Surah 31: Luqman

لقمان
LUKMAN

Bahagi: 22 – Kabanata: 31 – Talata: 34
Ayos ng pagkapahayag: 57
Makki Surah (maliban sa Ayah 27-29)
Pagsasatitik at Awdyo: Luqman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

الٓمٓ

ICDO:  Alif-Lam-Mĩm. Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Alif,Lam,Mim.(1)

(1) A. L. M. – ito ay binibigkas na [Alif Lam Mim]. Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an.

Quranenc.com: Alif. Lām. Mīm.


2

تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡحَكِيمِ

ICDO: Ito ay mga talata ng Dakilang Quran na nagtatangan ng ganap na karunungan.

Salas/Taron: Ito ang mga ayaat [talata] ng Aklat – Tigib ng Karunungan,

Quranenc.com:  Ang mga ito ay ang mga talata ng Aklat na marunong,


3

هُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: Ang mga talatang ito ay gabay, habag sa mga yaong mabubuti sa kanilang gawain na pagsunod sa ipinahayag ng Allah sa Dakilang Quran at sa anumang ipinag-utos sa kanila ng Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: [Bilang] patnubay at habag para sa mga mapaggawa ng kabutihan,

Quranenc.com:  bilang patnubay at awa para sa mga tagagawa ng maganda,


4

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ

ICDO: Ang mga yaong nagsasagawa ng Salah sa kabuuan nito at isinasagawa ito sa tamang oras, nagbibigay ng Zakah na obligadong kawanggawa sa kanila, at sila ay may ganap na katiyakan sa kanilang paniniwala hinggil sa Pagkabuhay na Mag-uli at pagbabayad sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Yaong mga nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng kawanggawa at sila, sa kabilang buhay ay may katiyakan [sa pananampalataya].

Quranenc.com:  na mga nagpapanatili ng pagdarasal at nagbibigay ng zakāh, at sila, sa Kabilang-buhay, sila ay nakatitiyak.


5

أُوْلَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

ICDO: Sila na mga yaong nagtatangan ng mga nabanggit na katangian ay nasa malinaw na patnubay at liwanag mula sa kanilang Rabb na Tagapaglikha, at sila ang mga yaong magtatagumpay dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sila nga yaong mga nasa [matuwid na] patnubay mula sa kanilang Panginoon, at sila yaong mga matatagumpay.

Quranenc.com: Ang mga iyon ay nasa patnubay mula sa Panginoon nila at ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay.


6

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ

ICDO: At mayroon sa mga tao na bumibili ng walang kabuluhan na mga pananalita – na ito ay ang anumang naglilihis mula sa pagsunod sa Allah at humaharang sa Kanyang pagmamahal – upang iligaw nila ang mga tao mula sa Daan ng Gabay patungo sa lihis na landas at pinagtatawanan ang mga talata ng Allah. Ang para sa kanila ay parusa na magpapababa at magpapahamak sa kanila.

Salas/Taron: At mula sa sangkatauhan ay isang bumibili ng libangang pananalita upang iligaw [ang iba] sa landas ng Allah nang walang kaalaman, at kanyang itinuturing ito [ang Kanyang landas] nang may panunuya. Sila yaong mga magtatamo ng kahiya-hiyang parusa.

Quranenc.com: May mga tao na bumibili ng paglilibang ng pag-uusap upang magpaligaw palayo sa landas ni Allāh nang walang kaalaman at gumagawa rito bilang isang biro. Ang mga iyon ay magkakaroon ng isang pagdurusang manghahamak.


7

وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسۡتَكۡبِرٗا كَأَن لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيۡهِ وَقۡرٗاۖ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

ICDO: At kapag binigkas sa kanya ang mga talata ng Dakilang Quran ay tatalikod siya mula sa pagsunod sa Allah, magmamataas na hindi iintindihin ang aral, na tila wala siyang narinig na anuman, na parang may kabingihan sa kanyang dalawang tainga, na kung kaya, sinuman na ganito ang kaugalian ay ipamalita mo sa kanya, O Muhammad (ﷺ), ang masidhing kaparusahan sa Impiyerno sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At kapag binibigkas sa kanya ang Aming mga ayaat [kapahayagan], siya ay tumatalikod nang may pagmamalaki na wari bang hindi niya narinig ang mga ito – wari bang may pagkabingi sa kanyang mga tainga. Kaya, ibalita sa kanya ang isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Kapag binibigkas sa kanya ang mga talata Namin ay tumatalikod siya na nagmamalaki na para bang hindi siya nakarinig sa mga ito, na para bang sa mga tainga niya ay may pagkabingi. Kaya magbalita ka sa kanya hinggil sa isang pagdurusang masakit.


8

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّـٰتُ ٱلنَّعِيمِ

ICDO: Katiyakan, yaong mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa na ipinag-utos sa kanila, ay sila ang nasa patuloy na kasiyahan sa mga Hardin ng Kaluguran sa Al-Jannah.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga mga gawaing matuwid – para sa kanila ay mga hardin ng kaligayahan,

Quranenc.com: Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, ukol sa kanila ang mga hardin ng kaginhawahan,


9

خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

ICDO: At ang kanilang buhay sa mga Hardin na yaon ay walang katapusan na hindi na magmamaliw, at ito ang pangako sa kanila ng Allah na pangakong tunay at makatotohanan at Siya ay hindi Niya sinisira kailanman ang Kanyang Pangako. At Siya ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pag-aatas, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa.

