Surah 28: Al-Qasas

القصص
ANG MGA KUWENTO (SALAYSAY)

Bahagi: 20 Kabanata: 28 Talata: 88
Ayos ng pagkapahayag: 49
Makki Surah (maliban sa Ayah 52-55, 85)
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Qasas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

طسٓمٓ

ICDO: Ta-Sĩn-Mĩm – Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah. 

Salas/Taron: Ta, Sin, Mim.(1)

(1) T. S. M. – Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng pahayag ng Qur’an.

Quranenc.com: Ṭā. Sīn. Mīm.


2

تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ

ICDO: Ito ay mga talata ng Kabanal-banalan na Quran na ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na nagsasaad sa lahat ng pangangailangan ng mga alipin sa kanilang makamundong buhay at maging sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Ito ang mga ayaat [talata] ng malinaw na Aklat [Qur’an],

Quranenc.com:  Ang mga ito ay ang mga talata ng Aklat na malinaw.


3

نَتۡلُواْ عَلَيۡكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرۡعَوۡنَ بِٱلۡحَقِّ لِقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Isinasalaysay Namin sa iyo ang ilang bahagi sa katotohanang kuwento hinggil kay Mousa at Fir`awn para sa mga taong naniniwala sa Dakilang Quran, at naniniwala na ito ay nagmula sa Allah at sinusunod nila ang gabay nito.

Salas/Taron: [Na] Aming binigkas sa iyo mula sa mga balitang [nangyari] kina Moises at Paraon(2) sa katotohanan [bilang aral] para sa mga taong naniniwala.

(2) Paraon – sa wikang Arabe siya ay kilala bilang Fir’awn.

Quranenc.com:  Bumibigkas Kami sa iyo ng kabilang sa balita kay Moises at kay Paraon ayon sa katotohanan para sa mga taong sumasampalataya.


4

إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلَ أَهۡلَهَا شِيَعٗا يَسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَةٗ مِّنۡهُمۡ يُذَبِّحُ أَبۡنَآءَهُمۡ وَيَسۡتَحۡيِۦ نِسَآءَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

ICDO: Walang pag-aalinlangan, si Fir`awn ay nagmataas at nagmalabis sa ibabaw ng kalupaan, at ginawa niya ang kanyang sambayanan na iba’t ibang grupo, minamaliit niya ang isang grupo mula sa kanila at hinahamak, na sila ay yaong mga angkan ni Isra`il, na pinapatay niya ang kanilang mga anak na kalalakihan at inaalipin naman niya ang kanilang mga kababaihan, na kung kaya, katiyakang siya ay kabilang sa mga namiminsala sa ibabaw ng kalupaan.

Salas/Taron: Katotohanan, si Paraon ay nagmataas [at itinuring ang kanyang sarili bilang diyos] sa kalupaan at kanyang ginawang [iba’t ibang] sekta ang mga mamamayan nito, inaalipusta ang isang pangkat [ng mga anak ni Israel] na kabilang sa kanila: kinikitil ang kanilang mga [bagong silang na] anak na lalaki, at hinahayaang mabuhay ang kanilang mga kababaihan. Katotohanan, siya ay kabilang sa mga mapaggawa ng katiwalian.

Quranenc.com:  Tunay na si Paraon ay nagmataas sa lupain at gumawa sa mga naninirahan doon na mga pangkatin, na naniniil sa isang pangkat kabilang sa kanila: kumakatay siya sa mga lalaking anak nila at nagpapabuhay siya sa mga babae nila. Tunay na siya noon ay kabilang sa mga tagagulo.


5

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَنَجۡعَلَهُمۡ أَئِمَّةٗ وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلۡوَٰرِثِينَ

ICDO: At nais Naming ibukod-tangi ang mga yaong hinamak ni Fir`awn dito sa kalupaan, at sasanhiin Namin na pamunuan nila ang kalupaan ng kabutihan at mag-aakay tungo rito, at gagawin Namin silang tagapagmana rito sa kalupaan pagkatapos mawasak si Fir`awn at ng kanyang sambayanan.

Salas/Taron: At Aming ninais na gawaran ng pagpapala yaong mga inalipusta sa kalupaan, at sila ay gawing mga pinuno at sila ay gawing mga tagapagmana,

Quranenc.com: Nagnanais Kami na magmabuting-loob Kami sa mga sinisiil sa lupain, gumawa Kami sa kanila na mga pasimuno, gumawa Kami sa kanila na mga tagapagmana,


6

وَنُمَكِّنَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَنُرِيَ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنۡهُم مَّا كَانُواْ يَحۡذَرُونَ

ICDO: At itatatag sila rito sa kalupaan, at sasanhiin Namin sina Fir`awn at Haman, at ang mga sundalo nilang dalawa, na makikita nila mula sa mahinang grupong ito, ang anuman na kinatatakutan nilang pagkawasak at pagkawala ng kanilang kaharian, at pagpapaalis sa kanila mula sa kanilang bayan sa pamamagitan ng isang ipapanganak na mula sa angkan ni Isra`il.

Salas/Taron: At sila ay Aming patirahin sa mga lupain, at Aming hayaang ipakita kina Paraon at Haman at sa mga kawal nilang dalawa sa pamamagitan(3) nila ang alinmang kanilang kinatakutan.

(3) Upang ipakita ng Allah sa lahat ng tao ang ginawang pang-aalipusta ni Paraon at ng kanyang mga kawal laban sa mga anak ni Israel at ang naging wakas ng mga ito.

Quranenc.com: magpapatatag Kami sa kanila sa lupain, at magpapakita Kami kay Paraon, kay Hāmān, at sa mga kawal nilang dalawa mula sa kanila ng pinangingilagan nila noon.


7

وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَرۡضِعِيهِۖ فَإِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فَأَلۡقِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحۡزَنِيٓۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيۡكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At tuwirang inihayag Namin sa pamamagitan ng inspirasyon sa ina ni Mousa nang siya ay isinilang at nangangamba siya sa kanya na baka mapatay siya ni Fir`awn na katulad ng ginawang pagpatay ni Fir`awn sa mga anak na kalalakihan mula sa angkan ni Isra`il: Pasusuhin mo siya na may kapanatagan sa iyong kalooban, at kapag natakot ka na mabatid ang hinggil sa kanya ay ilagay mo siya sa kahon at itapon mo ang kahon na ito sa ilog ng Nile, na wala kang pinangangambahang takot mula kay Fir`awn at sa kanyang mga tauhan na siya ay mapapatay nila, at huwag kang malungkot sa paghiwalay niya sa iyo, dahil Kami sa katotohanan ay ibabalik Namin ang anak mo sa iyo at gagawin Namin siyang isa sa Aming mga Sugo.

Salas/Taron: At Aming binigyang-inspirasyon ang ina ni Moises, “Pasusuhin mo siya [si Moises], nguni’t kapag ikaw ay nangangamba para sa kanya, magkagayon, siya ay iyong ipaanod sa ilog at huwag kang mangamba at huwag kang malungkot. Katotohanan, siya ay Aming ibabalik sa iyo, at siya ay itatalaga bilang [isa sa mga] sugo.

Quranenc.com: Nagkasi Kami sa ina ni Moises: “Magpasuso ka sa kanya, ngunit kapag nangamba ka para sa kanya ay itapon mo siya sa ilog at huwag kang mangamba at huwag kang malungkot. Tunay na Kami ay magpapanumbalik sa kanya sa iyo at gagawa sa kanya kabilang sa mga isinugo.”


8

فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُونَ لَهُمۡ عَدُوّٗا وَحَزَنًاۗ إِنَّ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَٰطِـِٔينَ

ICDO: At kanya siyang inilagay sa kahon at itinapon sa ilog ng Nile, at natagpuan siya ng mga tauhan ni Fir`awn at kanilang kinuha, at sinanhi ng Allah ang ganoon upang maging kalaban siya para sa kanila at magiging sanhi ng kanilang pagdadalamhati, dahil nangyari ang kanilang pagkawasak sa pamamagitan niya. Walang pag-aalinlangan, si Fir`awn, si Haman at ang kanilang mga tauhan ay kabilang sa mga makasalanan na sumasamba ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: Kaya [nang siya ay ipaanod], siya ay napulot ng kasambahay ni Paraon [sa pampang ng ilog] upang siya ay kanilang maging kaaway at maging [sanhi ng] kalungkutan. Katotohanan, sina Paraon, Haman at ang mga kawal nilang dalawa ay mga makasalanan.

Quranenc.com: Kaya pinulot siya ng mag-anak ni Paraon upang siya para sa kanila ay maging isang kaaway at isang kalungkutan. Tunay na si Paraon, si Hāmān, at ang mga kawal nilang dalawa ay mga nagkakamali noon.


9

وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرۡعَوۡنَ قُرَّتُ عَيۡنٖ لِّي وَلَكَۖ لَا تَقۡتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدٗا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ

ICDO: At sinabi ng asawa ni Fir`awn kay Fir`awn: Ang batang ito ay tiyak na magiging dahilan ng kasiyahan at kapanatagan ng aking paningin at ng iyong paningin, na kung kaya, huwag ninyo siyang patayin; dahil baka maaaring makatagpo tayo ng kabutihan mula sa kanya o hindi kaya ay ituturing natin siyang anak, samantalang si Fir`awn at ang kanyang pamilya ay hindi nila batid na ang magiging dahilan ng kanilang pagkawasak ay magaganap sa pamamagitan niya.

Salas/Taron: At ang asawa ni Paraon ay nagsabi: “Siya [ang sanggol na si Moises] ay isang kasiyahan ng mata para sa akin at para sa iyo. Huwag mo siyang patayin, maaaring siya ay maging pakinabang sa atin, o siya ay ating ampunin bilang anak.” At sila ay walang kamalayan [sa magiging bunga nito].

Quranenc.com: Nagsabi ang maybahay ni Paraon: “Isang lugod ng mata para sa akin at para sa iyo, huwag ninyo siyang patayin; marahil magpapakinabang siya sa atin o maituturing natin siya bilang isang anak,” habang sila ay hindi nakararamdam.


10

وَأَصۡبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَٰرِغًاۖ إِن كَادَتۡ لَتُبۡدِي بِهِۦ لَوۡلَآ أَن رَّبَطۡنَا عَلَىٰ قَلۡبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: At nawalan ng laman ang kalooban ng ina ni Mousa maliban sa pagkalungkot at pag-alaala kay Mousa, at halos maihayag niya ang lihim na ito na si Mousa ay tunay niyang anak kung hindi lamang Namin siya pinatatag, at siya ay nagtiiis at hindi niya ito inihayag; upang siya ay maging kabilang sa mga naniwala sa pangako ng Allah na mga nakatitiyak hinggil dito.

Salas/Taron: At ang puso ng ina ni Moises ay nangulila. Halos malapit na niyang isiwalat [ang nangyayari hinggil] sa kanya [kay Moises], kung hindi lamang Namin siya binigyan ng tibay ng puso upang siya ay manatiling kabilang ng mga naniniwala.

Quranenc.com: Ang puso ng ina ni Moises ay naging hungkag. Tunay na muntik na talagang maglantad ito sa kanya kung sakaling hindi Kami nagbigkis sa puso nito upang ito ay maging kabilang sa mga mananampalataya.


11

وَقَالَتۡ لِأُخۡتِهِۦ قُصِّيهِۖ فَبَصُرَتۡ بِهِۦ عَن جُنُبٖ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ

ICDO: At sinabi ng ina ni Mousa sa kapatid ni Mousa na babae noong itinapon niya ito sa ilog: Sundan mo si Mousa upang malaman mo kung ano ang mangyayari sa kanya, at sinundan nga niya ang mga bakas ni Mousa at siya ay nakamasid mula sa malayo, samantalang ang mga tauhan ni Fir`awn ay hindi nila batid na siya pala ay kapatid niyang babae habang siya ay sinusundan ito.

Salas/Taron: At kanyang sinabi sa kanyang kapatid na babae [sa kapatid na babae ni Moises]: “Subaybayan mo siya [si Moises].” Kaya, kanyang minatyagan ito [si Moises] mula sa isang di-kalayuang pook, habang sila ay walang kamalayan [sa magiging bunga nito].

Quranenc.com: Nagsabi ito sa babaing kapatid niya: “Magsubaybay ka sa kanya.” Kaya napagmasdan niyon siya mula sa malayo habang sila ay hindi nakararamdam.


12

۞وَحَرَّمۡنَا عَلَيۡهِ ٱلۡمَرَاضِعَ مِن قَبۡلُ فَقَالَتۡ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰٓ أَهۡلِ بَيۡتٖ يَكۡفُلُونَهُۥ لَكُمۡ وَهُمۡ لَهُۥ نَٰصِحُونَ

ICDO: At ipinagbawal Namin na makasuso si Mousa sa lahat ng tagapagpasuso hanggang sa hindi pa Namin siya naibabalik sa kanyang ina, at sinabi ng kanyang kapatid na babae: Nais ba ninyong ituro ko para sa inyo ang isang pamilya na pagbubutihin nila ang pag-aalaga at pagpapasuso sa kanya, habang sila ay naaawa sa kanya? At sumang-ayon sila sa kanyang mungkahi.

Salas/Taron: At Aming ipinagbawal [ang lahat ng] nagpapasuso para sa kanya noong una,(4) hanggang ang kanyang [kapatid na babae] ay dumating [sa kaharian ni Paraon] at nagsabi: “Maaari ko ba kayong dalhin sa isang mag-anak na mangangalaga sa kanya [kay Moises] para sa inyo, at sila ay tapat [sa pagpapalaki] sa kanya?”

(4) Bago pa man, si Moises ay umaayaw na pagsuso sa kaninumang babae maliban sa kanyang ina.

Quranenc.com: Ipinagbawal Namin sa kanya ang [ibang] mga tagapagpasuso bago pa man kaya nagsabi iyon: “Ituturo ko po ba kayo sa isang mag-anak na kakandili sa kanya para sa inyo, at sila sa kanya ay mga tagapayo?”


