Surah 29: Al-Ankabut

العنكبوت
ANG GAGAMBA

Bahagi: 21-22 Kabanata: 29 Talata: 69
Ayos ng pagkapahayag: 85
Makki Surah (maliban sa Ayah 1-11)
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Ankabut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

الٓمٓ

ICDO:  Alif-Lam-Mĩm. Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Alif, Lam, Mim.(1)

(1) A. L. M. – ito ay mga titik ng wikang Arabe na bahagi ng himalang nakaugnay sa Qur’an.

Quranenc.com: Alif. Lām. Mīm.


2

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ

ICDO: Iniisip ba ng mga tao na kapag sinabi nilang: Naniwala kami, ay pababayaan na lamang sila ng Allah at hindi magkakaroon ng pagsubok sa kanila?

Salas/Taron: Inaakala ba ng mga tao na sila ay pababayaan na lamang sapagka’t sila ay nagsasabing: “Kami ay naniniwala,” at sila ay hindi na susubukan?

Quranenc.com:  Ipinagpalagay ba ng mga tao na iiwan silang magsabi: “Sumampalataya kami,” at hindi sila susubukin?


3

وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ

ICDO: At katiyakan, sinubok Namin ang mga naunang tao kaysa kanila sa pamamagitan ng pagpapadala Namin ng mga Sugo, upang sa pamamagitan nito ay walang pag-aalinlangang palilitawin ng Allah kung sino ang tapat at totoo sa kanilang paniniwala, gayundin ang mga hindi totoo.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming sinubukan yaong mga nauna sa kanila. At katiyakang ipababatid ng Allah [sa pamamagitan ng pagsubok] yaong mga makatotohanan, at katiyakang Kanyang ipababatid ang mga sinungaling,

Quranenc.com:  Talaga ngang sumubok Kami sa mga nauna sa kanila kaya talagang nakaaalam nga si Allāh sa mga nagpakatapat at talagang nakaaalam nga Siya sa mga sinungaling.


4

أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسۡبِقُونَاۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ

ICDO: O iniisip ba ng mga yaong gumagawa ng mga kasalanan na katulad ng pagsamba ng iba bukod sa Allah at iba pa, na mahihigitan nila Kami, na maililigtas nila ang kanilang mga sarili na hindi Namin sila magagapi? Napakasama sa katotohanan ang kanilang ginawang paghuhusga!

Salas/Taron: O inaakala ba niyaong mga gumagawa ng kasamaan na Kami ay kanilang mapangungunahan [o malalagpasan]? Kasamaan ang [dulot ng] anumang kanilang paghatol.

Quranenc.com:  O ipinagpalagay ba ng mga gumagawa ng mga masagwang gawa na makauuna sila sa Amin? Sumagwa ang inihahatol nila.


5

مَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأٓتٖۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

ICDO: Ang sinumang naghahangad na makatagpo niya ang Allah at umaasam ng Kanyang gantimpala, samakatuwid, walang pag-aalinlangan na ang itinakda ng Allah na Pagkabuhay na Mag-uli ng Kanyang mga nilikha para sa pagbabayad at pagpaparusa ay malapit na malapit nang mangyari, at Siya ay As-Samee` – Ganap na Nakakarinig sa kanilang mga sinasabi, at Al-`Aleem – Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga ginagawa.

Salas/Taron: Sinumang umaasa para sa pakikipagharap sa Allah – katotohanan, ang panahon [na itinakda] ng Allah ay darating. At Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Maalam.

Quranenc.com: Ang sinumang umaasa sa pakikipagkita kay Allāh, tunay na ang taning ni Allāh ay talagang darating. Siya ang Madinigin, ang Maalam.


6

وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفۡسِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At ang sinumang magpunyagi para sa daan ng pag-aangat ng Batas ng Allah at magpunyagi para mapasunod ang kanyang sarili, walang pag-aalinlangan, ang ganitong pagpupunyagi ay para rin lamang sa kanyang sarili; dahil ito ay ginagawa niya para sa paghahangad ng gantimpala sa kanyang gawain. Katiyakan, ang Allah ay hindi nangangailangan sa anumang gawain ng kahit na sinuman mula sa Kanyang nilikha, Siya ang Nagmamay-ari, Tagapaglikha, Tagapag-atas at Tagapangasiwa ng lahat.

Salas/Taron: At sinuman ang nagpupunyagi ay nagpupunyagi para sa [kapakanan ng] kanyang sarili. Katotohanan, ang Allah ay Mayaman, [walang kailangan] sa mga nilikha,

Quranenc.com: Ang sinumang nakibaka ay nakibaka lamang para sa sarili niya. Tunay na si Allāh ay talagang Walang-pangangailangan sa mga nilalang.


7

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَحۡسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: At ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa, walang pag-aalinlangang buburahin Namin ang kanilang mga pagkakasala at gagantimpalaan Namin sila sa anumang kanilang nagawang kabutihan nang higit pa sa anuman na kanilang ginawa.

Salas/Taron: At yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, katiyakang Aming papawiin mula sa kanila ang kanilang mga kasamaan at katiyakang sila ay Aming gagantimpalaan nang ayon sa kanilang mabuting ginawa.

Quranenc.com: Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay talagang magtatakip-sala nga Kami sa kanila sa mga masagwang gawa nila at talagang gaganti nga Kami sa kanila ng higit na maganda sa dati nilang ginagawa.


8

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنٗاۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَآۚ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: At ipinag-utos Namin sa tao na maging mabuti at maging masunurin sa kanyang mga magulang sa pananalita at gawa; at kapag pinilit ka nilang dalawa, O ikaw na tao, na sumamba ng iba bilang katambal sa pagsamba sa Akin, ay huwag mo silang sundin hinggil dito. At kalakip sa pagbabawal sa pagsunod sa kanila sa Shirk ay lahat ng uri ng kasalanan, nangangahulugan na hindi maaaring sundin ng sinuman ang sinuman sa anumang labag sa kautusan ng Allah na katulad ng sinabi ng Sugo ng Allah (ﷺ).

Sa Akin ang inyong pagbabalik lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay at isasaad Ko sa inyo ang anuman na inyong ginawa sa daigdig na mga mabubuting gawa, gayundin ang masama at ayon dito kayo ay Aking tutumbasan.

Salas/Taron: At Aming itinagubilin sa tao ang pagiging mabuti sa kanilang mga magulang; nguni’t kung sila [mga magulang] ay magpunyagi upang ikaw ay magtambal sa Akin na wala kang kaalaman nito, samakatuwid, sila ay huwag mong sundin. Sa Akin ang inyong pagbabalik, at Aking sasabihin sa inyo ang anumang inyong laging ginagawa.

Quranenc.com: At nagtagubilin Kami sa tao hinggil sa mga magulang ng kagandahan. Kung nagpunyagi silang dalawa sa iyo upang magtambal ka sa Akin ng anumang wala kang kaalaman hinggil doon ay huwag kang tumalima sa kanilang dalawa. Tungo sa Akin ang balikan ninyo at magpapabatid Ako sa inyo ng anumang dati ninyong ginagawa.


9

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ فِي ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: At para sa mga yaong naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa, walang pag-aalinlangan, papapasukin Namin sila sa Al-Jannah (Hardin), kabilang sa mabubuti na mga alipin ng Allah.

Salas/Taron: At yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid – katiyakan, sila ay Aming papapasukin [sa Paraiso] kabilang ng mga matutuwid.

Quranenc.com: Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay talagang magpapapasok nga Kami sa kanila sa gitna ng mga maayos.


10

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتۡنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِۖ وَلَئِن جَآءَ نَصۡرٞ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمۡۚ أَوَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَعۡلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At mayroon sa tao na nagsasabi: Naniwala kami sa Allah, subalit kapag sila ay nakaranas ng paghihirap mula sa mga walang pananampalataya at nakaranas ng pagsubok ay isisisi nila ang pangyayaring ito na ituturing nilang kaparusahan ng Allah at hindi sila magtitiis at tatalikuran nila ang tamang pananampalataya; at kapag dumating naman, O Muhammad (ﷺ), ang tulong na mula sa iyong Rabb na Tagapaglikha sa mga mananampalataya ay sasabihin nila na mga tumalikod sa kanilang pananampalataya: Katiyakan, kami ay kasama ninyo (na magkakasama tayong lahat), O kayong mga mananampalataya, na tinutulungan namin kayo laban sa inyong mga kalaban. Hindi ba ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam kung ano ang niloloob ng Kanyang mga nilikha?

Salas/Taron: At sa mga tao ay may ilang nagsasabing: “Kami ay naniniwala sa Allah,” nguni’t kapag ang isa [sa kanila] ay dumanas [ng hirap] para sa [Landas ng] Allah, kanilang itinuturing ang pagsubok [o hirap] ng mga tao bilang parusa ng Allah. At kung ang tagumpay ay dumating mula sa iyong Panginoon, sila ay nagsasabi: “Katotohanan, Kami ay nasa inyong panig.” Hindi ba ang Allah ang Lubos na Nakababatid ng anumang nasa dibdib ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Mayroon sa mga tao na nagsasabi: “Sumampalataya kami kay Allāh,” ngunit kapag sinaktan dahil kay Allāh ay nagtuturing sa pagsubok sa mga tao na gaya ng pagdurusang dulot ni Allāh. Talagang kung may dumating na isang pag-aadya mula sa Panginoon mo ay talagang magsasabi nga sila: “Tunay na kami ay kasama sa inyo.” Hindi ba si Allāh ay higit na nakaaalam sa anumang nasa mga dibdib ng mga nilalang?


11

وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ

ICDO: At walang pag-aalinlangan, palilitawin ng Allah kung sinuman ang naniwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang Sugo, at walang pag-aalinlangang palilitawin din Niya ang mga mapagkunwari; upang maihiwalay sa pamamagitan nito ang bawat uri sa iba.

Salas/Taron: At katiyakang nababatid ng Allah yaong mga naniniwala, at katiyakan na Kanyang nababatid yaong mga mapagkunwari.

Quranenc.com: Talagang nakaaalam nga si Allāh sa mga sumampalataya at talagang nakaaalam nga Siya sa mga mapagpaimbabaw.


