Surah 27: An-Naml

النمل
ANG MGA LANGGAM

Bahagi: 19-20 Kabanata: 27 Talata: 93
Ayos ng pagkapahayag: 48
Makki Surah
Pagsasatitik at Awdyo: An-Naml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

طسٓۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡقُرۡءَانِ وَكِتَابٖ مُّبِينٍ

ICDO: Ta-Sĩn. Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah. Itong mga talata ng Dakilang Quran ay malinaw ang kahulugan at maliwanag sa pagiging katibayan nito, naglalaman ito ng mga kaalaman, mga karunungan at mga batas.

Salas/Taron: Ta, Sin.(1) Ito ang mga ayaat [talata o kapahayagan] ng Qur’an at [ito ay] isang malinaw na Aklat.

(1) Ta-Sin. – Ito ay binibigkas na (Ta-Sin). Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an.

Quranenc.com: Ṭā’. Sīn. Ang mga ito ay ang mga talata ng Qur’ān at ng isang Aklat na malinaw,


2

هُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Ito ay mga talata na naggagabay tungo sa Daan ng Tagumpay dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at nagbibigay ng magandang balita hinggil sa dakilang gantimpala para sa mga nananampalataya na pinaniwalaan ang mga talatang ito, at sinunod ang patnubay nito,

Salas/Taron: [Dito ay matatagpuan ang] patnubay at magandang balita para sa mga naniniwala,

Quranenc.com: bilang isang patnubay at isang balitang nakagagalak para sa mga mananampalataya,


3

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ

ICDO: Na mga yaong isinasagawa ang Salah ng limang beses na kumpleto sa pinakapundasyon nito, gayundin sa mga kondisyon nito, at ibinibigay nila ang obligadong-kawanggawa (Zakah) sa mga karapat-dapat nito, at sila ay nakatitiyak sa buhay sa Kabilang-Buhay, at sa anumang mayroon doon na gantimpala at kaparusahan.

Salas/Taron: Yaong mga nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng kawanggawa at sa kabilang buhay, sila ay [naniniwala nang] may katiyakan(2) [sa kanilang puso].

(2) Al-Yaqeen [katiyakan] – ang isa sa patakaran ng La ilaha ilallaah ay ang katiyakan sa paniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo. Sa puso ng isang naniniwala, ang pag-aalinlangan ay dapat mawala.

Quranenc.com: na mga nagpapanatili ng pagdarasal, nagbibigay ng zakāh, at sila, sa Kabilang-buhay, sila ay nakatitiyak.  


4

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَهُمۡ يَعۡمَهُونَ

ICDO: Katiyakan, ang mga yaong hindi naniwala sa buhay sa Kabilang-Buhay at hindi gumagawa ng kabutihan bilang paghahanda para rito, sa halip ang kanilang ginagawa ay panay kasamaan na sa kanilang pananaw ay kabutihan, na sila ay pabalik-balik sa ganitong gawain na may kasamang pag-aalinlangan.

Salas/Taron: Katotohanan, yaong mga hindi naniniwala sa kabilang buhay, Aming ginawang kasiya-siya sa kanila ang kanilang mga [masasamang] gawain, kaya sila ay nagsisipaglaboy nang bulag.

Quranenc.com: Tunay na ang mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-buhay ay ipinang-akit Namin para sa kanila ang mga gawain nila kaya naman nag-aapuhap sila.


5

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمۡ سُوٓءُ ٱلۡعَذَابِ وَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡأَخۡسَرُونَ

ICDO: Ang para sa kanila ay kaparusahan dito sa daigdig na katulad ng pagkamatay, pagkabihag, pagkapahamak o hindi kaya ay pagkatalo sa labanan, at sila sa Kabilang-Buhay ay pinakamatindi ang kanilang pagkatalo.

Salas/Taron: Sila yaong mayroong pinakamasamang parusa. At sa kabilang buhay, sila ang mga nakahihigit sa kawalan.

Quranenc.com: Ang mga iyon ay ukol sa kanila ang kasagwaan ng pagdurusa, at sila sa Kabilang-buhay ay ang mga pinakalugi.


6

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلۡقُرۡءَانَ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

ICDO: At katiyakan, ang nagturo sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ng Dakilang Quran ay ang Allah na Hakeem – Ganap na Maalam sa Kanyang paglikha at pangangasiwa nito, na `Aleem – Ganap na Nakaaalam na saklaw ng Kanyang Kaalaman ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: At katotohanan, ikaw [O Muhammad] ay tumanggap ng Qur’an mula sa Isang Tigib ng Karunungan, Maalam.

Quranenc.com: Tunay na ikaw ay talagang ginagawaran ng Qur’ān mula sa panig ng Marunong, Maalam.


7

إِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهۡلِهِۦٓ إِنِّيٓ ءَانَسۡتُ نَارٗا سَـَٔاتِيكُم مِّنۡهَا بِخَبَرٍ أَوۡ ءَاتِيكُم بِشِهَابٖ قَبَسٖ لَّعَلَّكُمۡ تَصۡطَلُونَ

ICDO: Ipaalaala mo ang kuwento ni Mousa noong kanyang sinabi sa kanyang pamilya habang sila ay naglalakbay mula Madyan patungo sa Ehipto: Katiyakan, nakakita ako ng apoy, na kung kaya, walang pag-aalinlangan, makatatagpo ako mula roon ng impormasyon (o kaalaman) na magsasabi sa atin kung saan ang ating patutunguhan, o hindi kaya ay makakakuha ako mula roon ng nagbabagang-apoy upang makapagpainit tayo mula sa kalamigan.

Salas/Taron: [Banggitin mo] nang si Moises ay nagsabi sa kanyang mag-anak: “Katotohanan, ako ay nakahihiwatig ng isang apoy; ako ay magdadala sa inyo mula roon ng ilang kaalaman, o di kaya ay magdadala sa inyo ng isang nagliliyab na sulo, upang sakali kayo ay mainitan [sa inyong mga sarili].”

Quranenc.com: [Banggitin] noong nagsabi si Moises sa mag-anak niya: “Tunay na ako ay nakatanaw ng apoy. Makapaghahatid ako sa inyo mula roon ng isang balita o makapaghahatid ako sa inyo ng ningas na pamparikit. Harinawa kayo ay makapagpapainit.”


8

فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنۡ حَوۡلَهَا وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At nang dumating si Mousa roon sa apoy na yaon ay tinawag siya ng Allah at sinabi sa kanya na ang lugar na yaon ay isang banal na lugar na biniyayaan ng Allah, na ginawa Niya ang lugar na yaon para sa pakikipag-usap kay Mousa na roon Niya siya uutusan, at katiyakan, ang Allah ay biniyayaan Niya ang sinumang naroroon sa may apoy na yaon at ang mga nakapalibot doon na mga anghel, na kung kaya, luwalhati sa Allah na Siya ay malayo sa anumang hindi karapat-dapat para sa Kanya na Siya ay Rabb ng lahat ng mga nilikha.

Salas/Taron: Kaya, nang siya ay lumapit dito, siya ay tinawagan [ng Allah]: “Pinagpala ang sinumang nasa [tabi ng] apoy, at sinuman ang nakapaligid dito! At luwalhati sa Allah, ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Ngunit noong dumating siya roon, tinawag siya: “Pinagpala ang sinumang nasa apoy at ang sinumang nasa paligid nito. Kaluwalhatian kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.”


9

يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

ICDO: O Mousa! Katiyakan, Ako ang Allah na Bukod-Tanging karapat-dapat lamang na sambahin, na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na nagagapi Ko sa Aking paghihiganti ang sinumang kumakalaban sa Akin, na Al-Hakeem – Ganap na Maalam sa Pangangasiwa Ko sa Aking mga nilikha.

Salas/Taron: O Moises, katotohanan, Ako nga ito – ang Allah, ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.”

Quranenc.com: O Moises, tunay na Ako ay si Allāh, ang Makapangyarihan, ang Marunong.


10

وَأَلۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنّٞ وَلَّىٰ مُدۡبِرٗا وَلَمۡ يُعَقِّبۡۚ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفۡ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلۡمُرۡسَلُونَ

ICDO: At bitiwan mo ang iyong tungkod! At ito ay kanyang binitiwan at naging ahas, at nang makita niya itong gumagalaw na kasinggaan ng paggalaw ng mabilis na ahas ay tumalikod siya na tumatakas na hindi na siya lumingon pa, subalit pinapanatag siya ng Allah na Kanyang sinabi: O Mousa! Huwag kang matakot: walang pag-aalinlangan, ang mga Sugo na Aking pinili ay hindi natatakot sa pagpaparating ng Aking Mensahe,

Salas/Taron: At sinabi [sa kanya]; “Ihagis mo sa ibaba ang iyong tungkod.” Nguni’t nang ito ay kanyang nakitang pumupulupot na tila isang ahas, siya ay gulat na nagtatakbo, at hindi na muling lumingon. [Sinabi ng Allah]: “O Moises, huwag kang matakot. Katotohanan, ang mga sugo ay hindi natatakot sa Aking harapan.

Quranenc.com: Pumukol ka ng patpat mo.” Ngunit noong nakita niya ito na kumikislut-kislot na para bang ito ay isang ahas, tumalikod siya nang patakas at hindi bumalik [sa dinaanan]. [Sinabi]: “O Moises, huwag kang mangamba. Tunay na Ako ay hindi pinangangambahan, sa harap Ko, ng mga isinugo,  


11

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسۡنَۢا بَعۡدَ سُوٓءٖ فَإِنِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ

ICDO: Maliban sa sinumang nagkasala at lumampas sa kanyang hangganan, at pagkatapos siya ay nagsisi at nagpakatuwid sa kanyang taimtim na pagsisisi pagkatapos ng kanyang nagawang pagkakasala; kung gayon, walang pag-aalinlangan, Ako ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa kanya, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal, na kung kaya, huwag mawalan ng pag-asa ang sinuman sa Awa ng Allah at sa Kanyang kapatawaran.

Salas/Taron: Maliban siya na nagkamali, pagkaraan ay pinalitan ng kabutihan ang [nagawang] kasamaan – kaya, katotohanan, Ako ay Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: maliban sa sinumang lumabag sa katarungan, pagkatapos ay nagpalit ng kagandahan matapos ng kasagwaan, sapagkat Ako ay Mapagpatawad, Maawain.


12

وَأَدۡخِلۡ يَدَكَ فِي جَيۡبِكَ تَخۡرُجۡ بَيۡضَآءَ مِنۡ غَيۡرِ سُوٓءٖۖ فِي تِسۡعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَقَوۡمِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰسِقِينَ

ICDO: At ipasok mo ang iyong kamay sa gilid ng iyong braso at ito ay lalabas na maputi na kasimputi ng yelo gayong hindi ito sakit na ketong, na ito ay kabilang sa siyam na himala upang pagtibayin ka sa iyong mensahe tungo sa kay Fir`awn at sa kanyang sambayanan, dahil walang pag-aalinlangan, sila ay mga masasamang tao na naghimagsik at lumabag sa kagustuhan ng Allah, na sila ay mga tumanggi.

Salas/Taron: At ipasok mo ang iyong kamay sa unahang [bahagi] ng iyong kasuutan [sa dibdib], ito ay lalabas na maputi na walang sakit. [Ito ay mga] kabilang sa siyam na ayaat [himala, babala na iyong dadalhin] kay Paraon at sa kanyang mga mamamayan. Katotohanan, sila ay naging mga taong suwail.”

Quranenc.com: Ipasok mo ang kamay mo sa eskotadura mo, lalabas ito na maputi na walang sakit. Iyapos mo sa iyo ang kamay mo laban sa sindak. [Ito ay] nasa siyam na tanda para kay Paraon at mga tao niya. Tunay na sila ay mga taong suwail.”


13

فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ ءَايَٰتُنَا مُبۡصِرَةٗ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ

ICDO: At nang dumating sa kanila ang mga himalang ito na napakalinaw na lantarang nakikita ng sinumang nais pagmasdan ito nang makatotohanan bilang matibay na katibayan mula sa kanya (Mousa), kanilang sinabi: Ito ay malinaw na salamangka. At tinanggihan nila ang siyam na mga himalang ito na malilinaw na palatandaan na nagpapatunay sa pagiging Propeta ni Mousa at sa pagiging katotohanan ng kanyang paanyaya.

Salas/Taron: Kaya, nang ang Aming ayaat [himala, babala] ay dumating sa kanila nang maliwanag, sila ay nagsabi: “Ito ay malinaw na salamangka.”

Quranenc.com: Ngunit noong dumating sa kanila ang mga tanda Namin na nakikita ay nagsabi sila: “Ito ay isang panggagaway na malinaw.”


