay; at pagkaraan [kung ito ay inyong ginawa], marahil hindi ipagkakaloob sa inyo ang kasiyahan [ng buhay] maliban para sa maikling sandali [lamang].”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Hindi magpapakinabang sa inyo ang pagtakas kung tumakas kayo sa kamatayan o pagkapatay, at samakatuwid hindi kayo pagtatamasain malibang kakaunti.”


17

قُلۡ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعۡصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَ بِكُمۡ سُوٓءًا أَوۡ أَرَادَ بِكُمۡ رَحۡمَةٗۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Sino pa kaya ang makapangangalaga sa inyo mula sa Allah o hindi kaya ay sino ang makapagliligtas sa inyo mula sa Kanyang kaparusahan kung nanaisin ng Allah ang kapinsalaan sa inyo, o kung nanaisin Niya ang habag sa inyo, dahil ang nagkakaloob, pumipigil, nagsasanhi ng kapinsalaan o nagdudulot ng kapakinabangan ay bukod-tanging Siya lamang? At wala nang matatagpuan sila na mga mapagkunwari bukod sa Allah, para sa kanilang mga sarili bilang Walee – Tagapangalaga o makatutulong.

Salas/Taron: Sabihin: “Sino ba siya na maaaring mangalaga sa inyo laban sa Allah kung Siya ay maglayon para sa inyo ng isang kasamaan, o kaya ay maglayon para sa inyo ng isang habag?” At sila ay walang matatagpuan para sa kanilang mga sarili ng tagapangalaga o ng tagapagtangkilik bukod sa Allah.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Sino itong magsasanggalang sa inyo laban kay Allāh kung nagnais Siya sa inyo ng isang kasagwaan o nagnais Siya sa inyo ng isang awa?” Hindi sila nakatatagpo para sa kanila bukod pa kay Allāh ng isang tagatangkilik ni isang mapag-adya.


18

۞قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلۡمُعَوِّقِينَ مِنكُمۡ وَٱلۡقَآئِلِينَ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ هَلُمَّ إِلَيۡنَاۖ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلۡبَأۡسَ إِلَّا قَلِيلًا

ICDO: Katiyakan, batid ng Allah ang sinumang umaatras sa Jihad sa Daan ng Allah at ang mga nagsasabi sa kanilang mga kapatid: Halina sumama kayo sa amin at pabayaan ninyo si Muhammad (ﷺ), at huwag kayong makipaglaban kasama niya; dahil natatakot kami na mamatay kayo pagkamatay niya. At sa ganitong pag-aalinlangan at karuwagan ay walang nagsitungo sa kanila sa pakikipaglaban kundi kakaunti lamang; bilang Riya` (pagpapakitang-tao) para mapamalita lamang na sila ay sumama at pagkatakot sa kahihiyan.

Salas/Taron: Katiyakan, nababatid na ng Allah ang mga pumipigil na kabilang sa inyo at ang mga [mapagkunwaring] nagsasabi sa kanilang mga kapatid, “Halina kayong magsilapit sa amin,” at sila ay hindi nakikilahok sa labanan, maliban sa bahagyang [paglahok dito],

Quranenc.com: Nakaaalam nga si Allāh sa mga tagasagabal kabilang sa inyo at mga tagasabi sa mga kapatid nila: “Pumarito kayo sa amin,” gayong hindi sila pumupunta sa labanan maliban sa kakaunti.


19

أَشِحَّةً عَلَيۡكُمۡۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلۡخَوۡفُ رَأَيۡتَهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ تَدُورُ أَعۡيُنُهُمۡ كَٱلَّذِي يُغۡشَىٰ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلۡخَوۡفُ سَلَقُوكُم بِأَلۡسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلۡخَيۡرِۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَمۡ يُؤۡمِنُواْ فَأَحۡبَطَ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا

ICDO: Sila ay mga maramot sa inyo, O kayong mga mananampalataya, ng kanilang kayamanan, sarili, pagtitiyaga at pagmamahal, dahil ang nasa kanilang mga puso ay galit at pagkainggit; at pagmamahal ng buhay sa daigdig at pagkatakot mamatay, at kapag nangyari ang labanan ay natatakot silang mamatay at nakikita mo sila na nakatingin sa iyo na umiikot ang kanilang paningin sa pagkawala nila sa kanilang sarili dahil sa takot mamatay at paghahangad na tumakas, na parang pag-ikot ng paningin ng isang naghihingalo, at kapag natapos na ang labanan at nawala na sa kanila ang takot ay pagsasalitaan nila kayo ng mga masasamang salita na nakasasakit ng kalooban at makikita mo sila habang hinahati-hati ang Ghanaim na mga maramot at mapag-imbot, na kung kaya, sila ang mga yaong walang pananampalataya sa kanilang mga puso, na inalis ng Allah ang gantimpala ng kanilang mga gawain (nawalan ng kabuluhan) at ito ay napakadali para sa Allah.

Salas/Taron: [Sila ay] mapagkait(6) sa inyo. Kaya, kapag ang takot ay dumarating, sila ay inyong makikitang nakatingin sa inyo, ang kanilang mga mata ay umiikot tulad ng isang inabutan ng kamatayan. Nguni’t sa sandaling ang takot ay maglaho, kayo ay kanilang nilalait [sa pamamagitan] ng matatalim na dila, [sila ay] mapagkait sa inyo sa [anumang] kabutihan. Sila yaong mga di-naniwala, kaya hinayaan ng Allah na mawalan ng kabuluhan ang kanilang mga gawain. At iyan ay Lagi nang Madali para sa Allah.

(6) Ang literal na kahulugan ay maramot o hindi nagkukusang magbigay ng anumang tulong.

Quranenc.com: Mga sakim sa inyo kaya kapag dumating ang pangamba, makakikita ka sa kanila na tumitingin sa iyo, na umiikot ang mga mata nila gaya ng binabalot ng kamatayan; ngunit kapag umalis ang takot ay humahagupit sila sa inyo ng mga dilang matatalas dahil mga sakim sa kabutihan. Ang mga iyon ay hindi sumampalataya kaya nagpawalang-kabuluhan si Allāh sa mga gawa nila. Laging iyon kay Allāh ay madali.


20

يَحۡسَبُونَ ٱلۡأَحۡزَابَ لَمۡ يَذۡهَبُواْۖ وَإِن يَأۡتِ ٱلۡأَحۡزَابُ يَوَدُّواْ لَوۡ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلۡأَعۡرَابِ يَسۡـَٔلُونَ عَنۡ أَنۢبَآئِكُمۡۖ وَلَوۡ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَٰتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلٗا

ICDO: Iniisip ng mga mapagkunwari na ang mga Al-Ahzab (grupo na nagsama-sama upang kubkubin at ubusin ang mga mananampalataya) na tinalo ng Allah nang masamang pagkatalo ay hindi pa nakaalis; dahil sa tindi ng kanilang takot at karuwagan, na kahit na bumalik pa ang mga grupong ito na mga sundalo sa Madinah ay aasamin pa rin ng mga mapagkunwari na sana ay nakaalis sila ng Madinah at nandoroon na sila sa mga malalayong lugar ng mga Bedouin na gumagala-gala na sumasagap na lamang ng mga balita hinggil sa inyo, at kahit na kasama pa ninyo sila ay walang makikipaglaban sa kanila na kasama ninyo kundi kakaunti lamang; dahil sa tindi ng kanilang karuwagan at hina ng kanilang kalooban.

Salas/Taron: Kanilang inaakala na ang [mga magkaanib na] hukbo ay hindi pa nagagapi. At kung ang [mga magkaanib na] hukbo ay [muling] magsirating, sila ay maghahangad na sila ay nasa mga disyertong kapiling ng mga bedouin, sila ay nagtatanong [mula sa malayong pook] tungkol sa inyong mga balita; at kung mangyari ngang sila ay inyong makakasama, sila ay hindi makikipaglaban maliban sa bahagyang [paglaban].

Quranenc.com: Nag-aakala silang ang mga lapian ay hindi umalis. Kung pupunta ang mga lapian ay pakaiibigin nilang sana sila ay mga nakalabas sa ilang na nasa mga Arabeng disyerto, na nagtatanong tungkol sa mga balita sa inyo. Kung sakaling nangyaring sila ay nasa inyo, hindi sila makikipaglaban maliban sa kakaunti.


21

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا

ICDO: Katiyakan, para sa inyo, O kayong mga mananampalataya, sa mga sinasabi ng Sugo ng Allah (ﷺ), sa kanyang mga ginagawa at kaugalian ay mabuting halimbawa na dapat ninyong pamarisan, na kung kaya, magpakatatag kayo sa kanyang Sunnah dahil ang sumusunod lamang at gumagaya nito ay ang sinumang naghahangad na makatagpo ang Allah at ang mabuting gantimpala sa Kabilang-Buhay, at palaging pumupuri sa Allah at humihingi ng kapatawaran at nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: Katiyakan, mayroon para sa inyo sa [katauhan ng] Sugo ng Allah ang isang mahusay na halimbawa para sa sinumang umaasa sa [pakikipagtipan sa] Allah at sa Huling Araw, at [na] sa tuwina ay nag-alaala sa Allah.

Quranenc.com: Talaga ngang nagkaroon kayo sa Sugo ni Allāh ng isang huwarang maganda para sa sinumang nag-aasam kay Allāh at sa Huling Araw at nag-alaala kay Allāh nang madalas.


22

وَلَمَّا رَءَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡأَحۡزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥۚ وَمَا زَادَهُمۡ إِلَّآ إِيمَٰنٗا وَتَسۡلِيمٗا

ICDO: At nang masaksihan ng mga mananampalataya ang pagtitipun-tipon ng maraming grupo sa paligid ng Madinah at nakapalibot sila roon, ay napagtanto nila na ang pangako ng Allah na tagumpay ay malapit na at sinabi nila: Ito ang ipinangako ng Allah at ng Kanyang Sugo na pagsubok, paghihirap at tagumpay, at tinupad na ng Allah ang Kanyang Pangako at totoo ang Kanyang Sugo sa Kanyang magandang balita. At walang nairagdag sa kanila sa pagkakita nila ng mga grupong ito kundi karagdagang paniniwala sa Allah at pagsuko sa Kanyang pinagpasiyahan at pagpapasailalim sa Kanyang kagustuhan.

Salas/Taron: At nang nakita ng mga naniniwala ang [mga magkaanib na] hukbo, sila ay nagsabi: “Ito ang ipinangako sa atin ng Allah at ng Kanyang Sugo; at ang Allah at Kanyang Sugo ay nagsabi ng katotohanan.” At ito ay nakaragdag lamang sa kanila ng [katatagan ng Eeman] pananampalataya at pagtalima [sa Allah].