12

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلۡنَحۡمِلۡ خَطَٰيَٰكُمۡ وَمَا هُم بِحَٰمِلِينَ مِنۡ خَطَٰيَٰهُم مِّن شَيۡءٍۖ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ

ICDO: At sinabi ng mga yaong tumanggi sa Allah na mga Quraysh, na hindi naniwala sa babala at pangako ng Allah, sa mga yaong naniwala sa Allah mula sa kanila: Iwan na ninyo ang Deen ni Muhammad (ﷺ) at sumunod kayo sa aming deen, dahil aakuin namin sa inyo ang inyong mga kasalanan, gayong sa katotohanan wala naman talaga silang naaako na kahit na anumang kasalanan, dahil sila ay mga sinungaling sa kanilang mga sinasabi.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala ay nagsasabi sa mga naniniwala, “Kayo ay sumunod sa aming landas [o pamamaraan], at aming papasanin ang inyong mga kasalanan.” Subali’t sila ay hindi magpapasan ng alinmang bagay mula sa kanilang mga kasalanan. Katotohanan, sila ay mga sinungaling!

Quranenc.com: Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya sa mga sumampalataya: “Sundin ninyo ang landasin namin, papasanin namin ang mga kamalian ninyo.” Hindi sila mga magpapasan mula sa mga kamalian ng mga iyon ng anuman. Tunay na sila ay talagang sinungaling.


13

وَلَيَحۡمِلُنَّ أَثۡقَالَهُمۡ وَأَثۡقَالٗا مَّعَ أَثۡقَالِهِمۡۖ وَلَيُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ

ICDO: At walang pag-aalinlangan, ipapapasan sa kanila na mga walang pananampalataya ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng mga iniligaw nila na hinarangan nila sa Daan ng Allah, na kasamang ipapapasan ang mga ito sa kanilang mga kasalanan nang hindi mababawasan ang kasalanan ng sinumang sumunod sa kanila; at walang pag-aalinlangan, sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay tatanungin sila hinggil sa kinaugalian nilang kasinungalingan na kanilang inimbento.

Salas/Taron: At katiyakan sila ay magpapasan ng kanilang [sariling] mga dalahin, at [ibang] mga dalahing kasama ng kanilang mga dalahin, at katiyakang sila ay tatanungin sa Araw ng Pagkabuhay na Muli tungkol sa anumang kanilang laging nilulubid [na kasinungalingan].

Quranenc.com: Talagang magpapasan nga sila ng mga pabigat nila at mga pabigat [ng iba] kasama sa mga pabigat nila. Talagang tatanungin nga sila sa Araw ng Pagbangon tungkol sa anumang dati nilang ginagawa-gawa.


14

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ عَامٗا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمۡ ظَٰلِمُونَ

ICDO: At katiyakan, isinugo Namin si Nuh tungo sa kanyang sambayanan, na nanatili siya sa kanila ng limampung taon na lamang ay magiging isang libong taon na, na sila ay hinihikayat niya tungo sa Kaisahan ng Allah, at pinagbawalan sila na gumawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah subalit hindi sila sumunod, na kung kaya, pinuksa Namin sila sa pamamagitan ng delubyo (o malaking baha), dahil sa inapi nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagtanggi nila sa Allah at kanilang pagmamalabis sa pamamagitan ng pagsagawa ng kasalanan.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming isinugo si Noah sa kanyang mga mamamayan, at siya ay nanatili sa kanila sa loob ng isang libong mga taon kulang ng limampung taon; at ang delubyo [malaking baha] ay humablot sa kanila habang sila ay mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Talaga ngang nagsugo Kami kay Noe sa mga tao niya. Nanatili siya sa kanila ng isang libong taon kinulang ng limampung taon, at dinaklot sila ng gunaw habang sila ay tagalabag sa katarungan.


15

فَأَنجَيۡنَٰهُ وَأَصۡحَٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلۡنَٰهَآ ءَايَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At iniligtas Namin si Nuh kasama ang mga sumunod sa kanya na sumakay sa Arka, at ginawa Namin ito bilang aral at pagbibigay-babala sa sangkatauhan.

Salas/Taron: Nguni’t, siya ay Aming iniligtas at yaong mga kasamahan ng sasakyangdagat, at ito ay ginawa Namin [ang sasakyang-dagat] bilang isang ayah [babala] para sa lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Ngunit iniligtas Namin siya at ang mga sakay ng daong. Ginawa Namin ito bilang isang tanda para sa mga nilalang.


16

وَإِبۡرَٰهِيمَ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُۖ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), si Ibrahim noong hinikayat niya ang kanyang sambayanan, na maging taos-puso sa pagsamba sa Kaisahan ng Allah, na kanyang sinabi: Sambahin ninyo nang bukod-tangi ang Allah, at katakutan ninyo ang Kanyang galit sa pamamagitan ng pagsagawa ninyo sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal, at ito ang higit na nakabubuti para sa inyo, kung batid lamang ninyo kung ano ang nakabubuti sa inyo at kung ano ang nakasasama.

Salas/Taron: At [Aming ipinadala] si Abraham nang kanyang sinabi sa kanyang mga mamamayan: “Sambahin ninyo ang Allah, at Siya ay inyong katakutan. Iyan ay makabubuti para sa inyo, kung [ito] ay inyo lamang nababatid.

Quranenc.com: [Bumanggit ka] kay Abraham noong nagsabi siya sa mga kababayan niya: “Sumamba kayo kay Allāh at mangilag kayong magkasala sa Kanya; iyon ay higit na mabuti para sa inyo kung nangyaring kayo ay nakaaalam.


17

إِنَّمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡثَٰنٗا وَتَخۡلُقُونَ إِفۡكًاۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ لَكُمۡ رِزۡقٗا فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥٓۖ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

ICDO: Ang sinasamba ninyo bukod sa Allah ay mga idolo lamang na inyong inimbento bilang kasinungalingan, dahil sa ang inyong sinasamba na mga rebulto bukod sa Allah ay walang kakayahan na magbigay sa inyo ng anumang kabuhayan, na kung kaya, humingi kayo ng kabuhayan sa Allah at hindi sa mga idolo na inyong sinasamba, at maging taos-puso kayo sa inyong pagsamba sa pamamagitan ng pasasalamat sa kabuhayang ipinagkaloob sa inyo, dahil sa Allah lamang kayo ibabalik pagkatapos ng inyong kamatayan at kayo ay tutumbasan ayon sa inyong mga ginawa.

Salas/Taron: “Kayo ay sumasamba bukod sa Allah, ng mga idolo [mga huwad na diyos], at kayo ay nakagawa ng mga hinabi [at tahi-tahing kasinungalingan]. Katotohanan, yaong inyong mga sinasamba bukod sa Allah ay walang taglay na kapangyarihan para sa inyo [upang magbigay] ng panustos. Kaya, inyong hanapin sa Allah ang inyong panustos, at Siya ay inyong sambahin at kayo ay magpasalamat sa Kanya. [Sapagka’t] sa Kanya kayo ay ibabalik.”

Quranenc.com: Sumasamba lamang kayo bukod pa kay Allāh sa mga anito at lumilikha kayo ng isang kabulaanan. Tunay na ang mga sinasamba ninyo bukod pa kay Allāh ay hindi nakapagdudulot para sa inyo ng panustos. Kaya maghangad kayo sa ganang kay Allāh ng panustos, sumamba kayo sa Kanya, at magpasalamat kayo sa Kanya. Tungo sa Kanya kayo panunumbalikin.”


18

وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدۡ كَذَّبَ أُمَمٞ مِّن قَبۡلِكُمۡۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

ICDO: At kapag tinanggihan ninyo, O kayong mga tao, ang Aming Sugo na si Muhammad (ﷺ), sa kanyang paanyaya sa inyo na pagsamba lamang nang bukod-tangi sa Allah, ay walang pag-aalinlangang tinanggihan din ng maraming grupo mula sa mga sambayanan na nauna kaysa inyo ang mga Sugo na naghikayat sa kanila tungo sa katotohanan, na kung kaya, natupad sa kanila ang parusa ng Allah. At ang tungkulin lamang ng Sugo na si Muhammad (ﷺ) ay iparating sa inyo ang mensahe na nagmula sa Allah nang malinaw na pagpaparating at katiyakang ito ay kanyang isinakatuparan.

Salas/Taron: “At kung kayo [mga tao] ay magtatakwil [sa mensahe], katotohanan, maging ang mga pamayanang nauna sa inyo ay nagtakwil na. At walang nakaatang sa Sugo maliban [ang tungkuling] ipalaganap nang malinaw [ang mensahe].”(2)

(2) Ang mga ibang tagapagpaliwanag ay nagkakaiba hinggil sa ayah na ito – kung ito ay karugtong ng mga salita ni Propeta Abraham o mga salita ng pampalubag-loob na ipinagkaloob ng Allah kay Propeta Muhammad na ayon sa paksa ng ayah ay tila ito ang nakahihigit sa kahulugan.

Quranenc.com: Kung magpapasinungaling kayo, may nagpasinungaling na na mga kalipunan noong wala pa kayo. Walang tungkulin ang Sugo kundi ang pagpapaabot na malinaw.


19

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ كَيۡفَ يُبۡدِئُ ٱللَّهُ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ

ICDO: Hindi ba nila batid kung paano nilikha ng Allah ang Kanyang mga nilikha mula sa wala, at pagkatapos ay ibabalik Niya na mag-uli pagkatapos nitong maglaho (o mawala) na katulad ng pagkalikha Niya sa una ay ganoon din Niya bubuuin o lilikhaing muli ang mga ito at hindi ito magiging mahirap para sa Kanya? Katiyakan, ito ay napakadali sa Allah na katulad din ng kung gaano kadali ang paglikha Niya nito sa una.

Salas/Taron: Hindi ba nila isinaalang-alang kung paano sinimulan ng Allah ang paglikha, pagkaraan ay uulitin ito? Katotohanan, iyan ay [sadyang] madali para sa Allah.

Quranenc.com: Hindi ba nila napag-alaman kung papaanong nagpasimula si Allāh sa paglikha, pagkatapos ay inuulit Niya ito? Tunay na iyon, kay Allāh, ay madali.