13

فَرَدَدۡنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلَا تَحۡزَنَ وَلِتَعۡلَمَ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: At sa ganoon Namin ibinalik si Mousa sa kanyang ina; upang mapanatag ang kanyang paningin, at tinupad Namin sa kanya ang pangako; dahil siya ay nakabalik sa kanya na ligtas na hindi napatay ni Fir`awn, at wala siyang pinangambahan sa paghiwalay (o pansamantalang paglayo) na ginawa sa kanya, at upang mabatid niya na ang pangako ng Allah ay totoo sa anuman na Kanyang ipinangako sa kanya, na si Mousa ay walang pag-aalinlangang ibabalik sa kanya at gagawing isa sa mga Sugo. Katiyakan, ang Allah ay hindi Niya sinisira ang Kanyang pangako, subalit ang karamihan sa mga hindi naniniwala sa Kanya ay hindi nila batid na ang Allah ay totoo sa Kanyang pangako.

Salas/Taron: Kaya, siya [si Moises] ay Aming naibalik sa [piling ng] kanyang [sariling] ina, upang siya ay maging panatag, at hindi malungkot, at upang kanyang malaman na ang pangako ng Allah ay totoo. Nguni’t, karamihan sa kanila [sa mga tao] ay hindi nakababatid [nito].

Quranenc.com: Kaya ibinalik Namin siya sa ina niya upang malugod ang mata nito at hindi malungkot, at upang malaman nito na ang pangako ni Allāh ay totoo, subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


14

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسۡتَوَىٰٓ ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ

ICDO: At nang inabot na ni Mousa ang edad ng kakisigan at hustong gulang, ay ipinagkaloob Namin sa kanya ang karunungan at kaalaman, na sa pamamagitan nito ay natutunan niya ang mga alituntunin ng batas, at kung paano Namin ginantimpalaan si Mousa dahil sa kanyang pagsunod at kabutihan ay ganoon din Namin gagantimpalaan ang sinumang mabuti mula sa Aming mga alipin.

Salas/Taron: At nang siya ay umabot sa kanyang ganap na lakas, at wastong gulang, Aming ipinagkaloob sa kanya ang [kakayahan sa] paghatol(5) at kaalaman. At ganyan Namin ginagantimpalaan ang mga mapaggawa ng kabutihan.

(5) Hukm – ang tamang paghatol at tamang kaalaman sa relihiyon bilang Propeta ng Allah.

Quranenc.com: Noong umabot siya sa katipunuan niya at nagkaisip siya nang lubos ay nagbigay Kami sa kanya ng karunungan at kaalaman. Gayon Kami gumaganti sa mga tagagawa ng maganda.


15

وَدَخَلَ ٱلۡمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفۡلَةٖ مِّنۡ أَهۡلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيۡنِ يَقۡتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنۡ عَدُوِّهِۦۖ فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيۡهِۖ قَالَ هَٰذَا مِنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ إِنَّهُۥ عَدُوّٞ مُّضِلّٞ مُّبِينٞ

ICDO: At pumasok si Mousa sa siyudad nang palihim habang ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain, natagpuan niya roon ang dalawang lalaki na nag-aaway: ang isa sa kanila ay kabilang sa sambayanan ni Mousa na mula sa angkan ni Isra`il at ang isa naman ay mula sa sambayanan ni Fir`awn, at humingi ng tulong ang kalahi ni Mousa kay Mousa laban sa kanyang kalaban, na kung kaya, sinuntok ni Mousa sa pamamagitan ng kanyang kamao yaong kalaban at namatay, sinabi ni Mousa noong napatay niya yaon: Ito ay mula sa masamang gawain ni Shaytan, dahil sa pinabugso niya ang aking galit hanggang sa siya ay aking nasuntok at namatay, katiyakan, si Shaytan ay kalaban ng angkan ni Adam, na inililigaw niya ito mula sa Daan ng Patnubay, at napakalinaw ang kanyang pagiging kalaban. At ang nagawang ito ni Mousa ay naganap bago pa siya naging Propeta.

Salas/Taron: At siya ay pumasok sa lungsod sa oras na di-napapansin ng mga mamamayan nito: at kanyang natagpuan dito ang dalawang lalaking nag-aaway, ang isa ay kabilang sa kanyang pangkat [ng mga anak ni Israel], at ang isa naman ay kabilang sa panig ng kanyang kaaway [na pangkat]. Ang isa [kabilang sa kanyang pangkat] ay humingi sa kanya ng tulong laban sa kaaway nito, at sinuntok ni Moises at [di-sinasadyang] kanyang napatay. Siya ay nagsabi: “Ito ay nagmula sa gawa ng satanas: Katotohanan, siya ay malinaw na mapanlinlang na kaaway.”

Quranenc.com: Pumasok siya sa lungsod sa isang sandali ng pagkalingat ng mga naninirahan doon, at nakatagpo siya roon ng dalawang lalaking nag-aaway. Itong [una] ay kabilang sa kapanig niya at itong [ikalawa] ay kabilang sa kaaway niya. Nagpasaklolo sa kanya ang kabilang sa kakampi niya laban sa kabilang sa kaaway niya. Kaya binuntal ito ni Moises kaya napaslang niya ito. Nagsabi siya: “Ito ay kabilang sa gawain ng demonyo; tunay na siya ay isang kaaway na tagapagligaw na malinaw.”


16

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي فَٱغۡفِرۡ لِي فَغَفَرَ لَهُۥٓۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: Sinabi ni Mousa: O aking Rabb na Tagapaglikha! Katiyakan, naapi ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pagpatay ko ng isang tao na hindi Mo ipinag-utos sa akin na patayin, na kung kaya, patawarin Mo ako sa aking nagawang kasalanan, at pinatawad siya ng Allah. Walang pag-aalinlangan, ang Allah ay Al-Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa pagkakasala ng Kanyang mga alipin, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Aking Panginoon, katotohanan, ako ay nakagawa ng kamalian sa aking sarili, kaya ako ay Iyong patawarin.” Kaya, siya ay Kanyang pinatawad. Katotohanan, Siya ang Mapagpatawad, ang Maawain.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Panginoon ko, tunay na ako ay lumabag sa katarungan sa sarili ko kaya magpatawad Ka sa akin.” Kaya nagpatawad Siya rito. Tunay na Siya ay ang Mapagpatawad, ang Maawain.


17

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِيرٗا لِّلۡمُجۡرِمِينَ

ICDO: Sinabi ni Mousa: O aking Rabb na Tagapaglikha! Dahil sa pinagkalooban Mo ako ng biyaya na pagpapatawad at masaganang kagandahang-loob, kailanman ay hindi na ako magiging katulong ng sinuman para siya ay makagawa ng kasamaan at kasalanan.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Aking Panginoon, para sa pagpapala [na ipinagkaloob] Mo sa akin, kailanman ay hindi ako magiging tagapagtangkilik ng mga mapaggawa ng kabuktutan.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Panginoon ko, dahil sa ibiniyaya Mo sa akin ay hindi ako magiging isang tagapagtaguyod sa mga salarin.”


18

فَأَصۡبَحَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ خَآئِفٗا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلۡأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِيّٞ مُّبِينٞ

ICDO: At si Mousa ay patuloy na nanatili sa siyudad na natatakot, na nagmumuni-muni ng mga balita sa anumang pag-uusapan ng mga tao hinggil sa kanya at hinggil sa kanyang napatay, samantala sa gayong pagkakataon ay nakita na naman niya ang lalaki na humingi ng tulong kahapon na nakikipag-away na namang muli sa ibang Ehipsiyo, at humihingi na naman ng tulong sa kanya, sinabi ni Mousa sa kanya: Tunay na ikaw ay malinaw na nasa pagkaligaw.

Salas/Taron: Kaya, siya ay naging matatakutin sa loob ng lungsod at naghihintay [sa anumang bunga ng kanyang pagpatay] nang biglang ang isa na humingi sa kanya ng tulong noong nakaraang araw ay [muling] humingi ng tulong sa kanya. Sinabi ni Moises sa kanya: “Katotohanan, ikaw ay malinaw na mapanlinlang.”

Quranenc.com: Kaya siya sa lungsod ay naging kinakabahang nag-aantabay, at biglang ang nagpaadya sa kanya kahapon ay nagpapasalba na naman sa kanya. Nagsabi sa kanya si Moises: “Tunay na Ikaw ay talagang maliwanag na lisya.”


19

فَلَمَّآ أَنۡ أَرَادَ أَن يَبۡطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوّٞ لَّهُمَا قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقۡتُلَنِي كَمَا قَتَلۡتَ نَفۡسَۢا بِٱلۡأَمۡسِۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِينَ

ICDO: Nang nagpasiya na si Mousa na paluin niya ang Ehipsiyo, sinabi nito: Nais mo ba akong patayin na tulad ng ginawa mong pagpatay sa isang tao kahapon? Wala kang hangad kundi upang maghasik ng kapinsalaan sa kalupaan at hindi upang pag-ayusin ang pagitan ng mga tao na hindi nagkakasundu-sundo.

Salas/Taron: Kaya, nang siya ay magpasyang daluhungin ang isa na kapwa kaaway nila, siya [ang lalaki] ay nagsabi: “O Moises, ikaw ba ay naglalayon na ako ay iyong patayin tulad ng ginawa mong pagpatay sa lalaki kahapon? Ang iyong layon ay walang anupaman maliban upang ikaw ay magmalupit sa kalupaan, at hindi upang maging isa sa [hanay ng] mga tagapagtuwid [ng kamalian].”

Quranenc.com: Kaya noong nagnais siyang bumugbog sa isang kaaway para sa kanilang dalawa ay nagsabi iyon: “O Moises, nagnanais ka bang pumatay sa akin gaya ng pagpatay mo sa isang tao kahapon? Wala kang ninanais kundi maging isang mapaniil ka sa lupain at hindi mo ninanais na ikaw ay maging kabilang sa mga tagapagsaayos.”


20

وَجَآءَ رَجُلٞ مِّنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ يَسۡعَىٰ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلۡمَلَأَ يَأۡتَمِرُونَ بِكَ لِيَقۡتُلُوكَ فَٱخۡرُجۡ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ

ICDO: At samantala may dumating naman na isang lalaki na nagmamadali mula sa dulo ng siyudad, at sinabi niya: O Mousa, katiyakan, ang mga matataas ng sambayanan ni Fir`awn ay nagpapakana at nagkasundo na ikaw ay kanilang papatayin, na kung kaya, umalis ka na sa siyudad na ito dahil sa ako ay kabilang sa mabuting tagapagpayo at naaawa sa iyo.

Salas/Taron: At isang lalaki ang dumating na humahangos mula sa malayong [dakong dulo ng] bayan. Siya ay nagsabi: “O Moises, katotohanan, ang mga bantog [na namumuno] ay nagpupulong tungkol sa iyo [na naglalayong ikaw ay kanilang patayin, kaya lisanin mo [ang lungsod]. Tunay, na ako ay isang tapat na tagapayo sa iyo.”

Quranenc.com: May dumating na isang lalaki mula sa pinakamalayo ng lungsod, na tumatakbo. Nagsabi ito: “O Moises, tunay ang pamunuan ay nagpupulong hinggil sa iyo upang patayin ka nila kaya lumisan ka. Tunay na ako para sa iyo ay kabilang sa mga tagapayo.”


21

فَخَرَجَ مِنۡهَا خَآئِفٗا يَتَرَقَّبُۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: Umalis si Mousa mula sa siyudad ni Fir`awn na natatakot na di-mapakali na baka siya ay maabutan ng mga naghahanap sa kanya at siya ay mahuhuli, kaya nanalangin siya sa Allah na iligtas siya mula sa mga masasamang tao.

Salas/Taron: Kaya, kanyang nilisan ito, natatakot at naghihintay [na baka siya ay dakpin]. Siya ay nagsabi: “Aking Panginoon, iligtas Mo po ako mula sa mga taong mapaggawa ng kamalian.”

Quranenc.com: Kaya lumisan siya mula roon habang kinakabahang nag-aantabay. Nagsabi siya: “Panginoon ko, iligtas Mo ako laban sa mga taong tagalabag sa katarungan.”


22

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلۡقَآءَ مَدۡيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهۡدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ

ICDO: At nang naplano na niya na siya ay tutungo sa bayan ng Madyan at umalis na siya sa kaharian ni Fir`awn, kanyang sinabi: Nawa ay gabayan ako ng aking Rabb na Tagapaglikha sa pinakamabuting daan patungo sa Madyan.

Salas/Taron: At nang siya ay mapagawi sa dakong [lupain ng] Madyan, siya ay nagsabi: “Maaaring ako ay patnubayan ng aking Panginoon sa maayos na landas.”

Quranenc.com: Noong nakadako siya patungong Madyan ay nagsabi siya: “Marahil ang Panginoon ko ay magpapatnubay sa akin sa katumpakan ng landas.”


23

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ

ICDO: At nang siya ay makarating sa lugar na pinagkukunan ng tubig ng mga taga-Madyan ay natagpuan niya roon ang grupo ng mga kalalakihan na nagpapainom ng kanilang mga inaalagaang hayop, at maliban sa kanila ay natagpuan niya ang dalawang kababaihan na nakabukod sa grupo ng mga kalalakihan, na naghihintay sila na pansamantalang inantala muna nila ang pagpapainom sa kanilang mga inaalagaang kambing dahil sa kanilang kahinaan na nahihirapan silang makipagsiksikan sa mga kalalakihan, at hinihintay nila na makaalis muna roon ang mga hayop na inaalagaan ng mga kalalakihan, pagkatapos ay saka pa lamang sila makapagpapainom ng kanilang mga inaalagaang hayop, at nang nakita sila ni Mousa ay naawa siya sa dalawa, pagkatapos ay sinabi niya: Ano ba ang problema ninyong dalawa (bakit nakatigil lamang kayo diyan)? Sinabi ng dalawa: Hindi namin kayang makipagsiksikan sa mga kalalakihan, at hindi namin kayang painumin ang aming mga inaalagaang hayop hanggang hindi pa natatapos magpainom ang mga kalalakihan, at ang aming ama naman ay matanda na, na hindi na niya kayang magpainom ng aming mga hayop dahil sa kanyang kahinaan at katandaan.

