Surah 32: As-Sajdah

السجدة
ANG PAGPAPATIRAPA

Bahagi: 21 – Kabanata: 32 – Talata: 30
Ayos ng pagkapahayag: 75
Makki Surah (maliban sa Ayah 16-20)
Pagsasatitik at Awdyo: As-Sajdah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

الٓمٓ

ICDO:  Alif-Lam-Mĩm. Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Alif, Lam, Mim.

Quranenc.com: Alif. Lām. Mīm.


2

تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Itong Dakilang Quran na dala-dala ni Propeta Muhammad (ﷺ) na walang pag-aalinlangan sa niloloob nito, ay ibinaba mula sa Allah na Siyang Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang.

Salas/Taron: [Ito ang] Kapayahagan ng Aklat [ang Qur’an], walang alinlangan na ito ay nagmula sa Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com:  Ang pagbababa ng Aklat ay walang alinlangan hinggil dito mula sa Panginoon ng mga nilalang.


3

أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۚ بَلۡ هُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوۡمٗا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٖ مِّن قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ

ICDO: O sinasabi ba ng mga walang pananampalataya: Inimbento ni Muhammad (ﷺ) ang Quran? Sila ay nagsinungaling, hindi ang kanilang pag-aakala ang siyang katotohanan, kundi ito ay walang pag-aalinlangang ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), mula sa iyong Rabb na Tagapaglikha; upang mabalaan mo sa pamamagitan nito ang mga tao na hindi dumating sa kanila ang babala bago ang pagkakapadala sa iyo, upang sila ay magabayan at mabatid nila ang katotohanan,

pagkatapos ay paniwalaan nila at ito ang una nilang pagtuunan ng pansin at maniwala sila sa iyo.

Salas/Taron: O sila ba ay nagsasabing: “Ito ay kanyang nilubid [o kinatha lamang]?” Nguni’t, ito ay katotohanang nagmula sa iyong Panginoon, upang ikaw [O Muhammad] ay magbigay ng babala sa mga mamamayan na walang tagapagbabalang dumating sa kanila na nauna sa iyo upang sakali sila ay mapatnubayan.

Quranenc.com:  O nagsasabi ba sila na ginawa-gawa niya ito? Bagkus ito ay ang katotohanan mula sa Panginoon mo upang magbabala ka sa mga taong hindi napuntahan ng anumang tagapagbabala noong wala ka pa nang sa gayon sila ay mapapatnubayan.


4

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا شَفِيعٍۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

ICDO: Ang Allah na Siyang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, gayundin ang anuman na nasa pagitan nitong dalawa sa loob ng anim na araw batay sa Hikmah (o karunungan) na Siya lamang ang Ganap na Nakaaalam dahil kung Kanyang nanaisin ay kaya Niyang likhain ito sa pamamagitan lamang ng salitang pag-aatas na kun – mangyari at ito ay kaagad na mangyayari. Pagkatapos Siya ay nag-Istawa – pumaibabaw sa Kanyang `Arsh (na isinaling Trono) na angkop sa Kanyang Kadakilaan, na hindi maaaring tanungin ang pagiging paano nito(54) at hindi rin maaaring itulad ito sa pagtaas ng Kanyang mga nilikha.

Na wala kayong sinuman, O kayong mga tao, bukod sa Kanya bilang Tagapangasiwa o Tagapamagitan; upang maligtas kayo sa Kanyang kaparusahan, kung gayon, hindi ba kayo tatanggap ng paalaala, O kayong mga tao, upang Siya ay Bukod-Tangi na masamba lamang ninyo, na maging taos-puso ang inyong pagsamba sa Kanya?

(54) Na hindi maaaring tanungin kung paano Niya ito ginawa, walang paghahambing o pagtutulad sa Kanyang mga nilikha kundi ito ay batay lamang sa Kanyang Kamaharlikaan.

Salas/Taron: Ang Allah ang Siyang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan, at sa anumang nasa pagitan ng mga ito sa loob ng anim na araw; pagkaraan, Siya ay pumaitaas [Istawa] sa Kanyang Trono. Kayo ay wala kahit isa mang tagapangalaga o tagapamagitan bukod sa Kanya. Hindi ba kayo, kung gayon, makaaalala?