Salas/Taron: [Na kung saan], sila ay mamamalagi roon nang walang hanggan. [Ito ang] pangako ng Allah na katotohanan. At Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: bilang mga mananatili roon bilang pangako ni Allāh, na totoo. Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong.


10

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجٖ كَرِيمٍ

ICDO: Nilikha ng Allah ang mga kalangitan, na ito ay Kanyang itinaas na wala kayong nakikitang anumang mga haligi o pundasyon, at itinalusok Niya sa kalupaan ang mga matatag na kabundukan; upang hindi yayanig sa inyo at hindi gagalaw ang kalupaan nang sa gayon ay hindi masira ang inyong pamumuhay, at ikinalat Niya sa kalupaan ang iba’t ibang gumagalaw na mga buhay na bagay, at ibinaba Niya mula sa ulap ang tubig-ulan at pinatutubo Niya sa pamamagitan nito ang mga pananim mula sa kalupaan na magkakaparis at mga mabubuting uri na kapaki-pakinabang, na napakagagandang tanawin.

Salas/Taron: Kanyang nilikha ang mga kalangitan ng walang mga haligi na inyong nakikita, at nagtirik sa kalupaan ng matatatag na mga bundok upang ito ay hindi magpalipat-lipat na kasama ninyo. At Kanyang ikinalat doon ang bawa’t uri ng nilikhang gumagala. At Aming ibinaba mula sa langit ang tubig [ulan], at Aming ginawang tumubo mula roon ang bawa’t marangal na uri [ng halaman].

Quranenc.com: Lumikha Siya ng mga langit nang walang mga haliging nakikita ninyo. Naglapat Siya sa lupa ng mga matibay na bundok nang hindi gumalaw-galaw ito kasama ninyo. Nagkalat Siya rito ng bawat uri ng hayop. Nagpababa Kami mula sa langit ng tubig at nagpatubo Kami sa lupa ng bawat uring marangal.


11

هَٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ بَلِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ

ICDO: At ang lahat ng iyong mga nakikita ay nilikha ng Allah, na kung kaya, ipakita ninyo sa Akin, O kayo na mga Mushrikun – nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah, kung ano ang nilikha ng inyong mga diyus-diyosan na sinasamba bukod sa Allah. Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi sila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah ay nasa malinaw na pagkakalayo sa katotohanan at sa Matuwid na Landas.

Salas/Taron: Ito ang likha ng Allah. Kaya, inyong ipakita sa akin ang anumang nilikha niyaong [inyong mga sinasamba] bukod sa Kanya. Nguni’t, ang mga mapaggawa ng kamalian ay nasa hayag na pagkaligaw.

Quranenc.com: Ito ay ang pagkalikha ni Allāh kaya magpakita kayo sa akin kung ano ang nilikha ng mga iba pa sa Kanya. Bagkus ang mga tagalabag sa katarungan ay nasa isang pagkaligaw na malinaw.


12

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا لُقۡمَٰنَ ٱلۡحِكۡمَةَ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِلَّهِۚ وَمَن يَشۡكُرۡ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٞ

ICDO: Katiyakan, ipinagkaloob Namin sa isang mabuting alipin mula sa Aming mga alipin – si Luqman – ang karunungan, na ito ay kaalaman sa Deen (o Relihiyon) at kawastuhan ng pag-iisip at tamang pananalita, at sinabi Namin sa kanya: Pasalamatan mo ang Allah sa Kanyang mga biyaya sa iyo, at sinuman ang nagpapasalamat sa Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha, ang pakinabang nito ay para rin lamang sa kanya sapagkat ito ay babalik sa kanya, at sino naman ang babalewalain ito ay walang pag-aalinlangang ang Allah ay Ghanee – Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailangan na hindi nangangailangan ng pagtatanaw ng utang na loob sa kahit na sinupaman, na Hameed – ang Nagmamay-ari ng lahat ng papuri, na pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming pinagkalooban si Lukman ng karunungan [na nagsabing]: “Magpasalamat sa Allah.” At sinuman ang magpasalamat, siya ay nagpasalamat para sa [kabutihan ng] kanyang sarili. At sinuman ang di-nagpasalamat [sa Kanyang biyaya], magkagayon, katotohanan ang Allah ay Mayaman [walang pangangailangan], Kapuri-puri.

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Luqmān ng karunungan, [na nag-uutos]: “Magpasalamat ka kay Allāh.” Ang sinumang nagpapasalamat ay nagpapasalamat lamang para sa [pakinabang ng] sarili niya. Ang sinumang tumangging magpasalamat, tunay na si Allāh ay Walang-pangangailangan, Kapuri-puri.


13

وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), ang pagpapayo ni Luqman sa kanyang anak na kanyang sinabi sa kanya: O aking anak! Huwag kang sumamba ng iba bukod sa Allah dahil maaapi mo ang iyong sarili; sa kadahilanang ang pagsamba ng iba bukod sa Allah ay isang napakalaking kasalanan, sukdulang kasamaan at karumal-dumal na gawain.