Salas/Taron: At nang siya ay nakarating sa patubigan[o balon] ng Madyan [Midian] kanyang natagpuan dito ang isang pangkat ng mga mamamayang nagpapainom [ng kanilang mga hayop], at kanyang natagpuan bukod sa kanila ang dalawang babae na nagpapastol [ng kanilang hayop]. Siya ay nagsabi: “Ano ba ang nangyayari sa inyo?” Sila ay nagsabi: “Hindi namin magawang mapainom [ang aming mga hayop] hanggang hindi inihahatid ng mga pastol [ang kanilang mga hayop]. At ang aming ama ay matanda nang labis.”

Quranenc.com: Noong nakarating siya sa tubigan ng Madyan, nakatagpo siya roon ng isang kalipunan ng mga tao na nagpapainom [ng kawan] at nakatagpo siya bukod pa sa kanila ng dalawang babaing pumipigil [sa kawan]. Nagsabi siya: “Ano ang lagay ninyong dalawa?” Nagsabi silang dalawa: “Hindi namin mapaiinom [ang kawan] hanggang sa paalisin ng mga pastol [ang kawan nila]. Ang ama namin ay lubhang matanda na.”


24

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ

ICDO: At dahil doon ay pinainom ni Mousa para sa dalawang kababaihan ang kanilang mga inaalagaang hayop, pagkatapos siya ay tumungo sa lilim ng puno upang doon magpalilim at kanyang sinabi: O aking Rabb na Tagapaglikha! Katiyakang ako ay nangangailangan sa anumang kabutihan na Iyong ipagkakaloob sa akin, na tulad ng pagkain. At sa mga panahong yaon ay gutom na gutom na siya.

Salas/Taron: Kaya, kanyang pinainom [ang kanilang mga hayop] para sa kanilang dalawa, pagkaraan siya ay tumalikod patungo sa lilim, at nagsabi: “Aking Panginoon, ako po ay babaan Mo ng anumang buti na aking kailangan!”

Quranenc.com: Kaya nagpainom siya [sa kawan] para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay tumalikod siya patungo sa lilim, at nagsabi: “Panginoon ko, tunay na ako sa ibinaba Mo sa akin na anumang biyaya ay maralita.”


25

فَجَآءَتۡهُ إِحۡدَىٰهُمَا تَمۡشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءٖ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ لِيَجۡزِيَكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لَنَاۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيۡهِ ٱلۡقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفۡۖ نَجَوۡتَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: At dumating ang isa sa dalawang kababaihan na pinainom niya ang kanilang inaalagaang hayop na nahihiyang naglalakad, at kanyang sinabi: Katiyakan, pinapupunta ka ng aking ama upang ibigay sa iyo ang kaukulang halaga bilang kabayaran sa pagpapainom mo sa aming mga inaalagaang hayop. Na kung kaya, sumama si Mousa sa kanya tungo sa kanyang ama, at nang dumating sila sa kanyang ama, doon ay isinalaysay niya ang nangyari sa kanya at ni Fir`awn at ng kanyang mga tagasunod, sinabi sa kanya ng ama ng babae: Huwag kang matakot dahil ligtas ka na mula sa mga masasamang tao, na ang mga ito ay sina Fir`awn at ang kanyang mga tagasunod; dahil hindi na sakop ng kanilang kapangyarihan ang aming bayan.

Salas/Taron: Pagkaraan, dumating sa kanya ang isa sa dalawang babae, nakikiming naglalakad. Siya ay nagsabi: “Katotohanan, ikaw ay inaanyayahan ng aking ama upang ikaw ay kanyang bayaran ng gantimpala dahil sa pagpapainom mo [sa mga hayop] para sa amin.” Kaya, nang siya ay dumating sa kanya [sa ama ng dalawang babae] at kanyang isinalaysay ang nangyari sa kanya,(6) siya ay nagsabi: “Huwag kang matakot. Ikaw ay nakatakas mula sa mga taong mapaggawa ng kamalian.”

(6) Ang kanilang ama ay si Propeta Shu’aib.

Quranenc.com: Kaya dumating sa kanya ang isa sa dalawang babae, na naglalakad sa pagkahiya. Nagsabi ito: “Tunay na ang ama ko ay nag-aanyaya sa iyo upang gantihan ka ng pabuya sa pagpainom mo [sa kawan] para sa amin.” Kaya noong dumating siya roon at nagsalaysay siya roon ng mga kasaysayan [niya] ay nagsabi iyon: “Huwag kang mangamba; nakaligtas ka mula sa mga taong tagalabag sa katarungan.”


26

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ

ICDO: Sinabi ng isa sa dalawang kababaihan sa kanyang ama: O aking ama! Kunin mo siya bilang tagapag-alaga ng iyong mga hayop; dahil ang pinakamabuti sa mga kalalakihan para sa iyo na kunin mong tagapag-alaga ng mga hayop ay malakas na kaya niyang alagaan ang iyong mga hayop at makapagkakatiwalaan na walang dapat ipangamba na dadayain ka sa anumang ipinagtiwala mo sa kanya.

Salas/Taron: At sinabi [ng isa sa kanilang dalawa]: “O aking ama, kunin mo siya [bilang manggagawa]. Katotohanan, ang pinakamabuti sa isang kukunin mo [bilang manggagawa] ay isang malakas, at mapagkakatiwalaan.”

Quranenc.com: Nagsabi ang isa sa kanilang dalawa: “O Ama ko, upahan mo siya; tunay na ang pinakamainam na sinumang upahan mo ay ang malakas na mapagkakatiwalaan.”


27

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: Sinabi ng matandang lalaki kay Mousa: Katiyakan, nais kong mapangasawa mo ang isa sa aking dalawang anak na babae, na ang kapalit (bilang Mahr) ay pagtatrabaho mo sa akin ng walong taon bilang tagapag-alaga ng aking mga hayop, at kung ito ay bubuuin mong sampung taon ay ituturing ko itong kagandahang-loob mula sa iyo. Subalit hindi ko nais na ilagay ka sa kahirapan para ito ay gawin mong sampung taon, at sa kapahintulutan ng Allah ay matatagpuan mo ako na kabilang sa mga matatapat na mabuti ang aking pakikisama at pagpapatupad ng aking sinabi.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Hangad kong ipakasal sa iyo ang isa sa aking dalawang anak na babae, [sa kasunduang] ikaw ay maglilingkod sa akin nang walong taon; at kung ito ay gawin mong sampu [taon] ito ay [bilang kabutihang loob] mula sa iyo. Nguni’t hindi ko hahangarin na ikaw ay ilagay ko sa kahirapan. Ako ay iyong matatagpuan, sa kapahintulutan ng Allah, bilang isang matuwid.

Quranenc.com: Nagsabi iyon: “Tunay na ako ay nagnanais na ipakasal ko sa iyo ang isa sa dalawang babaing anak ko na ito sa kundisyong magpaupa ka sa akin nang walong taon, ngunit kung lulubusin mo sa sampung [taon] ay nasa ganang iyo. Hindi ako nagnanais na magpabigat sa iyo. Matatagpuan mo ako, kung niloob ni Allāh, na kabilang sa mga maayos.”


28

قَالَ ذَٰلِكَ بَيۡنِي وَبَيۡنَكَۖ أَيَّمَا ٱلۡأَجَلَيۡنِ قَضَيۡتُ فَلَا عُدۡوَٰنَ عَلَيَّۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٞ

ICDO: Sinabi ni Mousa: Ang sinabi mong ito ang magiging kasunduan sa pagitan ko at pagitan mo, na kung alinman sa dalawang panahon ang aking natupad sa pagtatrabaho ay natupad ko samakatuwid ang ating napagkasunduan at wala akong nagawang di-makatarungan, at ang Allah ay walang pag-aalinlangang Saksi sa anuman na ating sinasabi at Tagapangalaga na Walang-Hanggang Nakamasid sa atin, at Nakaaalam sa anuman na ating pinagkasunduan.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Iyan ay [pinagtibay] sa pagitan ko at sa pagitan mo – na alinman sa dalawang kasunduan ang aking tuparin, walang di-makatarungan sa akin, at ang Allah ay Siyang Tagapangasiwa ng anumang ating pinag-uusapan.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Iyon ay sa pagitan ko at sa pagitan mo. Alin man sa dalawang taning na matatapos ko ay walang paglabag sa akin. Si Allāh sa anumang sinasabi natin ay Katiwala.”


29

۞فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلۡأَجَلَ وَسَارَ بِأَهۡلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارٗاۖ قَالَ لِأَهۡلِهِ ٱمۡكُثُوٓاْ إِنِّيٓ ءَانَسۡتُ نَارٗا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِخَبَرٍ أَوۡ جَذۡوَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمۡ تَصۡطَلُونَ

ICDO: At nang naisakatuparan na ng Propeta ng Allah na si Mousa ang sampung taon, na ito ang kabuuan ng ikalawang itinakdang kasunduan, ay umalis na siya kasama ang kanyang pamilya tungo sa Ehipto, na nakita niya sa gawing gilid ng bundok ng Tur ang apoy, na kanyang sinabi sa kanyang pamilya: Magdahan-dahan muna kayo at maghintay sandali dahil sa ako ay nakakita ng apoy; at baka maaaring makapagdala ako para sa inyo mula sa apoy na yaon ng balita o hindi kaya ay makapagdala ako sa inyo ng nagniningas na gatong upang makapagpainit kayo mula sa kalamigan.

Salas/Taron: Kaya, nang lubos na natupad ni Moises ang kasunduan, at siya ay naglakbay kasama ng kanyang mag-anak, [at] kanyang nahiwatigan ang isang apoy sa dakong gawi ng Tur [bundok]. Siya ay nagsabi sa kanyang mag-anak: “Manatili kayo rito, katotohanan, ako ay nakahihiwatig ng isang apoy; maaaring ako ay makapagdala sa inyo mula roon ng [ilang bagay na] matutunan, o isang nag-aapoy na kahoy upang sakali kayo ay magpainit [ng inyong sarili].”

Quranenc.com: Kaya noong natapos ni Moises ang taning at humayo siya kasama ng mag-anak niya, nakatanaw siya mula sa gilid ng bundok ng isang apoy. Nagsabi siya sa mag-anak niya: “Manatili kayo; tunay na ako ay nakatanaw ng isang apoy. Harinawa ako ay makapaghahatid sa inyo mula roon ng isang ulat o isang baga mula sa apoy nang harinawa kayo ay makapagpapainit.”


30

فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ مِن شَٰطِيِٕ ٱلۡوَادِ ٱلۡأَيۡمَنِ فِي ٱلۡبُقۡعَةِ ٱلۡمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّيٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At nang dumating si Mousa sa apoy, ay tinawag siya ng Allah na ang tinig ay nagmula sa gawing kanan ng lambak, na kung saan si Mousa ay nasa banal na lugar mula sa tabi ng puno: O Mousa! Katiyakan, Ako ang Allah na Rabb ng lahat ng mga nilikha,

Salas/Taron: Kaya, nang ito ay kanyang lapitan, siya ay tinawagan mula sa kanang bahagi ng lambak, sa pinagpalang pook – mula sa punongkahoy: “O Moises, katotohanan, ako ang Allah, ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Kaya noong nakapunta siya roon, tinawag siya mula sa kanang pangpang ng lambak, sa pook na pinagpala, mula sa punong-kahoy: “O Moises, tunay na Ako ay si Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.


31

وَأَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنّٞ وَلَّىٰ مُدۡبِرٗا وَلَمۡ يُعَقِّبۡۚ يَٰمُوسَىٰٓ أَقۡبِلۡ وَلَا تَخَفۡۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلۡأٓمِنِينَ

ICDO: At inuutusan kita na bitiwan mo ang iyong tungkod, at binitiwan nga ito ni Mousa at ito naman ay naging ahas na gumagalaw, at nang makita ni Mousa na ito ay gumagalaw na parang sinapian ng jinn na mga ahas ay tumalikod siya na tumalilis, at hindi na siya lumingon pa dahil sa kanyang takot, at tinawag siya ng Allah na kanyang Rabb na Tagapaglikha: O Mousa! Humarap ka sa Akin at huwag kang matakot; dahil ikaw ay kabilang sa mga maliligtas sa anumang hindi kanais-nais na mangyayari.

Salas/Taron: “At [sinabi sa kanya], ihagis mo sa ibaba ang iyong tungkod.” Nguni’t nang ito ay kanyang nakitang pumupulupot na tila isang ahas, siya ay gulat na nagtatakbo, at hindi na ibinalik [ang paglingon]. [Sinabi ng Allah], “O Moises, [ikaw ay] lumapit at huwag kang matakot. Katotohanan, ikaw ay kabilang sa mga ligtas [mula sa panganib].

Quranenc.com: Pumukol ka ng tungkod mo.” Ngunit noong nakita niya ito na kumikislut-kislot na para bang ito ay isang ahas, tumalikod siya habang tumatakas at hindi bumalik [sa dinaanan]. [Sinabi]: “O Moises, lumapit ka at huwag kang mangamba. Tunay na ikaw ay kabilang sa mga tiwasay.


32

ٱسۡلُكۡ يَدَكَ فِي جَيۡبِكَ تَخۡرُجۡ بَيۡضَآءَ مِنۡ غَيۡرِ سُوٓءٖ وَٱضۡمُمۡ إِلَيۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهۡبِۖ فَذَٰنِكَ بُرۡهَٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَإِيْهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰسِقِينَ

ICDO: Ipasok mo ang iyong kamay sa butas ng iyong kasuotan at ilabas mo pagkatapos nito at ito ay magiging kulay puti na parang yelo sa kaputian nito subalit hindi naman ito ketong, at iyakap mo ito sa dibdib mo upang mawala ang takot mo, at itong dalawang ipinakita Ko sa iyo, O Mousa: ang pagiging ahas ng tungkod at pagputi ng iyong kamay na kumikinang sa kaputian na hindi naman sakit na ketong, ay dalawang tanda na mula sa iyong Rabb na Tagapaglikha na ipapakita mo o dadalhin mo kay Fir`awn at sa matataas mula sa kanyang sambayanan. Katiyakan, si Fir`awn at ang kanyang mga tagasunod ay kabilang sa mga hindi naniwala.

