Surah 26: Ash-Shu’ara

الشعراء
ANG MGA MAKATA (MANUNULA)

Bahagi: 19 Kabanata: 26 Talata: 227
Ayos ng pagkapahayag: 47
Makki Surah (maliban sa Ayah 197, 224-227)
Pagsasatitik at Awdyo: Ash-Shu’ara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

طسٓمٓ

ICDO: Ta-Sĩn-Mĩm – Ang mga titik na ito ng Arabic ay nauna nang naipaliwanag sa Suratul Baqarah.

Salas/Taron: Ta, Sin, Mim.(1)

(1) Ta Sin Mim T.S.M. – ito ay binibigkas na [Ta Sin Mim]. Ito ay mga titik ng wikang Arabe na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an. Tanging ang Allah lamang ang nakaaalam sa ganap na kahulugan nito.

Quranenc.com: Ṭā. Sīn. Mīm.


2

تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ

ICDO: Ito ay mga talata ng Dakilang Quran na nililinaw ang lahat ng bagay at pinaghihiwalay ang Patnubay sa Pagkaligaw.

Salas/Taron: Ito ang mga ayaat [kapahayagan] ng malinaw na Aklat [Qur’an].

Quranenc.com: Ang mga ito ay ang mga talata ng Aklat na naglilinaw.


3

لَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ

ICDO: Maaari, O Muhammad (ﷺ), na maipahamak mo ang iyong sarili dahil sa tindi ng iyong pagsusumikap na gabayan sila; gayong sa katotohanan, hindi sila naniniwala sa iyo at hindi nila sinusunod ang iyong patnubay, na kung kaya, huwag mo itong gawin (huwag mong ipahamak ang iyong sarili).

Salas/Taron: Marahil [O Muhammad] nais mong patayin ang iyong sarili sa kalungkutan sapagka’t sila ay hindi naging mga naniniwala [sa iyong dalang mensahe].

Quranenc.com:  Baka ikaw ay kikitil ng sarili mo na hindi sila maging mga mananampalataya.


4

إِن نَّشَأۡ نُنَزِّلۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةٗ فَظَلَّتۡ أَعۡنَٰقُهُمۡ لَهَا خَٰضِعِينَ

ICDO: Kung nanaisin Namin ay magbababa Kami ng himala mula sa kalangitan para sa mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan na tatakutin sila upang sila ay mapilitang maniwala, na kung kaya, iyuyuko nila ang kanilang mga leeg sa iyo bilang pagpapakumbaba, subalit hindi Namin ito ninais; dahil walang pag-aalinlangan, ang kapaki-pakinabang na paniniwala ay ang paniniwala na taimtim sa di-nakikita na bukal sa kalooban.

Salas/Taron: Katotohanan kung Aming naisin, Kami ay maaaring magbaba sa kanila mula sa kalangitan ng isang ayah [palatandaan] upang baluktutin nito ang kanilang mga leeg sa pagkayupapa.

Quranenc.com: Kung niloob Namin ay magpapababa Kami sa kanila mula sa langit ng isang tanda kaya mananatili ang mga leeg nila na mga nakatungo roon.


5

وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن ذِكۡرٖ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ مُحۡدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنۡهُ مُعۡرِضِينَ

ICDO: At kailanman ay hindi nangyari na kapag may dumating na Paalaala sa kanila na mga walang pananampalataya at tumanggi, mula sa Pinakamahabaging Allah, na ito ay ipinahayag mula sa Kanya nang paunti-unti na inuutusan sila na sumunod at umiwas sa ipinagbabawal, at pinaaalalahanan sila hinggil sa Tunay na Deen, kundi sila ay tumatalikod at tinatanggihan nila ito.

Salas/Taron: At walang paalalang dumarating sa kanila bilang isang panibagong [kapahayagan] mula sa Mahabagin, malibang sila ay nagsisilayo mula rito.

Quranenc.com: Walang pumupunta sa kanila na isang paalaala mula sa Napakamaawain, na bagong baba, malibang sila rito ay mga umaayaw.