14

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

ICDO: At tinanggihan nila na ito ay nagmula sa Allah sa pamamagitan ng kanilang mga dila, gayong sa katotohanan ay tiyak ang kanilang mga puso sa pagiging totoo nito, ginawa nila ito bilang pagmamalabis sa katotohanan at pagmamataas sa pagtanggap, na kung kaya, pagmasdan mo, O Muhammad (ﷺ), kung ano ang naging hantungan ng mga yaong hindi pinaniwalaan ang mga talata ng Allah at naminsala sa kalupaan, dahil nilunod sila ng Allah sa karagatan? At dito sa pangyayaring ito ay aral sa sinumang magnanais na umunawa.

Salas/Taron: At kanilang tinanggihan ang mga ito sanhi ng kamalian at pangmamataas [at katigasan ng loob] samantalang ang [kaibuturan ng] kanilang mga sarili ay umayon dito. Kaya, iyong tunghayan [O Muhammad] kung paano ang naging wakas ng mga taong mapaggawa ng katiwalian.

Quranenc.com: Nagkaila sila sa mga ito samantalang tumiyak sa mga ito ang mga sarili nila, dala ng paglabag sa katarungan at pagmamataas. Kaya tumingin ka kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga tagagulo.  


15

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ عِلۡمٗاۖ وَقَالَا ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّنۡ عِبَادِهِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: At katiyakan, pinagkalooban Namin si Dawood at si Sulayman ng kaalaman at ito ay kanilang isinagawa, kanilang sinabing dalawa: Papuri sa Allah na Siyang nagtangi sa amin sa pamamagitan nito mula sa marami Niyang mga alipin na mga mananampalataya. At nasa talatang ito ang patunay sa karangalan ng pagkakaroon ng kaalaman at mataas na antas ng nagmamay-ari nito.

Salas/Taron: At katotohanan Aming ipinagkaloob kina David at Solomon ang kaalaman, at sila ay kapwa nagsabing: “Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah], na Siyang nagbigay biyaya sa amin nang higit sa nakararaming mga naniniwalang alipin.”

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kina David at Solomon ng kaalaman, at nagsabi silang dalawa: “Ang papuri ay ukol kay Allāh na nagtangi sa amin higit sa marami sa mga lingkod Niyang mga mananampalataya.”


16

وَوَرِثَ سُلَيۡمَٰنُ دَاوُۥدَۖ وَقَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمۡنَا مَنطِقَ ٱلطَّيۡرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيۡءٍۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡمُبِينُ

ICDO: At namana ni Sulayman mula sa kanyang ama na si Dawood ang pagiging Propeta, kaalaman at kaharian, at sinabi ni Sulayman sa kanyang sambayanan: O sangkatauhan! Tinuruan kami at pinaintindi sa amin ang wika ng mga ibon, at pinagkalooban kami ng lahat ng bagay sa lahat ng aming pangangailangan. Katiyakan, ang anumang ipinagkaloob sa amin ng Allah ay malinaw na kagandahang-loob bilang pagtatangi sa amin kaysa iba.

Salas/Taron: At si Solomon ay nagmana [ng kaalaman] kay David. Siya ay nagsabi: “O mga tao, kami ay naturuan ng wika ng mga ibon, at kami ay napagkalooban [ng pagpapala] mula sa lahat ng bagay. Katotohanan, ito ay isang malinaw na biyaya.”

Quranenc.com: Nagmana si Solomon kay David, at nagsabi: “O mga tao, tinuruan kami ng pagbigkas ng ibon at binigyan kami mula sa bawat bagay. Tunay na ito ay talagang ang kabutihang-loob na malinaw.”


17

وَحُشِرَ لِسُلَيۡمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ وَٱلطَّيۡرِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ

ICDO: At tinipon (o pinagsama) para kay Sulayman nang isang dagsaan ang kanyang mga sundalo mula sa mga jinn, mga tao at mga ibon; at kahit gayon sila karami ay hindi pa rin sila napapabayaan, sa halip sa bawat uri ay mayroong nangangasiwa sa kanila mula sa kauna-unahan hanggang sa pinakadulo nila upang sila ay maisaayos na nakahilerang lahat ayon sa bawat uri nila.

Salas/Taron: At tinipon para kay Solomon ang kanyang mga kawal mula sa mga jinn at tao at ibon, at sila ay [pinanatiling] magkakahanay.

Quranenc.com: Kinalap para kay Solomon ang mga kawal niya mula sa jinn, tao, at ibon, at sila ay hinahanay.


18

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوۡاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمۡلِ قَالَتۡ نَمۡلَةٞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَٰكِنَكُمۡ لَا يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُلَيۡمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ

ICDO: Hanggang sa sila ay dumating sa lambak ng mga langgam at sinabi ng isa sa mga langgam mula sa kanila: O mga langgam! Magsipasok kayo sa inyong mga tirahan dahil baka madurog kayo ni Sulayman at ng kanyang mga sundalo sa pamamagitan ng pagtapak sa inyo samantalang hindi nila ito namamalayan.

Salas/Taron: Hanggang, nang sila ay makarating sa punso [o lambak] ng mga langgam, ang isang langgam ay nagsabi: “O mga langgam, magsipasok kayo sa inyong mga pinamamahayanan, baka kayo ay mapisa [matapakan] ni Solomon at ng kanyang mga kawal, nang hindi nila namamalayan.”

Quranenc.com: Hanggang sa nang nakapunta sila sa lambak ng mga langgam, may nagsabing isang langgam: “O mga langgam, pumasok kayo sa mga tirahan ninyo, hindi nga makadudurog sa inyo si Solomon at ang mga kawal niya habang sila ay hindi nakadarama.”


19

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكٗا مِّن قَوۡلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: At napangiti si Sulayman sa sinabi ng langgam dahil sa ito ay kanyang naintindihan at naunawaan niya ang ibinigay na babala sa mga langgam, at doon niya lubos na naramdaman ang Biyaya ng Allah sa kanya, na kung kaya, siya ay napaharap sa Allah na nanalangin: O aking Rabb na Tagapaglikha! Pagkalooban Mo ako ng kaalaman at gabayan upang pasalamatan ang Iyong biyaya na ipinagkaloob Mo sa akin at sa aking mga magulang, at upang makagawa ako ng mabuti at kalugud-lugod sa Iyo na gawain mula sa akin, at ipasok Mo ako sa Iyong Awa sa pamamagitan ng kaligayahan sa Al-Jannah kabilang sa Iyong mga mabubuting alipin na naging katanggap-tanggap sa Iyo ang kanilang mga gawain.

Salas/Taron: Kaya, siya [si Solomon] ay napangiti, at nagalak sa pananalita nito [ng langgam] at nagsabi: “Aking Panginoon, igawad Mo po sa akin [ang kakayahang] magpasalamat sa mga pagpapalang iginawad Mo sa akin at sa aking mga magulang, at [ang kakayahang] makagawa ng mga gawaing matuwid na Iyong ikasisiya. At tanggapin Mo po ako sa pamamagitan ng Iyong habag sa [hanay ng] Iyong mga aliping matuwid [sa Paraiso].”

Quranenc.com: Kaya ngumiti-ngiti si Solomon na natatawa sa sabi niyon. Nagsabi siya: “Panginoon ko, umudyok Ka sa akin na magpasalamat ako sa biyaya Mong ibiniyaya Mo sa akin at sa ama ko at na gumawa ako ng maayos na kinalulugdan Mo, at magpapasok Ka sa akin sa awa Mo sa mga lingkod Mong mga maayos.”


20

وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيۡرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ أَرَى ٱلۡهُدۡهُدَ أَمۡ كَانَ مِنَ ٱلۡغَآئِبِينَ

ICDO: Sinuri ni Sulayman ang mga ibon na ipinasailalim ang mga ito sa kanyang pangangasiwa, upang mabatid niya kung sino ang wala, at siya ay mayroong namumukod-tanging ibon, na ito ay si Hudhud na hindi niya nakita, at kanyang sinabi: Bakit hindi ko nakita si Hudhud ngayon na nakasanayan ko na siya ay palaging nandirito? Natakpan lamang ba ninyo siya kung kaya hindi ko siya nakikita o talagang wala siya, kaya siya ay hindi ko nakikita?

Salas/Taron: At [sa isang pagkakataon] kanyang hinanap ang mga ibon, at kanyang sinabi: “Ano ba ang nangyayari at hindi ko nakikita ang Hudhud?(3) O siya ba ay kabilang sa mga lumiban [hindi naparito]?

(3) Hudhud – ito ay isang uri ng ibon na kung tawagin sa wikang Arabe ay Hudhud, sa wikang Ingles ay Hoopoe. Sa bahaging ibabaw ng ulo nito ay mayroong tila hugis buwan korona. Ang kulay nito ay mapusyaw na rosas at kayumanggi sa ulo at balikat na may mahaba, maitim sa dulo ng matuwid na hugis-buwan at puti at itim na pakpak. Ito ay matatagpuan mula sa Hilagang Europa at Aprika hanggang sa timog-silangan ng Asya. Ito ay kilala rin sa tawag ng Upupa Epops [bilang pangalang pang-agham o scientific name]. Walang sapat na katawagan sa wikang Pilipino.

Quranenc.com: Nagsiyasat siya sa mga ibon kaya nagsabi siya: “Bakit ako ay hindi nakakikita sa abubilya, o siya ay naging kabilang sa mga lumiliban?


21

لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابٗا شَدِيدًا أَوۡ لَأَاْذۡبَحَنَّهُۥٓ أَوۡ لَيَأۡتِيَنِّي بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ

ICDO: At nang napatunayan na siya ay talagang wala, kanyang sinabi: Parurusahan ko siya nang matinding parusa dahil sa hindi siya nakadalo rito bilang kabayaran, o hindi kaya ay kakatayin ko siya bilang parusa sa kanya dahil hindi niya tinupad ang ipinag-utos sa kanya, o hindi kaya ay makapagpadala siya ng malinaw na katwiran na naging dahilan ng kanyang pagliban o hindi niya pagparito.

Salas/Taron: Katiyakang siya ay aking parurusahan nang matinding parusa, o siya ay aking kakatayin, malibang siya ay magdala sa akin ng maliwanag na katwiran.”

Quranenc.com: Talagang pagdurusahin ko siya ng isang pagdurusang matindi, o talagang kakatayin ko siya, o maghatid siya sa akin ng isang katunayang malinaw.”


22

فَمَكَثَ غَيۡرَ بَعِيدٖ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمۡ تُحِطۡ بِهِۦ وَجِئۡتُكَ مِن سَبَإِۭ بِنَبَإٖ يَقِينٍ

ICDO: At di-nagtagal ay dumating ang ibon (Hudhud), na dahil sa kanyang pagkawala at pagliban ay sinisi siya ni Sulayman, at sinabi naman sa kanya ni Hudhud: Nabatid ko ang isang bagay na hindi mo nabatid, at dala-dala ko sa iyo mula sa siyudad ng Saba` sa Yemen ang totoong balita, na ako ay nakatitiyak hinggil dito.

Salas/Taron: Nguni’t hindi nagtagal, siya [ang Hudhud] ay [dumating at] nagsabi: “Aking nasasaklawan [sa kaalaman] ang alinmang hindi mo nasasaklawan, at ako ay naparito sa iyo mula sa [kaharian ng] Sheba na may dalang tiyak na balita.

Quranenc.com: Kaya namalagi ito nang hindi malayo at nagsabi: “Nakasaklaw ako ng hindi mo nasaklawan at nagdala ako sa iyo mula sa Shebah ng isang balitang tiyak.


23

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةٗ تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٖ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ

ICDO: Katiyakan, natagpuan ko ang isang babae na namumuno sa mga naninirahan sa Saba`, at pinagkalooban siya ng lahat ng bagay na makamundo, at nagtataglay siya ng dakilang trono na kung saan doon siya nakaupo upang pangasiwaan ang kanyang kaharian.

Salas/Taron: Katotohanan, aking natagpuan [doon] ang isang babae [si Bilqis] na naghahari sa kanila: siya ay pinagkalooban ng lahat ng bagay at siya ay may dakilang Trono.

Quranenc.com: Tunay na ako ay nakatagpo ng isang babaing naghahari sa kanila, at nabigyan siya mula sa bawat bagay, at mayroon siyang isang tronong dakila.


24

وَجَدتُّهَا وَقَوۡمَهَا يَسۡجُدُونَ لِلشَّمۡسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمۡ لَا يَهۡتَدُونَ

ICDO: At nakita ko siya at ang kanyang sambayanan na sumasamba sa araw na tinalikuran nila ang pagsamba sa Allah, at hinikayat sila ni Shaytan sa kanilang masamang gawain na kanilang ginagawa at inilayo sila sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah, na kung kaya, sila ay hindi nagabayan tungo sa Allah sa Kanyang Kaisahan at sa bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya.