Quranenc.com: Noong nakita ng mga mananampalataya ang mga lapian ay nagsabi sila: “Ito ay ang ipinangako sa atin ni Allāh at ng Sugo Niya at nagpakatapat si Allāh at ang Sugo Niya.” Walang naidagdag sa kanila ito kundi pananampalataya at pagsuko.


23

مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِيلٗا

ICDO: Mayroon sa mga mananampalataya ang mga kalalakihan na tinupad nila ang kanilang pangako sa Allah at nagtiis sila sa mga pagsubok na nangyari sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga kayamanan sa oras ng pagsubok: mayroon sa kanila na natupad ang kanyang pangako at siya ay namatay sa Daan ng Allah, at mayroon sa kanila ang nag-aabang ng isa sa dalawang kabutihan: tagumpay o hindi kaya ay pagkamatay sa labanan sa Daan ng Allah, at hindi nila binago ang pangako nila sa Allah at hindi nila ito sinira ni pinalitan man na tulad ng ginawa ng mga mapagkunwari.

Salas/Taron: At mula sa mga naniniwala ay mga lalaking makatotohanan sa anumang kanilang pangako sa Allah; at kabilang sa kanila ay isang tumupad sa kanyang pangako [hanggang kamatayan] at kabilang sa kanila ay isang naghihintay [ng kanyang pagkakataon], at hindi nila binago [ang kasunduan] ng alinmang pagbabago.

Quranenc.com: Mayroon sa mga mananampalataya na mga lalaking nagpakatapat sa ipinangako nila kay Allāh sapagkat mayroon sa kanila na tumupad sa panata niya at mayroon sa kanila na naghihintay pa. Hindi sila nagpalit [sa pangako] ng isang pagpapalit,


24

لِّيَجۡزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّـٰدِقِينَ بِصِدۡقِهِمۡ وَيُعَذِّبَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

ICDO: Nang sa gayon ay gantimpalaan ng Allah ang mga matatapat dahil sa kanilang katapatan at sa mga pagsubok sa kanila na sila ay ang mga yaong mananamapalataya, at parusahan ang mga mapagkunwari kung nais Niya na sila ay parusahan sa pamamagitan ng hindi paggabay sa kanila tungo sa totoong pagsisisi bago sila mamatay at sila ay mamamatay na walang pananampalataya na karapat-dapat sa Impiyernong-Apoy, o hindi kaya ay patatawarin sila na sila ay gagabayan tungo sa pagsisisi at pagbabalik-loob. Katiyakan, ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa kasalanan ng mga nagmalabis laban sa kanilang mga sarili kapag sila ay nagsipagsisi, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila; dahil sila ay ginabayan sa makatotohanang pagsisisi.

Salas/Taron: Upang gantimpalaan ng Allah ang mga makatotohanan sa kanilang katapatan, at parusahan ang mga mapagkunwari kung ito ay Kanyang naisin o di kaya naman ay tanggapin ang kanilang pagsisisi. Katotohanan, ang Allah ay Lagi nang Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: upang gantihan ni Allāh ang mga tapat dahil sa katapatan nila at pagdusahin Niya ang mga mapagpaimbabaw kung niloob Niya o tanggapin Niya sa kanila ang pagbabalik-loob. Tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


25

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيۡظِهِمۡ لَمۡ يَنَالُواْ خَيۡرٗاۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزٗا

ICDO: At itinaboy ng Allah ang maraming grupo ng mga walang pananampalataya mula sa Madinah na mga hamak, talunan at poot sa kanilang mga sarili, dahil wala silang nakamtan na kabutihan dito sa daigdig at gayundin sa Kabilang-Buhay. At naging sapat na ang Allah para sa mga mananampalataya sa kanilang labanan dahil sa Kanyang pagkaloob sa kanila ng mga kaparaanan para magwagi. At ang Allah ay Qawee – Pinakamalakas na hindi nagagapi, na `Azeez – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagmamay-ari at kaharian.

Salas/Taron: At itinaboy ng Allah yaong [magkakaanib na hukbo ng] mga dinaniwala, [at] sa kanilang pangangalit, [sila] ay walang natamong isa mang kabutihan. Ang Allah ay Sapat na para sa mga naniniwala sa [larangan ng] pakikipaglaban, at ang Allah ay Lagi nang Malakas, Ganap na Makapangyarihan.

Quranenc.com: Nagpaurong si Allāh sa mga tumangging sumampalataya sa ngitngit nila nang hindi nagtamo ng isang kabutihan. Nakasapat si Allāh sa mga mananampalataya sa pakikipaglaban. Laging si Allāh ay Malakas, Makapangyarihan.


26

وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمۡ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ فَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ وَتَأۡسِرُونَ فَرِيقٗا

ICDO: At pinababa ng Allah ang mga Hudyo na mula sa Banu Quraydah sa kanilang mga kuta; na siyang nakipagtulungan sa mga grupo ng mga walang pananampalataya sa pakikipaglaban sa mga Muslim at inilagay ng Allah ang pagkatakot sa kanilang mga puso at natalo sila; pinatay ninyo ang ilan mula sa grupo nila at binihag naman ninyo ang iba.

Salas/Taron: At Kanyang ginapi yaong mga tumangkilik sa kanila na kabilang sa mga Angkan ng Kasulatan mula sa kanilang tanggulang [pinagtataguan] at inihasik ang ligalig sa kanilang mga puso, [upang] ang isang pangkat [sa kanila] ay inyong mapapatay, at ang isang pangkat [sa kanila] ay inyong mabibihag.

Quranenc.com: Nagpababa Siya sa mga nagtaguyod sa kanila kabilang sa mga May Kasulatan mula sa mga balwarte ng mga iyon at bumato Siya sa mga puso ng mga iyon ng hilakbot kaya may isang pangkat na pinapatay ninyo at may isang pangkat na binibihag ninyo.


27

وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ وَأَرۡضٗا لَّمۡ تَطَـُٔوهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٗا

ICDO: At sinanhi ng Allah na manahin ninyo ang kanilang mga lupain at mga tahanan, at gayundin ang kanilang mga yaman na tulad ng mga alahas, sandata at mga hayop, at gayundin ang mga nakatigil na kayamanan na tulad ng kanilang sakahan, mga tahanan at mga matitibay na mga kuta, at ipinamana rin sa inyo ang lugar na hindi pa ninyo nayapakan (o nararating) noon; dahil sa ito ay guwardyado, nakabakod at napakahalaga sa nagmamay-ari nito. At ang Allah ay Qadeer – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay na Siya ay May Kakayahang gawin ang lahat ng bagay na walang sinuman ang makagagapi sa Kanya.

Salas/Taron: At Kanyang pinangyari na inyong manahin ang kanilang mga lupain, at ang kanilang mga pamamahay, at ang kanilang mga yaman, at ang isang lupain na hindi pa ninyo natapakan [o nasakop noon]. At ang Allah ay Lagi nang may Ganap na Kakayahan sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Nagpamana Siya sa inyo ng lupain nila, mga tahanan nila, mga ari-arian nila, at isang lupaing hindi ninyo naapakan. Laging si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan.


28

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا

ICDO: O Propeta! Sabihin mo sa mga asawa mo na sila ay nagtipun-tipon sa iyong harapan, na humihingi ng karagdagang panustos: Kung kayo ay nagnanais ng karangyaan ng buhay sa daigdig at ng kinang nito ay humarap kayo sa akin at pasisiyahin ko kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakaunting makamundong bagay na mayroon ako at bibigyan ko kayo ng laya (o makikipaghiwalay ako sa inyo) sa kaparaanan na napakahusay.

Salas/Taron: O Propeta [Muhammad], sabihin mo sa iyong mga asawa: “Kung kayo ay maghangad ng makamundong buhay, at ng kinang nito, magkagayon halina kayo, ako ay magkakaloob para sa inyo at magkakaloob sa inyo ng isang magandang paglaya.(7)

(7) Isinalaysay ni Aishah: “Ang Sugo ng Allah ay nagbigay sa amin ng pagpipilian [ang manatili sa kanya o hiwalayan [diborsiyuhin sila] at pinili namin ang Allah at ang Kanyang Sugo. Kaya, ang pagbibigay ng pagpipilian sa amin ay hindi isinasaalang-alang bilang diborsiyo.” [Sahih Bukhari, vol. 7, Hadith Bilang 188].

Quranenc.com: O Propeta, sabihin mo sa mga maybahay mo: “Kung kayo ay nagnanais ng buhay na pangmundo at ng gayak nito, halikayo, magpapatamasa ako sa inyo at magpapalaya ako sa inyo ng pagpapalayang maganda.


29

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا

ICDO: At kung nais naman ninyo ang pagmamahal ng Allah at pagmamahal ng Kanyang Sugo at ang anumang inihanda ng Allah sa inyo sa Kabilang-Buhay ay pagtiisan ninyo ang anuman na mayroon kayo, at sumunod kayo sa Allah at sa Kanyang Sugo dahil sa ang Allah ay inihanda Niya para sa mga mabubuti mula sa inyo ang dakilang gantimpala – at sa katunayan ay pinili nila ang Allah at ang Kanyang Sugo, at ang anumang inihanda para sa kanila sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Subali’t kung kayo ay maghangad para sa Allah at sa Kanyang Sugo, at sa tahanan ng kabilang buhay – samakatuwid katotohahan, ang Allah ay naghanda para sa mga mapaggawa ng kabutihang kabilang sa inyo ng isang dakilang gantimpala.”

Quranenc.com: Kung kayo ay nagnanais kay Allāh, sa Sugo Niya, at sa tahanang pangkabilang-buhay, tunay na si Allāh ay naghanda para sa mga tagagawa ng maganda kabilang sa inyo ng isang pabuyang sukdulan.”


30

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا

ICDO: O kayong mga asawa ng Propeta! Sinuman sa inyo ang makagawa ng malinaw na kasalanan ay dodoblehin sa kanya ang kaparusahan. Na dahil sa inyong mataas na antas sa paningin ng Allah ay ipinantay din Niya ang pagbibigay ng matinding parusa sa sinumang nakagawa ng kasalanan sa inyo; bilang proteksiyon sa inyong karangalan at karangalan ng Sugo ng Allah. At ang pagpaparusang ito ay napakadali lamang para sa Allah.