20

قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بَدَأَ ٱلۡخَلۡقَۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشۡأَةَ ٱلۡأٓخِرَةَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ), na hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli: Maglakbay kayo sa kalupaan at pagmasdan kung paano sinimulan ng Allah ang mga paglikha at hindi naging mahirap sa Kanya ang paglikha ng mga ito sa una, na kung kaya, gayundin, hindi rin magiging mahirap sa Kanya na ibalik ito sa panibagong pagkakataon, katiyakan, ang Allah ay Qadeer – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay, na hindi mahirap sa Kanya ang anuman na Kanyang nais, na Siya ang may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: “Magsipaglakbay kayo sa mga lupain at inyong tunghayan kung paano Niya sinimulan ang paglikha. Pagkaraan, ang Allah ay gagawa ng huling paglikha [sa Araw ng Pagkabuhay na Muli]. Katotohanan, ang Allah ay may Ganap na Kakayahan sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Humayo kayo sa lupain at tumingin kayo kung papaano Siyang nagsimula sa paglikha. Pagkatapos si Allāh ay magpapaluwal sa pagpapaluwal na kahuli-hulihan. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay May-kakayahan.”


21

يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرۡحَمُ مَن يَشَآءُۖ وَإِلَيۡهِ تُقۡلَبُونَ

ICDO: Pinarurusahan Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha batay sa kung ano ang kasalanan nito na nagawa noong ito ay buhay pa, at kinaaawaan niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa sinumang nagsisi, naniwala at gumawa ng kabutihan; at sa Kanya kayo ay babalik at tutumbasan kayo batay sa inyong nagawa.

Salas/Taron: “Kanyang pinarurusahan ang sinumang Kanyang nais at Kanyang kinahahabagan ang sinumang Kanyang nais, at sa Kanya kayo ay muling ibabalik.

Quranenc.com: Nagpaparusa Siya sa sinumang niloloob Niya at naaawa Siya sa sinumang niloloob Niya. Tungo sa Kanya kayo ibabalik.


22

وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ

ICDO: At kailanman ay hindi kayo makaliligtas, O kayong mga tao, sa Allah dito sa kalupaan ni sa kalangitan man, kung Siya ay inyong nilabag. At bukod sa Allah ay wala kayong matatagpuang sinumang tagapangasiwa para sa inyo at walang sinumang makatutulong sa inyo kung nais ng Allah na kayo ay parusahan.

Salas/Taron: “At hindi ninyo mabibigo [o matatakasan ang Allah] sa ibabaw man ng lupa o maging sa kalangitan. At bukod sa Allah, wala kayong magiging wali [tagapangalaga, tagapagtaguyod] at walang makatutulong.”

Quranenc.com: Hindi kayo mga makalulusot sa lupa ni sa langit, at hindi magkakaroon sa inyo bukod pa kay Allāh ng isang katangkilik ni isang mapag-adya.


23

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُوْلَـٰٓئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحۡمَتِي وَأُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ

ICDO: At ang mga yaong tinanggihan ang mga palatandaan ng Allah at hindi naniwala sa pakikipagharap sa Kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ay wala na silang pag-asa pa sa Aking Awa sa Kabilang-Buhay kapag nakita na nila ang anumang inihanda sa kanila na parusa: at para sa kanila ay isang masidhing kaparusahan.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah at sa pakikipagharap sa Kanya [sa kabilang buhay] – sila yaong mga nawalan ng pag-asa sa Aking habag at sa kanila ay isang mahapding parusa.

Quranenc.com: Ang mga tumangging sumampalataya sa mga tanda ni Allāh at pakikipagkita sa Kanya, ang mga iyon ay nawalan na ng pag-asa sa awa Ko at ang mga iyon ay magkakaroon ng isang pagdurusang masakit.


24

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱقۡتُلُوهُ أَوۡ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

ICDO: At walang anumang naitugon ang sambayanan ni Ibrahim sa kanya kundi sabihin ng isa’t isa sa kanila: Patayin ninyo siya o hindi kaya ay sunugin sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya roon (sa apoy na yaon), subalit iniligtas siya ng Allah mula sa kapahamakang ito, na ginawa itong malamig at mapayapa para sa kanya. Katiyakan, ang pagkaligtas kay Ibrahim mula sa apoy ay kabilang sa patunay at katibayan sa mga tao na naniniwala at sumusunod.

Salas/Taron: Kaya, ang kasagutan ng kanyang mga mamamayan ay walang anupaman malibang sila ay nagsabing: “Siya [si Abraham] ay inyong patayin o siya ay inyong sunugin.” Subali’t, siya ay iniligtas ng Allah mula sa apoy. Katotohanan, naririto ang mga ayaat [aral o tanda] para sa mga taong naniniwala.

Quranenc.com: Ngunit walang iba ang sagot ng mga kababayan niya kundi na nagsabi sila: “Patayin ninyo siya o sunugin ninyo siya,” ngunit iniligtas siya ni Allāh mula sa apoy. Tunay na sa gayon ay may mga tanda para sa mga taong sumasampalataya.


25

وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡثَٰنٗا مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُم بِبَعۡضٖ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا وَمَأۡوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

ICDO: At sinabi ni Ibrahim sa kanyang sambayanan: O aking sambayanan, ang sinamba ninyo bukod sa Allah ay walang iba kundi pawang kasinungalingan na mga diyus-diyosan lamang, na nagmamahalan kayo dahil doon ng pagmamahalan na hanggang dito lamang sa daigdig dahil sa pagsisilbi ninyo sa mga diyus-diyosan na yaon, pagkatapos sa Kabilang-Buhay ay itatanggi na ninyo at isusumpa na ninyo ang isa’t isa, at ang inyong patutunguhan lahat ay Impiyernong-Apoy at wala na kayong sinumang makatutulong upang iligtas kayo mula rito.

Salas/Taron: At [si Abraham ay] nagsabi: “At kayo ay kumuha lamang bukod sa Allah, ng mga idolo [mga diyus-diyusan] bilang [isang bigkis ng] pagmamahal sa inyong pagitan sa makamundong buhay. Nguni’t sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, kayo ay magtatakwil sa isa’t isa, at inyong susumpain ang isa’t isa, at ang inyong hantungan ay ang Apoy, at wala [matatagpuang]kayong makakatulong.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Gumawa lamang kayo bukod pa kay Allāh ng mga anito bilang pagmamahal sa pagitan ninyo sa buhay na pangmundo. Pagkatapos sa Araw ng Pagbangon ay tatangi ang ilan sa inyo sa iba pa at susumpa ang ilan sa inyo sa iba pa. Ang kanlungan ninyo ay Apoy at walang ukol sa inyo na anumang mga tagaadya.”


26

۞فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٞۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

ICDO: At naniwala si Lut kay Ibrahim at sumunod siya sa kanyang Deen. At sinabi ni Ibrahim: Katiyakan, iniwan ko ang bayan ng aking sambayanan nang alang-alang sa Allah tungo sa biniyayaang bayan, na ito ay Sham – na ito ay ang kabuuan ng Falisteen, Syria, Lebanon at Jordan. Katiyakan, ang Allah, Siya ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa.

Salas/Taron: Kaya, si Lot ay naniwala sa kanya [kay Abraham]. Siya [si Abraham] ay nagsabi: “Ako ay mangingibang-bayan [hijrah] para [maglingkod] sa aking Panginoon. Katotohanan, Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.”

Quranenc.com: Naniwala sa kanya si Lot. Nagsabi siya: “Tunay na ako ay lilikas patungo sa Panginoon ko. Tunay na Siya ay ang Makapangyarihan, ang Marunong.”


27

وَوَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَجَعَلۡنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَٰبَ وَءَاتَيۡنَٰهُ أَجۡرَهُۥ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: At ipinagkaloob Namin sa kanya si Ishaq bilang kanyang anak at pagkatapos niya ay si Ya`qub bilang kanyang inapo, at ginawa Namin sa kanilang pamilya ang pagka-Propeta at pagkakaloob ng Kasulatan, at ipinagkaloob Namin sa kanya (Ibrahim) ang kanyang gantimpala rito sa daigdig dahil sa pagsubok sa kanya nang alang-alang sa Amin, na siya ay dadakilain at magkakaroon ng mabuting anak; at katiyakang sa Kabilang-Buhay naman ay walang pag-aalinlangang kabilang siya sa mga matatapat.

Salas/Taron: At Aming iginawad sa kanya [kay Abraham] sina Isaak at Hakob, at Aming itinalaga sa kanyang mga anak ang [tungkulin ng] pagiging propeta at kasulatan.(3) At Aming ipinagkaloob sa kanya ang kanyang gantimpala sa mundong ito. At katotohanan, siya ay nabibilang sa [hanay ng mga] matutuwid sa kabilang buhay.

(3) Ang Torah kay Moises, ang Injeel kay Hesus, at ang Qur’an kay Muhammad.

Quranenc.com: Ipinagkaloob Namin sa kanya sina Isaac at Jacob at inilagay Namin sa mga supling niya ang pagkapropeta at ang kasulatan. Nagbigay Kami sa kanya ng pabuya niya sa Mundo. Tunay na siya sa Kabilang-buhay ay talagang kabilang sa mga maayos.


28

وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), si Lut noong sinabi niya sa kanyang sambayanan: Katiyakan, kayo ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain, na walang sinuman ang gumawa ng katulad nito na nauna sa inyo na sangkatauhan,

Salas/Taron: At [banggitin mo] si Lot, nang siya ay magsabi sa kanyang mga mamamayan, “Katotohanang kayo ay nagkasala ng gayong kahalayan, na walang isa mang nauna sa inyo [ang nakagawa] nito sa lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: [Bumanggit ka] kay Lot noong nagsabi siya sa mga kababayan niya: “Tunay na kayo ay talagang gumagawa ng mahalay na walang nakauna sa inyo roon na isa man kabilang sa mga nilalang.


29

أَئِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقۡطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأۡتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلۡمُنكَرَۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱئۡتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

ICDO: Dahil ginagawa ninyo ang inyong pagnanasa sa kapwa ninyo kalalakihan, at tinatambangan ninyo ang mga manlalakbay sa kanilang mga dinaraanan na ninanakawan ninyo sila at isinasagawa ninyo sa kanila ang mga ganitong karumal-dumal, at isinasagawa rin ninyo ito sa lugar na kung saan kayo ay nagtitipun-tipon bilang pag-iinsulto sa mga tao at sa mga dumaraan, at pang-aapi sa kanila ng mga hindi karapat-dapat na mga salita at mga gawa.