Quranenc.com:  Si Allāh ay ang lumikha ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito sa anim na araw, pagkatapos ay lumuklok Siya sa Trono. Walang ukol sa inyo bukod pa sa Kanya na anumang katangkilik ni tagapamagitan. Kaya hindi pa ba kayo magsasaalaala?


5

يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٖ مِّمَّا تَعُدُّونَ

ICDO: Pinangangasiwaan ng Allah ang Kanyang mga nilikha mula sa kalangitan tungo sa kalupaan, pagkatapos mula sa kalupaan ay muling aakyat ang mga ito sa Kanya, sa araw na ang haba nito ay katumbas ng isang libong taon sa inyong mga araw na binibilang dito sa daigdig.

Salas/Taron: Kanyang isinasaayos ang [bawa’t] pangyayari mula sa kalangitan tungo sa kalupaan; pagkaraan, ito [ang pangyayari] ay aakyat patungo sa Kanya, sa isang Araw, na ang sukat [o layo nito] ay isang libong taon ng inyong pagbibilang.

Quranenc.com: Nangangasiwa Siya sa usapin mula sa langit patungo sa lupa, pagkatapos ay pumapanHik iyon sa Kanya sa isang araw na ang sukat nito ay isang libong taon mula sa binibilang ninyo.


6

ذَٰلِكَ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: Siya na Tagapaglikha na Tagapangasiwa sa lahat ng bagay hinggil sa Kanyang mga nilikha ay batid Niya ang anumang di-nakikita ng mga mata mula sa mga kinikimkim ng mga dibdib at itinatago ng mga kalooban, at batid din Niya ang anumang nakikita ng mga mata, at Siya ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya.

Salas/Taron: Iyan ang Maalam ng di-nakikitang [mga pangyayari o bagay] at nasasaksihan,(1) [Siya] ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

(1) Shahaadah [nasasaksihan] – ang karaniwang kataga na ginamit sa ibang pagsalin nito ay simpleng nakikita. Nguni’t ang iba naman ay ipinaliwanag nang ganito. Ang Shahaadah ay ang anumang kasalukuyan, hayag, lantad, nasasaksihan, natutunghayan at nalalaman ng tao. Ang kaalaman ng Allah ay kinabibilangan ng lahat ng bagay at lahat ng nagaganap o nangyayari kahit paano man ito lumilitaw sa paningin ng tao. [Sahih International]

Quranenc.com: Iyon ay ang Nakaaalam sa Lingid at Nasasaksihan, ang Makapangyarihan, ang Maawain,


7

ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ

ICDO: Ang Allah ay Siyang nagsagawa sa ganap na kaayusan ng lahat ng bagay, at sinimulan Niya ang paglikha sa tao na ito ay si Adam mula sa luwad.

Salas/Taron: [Siya] na ginawang ganap ang lahat ng bagay na Kanyang nilikha at [Siya ang] nagpasimula ng paglikha sa tao mula sa luad [o putik].

Quranenc.com: na nagpaganda sa bawat bagay na nilikha Niya. Nagsimula Siya sa paglikha sa tao mula sa putik.


8

ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ

ICDO: Pagkatapos ay ginawa Niya na dumami ang lahi ni Adam mula sa punla na mahina na kakaunti na walang halaga.

Salas/Taron: Pagkaraan, Kanyang nilikha ang mga supling nito [ng tao] mula sa hinangong hamak na tubig [lamang].

Quranenc.com: Pagkatapos ay gumawa Siya sa mga inapo nito mula sa isang hinango mula sa isang tubig na hamak.


9

ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَۚ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ

ICDO: Pagkatapos ay hinugis Niya sa ganap na kaanyuan ang pagkalikha sa tao at binukod-tangi Niya at pinaganda Niya ang paglikha nito, pagkatapos ay inihinga Niya ang Kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapadala sa anghel para sa kanya, upang ihinga ang kaluluwa sa sanggol; at pinagkalooban Niya kayo, O kayong mga tao, bilang biyaya ng pandinig, paningin, upang malaman ninyo ang pagkakaiba sa isa’t isa ng mga tinig at kulay, iba’t ibang mga bagay at mga tao, at gayundin ang biyaya ng kaisipan upang mabatid ang pagkakaiba ng mabuti sa masama, nakabubuti at saka nakasisira subalit kakaunti sa inyo ang tumatanaw ng utang na loob sa anumang ibiniyaya sa inyo.