6

فَقَدۡ كَذَّبُواْ فَسَيَأۡتِيهِمۡ أَنۢبَـٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ

ICDO: At katiyakan, tinanggihan nila ang Dakilang Quran at minaliit nila ito, na kung kaya, walang pag-aalinlangan, darating sa kanila ang hinggil sa kung ano ang kanilang kinukutya at minamaliit, at mangyayari sa kanila ang parusa bilang kabayaran sa kanilang paghihimagsik laban sa kanilang Rabb na Tagapaglikha.

Salas/Taron: Sapagka’t, katiyakan nga, kanilang itinakwil na [ang Qur’an], nguni’t [hindi maglalaon] may darating sa kanilang balita na siya nilang lagi nang pinagtatawanan.

Quranenc.com: Kaya nagpasinungaling nga sila kaya pupunta sa kanila ang mga balita ng anumang dati nilang kinukutya.


7

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَمۡ أَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجٖ كَرِيمٍ

ICDO: Hindi ba nila napagmasdan ang kalupaan at ito ay kanilang pinasinungalingan, na kung saan pinasibol Namin doon ang lahat ng kapaki-pakinabang na mga pananim, na walang sinuman ang may kakayahan na magpasibol nito bukod sa Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang?

Salas/Taron: Hindi ba nila nakikita ang kalupaan – kung gaano karami ang Aming pinatubo roon ng bawa’t pinagpalang uri [ng mga halamanan]?

Quranenc.com: Hindi ba sila nakita sa lupa kung ilan ang pinatubo Namin dito mula sa bawat uring marangal?


8

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: Dahil ang pagpapasibol nito mula sa kalupaan ay malinaw na palatandaan sa ganap na kapangyarihan ng Allah, subalit hindi pa rin naniwala ang karamihan sa mga tao.

Salas/Taron: Katotohanan, naririto ang isang ayah [palatandaan], nguni’t karamihan sa kanila ay hindi nagiging mga naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na sa gayon ay talagang may tanda, ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya.


9

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: At katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay Al-`Azeez – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan at Ganap na Makapangyarihan sa anuman na Kanyang nilikha, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal at saklaw ng Kanyang awa ang lahat ng bagay.

Salas/Taron: At katotohanan, ang iyong Panginoon – Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang Makapangyarihan, ang Maawain.


10

وَإِذۡ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئۡتِ ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ICDO: At ipaalaala mo, Muhammad (ﷺ), sa iyong sambayanan, noong tinawag ng iyong Rabb na Tagapaglikha si Mousa, na Kanyang sinabi: Tumungo ka sa mga tao na masasama,

Salas/Taron: At [alalahanin mo] nang ang iyong Panginoon ay nanawagan kay Moises [na nagsasabing]: “Ikaw ay magtungo sa mga mamamayang mapaggawa ng kamalian –

Quranenc.com: [Banggitin] noong nanawagan ang Panginoon mo kay Moises: “Pumunta ka sa mga taong tagalabag ng katarungan,


11

قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَۚ أَلَا يَتَّقُونَ

ICDO: At sa sambayanan ni Fir`awn, at sabihin mo sa kanila, Hindi ba sila natatakot sa parusa ng Allah, at iwasan kung gayon ang anuman na kanilang paglabag at pagkaligaw?

Salas/Taron: [Sila ang] mga mamamayan ni Paraon. Hindi ba nila kinatatakutan [ang Allah]?”

Quranenc.com: ang mga tao ni Paraon. Hindi ba sila nangingilag magkasala?”


12

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

ICDO: Sinabi ni Mousa: O aking Rabb na Tagapaglikha! Katiyakan, na ako ay nangangamba na tatanggihan nila ako sa aking mensahe,

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Aking Panginoon, katotohanan, ako ay nangangamba na maaaring sila ay magtakwil sa akin,

Quranenc.com: Nagsabi ito: “Panginoon ko, tunay na ako ay nangangamba na magpasinungaling sila sa akin.


13

وَيَضِيقُ صَدۡرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرۡسِلۡ إِلَىٰ هَٰرُونَ

ICDO: At maninikip ang aking dibdib sa pagdadalamhati dahil sa kanilang di-paniniwala sa akin, at hindi makapagsalita nang maayos ang aking dila para sa paghihikayat, na kung kaya, hinihiling ko na ipadala mo si Jibril na siyang tagapagdala ng Wahee (o rebelasyon) tungo sa aking kapatid na si Haroun; upang siya ay makatulong ko sa pagpaparating ng mensahe.