Salas/Taron: At [banggitin mo O Muhammad] nang si Lukman ay nagsabi sa kanyang anak na lalaki habang ito ay kanyang pinagpapayuhan: “O aking anak, huwag kang magtambal [ng anuman] sa Allah. Katotohanan, ang pagtatambal ay isang malaking kamalian [o kalapastanganan sa Kaisahan ng Allah (Tawheed)].”(2)

(2) Dhulm – kamalian o malaking paglapastangan.

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi si Luqmān sa anak niya habang siya ay nangangaral dito: “O anak ko, huwag kang magtambal kay Allāh. Tunay na ang pagtatambal ay talagang isang paglabag sa katarungan, na sukdulan.”


14

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ

ICDO: At inutusan Namin ang tao na maging mabuti sa kanyang mga magulang at maging masunurin, dahil sa dinala siya sa sinapupunan ng kanyang ina sa kahinaan at kahirapan pagkatapos ay panibagong kahinaan at kahirapan muli, at ang pagdadalangtao sa kanya ng kanyang ina, at ang pagpapasuso sa kanya hanggang sa siya ay awatin sa pagpapasuso ay sa loob ng dalawang taon, at Aming sinabi sa kanya: Magpasalamat ka sa Allah, at pagkatapos ay magpasalamat ka sa iyong mga magulang, dahil sa Akin ang iyong huling hantungan at tutumbasan Ko ang sinuman sa anumang karapat-dapat na para sa kanya.

Salas/Taron: At Aming itinagubilin sa tao [na maging mabait] sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nagpasan sa kanya – [at nakaragdag sa kanya] sa kahinaan at higit pang kahinaan, at ang pagpapasuso sa kanya ay [sa loob ng] dalawang taon – [magkagayon, ikaw ay matutong] magpasalamat sa Akin at sa iyong mga magulang. At sa Akin ang huling patutunguhan.

Quranenc.com: Nagtagubilin Kami sa tao hinggil sa mga magulang niya. Nagdalang-tao sa kanya ang ina niya sa isang panlalata sa ibabaw ng isang panlalata. Ang pag-awat sa kanya ay sa dalawang taon. Magpasalamat ka sa Akin at sa mga magulang mo. Tungo sa Akin ang kahahantungan.


15

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Subalit kapag pinilit ka nila, O ikaw na mananampalataya, ng iyong mga magulang na magtambal ng iba sa pagsamba sa Akin na wala kang kaalaman o hindi kaya ay inutusan ka nilang dalawa na gumawa ng anumang labag sa kautusan ng Allah ay huwag mo silang sundin sa bagay na ito; dahil hindi dapat sundin ng sinuman ang sinuman sa anumang kasalanan, subalit magkagayunpaman ay pakitunguhan mo pa rin silang dalawa nang pakikitungong napakabuti rito sa daigdig na hindi ka makagawa sa kanila ng anumang pagkakasala sa salita man o sa gawa, kahit na ang pagsabi lamang ng salitang uff  na ikadaramdam nila, at sundin mo ang daan ng sinumang nagsipagsisi sa kanyang pagkakasala at nagbalik-loob sa Akin at naniwala sa Aking Sugo na si Muhammad (ﷺ). Pagkatapos sa Akin kayong lahat ay magsisipagbalik at ihahayag Ko sa inyo ang anuman na inyong kinagawian na gawin sa daigdig, at ibibigay Ko ang katumbas na kabayaran ng anuman na nagawa ng sinuman.

Salas/Taron: Nguni’t kung sila ay nagpupunyagi upang ikaw ay makagawa ng pagtatambal sa Akin nang wala kang kaalaman hinggil dito, samakatuwid, huwag mo silang sundin; nguni’t sila ay iyong damayin [at iyong kalingain] sa mundong [ito] nang may kaukulang kabaitan, at sundin mo ang landas niyaong mga nagbabalik-loob sa Akin [sa pagsisisi]. Pagkaraan, sa Akin ang inyong pagbabalik, at Aking sasabihin sa inyo ang anumang inyong laging ginagawa.

Quranenc.com: Kung nagpunyagi silang dalawa sa iyo na magtambal ka sa Akin ng wala kang kaalaman hinggil doon ay huwag kang tumalima sa kanilang dalawa. Makisama ka sa kanilang dalawa sa Mundo ayon sa nakabubuti. Sumunod ka sa landas ng nagsisi sa Akin. Pagkatapos ay sa Akin ang panunumbalikan ninyo at magbabalita Ako sa inyo ng anumang dati ninyong ginagawa.


16

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ

ICDO: O aking anak! Dapat mong mabatid na kahit na kaliit-liitang kasalanan o hindi kaya ay kabutihan na kasimbigat ng buto ng mustasa, at ito ay nasa ilalim ng bundok o hindi kaya ay nasa isang lugar sa mga kalangitan o saanmang lugar sa kalupaan, walang pag-aalinlangan, ipapakita ito ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at huhukuman ang bawat isa ayon dito. Katiyakan, ang Allah ay Lateef – Pinakadalubhasa at Ganap na may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay kahit na kaliit-liitan pa ito, na Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay at batid Niya ang anumang ginagawa ng Kanyang mga alipin.

Salas/Taron: [At sinabi ni Lukman]: “O aking anak! Maging ito mang [kamalian o kabutihang ito] ay kasingliit ng isang buto ng mustasa, at ito ay nasa loob ng isang bato, o [maging saanman] sa mga kalangitan at sa kalupaan, ito ay palilitawin [nang malinaw] ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay Mahinahon, Lubos na Nakababatid.