Salas/Taron: At siya ay aking natagpuan at ang kanyang mga mamamayan na sumasamba sa araw sa halip na ang Allah, at ginawang kaaya-aya ng satanas para sa kanila ang kanilang mga gawain, at sila ay kanyang hinadlangan mula sa Landas [ng Allah], kaya sila ay hindi napatnubayan,

Quranenc.com: Nakatagpo ako sa kanya at mga tao niya na nagpapatirapa sa araw bukod pa kay Allāh. Ipinaakit sa kanila ng demonyo ang mga gawa nila at bumalakid iyon sa landas kaya sila ay hindi napapatnubayan,


25

أَلَّاۤ يَسۡجُدُواْۤ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخۡرِجُ ٱلۡخَبۡءَ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُخۡفُونَ وَمَا تُعۡلِنُونَ

ICDO: Hinikayat sila sa ganito ni Shaytan; upang sila ay hindi makapagpatirapa sa Allah na Bukod-Tanging Siya lamang ang nakapagpapalabas ng anumang nakatago sa kalangitan at kalupaan na katulad ng ulan, mga pananim at iba pa, na Siya lamang ang Nakaaalam kung ano ang inyong inililihim at kung ano ang inyong inilalantad.

Salas/Taron: [At] sila ay hindi nagpapatirapa sa Allah na Siyang nagpapalitaw ng anumang nakatago sa mga kalangitan at sa kalupaan, at nakababatid ng anumang inyong ikinukubli at ng anumang inyong inihahayag.

Quranenc.com: kaya hindi sila nagpapatirapa kay Allāh na nagpapalabas ng nakatago sa mga langit at lupa at nakaaalam sa anumang ikinukubli nila at anumang inihahayag nila.


26

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ۩

ICDO: Ang Allah, La i-la-ha il-la Hu-wa – walang sinuman ang karapat-dapat at may karapatan na sambahin bukod sa Kanya, na Nagmamay-ari ng Dakilang `Arsh (Trono) na saklaw ng `Arsh na ito ang lahat ng bagay bukod sa Allah.

Salas/Taron: Allah – walang ibang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Kanya, ang Panginoon ng Dakilang Trono.”

Quranenc.com: Si Allāh – walang Diyos kundi Siya – ay ang Panginoon ng tronong dakila.”


27

۞قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ

ICDO: Sinabi ni Sulayman kay Hudhud: Mababatid namin kung ang dala-dala mong impormasyon ay totoo o ikaw ay kabilang sa mga sinungaling?

Salas/Taron: Si Solomon ay nagsabi: “Aming titingnan kung ikaw nga ay nagsasabi ng katotohanan o ikaw ay isa sa mga sinungaling.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Titingnan namin kung nagtotoo ka ba o ikaw ay naging kabilang sa mga sinungaling.


28

ٱذۡهَب بِّكِتَٰبِي هَٰذَا فَأَلۡقِهۡ إِلَيۡهِمۡ ثُمَّ تَوَلَّ عَنۡهُمۡ فَٱنظُرۡ مَاذَا يَرۡجِعُونَ

ICDO: Dalhin mo ang sulat kong ito sa mga naninirahan sa Saba` at ibigay mo sa kanila, pagkatapos ay lumayo ka nang bahagya sa kanila na maaari mong marinig ang kanilang sasabihin at alamin mo kung ano ang kanilang pag-uusapan.

Salas/Taron: Magtungo kang dala ang aking liham na ito at iyong ihatid sa kanila, pagkaraan sila ay iyong iwanan, at iyong tingnan kung ano ang kanilang [kasagutang] ibabalik.”

Quranenc.com: Umalis ka kasama ng liham kong ito at ipukol mo ito sa kanila. Pagkatapos ay tumalikod ka sa kanila at tingnan mo kung ano ang [sagot na] ibabalik nila.”


29

قَالَتۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُاْ إِنِّيٓ أُلۡقِيَ إِلَيَّ كِتَٰبٞ كَرِيمٌ

ICDO: Nagtungo roon si Hudhud at inihagis niya ang sulat sa Reyna at ito ay kanyang binasa, at pagkatapos ay tinipon niya ang mga matataas sa kanyang sambayanan, at narinig ni Hudhud na siya ay nagsasabi sa kanila nang ganito: Katiyakan, dumating sa akin ang kagalang-galang na sulat na mula sa dakilang tao.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “O mga bantog [na namumuno] katotohanan, ipinadala sa akin ang isang marangal na liham,

Quranenc.com: Nagsabi siya: “O konseho, tunay na ako ay pinukol ng isang liham na marangal.


30

إِنَّهُۥ مِن سُلَيۡمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ICDO: Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang nilalaman nito at kanyang sinabi: Katiyakan, ito ay nagmula kay Sulayman, at walang pag-aalinlangan na sinimulan niya ito sa Pangalan ng Allah, ang Pinakamahabagin na Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal – Bis-mil-la-hir Rah-ma-nir Ra-heem, –

Salas/Taron: Katotohanan, ito ay nagmula kay Solomon, at katotohanan, ito ay [nagsasaad ng]: Sa Ngalan ng Allah, ang Mahabagin, ang Maawain:

Quranenc.com: Tunay na ito ay mula kay Solomon, at tunay na ito ay sa ngalan ni Allāh, ang Napakamaawain, ang Maawain,


31

أَلَّا تَعۡلُواْ عَلَيَّ وَأۡتُونِي مُسۡلِمِينَ

ICDO: Na sinasabing huwag kayong magmataas at huwag kayong magmayabang laban sa aking paanyaya sa inyo, at humarap kayo sa akin na sumusunod sa Kaisahan ng Allah bilang mga Muslim na sinusunod at isinusuko ninyo nang ganap ang inyong buong sarili sa Kanyang kagustuhan.

Salas/Taron: Huwag kayong magmataas sa akin, bagkus magsilapit kayo sa akin nang tumatalima [bilang Muslim].”

Quranenc.com: na [nagsasaad]: Huwag kayong magmataas sa akin at pumunta kayo sa akin bilang mga Muslim.”


32

قَالَتۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُاْ أَفۡتُونِي فِيٓ أَمۡرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمۡرًا حَتَّىٰ تَشۡهَدُونِ

ICDO: Kanyang (Reyna) sinabi: O kayong mga namumuno, payuhan ninyo ako hinggil sa bagay na ito, dahil hindi ko pinagpapasiyahan ang anumang bagay maliban sa kung nakaharap ko muna kayo at naisangguni ko ito sa inyo.

Salas/Taron: Siya [si Bilqis] ay nagsabi: “O mga bantog [na namumuno], pagpayuhan ninyo ako sa aking gawain. Ako ay hindi magpapasiya hanggang kayo ay sumaksi [para] sa akin.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “O konseho, magpayo kayo sa akin sa usapin ko. Hindi nangyaring ako ay magpapasya ng isang usapin hanggang sa sumaksi kayo sa akin.”


33

قَالُواْ نَحۡنُ أُوْلُواْ قُوَّةٖ وَأُوْلُواْ بَأۡسٖ شَدِيدٖ وَٱلۡأَمۡرُ إِلَيۡكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأۡمُرِينَ

ICDO: Kanilang sinabi bilang pagtugon sa kanya: Tayo ay may kapangyarihan at lakas sa bilang man o sa sandata, at nasa atin ang kakayahan at katapangan sa matinding labanan, at ang pag-aatas ay nauukol sa iyo at ikaw ang nagtatangan ng kapasiyahan, na kung kaya, pag-isipan mong maigi kung ano ang ipag-uutos mo sa amin, at kami naman ay makikinig at susunod sa iyong ipag-uutos.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Kami ay mga taong may taglay ng lakas at ng malaking sandatahang-lakas [para sa pakikipaglaban], nguni’t ang kautusan ay nasa sa iyo: kaya pag-isipan mo kung ano ang iyong ipag-uutos.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Tayo ay mga may lakas na matindi, at ang usapin ay nasa iyo kaya tumingin ka kung ano ang ipag-uutos mo.”


34

قَالَتۡ إِنَّ ٱلۡمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرۡيَةً أَفۡسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهۡلِهَآ أَذِلَّةٗۚ وَكَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ

ICDO: Kanyang sinabi bilang babala sa kanila mula sa anumang pakikipagharap na labanan kay Sulayman, na nililinaw niya sa kanila ang masamang idinudulot ng pakikipaglaban: Katiyakan, ang mga hari, kapag sila ay pumasok kasama ang kanilang mga sundalo nang sapilitan sa isang bayan ay sisirain nila ito at babaligtarin nila na hahamakin nila ang mga mararangal at kagalang-galang, at sila ay pumapatay at bumibihag, at ganito ang kanilang patuloy na pamamaraan upang mapasunod nila ang tao dahil sa sila ay matatakot sa kanila.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Katotohanan, ang mga hari – kapag sila ay nagsisipasok sa [loob ng] isang bayan, kanilang sinisira ito at ginagawang kaaba-aba ang mga [taong] mararangal nito. At [tulad nga nito] ganyan din ang kanilang gagawin [sa atin].

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Tunay na ang mga hari, kapag pumasok sila sa isang pamayanan, ay nanggugulo roon at gumagawa sa mga mahal sa mga naninirahan doon bilang mga hamak. Gayon ang ginagawa nila.


35

وَإِنِّي مُرۡسِلَةٌ إِلَيۡهِم بِهَدِيَّةٖ فَنَاظِرَةُۢ بِمَ يَرۡجِعُ ٱلۡمُرۡسَلُونَ

ICDO: Magkagayunpaman, ako ay magpapadala kay Sulayman at sa kanyang sambayanan ng regalo na kalakip nito ang mga mamahaling bagay bilang panlabas na pagpapakita ng pagsang-ayon, at hihintayin ko kung ano ang magiging dala-dalang kasagutan ng aking mga sugo.

Salas/Taron: Nguni’t katotohanan, ako ay magpapadala sa kanila ng isang handog, at [ako ay] maghihintay kung ano ang [kasagutang] ibabalik ng mga tagapagdala [ng handog].”

Quranenc.com: Tunay na ako ay magsusugo papunta sa kanila na may dalang isang regalo at titingin sa anumang ibabalik ng mga isinugo.


36

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيۡمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٖ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيۡرٞ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُمۚ بَلۡ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمۡ تَفۡرَحُونَ

ICDO: At nang dumating ang mga sugo ng Reyna na may dala-dalang regalo kay Sulayman, kanyang sinabi bilang pagbabalewala rito at pagpapaliwanag sa kung ano ang mga Biyaya ng Allah na ipinagkaloob sa kanya: Binibigyan ba ninyo ako ng kayamanan upang ako ay magalak sa inyo? Samantalang kung anuman ang ipinagkaloob ng Allah sa akin na pagka-Propeta, kaharian at maraming kayamanan ay higit pa at mas mabuti kaysa sa ipinagkaloob sa inyo, samantalang kayo ay tuwang-tuwa na sa regalo na ibinibigay sa inyo na katulad ng ibinibigay ninyo ngayon; dahil ang ipinagmamalaki lamang ninyo at ipinagmamayabang ay makamundong buhay na ito.

Salas/Taron: Kaya, nang [ang tagapagpadala] ay dumating kay Solomon, sinabi niya: “Kayo ba ay magkakaloob sa akin ng yaman? Nguni’t, ang anumang ipinagkaloob ng Allah sa akin ay nakahihigit kaysa sa anumang Kanyang ipinagkaloob sa inyo. Nguni’t, kayo ang nagagalak sa inyong handog.

Quranenc.com: Kaya noong dumating sila kay Solomon ay nagsabi siya: “Nagkakaloob ba kayo sa akin ng yaman ngunit ang ibinigay sa akin ni Allāh ay higit na mabuti kaysa sa ibinigay Niya sa inyo? Bagkus kayo sa regalo ninyo ay natutuwa.


37

ٱرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُم بِجُنُودٖ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنۡهَآ أَذِلَّةٗ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ

ICDO: At sinabi ni Sulayman sa sugo ng mga taga-Saba`: Bumalik kayo sa kanila, at sumusumpa ako sa Allah na magpapadala ako sa kanila ng mga sundalo na walang sinuman ang may kakayahan na makipaglaban at humarap sa kanila, at walang pag-aalinlangang palalabasin namin sila mula sa kanilang bayan na mga hamak, minamaliit na walang dangal, kung hindi sila susunod sa bukod-tanging Deen ng Allah at kung hindi nila tatalikuran ang pagsamba ng iba bukod sa Kanya.

Salas/Taron: [Kaya, si Solomon ay nagsabi: Ikaw ay] magbalik sa kanila sapagka’t katiyakang kami ay darating sa kanila kasama ng mga kawal na hindi nila magagawang pigilan, at katiyakang sila ay aming itataboy mula roon nang may kahihiyan, at sila ay magiging kaaba-aba.”