Salas/Taron: At maaaring ang aking dibdib ay manikip, at ang aking dila ay hindi maging matatas. Kaya ipadala si Aaron [upang siya ay aking maging alalay].

Quranenc.com: Maninikip ang dibdib ko at hindi tatatas ang dila ko kaya magsugo Ka papunta kay Aaron.


14

وَلَهُمۡ عَلَيَّ ذَنۢبٞ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ

ICDO: At mayroon akong kasalanan sa kanila na ito ay ang pagpatay ng isang tao na mula sa kanila na siya ay isang Ehipsiyo, na kung kaya, natatakot ako na papatayin nila ako dahil dito.

Salas/Taron: At maaaring sila ay mayroong iatang [na kaso laban] sa akin ng isang pagkakasala [ng pagpatay], kaya ako ay nangangambang ako ay kanilang patayin.”

Quranenc.com: Sa kanila ay mayroon akong pagkakasala, kaya nangangamba ako na patayin nila ako.”


15

قَالَ كَلَّاۖ فَٱذۡهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ

ICDO: Sinabi ng Allah kay Mousa: Hindi maaaring mangyari na papatayin ka nila, at walang pag-aalinlangan, tinugunan Ko ang iyong kahilingan hinggil kay Haroun, na kung kaya, pumunta kayong dalawa na dala-dala ang Aking mga himala na nagpapatunay ng inyong pagiging totoo, at Ako ay kasama ninyo, sa pamamagitan ng Aking Ganap na Kaalaman, Pangangalaga at Pagtulong na Ganap na Nakakarinig sa inyo.

Salas/Taron: [Ang Allah ay] nagsabi: “Hindi, humayo kayong dalawa na dala ang Aming mga ayaat [babala, himala], katotohanan, Kami ay nasa sa inyo, na [sumusubaybay at] nakikinig.

Quranenc.com: Nagsabi Siya: “Aba’y hindi. Kaya pumunta kayong dalawa dala ang mga tanda Namin. Tunay na Kami, kasama sa inyo, ay makikinig.


16

فَأۡتِيَا فِرۡعَوۡنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Na kung kaya, tumungo kayo kay Fir`awn at sabihin ninyong dalawa sa kanya: Katotohanan, kaming dalawa ay ipinadala sa iyo at sa iyong sambayanan mula sa Rabb ng lahat ng mga nilikha.

Salas/Taron: Kaya kayo ay magtungo kay Paraon, at inyong sabihin [sa kanya]: “Kami ay mga sugo ng Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: “Kaya pumunta kayong dalawa kay Paraon at magsabi kayong dalawa: Tunay na kami ay sugo ng Panginoon ng mga nilalang,


17

أَنۡ أَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ

ICDO: Na kung kaya, pabayaan mo ang mga angkan ni Isra`il; upang sila ay mapasama sa amin.

Salas/Taron: [Kami ay inuutusang] ipadala mo sa amin ang mga anak ni Israel.'”

Quranenc.com: [na nauutusang] magpadala ka kasama sa amin ng mga anak ni Israel.”


18

قَالَ أَلَمۡ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدٗا وَلَبِثۡتَ فِينَا مِنۡ عُمُرِكَ سِنِينَ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn kay Mousa bilang panunumbat: Hindi ba inalagaan ka namin noong maliit ka pa sa aming tahanan, at nanatili ka sa aming pangangalaga nang maraming taon sa iyong buhay,

Salas/Taron: [Nang sila ay humarap kay Paraon] Siya ay nagsabi [kay Moises]: “Hindi ba ikaw ay aming pinalaking kabilang sa amin [at ikaw ay itinuring ko] bilang isang anak at ikaw ay nanatiling kabilang sa amin nang mahabang taon ng iyong buhay?

Quranenc.com: Nagsabi iyon: “Hindi ba kami nag-alaga sa iyo sa amin noong bata ka pa at nanatili ka sa amin nang ilang taon mula sa buhay mo?