Salas/Taron: Isuksok mo ang iyong kamay sa bukasang [bahagi ng] iyong kasuutan [sa dibdib], ito ay lalabas na maputi, walang [bahid ng] sakit; at idikit mo [sa iyong dibdib] ang iyong kamay na malapit sa iyo [bilang pampigil] mula sa takot, sapagka’t iyan ay dalawang patunay(7) mula sa iyong Panginoon [na inihanda] kay Paraon at sa kanyang mga namumuno. Katotohanan, sila ay mga taong suwail [sa Allah].

(7) Burhan – katibayan o patunay.

Quranenc.com: Isingit mo ang kamay mo sa eskotadura mo, lalabas ito na maputi na walang sakit. Iyapos mo sa iyo ang kamay mo laban sa sindak. Kaya ang dalawang iyon ay dalawang patotoo mula sa Panginoon mo kay Paraon at sa konseho nito. Tunay na sila ay mga taong suwail.”


33

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلۡتُ مِنۡهُمۡ نَفۡسٗا فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ

ICDO: Sinabi ni Mousa: O aking Rabb na Tagapaglikha! Ako ay nakapatay mula sa sambayanan ni Fir`awn ng isang tao, na kung kaya, natatakot ako na baka ako ay papatayin din nila,

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Aking Panginoon, katotohanang ako ay nakapatay ng isang kabilang sa kanila, at ako ay nangangamba na maaaring ako ay kanilang patayin.

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Panginoon ko, tunay na ako ay nakapatay mula sa kanila ng isang tao kaya nangangamba ako na papatayin nila ako.


34

وَأَخِي هَٰرُونُ هُوَ أَفۡصَحُ مِنِّي لِسَانٗا فَأَرۡسِلۡهُ مَعِيَ رِدۡءٗا يُصَدِّقُنِيٓۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

ICDO: At ang aking kapatid na si Haroun ay mas bihasa kaysa akin sa pananalita, na kung kaya, isugo Mo siya, kasama ko bilang aking makatutulong upang siya ay magpatotoo sa akin, at maipaliwanag niya sa kanila mula sa akin ang anumang kapaliwanagan na ipaparating Mo sa kanila. Katiyakan, natatakot ako na baka ako ay pasinungalingan nila kapag sinabi ko sa kanila: Katiyakan, ako ay walang pag-aalinlangang ipinadala bilang Sugo sa kanila.

Salas/Taron: “At ang aking kapatid na si Aaron ay higit na mahusay kaysa sa akin sa dila [o pananalita]; kaya siya ay [Iyong] ipadalang kasama ko bilang tagapag-alalay upang magpatotoo sa akin. Katotohanan, ako ay nangangamba na ako ay kanilang itakwil.

Quranenc.com: Ang kapatid ko na si Aaron ay higit na matatas kaysa sa akin sa dila, kaya magsugo Ka sa kanya kasama sa akin bilang alalay na magpapatotoo sa akin. Tunay na ako ay nangangamba na magpasinungaling sila sa akin.”


35

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجۡعَلُ لَكُمَا سُلۡطَٰنٗا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيۡكُمَا بِـَٔايَٰتِنَآۚ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلۡغَٰلِبُونَ

ICDO: Sinabi ng Allah kay Mousa: Walang pag-aalinlangan, palalakasin ka Namin sa pamamagitan ng iyong kapatid, at ibibigay Namin sa inyo ang katibayan laban kay Fir`awn at sa kanyang sambayanan, na sila ay hindi makagagawa ng anumang kasamaan sa inyo; kayong dalawa, ikaw Mousa at si Haroun at ang sinumang sumunod sa inyong dalawa ay magtatagumapay laban kay Fir`awn at sa kanyang sambayanan; dahil ang Aming mga palatandaan at ang anuman na pinatutunayan nito ay pawang katotohanan.

Salas/Taron: Ang Allah ay nagsabi: “Aming patatatagin ang iyong mga bisig sa pamamagitan ng iyong kapatid, at Aming gagawin ang katibayan para sa inyong dalawa, upang kayo ay hindi nila magagawang abutan. Sa pamamagitan ng Aming ayaat [mga himala], kayong dalawa at yaong mga sumusunod sa inyo ang mangingibabaw.

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Magpapalakas Kami sa bisig mo sa pamamagitan ng kapatid mo at maglalagay Kami para sa inyong dalawa ng pangingibabaw kaya hindi sila makapagpapaabot sa inyong dalawa [ng pinsala] dahil sa mga tanda Namin. Kayong dalawa at ang sinumang sumunod sa inyo ay ang mga tagapanaig.”


36

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٖ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّفۡتَرٗى وَمَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: At nang dumating si Mousa kay Fir`awn at sa kanyang mga matataas na tauhan na dala-dala nila ang Aming mga palatandaan at mga katibayan na nagpapatunay sa pagiging totoo ng dala-dala ni Mousa, na ito ay mula sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, sinabi nila kay Mousa: Kung anuman ang dala-dala mo sa amin ay walang iba kundi inyong inimbentong salamangka bilang kasinungalingan at walang katotohanan, at wala kaming narinig na katulad nitong mga inaangkin ninyo sa mga nauna sa aming mga sinaunang tao.

Salas/Taron: Nguni’t, nang si Moises ay dumating sa kanila na dala ang Aming malilinaw na ayaat [babala o himala], sila ay nagsabi: “Ito ay walang anupaman maliban sa nilubid na salamangka, at hindi namin narinig ito [relihiyon] sa aming mga naunang ninuno.”

Quranenc.com: Kaya noong nagdala sa kanila si Moises ng mga tanda Namin bilang mga naglilinaw ay nagsabi sila: “Walang iba ito kundi isang panggagaway na ginawa-gawa. Hindi kami nakarinig ng ganito sa mga ninuno naming sinauna.”


37

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعۡلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلۡهُدَىٰ مِنۡ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

ICDO: At sinabi ni Mousa kay Fir`awn: Ang aking Rabb na Tagapaglikha ay Siyang Ganap na Nakaaalam kung sino ang totoo sa ating dalawa, na kung ang dala-dala ba niya ay patnubay mula sa Kanya, at kung sino ang mabuti ang kanyang patutunguhan sa Kabilang-Buhay, dahil walang pag-aalinlangan, hindi magtatagumpay ang mga masasama sa kanilang mga hangarin.

Salas/Taron: At si Moises ay nagsabi: “Ang aking Panginoon ang Siyang higit na nakaaalam [kaysa sa amin o sa inyo] ng sinumang dumating na may patnubay mula sa Kanya, at sino ang magiging maligaya sa tahanan.(8) Katotohanan, ang mga mapaggawa ng kamalian ay hindi magtatagumpay.

(8) Sa mundong ito at sa kabilang buhay.

Quranenc.com: Nagsabi si Moises: “Ang Panginoon ko ay higit na nakaaalam sa sinumang nagdala ng patnubay mula sa ganang Kanya at sa sinumang magkakaroon ng [mabuting] kahihinatnan sa Tahanan. Tunay na hindi magtatagumpay ang mga tagalabag sa katarungan.


38

وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ مَا عَلِمۡتُ لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرِي فَأَوۡقِدۡ لِي يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجۡعَل لِّي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ

ICDO: At sinabi ni Fir`awn sa kanyang matataas na mga tauhan: O kayong mga tao na mula sa mga matataas na antas, wala akong alam para sa inyo na diyos na maliban sa akin na karapat-dapat na sambahin, na kung kaya, magpaapoy ka para sa akin, O Haman, hanggang sa ito ay magningas at ihurno mo ako ng mga bloke, at igawa mo ako ng napakataas na palasyong tore; upang makita ko ang Diyos na sinasamba ni Mousa at nag-aanyaya tungo sa pagsamba sa Kanya, at katunayan, ako ay may pag-aalinlangan na si Mousa ay isa sa mga sinungaling sa kanyang mga pinagsasasabi.

Salas/Taron: At si Paraon ay nagsabi: “O mga bantog [na namumuno], wala akong nakikilala sa inyo na may ibang [itinuturing na] diyos bukod sa akin. Kaya, ikaw, O Haman ay magpaningas [ng apoy] para sa akin [at maghurno] ng putik, at magtayo para sa akin ng isang bantayog upang sakali aking matanaw ang Diyos ni Moises; at katotohanan, siya ay aking itinuturing bilang isa sa mga sinungaling.”

Quranenc.com: Nagsabi si Paraon: “O konseho, hindi ko nalamang mayroon kayong isang diyos na iba pa sa Akin. Kaya magpaningas ka para sa akin, O Hāmān, sa luwad, at gumawa ka para sa akin ng isang tore nang sa gayon ako ay makapagmasid sa Diyos ni Moises. Tunay na ako ay talagang nagpapalagay na siya ay kabilang sa mga sinungaling.”


39

وَٱسۡتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ إِلَيۡنَا لَا يُرۡجَعُونَ

ICDO: At nagmataas si Fir`awn at ang kanyang mga sundalo sa kalupaan ng Ehipto gayong wala silang karapatan hinggil sa pagtanggi kay Mousa at di-pagsunod sa anumang kanyang paanyaya sa kanila, at iniisip nila pagkatapos nilang mamatay ay hindi na sila bubuhayin pa na mag-uli.

Salas/Taron: At siya at ang kanyang mga kawal ay mapagmalaki sa lupain nang walang katuwiran, at sila ay nag-aakalang sila ay hindi [kailanman] ibabalik sa Amin.

Quranenc.com: Nagmalaki siya at ang mga kawal niya sa lupain nang walang karapatan at nag-akala sila na sila sa amin ay hindi panunumbalikin.


40

فَأَخَذۡنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡيَمِّۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: At pinuksa Namin si Fir`awn at ang kanyang mga sundalo at dinala Namin silang lahat sa karagatan at nilunod Namin sila roon, na kung kaya, pagmasdan mo, O Muhammad (ﷺ), kung ano nga ba ang nagiging katapusan nila na mga masasama na inapi nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang pagmamataas at hindi nila paniniwala sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: Kaya, siya at ang kanyang mga kawal ay Aming kinuha [hinablot], at sila ay itinapon sa dagat.(9) Kaya, inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga mapaggawa ng kamalian.

(9) Ipinahintulot ng Allah na ang lahat ng kanilang yaman ay maiwan sa mundo nang kanilang hinabol ang mga anak ni Israel.

Quranenc.com: Kaya sumunggab Kami sa kanya at sa hukbo niya, at itinapon Namin sila sa dagat. Kaya tumingin ka kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga tagalabag sa katarungan.


41

وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةٗ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ

ICDO: At ginawa Namin si Fir`awn at ang kanyang mga tagasunod bilang mga pinuno na nag-anyaya at nagbulid sa mga tao tungo sa Impiyerno, dahil tinularan nila ang mga walang pananampalataya at mga masasama, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay hindi na sila matutulungan pa; dahil sa kanilang di-paniniwala at pagtanggi sa Sugo ng kanilang Rabb na Tagapaglikha na ipinadala sa kanila at sila ay nanatili sa pagtangging ito.

Salas/Taron: At sila ay Aming ginawang mga pinuno(10) na nag-aanyaya tungo sa apoy; at sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, sila ay hindi matutulungan.

(10) O sila ay halimbawa ng mga sinusundang mga mapang-abuso.

Quranenc.com: Ginawa Namin sila na mga pinuno na nag-aanyaya sa Apoy. Sa Araw ng Pagbangon ay hindi sila iaadya.


42

وَأَتۡبَعۡنَٰهُمۡ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا لَعۡنَةٗۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلۡمَقۡبُوحِينَ

ICDO: At ginawa Namin na isang sumpa sa sinumang susunod kay Fir`awn at sa kanyang mga tagasunod dito sa daigdig, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay kasuklam-suklam para sa kanila ang kanilang mga ginawa at mapapalayo sila mula sa Awa ng Allah.

Salas/Taron: At Aming pinangyaring sila ay maabutan sa mundong ito ng isang sumpa, at sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, sila ay kabilang sa mga hinamak [nawalan ng dangal at sawimpalad].(11)

(11) Al-Maqbuhun – sila yaong hinamak, kinamuhian at kaaba-aba sapagka’t sila ay pinagkaitang tumanggap ng Habag ng Allah o ng anumang kabutihan; sila ang tunay na sawimpalad.

Quranenc.com: Pinasundan Namin sila sa Mundong ito ng isang sumpa. Sa araw ng Pagkabuhay sila ay kabilang sa mga pandidirihan.


43

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَهۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ ٱلۡأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لَّعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

ICDO: At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousa ang Tawrah pagkatapos Naming wasakin ang mga naunang henerasyon pagkatapos niya – na tulad ng sambayanan ni Nuh, `ad, Thamud, Lut at ang mga nanirahan sa Madyan – at nilalaman nito (Tawrah) ang mga paglilinaw para sa mga angkan ni Isra`il, na rito ay malilinawan nila ang anumang ikabubuti nila at anumang ikapapahamak nila, at nandirito rin ang awa sa sinumang magpapatupad nito sa kanila; upang maalaala nila ang mga Biyaya ng Allah sa kanila, at tatanaw sila ng utang na loob at ito ay hindi nila babalewalain.

Salas/Taron: At katiyakan Aming ipinagkaloob kay Moises ang Kasulatan, pagkaraang wasakin Namin ang naunang mga henerasyon, bilang liwanag para sa tao, at patnubay at habag upang sakali sila ay mapaalalahanan.

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan noong matapos na nagpasawi Kami sa mga salinlahing una bilang mga pagpapatalos para sa mga tao, patnubay, at awa nang sa gayon sila ay magsaalaala.