Salas/Taron: Pagkaraan, siya [ang tao] ay Kanyang hinubog at siya ay [Kanyang] hiningahan mula sa Kanyang [nilikhang] kaluluwa,(2) at ginawa para sa inyo ang pandinig, at paningin at puso [o isip]; [subali’t] napakaliit ng inyong [isinusukling] pasasalamat.

(2) Ang mga sangkap ng buhay.

Quranenc.com: Pagkatapos ay humubog Siya rito at umihip Siya rito mula sa espiritu Niya. Gumawa Siya para sa inyo ng pandinig, mga paningin, at mga puso. Anong kaunti ang ipinagpapasalamat ninyo!


10

وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلۡنَا فِي ٱلۡأَرۡضِ أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدِۭۚ بَلۡ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمۡ كَٰفِرُونَ

ICDO: At sinabi ng mga di-naniniwala sa Allah at pinasinungalingan ang Pagkabuhay na Mag-uli: Kapag ang ating mga laman, mga buto ay magiging alikabok na sa kalupaan ay bubuhayin pa ba tayong muli bilang panibagong nilikha? Iniisip nila na ito ay malayong mangyari at wala silang hangarin na marating ang katotohanan, kundi hangad nila ay pagiging masama at pagmamatigas; dahil sila ay hindi naniniwala sa kanilang pagkikipagtagpo sa kanilang Rabb na Tagapaglikha sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi:”Kapag kami ba ay naglaho [at naghalo ang aming katawan] sa lupa, kami ba ay [lilikhaing muli bilang] bagong nilikha?” Subali’t, sila ay hindi naniniwala sa [Araw ng] Pakikipagharap sa kanilang Panginoon,

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Kapag ba naligaw kami sa lupa, tunay bang kami ay talagang nasa isang paglikhang bago?” Bagkus sila, sa pakikipagkita sa Panginoon nila, ay mga tagatangging sumampalataya.


11

۞قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga walang pananampalataya: Ang anghel ng kamatayan ang itinalaga para sa inyong kamatayan at kukunin niya ang inyong kaluluwa kapag natapos na ang inyong buhay, kailanman ay hindi ito maiaantala ng kahit na isang segundo. Pagkatapos kayo ay ibabalik sa inyong Rabb na Tagapaglikha upang kayo ay papanagutin sa lahat ng inyong ginawa, kung mabuti ay mabuti rin ang itutumbas at kung masama ay masama rin.

Salas/Taron: Sabihin: “Kayo ay kukunin ng anghel ng kamatayan, na itinalagang mangangasiwa sa inyo. Pagkaraan, kayo ay ibabalik sa inyong Panginoon.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kukunin kayo ng anghel ng kamatayan na itinalaga sa inyo, pagkatapos sa Panginoon ninyo panunumbalikin kayo.”


12

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلۡمُجۡرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ رَبَّنَآ أَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا فَٱرۡجِعۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

ICDO: At kung makikita mo lamang ang mga masasama na di-naniwala sa Muling Pagkabuhay na katiyakang iyuyuko nila ang kanilang mga ulo roon sa harapan ng kanilang Rabb na Tagapaglikha na hiyang-hiya, nagmamakaawa, at hamak na hamak, na kanilang sasabihin: O aming Rabb na Tagapaglikha! Nakita na namin ang aming kasamaan ngayon at narinig namin mula sa Iyo ang pagpapatunay sa ipinag-utos sa amin ng Iyong mga Sugo sa daigdig, katiyakan, nagsisisi na kami at nagbabalik-loob sa Iyo, na kung kaya, ibalik mo kami sa daigdig upang magawa namin ang pagsunod sa Iyo, dahil katiyakang nasiguro na namin ngayon ang anumang hindi namin pinaniwalaan sa daigdig hinggil sa Iyong Kaisahan, at katiyakan, na Ikaw ay bubuhayin Mo na mag-uli ang mga nasa libingan. At kung makikita mo lamang ang lahat ng ito ay walang pag-aalinlangang masasaksihan mo ang matinding pangyayari.

Salas/Taron: At kung iyong makikita ang mga mapaggawa ng kabuktutan kapag ang kanilang mga ulo ay nangagbitin sa harap ng kanilang Panginoon [at sila ay nagsasabing], “Aming Panginoon, aming natunghayan na at [aming] narinig na [ang katotohanan ng Islam], kaya kami po ay ibalik muli [sa mundo]; kami ay gagawa ng mga gawaing matuwid. Katotohanan, kami [ngayon] ay mayroon ng katiyakan [sa pananampalataya].”