19

وَفَعَلۡتَ فَعۡلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلۡتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

ICDO: At nakagawa ka ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay ng isang tao mula sa aking lahi noong ito ay iyong pinalo at tinulak, at ikaw ay kabilang sa hindi pinahalagahan ang aking biyaya sa iyo at tinanggihan ang aking pagiging panginoon?

Salas/Taron: At [sa kabila nito] nagawa mo pang isagawa ang gawaing [pagpatay ng tao] at ikaw ay napabilang sa mga [taong] walang utang na loob.”

Quranenc.com: Gumawa ka ng kagagawan mo na ginawa mo habang ikaw ay kabilang sa mga tumatangging tumanaw ng utang na loob.”


20

قَالَ فَعَلۡتُهَآ إِذٗا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ

ICDO: Sinabi ni Mousa bilang pagtugon kay Fir`awn: Nagawa ko ang mga nabanggit noong hindi pa naibigay ng Allah ang kapahayagan sa akin at pinadala Niya bilang Sugo, at umalis ako sa inyong tahanan na tumatakas tungo sa Madyan noong ako ay natakot na papatayin ninyo dahil sa aking ginawa na hindi ko naman sinadya,

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Nagawa ko man iyon nang ako ay kabilang ng mga naliligaw [walang kaalaman].

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ginawa ko iyon nang sandaling iyon habang ako ay kabilang sa mga naliligaw.


21

فَفَرَرۡتُ مِنكُمۡ لَمَّا خِفۡتُكُمۡ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكۡمٗا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: At pinagkalooban ako ng aking Rabb mula sa Kanyang Kagandahang-Loob ng pagiging Propeta at kaalaman at ginawa Niya ako na kabilang sa Kanyang mga Sugo. At yaong aking paglaki sa iyong tahanan na itinuring mo na kagandahang-loob mula sa iyo,

Salas/Taron: Kaya, ako ay tumakas mula sa inyo nang ako ay natakot sa inyo. Magkagayunman, ako ay ginawaran ng aking Panginoon ng [matuwid na] paghatol, at ako ay ginawa [o itinalaga bilang] isa sa [Kanyang] mga sugo.

Quranenc.com: Kaya tumalilis ako mula sa inyo noong nangamba ako sa inyo. Pagkadaka ay nagkaloob sa akin ang Panginoon ko ng karunungan at gumawa Siya sa akin na kabilang sa mga isinugo.


22

وَتِلۡكَ نِعۡمَةٞ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنۡ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ

ICDO: Subalit sa katotohanan ay ginawa mo naman ang mga angkan ni Isra`il na mga alipin na pinapatay mo ang kanilang mga anak na mga kalalakihan at inilalaan mong buhay ang kanilang mga kababaihan?

Salas/Taron: At ito ba ay isang kabutihang-loob na isinusumbat mo sa akin – na iyong inalipin [at binusabos] ang mga anak ni Israel?”

Quranenc.com: Iyon [ba] ay isang biyayang ipinanunumbat mo sa akin: na nang-alipin ka sa mga anak ni Israel?”


23

قَالَ فِرۡعَوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn kay Mousa: Ano ba ang sinasabi mong Rabb ng lahat ng mga nilikha na iyan na inaangkin mo na Siya ang nagsugo sa iyo?

Salas/Taron: Si Paraon ay nagsabi: “At ano ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha]?”

Quranenc.com: Nagsabi si Paraon: “At ano ang Panginoon ng mga nilalang?”


24

قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَآۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ

ICDO: Sinabi ni Mousa: Siya ang Nagmamay-ari at Tagapangasiwa ng mga kalangitan at kalupaan at ang anuman ang nasa pagitan nito, kung kayo ay tiyak sa mga bagay na ito ay maniwala kayo.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Ang Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan, at ng anumang nasa pagitan ng dalawang ito, kung kayo ay may katiyakan [sa pananampalataya].”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ang Panginoon ng mga langit at lupa at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, kung kayo ay mga nakatitiyak.”


25

قَالَ لِمَنۡ حَوۡلَهُۥٓ أَلَا تَسۡتَمِعُونَ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn sa mga nakapalibot sa kanya na mga pinuno ng sambayanan: Naririnig ba ninyo ang nakapagtataka na sinasabi ni Mousa na mayroong Rabb na Tagapaglikha bukod sa akin?