Quranenc.com: [Nagsabi si Luqmān]: “O anak ko, tunay na ito, kung naging kasimbigat ng isang buto ng mustasa at naging nasa isang bato o nasa mga langit o nasa lupa, maglalahad nito si Allāh. Tunay na si Allāh ay Nakatatalos, Nakababatid.


17

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ

ICDO: O aking anak! Isagawa mo ang Salah nang ganap kasama ang mga haligi (arkan) nito, mga kondisyon (shurut) at panuntunan (wajibat) nito, at ipag-utos mo ang mabuti at ipagbawal mo ang masama sa pinakamalumay na kaparaanan na may karunungan sa abot ng iyong kakayahan, at tiisin mo ang anumang matatamo mo na kahirapan sa pagpapatupad mo nito, at dapat mong mabatid na ang mga pagpapayong ito ay mula sa ipinag-utos ng Allah na karapat-dapat na pagsikapan at gawin.

Salas/Taron: O aking anak, magsagawa ng pagdarasal at ipag-utos mo ang kabutihan(3) at ipagbawal mo ang kasamaan,(4) at maging matiisin ka sa anumang sasapit sa iyo. Katotohanan, [lahat ng] iyan ay mahahalagang kautusan [na nangangailangan ng] katatagan.

(3) Al Maruf – sakop nito ang lahat ng uri ng mabubuting bagay o gawaing ipinag-uutos ng Dakilang Allah at ng Kanyang Sugo.

(4) Al Munkar – sakop nito ang lahat ng uri ng masasamang bagay o gawain na ipinagbabawal ng Dakilang Allah at ng Kanyang Sugo.

Quranenc.com: O anak ko, magpanatili ka ng pagdarasal, mag-utos ka ng nakabubuti, sumaway ka ng nakasasama, at magtiis ka sa anumang tumatama sa iyo. Tunay na iyon ay bahagi ng kabilang sa pinagpasyahan sa mga usapin.


18

وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ

ICDO: At huwag mong talikuran ang mga tao habang ikaw ay nakikipag-usap sa kanila o sila ay nakikipag-usap sa iyo; bilang pagmamaliit sa kanila at pagmamayabang sa harapan nila, at huwag maglakad sa ibabaw ng kalupaan na may pagmamayabang sa harapan ng mga tao, katiyakan, hindi naiibigan ng Allah ang sinumang mapagmayabang at mapagmataas sa kanyang sarili at sa kanyang salita.

Salas/Taron: At huwag mong ibaling ang iyong pisngi [sa panlalait] sa [iyong kapwa] tao, at huwag kang maglakad ng magaslaw sa kalupaan. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagmamahal sa bawat [isang] nagmamalaki [sa sarili] at nagyayabang [sa yaman nito].

Quranenc.com: Huwag kang magbaling ng pisngi mo sa mga tao at huwag kang maglakad sa lupa dala ng pagpapakasaya. Tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa bawat mayabang na hambog.


19

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ

ICDO: Magpakumbaba ka sa iyong paglalakad, at hinaan mo ang iyong boses dahil katiyakang ang pinakamasama sa lahat ng mga boses at kinamumuhian ay boses ng isang asno.

Salas/Taron: At maging banayad ka sa iyong paglalakad, ibaba mo ang iyong tinig. Katotohanan, ang pinakamasama sa lahat ng tinig ay ang tinig [o atungal] ng isang asno.”

Quranenc.com: Magpakakatamtaman ka sa paglakad mo at magbaba ka ng tinig mo; tunay na ang pinakamasagwa sa mga tinig ay talagang ang tinig ng mga asno.


20

أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ

ICDO: Hindi ba ninyo nakita, O kayong mga tao, na ang Allah ay walang pag-aalinlangang nilikha Niya para sa inyong kapakinabangan ang anumang nasa mga kalangitan na tulad ng araw, buwan, ulap at iba pa; at gayundin ang lahat ng nasa kalupaan na tulad ng anumang gumagapang, mga puno, tubig at iba pa na hindi ninyo kayang bilangin, at binuo Niya at ginawa Niyang ganap ang Kanyang mga biyaya sa inyo, nakikita man na tulad ng nasa inyong pangangatawan o hindi man nakikita na tulad ng nasa inyong kaisipan at mga puso at anupamang itinalaga Niya para inyo na hindi ninyo batid? Magkagayunpaman, mayroon sa sangkatauhan ang nakikipagtalo hinggil sa Kaisahan ng Allah at sa taos-pusong pagsamba lamang sa Kanya na wala silang anumang katibayan o patnubay, o anumang malinaw na Kasulatan na nagpapatunay sa kanilang mga inaangkin.

Salas/Taron: Hindi ba ninyo nakikita na itinalaga para sa inyo ng Allah ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at ginawang lubos ang Kanyang pagpapala sa inyo [maging ito man ay] nakahayag at nakatago? Subali’t, sa sangkatauhan ay mayroong nakikipagtalo tungkol sa Allah nang wala namang [taglay na] kaalaman at patnubay at isang aklat na nagbibigay ng liwanag!