Quranenc.com: Bumalik ka sa kanila sapagkat talagang pupunta nga kami sa kanila kasama ng mga kawal na walang lakas sa kanila laban sa mga ito at talagang magpapalabas nga Kami sa kanila mula roon bilang hamak habang sila ay mga minamaliit.


38

قَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُاْ أَيُّكُمۡ يَأۡتِينِي بِعَرۡشِهَا قَبۡلَ أَن يَأۡتُونِي مُسۡلِمِينَ

ICDO: Sinabi ni Sulayman, na siya ay nakipag-usap sa mga ipinasailalim sa kanya ng Allah na mga jinn at mga tao: Sino sa inyo ang makapagdadala sa akin ng dakilang trono ng kanyang kaharian bago sila dumating sa akin na sumusunod at isinusuko ang buong sarili sa kagustuhan ng Allah bilang Muslim?

Salas/Taron: Siya [Solomon] ay nagsabi: “O mga pinuno [ng jinn at tao], alin ba sa inyo ang makapagdadala sa akin ng kanyang [Sheba] trono bago sila dumating sa akin na tumatalima [sa pagsunod]?”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “O konseho, alin sa inyo ang maghahatid sa akin ng trono niya bago sila pumunta sa akin bilang mga nagpapasakop?”


39

قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَۖ وَإِنِّي عَلَيۡهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٞ

ICDO: Sinabi ng isang `Ifrit na dalubhasa at malakas mula sa mga jinn: Dadalhin ko ito sa iyo bago ka tumayo sa iyong kinauupuan, at katiyakang ako ay malakas na kaya ko itong buhatin at mapagkatiwalaan sa kung ano ang niloloob nito, na dadalhin ko ito sa iyo nang walang kakulangan at walang napalitan.

Salas/Taron: Ang Ifrit [isang makapangyarihan mula sa mga jinn] ay nagsabi: “Aking dadalhin ito sa iyo bago ka tumayo mula sa iyong kinauupan. At katotohanan, ako ay sadyang malakas, at mapagkakatiwalaan para sa gayong [tungkulin].”

Quranenc.com: May nagsabing isang makapangyarihan kabilang sa mga jinn: “Ako ay maghahatid sa iyo niyon bago ka makatayo mula sa pinanatilihan mo. Tunay na ako roon ay talagang malakas na mapagkakatiwalaan.”


40

قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُۥ عِلۡمٞ مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن يَرۡتَدَّ إِلَيۡكَ طَرۡفُكَۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسۡتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّي لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيّٞ كَرِيمٞ

ICDO: Sinabi naman ng isang tao na maalam sa Kasulatan: Dadalhin ko sa iyo ang trono bago kumurap ang mga talukap ng iyong mga mata, kapag ito ay gumalaw para tumingin sa anumang bagay. At pinahintulutan siya ni Sulayman at siya naman (na maalam sa Kasulatan) ay nanalangin sa Allah, na kung kaya, dumating ang trono. At nang makita ni Sulayman na nasa sa kanya nang harapan na nakatayo ang trono ay kanyang sinabi: Ito ay mula sa Kagandahang-Loob ng Aking Rabb na Tagapaglikha na lumikha sa akin at lumikha sa lahat ng bagay; upang subukin ako: kung ako ba ay magpapasalamat bilang pag-amin sa pagkakaloob Niya ng biyaya sa akin o tatanggi at hindi magpapasalamat? At sinuman ang tatanaw ng utang na loob sa Allah sa Kanyang mga biyaya ay magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya, at sino naman ang tatanggi at babalewalain ang biyaya at hindi magpapasalamat, walang pag-aalinlangan, ang aking Rabb ay Ghanee – Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailagan, na ganap na hindi nangangailangan ng pagpapasalamat ng kahit sinuman, na Siya ay Kareem – Pinakamabait at masaganang Tagapagkaloob na saklaw ng Kanyang kabutihan dito sa daigdig ang nagpapasalamat at di-marunong magpasalamat, pagkatapos sila ay huhukuman at gagantihan sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sinabi ng isang kasama niya na maalam mula sa kasulatan(4): “Dadalhin ko ito sa iyo sa isang kisap-mata [lamang]!” Kaya, nang kanyang [ni Solomon] makita itong inilagay sa kanyang harapan, siya ay nagsabi: “Ito ay mula sa pagpapala ng aking Panginoon – upang ako ay subukan kung ako ay mapagpasalamat o hindi mapagpasalamat. At sinuman ang mapagpasalamat – ang kanyang pagpapasalamat ay para lamang sa [kapakanan ng] kanyang sarili; at sinuman ang walang pasasalamat – katotohanan ang aking Panginoon ay Mayaman, Mapagpala.”

(4) Sinabi ni Ibn Abbas, Ito ay si Asif, isang iscriba ni Solomon. At isinalaysay din ni Muhammad bin Ishaq mula kay Yazid bin Ruman na ito ay si Asif bin Barkhiya at siya ay isang makatotohanang naniniwala [Muslim] na nakababatid ng mga Dakila at Makapangyarihang Katangian at Pangalan ng Allah [sa kapanahunan ni Propeta Sulayman]. [Tafsir Ibn Kathir, pahina 324, vol. 7, At-Tabari 19:466].

Quranenc.com: Nagsabi ang may taglay na kaalaman mula sa kasulatan: “Ako ay maghahatid sa iyo niyon bago makabalik sa iyo ang pagkurap mo.” Noong nakita niya iyon na nakalapag sa piling niya ay nagsabi siya: “Ito ay bahagi ng kabutihang-loob ng Panginoon ko upang sulitin Niya ako kung magpapasalamat ba ako o tatanggi akong magpasalamat. Ang sinumang nagpasalamat ay nagpasalamat lamang para sa sarili niya. Ang sinumang tumangging magpasalamat, tunay na ang Panginoon ko ay Walang-pangangailangan, Mapagbigay.”


41

قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرۡشَهَا نَنظُرۡ أَتَهۡتَدِيٓ أَمۡ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهۡتَدُونَ

ICDO: Sinabi ni Sulayman sa sinumang kasama niya roon: Baguhin ninyo ang trono ng kanyang kaharian na kanyang inuupuan sa kaanyuan na hindi na niya ito makikilala kapag ito ay kanyang nakita; mababatid natin kung makikilala pa niya ito at siya ay ginabayan o magiging kabilang siya sa mga yaong hindi ginagabayan.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi; “Inyong palitan [ang ibang bahagi] ng kanyang kaharian [o trono] at ating titingnan kung siya ba ay mapapatnubayan [o mamumukhaan ito] o siya ay kabilang niyaong mga hindi napapatnubayan.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Magpabalatkayo kayo para sa kanya ng trono niya, titingnan natin kung napapatnubayan ba siya o siya ay kabilang sa mga hindi napapatnubayan.”


42

فَلَمَّا جَآءَتۡ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرۡشُكِۖ قَالَتۡ كَأَنَّهُۥ هُوَۚ وَأُوتِينَا ٱلۡعِلۡمَ مِن قَبۡلِهَا وَكُنَّا مُسۡلِمِينَ

ICDO: At nang dumating ang Reyna ng Saba` kay Sulayman sa kanyang bulwagan, sinabi sa kanya (Reyna): Ang iyo bang trono ay katulad nito? Kanyang sinabi: Katotohanan, parang hawig na hawig nito. At dito napatunayan ni Sulayman na tama siya sa kanyang pagsagot, at katiyakang nabatid niya (Reyna) ang kapangyarihan ng Allah at ang katotohanan sa pagiging Propeta ni Sulayman, at sinabi ni Sulayman: Ipinagkaloob sa amin ang kaalaman hinggil sa Allah at sa Kanyang kapangyarihan bago sa kanya (Reyna), at kami ay nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah at sumusunod sa Deen ng Islam bilang Muslim.

Salas/Taron: Kaya, nang siya ay dumating, ito ay sinabi sa kanya: “Ang trono mo ba ay katulad nito?” Sinabi niya: “[Ito ay] tila ito na nga.” [At sinabi ni Solomon]: “At kami ay pinagkalooban ng kaalaman nang una pa sa kanya, at kami ay mga Muslim [na una pa sa kanya].

Quranenc.com: Kaya noong dumating siya ay sinabi: “Ganito ba ang trono mo?” Nagsabi siya: “Para bang ito ay iyon.” [Nagsabi si Solomon]: “Binigyan kami ng kaalaman bago niya at kami ay dati na kaming mga tagapagpasakop.”


43

وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعۡبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ إِنَّهَا كَانَتۡ مِن قَوۡمٖ كَٰفِرِينَ

ICDO: At hinarangan siya ng kanyang kinaugalian na pagsamba ng iba bukod sa Allah sa bukod-tanging pagsamba lamang sa Allah, at siya ay walang pag-aalinlangang walang pananampalataya sa Allah at lumaki sa kapaligiran ng mga taong walang pananampalataya, at siya ay nanatili sa kanilang deen, at kung hindi lamang dahil dito (sa mali niyang pagsamba at maling kinamulatan na kapaligiran) ay mayroon siyang matinding katalinuhan na naiintindihan niya ang katotohanan mula sa kamalian, subalit ang maling paniniwala ay inaalis nito ang liwanag ng puso.

Salas/Taron: At [na] ang alinmang kanyang sinasamba bukod sa Allah ay nakapaglihis sa kanya [mula sa pagtalima sa Kanya]. Katotohanan, siya ay nagmula sa isang mamamayang di-naniniwala.”

Quranenc.com: Bumalakid sa kanya ang dati nang sinasamba niya bukod pa kay Allāh. Tunay na siya dati ay kabilang sa mga taong tagatangging sumampalataya.


44

قِيلَ لَهَا ٱدۡخُلِي ٱلصَّرۡحَۖ فَلَمَّا رَأَتۡهُ حَسِبَتۡهُ لُجَّةٗ وَكَشَفَتۡ عَن سَاقَيۡهَاۚ قَالَ إِنَّهُۥ صَرۡحٞ مُّمَرَّدٞ مِّن قَوَارِيرَۗ قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي وَأَسۡلَمۡتُ مَعَ سُلَيۡمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Sinabi sa kanya: Pumasok ka sa Palasyo, at doon ay nakalatag ang salamin na ang nasa ilalim nito ay tubig, at nang ito ay kanyang makita, inisip niya na ito ay tubig na umaalon, at itinaas niya ang kanyang kasuotan at nakita ang kanyang binti upang siya ay lulusong sa tubig, at sinabi sa kanya ni Sulayman: Walang pag-aalinlangan, ito ay patag na salamin na naaaninag ang ilalim nito na tubig. At doon ay naunawaan niya kung gaano kadakila ang kaharian ni Sulayman at kanyang sinabi: O aking Rabb na Tagapaglikha! Katiyakan, naimali ko ang aking sarili dahil sa pagsamba ko ng iba, at ngayon ay isinusuko ko nang ganap ang aking sarili at susunod sa Iyong kagustuhan bilang isang Muslim na kasama ni Sulayman sa Deen ng Allah na Rabb ng lahat ng mga nilikha.

Salas/Taron: Sinabi sa kanya: “Ikaw ay pumasok sa palasyo.”(5) Nguni’t nang ito ay kanyang makita, inakala niyang ito ay isang bahagi ng tubig, at [kanyang inililis ang kanyang damit, kaya] lumantad ang kanyang mga binti [upang maglakad nang marahan]. Sinabi niya [ni Solomon]: “Katotohanan, ito ay palasyo na [ang lapag ay] yari sa makinis na salamin.” Siya ay nagsabi: “Aking Panginoon, katotohanan, aking naimali ang sarili ko. At ako ay tumatalimang kasama ni Solomon sa Allah, ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].”

(5) As-Sarh – isang palasyo na yari salamin na may umaagos na tubig sa ilalim nito.

Quranenc.com: Sinabi sa kanya: “Pumasok ka sa palasyo.” Kaya noong nakita niya ito, nag-akala siyang ito ay isang lawa at naglantad siya ng mga lulod niya. Nagsabi [si Solomon]: “Tunay na ito ay isang palasyong pinakintaban ng inilatag na mga salamin. Nagsabi siya: “Panginoon ko, tunay na ako ay lumabag sa katarungan sa sarili ko. Nagpasakop ako kasama kay Solomon kay Allāh ang Panginoon ng mga nilalang.”