Sa talatang ito ay bilang pagpapabatid na hindi maaaring magsama-sama ang mga tao sa masamang gawain na ipinagbabawal ng Allah at ng Kanyang Sugo. At walang itinugon ang sambayanan ni Lut kundi sabihin nila sa kanya: Dalhin mo sa amin ang parusa ng Allah na iyong ibinababala kung ikaw ay kabilang sa mga nagsasabi ng katotohanan sa iyong sarili at mga tagapagpatunay sa iyong ipinapangako.

Salas/Taron: “Katotohanan, inyong nilalapitan(4) ang [inyong kapwa] mga lalake, at inyong hinaharangan ang mga daraanan.(5) At gumagawa ng [bawa’t] kasamaan sa inyong mga pagtitipon.” Nguni’t ang kasagutan ng kanyang mga mamamayan ay walang anupaman maliban na sila ay nagsabing: “Dalhin mo sa amin ang parusa ng Allah kung ikaw nga ay isa sa makatotohanan.”

(4) Kinahuhumalingan at pinagnanasaan ang kapwa lalaki.

(5) Ninanakawan ang mga manlalakbay.

Quranenc.com: Tunay na kayo ba ay talagang pumupunta sa mga lalaki, nandarambong sa landas, at pumupunta sa pagtitipon ninyo sa nakasasama?” Ngunit walang iba ang sagot ng mga kababayan niya kundi na nagsabi sila: “Maghatid ka sa amin ng pagdurusang dulot ni Allāh, kung nangyaring ikaw ay kabilang sa mga tapat.”


30

قَالَ رَبِّ ٱنصُرۡنِي عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

ICDO: Kanyang sinabi: O aking Rabb na Tagapaglikha! Tulungan Mo ako laban sa mga masasama sa pamamagitan ng pagbaba ng parusa sa kanila; dahil sa katotohanan, nag-imbento sila ng karumal-dumal na gawain na ipinagpipilitan nila sa kanilang sarili, at tinugunan ng Allah ang kanyang panalangin.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “O aking Panginoon, tulungan Mo po ako laban sa mga taong mapaggawa ng katiwalian.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Panginoon ko, iadya Mo ako laban sa mga taong tagagulo.”


31

وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَآ إِبۡرَٰهِيمَ بِٱلۡبُشۡرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهۡلِكُوٓاْ أَهۡلِ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِۖ إِنَّ أَهۡلَهَا كَانُواْ ظَٰلِمِينَ

ICDO: At nang dumating ang Aming mga Sugo na mga anghel kay Ibrahim na dala-dala ang magandang balita mula sa Allah na siya ay magkakaroon ng anak na si Ishaq at magmumula naman kay Ishaq ay ang kanyang anak na si Ya`qub, sinabi ng mga anghel kay Ibrahim: Katiyakan, pupuksain namin ang mga nanirahan sa bayan ni Lut, na ito ay Sodom; katotohanan, ang mga nanirahan doon ay mga masasama na inapi nila ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang paglabag sa Allah.

Salas/Taron: At nang ang Aming mga sugong [anghel] ay dumating kay Abraham na may dalang magandang balita,(6) sila ay nagsabing: “Katotohanan, aming wawasakin ang mga mamamayan ng bayang ito; katotohanan, ang mga mamamayan nito ay naging mga mapaggawa ng kamalian.”

(6) Ang pagsilang ni Isaak, at ang kanyang mga magiging lahi, si Hakob [Israel].

Quranenc.com: Noong nagdala ang mga sugo Namin kay Abraham ng nakagagalak na balita ay nagsabi sila: “Tunay na kami ay magpapasawi sa mga naninirahan sa pamayanang iyan [ni Lot]. Tunay na ang mga naninirahang iyan ay mga tagalabag sa katarungan.”


32

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطٗاۚ قَالُواْ نَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَن فِيهَاۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهۡلَهُۥٓ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ

ICDO: Sinabi ni Ibrahim sa mga anghel: Katiyakan, nandoroon si Lut na hindi kabilang sa mga masasama, sinabi naman ng mga anghel sa kanya: Kami ay higit na nakababatid kung sino ang mga nandoroon, walang pag-aalinlangan, ililigtas Namin siya at ang kanyang pamilya mula sa kapahamakan na mangyayari sa mga naninirahan sa kanyang bayan maliban sa kanyang asawa dahil kabilang siya sa mga mawawasak.

Salas/Taron: Sinabi [ni Abraham]: “Katotohanan, si Lot ay naroroon.” Sila [mga anghel] ay nagsabi: “Kami ay higit na nakababatid kung sino ang naroroon, katiyakang siya ay aming ililigtas at ang kanyang mag-anak maliban sa kanyang asawa; siya ay kabilang ng mga maiiwan.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Tunay na nariyan si Lot.” Nagsabi sila: “Kami ay higit na nakaaalam sa sinumang nariyan. Talagang magliligtas nga Kami sa kanya at mag-anak niya maliban sa maybahay niya; ito ay kabilang sa mga nagpaiwan.”


33

وَلَمَّآ أَن جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوطٗا سِيٓءَ بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعٗاۖ وَقَالُواْ لَا تَخَفۡ وَلَا تَحۡزَنۡ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهۡلَكَ إِلَّا ٱمۡرَأَتَكَ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ

ICDO: At nang dumating ang Aming mga Sugo na mga anghel kay Lut ay nangamba siya para sa kanila dahil iniisip niya na sila ay kanyang mga panauhin na mga tao, at siya ay nalungkot dahil sa pagdating nila; dahil alam niya ang karumal-dumal na gawain ng kanyang sambayanan, sinabi nila sa kanya: Huwag kang matakot hinggil sa amin dahil hindi kami makakanti (o mapipinsala) ng iyong sambayanan, at huwag kang malungkot sa anumang ibinalita namin sa iyo na pagwawasak sa kanila, dahil katiyakang ililigtas ka namin mula sa parusa na mangyayari sa iyong sambayanan at ililigtas din namin ang iyong pamilya na kasama mo maliban sa iyong asawa dahil siya ay kabilang mula sa mga mawawasak na wawasakin sa iyong sambayanan.

Salas/Taron: At nang ang Aming mga sugo ay dumating kay Lot, siya ay nanlumo para sa kanila, at nakaramdam ng malaking pagkabalisa. Sila ay nagsabi: “Huwag kang mangamba, at huwag kang malungkot. Katotohanan, ikaw at ang iyong mag-anak ay aming ililigtas maliban sa iyong asawa: siya ay kabilang ng mga maiiwan.

Quranenc.com: Noong dumating ang mga sugo Namin kay Lot ay nahapis siya sa kanila at naubusan siya sa kanila ng katatagan. Nagsabi sila: “Huwag kang mangamba at huwag kang malungkot. Tunay na kami ay mga tagapagligtas sa iyo at sa mag-anak mo maliban sa maybahay mo; ito ay kabilang sa mga magpapaiwan.


34

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهۡلِ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ رِجۡزٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ

ICDO: Katiyakan, Kami ay magbababa sa mga tao ng bayang ito ng masidhing kaparusahan mula sa kalangitan; dahil sa kanilang pagsuway at pagsagawa ng kahalayan.

Salas/Taron: “Katotohanan, Aming ibababa sa mga mamamayan ng bayang ito ang salot [parusa] mula sa kalangitan sapagka’t sila ay naging suwail.”

Quranenc.com: Tunay na kami ay mga magpapababa sa mga naninirahan sa pamayanang iyan ng isang pasakit mula sa langit dahil dati na silang nagpapakasuwail.


35

وَلَقَد تَّرَكۡنَا مِنۡهَآ ءَايَةَۢ بَيِّنَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ

ICDO: Katiyakan, nag-iwan Kami mula sa sambayanan ni Lut ng mga malilinaw na bakas bilang pagpupulutan ng aral ng mga taong umiintindi at ito ay kanilang mapakikinabangan.

Salas/Taron: At katiyakan na Kami ay nag-iwan dito ng isang ayah [aral, tanda] bilang malinaw na katibayan para sa mamamayang marunong makaunawa.

Quranenc.com: Talaga ngang nag-iwan Kami mula riyan ng isang tandang malinaw para sa mga taong nakapag-uunawa.


36

وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗا فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرۡجُواْ ٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

ICDO: At ipinadala Namin tungo sa Madyan ang kanilang kapatid na si Shu`ayb, at kanyang sinabi sa kanila: O aking sambayanan! Sambahin ninyo ang Allah nang bukod-tangi at maging dalisay na taos-puso kayo sa inyong pagsamba sa Kanya, dahil wala kayong dapat na sambahin bukod sa Kanya, at hangarin ninyo sa inyong pagsamba ang gantimpala sa Kabilang-Buhay, at huwag kayong magkalat ng kapinsalaan at kasamaan sa ibabaw ng kalupaan, at huwag kayong gumawa ng anumang kasalanan sa ibabaw nito, sa halip ay magbalik-loob sa Allah at humingi kayo ng kapatawaran sa Kanya.

Salas/Taron: At sa [mga mamamayan ng] Madyan, [Aming isinugo] ang kanilang kapatid na si Shu’aib at siya ay nagsabi [at nag-anyayang]: “O aking mga mamamayan, sambahin ninyo ang Allah, at kayo ay umasa sa Huling Araw, at huwag kayong magsigawa ng kaguluhan sa kalupaan, naghahasik ng katiwalian.”

Quranenc.com: [Nagsugo Kami sa] Madyan ng kapatid nilang si Shu`ayb, at nagsabi siya: “O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allāh, umasa kayo sa Huling Araw, at huwag kayong manampalasan sa lupa bilang mga tagagulo.”


37

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دَارِهِمۡ جَٰثِمِينَ

ICDO: At tinanggihan ng mga nanirahan sa Madyan si Shu`ayb sa kanyang dala-dalang mensahe mula sa Allah, na kung kaya, pinuksa sila sa pamamagitan ng matinding lindol, kaya sila ay mga nakahandusay na mga patay sa kanilang mga tahanan.

Salas/Taron: Subali’t, siya ay kanilang itinakwil: kaya, sila ay hinablot ng lindol at sila ay [patay na] nakahandusay sa loob ng kanilang mga pamamahay.

Quranenc.com: Ngunit nagpasinungaling sila sa kanya kaya dumaklot sa kanila ang lindol; at sila, sa mga tahanan nila, ay naging mga [patay na] nakasubsob.