Salas/Taron: O mga asawa ng Propeta [Muhammad], sinuman sa inyo ang magkasala ng hayag na kahalayan – pag-iibayuhin ang parusa para sa kanya nang dalawang ulit, at iyan ay Lagi nang Madali para sa Allah.

Quranenc.com: O mga asawa ng Propeta, ang sinumang gagawa kabilang sa inyo ng isang mahalay na malinaw ay pag-iibayuhin para sa kanya ang pagdurusa nang dalawang ulit. Laging iyon kay Allāh ay madali.  


31

۞وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا مَرَّتَيۡنِ وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا كَرِيمٗا

ICDO: At sinuman sa inyo ang susunod sa Allah at sa Kanyang Sugo at gumawa ng anumang ipinag-utos ng Allah na kabutihan ay pagkakalooban Namin siya ng dobleng gantimpala sa kanyang gawa na higit kaysa sa ibang kababaihan, at inihanda Namin sa kanya ang marangal na kabuhayan na ito ay ang Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: At sinuman sa inyo ang naging masunurin [nang tapat] sa Allah at sa Kanyang Sugo, at gumawa ng mga gawaing matuwid – Aming ipagkakaloob sa kanya ang kanyang dalawang ulit na gantimpala; at Aming inihanda para sa kanya ang isang marangal na panustos.

Quranenc.com: Ang sinumang magpapakatalima kabilang sa inyo kay Allāh at sa Sugo Niya at gagawa ng maayos ay magbibigay Kami sa kanya ng pabuya niya ng dalawang ulit. Naglaan Kami para sa kanya ng isang panustos na marangal.


32

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا

ICDO: O mga asawa ng Propeta! Hindi kayo katulad ng ibang mga kababaihan sa antas at karangalan. Kapag pinanatili ninyo ang takot sa Allah, samakatuwid ay huwag kayong makipag-usap nang malumanay na pananalita sa mga kalalakihan (na hindi ninyo Mahram) upang hindi mahumaling ang puso ng inyong mga kausap sa inyo, at ito ay obligadong pag-uugali sa lahat ng kababaihan na naniniwala sa Allah at sa Kabilang-Buhay, at magsalita kayo sa marangal na kaparaanan na pakikipag-usap na malayo mula sa anumang masamang paghihinala, na hindi ipinagbabawal ng batas.

Salas/Taron: O mga asawa ng Propeta, kayo ay hindi katulad ng ibang karaniwang mga babae. Kung inyong kinatatakutan [ang Allah] samakatuwid, huwag kayong maging malambot sa pagsasalita [sa mga lalaki] upang huwag na di magnasa ang sinuman na ang puso ay may sakit bagkus magsalita nang kapita-pitagang salita.

Quranenc.com: O mga asawa ng Propeta, hindi kayo gaya ng isa sa mga babae. Kung nangilag kayong magkasala ay huwag kayong magmalamyos sa pagsabi sapagkat baka magmithi ang sa puso niya, ay may karamdaman. Magsabi kayo ng isang pananalitang nakabubuti.


33

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا

ICDO: At manatili kayo sa inyong mga tahanan at huwag kayong lumabas mula rito kung hindi kinakailangan, at huwag ninyong ilantad ang inyong mga kagandahan na tulad ng mga kababaihan noong una na kapanahunan ng kamangmangan bago dumating(55) ang Islam na dala-dala ni Propeta Muhammad (ﷺ), na katulad din ng ginagawa sa kapanahunan ngayon ng mga kababaihan: mga nakadamit subalit parang nakahubad dahil nababakas ang hugis ng katawan na naglalantad ng kanilang kagandahan.

At isagawa ninyo ang Salah sa tamang oras sa ganap na kabuuan nito, at ibigay ninyo ang Zakah – obligadong kawanggawa na katulad ng pag-uutos ng Allah, at sumunod kayo sa Allah at sa Kanyang Sugo sa anumang pag-uutos at pagbabawal, na samakatuwid, pinapayuhan kayo ng Allah ng ganito; upang linisin kayo at ilayo kayo mula sa kapahamakan, kasamaan, at pagiging masama, O kayong pamilya ng Propeta – na kabilang sa kanila ay ang mga asawa ng Propeta at kanyang mga anak – at lilinisin ang inyong mga kalooban ng paglilinis na pinakadalisay.

(55) Naipaliwanag na ang hinggil sa paksang ito, mangyari lamang ay tingnan ang kabanata Al-Baqarah, ayah o talata 210.

Salas/Taron: At manatili sa inyong mga pamamahay, at huwag ninyong ipakita ang inyong mga kagandahang [hindi dapat ipinakikita] tulad noong panahon ng kamangmangan. At magsagawa ng pagdarasal, at magbigay ng kawanggawa at sumunod sa Allah at sa Kanyang Sugo. Hangad lamang ng Allah na pawiin mula sa inyo ang dungis [ng pagkakasala], O kayong kabilang sa pamilya [ng Propeta], at upang kayo ay padalisayin nang [ganap na] dalisay.

Quranenc.com: Manatili kayo sa mga bahay ninyo at huwag kayong magtanghal ng pagtatanghal ng unang Panahon ng Kamangmangan. Magpanatili kayo ng pagdarasal, magbigay kayo ng Zakāh, at tumalima kayo kay Allāh at sa Sugo Niya. Nagnanais lamang si Allāh na mag-alis sa inyo ng karumihan, O mga tao ng bahay, at magdalisay sa inyo nang isang pagdadalisay.


34

وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

ICDO: At alalahanin ninyo ang anuman na binibigkas sa inyong mga tahanan na mga Talata ng Allah na Quran, at Hikmah – mga katuruan at kaparaanan ng Sugo ng Allah, at isagawa ninyo at ibigay ninyo ang tamang karapatan para rito, dahil sa ito ay kabilang sa mga biyaya ng Allah sa inyo, katiyakan, ang Allah ay Lateef  – Pinakadalubhasa na may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay para sa inyo dahil inilagay sa inyong mga tahanan ang binibigkas na mga talata ng Allah at ang Sunnah, na Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Tagapagmasid sa inyo na pinili Niya kayo bilang mga asawa ng Kanyang Sugo.

Salas/Taron: At inyong alalahanin ang anumang binibigkas sa inyong mga pamamahay mula sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah at karunungan. Katotohanan, ang Allah ay Lagi nang Mabait, Nakababatid [ng lahat ng bagay].

Quranenc.com: At tandaan ninyo [mga maybahay ng Sugo] ang binibigkas sa mga bahay ninyo na mga tanda ni Allāh at karunungan. Tunay na si Allāh ay laging Mabait, Nakababatid.


35

إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّـٰدِقِينَ وَٱلصَّـٰدِقَٰتِ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَٱلصَّـٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّـٰٓئِمِينَ وَٱلصَّـٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّـٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّـٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا

ICDO: Katiyakan, ang mga kalalakihan at mga kababaihan na Muslim (nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah), at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na mananampalataya, at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na masunurin sa Allah at sa Kanyang Sugo, at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na mga matatapat sa kanilang mga salita, at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na matiisin sa pamamagitan ng paglayo sa kanilang mga sariling pagnanasa at pagsunod sa kanilang mga sariling kagustuhan at matiisin sa anumang kahirapan na kanilang nararanasan, at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na may takot sa Allah, at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na nagbibigay ng kawanggawa, obligado man o hindi, at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na nagsasagawa ng pag-aayuno, obligado man o hindi, at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na inaalagaan nila ang kanilang mga pribadong bahagi na hindi makagawa ng kahalayan at pakikiapid at kahit na ang umpisa lamang nito at hindi sila nagpapakita ng kanilang mga ‘Awrah, at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na mga pumupuri nang labis sa Allah sa pamamagitan ng kanilang mga puso at mga dila – ang Allah ay naghanda para sa kanila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at dakilang gantimpala na ito ay Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Katotohanan, ang mga lalaking tumatalima at ang mga babaing tumatalima, ang mga lalaking naniniwala at ang mga babaing naniniwala, ang mga lalaking masunurin at ang mga babaing masunurin, ang mga lalaking matapat at ang mga babaing matapat, ang mga lalaking matiisin at ang mga babaing matiisin, ang mga lalaking mapagkumbaba at ang mga babaing mapagkumbaba, ang mga lalaking mapagkawanggawa at ang mga babaing mapagkawanggawa, ang mga lalaking mapag-ayuno at ang mga babaing mapag-ayuno, ang mga lalaking mapangalaga ng kanilang dangal at ang mga babaing mapangalaga ng kanilang dangal at ang mga lalaking nagbibigay alaala sa Allah at ang mga babaing nagbibigay alaala(8) sa Allah tuwina – ang Allah ay naghanda para sa kanila ng kapatawaran at isang dakilang gantimpala.

(8) Ang kahalagahan ng Dhikr Allah [pag-aalaala sa Allah]. Isinalaysay ni Abu Musa: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ang halimbawa ng isang taong nagbibigay alaala sa kanyang Panginoon kung ihahambing sa isang hindi nagbibigay alaala ay tulad ng isang buhay na nilalang kung ihahambing sa isang patay.” [Sahih Bukhari, vol. 8, Hadith Bilang 416].

Quranenc.com: Tunay na ang mga lalaking Muslim at ang mga babaing Muslim, ang mga lalaking mananampalataya at ang mga babaing mananampalataya, ang mga lalaking masunurin at ang mga babaing masunurin, ang mga lalaking tapat at ang mga babaing tapat, ang mga lalaking nagtitiis at ang mga babaing nagtitiis, ang mga lalaking nagpapakumbaba at ang mga babaing nagpapakumbaba, ang mga lalaking nagkakawanggawa at ang mga babaing nagkakawanggawa, ang mga lalaking nag-aayuno at ang mga babaing nag-aayuno, ang mga lalaking nag-iingat sa mga ari nila at ang mga babaing nag-iingat sa mga ari nila, at ang mga lalaking nag-aalaala kay Allāh nang madalas at ang mga babaing nag-aalaala ay naghanda si Allāh para sa kanila ng kapatawaran at pabuyang sukdulan.


36

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا

ICDO: At hindi marapat sa sinumang mananampalataya, lalaki man o babae, na kapag nagpasiya ang Allah at ang Kanyang Sugo para sa kanila ng isang kapasiyahan bilang batas ay lalabag sila, na pipiliin nila ang anumang hindi pinagpasiyahan para sa kanila. At ang sinumang lalabag sa Allah at sa Kanyang Sugo ay walang pag-aalinlangang lumayo sa Tamang Landas nang malinaw na pagkakalayo.