Quranenc.com: Kung sakaling nakikita mo kapag ang mga salarin ay mga nakatungo ang mga ulo nila sa harap ng Panginoon nila, [na nagsasabi]: “Panginoon namin, nakakita kami at nakarinig kami. Kaya magpanumbalik Ka sa amin, gagawa kami ng maayos. Tunay na kami ay mga nakatitiyak.”


13

وَلَوۡ شِئۡنَا لَأٓتَيۡنَا كُلَّ نَفۡسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ مِنِّي لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ

ICDO: At kung nanaisin Namin ay ipagkakaloob Namin sa bawat tao ang gabay at patnubay sa paniniwala, subalit nakatakda na ang Salita mula sa Akin at nakatakda na, na pupunuin Ko ang Impiyernong-Apoy mula sa mga di-naniniwala at lumalabag mula sa mga jinn at mga tao; dahil mas pinili nila ang pagkaligaw kaysa sa patnubay.

Salas/Taron: At kung Aming naisin, Aming maipagkakaloob sa bawa’t kaluluwa ang patnubay nito, subali’t ang salita [o takdang parusa] mula sa Akin ay naipatupad na, [na] Aking pupunuin ang Impiyerno ng mga jinn at tao, nang magkakasama.

Quranenc.com: Kung sakaling niloob Namin ay talaga sanang nagbigay Kami sa bawat tao ng patnubay niya, subalit magkakatotoo ang sabi mula sa Akin: “Talagang magpupuno nga Ako sa Impiyerno ng mga jinn at mga tao nang sama-sama.


14

فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَآ إِنَّا نَسِينَٰكُمۡۖ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡخُلۡدِ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Sasabihin sa kanila na mga walang pananampalataya habang sila ay papasok sa Impiyerno: Lasapin na ninyo ang parusa sa Impiyerno; dahil sa inyong pagbalewala sa Pagkabuhay na Mag-uli at pagkalulong sa sarap ng buhay sa daigdig, at pababayaan Namin kayo ngayon sa parusa, na kung kaya, lasapin ninyo ang parusa sa Impiyernong-Apoy na walang katapusan; dahil sa ginawa ninyo sa daigdig na di-paniniwala sa Allah at paglabag sa Kanyang kagustuhan.

Salas/Taron: Kaya, inyong lasapin [ang parusa ng Apoy] sapagka’t inyong kinalimutan ang pakikipagharap na ito – ang inyong araw. Katotohanan, kayo ay Aming kalilimutan; kaya inyong lasapin ang walang katapusang [parusa] nang dahil sa anumang lagi ninyong ginagawa.(3)

(3) Sa ibang pagpapaliwanag, ang salitang kinalimutan ay pinalitan ng di-pinahalagahan… “Sapagka’t inyong di-pinahalagahan ang pakikipagtipan na ito, ang inyong Araw, katiyakan, kayo ay Amin ding di-pahalalagahan…”

Quranenc.com: Kaya lumasap kayo [ng pagdurusa] dahil lumimot kayo sa pakikipagkita sa Araw ninyong ito. Tunay na Kami ay lilimot sa inyo. Lumasap kayo ng pagdurusa ng kawalang-hanggan dahil sa dati ninyong ginagawa.


15

إِنَّمَا يُؤۡمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ وَسَبَّحُواْ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ۩

ICDO: Ang naniniwala lamang sa mga talata ng Dakilang Quran at ito ay isinasapamuhay ay ang mga yaong kapag pinaalalahanan hinggil dito at binigkas ito sa kanila, ay nagpapatirapa sila sa kanilang Rabb na Tagapaglikha bilang mga may takot at sumusunod sa Kanya, na kung kaya, purihin ninyo ang Allah sa inyong pagpapatirapa, at sila ay hindi nagmamataas sa pagpapatirapa at pagpuri, ganoon din sa pagsamba nang bukod-tangi sa Allah na walang katambal.

Salas/Taron: Ang mga naniniwala lamang sa Aming mga ayaat [kapahayagan], na kapag sila ay pinaalalahanan sa pamamagitan ng mga ito, ay napapasubsob sa pagpapatirapa, at lumuluwalhati ng mga papuri sa kanilang Panginoon, at sila ay hindi mapagmalaki.