45

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمۡ فَرِيقَانِ يَخۡتَصِمُونَ

ICDO: Katiyakan, ipinadala Namin kay Thamoud ang kanilang kapatid na si Saleh na sinasabing: Sambahin ninyo ang Allah nang bukod-tangi at huwag kayong gumawa ng kahit na anumang sinasamba bukod sa Kanya, at nang dumating sa kanila si Saleh upang sila ay anyayahan tungo sa Kaisahan ng Allah at Bukod-Tanging pagsamba lamang sa Kanya ay nahati sa dalawang grupo ang kanyang sambayanan: isang grupo sa kanila ang naniwala sa kanya at isang grupo naman ay di-naniwala at tinanggihan ang kanyang paanyaya, at lahat sila ay nag-aangkin na ang katotohanan ay nasa kanila.

Salas/Taron: At katiyakan na Aming ipinadala sa [mga mamamayan ng] Thamud ang kanilang kapatid na si Salih, na nagsasabing: “Sambahin ninyo ang Allah [tanging Siya lamang]” at kapagdaka’y sila ay naging dalawang pangkat na nagtatalu-talo.(6)

(6) Naging dalawang pangkat – ang pangkat ng mga naniwala at di-naniniwala.

Quranenc.com: Talaga ngang nagsugo Kami sa Thamūd ng kapatid nilang si Ṣāliḥ, na [nagsasabi]: “Sumamba kayo kay Allāh,” at biglang sila ay dalawang pangkat na nag-aalitan.


46

قَالَ يَٰقَوۡمِ لِمَ تَسۡتَعۡجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبۡلَ ٱلۡحَسَنَةِۖ لَوۡلَا تَسۡتَغۡفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

ICDO: Sinabi ni Saleh sa grupo ng di-naniwala: Bakit minamadali ninyo ang pagtanggi sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga kasamaan, na ito ang naging dahilan ng pagpaparusa sa inyo at inaantala ninyo ang pagtanggap ng tamang pananampalataya at pagsagawa ng mga kabutihan gayong dito ninyo makakamtan ang gantimpala? Hindi ba nararapat na humingi kayo kaagad ng kapatawaran mula sa Allah, at magbalik-loob kayo sa Kanya; upang kayo ay kaawaan?

Salas/Taron: Siya [si Salih] ay nagsabi: O aking mga mamamayan, bakit kayo nagmamadali para sa kasamaan nang una sa kabutihan? Bakit hindi ninyo hingin ang kapatawaran ng Allah upang sakali kayo ay tumanggap ng habag?

Quranenc.com: Nagsabi siya: “O mga kalipi ko, bakit kayo nagmamadali sa masagwa bago ng maganda? Bakit nga ba hindi kayo humihingi ng tawad kay Allāh nang sa gayon kayo ay kaaawaan?”


47

قَالُواْ ٱطَّيَّرۡنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمۡ عِندَ ٱللَّهِۖ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ تُفۡتَنُونَ

ICDO: Sinabi ng sambayanan ni Saleh sa kanya: Nawalan na kami ng pag-asa sa iyo at sa sinuman na kasama mo na yumakap sa iyong Deen, sinabi ni Saleh sa kanila: Anuman ang nangyari sa inyo, mabuti man o masama, ay mula ito sa kapahintulutan ng Allah na ito ay nakatakda na sa inyo at ayon dito kayo ay tutumbasan, kaya nga lamang kayo ay mga tao na sinusubok sa pamamagitan ng mga pangyayari na kalugud-lugod at nakalulungkot, mabuti at masama.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Kami ay nagtuturing sa iyo bilang isang masamang pangitain, ikaw at ang iyong mga kasama.” Siya [si Salih] ay nagsabi: “Ang inyong pangitain [kapalaran] ay nasa sa Allah; nguni’t kayo ay mga mamamayang nasa [ilalim ng] pagsubok.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Nagmasamang-pangitain kami sa iyo at sa sinumang kasama sa iyo.” Nagsabi siya: “Ang masamang pangitain ninyo ay nasa ganang kay Allāh, bagkus kayo ay mga taong tinutukso.”


48

وَكَانَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ تِسۡعَةُ رَهۡطٖ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا يُصۡلِحُونَ

ICDO: At nandoon sa siyudad ni Saleh na tinatawag na Hijr– na ito ay nasa hilagang-kanluran ng Arabian Peninsula (o Tangway ng Arabia) – ang siyam na mga kalalakihan, na wala silang hangarin kundi pamiminsala sa kalupaan na ayaw nilang baguhin at ituwid ang kanilang mga sarili.

Salas/Taron: At sa lungsod ay mayroong siyam na tao [mula sa mga anak ng pinuno] na naghahasik ng katiwalian sa kalupaan, at hindi itinutuwid [ang kanilang mga gawa nito].

Quranenc.com: Dati sa lungsod ay may siyam na lalaking nanggugulo sa lupain at hindi nagsasaayos.


49

قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهۡلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدۡنَا مَهۡلِكَ أَهۡلِهِۦ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ

ICDO: Sinabi noong siyam na yaon sa isa’t isa: nagsumpaan sila sa Pangalan ng Allah na ang bawat isa ay susumpa sa harapan ng bawat isa: Walang pag-aalinlangan, tutungo tayo kay Saleh sa isang lihim na gabi nang biglaan na papatayin natin siya at papatayin natin ang kanyang pamilya, pagkatapos ay sasabihin natin sa kanyang mga kamag-anak: Hindi namin nasaksihan ang kanilang pagkamatay, at kami sa katotohanan ay totoo sa anuman na aming sinasabi.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Kumuha ng pinagkaisang panunumpa sa [Ngalan ng] Allah na siya ay ating papatayin sa gabi, siya at ang kanyang mag-anak, at pagkaraan, ating sasabihin sa kanyang tagapangasiwa(7) na: ‘Hindi namin nasaksihan ang pagkakapaslang sa kanyang mag-anak, at tunay na kami ay makatotohanan.'”

(7) Siya ang isang taong nangangasiwa o nag-aasikaso ng huling habilin nito at paghingi ng katarungan sa pagkakapatay.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Magsumpaan kayo kay Allāh na talagang papatay nga tayo sa gabi sa kanya at sa mag-anak niya, pagkatapos ay talagang magsasabi nga tayo sa katangkilik niya: “Hindi kami nakasaksi sa nagpahamak sa mag-anak niya. Tunay na kami ay talagang mga tapat.”


50

وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا وَمَكَرۡنَا مَكۡرٗا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ

ICDO: At binalak nila ang pakanang ito upang puksain si Saleh at ang kanyang pamilya bilang masamang balakin mula sa kanila, subalit tinulungan Namin ang Aming Propeta na si Saleh, at pinuksa Namin sila bilang parusa na sila ay walang kaalam-alam, at hindi nila inaasahan na ito ay gagawin Namin sa kanila bilang ganti sa kanilang pakana.

Salas/Taron: Kaya, sila ay nagbalak ng isang balakin, at Kami rin ay nagbalak ng isang balakin, habang sila ay walang kamalayan [hinggil dito].

Quranenc.com: Nanlansi sila ng isang panlalansi at nanlansi Kami ng isang panlalansi samantalang sila ay hindi nakararamdam.  


51

فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ مَكۡرِهِمۡ أَنَّا دَمَّرۡنَٰهُمۡ وَقَوۡمَهُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: Pagmasdan mo, O Muhammad (ﷺ), bilang aral kung ano ang naging bunga ng mga yaong nagpakana ng kasamaan laban sa kanilang Propeta na si Saleh? Katiyakan, pinuksa Namin silang lahat at ang kanilang sambayanan, lahat-lahat sila at walang itinira sa kanila.

Salas/Taron: Kaya, iyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng kanilang [mga masasamang] balakin – na sila ay Aming pinuksa at ang kanilang mga mamamayan, [silang] lahat.

Quranenc.com: Kaya tingnan mo kung papaano naging ang kinahinatnan ng panlalansi nila, na Kami ay nagwasak sa kanila at sa mga tao nila nang magkakasama.


52

فَتِلۡكَ بُيُوتُهُمۡ خَاوِيَةَۢ بِمَا ظَلَمُوٓاْۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

ICDO: At nandoroon pa rin na pinanatili ang kanilang mga tirahan na wala ka nang makikitang sinupaman mula sa kanila roon, pinuksa sila ng Allah; dahil sa kanilang pang-aapi laban sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsamba nila ng iba bukod sa Allah, at sa kanilang pagtanggi at di-paniniwala sa Propeta na ipinadala sa kanila. Katiyakan, sa pagwasak na yaon at pagpuksa ay katotohanang nakapagbibigay-aral sa mga tao na nakaaalam kung ano ang ginawa Namin sa kanila, at ito ang Aming pamamaraan sa sinumang tumanggi sa mga Sugo.

Salas/Taron: Kaya, iyon ang kanilang mga pamamahay, [naging] mapanglaw nang dahil sa kamaliang kanilang nagawa. Katotohanan, naririto ang isang ayah [aral] para sa mga taong nakaaalam.

Quranenc.com: Kaya ang mga iyon ay ang mga bahay nila, hungkag dahil sa lumabag sila sa katarungan. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda, ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya.


53

وَأَنجَيۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

ICDO: At iniligtas Namin mula sa anumang nangyaring pagpuksa sa sambayanan ni Thamoud si Saleh at ang mga naniwala sa kanya, at ang yaong kinaugalian na matakot sa Allah dahil sa kanilang paniniwala sa parusa ng Allah.

Salas/Taron: At Aming iniligtas yaong mga [tapat na] naniwala [sa Kaisahan ng Allah], at lagi nang natatakot [sa Kanya].

Quranenc.com: Nagligtas Kami sa mga sumampalataya at dati na silang nangingilag magkasala.


54

وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ

ICDO: At alalahanin mo si Lut noong sinabi niya sa kanyang sambayanan: Nagsisitungo ba kayo sa gawain na karumal-dumal, samantalang batid ninyong ito ay kasuklam-suklam?

Salas/Taron: At [banggitin mo] si Lot, nang siya ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan. “Kayo ba ay gumagawa ng kahalayan habang inyong nakikita [o nababatid na ito ay hayag na kamalian]?

Quranenc.com: [Bumanggit ka] kay Lot noong nagsabi siya sa mga kababayan niya: “Pumupunta ba kayo sa mahalay samantalang kayo ay nakakikita?”


55

أَئِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ

ICDO: Dahil itinutuon ninyo ang inyong pagnanasa sa mga kalalakihan sa halip na ito ay sa mga kababaihan? Na kung kaya, kayo ay mga taong mangmang na hindi naiintindihan ang karapatan ng Allah sa inyo, at dahil doon ay nilabag ninyo ang Kanyang kagustuhan, at sinalungat ninyo ang Kanyang Sugo sa pamamagitan ng pagsagawa ninyo ng karumal-dumal na gawain, na wala pang sinumang nakagawa nito na nauna sa inyo sa lahat ng sangkatauhan.

Salas/Taron: Ginagawa ba ninyong lapitan ang mga kalalakihan nang may [makamundong] pagnanasa sa halip ang mga kababaihan? Nguni’t, kayo ay mga taong nag-aasal ng kamangmangan.”

Quranenc.com: Tunay na kayo ba ay pumupunta sa mga lalaki dala ng pagnanasa bukod pa sa mga babae? Bagkus kayo ay mga taong nagpakamangmang.  


56

۞فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٖ مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ

ICDO: At walang naisagot ang sambayanan ni Lut sa kanya kundi pagsasabi nila sa isa’t isa: Palabasin ninyo ang pamilya ni Lut mula sa inyong bayan, dahil sa sila ay mga taong malilinis na sila ay hindi gumagawa ng karumal-dumal na ganito. Sinasabi nila yaon sa kanila bilang pang-iinsulto.

Salas/Taron: Kaya, walang naibigay na kasagutan ang kanyang mga mamamayan maliban na sila ay nagsabi: “Itaboy ninyo ang mag-anak ni Lot mula sa inyong bayan. Katotohanan, sila ay mga taong nagmamalinis [sa sarili].”

Quranenc.com: Walang iba ang sagot ng mga kababayan niya kundi na nagsabi sila: “Palabasin ninyo ang mag-anak ni Lot mula sa pamayanan ninyo; tunay na sila ay mga taong nagpapakalinis.”


57

فَأَنجَيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ قَدَّرۡنَٰهَا مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ

ICDO: At iniligtas Namin si Lut at ang kanyang pamilya mula sa parusa na katiyakang ito ay mangyayari sa sambayanan ni Lut, maliban sa kanyang asawa – dahil sa pagtakda Namin – na siya ay kabilang sa pananatilihin sa parusa hanggang mapuksa kasama ang mga pupuksain; dahil sa siya ay naging katulong ng kanyang sambayanan sa pagsagawa ng karumal-dumal at ito ay naging katanggap-tanggap sa kanya.