Salas/Taron: At hindi marapat para sa isang naniniwala, lalaki o babae, na kapag ang Allah at Kanyang Sugo ay magpasiya ng isang bagay, sila ay may iba pang pagpipilian sa kanilang gawain [pagkaraan]. At sinuman ang sumuway sa Allah at sa Kanyang Sugo, katiyakan na siya ay nasadlak sa hayag na pagkaligaw.

Quranenc.com: Hindi nangyaring ukol sa lalaking mananampalataya ni sa babaing mananampalataya, kapag humusga si Allāh at ang Sugo Niya ng isang bagay, na magkaroon sila ng mapagpipilian sa nauukol nila. Ang sinumang susuway kay Allāh at sa Sugo Niya ay naligaw nga nang pagkaligaw na malinaw.


37

وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَيۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبۡدِيهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَىٰهُۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا

ICDO: At tandaan noong sinabi mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanya – na biniyayaan ng Allah ng Islam, na siya ay si Zayd Ibnu Harithah na pinalayang-alipin at inampon ng Propeta – at biniyayaan siya sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya: Panatilihin mo ang iyong asawa na si Zainab Bint (anak ni) Jahsh na huwag mong hiwalayan, at katakutan mo ang Allah, O Zayd! Subalit kinikimkim mo sa iyong sarili, O Muhammad (ﷺ), ang anumang ipinahayag ng Allah sa iyo, na paghiwalay ni Zayd sa kanyang asawa at pagkatapos ay ibibigay Niya siya sa iyo bilang iyong asawa, at ang Allah ay inilantad Niya ang anumang kinimkim mo, at natatakot ka sa mga taong mapagkunwari na sasabihin nila: Pinakasalan ni Muhammad (ﷺ) ang hiniwalayan ng kanyang inampon, gayong ang Allah ay Siyang higit na may karapatan na dapat mong katakutan.

At nang naisakatuparan na ni Zayd ang kanyang pangangailagan sa kanya bilang asawa, at hiniwalayan na niya at natapos na ang panahon na dapat na makalipas pagkatapos ng paghihiwalay ay ipinakasal Namin siya sa iyo, upang ipakita ang katotohanan na sila ay walang ugnayang magkamag-anak (hindi sila mag-ama); nang sa gayon, ikaw ay maging halimbawa sa pag-alis ng kinaugalian na pagbabawal ng pag-aasawa sa asawa ng inampon pagkatapos niya itong hiwalayan, at ito ay hindi magiging kasalanan sa mga mananamapalataya na pakakasalan nila ang mga napangasawa ng sinuman na kanilang inampon na mga kalalakihan pagkatapos nila itong hiwalayan, kapag naisakatuparan na nila sa kanilang mga asawa ang kanilang pangangailangan bilang asawa.

At ang kagustuhan ng Allah ay katiyakang magaganap, na walang sinuman ang makahaharang at makapipigil sa Kanya.

Salas/Taron: At [banggitin mo Muhammad] nang sinabi mo sa isang(9) pinagpala ng Allah at pinagpala mo rin, “Panatilihin mo ang iyong asawa, at matakot sa Allah,” habang ikinubli mo sa iyong sarili ang ipinahayag ng Allah sa iyo.(10) Nguni’t pinangambahan mo ang mga tao(11) samantalang ang Allah ang Siyang higit mong dapat pangambahan. Kaya, nang si Zaid ay wala nang kailangan para sa kanya [kay Zainab], siya ay Aming ipinakasal sa iyo upang [sa hinaharap na panahon o pagkakataon ay] hindi magkaroon ng kahirapan para sa mga naniniwala hinggil sa mga asawa ng kanilang mga itinuturing na [inampon] anak na lalaki kapag sila ay wala nang kailangan sa kanila. At ang Kautusan ng Allah ay lagi nang naipatutupad.

(9) Siya ay si Zaid bin Harithah, ang pinalayang alipin ng Propeta.

(10) Ipinag-utos ng Allah sa Kanyang Sugo na pakasalan si Zainab pagkaraan hiniwalayan o diniborsiyo siya ni Zaid. Ito ay isang paglalarawan na ang isang lalaki ay maaaring pakasalan ang dating asawa ng kanyang inampon.

(11) Sa kanilang mga usap-usapan na pinakasalan ni Muhammad ang diniborsiyong asawa ng kanyang pinalayang alipin.

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsasabi ka sa biniyayaan ni Allāh at biniyayaan mo: “Panatilihin mo sa iyo ang maybahay mo at mangilag kang magkasala kay Allāh,” samantalang nagkukubli ka sa sarili mo ng bagay na si Allāh ay maglalantad nito at natatakot ka sa mga tao gayong si Allāh ay higit na karapat-dapat na matakot ka sa Kanya. Kaya noong nakatapos si Zayd mula sa kanya ng isang pangangailangan, ipinakasal Namin siya sa iyo upang hindi magkaroon para sa mga mananampalataya ng isang pagkaasiwa sa mga maybahay ng mga ampon nila kapag nakatapos ang mga ito mula sa kanila ng isang pangangailangan. Laging ang utos ni Allāh ay ginagawa.


38

مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٖ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا

ICDO: Hindi kasalanan sa Propeta na si Muhammad (ﷺ) sa ipinahintulot ng Allah sa kanya na mapangasawa niya ang naging asawa ng kanyang inampon pagkatapos itong hiwalayan, na katulad ng pagpapahintulot sa mga naunang Propeta bago ang pagkakapadala sa kanya, na ito ay batas ng Allah noon pa man sa mga naunang tao, at ang pag-aatas ng Allah ay itinakda na karapat-dapat na maisakatuparan.

Salas/Taron: Hindi isang pagkakasala sa [panig ng] Propeta ang anumang kahirapan hinggil sa anumang ipinag-utos ng Allah sa kanya. Ito ang kaparaanan ng Allah sa mga [propetang] nagsiyao na. At lagi nang ang Kautusan ng Allah ay isang kapasiyahang itinakda.

Quranenc.com: Hindi nangyaring sa Propeta ay may anumang pagkaasiwa sa anumang isinatungkulin ni Allāh sa kanya bilang kalakaran ni Allāh sa mga nakalipas noon pa. Ang kautusan ni Allāh ay isang pagtatakdang itinakda.


39                                 

ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

ICDO: Ang mga yaong ipinarating ang mensahe ng Allah sa sangkatauhan at natakot sila sa Allah na Bukod-Tangi, na wala silang kinakatakutan na sinuman bukod sa Kanya. At sapat na ang Allah bilang Tagapaghukom sa Kanyang mga alipin sa lahat ng kanilang mga gawain at Tagapagmasid sa kanila.

Salas/Taron: [Ipinagkakapuri ng Allah] yaong mga nagpapalaganap ng mga mensahe ng Allah at may takot sa Kanya, at sila ay hindi natatakot kaninuman maliban sa Allah. At ang Allah ay sapat na bilang Tagapagtuos [ng mga gawa].

Quranenc.com: [Itong mga propeta ay] ang mga nagpapaabot ng mga pasugo ni Allāh at natatakot sa Kanya at hindi natatakot sa isa man maliban kay Allāh. Nakasapat si Allāh bilang isang Mapagtuos.


40

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا

ICDO: Si Muhammad (ﷺ) ay hindi ama ng kahit na sinuman sa inyo na mga kalalakihan, kundi siya ay Sugo ng Allah at ang pinakaselyado o pinakahuli sa lahat ng mga Propeta, kaya wala nang Propetang isusugo pagkatapos niya hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. At ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay na inyong ginagawa at walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyong mga kalalakihan, nguni’t [siya ay] Sugo ng Allah at huli sa [kawing ng] mga propeta. At ang Allah ay Lagi nang Maalam sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Si Muḥammad ay hindi ama ng isa sa mga lalaki ninyo subalit ang Sugo ni Allāh at ang pangwakas sa mga propeta. Laging si Allāh sa bawat bagay ay Maalam.


41

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, purihin ninyo ang Allah sa pamamagitan ng inyong puso at mga dila at buo ninyong pangangatawan nang maraming papuri,

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, inyong alalahanin ang Allah nang palagiang pag-alaala.(12)

(12) Isinalaysay ni Abu Hurayrah: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Sinuman ang nagsabi: ‘SubhanAllahi wa bihamdihi, nang isang daang ulit sa isang araw, ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay patatawarin kahit na ang mga ito ay kasindami ng bula ng karagatan.'” [Sahih Bukhari, vol. 8, Hadith Bilang 414].

Quranenc.com: O mga sumampalataya, mag-alaala kayo kay Allāh nang pag-aalaalang madalas.  


42

وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا

ICDO: Maging abala kayo sa mga oras ninyo sa pagpuri sa Allah sa umaga at hapon, at pagkatapos ng inyong mga obligadong Salah, at sa mga pagbabago ng mga pangyayari at mga kadahilanan, dahil ito ay ipinag-uutos bilang pagsamba sa Allah, na nag-aakay tungo sa pagmamahal ng Allah, at pagpigil sa dila sa anumang pagsasabi ng mga kasalanan at nag-aakay tungo sa paggawa ng lahat ng kabutihan.

Salas/Taron: At Siya ay inyong luwalhatiin sa umaga at sa hapon.

Quranenc.com: Magluwalhati Kayo sa Kanya sa umaga at gabi.


43

هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَـٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا

ICDO: Siya ang Allah na nagmamahal at pumupuri at nagpaparangal sa inyo, at nanalangin din para sa inyo ang Kanyang mga anghel; upang alisin kayo mula sa kadiliman ng kamangmangan at pagkaligaw tungo sa Liwanag ng Islam, at ang Allah ay Pinakamapagmahal sa mga mananampalataya sa daigdig at Kabilang-Buhay, at hindi Niya sila pinarurusahan hanggang sila ay sumusunod na dalisay ang kanilang mga layunin.

Salas/Taron: Siya na naggawad ng pagpapala sa inyo, at ang Kanyang mga anghel [ay nagsumamo sa Kanya], upang kayo ay Kanyang hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At Siya ay Lagi nang Maawain sa mga naniniwala.

Quranenc.com: Siya ay ang nagpapala sa inyo, at ang mga anghel Niya, upang magpalabas sa inyo mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag. Laging Siya sa mga mananampalataya ay Maawain.


44

تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهُۥ سَلَٰمٞۚ وَأَعَدَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَرِيمٗا

ICDO: Ang pagbabatian para sa kanila na mga mananampalataya mula sa Allah sa Al-Jannah (Hardin) sa Araw na makatatagpo nila ang Allah ay Salam (kapayapaan), at kaligtasan para sa kanila mula sa kaparusahan ng Allah. At walang pag-aalinlangang inihanda ng Allah sa kanila ang masaganang gantimpala na ito ay Al-Jannah – Hardin.