Salas/Taron: Siya [si Paraon] ay nagsabi sa mga taong nakapaligid sa kanya: “Hindi ba kayo nakaririnig?”

Quranenc.com: Nagsabi iyon sa nakapaligid doon: “Hindi ba kayo nakikinig?”


26

قَالَ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: Sinabi ni Mousa: Ang Rabb na Tagapaglikha na tungo sa Kanya kayo ay aking hinihikayat, ay Siya ang lumikha sa inyo at lumikha noon ng inyong mga ninuno, kung gayon, paano ninyo sasambahin ang sinumang nilikha rin lamang na katulad ninyo, na mayroon din siyang mga yumaong ninuno na katulad din ng inyong mga ninuno?

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Ang inyong Panginoon at ang Panginoon ng inyong mga naunang ninuno!”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ang Panginoon ninyo at ang Panginoon ng mga ninuno ninyong sinauna.”


27

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيٓ أُرۡسِلَ إِلَيۡكُمۡ لَمَجۡنُونٞ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn sa mga piling-piling tauhan niya upang pagalitin sila; dahil sa pagpapasinungaling ni Mousa sa kanya: Katiyakan, ang Sugo na ipinadala sa inyo ay nasiraan ng bait, na nagsasabi ng mga salita na hindi naiintindihan.

Salas/Taron: Siya [si Paraon] ay nagsabi [nang may panunuya]: “Katotohanan, ang inyong ‘sugo’ na ipinadala sa inyo ay isang baliw!”

Quranenc.com: Nagsabi iyon: “Tunay na ang sugo ninyo na isinugo sa inyo ay talagang baliw.”


28

قَالَ رَبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَمَا بَيۡنَهُمَآۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ

ICDO: Sinabi ni Mousa: Siya ay Rabb na Tagapaglikha ng silangan at kanluran, at ang anuman na nasa pagitan nito, at ang pagkakaroon ng liwanag at kadiliman na kung saan nagdudulot ng paniniwala sa Kanya na Bukod-Tangi, kung kayo ay nakaiintindi at nakauunawa.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Ang Panginoon ng silangan at ng kanluran, at ng anumang nasa pagitan ng dalawang ito, kung kayo ay nakauunawa!”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ang Panginoon ng silangan at kanluran at ng anumang nasa pagitan ng dalawang ito, kung kayo ay nakauunawa.”


29

قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذۡتَ إِلَٰهًا غَيۡرِي لَأَجۡعَلَنَّكَ مِنَ ٱلۡمَسۡجُونِينَ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn kay Mousa bilang babala: Kung sasamba ka ng ibang ilah (diyos na sinasamba) bukod sa akin ay ikukulong kita kasama ng aking mga ikinulong.

Salas/Taron: Siya [si Paraon] ay nagsabi: “Kung ikaw ay magturing ng ibang diyos bukod sa akin, ikaw ay aking ipakukulong kasama ng mga bilanggo.”

Quranenc.com: Nagsabi iyon: “Talagang kung gumawa ka ng isang diyos na iba pa sa akin ay talagang gagawa nga ako sa iyo na kabilang sa mga ibinilanggo.”


30

قَالَ أَوَلَوۡ جِئۡتُكَ بِشَيۡءٖ مُّبِينٖ

ICDO: Sinabi ni Mousa: Isasama mo ba ako sa mga nakakulong, kahit magpakita pa ako sa inyo ng matibay na katibayan na nagpapatunay ng aking pagiging totoo?

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Kahit ba ikaw ay dalhan [o pakitaan] ko ng isang malinaw na bagay [bilang katibayan]?”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “At kahit pa ba nagdala ako sa iyo ng isang bagay na malinaw?”


31

قَالَ فَأۡتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn: Dalhin mo samakatuwid ang katibayan, kung ikaw ay kabilang sa mga nagsasabi ng katotohanan sa iyong pag-aangkin.

Salas/Taron: Siya [si Paraon] ay nagsabi: “Gayunpaman, dalhin [o ipakita] mo ito, kung ikaw nga ay kabilang sa mga makatotohanan!”

Quranenc.com: Nagsabi iyon: “Kaya maglahad ka nito kung ikaw ay naging kabilang sa mga tapat.”