44

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلۡغَرۡبِيِّ إِذۡ قَضَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلۡأَمۡرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ

ICDO: At wala ka noon, O Muhammad (ﷺ), sa gawing kanluran na tabi ng bundok ng Sinai nang inutusan Namin si Mousa hinggil sa Aming Batas, na mga Kautusan at pagbabawal, at hindi ka kabilang sa mga saksi roon, upang sabihin sa iyo na ito ay dumating sa iyo sa ganoong kaparaanan.

Salas/Taron: At ikaw [O Muhammad] ay wala roon sa kanlurang bahagi [ng bundok], nang itinakda Namin kay Moises ang Kautusan, at ikaw ay hindi kabilang sa mga saksi [niyon].

Quranenc.com: Hindi ka noon nasa tagiliran ng kanluraning bahagi noong nagpaabot Kami kay Moises ng utos at hindi ka noon kabilang sa mga saksi.


45

وَلَٰكِنَّآ أَنشَأۡنَا قُرُونٗا فَتَطَاوَلَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡعُمُرُۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيٗا فِيٓ أَهۡلِ مَدۡيَنَ تَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِينَ

ICDO: Subalit lumikha Kami ng mga henerasyon pagkatapos ni Mousa at lumipas na ang maraming panahon pagkatapos nilang manatili, pagkatapos ay nakalimutan na nila ang Pangako ng Allah at tinalikuran nila ang Kanyang pag-uutos. At hindi ka rin kabilang sa mga nanirahan sa Madyan para basahin mo sa kanila ang Aming Kapahayagan, upang mabatid mo ang kuwento hinggil sa kanila at ito ay isasalaysay mo, samakatuwid ang kuwentong ito na dala-dala mo hinggil kay Mousa ay walang pag-aalinlangan na Wahee o Rebelasyon, at bilang testigo para sa mensahe na dala-dala mo.

Salas/Taron: Nguni’t, Kami ay nagpalitaw ng [maraming] mga henerasyon [pagkaraan ni Moises] at pinahaba ang kanilang panahong itinagal. At ikaw [O Muhammad] ay hindi isang naninirahang kabilang ng mga mamamayan ng Madyan na bumibigkas ng Aming mga ayah [talata] sa kanila. Nguni’t Kami ang tagapagpadala [ng mensaheng ito].(12)

(12) Ang Propeta ay walang paraang makakuha ng ganitong kaalaman maliban sa pamamagitan ng kapahayagang ipinagkaloob sa kanya ng Dakilang Allah.

Quranenc.com: Subalit Kami ay nagpaluwal ng mga salinlahi, at naghabaan sa kanila ang edad. Hindi ka noon nanunuluyan sa mga naninirahan sa Madyan, na bumibigkas sa kanila ng mga talata Namin, subalit Kami noon ay tagapagsugo.


46

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذۡ نَادَيۡنَا وَلَٰكِن رَّحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوۡمٗا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٖ مِّن قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

ICDO: At wala ka (rin), O Muhammad (ﷺ), sa tabi ng bundok ng Tur noong tinawag Namin si Mousa, at wala ka ring anumang nakita hinggil doon para ito ay mabatid mo, kundi ipinadala ka bilang habag mula sa Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha; upang balaan mo ang mga tao, na walang dumating sa kanila na babala bago ang pagkakapadala sa iyo; upang tanggapin nila bilang payo na kabutihan ang dala-dala mo at ito ay kanilang ipatupad, at ipinagbabawal mo ang masama upang ito ay kanilang iwasan.

Salas/Taron: At ikaw [O Muhammad] ay wala sa paanan ng Tur [bundok] nang Kami ay manawagan [noon kay Moises]. Nguni’t [ikaw ay ipinadala] bilang isang habag mula sa iyong Panginoon upang ikaw ay magbigay-babala sa mamamayan na wala pang tagapagbabalang dumating na nauna sa iyo upang sakali sila ay mapaalalahanan.

Quranenc.com: Hindi ka noon nasa tagiliran ng bundok noong nanawagan Kami [kay Moises] subalit [isinugo ka] bilang awa mula sa Panginoon mo upang magbabala ka sa mga taong walang pumunta sa kanila na anumang tagapagbabala, noong wala ka pa, nang sa gayon sila ay magsaalaala.


47

وَلَوۡلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: At kung hindi ka Namin ipinadala sa mga taga-Makkah na walang pananampalataya, kung sakaling may kaparusahang nangyari sa kanila dahil sa kanilang di-paniniwala sa kanilang Rabb na Tagapaglikha ay kanilang sasabihin: O aming Rabb! Bakit hindi Ka muna nagpadala ng Sugo sa amin bago ito nangyari, nang sa gayoon ay masunod namin ang Iyong ipinahayag na mga talata sa Iyong Aklat at kami ay maging kabilang sa mga naniwala sa Iyo?

Salas/Taron: At kung hindi lamang na ang isang pinsala ay dumapo sa kanila sanhi ng anumang ginawang [mga kasalanan] ng kanilang mga kamay at marahil sila ay magsasabi, “O Aming Panginoon, bakit hindi Ka nagpadala sa amin ng isang sugo upang kami ay nakasunod sa Iyong mga ayaat [aral, kautusan] at naging kabilang ng mga naniniwala.”

Quranenc.com: Kung sakaling hindi dahil may tumama sa kanila na isang kasawian dahil sa inilahad ng mga kamay nila para magsabi sila: “Panginoon Namin, bakit kaya hindi Ka nagsugo sa amin ng isang sugo para sumunod kami sa mga talata Mo at kami ay maging kabilang sa mga mananampalataya?”


48

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلۡحَقُّ مِنۡ عِندِنَا قَالُواْ لَوۡلَآ أُوتِيَ مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰٓۚ أَوَلَمۡ يَكۡفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبۡلُۖ قَالُواْ سِحۡرَانِ تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلّٖ كَٰفِرُونَ

ICDO: Subalit noong dumating sa kanila si Muhammad (ﷺ) bilang babala mula sa Amin, kanilang sinabi: Hindi ba nararapat na ang Sugo na ipinadala sa amin ay may mga lantarang himala na katulad ng kay Mousa at Aklat na minsanang ibinaba? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Hindi ba tumanggi rin silang mga Hudyo mula sa mga dala-dala ni Mousa noon sa kanila? At kanilang sinabi hinggil sa Tawrah at Quran: Ito ay dalawang uri ng salamangka, na nagtutulungan sa isa’t isa sa pagiging salamangka nito! At kanilang sinabi: Katiyakan, sa parehong (Kasulatan) kami ay hindi naniniwala.

Salas/Taron: Nguni’t, nang ang katotohanan ay dumating sa kanila mula sa Amin, sila ay nagsasabing: “Bakit hindi siya pinagkalooban nang katulad ng [ipinagkaloob] kay Moises? Hindi nga ba sila ay nagsipagtakwil sa anumang ipinagkaloob kay Moises noon? Sila ay nagsabi: “[Ito ay] dalawang(13) gawa ng salamangka na nagtutulungan sa isa’t isa.” At sila ay magsasabi: “Katotohanan, sa dalawang ito [sa Torah at Qur’an] kami ay mga di-naniniwala.”

(13) Ito ang sinasabi ng mga angkan ng Quraish tungkol sa Torah ni Moises at ang Qur’an na ipinahayag kay Propeta Muhammad na ang dalawang ito ay mga uri ng mahika [o salamangka].

Quranenc.com: Ngunit noong dumating sa kanila ang katotohanan mula sa ganang Amin ay nagsabi sila: “Bakit kaya hindi siya binigyan ng tulad sa ibinigay kay Moises?” Hindi ba sila tumangging sumampalataya sa ibinigay kay Moises noong una? Nagsabi sila: “Dalawang panggagaway na nagtataguyudan.” Nagsabi sila: “Tunay na kami sa bawat [isa] ay mga tagatangging sumampalataya.”


49

قُلۡ فَأۡتُواْ بِكِتَٰبٖ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهۡدَىٰ مِنۡهُمَآ أَتَّبِعۡهُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Magpakita kayo ng Aklat na nagmula sa Allah na mas matuwid pa kaysa sa Tawrah at Quran at ito ay aking susundin, kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin.

Salas/Taron: Sabihin: “Kung gayon, magdala kayo ng aklat mula sa Allah na higit na makapapatnubay kaysa sa alin sa dalawang ito upang ito ay aking sundin, kung tunay nga na kayo ay makatotohanan.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Kaya magbigay kayo ng isang kasulatan mula sa ganang kay Allāh, na higit na mapaggabay kaysa sa dalawang ito, susunod ako roon kung nangyaring kayo ay mga tapat.”


50

فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمۡۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: At kapag hindi sila tumugon sa iyo bilang pagpapakita ng Aklat at katiyakang wala silang anumang maipapakitang katibayan, dapat mong mabatid kung gayon na ang sinusunod lamang nila ay ang kanilang sariling kagustuhan, at wala nang hihigit sa pagkaligaw kaysa sa kanya na ang sinusunod lamang ay ang kanyang sariling kagustuhan na walang patnubay mula sa Allah. Katiyakan, ang Allah ay hindi Niya ginagabayan sa katotohanan ang mga taong masasama na lumabag sa Kanyang kautusan at lumampas sa hangganang Kanyang itinakda.

Salas/Taron: Nguni’t, kung sila ay hindi makatugon sa iyo – magkagayon dapat mong malaman na sila ay sumusunod lamang sa kanilang [sariling] pagnanasa. At sino nga ba ang higit na naliligaw kundi ang isang sinusunod ang sariling pagnanasa, na walang patnubay mula sa Allah? Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Ngunit kung hindi sila tumugon sa iyo ay alamin mo na sumusunod lamang sila sa mga pithaya nila. Sino pa ang higit na ligaw kaysa sa sinumang sumunod sa pithaya niya nang walang patnubay mula kay Allāh? Tunay na si Allāh ay hindi nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan.


51

۞وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

ICDO: At katiyakan, ipinaliwanag Namin ang Quran bilang habag sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ), nang sa gayon ay makaalaala sila at mapagkunan nila ito ng aral.

Salas/Taron: At katiyakan, Kami ay [paulit-ulit] na naghatid sa kanila ng salita [itong Qur’an], upang sakali sila ay mapaalalahanan.

Quranenc.com: Talaga ngang nagpaabot Kami sa kanila ng salita nang sa gayon sila ay magsaalaala


52

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Ang mga yaong pinagkalooban Namin ng Kasulatan na nauna sa Dakilang Quran – na sila ay ang mga Hudyo at mga Kristiyano na hindi nila pinalitan ang Aklat – ay naniwala rin sila sa Dakilang Quran at kay Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: Yaong Aming mga pinagkalooban ng Kasulatan bago pa man ito – sila ang mga naniwala rito [sa Qur’an].

Quranenc.com: Ang mga binigyan Namin ng kasulatan noong wala pa ito, sila rito ay sumasampalataya.


53

وَإِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبۡلِهِۦ مُسۡلِمِينَ

ICDO: At kapag binigkas ang Dakilang Quran sa mga yaong pinagkalooban ng naunang Kasulatan, kanilang sasabihin: Naniwala kami at sinusunod namin ang anuman na niloloob nito, walang pag-aalinlangan, ito ay katotohanan na mula sa Allah na aming Rabb na Tagapaglikha. Katotohanan, kahit na noon pa man bago ang pagkakapahayag nitong Quran ay sumusuko na kami nang ganap sa kagustuhan ng Allah at pinaniniwalaan na namin ang Kanyang Kaisahan bilang Muslim dahil ang Deen ng Allah ay bukod-tangi na walang iba kundi ang Islam.

Salas/Taron: At nang ito ay bigkasin sa kanila, sila ay nagsabing: “Kami ay naniniwala rito. Katunayan, ito ay katotohanang nagmula sa aming Panginoon. Tunay nga na kahit noon pa man kami ay nabibilang sa mga Muslim [na tumatalima sa Kanya].

Quranenc.com: Kapag binibigkas ito sa kanila ay nagsasabi sila: “Sumampalataya kami rito. Tunay na ito ay ang katotohanan mula sa Panginoon Namin. Tunay na kami dati noong wala pa ito ay mga tagapagpasakop.”


54

أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدۡرَءُونَ بِٱلۡحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

ICDO: Sila na mga yaong naisalaysay ang kanilang katangian ay ipagkakaloob sa kanila ang gantimpala ng kanilang gawain nang doble: dahil sa kanilang paniniwala sa kanilang Aklat, at sa kanilang paniniwala sa Dakilang Quran, at sa kanilang pagtitiis, at kabilang sa mga katangian nila ay pinangangalagaan nila ang kanilang mga sarili mula sa mga kahalayan at masasamang gawain sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga kabutihan, at ginagasta nila sa daan ng kabutihan ang anumang Aming ipinagkaloob sa kanila na mga biyaya.

Salas/Taron: Sila yaong mga pagkakalooban ng dalawang gantimpala para sa anumang kanilang pinagtiisang hirap, at [sapagka’t] sila ay umiiwas sa kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, at gumugugol mula sa anumang [panustos] na Aming ipinagkaloob sa kanila.

Quranenc.com: Ang mga iyon ay bibigyan ng pabuya nila nang makalawang ulit dahil nagtiis sila, dahil nagtataboy sila sa pamamagitan ng magandang gawa sa masagwang gawa, at mula sa itinustos Namin sa kanila ay gumugugol sila.


55

وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِي ٱلۡجَٰهِلِينَ

ICDO: At kapag nakarinig sila ng mahalay na salita ay lumalayo sila mula rito at hindi nila ito pinagtutuunan ng pansin, at kanilang sinasabi: Para sa amin ang aming mga gawain na hindi kami lumilihis mula rito, at para sa inyo rin ang inyong mga gawain at ang anumang kaparusahan para rito, at hindi kami nag-aaksaya ng panahon para sagutin ang anumang ipinukol (o sinabi) sa amin na masasamang salita, at wala kayong maririnig sa amin kundi pawang kabutihan lamang at hindi namin ito tutugunan nang pabalang o pangit na salita dahil sa inyong kakulangan ng kaalaman; dahil hindi namin nais na tahakin ang daan ng kamangmangan at ito ay hindi namin gugustuhin. At ito ang pinakamabuti na marapat sabihin ng mga nag-anyaya tungo sa Allah.