Salas/Taron: Ang kanilang pagbati sa Araw na Siya ay kanilang makahaharap ay, “Kapayapaan.” At Kanyang inihanda para sa kanila ang isang marangal na gantimpala.

Quranenc.com: Ang pagbati nila sa Araw na makikipagkita sila sa Kanya ay kapayapaan. Naghanda Siya para sa kanila ng isang pabuyang marangal.


45

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا

ICDO: O Propeta! Katiyakan, ipinadala ka Namin bilang testigo sa iyong sambayanan na naiparating mo sa kanila ang mensahe, at isang tagapagdala ng magandang balita sa mga mananampalataya hinggil sa Habag ng Allah at Kanyang Al-Jannah (Hardin), at isang Tagapagbabala sa mga masasama at walang pananampalataya hinggil sa Impiyernong-Apoy,

Salas/Taron: O Propeta, katotohanan, ikaw ay Aming ipinadala bilang saksi, at isang tagapaghatid ng magandang balita, at isang tagapagbabala.

Quranenc.com: O Propeta, tunay na Kami ay nagsugo sa iyo bilang tagasaksi, na tagapagbalita ng nakagagalak, na tagapagbabala,


46

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا

ICDO: At nag-aanyaya tungo sa Kaisahan ng Allah at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya bilang pag-uutos Niya nito sa iyo, at bilang isang ilawan na kumakalat na liwanag sa sinumang nagnanais na maliwanagan nito, na kung kaya, ang gawain mo ay malinaw sa anumang dala-dala mong katotohanan na kasingliwanag ng sikat ng araw, na walang sinumang tatanggi nito maliban sa isang nagmamatigas.

Salas/Taron: At [bilang] isang nag-aanyaya sa Allah sa pamamagitan ng Kanyang kapahintulutan, at isang nagliliwanag na lampara.

Quranenc.com: na tagaanyaya tungo kay Allāh ayon sa pahintulot Niya, at bilang sulo na nagbibigay-liwanag.


47

وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضۡلٗا كَبِيرٗا

ICDO: At ipahayag mo, O Muhammad (ﷺ), ang magandang balita para sa mga mananampalataya na ang para sa kanila mula sa Allah ay Dakilang Gantimpala na ito ay mga Hardin sa parang sa Al-Jannah.

Salas/Taron: At magbigay ng magandang balita sa mga naniniwala na para sa kanila ay isang dakilang biyaya mula sa Allah.

Quranenc.com: Magbalita ka ng nakagagalak sa mga mananampalataya hinggil sa pagkakaroon nila mula kay Allāh ng isang kabutihang-loob na malaki.


48

وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَدَعۡ أَذَىٰهُمۡ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا

ICDO: At huwag mong sundin, O Muhammad (ﷺ), ang mga walang pananampalataya at mga mapagkunwari sa kanilang sinasabi at huwag mo silang pagtuunan ng pansin, at hindi sila makahahadlang sa pagpaparating mo ng mensahe, at magtiwala ka nang buung-buo sa Allah sa lahat ng iyong gawain at ipaubaya mo ang iyong sarili sa Kanya; dahil Siya sa katunayan ay sapat na sa iyo bilang Wakeel – Tagapangalaga sa anumang iyong pasanin hinggil sa mga bagay na makamundo at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: At huwag mong sundin ang mga di-naniniwala at mga mapagkunwari, at huwag mo silang sasaktan. At ikaw ay magtiwala sa Allah. At ang Allah ay Sapat na bilang Tagapangasiwa [ng lahat ng gawain].

Quranenc.com: Huwag kang tumalima sa mga tagatangging sumampalataya at mga mapagpaimbabaw, magwaksi ka ng pananakit sa kanila, at manalig ka kay Allāh. Nakasapat si Allāh bilang isang Pinananaligan.


49

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang batas! Kapag kayo ay nagpakasal sa mga mananampalatayang kababaihan at hindi nangyari ang pagtatalik sa kanila pagkatapos at hiniwalayan ninyo sila nang hindi ito nangyari, ay wala na kayong karapatan sa kanila na magkaroon pa ng Iddah (nakatakdang panahon ng paghihintay) bago sila maaaring makapag-asawang muli. Na kung kaya, bigyan ninyo sila mula sa inyong mga yaman bilang pagpapasaya sa kanila na nababatay sa inyong kakayahan, na bilang pampalubag-loob din sa kanila, at bigyan ninyo sila ng kalayaan sa napakahusay na kaparaanan at ilihim ninyo ang pangyayari hanggang maaari, na sila ay hindi mapapahiya o mapapahamak man.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, kapag kayo ay mag-aasawa ng isang babaing naniniwala, at pagkaraan, ay inyong hiniwalayan bago pa man ang inyong pakikipagtalik sa kanila, samakatuwid, walang takdang paghihintay para sa inyo upang magbilang hinggil sa kanila. Kaya, kayo ay magkaloob sa kanila, at sila ay inyong pagkalooban ng magandang paglaya.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, kapag nag-asawa kayo ng mga babaing mananampalataya, pagkatapos ay diniborsiyo ninyo sila mula ng bago ninyo sila nasaling, walang ukol sa inyong tungkulin sa kanila na isang panahon ng paghihintay na bibilangin ninyo. Kaya pagtamasahin ninyo sila at palayain ninyo ayon sa isang pagpapalayang maganda.


50

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

ICDO: O Propeta! Katiyakan, ipinahintulot Namin sa iyo ang iyong mga asawa, na kung saan naibigay mo sa kanila ang kanilang mga Mahr, at gayundin ipinahintulot din Namin sa iyo ang sinumang babae na naging alipin mo mula sa mga ipinagkaloob ng Allah na biyaya sa iyo, at ipinahintulot din Namin sa iyo na mapangasawa ang mga anak na babae ng iyong tiyuhin sa ama at ang mga anak na babae ng iyong tiyahin sa ama, at ang mga anak na babae ng iyong tiyuhin sa ina at ang mga anak na babae ng iyong tiyahin sa ina na nangibang-bayan kasama ka, at ipinahintulot din Namin sa iyo na mapangasawa ang sinumang mananampalatayang babae na inialok niya bilang mapapangasawa ang kanyang sarili sa iyo nang walang anumang Mahr kung nais mo na siya ay iyong mapangasawa, at ang ganitong panuntunan ay para lamang sa iyo, subalit hindi maaari sa iba na pakakasalan nila nang walang Mahr ang babaeng nag-alok ng kanyang sarili bilang mapapangasawa.

Katiyakan, batid Namin kung ano ang Aming ipinag-utos sa mga mananampalataya hinggil sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga alipin, na sila ay hindi maaaring makapag-asawa nang higit sa apat na mga kababaihan, at bukod dito ay sa sinuman na kanilang nais mula sa kanilang mga alipin at bilang itinala na panuntunan ay ang Walee (tagapangalaga ng babae), Mahr at saksi, subalit ikaw sa bagay na ito ay pinahintulutan ka Namin, na ipinahintulot Namin sa iyo ang hindi Namin ipinahintulot sa iba; upang hindi ka magdamdam hinggil sa pag-aasawa sa sinumang nais mong pakasalan mula sa mga ganitong uri ng mga kababaihan. At ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa mga kasalanan ng Kanyang mga alipin na mga mananampalataya, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang pagiging mapagbigay sa kanila at pagiging napakamaawain.

Salas/Taron: O Propeta, katotohanan na Aming ipinahintulot sa iyo ang iyong mga asawa na pinagkalooban mo ng kanilang kaukulang kabayaran [Mahr] at yaong mga taglay ng iyong kanang kamay [alipin] mula sa anumang ibinalik sa iyo ng Allah [na mga bihag] at ang mga anak na babae ng iyong tiyuhin [sa panig ng iyong ama] at ang mga anak na babae ng iyong tiyahin [sa panig ng iyong ama] at ang mga anak na babae ng iyong tiyuhin [sa panig ng iyong ina] at mga anak na babae ng iyong tiyahin [sa panig ng iyong ina] na lumikas [mula sa Makkah] na kasama mo, at ang isang babaing naniniwala kung ipinagkakaloob niya ang kanyang sarili sa Propeta [at] kung nais ng Propeta na siya ay pakasalan; [ito ay] para sa iyo lamang at hindi para [sa iba pang] mga naniniwala. Katiyakan, Aming nababatid kung ano ang Aming iniatang [bilang tungkulin] sa kanila hinggil sa kanilang mga asawa at yaong mga [alipin] na taglay ng kanilang kanang kamay [nguni’t ito ay para sa iyo] upang ikaw ay walang danasing kahirapan. At ang Allah ay Lagi nang Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: O Propeta, tunay na Kami ay nagpahintulot para sa iyo sa mga maybahay mong nagbigay ka ng mga pabuya nila, sa anumang minay-ari ng kanang kamay mo kabilang sa ibinalik ni Allāh sa iyo, sa mga babaing anak ng [mga] tiyuhin mo sa ama, sa mga babaing anak ng mga tiyahin mo sa ama, sa mga babaing anak ng [mga] tiyuhin mo sa ina, at sa mga babaing anak ng mga tiyahin mo sa ina, na lumikas kasama sa iyo, at sa isang babaing mananampalataya kung nagkaloob ito ng sarili nito sa Propeta kung nagnais naman ang Propeta na mapangasawa ito, bilang natatangi sa iyo bukod pa sa mga mananampalataya. Nakaalam nga Kami sa isinatungkulin Namin sa kanila kaugnay sa mga maybahay nila at minay-ari ng kanang kamay nila upang hindi magkaroon sa iyo ng isang pagkaasiwa. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


51

۞تُرۡجِي مَن تَشَآءُ مِنۡهُنَّ وَتُـٔۡوِيٓ إِلَيۡكَ مَن تَشَآءُۖ وَمَنِ ٱبۡتَغَيۡتَ مِمَّنۡ عَزَلۡتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكَۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعۡيُنُهُنَّ وَلَا يَحۡزَنَّ وَيَرۡضَيۡنَ بِمَآ ءَاتَيۡتَهُنَّ كُلُّهُنَّۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمٗا

ICDO: Maaari mong iantala ang sinuman na iyong nais mula sa iyong asawa hinggil sa kanyang karapatan na bahagi ng panahon na para sa kanya na ikaw ay makikitulog sa kanya, at isinasama mo sa iyong paglalakbay ang sinuman na iyong nais sa kanila, at sinuman ang nais mo na iyong inantala mula sa kanila ang kanyang karapatan na panahon, ay wala kang kasalanan hinggil sa bagay na ito, dahil itong ginawa mong pagpili ay mas malapit doon sa kanilang kasiyahan at hindi sila nagdalamhati, na masiyahan silang lahat sa anumang pagbaha-bahagi ng panahon na ginawa mo sa kanila. At ang Allah ay Siyang Ganap na Nakaaalam sa mga puso ng mga kalalakihan kung sino ang mas malapit sa kanila mula sa kanilang mga asawa na higit kaysa sa iba. At ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa niloloob ng mga puso, na Haleem – Ganap Maunawain na hindi Niya minamadali ang parusa sa sinumang lumabag sa Kanya.