Quranenc.com: Sumasampalataya lamang sa mga talata Namin ang mga kapag pinaalalahanan sa mga ito ay sumusubsob na mga nakapatirapa at nagluluwalhati kalakip ng papuri sa Panginoon nila habang sila ay hindi nagmamalaki.


16

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

ICDO: At ang mga yaong naniwala sa mga talata ng Allah ay ibinabangon nila ang kanilang mga sarili mula sa kanilang higaan sa pagtulog para magsagawa ng Salah bilang Tahajjud* na dasal sa gabi alang-alang sa kanilang Rabb na Tagapaglikha, at nananalangin sila sa Kanya na may pagkatakot mula sa parusa at pag-aasam ng gantimpala, at mula sa kabuhayan na ipinagkaloob sa kanila ay gumagasta sila bilang pagsunod sa Allah at sa Kanyang Daan.

*Tahajjud: Isang uri ng Salah na hindi obligado na isinasagawa pagkatapos ng Salatul `Isha` hanggang bago mag-Salatul Fajr.Bagamat hindi ito obligado sa mga Muslim subalit marami itong maidudulot na kabutihan na pang-espirituwal at pangkatawan.

Salas/Taron: Sabihin: Ang kanilang mga tagilirang bahagi [o sila ay bumabangon] mula sa [kanilang] mga higaan, sila ay nagsusumamo sa kanilang Panginoon nang may [mapitagang] takot at pag-asam, at mula sa anumang [panustos na] Aming ipinagkaloob sa kanila, sila ay gumugugol [sa mga mabubuting kawanggawa].

Quranenc.com: Humihiwalay ang mga tagiliran nila sa mga hinihigaan habang dumadalangin sila sa Panginoon nila dala ng pangamba at paghahangad. Mula sa itinustos Namin sa kanila ay gumugugol sila.


17

فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: At walang sinumang tao ang nakababatid kung ano ang itinagong lihim para sa kanila na mga mananampalataya na pinakamatinding kaligayahan na kalugud-lugod sa mga mata; bilang gantimpala sa kanilang mga mabubuting gawa.

Salas/Taron: Walang kaluluwa [o tao] ang nakaaalam kung anong kasiyahan ang ikinubli sa kanilang mga paningin bilang kabarayan nang dahil sa anumang kanilang lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: Kaya hindi nalalaman ng isang kaluluwa ang ikinubli para sa kanila na kasiyahan ng mga mata bilang ganti sa anumang dati nilang ginagawa.


18

أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ

ICDO: Na kung kaya, siya ba na sumunod sa Allah at sa Kanyang Sugo na naniniwala sa Kanyang pangako at babala, ay magiging katulad ba lamang sila ng sinumang hindi naniwala sa Allah, sa Kanyang mga Sugo at hindi naniwala sa Muling Pagkabuhay? Walang pag-aalinlangan, hindi magkaparehas ang dalawang ito sa paningin ng Allah.

Salas/Taron: Kaya, ang isa bang [tapat na] naniniwala [sa Kaisahan ng Allah] ay katulad ng isang suwail? Sila ay hindi magkatulad.

Quranenc.com: Kaya ba ang sinumang naging isang mananampalataya ay gaya ng sinumang naging isang suwail? Hindi sila nagkakapantay?


19

أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ جَنَّـٰتُ ٱلۡمَأۡوَىٰ نُزُلَۢا بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: Subalit ang para sa mga yaong naniwala sa Allah at isinagawa ang anumang ipinag-utos sa kanila, ang para sa kanila bilang gantimpala ay Al-Jannat (mga Hardin) na kung saan doon sila ay maninirahan at mananatili sila sa kaligayahan na yaon bilang pag-iistima sa kanila, dahil sa kanilang kinagawian na pagsunod dito sa daigdig.

Salas/Taron: At yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, para sa kanila ay mga hardin ng kanlungan bilang tirahan nang dahil sa anumang [kabutihang] kanilang lagi nang ginagawa.

Quranenc.com: Tungkol naman sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, ukol sa kanila ay mga hardin ng kanlungan bilang tuluyan dahil sa dati nilang ginagawa.