Quranenc.com: Hindi ba kayo nakakita na si Allāh ay nagpalingkod para sa inyo ng nasa mga langit at nasa lupa at naglubus-lubos sa inyo ng mga biyaya Niya nang lantaran at pakubli. Mayroon sa mga tao na nakikipagtalo hinggil kay Allāh nang walang kaalaman ni patnubay ni aklat na nabibigay-liwanag.


21

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

ICDO: At kapag sinabi sa kanila na mga nakikipagtalo hinggil sa Kaisahan ng Allah at sa pagiging bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya: Sundin ninyo ang ipinahayag ng Allah sa Kanyang Propeta na si Muhammad (ﷺ), kanilang sasabihin: Ang sinusunod lamang namin ay kung ano lamang ang aming nakagawian sa aming mga ninuno na pagsamba ng iba bukod sa Allah na mga diyus-diyosan, ginagawa ba nila ito kahit si Shaytan lamang ang nag-anyaya sa kanila; upang sila ay hikayatin sa paggawa ng masamang gawain at sa pagtanggi sa Allah at sa Kanyang kaparusahan na naglalagablab na apoy?

Salas/Taron: At kung sa kanila ay sabihin: “Sumunod kayo sa anupamang ibinaba [o ipinahayag] ng Allah,” sila ay magsasabi: “[Hindi!] bagkus, aming susundin ang anumang natagpuan naming sinusunod ng aming mga ninuno.” Kahit ba sila ay inaanyayahan ng satanas tungo sa parusa ng naglalagablab [na Apoy ng Impiyerno]?

Quranenc.com: Kapag sinabi sa kanila: “Sundin ninyo ang ibinaba ni Allāh,” nagsasabi sila: “Bagkus sinusunod namin ang natagpuan namin sa mga magulang namin.” Kahit ba ang Demonyo ay nag-aanyaya sa kanila sa pagdurusa sa Impiyerno?


22

۞وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ

ICDO: At sinuman ang taos-puso ang kanyang pagsamba at ang kanyang layunin ay para lamang sa Allah, na siya ay mabuti sa kanyang mga sinasabi at itinutuwid niya ang kanyang mga gawain, siya sa katotohanan ang nakahawak nang mahigpit na pagkakahawak sa pinakamatibay na katibayan na magdadala sa kanya tungo sa pagmamahal ng Allah at sa Kanyang Al-Jannah (Hardin). At sa Allah magtatapos ang lahat ng bagay, at gagantimpalaan Niya ang mabuti ayon sa kanyang kabutihan at ang masama naman ay parurusahan ayon sa kanyang kasamaan.

Salas/Taron: At sinuman ang magsuko ng kanyang mukha [o ng sarili] sa Allah habang siya ay mapaggawa ng kabutihan – magkagayon, kanyang natanganan ang pinakamatibay na hawakan. At sa Allah ang wakas [o kahihinatnan] ng [lahat ng] pangyayari.

Quranenc.com: Ang sinumang nagsusuko ng mukha niya kay Allāh habang siya ay tagagawa ng maganda ay nangunyapit nga sa hawakang pinakamatibay. Tungo kay Allāh ang kahihinatnan ng mga usapin.


23

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحۡزُنكَ كُفۡرُهُۥٓۚ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

ICDO: At sinuman ang hindi naniwala, huwag mong ipagdalamhati ang kanyang di-paniniwala, O Muhammad (ﷺ); dahil walang pag-aalinlangang naisakatuparan mo ang iyong tungkulin na pag-aanyaya at pagpaparating ng mensahe, na sa Amin sila magbabalik lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at isasaad Namin sa kanila ang kanilang karumal-dumal na gawain na nagawa sa daigdig, pagkatapos ay tutumbasan Namin sila ayon dito, katiyakan, ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa anuman na kinikimkim ng kanilang mga dibdib na di-paniniwala sa Allah at pagpili ng pagsunod kay Shaytan.

Salas/Taron: At sinuman ang hindi naniwala, magkagayon, huwag mong hayaang ang kanyang kawalan ng paniniwala ay maghatid ng lungkot sa iyo. Sa Amin ang kanilang pagbabalik. At Aming ipababatid sa kanila ang anumang kanilang ginawa. Katotohanan, ang Allah ay Maalam ng nasa mga dibdib [ng tao].

Quranenc.com: Ang sinumang tumangging sumampalataya ay huwag magpalungkot sa iyo ang kawalang-pananampalataya niya. Sa Amin ang panunumbalikan nila at magbabalita Kami sa kanila hinggil sa anumang ginawa nila. Tunay na si Allāh ay Maalam sa nasa mga dibdib.


24

نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلٗا ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٖ

ICDO: Ipatitikim Namin sa kanila ang pansamantalang kasiyahan na may katapusan dito sa daigdig, pagkatapos sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay oobligahin Namin sila at kakaladkarin tungo sa masidhing kaparusahan, na ito ay kaparusahan sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: Aming ipinagkaloob sa kanila ang kasiyahan para sa kaunting sandali; pagkaraan, sila ay Aming sapilitang [dadalhin] tungo sa mabigat na parusa.

Quranenc.com: Magpapatamasa Kami sa kanila ng kaunti, pagkatapos ay magtataboy Kami sa kanila sa isang pagdurusang mabagsik.