Salas/Taron: At kung sila ay makarinig ng masamang pananalita, sila ay lumalayo mula rito at nagsasabing: “Para sa amin ang aming mga gawa at para sa inyo ang inyong mga gawa. Kapayapaan sa inyo; hindi namin hinahanap ang mga taong mangmang.

Quranenc.com: Kapag nakarinig sila ng kabalbalan ay umaayaw sila rito at nagsasabi sila: “Ukol sa amin ang mga gawa namin at ukol sa inyo ang mga gawa ninyo. Kapayapaan sa inyo. Hindi kami naghahangad sa mga mangmang.”


56

إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

ICDO: Katiyakan, ikaw, O Muhammad (ﷺ), ay hindi mo kayang gabayan ang sinumang nais mong gabayan, kundi ang paggagabay ay nasa Allah lamang na ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais tungo sa paniniwala at nagpapatnubay Siya para rito, at Siya ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa sinumang karapat-dapat na gabayan kaya ito ay Kanyang ginabayan.

Salas/Taron: Katotohanan, [O Muhammad] hindi mo mapapatnubayan ang sinumang iyong kinalulugdan, nguni’t ang Allah ang nagpapatnubay sa sinumang Kanyang naisin. At Siya ang higit na Maalam sa [sinumang] napatnubayan.”

Quranenc.com: Tunay na ikaw ay hindi pumapatnubay sa sinumang inibig mo, subalit si Allāh ay pumapatnubay sa sinumang niloloob Niya. Siya ay higit na nakaaalam sa mga napapatnubayan.


57

وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَآۚ أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنٗا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيۡءٖ رِّزۡقٗا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: At sinabi ng mga walang pananampalataya na taga-Makkah: Kung susunod kami sa katotohanan na dala-dala mo at babalewalain namin ang aming sinusunod at sinasamba, ay pagdadAdamputin kami mula sa aming bayan, papatayin, bibihagin; o hindi kaya ay aagawin ang aming mga kayamanan. Hindi ba ginawa Namin na sila ay namumuhay nang mapayapa sa ligtas at tahimik na bayan, at ipinagbawal Namin sa mga tao rito na magpadanak ng dugo, at dinadala tungo rito ang lahat ng bunga bilang kabuhayan na mula sa Amin? Subalit magkagayunpaman ay karamihan sa kanila ay sumasamba pa rin ng iba bukod sa Allah na hindi nila batid ang kahalagahan ng mga biyayang ito sa kanila, upang sila ay tumanaw ng utang na loob sa nagkaloob nito sa kanila at sila ay susunod sa Kanya.

Salas/Taron: At sila [ang mga Quraish] ay nagsasabi: Kung kami ay susunod sa patnubay na kasama mo, kami ay mapapaalis(14) mula sa aming mga lupain.” Hindi ba Kami ang nagtatag para sa kanila ng matiwasay na santuwaryo [ang Makkah] na kung saan dito ay iniluluwas ang mga bunga ng lahat ng uri ng bagay bilang [inyong] panustos na nagmumula sa Amin, nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nakababatid [nito].

(14) Maaaring kami ay itataboy ng mga ibang tribu ng mga Arabo.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Kung susundin namin ang patnubay kasama mo, pagtatangayin kami mula sa lupain namin.” Hindi ba nagpatatag Kami para sa kanila ng isang kanlungang matiwasay na hinahakot doon ang mga bunga ng bawat bagay bilang panustos mula sa nasa Amin? Subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


58

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۭ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَاۖ فَتِلۡكَ مَسَٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَن مِّنۢ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلٗاۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثِينَ

ICDO: At karamihan sa mga nanirahan sa mga bayan na Aming winasak ay hindi marunong magpasalamat sa marangyang pamumuhay na kanilang tinamasa, na sila ay nalinlang at lumayo sa paniniwala sa mga Sugo, na kung kaya, sila ay tumanggi at nagmalabis sa pamamagitan ng pagsagawa ng kasamaan. At ang kanilang mga tinirhan ay nandoroon pa rin na wala nang nanirahan pagkatapos nila kundi mangilan-ngilan na lamang. At katiyakan, Kami ay Ganap na Nagmamay-ari ng mga tao at Kami ang nagsasanhi ng kanilang kamatayan, pagkatapos sila ay magbabalik sa Amin at pagbabayarin sa anuman na kanilang nagawa.

Salas/Taron: At ilang bayan na ba ang Aming winasak na [ang mamamayan nito] ay walang pagpapahalaga sa [paraan ng] pamumuhay nito, at iyan ang kanilang mga tirahan na hindi natirhan pagkaraan nila maliban sa maikling [panahon]. At katotohanan, Kami ang naging Tagapagmana.

Quranenc.com: Kay rami ng pinasawi Namin na pamayanang nagpawalang-pakundangan sa pamumuhay nito, kaya iyon ang mga tirahan nila na hindi tinirahan noong wala na sila maliban ng kakaunti. Laging Kami ay ang Tagapagmana.


59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ

ICDO: At kailanman ang iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), ay hindi Niya wawasakin ang mga bayan na nakapalibot sa Makkah sa iyong kapanahunan hanggang hindi Siya makapagpadala mula sa pinakainang bayang ito – na ito ay Makkah – ng isang Sugo, na siya ay magpapahayag sa kanila ng Aming mga talata, at hindi rin Namin wawasakin ang mga bayan maliban na lamang kung ang mga nanirahan dito ay masasama na inaapi nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng hindi nila paniniwala sa Allah at paglabag sa Kanyang kagustuhan, at sa gayong kadahilanan ay magiging karapat-dapat sila sa parusa.

Salas/Taron: At kailanman ay hindi wawasakin ng iyong Panginoon ang mga bayan hanggang Kanyang isugo sa kanilang Inang Bayan ang isang sugo na bumibigkas sa kanila ng Aming ayaat [kapahayagan]. At hindi Namin winawasak ang mga bayan maliban na ang mga mamamayan nito ay mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Hindi nangyaring ang Panginoon mo ay magpapasawi sa mga pamayanan hanggang sa magpadala Siya sa ina ng mga ito ng isang sugong bibigkas sa kanila ng mga talata Namin. Hindi nangyaring ang Panginoon mo ay magpapasawi sa mga pamayanan malibang ang mga naninirahan sa mga iyon ay mga tagalabag sa katarungan.


60

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيۡءٖ فَمَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتُهَاۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ

ICDO: At hindi kayo pinagkalooban, O kayong mga tao, ng anumang bagay na tulad ng kayamanan o mga anak, kundi ito ay kasiyahan na pansamantala lamang upang kayo ay masiyahan dito sa buhay sa daigdig, at bilang palamuti upang mapalamutian ang buhay ninyo rito, subalit ang anumang inilaan ng Allah para sa mga sumusunod at nagmamahal sa Kanya ay napakahigit at walang-hanggang nananatili; dahil sa ito ay patuloy na walang katapusan, na kung kaya, hindi ba nararapat na mag-isip kayo, O kayong mga tao, at pag-aralan ito upang maintindihan ninyo kung ano ang mas nakabubuti at kung ano ang hindi?

Salas/Taron: At anumang bagay ang ipinagkaloob sa inyo [O mga tao] – ito ay [para lamang] sa kasiyahan ng makamundong buhay at ng palamuti [karangyaan] nito. At ang anumang nasa Allah ay higit na mabuti at nananatili; kaya hindi ba kayo makauunawa?

Quranenc.com: Ang ibinigay sa inyo na anumang bagay ay pagtatamasa sa buhay na pangmundo at gayak nito. Ang nasa ganang kay Allāh ay higit na mabuti at higit na nagtatagal. Kaya hindi ba kayo nakauunawa?


61

أَفَمَن وَعَدۡنَٰهُ وَعۡدًا حَسَنٗا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعۡنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ثُمَّ هُوَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلۡمُحۡضَرِينَ

ICDO: Siya ba na Aming pinangakuan mula sa Aming nilikha ng Al-Jannah dahil sa kanyang pagsunod sa Amin – na walang pag-aalinlangang matatagpuan niya na totoo ang ipinangako sa kanya at siya ay katiyakang patutungo roon – ay katulad din ba siya ng sinumang pinasaya lamang Namin ng kasiyahan dito sa buhay sa daigdig at siya ay nagpakasaya at mas ginusto niya ang panandaliang kasiyahan na may katapusan, pagkatapos siya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay pahaharapin para sa paghuhukom at pagbabayad? Hindi maaaring magkatulad ang dalawang uri ng taong ito, na kung kaya, piliin ng sinumang may kaisipan para sa kanyang sarili kung ano ang mas nakakabuti para sa kanya na piliin, na ito ay pagsunod sa Allah at paghahangad ng Kanyang pagmamahal.

Salas/Taron: Kaya, siya ba na Aming pinangakuan ng isang mabuting pangako na kanyang matatamo ay katulad ng isang pinagkalooban Namin ng kasiyahan ng makamundong buhay, nguni’t siya, sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, ay kabilang sa mga ihaharap [upang parusahan sa Impiyerno]?

Quranenc.com: Kaya ba ang sinumang pinangakuan Namin ng isang pangakong maganda – at siya ay makakatagpo rito – ay gaya ng sinumang pinagtamasa Namin ng pagtatamasa sa buhay na pangmundo, pagkatapos siya sa Kabilang-buhay ay kabilang sa mga padadaluhin [sa Impiyerno]?


62

وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ

ICDO: At sa Araw na mananawagan ang Allah sa mga yaong Mushrikin – sumamba ng iba bukod sa Allah na mga tao at mga rebulto rito sa daigdig, at Kanyang sasabihin sa kanila: Nasaan na ang mga yaong inyong sinamba na iba na inaangkin ninyo na sila ay Aking mga katambal?

Salas/Taron: At [magbabala] sa Araw na sila ay Kanyang tatawagin at sasabihing: “Nasaan yaong [sinasabi ninyong] Aking mga katambal na inyong laging iginigiit?”

Quranenc.com: [Banggitin] ang araw na mananawagan Siya sa kanila at magsasabi: “Nasaan ang mga katambal sa Akin na dati ninyong inaangkin?”


63

قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ رَبَّنَا هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغۡوَيۡنَآ أَغۡوَيۡنَٰهُمۡ كَمَا غَوَيۡنَاۖ تَبَرَّأۡنَآ إِلَيۡكَۖ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعۡبُدُونَ

ICDO: Sasabihin ng mga yaong karapat-dapat para sa kanila ang parusa, na sila ang mga yaong nag-anyaya tungo sa maling paniniwala: O aming Rabb na Tagapaglikha! Sila ang mga yaong iniligaw namin, na iniligaw namin sila na katulad din ng pagkaligaw namin sa aming mga sarili, itinatatwa (o itinatanggi) namin sila ngayon tungo sa Iyo at ganoon din ang aming ginawang pagsunod at pagmamahal sa kanila. Hindi kami ang kanilang sinamba kundi ang kanilang mga sinamba ay Shayatin (mga Satanas).

Salas/Taron: Yaong [mga tao] na ang salita [o parusa] ay nakatakdang ipatupad sa kanila ay magsasabing: “Aming Panginoon, iyan ang mga [taong] aming inakay sa pagkaligaw. Sila ay aming iniligaw tulad naming mga nangaligaw. Aming ipinahahayag ang pagtitiwalag mula sa kanila hinggil sa Iyo. Sila ay lagi nang hindi sumasamba [o sumusunod] sa amin.”(15)

(15) Sila ay hindi namin pinilit at sila ay hindi sumunod sa amin, sa halip sila ay sumunod sa kanilang sariling hangarin at hilig.

Quranenc.com: Nagsabi ang mga nagkatotoo sa kanila ang sabi: “Panginoon namin, ang mga ito ay ang pinalisya namin. Nagpalisya kami sa kanila kung paanong nalisya kami. Nagpapawalang-kaugnayan kami [sa kanila] sa Iyo. Hindi dati sila sa amin sumasamba.”


64

وَقِيلَ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَۚ لَوۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ يَهۡتَدُونَ

ICDO: Sasabihin sa mga yaong sumamba ng iba bukod sa Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay: Tawagin ninyo ang inyong mga sinamba na sinamba ninyo sila bukod sa Allah, at sila ay tatawagin nila subalit hindi sila tutugon sa kanila at makikita nila ang parusa. Kung sila ay nagabayan lamang sa katotohanan dito sa daigdig ay hindi sila mapaparusahan.

Salas/Taron: At ito ang sasabihin sa kanila: “Manawagan kayo sa inyong [sinasabing] mga katambal [ng Allah],” at sila ay mananawagan sa kanila, nguni’t sila ay hindi makatutugon sa kanila, at kanilang makikita ang parusa. [Sila ay magnanais na] kung sila lamang ay sumunod sa patnubay.

Quranenc.com: Sasabihin: “Dumalangin kayo sa mga katambal ninyo,” at dadalangin sila sa mga iyon ngunit hindi tutugon ang mga iyon sa kanila at makikita nila ang pagdurusa. Kung sana sila ay napapatnubayan noon.


65

وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: Sa Araw na tatawagin ng Allah ang mga Mushrikin – yaong sumamba ng iba bukod sa Allah, na Kanyang sasabihin: Ano ba ang inyong itinugon sa mga Sugo na Aming ipinadala sa inyo?

Salas/Taron: At [alalahanin] ang Araw na Siya ay mananawagan sa kanila, at magsasabing: “Ano ang inyong kasagutan sa mga sugo?”

Quranenc.com: [Banggitin] ang araw na mananawagan Siya sa kanila at magsasabi: “Ano ang isinagot ninyo sa mga isinugo?”


66

فَعَمِيَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَنۢبَآءُ يَوۡمَئِذٖ فَهُمۡ لَا يَتَسَآءَلُونَ

ICDO: At wala silang maipapakita na anumang katibayan, at hindi na nila alam kung paano sila mangangatwiran, na kung kaya, hindi sila makapagtatanungan sa isa’t isa ng tanong na mapapakinabangan nila sa kanilang ikakatwiran.