Salas/Taron: Ikaw [O Muhammad] ay maaaring lumiban sa sinuman na iyong nais sa kanila [sa iyong mga asawa], at maaari mong kuhanin ang sinumang iyong nais. At sinuman sa kanila na iyong [pansamantalang] niliban – hindi isang pagkakasala sa iyo [na siya ay muli mong balikan]. Iyan ay higit na mainam upang maging maaliwalas [ang kanilang mga mata] at hindi magdamdam, at upang sila ay masiyahan sa anumang ipagkaloob mo sa kanila – silang lahat. At nababatid ng Allah ang anumang nasa inyong mga puso. At ang Allah ay Lagi nang Maalam, Mapagparaya.

Quranenc.com: Makapagpapaliban ka ng sinumang niloloob mo kabilang sa kanila at makapagpapasiping ka sa iyo ng sinumang niloloob mo. Ang sinumang hinangad mo mula sa [pansamantalang] hiniwalayan mo ay walang maisisisi sa iyon [na bumalik sa kanya]. Iyon ay higit na angkop na masiyahan ang mga mata nila, hindi sila malungkot, at malugod sila sa ibinigay mo sa kanila – lahat sila. Si Allāh ay nakaaalam sa nasa mga puso ninyo. Laging si Allāh ay Maalam, Matimpiin.


52

لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبٗا

ICDO: Hindi na ipinahintulot sa iyo na mapangasawa ang ibang mga kababaihan pagkatapos nito (ang mga napakasalan mo na nasa ilalim ng iyong pangangalaga bilang asawa) at maging ang mga yaong ipinahintulot Namin sa iyo – na sila ay ang mga yaong nabanggit sa ika-50 talata ng parehong kabanata – at ang sinumang nasa ilalim ng iyong pangangalaga na mga asawa mo mula sa mga kababaihan na nabanggit ay hindi mo maaaring hiwalayan at mag-asawa ka ng iba bilang kapalit nila, kahit na ang ganda pa nito ay kaakit-akit sa iyo, subalit ang pag-aasawa bilang karagdagan sa mga asawa mo na hindi ka gagawa ng paghiwalay ng kahit na isa sa kanila ay walang kasalanan para sa iyo, at sinumang nasa ilalim ng iyong pangangalaga na pagmamay-ari mong alipin ay ipinahintulot sila sa iyo na mapangasawa kung ito ay nais mo. At ang Allah ay Raqeeb – Ganap na Tagapagmasid sa lahat ng bagay nang sabay-sabay na walang anuman ang naililihim sa Kanyang Kaalaman.

Salas/Taron: Hindi ipinahihintulot para sa iyo, [O Muhammad] ang [karagdagan sa iyong] mga asawa pagkaraan [nito], o [hindi rin pinahihintulot] sa iyo na sila ay iyong ipagpalit para sa [ibang] mga asawa, kahit na ang kanilang kagandahan ay nakaaakit sa iyo, maliban sa alinmang [aliping] taglay ng iyong kanang kamay. At ang Allah ay Lagi nang Tagapagmasid sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Hindi ipinahihintulot para sa iyo ang mga babae mula ng matapos [nito] at hindi [ukol] na magpalit ka sa kanila ng mga [ibang] asawa, kahit pa nagpahanga sa iyo ang kagandahan nila maliban sa minay-ari ng kanang kamay mo. Laging si Allāh sa bawat bagay ay Mapagmasid.


53

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanya! Huwag kayong pumasok sa mga tahanan ng Propeta, maliban sa kung ibinigay sa inyo ang pahintulot para sumalo kayo sa pagkain, at hindi masyadong maaga na matatagalan pa kayo sa paghihintay para sa paghahanda nito.

Na kung kaya, kapag inanyayahan kayo ay pumasok kayo, at kapag natapos na kayong kumain ay umalis na kayo kaagad na hindi na kayo kinakailangan pang makihalubilo na mag-uusap-usap kayo sa isa’t isa; dahil ang inyong karagdagang pananatili ay hindi kaiga-igaya sa Propeta, subalit siya ay nahihiya na paalisin kayo mula sa kanyang mga tahanan kahit na ito ay kanya pang karapatan, at ang Allah ay hindi nahihiya na linawin ang katotohanan at ilantad ito.

At kapag tinanong ninyo ang mga asawa ng Propeta hinggil sa anumang pangangailangan mula sa mga kagamitan sa bahay at iba pa ay magtanong kayo mula sa kabila ng tabing (kayo ay nasa kabila ng tabing); dahil ito ang mas nakalilinis sa inyong mga puso at sa kanilang mga puso mula sa anumang sumasagi sa mga kalalakihan na patungkol sa kababaihan at gayundin sa mga kababaihan na patungkol sa mga kalalakihan; dahil ang pagkikita ay nagiging dahilan ng Fitnah (kasalanan o kapahamakan). At hindi makatarungan na masaktan ninyo ang kalooban ng Propeta at kailanman ay hindi rin ninyo maaaring mapangasawa ang kanyang mga asawa pagkatapos ng kanyang pagkamatay, dahil sila ay inyong mga ina (sila ay itinuring ng Allah na mga Ina ng mga Mananampalataya) at hindi maaari sa lalaki na mapangasawa niya ang kanyang ina, at ang anumang ikinasasama sa kalooban ng Propeta na mula sa inyo at pagpapakasal sa kanyang mga asawa pagkatapos niya silang mga naging asawa ay itinuturing na malaking kasalanan sa paningin ng Allah. (Walang pag-aalinlangan, sumunod ang Ummah na ito sa pag-uutos at umiwas sa anumang ipinagbabawal ng Allah).

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, huwag kayong pumasok sa mga pamamahay ng Propeta, maliban kung kayo ay pinahintulutan para sa [paanyaya ng] isang kainan, na walang paghihintay sa paghahanda nito. Nguni’t kung kayo ay inanyayahan, magkagayon kayo ay pumasok, at kapag kayo ay nakakain na, magsialis na kayo na wala nang hinihintay pang pananatili para makipag-usap. Katotohanan, iyang [ganyang asal] ay nakagagambala sa Propeta, at siya ay nahihiyang [magpaalis] sa inyo. Nguni’t ang Allah ay hindi nahihiya sa katotohanan. At kapag kayo ay magtatanong [sa kanyang mga asawa] para sa anupaman, sila ay inyong tanungin sa likod ng tabing [kubling harang]. Iyan ay higit na dalisay para sa inyong mga puso at kanilang mga puso. At hindi [marapat] para sa inyo na inyong gambalain ang Sugo ng Allah, o kaya ay inyong pakasalan ang kanyang mga asawa pagkaraan [ng kamatayan] niya. Katotohanan, iyan ay isang kasuklam-suklam sa [paningin ng] Allah.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, huwag kayong pumasok sa mga bahay ng Propeta malibang magpahintulot siya sa inyo sa pagkain na hindi mga naghihintay sa pagkaluto nito. Subalit kapag inanyayahan kayo ay pumasok kayo; at kapag nakakain na kayo ay maghiwa-hiwalay kayo nang hindi mga naghahalubilo para sa isang pag-uusap. Tunay na iyon ay nakasasakit noon sa Propeta ngunit nahihiya siya sa inyo, samantalang si Allāh ay hindi nahihiya sa katotohanan. Kapag humiling kayo sa kanila [na mga maybahay niya] ng isang kailangan ay humiling kayo sa kanila mula sa likuran ng isang tabing. Iyon ay higit na dalisay para sa mga puso ninyo at mga puso nila. Hindi naging ukol sa inyo na manakit kayo sa Sugo ni Allāh ni mag-asawa kayo ng mga maybahay niya mula nang wala na siya magpakailanman. Tunay na iyon laging sa ganang kay Allāh ay sukdulan.


54

إِن تُبۡدُواْ شَيۡـًٔا أَوۡ تُخۡفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا

ICDO: Kung ilalantad ninyo ang anumang bagay sa pamamagitan ng inyong pananalita, O kayong mga tao, na nakasasakit sa Sugo ng Allah mula sa ipinagbabawal sa inyo, o hindi kaya ay ilihim na lamang ninyo ang mga ito sa inyong mga sarili, walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Ganap na Nakaaalam kung ano ang nasa sa inyong mga puso at kung ano ang inyong mga inilalantad, at ayon dito kayo ay Kanyang tutumbasan.

Salas/Taron: Ihayag man ninyo ang anupaman o inyong itago ito, katotohanan, ang Allah ay Lagi nang Maalam sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Kung maglalahad kayo ng isang bagay o magtatago kayo nito, tunay na si Allāh laging sa bawat bagay ay Maalam.


55

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا

ICDO: Walang kasalanan ang mga kababaihan kung sakaling hindi na sila mag-Hijab (magtalukbong ng kanilang mga ulo na bahagi lamang ng mukha ang nakalantad) sa pakikipagharap nila sa kanilang mga ama, mga anak, mga kapatid na kalalakihan, mga anak ng mga kapatid na kalalakihan, mga anak ng kapatid ng mga kababaihan, mga kababaihan na mga mananampalataya, at ang mga alipin na mga kalalakihan na sila ang nagmamay-ari dahil sa tindi ng pangangailangan nila sa mga ito para manilbihan sa kanila. At matakot kayo sa Allah, O kayo na mga kababaihan, nang sa gayon ay makaiwas kayo sa paglabag sa hangganang itinakda Niya para sa inyo sa pamamagitan ng paglalantad ng inyong kagandahan doon sa mga ipinagbabawal sa inyo, o hindi kaya ay hindi kayo magsusuot ng Hijab sa harapan ng mga tao na dapat naka-Hijab kayo kapag sila ay inyong kaharap. Katiyakan, ang Allah ay Shaheed – Ganap na Tagapagmasid sa lahat ng bagay, na Siya ay Saksi sa mga gawain ng Kanyang mga alipin, lantad at saka lihim, at ayon dito sila ay tutumbasan.