25

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: At kapag tinanong mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah: Sino ang naglikha ng mga kalangitan at kalupaan?  Walang pag-aalinlangan, sasabihin nila: Ang Allah, kung ganito ang kanilang itinugon, sabihin mo sa kanila: Papuri sa Allah na Siyang naglantad ng katibayan laban sa inyo mula sa inyong mga sarili, subalit karamihan pa rin sa kanila na sumasamba ng iba bukod sa Allah ay hindi pinagmamasdan at hindi sinusuri kung sino ang karapat-dapat na pasalamatan at purihin, na kung kaya, sila ay sumamba ng iba bukod sa Allah. At kapag tinanong mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah: Sino ang naglikha ng mga kalangitan at kalupaan?  Walang pag-aalinlangan, sasabihin nila: Ang Allah, kung ganito ang kanilang itinugon, sabihin mo sa kanila: Papuri sa Allah na Siyang naglantad ng katibayan laban sa inyo mula sa inyong mga sarili, subalit karamihan pa rin sa kanila na sumasamba ng iba bukod sa Allah ay hindi pinagmamasdan at hindi sinusuri kung sino ang karapat-dapat na pasalamatan at purihin, na kung kaya, sila ay sumamba ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: At kung ikaw ay magtatanong sa kanila: “Sino ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan,” katiyakan nga na sila ay magsasabing: “Ang Allah.” Sabihin: “Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah]” nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam [nito].

Quranenc.com: Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang lumikha sa mga langit at lupa ay talagang magsasabi nga sila na si Allāh. Sabihin mo: “Ang papuri ay ukol kay Allāh.” Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam. Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang lumikha sa mga langit at lupa ay talagang magsasabi nga sila na si Allāh. Sabihin mo: “Ang papuri ay ukol kay Allāh.” Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


26

لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ

ICDO: Bukod-Tanging Pagmamay-ari lamang ng Allah ang lahat ng nasa mga kalangitan at kalupaan bilang Kanyang kaharian, mga alipin, mga nilikha at nasa ilalim ng Kanyang pagtatakda, na kung kaya, walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya. Katiyakan, ang Allah ay Ghanee – Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailagan na Siya ay hindi nangangailangan ng kahit na anuman sa Kanyang nilikha, na Hameed – Kapuri-Puri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa sa lahat ng pagkakataon.

Salas/Taron: Sa Allah ang pagmamay-ari ng anumang nasa mga kalangitan at kalupaan. Katotohanan, ang Allah ang Mayaman, ang Kapuri-puri.

Quranenc.com: Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at lupa. Tunay na si Allāh ay ang Walang-pangangailangan, ang Kapuri-puri.


27

وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

ICDO: At kahit ang lahat ng mga puno sa daigdig ay tinabas at ginawang mga panulat, at ang mga karagatan naman ay ginawang tinta para rito, at magdagdag pang muli ng panibagong pitong karagatan na katulad nito, at isulat sa pamamagitan ng mga panulat at ng mga tinta na yaon ang lahat ng mga salita ng Allah, gayunpaman ay mauubos ang lahat ng panulat at lahat ng tinta subalit hindi mauubos ang lahat ng salita ng Allah sa pagiging Kaganapan nito na walang sinuman ang nakakasaklaw nito bukod sa Kanya. Katiyakan, ang Allah ay `Azeez – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang paghihiganti sa sinumang sumamba ng iba bukod sa Kanya, na Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang nilikha.

Dito sa talatang ito ang patunay hinggil sa katangian ng Allah sa Kanyang pananalita na pagiging totoo na angkop sa Kanyang Kadakilaan at Kaganapan.

Salas/Taron: At kung ang mga punongkahoy sa lupa ay [magsilbing] mga panulat at ang dagat [ay magsilbing tinta nito upang makapagsulat], pagkaraan nito ay dinagdagan [pa] ng pitong dagat, ang mga salita ng Allah ay hindi masasaid. Katotohanan, ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan, Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Kung sakaling ang anumang nasa lupa na punong-kahoy ay mga panulat at ang dagat [ay tinta], na dinagdagan ito noong matapos nito ng pitong dagat, hindi mauubos ang mga salita ni Allāh. Tunay na si Allāh ay Makapangyarihan, Marunong.


28

مَّا خَلۡقُكُمۡ وَلَا بَعۡثُكُمۡ إِلَّا كَنَفۡسٖ وَٰحِدَةٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ

ICDO: Ang paglikha sa inyong lahat, O kayong mga Tao, at pagbuhay na mag-uli sa inyong lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay napakadali para sa Allah na katulad lamang ng paglikha at pagbuhay na mag-uli ng isang tao. Katiyakan, ang Allah ay Samee` – Ganap na Nakakarinig ng inyong mga sinasabi, na Baseer – Ganap na Nakakakita ng inyong mga gawain, at ayon dito ay isasagawa ang kabayaran para sa inyo.

Salas/Taron: Ang inyong pagkakalikha at ang inyong pagkabuhay na muli ay tulad lamang [ng pagkalikha at pagkabuhay na muli] ng isang tao [o ng kaluluwa nito]. Katotohanan, ang Allah ay Lubos na Nakaririnig, Lubos na Nakakikita.

Quranenc.com: Walang iba ang pagkalikha sa inyo ni ang pagbubuhay sa inyo kundi gaya ng kaluluwang iisa. Tunay na si Allāh ay Madinigin, Nakakikita.