32

فَأَلۡقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعۡبَانٞ مُّبِينٞ

ICDO: Inihagis ni Mousa ang kanyang tungkod at naging ahas na tunay, na hindi panlilinlang lamang na katulad ng ginagawa ng mga salamangkero,

Salas/Taron: Kaya, inihagis niya [ni Moises] ang kanyang tungkod, kaya, kagyat na – ito ay isang [tunay na] ahas, maliwanag.

Quranenc.com: Kaya nagpukol siya ng tungkod niya at biglang ito ay isang ulupong na malinaw.


33

وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيۡضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ

ICDO: At inilabas niya ang kanyang kamay mula sa kanyang bulsa at ito ay naging maputing-maputi na katulad ng kulay yelo na hindi naman ketong, na naging kamangha-mangha sa mga nakakita.

Salas/Taron: At inilabas niya ang kanyang kamay; kaya, kagyat na – ito ay naging maputi sa mga nakakikitang nanunuod!

Quranenc.com: Hinugot niya ang kamay niya at biglaang ito ay naging maputi para sa mga tagatingin.


34

قَالَ لِلۡمَلَإِ حَوۡلَهُۥٓ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٞ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn sa mga matataas mula sa kanyang sambayanan na nangangamba na baka sila ay maniwala: Katiyakan, si Mousa ay dalubhasang salamangkero,

Salas/Taron: Siya [si Paraon] ay nagsabi sa kanyang mga bantog [at kilalang] namumunong nakapaligid sa kanya: “Katotohanan! Ito ay isang bihasang salamangkero,

Quranenc.com: Nagsabi iyon sa konseho sa paligid niyon: “Tunay na ito ay talagang isang manggagaway na maalam.


35

يُرِيدُ أَن يُخۡرِجَكُم مِّنۡ أَرۡضِكُم بِسِحۡرِهِۦ فَمَاذَا تَأۡمُرُونَ

ICDO: Na nais niyang alisin kayo sa pamamagitan ng kanyang salamangka mula sa inyong bayan, na kung kaya, anuman ang inyong maipapayo sa akin hinggil sa kanya ay gagawin ko para sa inyo.

Salas/Taron: Siya ay naghahangad na kayo ay kanyang itaboy sa labas ng inyong lupain sa pamamagitan ng kanyang salamangka: kaya ano ang inyong [dapat na] ipag-utos [o mungkahi]?”

Quranenc.com: Nagnanais siya na magpalabas sa inyo mula sa lupain ninyo sa pamamagitan ng panggagaway niya kaya ano ang ipag-uutos ninyo?”


36

قَالُوٓاْ أَرۡجِهۡ وَأَخَاهُ وَٱبۡعَثۡ فِي ٱلۡمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ

ICDO: Sinabi sa kanya ng kanyang sambayanan: Ipagpaliban mo ang hinggil kay Mousa at saka kay Haroun, at pansamantala na magpadala ka ng mga sundalo sa mga siyudad upang ipunin ang mga salamangkero,

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Ipagpaliban [ang anumang nauukol] sa kanya at sa kanyang kapatid], at magpadala sa mga lungsod ng mga tagapagtipon.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Mag-antala ka sa kanya at kapatid niya at magsugo ka sa mga lungsod ng mga tagakalap,


37

يَأۡتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٖ

ICDO: At dadalhin sa iyo ang lahat ng mga magagaling na salamangkero na dalubhasa sa ganitong larangan.

Salas/Taron: Na magdadala sa iyo ng lahat ng bihasang salamangkero.”

Quranenc.com: magdadala sila sa iyo ng bawat mapanggaway na maalam.”


38

فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ

ICDO: Inipon ang mga salamangkero at nagtakda ng panahon, na ipinaalam na ito ay sa araw ng pagdiriwang (o pista) na batid ng lahat na ito ay umaga, na ang lahat ng tao ay walang trabaho sa araw na yaon, at sila ay magtitipun-tipon at magpapalamuti, at doon sila na mga salamangkero ay makikipagtagpo kay Mousa.