Salas/Taron: Kaya, siya at ang kanyang mag-anak ay Aming iniligtas maliban sa kanyang asawa. Kami ay nagtakda sa kanya na siya ay mapabilang sa mga naiwan.

Quranenc.com: Kaya iniligtas Namin siya at ang mag-anak niya maliban sa maybahay niya; itinakda Namin ito na kabilang sa mga nagpaiwan.


58

وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلۡمُنذَرِينَ

ICDO: Pinaulanan Namin sila mula sa kalangitan ng mga bato na gawa sa luwad na nakamamatay, at napakasama ng ulan sa mga taong binalaan dahil sa naging matibay na laban sa kanila ang katibayan.

Salas/Taron: At sila ay Aming pinaulanan ng ulan [ng mga bato]. Kaya, sadyang kasamaan ang ulan ng mga [taong] binalaan.

Quranenc.com: Nagpaulan Kami sa kanila ng isang ulan at sumaklap ang ulan sa mga binalaan.


59

قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰٓۗ ءَآللَّهُ خَيۡرٌ أَمَّا يُشۡرِكُونَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah, at kapayapaan ay mula sa Kanya, at kaligtasan ay para sa Kanyang mga alipin na Kanyang pinili para sa Kanyang mensahe, pagkatapos ay tanungin mo ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allah na kabilang sa iyong sambayanan: Ang Allah ba na nagtatangan ng kakayahan na makapagdulot ng kapakinabangan at makapagsanhi ng kapinsalaan ay mas mabuti o yaong kanilang sinasamba bukod sa Kanya, na walang kakayahan sa sarili nito at gayundin sa iba, na hindi man lamang makapagdudulot ng kapakinabangan ni makapagsasanhi ng kapinsalaan?

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: “Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah], at kapayapaan sa Kanyang mga alipin na Kanyang hinirang. Ang Allah ba ang nakahihigit o ang anumang [mga huwad na diyos na] kanilang itinatambal [sa Kanya sa pagsamba]?”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ang papuri ay ukol kay Allāh at kapayapaan ay sa mga lingkod Niyang hinirang Niya. Si Allāh ba ay higit na mabuti o ang anumang itinatambal ninyo?


60

أَمَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهۡجَةٖ مَّا كَانَ لَكُمۡ أَن تُنۢبِتُواْ شَجَرَهَآۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٞ يَعۡدِلُونَ

ICDO: At tanungin mo sila, kung sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, at nagpapababa para sa inyo mula sa kalangitan ng tubig-ulan, at sumisibol sa pamamagitan nito ang mga hardin na nagtatangan ng magandang tanawin at kaluguran? Kailanman, ay hindi ninyo kayang patubuin ang puno nito, kung hindi lamang sa katotohanang nagpababa ang Allah sa inyo ng tubig-ulan mula sa kalangitan. Katiyakan, ang pagsamba sa Kanya ay Siyang katotohanan at ang pagsamba naman sa iba bukod sa Kanya ay pawang kamalian. Kung gayon, mayroon bang Ilah o Diyos na sinasamba bukod sa Allah na gumagawa nitong mga ganitong gawain upang makatwirang sasambahin, na magiging katambal ng Allah? Samakatuwid, sila na mga nagtatambal sa pagsamba ay mga taong lumihis sa Matuwid na Landas at Tamang Paniniwala, at ipinapantay nila ang Allah sa iba sa pagsamba at paggalang.

Salas/Taron: Hindi ba Siya ang [tanging] lumikha sa mga kalangitan at kalupaan, at nagpababa para sa inyo ng tubig [ulan] mula sa kalangitan, upang mangyaring tumubo sa pamamagitan nito ang mga hardin ng kahalihalinang ganda na hindi ninyo magagawang magpatubo ng mga punongkahoy sa pamamagitan niyon? Mayroon bang ibang diyos na kasama ng Allah?(8) [Hindi], sila ay mga taong nag-aakibat bilang [Kanyang] kapantay.

(8) Tatlo ng kahulugan o paliwanag ang ipinahihiwatig nitong ayah na ito. “Mayroon pa bang ibang diyos na kasama ng Allah na lumikha sa lahat” o mayroon pa bang ibang diyos na dapat sambahin kasama ng Allah? O mayroon pa bang diyos na maaaring itulad sa Allah?”

Quranenc.com: O ang lumikha ng mga langit at lupa at nagpababa para sa inyo mula sa langit ng tubig kaya nagpatubo sa pamamagitan nito ng mga hardin na may rikit na hindi nangyaring ukol sa inyo na magpatubo kayo ng mga puno ng mga iyon ay isang diyos bang kasama kay Allāh? Bagkus sila ay mga taong may ipinapantay [sa Kanya].


61

أَمَّن جَعَلَ ٱلۡأَرۡضَ قَرَارٗا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنۡهَٰرٗا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِيَ وَجَعَلَ بَيۡنَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ حَاجِزًاۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

ICDO: Ang inyo bang pagsamba ng iba bukod sa Allah na inyong itinambal sa pagsamba sa Kanya (Allah) na inyong Rabb na Tagapaglikha ay mas nakabubuti o ang bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya (Allah) na gumawa ng kalupaan na itinalaga bilang inyong tirahan at ginawa Niya sa gitna nito ang mga ilog at ginawa (rin) Niya ang mga bundok na mga matatatag, at gumawa (rin) Siya sa pagitan ng dalawang karagatan, tabang at alat, ng harang upang hindi masira ang isa’t isa?

Ang sinasamba ba ninyo bukod sa Allah ay ginagawa niya ang mga ito upang siya ay magkaroon ng karapatan na sambahin ninyo bilang katambal ng Allah? O sa katotohanan, karamihan sa kanila na mga nagtatambal sa pagsamba ay hindi nila batid ang ganap na kadakilaan ng Allah, na kung kaya, sila ay sumasamba ng iba bilang panggagaya lamang at pagiging masama.

Salas/Taron: Hindi ba Siya ang [tanging] gumawa sa kalupaang di-natitinag, at Kanyang inilagay doon ang mga ilog sa mga gitna nito, at inilagay para rito ang mga matatatag na bundok at naglagay sa pagitan ng dalawang dagat(9) ng isang harang? Mayroon pa bang ibang diyos na kasama ng Allah? Nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nakababatid [nito].

(9) Ang tubig-tabang ng mga ilog, lawa at tubig-alat ng dagat.

Quranenc.com: O ang naglagay ba sa lupa ng isang pamamalagian, naglalagay sa gitna nito ng mga ilog, naglagay para rito ng mga matatag na bundok, at naglagay sa pagitan ng dalawang dagat ng isang harang ay isang diyos bang kasama kay Allāh? Bagkus ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaaalam.


62

أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ

ICDO: Ang pagsamba ba ninyo ng iba bukod sa Allah ay mas nakabubuti o ang pagsamba lamang sa Kanya (Allah) na Bukod-Tanging tumutugon sa panalangin ng nasa kagipitan at pangamba, at inaalis Niya ang kasamaan na nangyari, at ginawa Niya kayong kahalili sa sinumang nauna sa inyo rito sa daigdig? Ang sinasamba ba ninyong iba bukod sa Allah ay binibiyayaan kayo ng mga katulad nitong biyaya? Katotohanan, kakaunti lamang ang mga nakaaalaala at nakapupulot ng aral sa mga pangyayari, na kung kaya, sumamba kayo ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: Hindi ba Siya ang [tanging] tumutugon [sa panalangin] ng isang nagdadalamhati, kapag siya ay nanawagan sa Kanya, at Siyang pumapawi ng kasamaan, at gumagawa sa inyo bilang mga tagapaghalili sa kalupaan? Mayroon pa bang ibang diyos na kasama ng Allah? Sadyang napakaliit ng inyong naaalala.

Quranenc.com: O ang tumutugon ba sa nagigipit kapag dumalangin ito sa Kanya, nag-aalis ng kasagwaan, at gumagawa sa inyo na mga kahalili sa lupa ay isang diyos bang kasama kay Allāh? Madalang kayong nag-aalaala.


63

أَمَّن يَهۡدِيكُمۡ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَمَن يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦٓۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

ICDO: Ang pagsamba ba sa inyong mga sinasamba bukod sa Allah ay mas nakabubuti o Siya na ginagabayan kayo sa kadiliman ng kalupaan at karagatan kapag kayo ay naligaw at nagdilim na sa inyo ang mga daanan, at Siya na nagpapadala ng mga hangin bilang pagpapahiwatig ng magandang balita sa Kanyang Awa sa Kanyang alipin na pagkakaloob ng ulan na binubuhay Niya ang tuyot na kalupaan? Ang sinasamba ba na iba bukod sa Allah ay may magagawa na kahit na kaunti sa mga ito upang kayo ay manalangin sa kanya bukod sa Allah? Luwalhati sa Allah, Siya ay Dalisay at Banal at malayo sa anuman na inyong sinasamba na iba.

Salas/Taron: Hindi ba Siya ang [tanging] nagpapatnubay sa inyo sa kadiliman ng lupa at karagatan, at Siya ang nagpadala ng mga hangin bilang magandang balita, bago [pa man dumating] ang Kanyang habag [ulan]? Mayroon pa bang ibang diyos na kasama ng Allah? Siya ay Mataas nang higit sa anumang kanilang itinatambal [sa Kanya].

Quranenc.com: O ang nagpapatnubay sa inyo sa mga kadiliman ng katihan at karagatan, at ang nagsusugo ng mga hangin bilang balitang nakagagalak sa harap ng awa Niya ay isang diyos bang kasama kay Allāh? Pagkataas-taas si Allāh sa anumang itinatambal nila.


64

أَمَّن يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

ICDO: At tanungin mo sila kung sino ang nagpanimula ng paglikha, pagkatapos ito ay Kanyang lilipuling lahat kung Kanya nang nanaisin, pagkatapos ay muli Niyang uulitin ang paglikha, at sino ang nagkakaloob sa inyo ng kabuhayan mula sa kalangitan sa pamamagitan ng pagbababa ng ulan at mula sa kalupaan sa pamamagitan ng pagpapatubo ng mga pananim at iba pa? Ang sinasamba ba bukod sa Allah ang gumagawa nito? Sabihin mo: Ipakita ninyo ang inyong katibayan kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin na ang Allah ay may katambal sa Kanyang Kaharian at sa pagsamba sa Kanya.

Salas/Taron: Hindi ba Siya ang [tanging] nagpasimula sa paglikha, at pagkaraan ito ay Kanyang uulitin, at Siya ang nagbigay [ng panustos] para sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan? Mayroon bang ibang diyos na kasama ng Allah? Sabihin: “Magpakita kayo ng inyong mga patunay, kung kayo ay makatotohanan.”

Quranenc.com: O ang nagpapasimula sa paglikha pagkatapos ay nag-uulit nito at ang nagtutustos sa inyo mula sa langit at lupa ay isang diyos ba na kasama ni Allāh?” Sabihin mo: “Magbigay kayo ng patotoo ninyo kung kayo ay mga tapat.”


65

قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ) Walang sinuman ang nakaaalam ng anumang nasa kalangitan gayundin sa kalupaan sa anumang sinarili ng Allah na kaalaman sa mga Ghayb, at hindi nila batid kung kailan sila bubuhayin na mag-uli mula sa kanilang mga libingan sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: Sabihin: “Walang sinumang nasa mga kalangitan at sa kalupaan ang nakababatid ng Ghaib [di-nakikitang pangyayari] maliban sa Allah at sila ay walang kamalayan kung kailan sila bubuhaying muli.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Hindi nalalaman ng sinumang nasa mga langit at lupa ang Lingid maliban kay Allāh, at hindi nila nararamdaman kung kailan sila bubuhayin.”


66

بَلِ ٱدَّـٰرَكَ عِلۡمُهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ بَلۡ هُمۡ فِي شَكّٖ مِّنۡهَاۖ بَلۡ هُم مِّنۡهَا عَمُونَ

ICDO: Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan kundi walang pag-aalinlangan, ang kabuuan ng kaaalaman hinggil sa Kabilang-Buhay at ang anuman na malalagim na pangyayari ay tiyak na mababatid nila kapag sila ay nandoroon na, at katiyakan, sila sa daigdig ay may pag-aalinlangan hinggil dito at higit sa lahat ay bulag sila at mangmang hinggil sa mga pangyayaring ito.

Salas/Taron: Bagkus, ang kanilang kaalaman ay nababalam hinggil sa kabilang buhay. Nguni’t, [sa mundong ito] sila ay may agam-agam tungkol dito. Kaya, sila ay lubos na nabubulagan hinggil dito.

Quranenc.com: Bagkus natapos ang kaalaman nila sa Kabilang-buhay. Bagkus sila ay nasa isang pagdududa hinggil doon. Bagkus sila hinggil doon ay mga bulag.