20

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمۡ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

ICDO: At para sa mga yaong naghimagsik sa pagsunod sa Allah at gumawa ng paglabag sa Kanya, ang kanilang tahanan ay Impiyernong-Apoy, sa tuwing sila ay magnanais na lumabas doon ay ibabalik silang muli roon, at sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Lasapin ninyo ang parusa ng Impiyernong-Apoy na kung saan noon ay hindi ninyo pinaniwalaan sa daigdig.

Salas/Taron: Nguni’t yaong mga suwail, ang kanilang kanlungan ay ang Apoy, tuwing sila ay magtatangkang lumabas [upang tumakas] mula rito, sila ay dinadalang pabalik dito, habang sila ay sinasabihang: “Lasapin ninyo ang parusa ng Apoy na siya ninyong lagi nang itinatakwil.”

Quranenc.com: Tungkol naman sa mga nagpakasuwail, ang kanlungan nila ay ang Apoy. Sa tuwing nagnais sila na lumabas mula roon ay ibinabalik sila roon at sasabihin sa kanila: “Lasapin ninyo ang pagdurusa sa Apoy, na dati kayong nagpapasinungaling hinggil dito.”


21

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَدۡنَىٰ دُونَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَكۡبَرِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ

ICDO: At katiyakan, ipatitikim Namin sa kanila na mga masasama na mga walang pananampalataya ang may kagaanan na parusa rito sa daigdig na tulad ng mga sakuna, mga kalamidad bago ang masidhing kaparusahan sa Kabilang-Buhay na kung saan parurusahan sila roon sa Impiyernong-Apoy; na baka sakaling sila ay magbalik sa katinuan at pagsisihan ang kanilang mga nagawang kasalanan.

Salas/Taron: At katiyakan, sila ay Aming palalasapin mula sa malapit na parusa [sa mundong ito] bago pa ang pinakamalaking parusa [sa Kabilang Buhay] upang sakali sila ay magsibalik [sa pagsisisi].

Quranenc.com: Talagang magpapalasap nga Kami sa kanila ng pinakamalapit na pagdurusa bukod pa sa pinakamalaking pagdurusa, nang sa gayon sila ay manunumbalik.


22

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

ICDO: Mayroon pa bang pinakamatindi ang kanyang kasamaan, sa (harapan ng) kanyang Rabb na Tagapaglikha kaysa sa isa na kapag pinaaalahanan sa mga palatandaan ng Allah ay tinatalikuran niya ang lahat ng ito na hindi inuunawa ang mga pagpapayo, sa halip ay nagmataas siya? Katiyakan, Kami ang magbibigay ng sapat na kabayaran sa mga masasama na tinalikuran ang mga talata ng Allah at Kanyang mga katibayan at hindi ito pinahalagahan.

Salas/Taron: At sino ba ang mapaggawa ng kamalian nang higit kaysa sa isang pinaalalahanan sa mga ayaat [babala at aral] ng kanyang Panginoon, [nguni’t] pagkaraan ay lumayo mula rito? Katiyakan Aming ilalapat ang [kaukulang] parusa sa mga mapaggawa ng kabuktutan.

Quranenc.com: Sino ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa sinumang pinaalalahanan ng mga tanda ng Panginoon niya, pagkatapos ay umaayaw sa mga ito? Tunay na Kami, sa mga salarin, ay maghihiganti.


23

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ فَلَا تَكُن فِي مِرۡيَةٖ مِّن لِّقَآئِهِۦۖ وَجَعَلۡنَٰهُ هُدٗى لِّبَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ

ICDO: At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousa ang Tawrah na katulad ng pagkakaloob Namin sa iyo ng Quran, O Muhammad (ﷺ), na kung kaya, huwag kang magkaroon ng pag-aalinlangan sa nangyaring pagtagpo ninyo ni Mousa sa gabi ng Isra` at Mi`raj, at ginawa Namin ang Tawrah bilang gabay sa angkan ni Isra`il, na hinihikayat sila tungo sa katotohanan at Matuwid na Landas.

Salas/Taron: At katotohanan Aming ipinagkaloob kay Moises ang kasulatan, kaya huwag kang mag-alinlangan tungkol sa kanyang pakikipagharap. At Aming ginawa ito [ang Torah] bilang patnubay para sa mga anak ni Israel.

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng Kasulatan kaya huwag kang maging nasa isang pag-aalangan sa pakikipagkita sa kanya. Gumawa Kami rito bilang isang patnubay para sa mga anak ni Israel.