Salas/Taron: Kaya, ang mga salamangkero ay tinipon para sa pakikipagharap sa naitakdang araw.(2)

(2) Ang kinaumagahan ng araw ng pagdiriwang. [Tingnan ang 20:58-59].

Quranenc.com: Kaya kinalap ang mga manggagaway para sa itinakdang oras ng isang araw na nalalaman.


39

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلۡ أَنتُم مُّجۡتَمِعُونَ

ICDO: At inutusan ang mga tao na magtipun-tipon; sa pag-asa na ang mananalo ay ang mga salamangkero.

Salas/Taron: At ito ang sinabi sa mga tao: “Hindi ba kayo magsisitipon?

Quranenc.com: Sinabi sa mga tao: “Kayo ba ay mga magtitipon?


40

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلۡغَٰلِبِينَ

ICDO: Katiyakan, kami ay umaasam na mananalo ang mga salamangkero upang kami ay manatili sa aming relihiyon.

Salas/Taron: Upang sakali tayo ay magsisunod sa mga salamangkero kung sila ay magsipagwagi?”

Quranenc.com: Nang sa gayon tayo ay susunod sa mga manggagaway kung sila ay ang mga mananaig.”


41

فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرۡعَوۡنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا إِن كُنَّا نَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبِينَ

ICDO: At nang dumating ang mga salamangkero kay Fir`awn, kanilang sinabi sa kanya: Kung gayon, mayroon ba kaming gantimpala na yaman man o posisyon kung matatalo namin si Mousa?

Salas/Taron: Kaya, nang ang mga salamangkero ay nagsirating, sila ay nagsabi kay Paraon, “Mayroon ba kaming tiyak na gantimpala kung kami ay magwawagi?”

Quranenc.com: Kaya noong dumating na ang mga manggagaway ay nagsabi sila kay Paraon: “Tunay ba na mayroon kaming pabuya kung kami ay ang mga tagapanaig?”


42

قَالَ نَعَمۡ وَإِنَّكُمۡ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn: Oo, nasa akin ang inyong hiniling na gantimpala, at walang pag-aalinlangan, kung gayon, sa pagkakataong yaon ay magiging kabilang kayo sa mga malalapit sa akin.

Salas/Taron: Siya [si Paraon] ay nagsabi: “Oo, at sa gayon kayo ay mapabibilang sa mga malalapit [sa akin].”

Quranenc.com: Nagsabi iyon: “Oo, at tunay na kayo samakatuwid ay talagang kabilang sa mga pinalapit [sa akin].”


43

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ

ICDO: Sinabi ni Mousa sa mga salamangkero, na ang nais niya sa kanila ay mawalan ng saysay ang kanilang mga salamangka at ipamumulat na ang kanilang dala-dala ay salamangka lamang: Ihagis ninyo ang anumang nais ninyong ihagis na mga salamangka.

Salas/Taron: Si Moises ay nagsabi sa kanila: “Ihagis ninyo ang anumang inyong [nararapat na] ihagis!”

Quranenc.com: Nagsabi sa kanila si Moises: “Pumukol kayo ng anumang kayo ay mga pupukol.”


44

فَأَلۡقَوۡاْ حِبَالَهُمۡ وَعِصِيَّهُمۡ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرۡعَوۡنَ إِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبُونَ

ICDO: Inihagis nila ang kanilang mga lubid at mga tungkod, na iisipin ng mga tao na nakakita bilang malikmata na ito ay mga ahas na gumagapang, at sila ay sumusumpa sa kadakilaan ni Fir`awn na kanilang sinabi: Walang pag-aalinlangan, na kami ay mananalo.

Salas/Taron: Kaya kanilang inihagis ang kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod, at nagsabing: “Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Paraon, katiyakang kami ang magsisipagwagi!”

Quranenc.com: Kaya pumukol sila ng mga lubid nila at mga tungkod nila at nagsabi sila: “Sumpa man sa kapangyarihan ni Paraon, tunay na kami, talagang kami, ay ang mga tagapanaig.”


45

فَأَلۡقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ

ICDO: Inihagis ni Mousa ang kanyang tungkod, at ito ay naging dambuhalang ahas, na tinuklaw nito ang anuman na kanilang ipinakita na mga kasinungalingan at panlilinlang.