29

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

ICDO: Hindi mo ba nakikita na ang Allah ay kumukuha mula sa mga oras (o bahagi) ng gabi at pinahahaba Niya ang araw sa pamamagitan nito na pinaiiksi Niya naman ang gabi, at kumukuha Siya mula sa mga oras ng araw at pinahahaba Niya ang gabi sa pamamagitan nito na pinaiiksi Niya naman ang araw, at ginawa Niyang madali para sa kapakinabangan ninyo ang araw at buwan, na kumikilos ang bawat isa rito sa mga kinalalagyan nito ayon sa nakatakdang panahon, at ang Allah ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid sa lahat ng ginagawa ng Kanyang nilikha, mabuti man o masama, na walang anuman ang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita [O Muhammad] na pinangyayari ng Allah na ang gabi ay pumasok sa araw, at pinangyayaring ang araw ay pumasok sa gabi? At Kanyang itinalaga ang araw at buwan; bawa’t isa ay umiinog sa [sariling ligiran nito] para sa takdang panahon. At ang Allah ay Lubos na Nakababatid ng anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: Hindi ka ba nakakita na si Allāh ay nagpapaloob sa gabi sa maghapon, nagpapaloob sa maghapon sa gabi, nagpalingkod sa araw at buwan, na bawat isa ay umiinog tungo sa isang panahong itinakda, at na si Allāh sa anumang ginagawa ninyo ay Nakababatid?


30

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ

ICDO: Lahat ng mga ito ay kabilang sa Aking mga dakilang kapangyarihan; upang mabatid ninyo at mapagtanto ninyo na ang Allah sa katunayan, Siya ay katotohanan sa Kanyang Sarili at sa Kanyang Katangian at sa Kanyang Gawain, at ang anuman na kanilang dinadalanginan bukod sa Allah ay kamalian; at katiyakang ang Allah, Siya ay Al-`Alee – ang Kataas-taasan sa Kanyang Sarili na Siya ay nasa ibabaw ng lahat ng Kanyang nilikha, na Siya ay Al-Kabeer – ang Pinakadakila sa lahat ng bagay at ang lahat bukod sa Kanya ay nagpapasailalim sa Kanya, Siya lamang ang Bukod-Tangi na karapat-dapat na sambahin.

Salas/Taron: Iyan ay sa dahilang ang Allah ay Siyang Katotohanan, na ang anumang kanilang dinadalanginan bukod sa Kanya ay kabulaanan. At katotohanan, ang Allah ang Kataas-taasan, ang Dakila.

Quranenc.com: Iyon ay dahil si Allāh ay ang Totoo, at na ang anumang dinadalanginan nila bukod pa sa Kanya ay ang kabulaanan, at na si Allāh ay ang Mataas, ang Malaki.


31

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱلۡفُلۡكَ تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنۡ ءَايَٰتِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّكُلِّ صَبَّارٖ شَكُورٖ

ICDO: Hindi mo ba nakikita na ang mga sasakyang-pandagat ay lumalayag ayon sa pag-aatas ng Allah bilang biyaya na mula sa Kanya para sa Kanyang nilikha; upang ipakita sa inyo ang Kanyang mga aral, mga katibayan na nasa inyo upang ito ay inyong matutunan? Katiyakan, sa paglalayag ng mga sasakyang-pandagat ay mga palatandaan sa sinumang nagtitiis na lumalayo sa mga ipinagbabawal ng Allah na pinasasalamatan ang Kanyang mga biyaya.

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita na ang sasakyang-dagat ay naglalayag sa laot ng karagatan sa pamamagitan ng pagpapala ng Allah upang magpakita sa inyo ng Kanyang mga ayaat [tanda]? Katotohanan, naririto ang mga ayaat [tanda] para sa bawa’t matiisin [at] mapagpasalamat.

Quranenc.com: Hindi ka ba nakakita na ang mga daong ay naglalayag sa dagat dahil sa biyaya ni Allāh upang magpakita Siya sa inyo ng mga tanda Niya? Tunay sa gayon ay talagang may mga tanda para sa bawat palatiis, na mapagpasalamat.


32

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوۡجٞ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ فَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٖ كَفُورٖ

ICDO: At kapag nakasakay na ang mga walang pananampalataya sa Allah, sa mga sasakyang-pandagat at nasapawan na sila ng mga alon sa lahat ng dako na para bagang mga ulap at gabundok sa laki, ay magkakaroon sila ng matinding pagkatakot na baka sila ay malunod, na kung kaya, sila ay tuwirang haharap sa Allah at magiging dalisay ang kanilang panalangin sa Kanya, subalit kapag sila ay ligtas na nakadaong na sa kapatagan ay mayroon sa kanila ang pumapagitna na nagkakaroon ng alinlangan na hindi nagpasalamat sa Allah ng karapat-dapat na pagpapasalamat, at mayroon naman sa kanila ang binalewala ang Allah at tinanggihan ang Kanyang biyaya, at walang sinumang tatanggi sa Aming mga palatandaan, mga katibayan na nagpapatunay ng Kaganapan ng Aming kapangyarihan, at Kaisahan ng Allah maliban sa sinumang taksil na sumisira ng pangako, at tinanggihan ang Allah sa pamamagitan ng pagbabalewala ng Kanyang mga biyaya.