24

وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ

ICDO: At pumili Kami mula sa angkan ni Isra`il ng mga tagapaggabay, mga tagapag-anyaya tungo sa kabutihan na sinusunod sila ng mga tao hinggil (sa bagay na) ito, at naghihikayat sila tungo sa Kaisahan ng Allah at bukod-tanging pagsamba at pagsunod lamang sa Kanya, na kung kaya, nakamtan nila ang mataas na antas na ito mula sa Allah noong sila ay nagtiis sa pamamagitan ng pagsagawa ng ipinag-utos ng Allah at pag-iwas sa Kanyang ipinagbawal, at ang pag-anyaya tungo sa Kanya, ganoon din sa kanilang pagtitiis sa mga pagsubok na dumarating sa kanila habang tinatahak nila ang Daan na ito, at sila ay nakatitiyak sa mga talata ng Allah at ng Kanyang mga katibayan.

Salas/Taron: At Aming itinalaga mula sa kanila [sa mga anak ni Israel] ang mga pinuno na nagbibigay ng patnubay sa ilalim ng Aming Kautusan nang sila ay naging matiisin at [nang] sila ay [naniwalang] may katiyakan sa Aming mga ayaat [kapahayagan, babala at palatandaan].

Quranenc.com: Gumawa Kami mula sa kanila ng mga pinuno na nagpapatnubay ayon sa kautusan Namin noong nagtiis sila at sila noon sa mga tanda Namin ay nakatitiyak.


25

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ

ICDO: Katiyakan, ang Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), ang maghuhukom sa pagitan ng mga mananampalataya at walang mananampalataya mula sa angkan ni Isra`il at iba pa, sa Araw ng Muling Pagkabuhay nang makatarungang paghuhukom sa anuman na hindi nila pinagkasunduan hinggil sa Deen (o Relihiyon), at gagantihan Niya ang bawat isang tao ayon sa kanyang gawa sa pamamagitan ng pagpapapasok sa Al-Jannah (Hardin) ng sinumang karapat-dapat na makapasok sa Al-Jannah at sa Impiyerno ng sinumang karapat-dapat na makapasok sa Impiyerno.

Salas/Taron: Katotohanan, ang iyong Panginoon ay maghahatol sa kanilang pagitan, sa Araw ng Pagkabuhay na Muli hinggil sa anumang kanilang laging ipinagkakaiba.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay magpapasya sa pagitan nila sa Araw ng Pagbangon hinggil sa anumang dati silang nagkakaiba-iba.


26

أَوَلَمۡ يَهۡدِ لَهُمۡ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ يَمۡشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٍۚ أَفَلَا يَسۡمَعُونَ

ICDO: Hindi ba naging malinaw sa kanila na mga hindi naniniwala sa mga Sugo: kung paano Namin pinuksa ang mga nauna kaysa sa kanila na mga henerasyon na ang kanilang tinirhan noon ay kanilang nilalakaran (sa ngayon), na malinaw na nakikita nila sa kanilang mga mata ang mga lugar na ito na tulad ng sambayanan ni Hud, ni Saleh at ni Lut?

Katiyakan, ang mga ito ay mga palatandaan at mga pagpapayo na nagpapatunay na ang mga Sugo ay totoo sa kanilang mga mensaheng dala-dala, at ang kamalian nila na gumagawa ng pagtatambal. Hindi ba nila narinig na mga di-naniniwala sa mga Sugo ang mga pagpapayo ng Allah at ng Kanyang mga katibayan upang ito ay mapakibangan nila?

Salas/Taron: Ito ba ay hindi naging malinaw para sa kanila kung ilang henerasyon na ang Aming winasak na una sa kanila, [habang] sila ay nagsisilakad sa kanilang mga pinamamahayanan? Katotohanan, naririto ang mga ayaat [babala o aral]; hindi ba sila, kung gayon, nakaririnig?

Quranenc.com: Hindi ba nagpatnubay para sa mga ito kung ilan na ang pinasawi Namin, noong wala pa ang mga ito, kabilang sa mga salinlahi habang naglalakad sila sa mga tirahan nila. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda, kaya hindi ba sila nakaririnig?