38

وَعَادٗا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمۡۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسۡتَبۡصِرِينَ

ICDO: At winasak Namin ang sambayanan ni `ad at ni Thamud, at katiyakang nakita ninyo nang maliwanag ang pagkawasak ng kanilang mga tirahan at pagkawala nila mula rito nang dumating ang Aming parusa sa kanilang lahat, dahil sa hinikayat sila ni Shaytan sa kanilang karumal-dumal na gawain at hinarangan sila sa Daan ng Allah na ito ang Daan ng Paniniwala sa Kanya at sa Kanyang mga Sugo, samantalang sila ay matatalino na naiintindihan nila ang mensahe na kanilang nilabag, at sila ay naligaw na iniisip nilang sila ay nasa gabay at katotohanan gayong walang pag-aalinlangang sila ay nasa pagkalayu-layong pagkakaligaw.

Salas/Taron: At [gayundin, Aming winasak] ang [mga mamamayan ng] ‘Aad at ang [mga Tribu ng] Thamud, at [ito ay] naging malinaw sa inyo mula sa [bakas] ng kanilang mga [gumuhong] tirahan. At ginawang kaaya-aya sa kanila ng satanas ang kanilang mga [masasamang] gawa, at sila ay hinadlangan mula sa landas, bagaman sila ay ginawaran ng matalinong pang-unawa.

Quranenc.com: [Nagpasawi Kami] sa `Ād at Thamūd, at luminaw ito para sa inyo mula sa mga tirahan nila. Pinaganda para sa kanila ng demonyo ang mga gawain nila kaya bumalakid siya sa kanila sa landas habang sila noon ay mga nakatatalos.


39

وَقَٰرُونَ وَفِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانُواْ سَٰبِقِينَ

ICDO: At winasak Namin si Qaroun, si Fir`awn at si Haman. At katiyakang dumating sa kanilang lahat si Mousa na dala-dala niya ang mga malilinaw na katibayan samantalang sila ay nagmayabang at nagmataas sa ibabaw ng kalupaan, at kailanman ay hindi nila Kami mahihigitan sa halip Kami ay Makapangyarihan laban sa kanila.

Salas/Taron: At [Aming pinuksa] sina Qarun [Korah], Paraon, at Haman. At katotohanan, si Moises ay dumating sa kanila na may dalang malilinaw na ayaat [kapahayagan at babala]; nguni’t, sila ay naging [lubhang] mapagmalaki sa mga lupain, at [gayunpaman] hindi nila nagawang pangunahan [o lagpasan at takasan ang Aming parusa].

Quranenc.com: [Nagpasawi Kami] kina Qārūn, Paraon, at Hāmān. Talaga ngang nagdala sa kanila si Moises ng mga patunay na malinaw ngunit nagpakamalaki sila sa lupain at hindi nangyaring sila ay mga nakapangunguna.


40

فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبٗا وَمِنۡهُم مَّنۡ أَخَذَتۡهُ ٱلصَّيۡحَةُ وَمِنۡهُم مَّنۡ خَسَفۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ وَمِنۡهُم مَّنۡ أَغۡرَقۡنَاۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ

ICDO: Na kung kaya, pinuksa Namin ang bawat isa sa kanila na nabanggit sa pamamagitan ng Aming parusa dahil sa kasalanan na ginawa ng bawat isa sa kanila; mayroon sa kanila na pinaulanan Namin ng bato mula sa pinatuyong luwad, na sila ay yaong sambayanan ni Lut, at mayroon naman sa kanila ang pinuksa Namin sa pamamagitan ng malakas na ingay na sila ay yaong sambayanan ni Saleh at sambayanan ni Shu`ayb, at mayroon naman sa kanila ang ipinalamon Namin sa kalupaan na katulad ni Qaroun, at mayroon naman sa kanila na nilunod Namin na katulad ng sambayanan ni Nuh at sambayanan ni Fir`awn. At kailanman ay hindi sila pinuksa dahil sa kasalanan ng iba upang sila ay dayain na wawasakin sila nang hindi karapat-dapat para sa kanila, kundi inapi nila ang kanilang mga sarili at dinaya dahil sa kanilang pagpapakasaya sa biyaya ng Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha subalit iba naman ang sinamba nila (at pinagpasalamatan).

Salas/Taron: Kaya, bawa’t isa [sa kanila] ay Aming hinablot sanhi ng kanilang mga kasalanan. At kabilang sa kanila ay yaong Aming mga pinadalhan ng isang unos na may dalang mga bato; at kabilang sa kanila ay inabutan [o dinatnan] ng as-sayhah(8) [mula sa langit]. At kabilang sa kanila ay yaong mga pinangyari Naming lulunin ng lupa, at kabilang sa kanila ay Aming nilunod. At hindi ang Allah ang nagmali sa kanila, bagkus, sila ang gumawa ng kamalian sa kanilang mga sarili.

(8) As-Sayhah. Malagim na panaghoy ng pagdurusa.

Quranenc.com: Kaya sa bawat isa ay dumaklot Kami dahil sa pagkakasala nito sapagkat may kabilang sa kanila na pinadalhan Namin ng isang unos ng mga bato, may kabilang sa kanila na dinaklot ng hiyaw, may kabilang sa kanila na ipinalamon Namin sa lupa, at may kabilang sa kanila na pinalunod Namin. Hindi nangyaring si Allāh ay ukol na lalabag sa katarungan sa kanila, subalit sila noon sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan.


41

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتۡ بَيۡتٗاۖ وَإِنَّ أَوۡهَنَ ٱلۡبُيُوتِ لَبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ

ICDO: Ang kahalintulad ng mga yaong itinuring nila na mga diyos na sinamba bukod sa Allah na sinasandalan na pinagkakatiwalaan na naghahangad sila ng tulong mula rito, ay katulad lamang ng isang gagamba na gumawa ng kanyang tahanan upang mapangalagaan niya ang kanyang sarili, subalit hindi niya ito napakinabangan noong siya ay nangailangan, na kung kaya, katulad nito ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah na walang naidudulot na kapakinabangan ang kanilang mga niyuyukuran, sinasandalan, sinasamba bukod sa Allah; at katiyakan, ang pinakamahina sa mga bahay ay ang bahay ng gagamba, kung ito lamang ay batid nila, hindi nila pipiliin ang mga ito na sasandalan na pakasasambahin dahil sa ang mga ito ay hindi man lamang makapagdudulot ng kahit na anumang kapakinabangan, ni makapagsasanhi ng anumang kapinsalaan.

Salas/Taron: Ang kahalintulad niyaong mga nagtuturing ng ibang awliyah [tagapangalaga] bukod sa Allah ay katulad ng isang gagamba na gumawa ng isang [guwang] bahay; nguni’t katotohanan, ang pinakamarupok [mabuway] sa lahat ng bahay ay ang bahay ng isang gagamba – kung ito ay kanilang nababatid lamang.

Quranenc.com: Ang paghahalintulad sa mga gumawa, bukod pa kay Allāh, ng mga tagatangkilik ay katulad ng gagamba, na gumawa ng isang bahay. Tunay na ang pinakamahina sa mga bahay ay talagang ang bahay ng gagamba, kung sakaling nangyaring sila ay nakaaalam.


42

إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

ICDO: Katiyakan, ang Allah ay batid Niya ang inyong sinasamba na mga diyus-diyosan, na sa katotohanan ito ay walang kabuluhan, bagkus ito ay mga pangalan lamang na ipinangalan ninyo sa mga ito na walang anumang kapakinabangan at wala ring magagawang kapinsalaan. At ang Allah ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang paghihiganti sa sinumang hindi naniwala, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at paglikha.

Salas/Taron: Katotohanan, nababatid ng Allah ang anumang bagay na kanilang dinadalanginan [o tinatawagan] bukod sa Kanya. At Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.

Quranenc.com: Tunay na si Allāh ay nakaaalam sa dinadalanginan nila bukod pa sa Kanya na anuman. Siya ang Makapangyarihan, ang Marunong.


43

وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إِلَّا ٱلۡعَٰلِمُونَ

ICDO: At ito ang mga parabola na Aming ibinibigay bilang halimbawa sa sangkatauhan; nang sa gayon ay mapakinabangan nila at matutunan, subalit walang sinuman ang makaiintindi nito maliban sa kanila na nakakikilala sa Allah, sa Kanyang mga talata at batas.

Salas/Taron: At itong mga paghahalintulad [o halimbawa] ay Aming inilahad para sa sangkatauhan [upang magbigay-aral]; nguni’t walang makauunawa sa mga ito maliban sa mga may kaalaman.

Quranenc.com: Ang mga paghahalintulad na iyon ay ginagawa Namin para sa mga tao. Walang nakauunawa sa mga ito kundi ang mga nakaaalam.


44

خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan nang makatotohanan at makatarungan. At katiyakan, sa Kanyang paglikha ay walang pag-aalinlangang niloloob nito ang katibayan at palatandaan sa sinumang pinaniniwalaan ang mga katibayan kapag ito ay iniharap sa kanya, at mga talata kapag ito ay kanyang nakita.

Salas/Taron: Nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Tunay na naririto ang isang ayah [aral o tanda] para sa mga naniniwala.

Quranenc.com: Lumikha si Allāh sa mga langit at lupa ayon sa katotohanan. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa mga mananampalataya.


45

ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ

ICDO: Bigkasin mo, O Muhammad (ﷺ), ang anumang ipinahayag sa iyo na Dakilang Quran, at isagawa mo at ipatupad mo ang Salah sa ganap na kaparaanan at kaayusan nito. Katiyakan, ang pangangalaga sa Salah sa pamamagitan ng pagsagawa nito nang ganap ay pumipigil sa pagsagawa ng mga kasalanan at ipinagbabawal; dahil ang gumagawa nito na binubuo ang mga haligi at mga kondisyon nito ay naliliwanagan ang kanyang puso at nadaragdagan ang kanyang pananampalataya, at lumalakas ang pagkahilig na gumawa ng kabutihan at nababawasan ang kanyang kagustuhan na gumawa ng kasamaan, at walang pag-aalinlangang ang papuri sa Allah sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Salah at iba pa ay higit na mas dakila at mas nakabubuti kaysa sa anupaman. At ang Allah ay Ganap na Nakababatid sa inyong ginagawa mabuti man ito o masama, ginagantimpalaan Niya kayo ng ganap na gantimpala at pagtutumbas.