Salas/Taron: At kapag ang mga alon ay sumaklob sa kanila katulad ng mga kubol [bubong o atip ng langit], sila ay dumadalangin sa Allah, matapat sa Kanya sa relihiyon. Nguni’t kapag sila ay Kanyang dinala sa [kating] lupa, mayroong [mga ilan] sa kanila ang katamtaman [sa pananampalataya]. Nguni’t walang tumatanggi sa Aming mga ayaat [tanda] maliban ang bawa’t sukab [taksil] na walang pasasalamat.

Quranenc.com: Kapag binalot sila ng mga alon na gaya ng mga kulandong ay dumadalangin sila kay Allāh bilang mga nagpapakawagas sa Kanya sa pagtalima, ngunit noong nailigtas Niya sila patungo sa katihan ay mayroon sa kanila na katamtaman [sa pagpapasalamat]. Walang nagkakaila sa mga tanda Namin kundi bawat palasira sa pangako na palatangging magpasalamat.


33

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡ وَٱخۡشَوۡاْ يَوۡمٗا لَّا يَجۡزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوۡلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ

ICDO: O sangkatauhan! Katakutan ninyo ang Allah na inyong Rabb na Tagapaglikha, at sumunod kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas ng Kanyang ipinagbabawal, at katakutan ninyo ang pagdating ng Araw ng Muling Pagkabuhay, na sa Araw na yaon ay wala nang magagawang anumang kapakinabangan ang ama sa kanyang anak, gayundin ang anak sa kanyang ama. Katiyakan, ang pangako ng Allah ay katotohanan na ito ay tiyak na walang pag-aalinlangan. Na kung kaya, huwag pahintulutang malinlang kayo ng kasalukuyang buhay dito sa daigdig at ng kinang nito na makalilimutan ninyo ang buhay sa Kabilang-Buhay, at huwag ninyong pagtaksilan ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa pinakapinuno ng tagapaglinlang na nagtaksil kasama ang mga Shaytan na mula sa mga jinn at mga tao.

Salas/Taron: O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon at inyong pangambahan ang Araw na walang ama ang makatutulong para sa kanyang anak at wala ring anak ang makatutulong para sa kanyang ama. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo; kaya huwag ninyong hayaang ang buhay sa mundong ito ay luminlang sa inyo at kayo ay malinlang tungkol sa Allah ng isang manlilinlang.

Quranenc.com: O mga tao, mangilag kayong magkasala sa Panginoon ninyo at matakot kayo sa isang Araw na hindi makapagdudulot ang isang magulang para sa anak niya ni ang isang inanak ay makapagdudulot para sa magulang niya ng anuman. Tunay na ang pangako ni Allāh ay totoo kaya huwag ngang mandaya sa inyo ang buhay pangmundo at huwag ngang mandaya sa inyo hinggil kay Allāh ang mandaraya.


34

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ

ICDO: Katiyakan, Bukod-Tanging ang Allah lamang at wala nang iba pa ang Nakaaalam kung kailan magugunaw ang daigdig, at Siya lamang ang nakapagpapababa ng ulan mula sa ulap na walang sinuman ang makagagawa nito bukod sa Kanya, at ang Nakaaalam kung ano ang katotohanang nasa sinapupunan ng mga kababaihan, at walang sinumang may buhay ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap, at walang sinumang may buhay ang nakaaalam kung saang kalupaan siya mamamatay, bagkus ang Allah, Siya lamang ang nagmamay-ari ng lahat ng kaalamang ito. Katiyakan, ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam ng mga bagay na nakikita at di-nakikita na Walang-Hanggang Tagamasid sa lahat ng bagay sa lahat ng pagkakataon, na Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na walang anumang bagay na naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Katotohanan, [tanging] ang Allah ang may kaalaman(5) sa [takdang] Oras, at [Siya ang] nagpapababa ng ulan at [Siya ang] nakababatid ng anumang nasa mga sinapupunan [ng mga ina]. Walang sinuman ang nakaaalam kung ano ang kanyang kinahihinatnan sa kinabukasan, at walang sinuman ang nakaaalam kung saang lupain siya mamamatay.(6) Katotohanan, ang Allah ay Maalam, Lubos na Nakababatid.

(5) Si Imam Ahmad ay nagtala na si Buraydah ay nagsabi na narinig niya ang Sugo ng Allah na nagsabi: “Mayroong limang bagay na walang nakakaalam maliban sa Allah: ‘Katotohanan, ang Allah ang tanging nakaaalam ng Takdang Oras, ang nagbababa ng ulan, at nababatid Niya ang nasa sinapupunan. Walang sinuman ang nakababatid kung ano ang laan sa kanya sa kinabukasan, at walang sinuman ang nakababatid kung saan lupain siya mamamatay.” [Ahmad, Hadith vol. 5, Bilang 353].

(6) “Kung nais ng Allah na kuhanin ang kaluluwa ng isang tao sa partikular na lupain [o pook], bibigyan Niya ito ng dahilan upang siya ay magtungo roon.” [Al-Hakim, Hadith vol. 1, Bilang 42].

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay may taglay ng kaalaman sa Huling Sandali, nagbababa ng ulan, at nakaaalam sa anumang nasa mga sinapupunan. Hindi nababatid ng isang kaluluwa kung ano ang kakamtin niya kinabukasan at hindi nababatid ng isang kaluluwa kung sa aling lupain siya mamamatay. Tunay na si Allāh ay Maalam, Nakababatid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.