27

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلۡمَآءَ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ٱلۡجُرُزِ فَنُخۡرِجُ بِهِۦ زَرۡعٗا تَأۡكُلُ مِنۡهُ أَنۡعَٰمُهُمۡ وَأَنفُسُهُمۡۚ أَفَلَا يُبۡصِرُونَ

ICDO: Hindi ba nakikita ng mga hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan, na dinadala Namin ang tubig-ulan tungo sa tuyot na kalupaan na hindi tinutubuan ng anumang pananim, at pagkatapos noon ay pasisibulin Namin ang iba’t ibang uri ng mga pananim na kung saan kumakain mula roon ang kanilang mga hayop, at nakakakuha sila ng kapakinabangan sa pamamagitan nito bilang kabuhayan? Hindi ba nakikita ng kanilang mga mata ang mga biyayang ito, upang mapatunayan nila na ang Allah na gumawa nito ay Ganap na Makapangyarihan na kaya Niyang buhayin ang mga patay mula sa kanilang mga libingan?

Salas/Taron: Hindi ba nila nakita kung paano Namin itinataboy ang tubig [sa ulap] tungo sa tigang na lupa at nagpatubo sa pamamagitan nito [ng ulan] ng mga pananim upang ang kanilang mga hayupan ay magsikain at [ganoon din] ang kanilang mga sarili? Hindi ba sila, kung gayon, nakakikita?

Quranenc.com: Hindi ba sila nakakita na Kami ay umaakay sa tubig patungo sa lupang tigang at nagpapalabas Kami sa pamamagitan nito ng pananim na kumakain mula rito ang mga hayupan ninyo at ang mga sarili ninyo? Kaya hindi ba sila tumitingin?


28

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡفَتۡحُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

ICDO: Minamadali nila na mga di-naniniwala sa Allah ang parusa at kanilang sinasabi: Kailan pa ba ang pagpasiya bilang paghuhukom sa pagitan namin at ninyo upang parusahan kami na tulad ng inyong inaangkin kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin?

Salas/Taron: Sila ay nagsasabi [nang may pag-aalinlangan at agam-agam]: “Kailan ba [magaganap] itong Al-Fath,(4) kung tunay ngang kayo ay makatotohanan?

(4) Ayon sa Tafsir ni Ibn Kathir [vol. 7, pahina 628] ang kahulugan ng Fath ay ang Paghuhukom [sa Kabilang Buhay] tulad ng nakasaad sa ayah 26:118 “Kaya, aftah [hatulan] sa pagitan ko at nila…”

Quranenc.com: Nagsasabi sila: “Kailan ang pagsakop na ito kung kayo ay mga tapat?”


29

قُلۡ يَوۡمَ ٱلۡفَتۡحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَٰنُهُمۡ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Ang Araw ng Pagpasiya na kung saan kayo ay parurusahan doon, na ito ay inyong makikita sa oras ng kamatayan, na sa pagkakataong yaon ay hindi na mapakikinabangan ang paniniwala ng sinumang hindi naniwala, at hindi rin sila bibigyan ng kahit na sandaling palugit upang maiantala ang parusa para sila ay makapagsisi at makapagbalik-loob.

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: “Sa Araw ng Al-Fath [paghuhukom], ang paniniwala(5) niyaong mga di-Muslim ay wala nang pakinabang sa kanila, at sila ay hindi palulugitanan.”

(5) Sa Araw ng Paghuhukom, kahit maniwala pa ang isang di-Muslim sa katotohanan ng Islam, ito ay wala nang halaga pa upang maituwid niya ang kanyang mga kasalanan.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Sa araw ng pagsakop, hindi magpapakinabang sa mga tumangging sumampalataya ang pagsampalataya nila at hindi sila palulugitan.”


30

فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَٱنتَظِرۡ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

ICDO: Na kung kaya, pabayaan mo na ang mga walang pananampalataya, O Muhammad (ﷺ), at huwag mo nang pansinin ang kanilang pagtanggi, at abangan mo na lamang ang anumang gagawin ng Allah sa kanila, dahil sila sa katunayan ay nag-aabang din sa inyo sa anumang masamang mangyayari sa inyo.

Salas/Taron: Kaya, ikaw ay lumayo sa kanila at [ikaw ay] maghintay: [Sapagka’t] katotohanan, sila ay naghihintay. Quranenc.com: Kaya umayaw ka sa kanila at maghintay ka sa kanila. Tunay na sila ay mga naghihintay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.