67

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبٗا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخۡرَجُونَ

ICDO: At sinabi ng mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allah: Kami ba at ang aming mga ninuno ay bubuhayin na mag-uli na katulad ng aming parehong kaanyuan pagkatapos ng aming kamatayan at pagkatapos naming naging alabok na?

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala ay magsasabi: “Kapag kami ay naging alabok na, at maging ang aming mga ninuno, kami ba ay ilalabas [mula sa mga libingan]?

Quranenc.com: Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: “Kapag kami ay naging alabok at [gayon din] ang mga magulang namin, tunay na kami ba ay talagang mga palalabasin [sa mga libingan]?


68

لَقَدۡ وُعِدۡنَا هَٰذَا نَحۡنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: Katiyakan, pinangakuan kami ng pagkabuhay na mag-uli noon, kami at ang aming mga ninuno, subalit wala kaming nakikita na katibayan, na kung kaya, hindi kami naniwala, kung gayon, itong iyong mga pangako ay walang iba kundi nagmula lamang sa mga isinulat ng mga naunang tao na kasinungalingan sa kanilang mga aklat.

Salas/Taron: Katiyakan, kami ay pinangakuan nito – kami at ng aming mga ninunong nauna sa amin. Katotohanan, ito ay walang anupaman maliban sa mga alamat ng mga sinaunang tao.”

Quranenc.com: Talaga ngang pinangakuan nito Kami mismo at ang mga magulang namin bago pa man. Walang iba ito kundi ang mga alamat ng mga sinauna.”


69

قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga walang pananampalataya: Maglakbay kayo sa kalupaan, at pagmasdan ninyo ang mga tahanan ng mga nauna sa inyo na mga masasamang tao, kung ano ang kinahinatnan ng mga tumanggi sa mga Sugo? Pinuksa ba sila ng Allah dahil sa kanilang pagtanggi, at gagawin ng Allah sa kanila ang katulad ng mga ginawa sa mga walang pananampalatayang nauna sa kanila?

Salas/Taron: Sabihin: “Magsipaglakbay kayo sa mga lupain at inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga mapaggawa ng kabuktutan.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Humayo kayo sa lupa, at tumingin kayo kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga tagapagpasinungaling.”


70

وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُن فِي ضَيۡقٖ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ

ICDO: At huwag kang malungkot sa pagtalikod sa iyo ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah at pagtanggi nila sa paniniwala sa iyo, at huwag sumikip ang iyong dibdib sa kanilang mga pakana, dahil walang pag-aalinlangan na ang Allah ang tutulong sa iyo laban sa kanila.

Salas/Taron: At huwag kang malungkot sa kanila o di kaya ay masiphayo mula sa anumang [kasamaang] kanilang pinagsasabwatan.

Quranenc.com: Huwag kang malungkot sa kanila at huwag kang maging nasa isang paninikip mula sa anumang ipinakakana nila.


71

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

ICDO: At sinasabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan, O Muhammad (ﷺ): Kailan pa ba mangyayari ang parusa na iyong ipinangako, na ito ay ibinababala mo sa amin, ikaw at ang iyong mga tagasunod, kung kayo ay totoo sa inyong mga ipinangako sa amin?

Salas/Taron: At sila [mga di-naniniwala] ay magsasabi: “Kailan [nga] ba ang [katuparan ng] pangakong ito, kung kayo ay makatotohanan?”

Quranenc.com: Nagsasabi sila: “Kailan ang pangakong ito kung kayo ay mga tapat?”


72

قُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعۡضُ ٱلَّذِي تَسۡتَعۡجِلُونَ

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Marahil ay malapit nang mangyari sa inyo ang ilan sa ipinamamadali ninyong parusa ng Allah.

Salas/Taron: Sabihin: “Marahil, ito ay malapit na sa inyong mga likuran – ang ilan sa alinmang inyong minamadali.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Marahil nangyayaring napalapit para sa inyo ang ilan sa minamadali ninyo.”


73

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَشۡكُرُونَ

ICDO: At katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha ay punung-puno ng kagandahang-loob sa sangkatauhan; dahil hindi Niya minamadali ang pagpaparusa sa kanilang kasamaan sa Kanya at sa kanilang pagtatanggi, magkagayunpaman ay karamihan sa kanila ay hindi tumatanaw ng utang na loob, sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya at pagiging taimtim nila sa pagsamba sa Kanya.

Salas/Taron: Katotohanan, ang iyong Panginoon ay sagana sa biyaya para sa sangkatauhan, nguni’t karamihan sa kanila ay walang [isinusukling] pasasalamat.”

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang may kabutihang-loob sa mga tao subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nagpapasalamat.


74

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا يُعۡلِنُونَ

ICDO: At katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha ay Siyang ganap na Nakaaalam sa anumang kinikimkim ng mga tao sa kanilang mga dibdib at kung ano ang kanilang inilalantad.

Salas/Taron: At katotohanan, ang iyong Panginoon ay nakababatid ng anumang itinatago ng kanilang mga dibdib at ng anumang kanilang inihahayag.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang nakaaalam sa anumang kinikimkim ng mga dibdib nila at anumang inihahayag nila.  


75

وَمَا مِنۡ غَآئِبَةٖ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٍ

ICDO: At walang anumang nakatago sa kalangitan at kalupaan kundi ito ay nasa malinaw na talaan mula sa Allah. At katiyakan, naitala sa talaang ito ang lahat ng mga nangyari at mangyayari pa lamang.

Salas/Taron: At walang nakakubli sa loob ng kalangitan at ng kalupaan maliban na ito ay nasa malinaw na talaan.(10)

(10) Ang iniingatang talaan ng mga gawa [Al-Lauh Al-Mahfuz].

Quranenc.com: Walang anumang nakalingid sa langit at lupa malibang nasa isang talaang malinaw.


76

إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ أَكۡثَرَ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ

ICDO: Katiyakan, isinalaysay ng Dakilang Quran na ito, sa mga angkan ni Isra`il ang katotohanan hinggil sa maraming bagay, na sila ay hindi nagkasundu-sundo.

Salas/Taron: Katotohanan, itong Qur’an ay nagsasalaysay para sa mga anak ni Israel [tungkol] sa anumang karamihan [bagay na] kanilang ipinagkakaiba.

Quranenc.com: Tunay na itong Qur’ān ay nagsasalaysay sa mga anak ni Israel ng higit na marami sa bagay na sila hinggil doon ay nagkakaiba-iba.


77

وَإِنَّهُۥ لَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: At katiyakan, ang Banal na Quran na ito ay gabay mula sa pagkaligaw at awa mula sa kaparusahan, sa sinumang maniniwala rito at susunod sa patnubay nito.

Salas/Taron: At katotohanan, ito [Qur’an] ay patnubay at habag para sa mga naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na ito ay talagang isang patnubay at isang awa para sa mga mananampalataya.


78

إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُم بِحُكۡمِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ

ICDO: Katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha ay Siyang magpapasiya sa pagitan ng mga hindi nagkasundu-sundo mula sa angkan ni Isra`il at sa iba pa hinggil sa Kanyang batas na nasa kanila, ginagantihan Niya ang sinumang nagkakamali, at ginagantimpalaan Niya ang mabuti. At Siya ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan, na kung kaya, walang sinuman ang makapipigil ng Kanyang pinagpasiyahan, na Al-`Aleem – Ganap na Maalam, na kung kaya, hindi maaaring maghalo sa Kanya ang tama at kamalian.

Salas/Taron: Katunayan, ang iyong Panginoon ay maghahatol sa kanilang pagitan sa pamamagitan ng Kanyang [matalinong] paghatol. At Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maalam.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay huhusga sa pagitan nila sa pamamagitan ng kahatulan Niya. Siya ang Makapangyarihan, ang Maalam.


79

فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلۡحَقِّ ٱلۡمُبِينِ

ICDO: Ipaubaya mo sa Allah ang iyong sarili, O Muhammad (ﷺ), sa lahat ng mga pangyayari sa iyo, at magtiwala ka sa Kanya; dahil walang pag-aalinlangan, sapat na Siya sa iyo, at walang pag-aalinlangang ikaw ay nasa malinaw na katotohanan na walang pag-aalinlangan.

Salas/Taron: Kaya, magtiwala ka sa Allah; [sapagka’t] tunay ngang ikaw [O Muhammad] ay nasa malinaw na katotohanan.

Quranenc.com: Kaya manalig ka kay Allāh; tunay na ikaw ay nasa katotohanang malinaw.


80

إِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَلَا تُسۡمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوۡاْ مُدۡبِرِينَ

ICDO: Katiyakan, hindi mo kaya, O Muhammad (ﷺ), na maiparinig ang katotohanan sa sinumang isinara na ng Allah ang kanyang kalooban at pinatay na ang puso nito, at hindi mo na maiparirinig ang iyong paanyaya sa sinumang biningi ng Allah ang kanyang pandinig upang hindi niya marinig ang katotohanan nang sila ay umiiwas na tinatalikuran ka.

Salas/Taron: At katiyakang hindi mo magagawa na ang patay ay makarinig o magagawang ang bingi ay makarinig sa panawagan kapag sila ay nagsisitalikod na tumatakas.

Quranenc.com: Tunay na ikaw ay hindi nakapagpaparinig sa mga patay at hindi nakapagpaparinig sa mga bingi ng panawagan kapag bumaling sila na mga tumatalikod.


81

وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِي ٱلۡعُمۡيِ عَن ضَلَٰلَتِهِمۡۖ إِن تُسۡمِعُ إِلَّا مَن يُؤۡمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسۡلِمُونَ

ICDO: At hindi mo kayang gabayan mula sa pagkaligaw ang sinumang binulag ng Allah mula sa gabay at patnubay, at hindi mo rin maiparirinig ang anuman maliban lamang sa sinumang naniniwala sa Aming mga talata, dahil sila ay mga sumusuko na sumusunod sa kagustuhan ng Allah bilang Muslim, at tinutugunan ang iyong paanyaya sa kanila.

Salas/Taron: At hindi mo mapapatnubayan ang bulag mula sa kanilang pagkaligaw. Magagawa mo lamang makarinig yaong mga naniniwala sa Aming mga ayaat [kapahayagan] sapagka’t sila ay mga Muslim [na tumatalima sa Allah].

Quranenc.com: Ikaw ay hindi tagapagpatnubay ng mga bulag palayo sa kaligawan nila. Hindi ka nakapagpaparinig maliban sa sinumang sumasampalataya sa mga tanda Namin kaya sila ay mga tagapagpasakop.


82

۞وَإِذَا وَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَيۡهِمۡ أَخۡرَجۡنَا لَهُمۡ دَآبَّةٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ تُكَلِّمُهُمۡ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ

ICDO: At kapag naging karapat-dapat na ang parusa sa kanila; dahil sa kanilang pagmamalabis sa mga kasalanan at paghihimagsik, sa pagtanggi nila sa batas ng Allah at sa Kanyang pinagpasiyahan, hanggang sa sila ang naging pinakamasama sa lahat ng nilikha, ay ilalabas Namin sa kanila mula sa kalupaan sa dulo ng panahon ang isang tanda mula sa mga palatandaan ng oras ng dakilang pagkagunaw ng daigdig na ito ay isang Dhabb na malahayop ang kaanyuan na makikipag-usap sa kanila, dahil walang pag-aalinlangan, ang mga taong hindi naniwala sa Muling Pagkabuhay ay hindi rin sila naniwala sa Quran, kay Muhammad (ﷺ) at sa kanyang Deen, at hindi nila ito isinasagawa.

Salas/Taron: At kapag ang takda [o salita] ay ipatutupad sa kanila, Kami ay magdadala sa kanila ng isang nilikha [isang hayop] na nagmula sa kalupaan na magsasalita sa kanila, [nagsasabi] ang mga taong iyan ay walang katiyakan [sa pananampalataya] sa Aming mga ayaat [kapahayagan].

Quranenc.com: Kapag naganap ang sabi sa kanila, magpapalabas Kami para sa kanila ng isang hayop mula sa lupa na kakausap sa kanila, na ang mga tao noon sa mga tanda Namin ay hindi nakatitiyak.


83

وَيَوۡمَ نَحۡشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٖ فَوۡجٗا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُمۡ يُوزَعُونَ

ICDO: At sa Araw ng Pagtitipun-tipon ay titipunin mula sa bawat nasyon ang mga grupo na pinasinungalingan ang Aming mga katibayan at mga palatandaan, na kung saan doon ay iaantala ang una sa kanila hanggang sa dumating ang pinakahuli sa kanila; upang pagsama-samahin silang lahat, pagkatapos ay dadalhin sila para sa paghuhukom.