Salas/Taron: Hindi isang pagkakasala sa kanila [sa mga babae], kung sila ay mag-alis ng hijab sa harap ng kanilang mga ama, o sa kanilang mga anak na lalaki o sa kanilang kapatid na lalaki o sa mga anak na lalaki ng kanilang kapatid na lalaki o mga anak na lalaki ng kanilang mga kapatid na babae, o sa kanilang mga babae o yaong mga taglay ng kanilang kanan kamay [i.e. mga alipin]. At matakot sa Allah. Katiyakan, ang Allah ay Lagi nang Saksi sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Walang maisisisi sa kanila kaugnay sa mga ama nila, ni mga lalaking anak nila, ni mga lalaking kapatid nila, ni mga lalaking anak ng mga lalaking kapatid nila, ni mga lalaking anak ng mga babaing kapatid nila, ni mga [kapwa] babae nila, ni mga babaing minay-ari ng mga kanang kamay nila. Mangilag kayong magkasala kay Allāh; tunay na si Allāh laging sa bawat bagay ay Saksi.


56

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay pinarangalan Niya ang Kanyang Propeta sa Kanyang mga malalapit na mga anghel, at ganoon din ang Kanyang mga anghel ay pinupuri nila ang Propeta at nananalangin sila para sa kanya. O kayong mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at sumunod sa Kanyang Batas, pumuri rin kayo at manalangin para sa Sugo ng Allah, at magsagawa ng tunay na pagbati ng Salam (kapayapaan) bilang pagbati at pagdakila sa kanya.

Ang pamamaraan ng ganitong pagpupuri, pananalangin para sa Propeta ay naitala sa Sunnah sa iba’t ibang kalagayan at kaparaanan at kabilang rito; Al-la-hum-ma sal-li `a-la Muhammad wa `a-la a-li Muhammad ka-ma sal-lay-ta `a-la Ibrahim wa `a-la a-li Ibrahim in-na-ka ha-mi-dum ma-jid, Al-la-hum-ma ba-rik `a-la Muhammad wa `a-la a-li Muhammad kama ba-rak-ta `a-la Ibrahim wa `a-la a-li Ibrahim in-na-ka hamidum majid.

Ang pagkakasalin ng kahulugan: O Allah! Padalhan mo ng Salat (mga biyaya, mga karangalan at mga kagandahang-loob) si Muhammad at ang mga pamilya ni Muhammad, na tulad ng pagpadala Mo ng Salat kay Ibrahim at sa mga pamilya ni Ibrahim sapagkat Ikaw ay Hameedum Majeed: Hameed – Karapat-dapat sa lahat ng papuri na Ganap na Pinupuri sa Kanyang mga katangian at mga gawa sa lahat ng pagkakataon, na Majeed – Karapat-dapat sa lahat ng papuri na Ganap na Pinupuri sa Kanyang Kataas-Taasan at Karangalan sa lahat ng pagkakataon. O Allah! Padalhan mo ng mga biyaya si Muhammad at ang mga pamilya ni Muhammad, na tulad ng pagpapadala Mo kay Ibrahim at sa mga pamilya ni Ibrahim, sapagkat Ikaw ay Hameedum Majeed.

Salas/Taron: Katotohanan, ang Allah at ang Kanyang mga anghel ay naggawad ng salaat [o pagpapala] sa Propeta [Muhammad]. O kayong mga naniwala, inyong hingin [sa Allah na igawad] ang pagpapala sa kanya at hingin [sa Allah na igawad sa kanya] ang kapayapaan.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh at ang mga anghel Niya ay nagpapala sa Propeta. O mga sumampalataya dumalangin kayo ng pagpapala sa kanya at bumati kayo sa kanya ng isang pangangalaga.  


57

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا

ICDO: Katiyakan, yaong mga niyayamot nila ang Allah sa pamamagitan ng pagsagawa nila ng Shirk – pagsamba ng iba bukod sa Allah o pagtatambal sa pagsamba, o hindi kaya ay sa pagsagawa nila ng iba pang mga kasalanan, at ganoon din niyayamot nila ang Sugo ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga salita o hindi kaya ay sa mga gawa, inilayo sila ng Allah at itinaboy mula sa anumang kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at inihanda para sa kanila sa Kabilang-Buhay ang masidhing kaparusahan na siyang magpapahamak sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga umalipusta sa Allah at sa Kanyang Sugo – sila ay isinumpa ng Allah sa mundong ito at sa kabilang buhay, at inihanda para sa kanila ang isang kahiya-hiyang parusa.

Quranenc.com: Tunay na ang mga nananakit kay Allāh at sa Sugo Niya ay isinumpa sila ni Allāh sa Mundo at Kabilang-buhay. Naghanda Siya para sa kanila ng isang pagdurusang manghahamak.  


58

وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا

ICDO: At ganoon din, niyayamot nila ang mga mananampalatayang kalalakihan at kababaihan sa salita o sa gawa na wala naman silang nagawang kasalanan sa kanila, katiyakan, sinuman ang nakagawa nito ay nagkasala nang matinding pagsisinungaling at paninira at nakagawa sila ng malinaw na kasalanan na magiging dahilan ng pagpaparusa sa kanila sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: At yaong mga nagbibigay-pasakit sa mga naniniwalang lalaki at mga naniniwalang babae nang higit kaysa sa anumang kanilang pinagsumikapan, katiyakang sila ay nagpapasan [sa kanilang mga sarili] ng kasiraang-puri at hayag na kasalanan.

Quranenc.com: Ang mga nananakit sa mga lalaking mananampalataya at mga babaing mananampalataya dahil sa iba pa sa nakamit ng mga ito ay nagpasan nga sila ng isang paninirang-puri at isang kasalanang malinaw.  


59

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

ICDO: O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na kababaihan, at sa mga kababaihan na mga mananampalataya na takpan nila ang kanilang mga ulo at kanilang mga mukha hanggang sa bahagi na kanilang mga kasuotan; upang matakpan ang kanilang mga mukha, mga dibdib at mga ulo; ito ang pinakamalapit upang sila ay maiba sa pamamagitan ng pagtakip at pangangalaga, upang hindi nila mailagay sa kapahamakan ang kanilang mga sarili o hindi kaya ay sa pagkayamot. At ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal na pinatatawad Niya kayo sa anuman na dati ninyong nagawa at kinaawaan kayo sa paglilinaw sa inyo ng ipinahintulot at ipinagbawal.

Salas/Taron: O Propeta, sabihin mo sa iyong mga asawa at sa iyong mga anak na babae at sa mga babae(13) ng mga naniniwala na kanilang ibaba ang kanilang takip sa kanilang mga sarili [ang bahagi] ng kanilang panlabas na kasuutan. Iyan ay higit na mabuti upang sila ay makilala [bilang marangal na babae] at sila ay hindi alipustain. At ang Allah ay Lagi nang Mapagpatawad, Maawain.

(13) Sa “kababaihan” ng mga naniniwala – ang tinutukoy na kababaihan dito ay ang mga babae [na asawa, kapatid, kamag-anak o kasama] ng mga Muslim.

Quranenc.com: O Propeta, sabihin mo sa mga maybahay mo, mga babaing anak mo, at mga kababaihan ng mga mananampalataya na maglagay sila sa ibabaw nila ng bahagi ng mga balabal nila. Iyon ay higit na angkop na makilala sila para hindi sila pinsalain. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


60

۞لَّئِن لَّمۡ يَنتَهِ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡمُرۡجِفُونَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ لَنُغۡرِيَنَّكَ بِهِمۡ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلٗا

ICDO: Kapag hindi tumigil ang mga yaong mapagkunwari na kinikimkim nila ang pagtanggi at inilalantad nila ang paniniwala at may mga pag-aalinlangan sa kanilang mga puso, at ang mga yaong nagkakalat ng kasinungalingan at maling balita sa siyudad ng Sugo ng Allah – Madinah – mula sa kanilang pagiging masama at pamiminsala, ay gagapiin Namin sila, pagkatapos ay hindi na sila magkakaroon ng kakayahan na manatili nang matagal na kasama mo bilang iyong kapitbahay.

Salas/Taron: Kung ang mga mapagkunwari, at yaong ang mga puso ay may sakit [ng pagnanasa] at yaong mga nagkakalat ng mga masamang balita sa [mga mamamayan ng] Madinah ay hindi magsitigil, katiyakan na ikaw ay Aming uudyukan laban sa kanila; pagkaraan sila ay hindi mananatili roon bilang iyong mga kapitbahay maliban para sa sandali lamang.

Quranenc.com: Talagang kung hindi tumigil ang mga mapagpaimbabaw, at ang mga sa mga puso nila ay may karamdaman, at ang mga tagapagkalat ng sabi-sabi sa Madīnah ay talagang mag-uudyok nga Kami sa iyo laban sa kanila, pagkatapos ay hindi sila makikipagkapit-bahay sa iyo roon maliban sa kakaunti.


61

مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا

ICDO: Na sila ay ipagtatabuyan mula sa Awa ng Allah, at kung saanman sila matagpuan na lugar ay bihagin at patayin sila hanggat sa sila ay nananatili sa kanilang pagkukunwari at pagkalat ng mga paninira sa pagitan ng mga Muslim upang sirain at ipahamak sila.

Salas/Taron: [Sila ay] isinumpa saanman sila matagpuan, [sila ay nararapat na] dinarakip, at pinapatay nang lubusang pagpatay.

Quranenc.com: Mga isinumpa saan man sila nasumpungan, dadaklutin sila at pagpapatayin sila ng isang pagpapatay.


62

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا

ICDO: Ito ang pamamaraan ng Allah at ang Kanyang pakikitungo sa mga mapagkunwari na mga naunang tao na sila ay binibihag at pinapatay kahit saanman sila naroroon, at hindi ka na makatatagpo ng anumang pagbabago, O Muhammad (ﷺ), sa batas ng Allah.

Salas/Taron: [Ito ang] itinatag na kaparaanan ng Allah sa mga [mapagkunwari sa kanilang mga Propeta] noong una [pa]; at wala kayong matatagpuang pagbabago sa kaparaanan ng Allah.

Quranenc.com: [Ito ay] bilang kalakaran ni Allāh sa mga yumao mula noon pa at hindi ka makatatagpo para sa kalakaran ni Allāh ng isang pagpapalit.