Salas/Taron: Bigkasin mo [O Muhammad] ang anumang ipinahayag sa iyo sa Aklat, at magsagawa ng pagdarasal. Katotohanan, ang pagdarasal ay pumipigil sa mga kahalayan at kasamaan. At katiyakan ang pag-alaala sa Allah ay higit na dakila.(9) At ang Allah ay nakababatid sa anumang inyong mga ginagawa.

(9) Si Ibn Mas’ood (radiyallaahu ‘anhu) ay nagsabi, “Ang papurihan [at dakilain] ang Allaah, ay higit kong kinalulugdan kaysa gumugol nang gayong bilang ng deenaar [salapi] sa landas ng Allah.” Ang pag-aala-ala sa Allah ay lunas [o gamot] para sa mga matitigas ang puso. Ang isang lalaki ay nagsabi kay Al-Hasan, “O Abu Sa’eed, ako ay dumaraing sa iyo hinggil sa katigasan ng aking puso.” Siya ay nagsabi, “Palambutin mo ito sa pamamagitan ng pag-aala-ala sa Allah.” Si Makhool ay nagsabi, “Ang pag-aala-ala sa Allaah ay (isang tanda ng) kalusugan, samantalang ang pag-aala-ala sa mga tao ay tulad ng isang sakit.” Ang isang lalaki ay nagtanong nang minsan kay Salmaan, “Anong gawain ang pinakadakila?” Siya ay nagsabi, “Hindi mo ba nabasa sa Qur‘an: “At ang pag-aala-ala sa Allah ay siyang pinakadakila.” [Surah Al-‘Ankaboot 29:45].

Quranenc.com: Bigkasin mo ang ikinasi sa iyo mula sa Aklat at magpanatili ka sa pagdarasal. Tunay na ang pagdarasal ay sumasaway sa kahalayan at nakasasama. Talagang ang pag-alaala kay Allāh ay higit na malaki. Si Allāh ay nakaaalam sa anumang niyayari ninyo.


46

۞وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ

ICDO: At huwag kayong makipagtalo, O kayong mga naniwala, sa mga Hudyo at mga Kristiyano maliban na lamang sa pinakamagandang kaparaanan at mabuting pananalita, at ang pag-anyaya tungo sa katotohanan ay sa pinakamadaling pamamaraan upang ito ay kaagad na makarating sa kanila at maunawaan; maliban sa mga masasama na naghahamon sa katotohanan na mga nagmatigas, nagmataas at naghayag ng pakikipaglaban sa inyo, na kung kaya, makipagdigma kayo sa kanila hanggang sa sila ay maniwala, o hindi kaya ay makapagbigay ng Jizyah na ibibigay nila ito sa inyo bilang kanilang pagpapasailalim, at sabihin ninyo: Naniwala kami sa Quran, na ito ay ipinahayag sa amin, at naniwala kami sa Tawrah at sa Injeel na ito ay mga ipinahayag sa inyo, ang aming Ilah (Diyos na sinasamba) at ang inyong Ilah ay nag-iisa na bukod-tanging walang katambal sa pagsamba sa Kanya, gayundin sa Kanyang pagiging Rabb na Tagapaglikha, Tagapangasiwa, Tagapagtustos at Tagapangalaga, gayundin sa Kanyang mga Pangalan at Katangian, na kami ay ganap na sumusuko at nagpapasailalim sa Kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya sa anumang Kanyang ipinag-uutos sa amin at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal bilang mga Muslim.

Salas/Taron: At huwag kayong makipagtalo sa mga Angkan ng Kasulatan [Hudyo at Kristiyano] maliban sa paraang pinakamabuti, [at] maliban para sa mga gumagawa ng di-makatarungan sa kanila, at [ito ang inyong] sabihin: “Kami ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa amin at ipinahayag sa inyo; ang aming Diyos at ang inyong Diyos ay isa; at kami ay tumatalima [sa Kanya bilang mga Muslim].”

Quranenc.com: Huwag kayong makipagtalo sa mga May Kasulatan malibang ayon sa pinakamagaling, maliban sa mga lumabag sa katarungan kabilang sa kanila. Sabihin ninyo: “Sumampalataya kami sa ibinaba sa amin at ibinaba sa inyo. Ang Diyos namin at ang Diyos ninyo ay nag-iisa. Kami sa Kanya ay mga tagapagpasakop.”


47

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۖ وَمِنۡ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤۡمِنُ بِهِۦۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَٰفِرُونَ

ICDO: At kung paano Kami nagpahayag ng mga Aklat sa mga nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na mga Sugo, ay ganoon din Kami nagpahayag ng Aklat sa iyo, na pinatutunayan nito ang mga naunang Aklat, na kung kaya, ang mga pinagkalooban Namin ng Aklat mula sa angkan ni Israil ay batid nila ito ng tunay na pagkakabatid, na kung kaya, pinaniwalaan nila (na mga matapat at dalisay ang puso mula sa kanila) ang Dakilang Quran, na katulad din ng mga Arabo mula sa Quraysh at iba pa na naniwala rito, at walang sinuman ang tatanggi sa Dakilang Quran o magdududa sa mga katibayan at malilinaw na palatandaan nito maliban sa mga walang pananampalataya na ang kanilang likas na pag-uugali ay pagtanggi at pagmamatigas.

Salas/Taron: At [tulad ng mga naunang kapahayagan ay] ganyan din Namin ipinahayag ang Aklat [Qur’an] sa iyo [O Muhammad]. Kaya, yaong Aming mga pinagkalooban ng kasulatan [noon] ay naniwala rito. At kabilang sa mga ito [sa mamamayan ng Makkah] ay yaong mga naniniwala rito. At walang tumatanggi sa Aming mga ayaat [kapahayagan] maliban sa mga dinaniniwala.

Quranenc.com: Gayon Kami nagbaba sa iyo ng Aklat kaya ang mga binigyan Namin ng kasulatan ay sumasampalataya rito. Kabilang sa mga ito ang sumasampalataya rito. Walang nagkakaila sa mga tanda Namin kundi ang mga tagatangging sumampalataya.


48

وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِۦ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ إِذٗا لَّٱرۡتَابَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ

ICDO: At kabilang sa malilinaw na iyong himala, O Muhammad (ﷺ), ay hindi ka kailanman nakabasa ng anumang aklat at hindi nakasulat ng anumang titik sa pamamagitan ng iyong kanang kamay bago ipinahayag sa iyo ang Dakilang Quran, na sila ay batid nila ito. At kung ikaw ay nakababasa o hindi kaya ay nakasusulat bago ito ipinahayag sa iyo, ay magdududa sa iyo ang mga masasama at kanilang sasabihin: Napag-aralan niya ito mula sa mga naunang aklat o hindi kaya ay kinopya niya mula roon.

Salas/Taron: At ikaw [O Muhammad] ay hindi nakapagbigkas ng alinmang aklat na una pa rito [sa Qur’an], at hindi rin nakapagsulat ng alinmang aklat sa iyong kanang kamay. Kaya, [kung nangyari nga ang gayon, maaaring] ang mga mapaggawa ng kabulaanan [ay nakapagdulot na] ng pag-aalinlangan [tungkol dito].

Quranenc.com: Hindi ka dati bumibigkas noong bago nito ng anumang aklat at hindi ka nagsusulat nito sa pamamagitan ng kanan mo [dahil] kung gayon ay talagang mag-aalinlangan ang mga nagpapabula.


49

بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ

ICDO: Bagkus ang Dakilang Quran ay malilinaw na mga talata sa pagpapatunay nito sa katotohanan na naisaulo ng mga paham na pinagkalooban ng kaalaman, at walang sinuman ang makapagpapasinungaling ng mga talatang ito at tatanggihan maliban sa mga masasama na mga nagmamatigas na hindi sumusunod sa katotohanan na lumalayo mula rito.

Salas/Taron: Bagkus, ito [Qur’an] ay mga malilinaw na kapahayagan [na itinanim] sa dibdib niyaong mga pinagkalooban ng kaalaman. At walang sinuman ang tumatanggi sa Aming mga ayaat [kapahayagan] maliban sa mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Bagkus [ang Qur’an na] ito ay mga talatang malilinaw na nasa mga dibdib ng mga may kaalaman. Walang nagkakaila sa mga talata Namin kundi ang mga tagalabag sa katarungan.


50

وَقَالُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ ءَايَٰتٞ مِّن رَّبِّهِۦۚ قُلۡ إِنَّمَا ٱلۡأٓيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٞ مُّبِينٌ

ICDO: At sinabi ng mga Mushrikun – sumasamba ng iba bukod sa Allah: Bakit hindi nagpababa para kay Muhammad (ﷺ) ng mga palatandaan, mga katibayan mula sa kanyang Rabb na Tagapaglikha na makikita mismo natin na tulad ng kamelyo ni Saleh at tungkod ni Mousa! Sabihin mo sa kanila: Ang anumang patungkol sa mga talatang ito ay Pagmamay-ari lamang ng Allah, nasa Kanya ang pagpapasiya na kung ang nais Niya ba ay magpababa at kung ang nais Niya ay hindi ito gawin, samantalang ako ay tagapagbabala lamang sa inyo na binabalaan ko kayo sa tindi ng Kanyang galit at parusa, na nililinaw ko sa inyo ang Daan ng Katotohanan mula sa kamalian.

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi: “Bakit walang ayah [kapahayagan, palatandaan o himala] ang ipinahahayag [o ibinababa] sa kanya mula sa kanyang Panginoon?” Sabihin: “Ang mga ayaat [kapahayagan, palatandaan o himala] ay nasa Allah, at ako ay isa lamang malinaw na tagapagbabala.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Bakit kaya hindi nagpababa sa kanya ng mga tanda mula sa Panginoon niya?” Sabihin mo: “Ang mga tanda ay nasa ganang kay Allāh lamang at ako ay isang tagapagbabalang malinaw lamang.”


51

أَوَلَمۡ يَكۡفِهِمۡ أَنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحۡمَةٗ وَذِكۡرَىٰ لِقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Hindi pa ba sapat sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah na malaman nila ang pagiging totoo mo, O Muhammad (ﷺ), na Kami ay nagpahayag sa iyo, ng Dakilang Quran na binibigkas sa kanila? Katiyakan, ang Dakilang Quran na ito ay habag sa mga mananampalataya rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at mga paalaala na naaalaala nila sa pamamagitan nito ang anumang aral at pagpapayo.