Salas/Taron: At [magbabala] sa Araw na kapag Aming titipunin mula sa bawa’t pamayanan ang isang pangkat ng mga [taong] nagtakwil sa Aming mga ayaat [kapahayagan], kaya sila ay [itataboy na] magkakahanay,

Quranenc.com: [Banggitin] ang araw na magtitipon Kami mula sa bawat kalipunan ng isang pulutong kabilang sa nagpapasinungaling sa mga tanda Namin at sila ay hinahanay.


84

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبۡتُم بِـَٔايَٰتِي وَلَمۡ تُحِيطُواْ بِهَا عِلۡمًا أَمَّاذَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: Hanggang kapag dumating na mula sa bawat nasyon ang mga grupo ng mga tumanggi sa Aming mga palatandaan na magtitipun-tipon sila ay sasabihin ng Allah: Pinasinungalingan ba ninyo ang Aking mga talata na Aking ipinahayag sa Aking mga Sugo, at ang mga talata na Aking ipinakita bilang katibayan na patunay sa Aking Kaisahan at Aking pagiging karapatan na pagsamba nang bukod-tangi, na ito ay hindi man lamang ninyo inunawa sa inyong mga sarili kung ito ba ay katotohanan, hanggang sa kayo ay tumalikod at ito ay inyong pinasinungalingan, o ano ba ang inyong kinagawian na gawin?

Salas/Taron: Hanggang, kapag sila ay makarating [sa pook ng paghuhukom], Siya ay magsasabi: “Inyo bang itinakwil ang Aking mga ayaat samantalang hindi ninyo nasaklawan ang [kahulugan ng] mga ito sa kaalaman, o ano ba [itong] inyong ginagawa?”

Quranenc.com: Hanggang sa nang dumating sila ay magsasabi Siya: “Nagpasinungaling ba kayo sa mga tanda Ko habang hindi kayo nakasaklaw sa mga ito sa kaalaman, o ano ang dati ninyong ginagawa?”


85

وَوَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَيۡهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمۡ لَا يَنطِقُونَ

ICDO: Subalit naging karapat-dapat sa kanila ang hatol na parusa dahil sa kanilang pagiging masama at pagpapasinungaling, na kung kaya, sila ay hindi na makabibigkas pa ng anumang katibayan upang mapangalagaan nila ang kanilang mga sarili mula sa masamang mangyayari sa kanila.

Salas/Taron: At ang takda [salita] ay ipatutupad sa kanila para sa kamaliang kanilang nagawa, at sila ay hindi [magagawang] makapagsalita.(11)

(11) i.e. upang mangatwiran para sa sarili.

Quranenc.com: Magaganap ang sabi sa kanila dahil lumabag sila sa katarungan, at sila ay hindi makabibigkas.


86

أَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا جَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِيَسۡكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبۡصِرًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

ICDO: Hindi ba nila nakita na mga tumanggi na pinasinungalingan ang Aming mga talata, na katiyakang ginawa Namin ang gabi upang sila ay makapamahinga at makatulog, at ang araw upang sila ay makakita at makapagsagawa ng anumang ikabubuhay? Katotohanan, sa pagsasalit-salitan nito ay tunay nga na katibayan sa mga taong naniniwala sa ganap na kabuuan ng kapangyarihan ng Allah at ng Kanyang pagiging Bukod-Tanging Kaisahan sa pagsamba at sa kadakilaan ng Kanyang mga Biyaya.

Salas/Taron: Hindi ba nila nakikita na Aming ginawa ang gabi upang sila ay mamahinga roon, at ang araw ay magbigay ng tanawin? Katotohanan, naririto ang mga ayaat [palatandaan] para sa mga taong naniniwala.

Quranenc.com: Hindi ba nila nakita na Kami ay gumawa sa gabi upang matiwasay sila roon at sa maghapon upang makakita? Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong sumasampalataya.


87

وَيَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۚ وَكُلٌّ أَتَوۡهُ دَٰخِرِينَ

ICDO: At alalahanin mo, O Muhammad (ﷺ), ang Araw ng pag-ihip ng anghel sa trumpeta na magigimbal ang lahat ng mga nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan nang matinding pagkagimbal dahil sa tindi ng pangyayaring ito, maliban sa sinumang binukod ng Allah mula sa sinumang Kanyang pinarangalan at pinangalagaan mula sa pagkagimbal, at ang lahat ng mga nilikha ay tutungo sila sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha na nagpapakumbaba at mga nagsisitalima (sumusunod).

Salas/Taron: At [magbabala] sa Araw na ang tambuli ay hihipan – at sinuman ang nasa mga kalangitan at sinuman ang nasa kalupaan ay maliligalig maliban sa sinumang naisin ng Allah. At ang lahat ay darating sa Kanya, na nakayupapa.

Quranenc.com: [Banggitin] ang Araw na iihip sa tambuli kaya manghihilakbot ang sinumang nasa mga langit at ang sinumang nasa mga lupa, maliban sa sinumang niloob ni Allāh. Lahat ay pupunta sa Kanya na mga nagpapakaaba.


88

وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ تَحۡسَبُهَا جَامِدَةٗ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ إِنَّهُۥ خَبِيرُۢ بِمَا تَفۡعَلُونَ

ICDO: At makikita mo ang mga bundok na iisipin mong ang mga ito ay matatag na nakatayo, subalit ito ay gagalaw nang napakabilis na katulad ng mga ulap na dala-dala ng mga hangin, at ito ay kabilang sa mga nilikha ng Allah, na ginawa Niya sa pinakamabuti at pinakaganap ang lahat ng Kanyang mga nilikha. Katiyakan, ang Allah ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakaaalam sa anumang ginagawa ng Kanyang mga alipin mabuti man ito o masama, at ayon dito sila ay Kanyang tutumbasan.

Salas/Taron: At iyong makikita ang mga bundok at iyong aakalaing ang mga ito ay buo, habang ang mga ito ay magdaraan na tila mga nagdaraang ulap lamang. [Ito] ay gawa ng Allah na Siyang nagbigay kaganapan sa lahat ng bagay, katotohanan Siya ay Maalam sa anumang inyong ginagawa.

Quranenc.com: Nakikita mo ang mga bundok, na inaakala mong ang mga ito ay nakatigil habang ang mga ito ay daraan gaya ng pagdaan ng mga ulap, bilang pagkayari ni Allāh na nagpahusay sa bawat bagay. Tunay na Siya ay Nakababatid sa anumang ginagawa ninyo.


89

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَا وَهُم مِّن فَزَعٖ يَوۡمَئِذٍ ءَامِنُونَ

ICDO: At sinuman ang darating sa Araw ng Muling Pagkabuhay na dala-dala ang kanyang paniniwala sa Kaisahan ng Allah ng tunay na paniniwala na bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya at ang mga mabubuting gawa, ang para sa kanya mula sa Allah ay dakilang gantimpala na higit pa sa kanyang ginawa, na ito ay ang Al-Jannah, at sila sa Araw na kagimbal-gimbal ang pangyayari ay ligtas sa anumang kapahamakan.

Salas/Taron: Sinumang ang dumating [sa paghuhukom] na may dalang mabuting gawa ay magkakaroon nang higit kaysa [sa halaga] nito; at sila ay maliligtas mula sa [dulot na] ligalig ng Araw na iyon.

Quranenc.com: Ang sinumang magdala ng magandang gawa, ukol sa kanya ay higit na mabuti kaysa roon. Sila mula sa hilakbot sa araw na iyon ay mga matitiwasay.


90

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ هَلۡ تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

ICDO: At sino naman ang darating sa Araw ng Muling Pagkabuhay na dala-dala niya ang kanyang pagsamba ng iba bukod sa Allah at ang mga masasamang gawain na kasuklam-suklam, ang kanilang kabayaran ay pagkaladkad sa kanila ng Allah na isinusubsob ang kanilang mga mukha sa Impiyerno, at sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Hindi ba kayo ay pinagbabayad lamang sa kung ano ang inyong kinagawian na gawain sa daigdig?

Salas/Taron: At sinuman ang dumating [sa paghuhukom] na may dalang masamang gawa(12) – ang kanilang mukha ay itataob sa Apoy. [At sasabihin sa kanila]: “Hindi ba kayo ay binabayaran lamang para sa anumang inyong laging ginagawa?”

(12) Mga kasalanang hindi pinagsisihan, lalo na ang kasalanan tungkol sa pagbibigay katambal sa Allah sa pagsamba.

Quranenc.com: Ang sinumang magdala ng masagwang gawa, isusubsob ang mga mukha nila sa Apoy. [Sasabihin:] “Hindi kayo gagantihan maliban ng anumang dati ninyong ginagawa.”


91

إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلۡبَلۡدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيۡءٖۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa sangkatauhan: Katiyakan, ang ipinag-utos lamang sa akin ay sambahin nang bukod-tangi ang Allah na Rabb na Tagapaglikha ng bayang ito, na ito ay ang Makkah, na kung saan, ipinagbawal Niya sa Kanyang mga nilikha ang pagpapatayan o pagdadanakan ng dugo rito, o hindi kaya ay pang-aapi ng sinuman, o hindi kaya ay pangangaso ng anumang hinuhuling hayop, o hindi kaya ay pagpuputol ng anumang puno mula rito, at para sa Allah na Luwalhati sa Kanya ang lahat ng bagay, at inutusan Niya ako na bukod-tanging sambahin lamang Siya na wala nang iba pa, at inutusan din Niya ako na maging kabilang sa mga mabilisang sumusunod sa Kanya at nagpapasailalim sa Kanyang kagustuhan bilang Muslim,

Salas/Taron: [Sabihin mo, O Muhammad], “Ako ay napag-utusan lamang na sambahin ang Panginoon ng lungsod na ito [ng Makkah], na Kanyang ginawang sagrado at Siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. At ako ay napag-utusan na maging isa sa mga Muslim [tumatalima sa Allah].

Quranenc.com: [Sabihin mo]: “Napag-utusan lamang ako na sambahin ko ang Panginoon ng bayang ito, na nagpabanal dito at sa Kanya ang bawat bagay. Napag-utusan ako na ako ay maging kabilang sa mga tagapagpasakop,


92

وَأَنۡ أَتۡلُوَاْ ٱلۡقُرۡءَانَۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ

ICDO: At inutusan din Niya ako na bigkasin ang Dakilang Quran sa mga tao, kung gayon, sinuman ang susunod sa anumang niloloob nito at susunod sa anuman na dala-dala ko na mensahe, walang pag-aalinlangan, ang anumang idudulot nitong kabutihan at gantimpala ay para lamang sa kanyang sarili; at sino naman ang naligaw sa katotohanan ay sabihin mo sa kanya, O Muhammad (ﷺ): Katiyakan, ako ay isa sa mga tagapagbabala na binalaan nila ang kanilang sambayanan, at hindi ko hawak ang patnubay sa anumang kaparaanan.

Salas/Taron: At upang bigkasin ang Qur’an.” Kaya, sinuman ang napatnubayan ay napatnubayan para sa [kapakanan ng] kanyang sarili; at sinuman ang naligaw – sabihin mo, “Ako ay isa lamang sa mga tagapagbabala.”

Quranenc.com: at na bigkasin ko ang Qur’ān.” Kaya ang sinumang napatnubayan ay napapatnubayan lamang para sa sarili niya. Ang sinumang naligaw ay sabihin mo: “Ako ay kabilang sa mga tagapagbabala lamang.”


93

وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعۡرِفُونَهَاۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ

ICDO: At sabihin mo, O Muhammad (ﷺ): Ang pagpupuri ng kabutihan ay pagmamay-ari lamang ng Allah, walang pag-aalinlangan, ipapakita Niya ang Kanyang mga palatandaan sa inyo mismong mga sarili at gayundin sa kalangitan at kalupaan, na kung kaya, makikilala ninyo Siya ng pagkakakilala na katulad ng pagkakaturo sa inyo ng kaibahan ng katotohanan sa kamalian, at kailanman ang iyong Rabb na Tagapaglikha ay hindi nawawalay sa Kanyang kaalaman ang anuman na inyong ginagawa, at ayon dito kayo ay Kanyang tutumbasan ng karapat-dapat.

Salas/Taron: At sabihin mo: “Alhamdulillah [ang lahat ng papuri ay sa Allah]. Kanyang ipakikita sa inyo ang Kanyang mga ayaat [aral, babala, tanda] at inyong makikilala ang mga ito. At ang iyong Panginoon ay hindi nakakaligta [at di-nalilingat o nagpapabaya] sa anumang inyong ginagawa.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Ang papuri ay ukol kay Allāh. Magpapakita Siya sa inyo ng mga tanda Niya, at makakikilala kayo sa mga ito. Ang Panginoon mo ay hindi nalilingat sa anumang ginagawa ninyo.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.