63

يَسۡـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ ٱللَّهِۚ وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

ICDO: Tinatanong ka ng mga tao, O Muhammad (ﷺ), patungkol sa pagkagunaw ng daigdig bilang pag-iinsulto at pagpapasinungaling, sabihin mo sa kanila: Katiyakan, ang kaalaman hinggil sa pagkagunaw ng daigdig ay nasa Allah lamang. Ano ba ang alam mo, O Muhammad (ﷺ), hinggil sa bagay na ito kung ito ba ay malapit nang mangyari? At ang lahat ng tiyak na darating ay katiyakang malapit na!

Salas/Taron: Ang mga tao ay nagtatanong sa iyo tungkol sa [takdang] Oras. Sabihin mo: “Ang kaalaman nito ay tanging nasa Allah lamang. Ano ba ang iyong kamalayan [hinggil dito]? Baka sakaling ang Oras ay nalalapit na.”

Quranenc.com: Nagtatanong sa iyo ang mga tao tungkol sa Huling Sandali. Sabihin mo: “Tanging ang kaalaman doon ay nasa ganang kay Allāh.” Ano ang magpapabatid sa iyo na harinawa ang Huling Sandali ay nagiging malapit na?


64

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay inilayo Niya sa Kanyang Awa rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ang mga walang pananampalataya, at inihanda Niya para sa kanila ang Apoy na matindi ang init sa pagkakalagablab nito,

Salas/Taron: Katotohanan, isinumpa ng Allah ang mga di-naniniwala, at inihanda para sa kanila ang lagablab [ng Apoy].

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay isinumpa ang mga tagatangging sumasampalataya at naghanda para sa kanila ng isang Liyab.


65

خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا

ICDO: Na manatili sila roon magpasawalang-hanggan, at hindi na sila makatatagpo pa roon ng sinumang masasandalan at magtatanggol sa kanila,at hindi na rin sila makatatagpo ng tutulong sa kanila, upang sila ay ilabas sa Impiyerno.

Salas/Taron: [Sila ay] mamamalagi roon nang walang hanggan, sila ay walang matatagpuang tagapangalaga, o isang makatutulong.

Quranenc.com: Bilang mga mananatili roon magpakailanman, hindi sila makatatagpo ng isang tagapagtangkilik ni isang tagapag-adya.


66

يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠

ICDO: Sa Araw na pagbabaling-balingin ang mga mukha ng mga walang pananampalataya sa Impiyernong-Apoy at kanilang sasabihin bilang pagsisisi at kalituhan: Sana ay sinunod namin ang Allah at sinunod namin ang Kanyang Sugo sa daigdig, upang kami ay maging kabilang sa mga makapapasok sa Al-Jannah (Hardin).

Salas/Taron: Sa Araw [na iyon] ang kanilang mga mukha ay pipihitin [o ibabaling] sa Apoy, sila ay magsasabi: “Sana kami ay sumunod sa Allah at sumunod sa Sugo [kay Muhammad].”

Quranenc.com: Sa Araw na itataob ang mga mukha nila sa apoy ay magsasabi sila: “O kung sana kami ay tumalima kay Allāh at tumalima sa Sugo.”


67

وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠

ICDO: At sasabihin ng mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay: O aming Rabb na Tagapaglikha! Katiyakan, sinunod namin ang aming mga pinuno sa pagkaligaw at ang mga nakatataas mula sa amin sa pagsamba ng iba, na kung kaya, inilihis nila kami mula sa Daan ng Gabay at Paniniwala.

Salas/Taron: At sila ay magsasabing: “Aming Panginoon, katotohanan, kami ay sumunod sa aming mga pinuno at sa aming mga matataas na pinuno, at sila ang umakay sa amin sa pagkaligaw sa [matuwid na] landas.

Quranenc.com: Magsasabi sila: “O Panginoon namin, tunay na kami ay tumalima sa mga pinapanginoon namin at mga malaking tao sa amin ngunit nagpaligaw sila sa amin ng landas.


68

رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنٗا كَبِيرٗا

ICDO: O aming Rabb na Tagapaglikha! Parusahan Mo sila nang doble sa parusa na ipinaparusa Mo sa amin, at isumpa Mo sila at ilayo Mo sila mula sa Iyong Awa nang matinding pagkakalayo.

Narito sa talatang ito ang patunay na ang pagsunod sa iba bukod sa Allah ay nangangahulugan ng paglabag sa Kanyang kautusan at sa kautusan ng Kanyang Sugo, na siyang tunay na dahilan ng pagkapoot at parusa ng Allah, na kung kaya, ang sumunod at saka ang yaong sinunod ay magkasama sa parusa, na kung kaya, mag-ingat ka bilang isang Muslim sa pagsunud-sunod.

Salas/Taron: “Aming Panginoon, bigyan Mo po sila [yaong mga umakay sa amin sa pagkaligaw] ng ibayong parusa at sila ay sumpain nang matinding sumpa.”

Quranenc.com: O Panginoon namin, magbigay Ka sa kanila ng dalawang ibayo mula sa pagdurusa at sumumpa Ka sa kanila ng isang sumpang malaki.”


69

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوۡاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهٗا

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah, sundin ninyo ang Kanyang Sugo at huwag yamutin ang Sugo ng Allah sa salita man o sa gawa, at huwag ninyong gayahin ang ginawa na pagyamot ng mga tao sa Propeta ng Allah na si Mousa at iniligtas siya ng Allah at nilinis mula sa anuman na kanilang sinabi na paninira at pagsisinungaling, at dakila ang kanyang antas sa Allah at ang kanyang katayuan.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, huwag ninyong tularan yaong mga nangalipusta kay Moises, pagkaraang siya ay pinawalang-sala ng Allah sa anumang kanilang sinabi [o ipinaratang], at siya ay marangal sa [paningin ng] Allah.

Quranenc.com: O mga sumampalataya, huwag kayong maging gaya ng mga nananakit kay Moises, ngunit nagpawalang-kapintasan sa kanya si Allāh laban sa sinabi nila. Siya noon sa ganang kay Allāh ay pinarangalan.


70

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا

ICDO: O kayong mga naniwala sa Allah, sundin ninyo ang Kanyang Sugo at matakot kayo sa Allah sa pamamagitan ng di-paglabag sa Kanya, dahil kapag ito ay inyong ginawa ay magiging karapat-dapat kayo sa parusa, at magsalita kayo sa lahat ng inyong kalagayan at situwasyon nang matuwid na pananalita na walang anumang pagsisinungaling at kamalian.

Salas/Taron: O kayong mga naniwala, inyong katakutan ang Allah, at magsalita kayo [tuwina] ng mga salitang makatuwiran [o makatarungan].

Quranenc.com: O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala kay Allāh at magsabi kayo ng isang sinasabing tama,


71

يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا

ICDO: Kapag kayo ay natakot sa Allah at naging tapat sa inyong pananalita ay itutuwid ng Allah para sa inyo ang inyong gawain, at patatawarin ang inyong mga kasalanan. At ang sinumang susunod sa Allah at sa Kanyang Sugo sa anuman na Kanyang pag-uutos at pagbabawal ay katiyakang magkakamit siya ng dakilang parangal dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: [Upang sa gayon ay] Kanyang itutuwid para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At sinuman ang sumunod sa Allah at sa Kanyang Sugo, katiyakang natamo niya ang isang dakilang tagumpay.

Quranenc.com: magsasaayos Siya para sa inyo ng mga gawain ninyo at magpapatatawad Siya para sa inyo sa mga pagkakasala ninyo. Ang sinumang tumatalima kay Allāh at sa Sugo Niya ay nagtamo nga siya ng isang pagkatamong sukdulan.


72

إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا

ICDO: Katiyakan, inialok Namin ang Amanah – na ito ay pananagutan na ipinagkatiwala ng Allah sa mga may hustong gulang at talino, ang pagsagawa ng ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal – sa mga kalangitan, sa kalupaan at kabundukan, subalit tinanggihan nila itong pasanin at natakot sila na baka hindi nila ito maisagawa. Subalit tinanggap at pinasan ng tao ang pananagutan na ito at ito ay kanyang sinunod kahit na siya pa ay mahina, dahil walang pag-aalinlangan, matindi siya sa pang-aapi sa kanyang sarili at kamangmangan.

Salas/Taron: Katotohanan, Aming inalok ang Amanah(14) [tiwala o pananagutan] sa mga kalangitan at sa kalupaan, at sa mga bundok, nguni’t sila ay tumangging pasanin ito at kinatakutan ito nguni’t ang tao [ay nangakong] ito ay kanyang papasanin. Katotohanan, siya [tao] ay mapaggawa ng kamalian at mangmang.(15)

(14) Amanah – ito ay nauukol sa pagtanggap ng mga pananagutan, tungkulin at ganap na pagtalima o pagsunod sa Allah. Ang pasaning ito ay hindi tinanggap ng mga kalangitan, ng kalupaan at ng mga bundok nang ito ay inialok sa kanila.

(15) Pinagnasaan ang mga gantimpala habang nakakalimot sa parusa nang dahil sa kanyang kawalang pagpapahalaga sa pangakong tuparin ang kautusan.

Quranenc.com: Tunay na Kami ay nag-alok ng tiwala sa mga langit, lupa, at mga bundok, ngunit tumanggi ang mga ito na pumasan nito at nahintakutan dito, at pumasan naman nito ang tao; tunay na siya ay naging napakamapaglabag sa katarungan, napakamangmang.


73

لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمَۢا

ICDO: (At pinasan ng tao ang ipinagkatiwalang ito) upang parusahan ng Allah ang mga mapagkunwari na mga kalalakihan at mga kababaihan na inilalantad nila ang pagiging Muslim bilang pakitang-tao at inililihim nila ang pagtanggi sa Allah, at ang mga kalalakihan at mga kababaihan na mga nagtambal ng iba sa kanilang pagsamba sa Allah, at patatawarin ng Allah ang mga kalalakihan at mga kababaihan na mga mananampalataya sa pamamagitan ng paglihim sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila parurusahan pa. At ang Allah ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa mga nagsisi mula sa Kanyang mga alipin, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: [Ito nga ay], upang parusahan ng Allah ang mga mapagkunwaring lalaki at mga mapagkunwaring babae, ang mga lalaking nagtatambal at mga babaing nagtatambal. At upang tanggapin ng Allah ang pagsisisi mula sa mga naniniwalang lalaki at mga naniniwalang babae. At ang Allah ay Lagi nang Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: [Ito ay] upang magparusa si Allāh sa mga lalaking mapagpaimbabaw at mga babaing mapagpaimbabaw, at mga lalaking tagatambal at mga babaing tagatambal, at upang tumanggap si Allāh ng pagbabalik-loob sa mga lalaking mananampalataya at mga babaing mananampalataya. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.