Salas/Taron: At hindi pa ba sapat para sa kanila na Aming ipinahayag sa iyo ang Aklat [ang Qur’an] na [iyong] binibigkas sa kanila? Katotohanan, naririto ang isang habag at paalaala para sa mga taong naniniwala.

Quranenc.com: Hindi ba nakasapat sa kanila na Kami ay nagpababa sa iyo ng Aklat na binibigkas sa kanila? Tunay na sa gayon ay talagang may awa at paalaala para sa mga taong sumasampalataya.


52

قُلۡ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡ شَهِيدٗاۖ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

ICDO: Sabihin mo: Sapat na ang Allah bilang testigo sa pagitan ko at sa inyo na ako ay walang pag-aalinlangan na Kanyang isinugo at sa inyong pagpapasinungaling sa akin at sa inyong pagtanggi sa katotohanan na aking dala-dala mula sa Allah. At batid ng Allah ang mga nasa kalangitan at kalupaan, na walang anuman ang naililihim sa Kanya. At ang mga yaong naniwala sa kamalian at tumanggi sa Allah – kahit ganap at malinaw nang naitatag ang mga katibayang ito – sila ang mga talunan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sabihin: “Sapat na ang Allah bilang isang Saksi sa pagitan ko at pagitan ninyo. Nababatid Niya ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan.” At yaong mga naniwala sa kabulaanan, at hindi naniwala sa Allah, sila yaong mga nawalan [o naging mga talunan].

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nakasapat si Allāh sa pagitan ko at ninyo bilang isang Saksi. Nakaaalam siya sa anumang nasa mga langit at lupa. Ang mga sumampalataya sa kabulaanan at tumangging sumampalataya kay Allāh, ang mga iyon ay ang mga lugi.”


53

وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ وَلَيَأۡتِيَنَّهُم بَغۡتَةٗ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ

ICDO: Minamadali ka, O Muhammad (ﷺ), ng mga Mushrikun mula sa iyong sambayanan na kaagad na iparating ang parusa sa kanila bilang pag-iinsulto, kung hindi lamang naitakda na ng Allah ang ganap na oras ng pagdating ng parusa sa kanila rito sa daigdig, na ito ay hindi mapapaaga o maaantala ay tiyak na darating sa kanila mismo sa oras na ito ang kanilang hinihiling, at walang pag-aalinlangang ito ay darating sa kanila nang biglaan habang ito ay hindi nila namamalayan.

Salas/Taron: At kanilang hinihiling sa iyo na madaliin ang parusa [para sa kanila]. At kung hindi nga lamang para [sa naitakdang] panahon nito, marahil ang parusa ay dumating sa kanila. At katiyakan, ito ay darating sa kanila nang biglaan habang sila ay walang kamalayan [hinggil dito].

Quranenc.com: Nagpapamadali sila sa iyo ng pagdurusa. Kung hindi dahil sa isang taning na itinakda, talaga sanang dumating sa kanila ang pagdurusa. Talagang pupunta nga iyon sa kanila ng biglaan habang sila ay hindi nakararamdam.


54

يَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: Minamadali ka nila sa parusa rito sa daigdig samantalang ito ay darating sa kanila na walang pag-aalinlangan, at katiyakang ang parusa sa kanila na mga walang pananampalataya sa Impiyernong-Apoy sa Kabilang-Buhay ay nakapalibot sa kanila at wala na silang matatakasan pa.

Salas/Taron: Kanilang hinihiling sa iyo na madaliin ang parusa. At katotohanan, ang Impiyerno ay papalibot sa mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Nagpapamadali sila sa iyo ng pagdurusa. Tunay na ang Impiyerno ay talagang sasaklaw sa mga tagatangging sumampalataya


55

يَوۡمَ يَغۡشَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَمِن تَحۡتِ أَرۡجُلِهِمۡ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay mahihilo ang mga walang pananampalataya sa igagawad na parusa sa kanila sa Impiyerno na ito ay nasa ibabaw ng kanilang mga ulunan at nasa ilalim ng kanilang mga paanan, at tatakluban sila ng apoy na nagmumula sa lahat ng dako, at sasabihin ng Allah sa kanila sa oras na yaon: Lasapin ninyo ang kabayaran sa anuman na kinaugalian ninyo na gawin sa daigdig na pagtatambal at pagsamba ng iba at pagsagawa ng mga krimen at mga kasalanan.

Salas/Taron: Sa Araw na [iyon] ang parusa ay babalot sa kanila mula sa kanilang itaas at mula sa ibaba ng kanilang mga paa, at sa kanila ay sasabihin: “Lasapin ninyo [ang bunga] ng anumang inyong lagi nang ginagawa.”

Quranenc.com: sa Araw na tatakip sa kanila ang pagdurusa mula sa itaas nila at mula sa ilalim ng mga paa nila at magsasabi: “Lasapin ninyo ang dati ninyong ginagawa.”


56

يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ فَإِيَّـٰيَ فَٱعۡبُدُونِ

ICDO: O Aking mga alipin na naniwala! Kung kayo ay nahihirapan na ilantad ang inyong pananampalataya at bukod-tanging pagsamba lamang sa Akin ay mangibang-bayan kayo tungo sa Aking malawak na kalupaan at sambahin ninyo Ako nang bukod-tangi.

Salas/Taron: O Aking mga aliping naniwala, katotohanan, ang Aking kalupaan ay sadyang malawak, kaya, Ako ay inyong sambahin [at tanging Ako lamang]!

Quranenc.com: O mga alipin Ko na sumampalataya, tunay na ang lupa Ko ay malawak kaya sa Akin kayo sumamba.


57

كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۖ ثُمَّ إِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ

ICDO: Lahat ng may buhay ay makatitikim ng kamatayan pagkatapos ay sa Amin kayo ay magbabalik para sa paghuhukom at pagbabayad.

Salas/Taron: Bawa’t kaluluwa ay makararanas ng kamatayan. Pagkaraan, sa Amin, kayo ay muling ibabalik.

Quranenc.com: Bawat kaluluwa ay lalasap ng kamatayan. Pagkatapos ay sa Amin kayo panunumbalikin.


58

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ غُرَفٗا تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ نِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ

ICDO: At ang mga yaong naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga ipinag-uutos sa kanila na mga mabubuting gawa ay walang pag-aalinlangang patutuluyin Namin sila sa Al-Jannah (Hardin) sa mga matataas na mga tahanan na sa ilalim nito ay umaagos ang mga ilog na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, napakaganda at napakadakila ang mga gantimpala sa mga nagpapatupad ng pagsunod sa Allah na ito ay tahanan sa mga Hardin ng Kaligayahan.

Salas/Taron: At yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid – sila ay Aming pagkakalooban ng mga [nagtataasang] bulwagan ng Paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, kung saan sila ay mamamalagi roon nang walang hanggan. [Isang] dakilang gantimpala para sa mga [matuwid] na manggagawa.

Quranenc.com: Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay talagang magpapatahan nga Kami mula sa paraiso sa mga [mataas na] silid na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili roon. Kay inam ang pabuya sa mga tagagawa,


59

ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga Hardin na nabanggit ay para sa mga naniwala na nagtiis sa kanilang pagsamba sa Allah at pinanghawakan nila ang Deen (o Relihiyon) na ipinagkaloob ng Allah sa kanila, at ipinaubaya nila ang kanilang mga sarili sa Allah hinggil sa kanilang mga kabuhayan at pakikipaglaban sa kalaban na kumakalaban sa kanila bilang ganap na pagtitiwala sa Allah.

Salas/Taron: [Sila] yaong mga nagtiis, at sa kanilang Panginoon, kanilang ipinagkakaloob [nang buong puso] ang pagtitiwala.

Quranenc.com: [Sila] ang mga nagtiis at sa Panginoon nila ay nananalig.


60

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٖ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

ICDO: Napakarami ng mga nilikha na gumagapang sa kalupaan na hindi nito naiiimbak o naitatabi ang kakainin nito kinabukasan na katulad ng ginagawa ng anak ni Adam, subalit pinagkakalooban ito ng Allah ng kabuhayan na katulad din ng pagkakaloob Niya sa inyo. At Siya ay As-Samee` – Ganap na Nakakarinig sa inyong mga sinasamba, na Al-`Aleem – Ganap na Nakaaalam sa inyong mga ginagawa at sa pagtibok ng inyong mga puso.

Salas/Taron: At gaano karaming mga nilikhang gumagala ang hindi nagpapasan ng [sariling] panustos nito [upang mabuhay]? Ang Allah ang Siyang nagkakaloob [ng panustos] para sa kanya at para sa inyo. At Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Maalam.

Quranenc.com: Kay raming hayop na hindi nagbubuhat ng panustos ng mga ito, na si Allāh ay nagtutustos sa mga ito at sa inyo. Siya ay ang Madinigin, ang Maalam.


61

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ

ICDO: At kapag tinanong mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga walang pananampalataya: Sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa napakagandang kaayusan nito at inilagay Niya sa ilalim ng Kanyang pangangasiwa ang araw at buwan? Katiyakan, kanilang sasabihin: Nilikha ang mga ito ng Allah na Bukod-Tangi. Kung gayon, paano sila naligaw na tumalikod sa paniniwala sa Allah na lumikha ng lahat ng bagay at nangangasiwa nito, at sa halip ay sumamba sila ng iba bukod sa Kanya? Nakapagtataka ang kanilang inimbento at kasinungalingan.

Salas/Taron: At kung sila ay iyong tanungin: “Sino ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan at ang nagtalaga sa araw at sa buwan?” Katotohanan, sila ay magsasabi: “Ang Allah.” Kung gayon, paano nga bang sila ay nalinlang?

Quranenc.com: Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang lumikha ng mga langit at lupa at nagpalingkod ng araw at buwan ay talagang magsasabi nga silang si Allāh. Kaya paanong nalilinlang sila?


62

ٱللَّهُ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

ICDO: Pinaluluwag ng Allah ang kabuhayan ng sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha at hinihigpitan Niya ang iba mula sa kanila, dahil Siya ay Ganap na Nakababatid sa anumang ikabubuti ng Kanyang mga alipin. Katiyakan, ang Allah ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa bawat kalagayan nila, mga nangyari sa kanila at walang anumang naililihim sa Kanya.