Salas/Taron: Subali’t, ang balita(16) ay magiging malabo para sa kanila sa Araw na iyon, at sila ay hindi makapagtatanong sa isa’t isa.

(16) Ang balita na kanilang maaaring idahilan upang maglubid ng kasinungalingan.

Quranenc.com: Ngunit nalingid sa kanila ang mga balita sa Araw na iyon kaya sila ay hindi magtatanungan.


67

فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلۡمُفۡلِحِينَ

ICDO: Subalit ang sinumang nagsisi mula sa mga sumamba ng iba at naging taos-puso ang kanyang pagsamba sa Allah, at isinagawa niya ang anumang ipinag-utos ng Allah at ng Kanyang Sugo, siya kung gayon ay magiging kabilang sa mga magtatagumapay dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Nguni’t, sa sinumang nagsisi, naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, ito ay inasahan [o ipinangako ng Allah] na siya ay magiging kabilang sa [hanay ng] mga magtatagumpay.

Quranenc.com: Ngunit hinggil sa sinumang nagbalik-loob, sumampalataya, at gumawa ng maayos, marahil siya ay maging kabilang sa mga magtatagumpay.


68

وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

ICDO: At ang Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha ay nililikha Niya ang anuman na Kanyang nais na likhain, at pinipili Niya sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, at walang sinuman ang may karapatan na anuman sa pagpili Niya rito, dahil sa ito ay Pagmamay-ari lamang ng Allah na Bukod-Tangi, na Luwalhati sa Allah na Siya ay ligtas sa anuman na kanilang ginagawang pagtatambal.

Salas/Taron: At ang iyong Panginoon ay lumilikha ng anumang Kanyang nais at piliin: hindi para sa kanila(17) ang pagpili. Luwalhati sa Allah, at Siya ay [higit na] Mataas sa anumang kanilang itinatambal [sa Kanya].

(17) Ang lahat ng mga nilikha ay walang karapatang mamili kung ano ang nais na likhain ng Allah.

Quranenc.com: Ang Panginoon mo ay lumilikha ng anumang niloloob Niya at pinipili Niya. Hindi para sa kanila ang pagpili. Kaluwalhatian kay Allāh at pagkataas-taas Niya kaysa sa anumang itinatambal nila.


69

وَرَبُّكَ يَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا يُعۡلِنُونَ

ICDO: At ang Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam sa kung ano ang kinikimkim sa mga dibdib ng Kanyang mga nilikha at kung ano ang kanilang inilalantad.

Salas/Taron: At ang iyong Panginoon ay nakaaalam kung ano ang itinatago ng kanilang dibdib, at kung ano ang kanilang inihahayag.

Quranenc.com: Ang Panginoon mo ay nakaaalam sa anumang kinimkim ng mga dibdib nila at ipinahahayag nila.


70

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

ICDO: At Siya ang Allah; La i-la-ha il-la Hu-wa – walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, Siya lamang ang Bukod-Tanging Nagmamay-ari ng papuri at pinakamabubuting pasasalamat dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, sa Kanya lamang ang bukod-tanging pagpapasiya sa pagitan ng Kanyang mga nilikha, at sa Kanya ibabalik ang lahat pagkatapos ng kamatayan para sa paghuhukom at pagbabayad.

Salas/Taron: At Siya ang Allah: walang ibang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Kanya. Sa Kanya nauukol ang lahat ng papuri sa una [sa mundo] at sa huli [sa kabilang buhay]. At sa Kanya ang [huling] pagpapasiya, at sa Kanya kayong [lahat] ay ibabalik.

Quranenc.com: Siya ay si Allāh; walang Diyos kundi Siya. Ukol sa Kanya ang papuri sa Unang-buhay at Kabilang-buhay. Ukol sa Kanya ang paghahatol at sa Kanya kayo panunumbalikin.


71

قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمُ ٱلَّيۡلَ سَرۡمَدًا إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَنۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَأۡتِيكُم بِضِيَآءٍۚ أَفَلَا تَسۡمَعُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Sabihin nga ninyo sa akin, O kayong mga tao! Kung gagawin ng Allah para sa inyo ang gabi na tuluy-tuloy hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sino pa kayang sinasamba bukod sa Allah ang makapagbibigay sa inyo ng liwanag? Hindi ba kayo Nakakarinig ng pakinig na may pag-intindi at pagtanggap?

Salas/Taron: Sabihin: Isinaalang-alang ba ninyo: na kung ginawa ng Allah na tuluy-tuloy ang gabi para sa inyo hanggang sa [pagsapit ng] Araw ng Pagkabuhay na Muli, sino kayang diyos bukod sa Allah ang maaaring magdala sa inyo ng liwanag? Hindi ba kayo kung gayon makikinig?

Quranenc.com:  Sabihin mo: “Nagsaalang-alang ba kayo kung gumawa si Allāh laban sa inyo ng gabi na patuloy hanggang sa Araw ng Pagbangon, sinong diyos na iba pa kay Allāh ang maghahatid sa inyo ng isang tanglaw? Kaya hindi ba kayo nakaririnig?”


72

قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرۡمَدًا إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَنۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَأۡتِيكُم بِلَيۡلٖ تَسۡكُنُونَ فِيهِۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Sabihin nga ninyo sa akin, O kayong mga tao! Kung gagawin ng Allah para sa inyo ang araw na tuluy-tuloy hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sino pa kayang sinasamba bukod sa Allah ang makapagbibigay sa inyo ng gabi upang kayo ay makapagpahinga at magkaroon ng katahimikan? Hindi ba nakikita ng inyong mga mata ang pagkakaiba ng gabi at araw?

Salas/Taron: Sabihin: Isinaalang-alang ba ninyo: na kung ginawa ng Allah na tuluy-tuloy ang araw para sa inyo hanggang sa [pagsapit ng] Araw ng Pagkabuhay na Muli, sino kayang diyos bukod sa Allah ang maaaring magdala sa inyo ng gabi upang kayo ay magpahinga? Hindi ba kayo kung gayon nakakikita?

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nagsaalang-alang ba kayo kung gumawa si Allāh laban sa inyo ng maghapon na patuloy hanggang sa Araw ng Pagbangon, sinong diyos na iba pa kay Allāh ang maghahatid sa inyo ng isang gabi na tatahan kayo roon? Kaya hindi ba kayo nakakikita?”  


73

وَمِن رَّحۡمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسۡكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

ICDO: At kabilang sa Kanyang kagandahang-loob sa inyo, O kayong mga tao, na ginawa Niya para sa inyo ang gabi at araw, at pinagsalit-salit niya ito sa isa’t isa, at ginawa Niya ang gabi na madilim; upang kayo ay magkaroon ng katahimikan at makapagpahinga ang inyong mga katawan, at ginawa Niya para sa inyo ang araw na maliwanag; upang kayo ay makapaghanapbuhay at upang kayo ay tatanaw ng utang na loob sa Kanyang mga biyaya sa inyo.

Salas/Taron: At dahil sa Kanyang habag, ginawa Niya para sa inyo ang gabi at ang araw upang kayo ay mamahinga roon at [sa araw] ay inyong hanapin ang Kanyang biyaya at upang sakali kayo ay [matutong] magpasalamat.

Quranenc.com:  Bahagi ng awa Niya, gumawa Siya para inyo ng gabi at maghapon upang mamahinga kayo roon, upang maghanap kayo ng kagandahang-loob Niya, at nang sa gayon kayo ay magpapasalamat.


74

وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ

ICDO: At tandaan ang Araw na tatawagin ng Allah, sila na mga sumamba ng iba at Kanyang sasabihin sa kanila: Nasaan na ang inyong mga sinamba na inaangkin ninyo na sila ay Aking katambal sa daigdig?

Salas/Taron: At [magbabala] sa Araw na sila ay Kanyang tatawagin at magsasabing: “Nasaan ang [mga sinasabi ninyong] Aking mga ‘katambal’ na lagi ninyong [pilit na] iginigiit?

Quranenc.com: [Banggitin] ang araw na mananawagan Siya sa kanila at magsasabi: “Nasaan ang mga katambal sa Akin na dati ninyong inaangkin?”


75

وَنَزَعۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدٗا فَقُلۡنَا هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلۡحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ

ICDO: At kukunin Namin sa bawat sambayanan mula sa mga sambayanang tumanggi ang kanilang saksi, na siyang sasaksi sa anumang nangyari sa kanila sa daigdig na pagsamba nila ng iba at pagtanggi nila sa mga Sugo, na sasabihin Namin sa kanila na mga sambayanang tumanggi sa kanilang mga Sugo at sa anuman na dala-dala ng mga ito mula sa Allah: Ipakita ninyo ang inyong katibayan sa ginawa ninyong pagsamba ng iba bilang katambal ng Allah, at mababatid nila roon na ang matibay na katibayan laban sa kanila at ang katotohanan ay pagmamay-ari lamang ng Allah, at maglalaho na ang anuman na kanilang inimbento laban sa Allah at hindi na nila ito mapakikinabangan pa, bagkus ito ay kapinsalaan na magsasanhi ng pagkakatapon sa kanila sa Impiyernong-Apoy.

Salas/Taron: At Aming hahanguin mula sa bawa’t pamayanan ang isang saksi at sasabihing: “Magpakita kayo ng inyong mga patunay.” Kaya, kanilang mapag-aalaman na ang katotohanan ay nasa Allah, at maglalaho mula sa kanila ang anumang [kasinungalingang] kanilang lagi ng nilulubid.

Quranenc.com: Huhugot Kami mula sa bawat kalipunan ng isang saksi at magsasabi Kami: “Magbigay kayo ng patotoo ninyo,” at malalaman nila na ang katotohanan ay kay Allāh. Mawawala sa kanila ang dati nilang ginagawa-gawa.


76

۞إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلۡعُصۡبَةِ أُوْلِي ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ لَهُۥ قَوۡمُهُۥ لَا تَفۡرَحۡۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَرِحِينَ

ICDO: Katiyakan, si Qaroun ay kabilang sa sambayanan ni Mousa na lumampas sa kanyang hangganan sa pamamagitan ng kanyang pagmamataas at pagmamalabis. At pinagkalooban Namin siya ng kayamanan na napakasagana, dahil sa ang mga susi nito ay mahihirapang buhatin ng maraming malalakas na mga kalalakihan.

Alalahanin noong sinabi sa kanya ng kanyang sambayanan: Huwag kang labis na magpakasaya sa anumang tinataglay mong kayamanan, dahil walang pag-aalinlangang ang Allah ay hindi Niya minamahal ang mga mayayabang mula sa Kanyang mga nilikha na hindi tumatanaw na utang na loob sa anumang ipinagkaloob sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, si Qarun [Korah] ay mula sa mga mamamayan ni Moises, nguni’t siya ay nang-abuso sa kanila. At siya ay Aming pinagkalooban ng yaman na ang mga susi ay pinapasan ng mga malalakas na tao. Dahil dito ang kanyang mamamayan ay nagsabi sa kanya: “Huwag kang magpakasaya [nang dahil sa iyong yaman]. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga labis sa pagsasaya.

Quranenc.com: Tunay na si Qārūn ay dating kabilang sa mga kalipi ni Moises ngunit nagpakapalalo siya sa kanila. Nagbigay Kami sa kanya ng mga kayamanan na tunay na ang mga susi niya ay talagang makabibigat sa isang pangkat ng mga may lakas, noong nagsabi sa kanya ang mga kalipi niya: “Huwag kang magpakatuwa; tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa mga nagpapakatuwa.


77

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

ICDO: Kundi hangarin mo mula sa anumang ipinagkaloob ng Allah sa iyo na kayamanan ang gantimpala sa Muling Pagkabuhay, sa pagsagawa sa pamamagitan nito ng pagsunod sa Allah dito sa daigdig, at huwag mo rin namang kaligtaan ang iyong bahagi rito sa daigdig na pagpapakasaya sa pamamagitan ng kinita mo na legal na walang pagmamalabis, at maging mabuti ka sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kawanggawa na tulad ng pagiging mabuti sa iyo ng Allah sa pamamagitan ng pagkaloob sa iyo ng masaganang kayamanan, at huwag mong hangarin ang anumang ipinagbabawal ng Allah sa iyo na pang-aapi sa iyong sambayanan. Katiyakan, hindi minamahal ng Allah ang gumagawa ng mga kapinsalaan.

Salas/Taron: Nguni’t hanapin, sa pamamagitan ng anumang ipinagkaloob ng Allah sa iyo, ang tahanan ng kabilang buhay, at [gayunpaman] huwag mong kalimutan ang iyong bahagi sa mundo; at gumawa ng kabutihan tulad ng ginawang kabutihan ng Allah sa iyo, at huwag kang magnasa ng katiwalian sa kalupaan. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga mapaggawa ng katiwalian.

Quranenc.com: Hangarin mo sa anumang ibinigay sa iyo ni Allāh ang tahanan na pangkabilang-buhay at huwag mong kalimutan ang bahagi mo sa Mundo. Gumawa ka ng maganda kung paanong gumawa ng maganda si Allāh sa iyo. Huwag kang maghangad ng kaguluhan sa lupa; tunay na si Allāh ay hindi umiibig sa mga tagagulo.”