Salas/Taron: Ang Allah ang Siyang nagpaparami [o nagpapalawig] ng panustos sa sinumang Kanyang naisin sa Kanyang mga alipin, at [Siya rin ang] naghihigpit nito para sa kanya. Katotohanan, ang Allah ay Maalam sa lahat ng bagay.

Quranenc.com: Si Allāh ay nagpapaluwag ng panustos para sa kaninumang niloloob Niya kabilang sa mga lingkod Niya at naghihigpit nito. Tunay na si Allāh sa bawat bagay ay Maalam.


63

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ

ICDO: At kapag tinanong mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga walang pananampalataya: Sino ang nagpababa mula sa ulap ng tubig-ulan na naging sanhi ng pagsibol ng mga pananim sa kalupaan pagkatapos nitong maging tuyot? Katiyakan, sasabihin nila sa iyo bilang pag-amin: Ang Allah na Bukod-Tangi ay Siyang nagpababa nito. Sabihin mo: Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang na Siyang naglantad ng Kanyang katibayan sa kanila, subalit ang karamihan sa kanila ay hindi nakaiintindi kung ano ang nakabubuti at nakasasama sa kanila, kung ito ay batid lamang nila ay hindi sila sasamba ng iba bilang pagtatambal sa pagsamba sa Allah.

Salas/Taron: At kung sila ay iyong tanungin: “Sino ang nagpababa ng tubig [ulan] mula sa kalangitan, at nagbigay ng buhay sa pamamagitan nito [ng tubig] sa lupa na dati ay tigang?” katiyakang, sila ay magsasabi: “Ang Allah.” [Kaya], sabihin: “Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah].” nguni’t karamihan sa kanila ay walang pang-unawa.

Quranenc.com: Talagang kung nagtanong ka sa kanila kung sino ang nagbaba mula sa langit ng tubig at nagbigay-buhay sa pamamagitan nito sa lupa noong matapos ng pagkamatay nito ay talagang magsasabi nga silang si Allāh. Sabihin mo: “Ang papuri ay ukol kay Allāh,” ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi nakapag-uunawa.


64

وَمَا هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَهۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لَهِيَ ٱلۡحَيَوَانُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ

ICDO: Ang buhay dito sa daigdig ay walang iba kundi libangan at paglalaro lamang, nililibang nito ang mga puso at nilalaro ang mga katawan; dahil sa nandirito ang mga palamuti at pagnanasa, pagkatapos ito ay mabilis na nawawala, samantalang ang buhay sa Kabilang-Buhay ay siyang tunay na buhay na walang katapusan na walang kamatayan, kung batid lamang ng mga tao ang mga bagay na ito ay hindi nila pipiliin ang buhay na may hangganan kaysa buhay na walang hanggan.

Salas/Taron: At itong makamundong buhay ay isa lamang pag-aaliw at paglilibang. Katotohanan, ang tahanan ng kabilang buhay – iyan ang [walang hanggang] buhay, kung [ito ay] kanilang nababatid lamang.

Quranenc.com: Walang iba itong buhay pangmundo kundi isang paglilibang at isang laro. Tunay na ang tahanang pangkabilang-buhay ay talagang iyon ang pinakabuhay, kung sakaling dati silang nakaaalam.


65

فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ

ICDO: Kapag nakasakay ang mga walang pananampalataya sa sasakyang-pandagat, at natakot sa pagkalunod, ang kanilang paniniwala sa Allah ay nagiging bukod-tangi na para lamang sa Kanya at nagiging taos-puso ang kanilang panalangin habang sila ay nasa ganitong kagipitan, subalit kapag sila ay ligtas nang nakadaong sa kalupaan at nawala na sila sa kagipitan ay bumabalik sila sa pagsamba ng iba bukod sa Allah, na kung kaya, sa pamamagitan nito ay sinalungat nila ang kanilang mga sarili, pinaniwalaan nila ang Kaisahan ng Allah sa oras ng kagipitan at sumamba naman sila ng iba sa oras ng kaginhawahan.

Salas/Taron: At kapag sila ay nakasakay sa isang sasakyang-dagat, sila ay nanawagan [o nanalangin] sa Allah, tapat sa Kanya sa relihiyon nguni’t kapag sila ay Kanyang iniahon [at idaong] sa [kating] lupa, kapagdaka’y sila ay nagtatambal ng iba sa Kanya.

Quranenc.com: Ngunit kapag nakasakay sila sa daong ay dumadalangin sila kay Allāh bilang mga nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon. Ngunit noong nagligtas Siya sa kanila patungo sa katihan, biglang sila ay nagtatambal [sa Kanya],


66

لِيَكۡفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ وَلِيَتَمَتَّعُواْۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ

ICDO: At ang kanilang pagsamba ng iba pagkatapos ng pagkakaloob Namin sa kanila ng kaligtasan mula sa karagatan na ito ang naging kapalit sa ipinagkaloob Naming mga biyaya sa kanilang mga sarili at kayamanan, at upang makamit nila ang kanilang kasiyahan dito sa daigdig, subalit walang pag-aalinlangang mababatid nila ang kasiraan ng kanilang ginawa at ang anumang inihanda ng Allah sa kanila sa Kabilang-Buhay na matinding parusa.

Dito sa talatang ito ang paghamon at babala sa kanila.

Salas/Taron: Upang kanilang [muling] itakwil [di-pasalamatan] ang anumang [pagpapalang] Aming ipinagkaloob sa kanila, at [upang] kanilang tamasahin ang kasiyahan [sa kanilang sarili] nguni’t [hindi maglalaon, ito ay] kanilang mapag-aalaman.(10)

(10) Ang ayah na ito ay maaari ring ipaliwanag bilang babala: “Hayaan nilang itakwil ang anumang Aming iginawad sa kanila at hayaang tamasahin sa kanilang mga sarili.”

Quranenc.com: upang magkaila sila sa ibinigay Namin sa kanila at upang magtamasa sila, ngunit malalaman nila.


67

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنٗا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنۡ حَوۡلِهِمۡۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَكۡفُرُونَ

ICDO: Hindi ba nakita ng mga walang pananampalataya na mga taga-Makkah, na ang Allah ay walang pag-aalinlangang ginawa Niya ang Makkah para sa kanila na sagradong lugar na mapayapa, na ligtas ang mga naninirahan dito sa kanilang mga sarili at kayamanan, samantalang ang mga tao na naninirahan sa labas ng Haram (Makkah – Sagradong Lugar) ay hindi ligtas na pagsamantalahan ang kanilang buhay, kayamanan at iba pa? Kung gayon, tinatanggap ba nila ang kamalian na pagsamba ng iba bukod sa Allah, at binabalewala at tinatanggihan nila ang biyaya sa kanila ng Allah na Bukod-Tangi, at Siya ay hindi nila sinamba nang bukod-tangi na wala silang itinambal na iba sa Kanya?

Salas/Taron: Hindi ba nila nakikita na Aming ginawa ang matiwasay na santuwaryo [Makkah] habang ang mga tao ay dinudukot(11) mula sa nakapaligid sa kanila? Kaya, sila ba ay naniniwala sa kabulaanan, at itinatakwil [naman] ang pagpapala ng Allah?

(11) i.e. pinapatay o ginawang isang bihag.

Quranenc.com: Hindi ba nila nakita na Kami ay gumawa ng isang kanlungang matiwasay samantalang dinadaklot ang mga tao mula sa paligid nila. Kaya ba sa kabulaanan sila sumasampalataya at sa biyaya ni Allāh sila nagkakaila?


68

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓۚ أَلَيۡسَ فِي جَهَنَّمَ مَثۡوٗى لِّلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: At sino pa ba ang mas matindi sa kanyang kasamaan kaysa sa kanya na pinasinungalingan ang Allah at itinatanggi niya sa Allah ang kanyang pagkaligaw at maling gawain, o hindi kaya ay tinanggihan niya ang katotohanan na ipinadala ng Allah sa pamamagitan nito ang Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ)? Hindi ba walang pag-aalinlangang Impiyernong-Apoy ang inihanda ng Allah bilang tahanan ng sinumang hindi naniwala sa Kanya at tumanggi sa Kanyang Kaisahan at pinasinungalingan ang Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ)?

Salas/Taron: At sino ba ang di-makatarungang nakahihigit kaysa sa isang naglulubid ng kasinungalingan tungkol sa Allah o nagtatakwil sa katotohanan nang ito ay dumating sa kanya? Hindi ba sa Impiyerno ang tirahan ng mga dinaniniwala?

Quranenc.com: Sino ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa sinumang gumawa-gawa laban kay Allāh ng isang kasinungalingan o nagpasinungaling sa katotohanan noong dumating ito sa kanya? Hindi ba sa Impiyerno ay may tuluyan para sa mga tagatangging sumampalataya?


69

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: Para sa mga yaong naniwala sa Allah na nagpunyagi sa pakikipaglaban sa kumakalaban sa Allah, at sa kanya mismong sarili at kay Shaytan, at sila ay nagtiis sa mga kahirapan at pagsubok alang-alang sa Allah, walang pag-aalinlangang gagabayan sila ng Allah sa Daan ng Kabutihan, patatatagin sila sa Matuwid na Landas, at sinuman ang may ganitong katangian ay siya ang tunay na mabuti sa kanyang sarili at sa iba. At katotohanan, ang Allah ay kasama ng sinumang mabuti mula sa Kanyang nilikha sa pamamagitan ng pagtataguyod, pagsusuporta, pangangalaga at gabay sa kanila.

Salas/Taron: At yaong mga nagpunyagi [o nakipaglaban] para sa Amin – katiyakan, sila ay Aming papatnubayan tungo sa Aming mga Landas.(12) At katotohanan, ang Allah ay nasa [panig ng] mga mapaggawa ng kabutihan.

(12) Ang tinutukoy na mga landas ay ang iba’t ibang pamamaraan upang makamit ang kasiyahan ng Allah.

Quranenc.com: Ang mga nakibaka alang-alang sa Amin ay talagang magpapatnubay nga Kami sa kanila sa mga landas Namin. Tunay na si Allāh ay talagang kasama sa mga tagagawa ng maganda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.