78

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ أَوَلَمۡ يَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن قَبۡلِهِۦ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرُ جَمۡعٗاۚ وَلَا يُسۡـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ

ICDO: Sinabi ni Qaroun sa kanyang sambayanan na nagpayo sa kanya: Itong kayamanan na pagmamay-ari ko ay nakamtan ko dahil sa aking kaalaman at kapangyarihan. Hindi ba batid ni Qaroun na ang Allah ay walang pag-aalinlangang winasak Niya ang mga nauna sa kanya na mga nasyon na mas matindi pa ang kanilang kapangyarihan kaysa kanya at mas masagana kaysa kanya ang kanilang mga kayamanan? At hindi na tatanungin ang mga masasamang tao sa kanilang nagawang kasalanan; dahil alam na ito ng Allah, at kung tinatanong man sila ay kundi isang pag-aalipusta lamang sa kanila bilang pagpapatunay ng kanilang nagawa, at parurusahan sila ng Allah sa anuman na batid Niya hinggil sa kanila.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Ako ay napagkalooban lamang nito nang dahil sa aking taglay na kaalaman.” Hindi ba niya nalalaman na winasak ng Allah ang mga henerasyong nauna sa kanya na higit na malakas kaysa sa kanya sa kapangyarihan at nakahihigit sa dami ng [yamang] pinagtitipunan? Nguni’t ang mga mapaggawa ng kabuktutan ay hindi na tatanungin tungkol sa kanilang mga kasalanan.(18)

(18) Sapagka’t sapat na ang kanilang mga ginawa para sa parusa ng Apoy.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Binigyan lamang ako nito dahil sa isang kaalamang taglay ko.” Hindi ba siya nakaaalam na si Allāh ay nagpasawi nga noong wala pa siya mula sa mga salinlahi ng higit na matindi kaysa sa kanya sa lakas at higit na marami sa natipon. Hindi tatanungin tungkol sa mga pagkakasala nila ang mga salarin.


79

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ فِي زِينَتِهِۦۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا يَٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٖ

ICDO: At inilantad ni Qaroun sa kanyang sambayanan ang kanyang palamuti at kayabangan na nais niyang ipakita ang kanyang kadakilaan at dami ng kanyang kayamanan, noong nakita niya ang mga yaong mapaghangad ng kinang na makamundo, na kanilang sinabi: Sana ay nagkaroon din tayo ng kayamanan at kinang ng daigdig at mataas na antas na tulad ni Qaroun dahil siya ay pinagkalooban ng masaganang kayamanan dito sa daigdig.

Salas/Taron: Kaya siya ay lumabas harap ng kanyang mga mamamayan sa marangya niyang palamuti. Yaong mga naghahangad sa makamundong buhay ay nagsabi: “Nawa’y magkaroon din kami [ng yamang] tulad ng anumang ipinagkaloob kay Qarun! Katotohanan, siya ay nagmamay-ari ng malaking bahagi [ng yaman sa mundo].”

Quranenc.com: Kaya lumabas siya sa mga kalipi niya sa gayak niya. Nagsabi ang mga nagnanais sa buhay na pangmundo: “O kung sana mayroon tayong tulad ng ibinigay kay Qārūn; tunay na siya ay talagang may isang bahaging sukdulan.”


80

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗاۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ

ICDO: At sinabi ng mga yaong pinagkalooban ng kaalaman hinggil sa Allah at sa Kanyang batas, at batid nila ang katotohanan hinggil sa mga bagay-bagay na sinabi ng mga yaong mapaghangad ng kinang na makamundo na sana ay nagkaroon din kami ng katulad ng ipinagkaloob kay Qaroun: Kapighatian sa inyo, matakot kayo sa Allah at sundin ninyo Siya! Ang gantimpala ng Allah para sa sinumang naniwala sa Kanya at sa Kanyang mga Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa ay higit na mabuti kaysa sa ipinagkaloob kay Qaroun, at walang sinuman ang tatanggap ng ganitong pagpapayo at magagabayan tungo rito at magpatupad nito maliban sa sinumang pinangangalagaan at pinipigilan niya ang kanyang sarili at nagtitiis siya habang siya ay sumusunod sa kagustuhan ng Allah at umiiwas sa mga paglabag sa Kanya.

Salas/Taron: Nguni’t yaong mga pinagkalooban ng kaalaman ay nagsabi: “Kasawian sa inyo! Ang gantimpala ng Allah ay higit na mabuti para sa sinumang naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid. Walang sinuman ang pinagkakalooban nito maliban sa mga matiisin.”

Quranenc.com: Nagsabi naman ang mga binigyan ng karunungan: “Kapighatian sa inyo! Ang gantimpala ni Allāh ay higit na mabuti para sa sinumang sumampalataya at gumawa ng maayos. Walang gagawaran niyon kundi ang mga tagapagtiis.”


81

فَخَسَفۡنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلۡأَرۡضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٖ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُنتَصِرِينَ

ICDO: Samakatuwid, ipinalamon Namin si Qaroun at ang kanyang tahanan sa kalupaan, na kung kaya, walang sinumang grupo ang nakatulong sa kanya maliban sa kung ito ay kagustuhan ng Allah, at hindi siya nagkaroon ng kakayahan na pigilin ang parusa ng Allah noong ito ay nangyari sa kanya.

Salas/Taron: Kaya, Aming pinangyaring siya at ang kanyang pamamahay ay lulunin ng lupa. Kaya, wala siyang kasamahan upang tumulong sa kanya bukod sa Allah, at hindi rin siya kabilang sa mga [maaaring] magtanggol sa kanilang mga sarili.

Quranenc.com: Kaya nagpalamon Kami sa kanya at sa tahanan niya sa lupa, at hindi nangyaring mayroon siyang anumang pangkat na nag-aadya sa kanya bukod pa kay Allāh at hindi nangyaring siya ay kabilang sa mga inaadya.


82

وَأَصۡبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوۡاْ مَكَانَهُۥ بِٱلۡأَمۡسِ يَقُولُونَ وَيۡكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُۖ لَوۡلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡنَا لَخَسَفَ بِنَاۖ وَيۡكَأَنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ

ICDO: At ang mga yaong naghangad ng katulad ng karangyaang ipinatamasa kay Qaroun bago naganap sa kanya ang kaparusahan ay kanilang sinabi bilang paninisi sa kanilang mga sarili, pag-iintindi at pagkatakot na mangyari sa kanila ang parusa: Katiyakan, ang Allah ay pinaluluwag Niya sa kabuhayan ang sinuman na Kanyang nais at hinihigpitan Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin. Kung hindi lamang nahabag ang Allah sa atin at hindi na tayo pinarusahan sa anuman na ating sinabi ay ipinalamon na rin Niya tayo sa kalupaan na tulad ng Kanyang ginawa kay Qaroun! Samakatuwid, hindi mo ba alam na walang pag-aalinlangang hindi magtatagumpay ang mga walang pananampalataya rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay?

Salas/Taron: At yaong mga nagnasa [sa katayuang tulad] ng katayuan niya noong nagdaang araw ay nagsimulang magsabing: “Ah pinararami ng Allah ang panustos sa sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin at [Siya rin ang] naghihigpit nito! Kung hindi lamang sa pagpapala ng Allah sa atin, marahil pinangyari Niyang tayo ay lulunin nito [ng lupa]. O paano nga ba magsisipagtagumpay ang mga di-naniniwala!

Quranenc.com: Ang mga nagmithi sa kinalalagyan niya kahapon ay naging nagsasabi: “Kahanga-hanga, para bang si Allāh ay nagpapaluwag sa panustos sa kaninumang niloloob Niya kabilang sa mga lingkod Niya at naghihigpit.” Kung sakaling hindi nagmagandang-loob si Allāh sa atin ay talaga sanang nagpalamon Siya sa atin [sa lupa]. Kahanga-hanga, hindi nagtatagumpay ang mga tagatangging sumampalataya.


83

تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ

ICDO: Yaong tahanan sa Kabilang-Buhay na ginawa Namin doon ang mga kasiyahan, ay itatalaga Namin sa sinumang hindi nagnanais na magmataas sa pamamagitan ng pagtanggi sa katotohanan dito sa daigdig at hindi namiminsala. At ang mabuting patutunguhan sa Al-Jannah ay para lamang sa sinumang natakot sa parusa ng Allah at isinagawa ang mga pagsunod, at iniwasan ang mga ipinagbawal.

Salas/Taron: Ito ang tahanan sa kabilang buhay na Aming ilalaan para sa mga hindi naghahangad ng pagmamataas sa kalupaan at ng katiwalian. At ang [mabuting] wakas ay para sa mga natatakot [sa Allah].

Quranenc.com: Ang tahanang pangkabilang-buhay na iyon ay itatalaga Namin iyon para sa mga hindi nagnanais ng kataasan sa lupa ni ng kaguluhan. Ang [mabuting] kahihinatnan ay ukol sa mga tagapangilag sa pagkakasala.


84

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: Sinuman ang darating sa Kabilang-Buhay na may dalisay na paniniwala sa Kaisahan ng Allah at pagsagawa ng mga kabutihan ayon sa Batas ng Allah, para sa kanya ang dakilang kabutihan doon at ito ay kabutihan sa Al-Jannah at walang hanggang kaligayahan, at sino naman ang dumating na dala-dala niya ang kanyang mga masamang gawain, samakatuwid, hindi pagbabayarin ang mga yaong gumawa ng mga kasamaan kundi kung ano lamang ang karapat-dapat na kabayaran sa kanilang ginawa.

Salas/Taron: Sinuman ang dumating [sa Araw ng Paghuhukom] na may dalang kabutihan, siya ay magkakaroon ng higit [na kabutihan] kaysa rito; at sinuman ang may dalang kasamaan – yaong mga gumawa ng masamang gawain ay hindi pagbabayarin maliban [ito ay hindi hihigit] sa anumang kanilang laging ginagawa.

Quranenc.com: Ang sinumang nagdala ng magandang gawa, ukol sa kanya ay higit na mabuti kaysa roon. Ang sinumang nagdala ng masagwang gawa, walang igaganti sa mga gumawa ng mga masagwang gawa kundi ang [ayon sa] dati nilang ginagawa.


85

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٖۚ قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ مَن جَآءَ بِٱلۡهُدَىٰ وَمَنۡ هُوَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ

ICDO: Katiyakan, Siya na nagbaba sa iyo ng Dakilang Quran at nag-utos sa iyo na ito ay iyong ipamahagi at sundin ay walang pag-aalinlangang Siya rin ang magbabalik sa iyo sa lugar na kung saan doon ka nagmula, na ito ay ang Makkah. Sabihin mo sa kanila, O Muhammmad (ﷺ), na mga Mushrikin: Ang Allah na aking Rabb na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam sa kanya na nagdala ng patnubay, at sa kanya na malinaw na nasa kamalian.

Salas/Taron: Katotohanan, Siya na nag-atas sa iyo ng Qur’an ay katiyakang ikaw ay muli [Niyang] dadalhin sa isang pook ng pagbabalik. Sabihin mo [O Muhammad]: “Ang aking Panginoon ay nakababatid sa sinumang may dalang patnubay, at sa sinumang nasa hayag na pagkaligaw.

Quranenc.com: Tunay na ang nagsatungkulin sa iyo ng Qur’ān ay talagang ang tagapagpabalik sa iyo tungo sa uwian. Sabihin mo: “Ang Panginoon ko ay higit na nakaaalam sa sinumang nagdala ng patnubay at sinumang nasa isang pagkaligaw na malinaw.”


86

وَمَا كُنتَ تَرۡجُوٓاْ أَن يُلۡقَىٰٓ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبُ إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرٗا لِّلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: At hindi mo inaasahan, O Muhammad (ﷺ), na ibababa sa iyo, ang Dakilang Quran, subalit bilang habag sa iyo ng Allah ay ipinahayag Niya ito sa iyo, na kung kaya, magpasalamat ka sa Allah sa Kanyang mga biyaya sa iyo, at huwag gawin ang iyong sarili na maging katulong ng mga yaong nagtatambal ng iba sa pagsamba at mga ligaw.

Salas/Taron: At hindi mo inaasahan na ang Aklat [itong Qur’an] ay ihatid sa iyo, nguni’t ito ay [tanda ng] habag na nagmumula sa iyong Panginoon. Kaya, huwag kang maging tagapag-alalay para sa mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Hindi ka dati umaasa na iparating sa iyo ang Aklat malibang bilang isang awa mula sa Panginoon mo. Kaya huwag ngang maging isang tagapagtaguyod para sa mga tagatangging sumampalataya.


87

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بَعۡدَ إِذۡ أُنزِلَتۡ إِلَيۡكَۖ وَٱدۡعُ إِلَىٰ رَبِّكَۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

ICDO: At huwag mong pahintulutang mailihis ka ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa pagpaparating mo ng mga talata at mga palatandaan ng iyong Rabb na Tagapaglikha at ng Kanyang mga katibayan pagkatapos itong ipahayag sa iyo, at iparating mo ang mensahe ng iyong Rabb at huwag mong ibilang ang iyong sarili sa sumamba ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: At huwag mong hayaan [O Muhammad] na ikaw ay kanilang hadlangan mula sa mga ayaat [kapahayagan] ng Allah pagkaraang ang mga ito ay ibaba [o ipahayag] sa iyo: at anyayahan [ang mga tao] sa iyong Panginoon at huwag kang makibilang sa mga nagtatambal [sa Kanya].

Quranenc.com: Huwag ngang babalakid sila sa iyo palayo sa mga talata ni Allāh matapos naibaba ang mga ito sa iyo. Manalangin ka sa Panginoon mo. Huwag ka ngang maging kabilang sa mga tagapagtambal.


88

وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

ICDO: At huwag kang sumamba sa Allah na may itinatambal na iba sa pagsamba sa Kanya; dahil walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Allah, lahat ng bagay ay mawawasak at maglalaho maliban sa Kanyang Mukha. Siya ang magpapasiya, at sa Kanya kayo ay ibabalik pagkatapos ng inyong kamatayan para sa paghuhukom at pagbabayad. Dito sa talatang ito ang pagpapatunay na ang katangian na Mukha na tinataglay ng Allah ay ayon lamang sa Kanyang Kaganapan, Kadakilaan at Kamaharlikaan.

Salas/Taron: At huwag kang manawagan [o manalangin] sa Allah nang may kasamang ibang diyos. [Sapagkat] walang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay maglalaho maliban sa Kanyang Mukha.(19) Sa Kanya ang paghatol, at sa Kanya – kayong [lahat] ay ibabalik.

(19) Ang kahulugan: maliban sa Kanyang Sarili.

Quranenc.com: Huwag kang manalangin kasama kay Allāh sa iba pang diyos. Walang Diyos kundi Siya. Bawat bagay ay masasawi maliban sa mukha Niya. Ukol sa Kanya ang paghahatol at tungo sa Kanya kayo panunumbalikin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.