Salas/Taron: Kaya, inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapagdaka’y, nilulon nito ang anumang kanilang hinuwad!

Quranenc.com: Kaya pumukol si Moises ng tungkod niya at biglang ito ay lumalamon sa ipinanlilinlang nila.


46

فَأُلۡقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ

ICDO: At nang makita nila ito, napag-alaman nila na ito ay hindi pala panlilinlang na salamangka, na kung kaya, sila ay naniwala sa Allah at nagpatirapa sila para sa Kanya,

Salas/Taron: Kaya, [sa oras na iyon] ang mga salamangkero ay nagsipagpatirapa [sa Allah].

Quranenc.com: Kaya napahandusay ang mga manggagaway na mga nakapatirapa.


47

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At kanilang sinabi: Naniwala na kami sa Rabb ng lahat ng mga nilikha,

Salas/Taron: Sila ay [nagsisi at] nagsabi: “Kami ay naniwala sa Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Sumampalataya kami sa Panginoon ng mga nilalang,


48

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

ICDO: Na Siyang Rabb nina Mousa at Haroun.

Salas/Taron: Ang Panginoon nina Moises at Aaron.”

Quranenc.com: ang Panginoon nina Moises at Aaron.”


49

قَالَ ءَامَنتُمۡ لَهُۥ قَبۡلَ أَنۡ ءَاذَنَ لَكُمۡۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحۡرَ فَلَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيۡدِيَكُمۡ وَأَرۡجُلَكُم مِّنۡ خِلَٰفٖ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ أَجۡمَعِينَ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn sa mga salamangkero bilang pagtataka sa kanilang ginawa: Naniwala kayo kaagad kay Mousa nang hindi ko kayo pinahintulutan, at kanyang sinabi bilang pagpapahiwatig pa rin na ang ginawa ni Mousa ay salamangka: Katiyakan, siya pala ang pinuno ninyo na nagturo sa inyo ng salamangka, kung gayon, walang pag-aalinlangan, mababatid ninyo ang anumang parusa na ipapataw ko sa inyo: walang pag-aalinlangan, puputulin ko ang inyong mga kamay at ang mga paa nang magkabila, na puputulin ang kanang kamay at ang kaliwang paa o ang kabaligtaran nito, at akin kayong ibibitin lahat sa puno.

Salas/Taron: Siya [si Paraon] ay [nagalit at] nagsabi: “Kayo ay naniwala sa kanya [kay Moises] bago pa man ako nagbigay sa inyo ng kapahintulutan. Katotohanan, siya ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka! Nguni’t inyong mapag-aalaman. Katiyakang aking puputulin ang inyong mga kamay at ang inyong mga paa nang magkabilaan, at katiyakang kayong lahat ay aking ipapako.”

Quranenc.com: Nagsabi iyon: “Naniwala kayo sa kanya bago ako magpahintulot sa inyo. Tunay na siya ay talagang ang pasimuno ninyo na nagturo sa inyo ng panggagaway, kaya talagang malalaman ninyo. Talagang magpuputul-putol nga ako sa mga kamay ninyo at mga paa ninyo nang magkabilaan at talagang magbibitin nga ako sa inyo sa kalahatan.”


50

قَالُواْ لَا ضَيۡرَۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ

ICDO: Sinabi ng mga salamangkero kay Fir`awn: Wala nang halaga sa amin kung anuman ang iyong gagawing parusa sa amin dito sa daigdig, dahil walang pag-aalinlangan, kami ay magbabalik sa aming Rabb na Tagapaglikha, na pagkakalooban kami ng kasiyahan na walang-hanggan.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Walang mahirap [para sa amin]! Katotohanan, sa aming Panginoon [Allah] kami ay magbabalik.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Walang kapinsalaan; tunay na kami ay sa Panginoon namin mga manunumbalik.


51

إِنَّا نَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَٰيَٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: At walang pag-aalinlangan, na kami ay umaasam na nawa ay mapatawad kami ng aming Rabb na Tagapaglikha sa ginawa naming pagsamba ng iba bukod sa Kanya at sa iba pa; dahil kami ay mga unang naniwala mula sa iyong sambayanan.

Salas/Taron: Katotohanan, kami ay umaasa na ang aming Panginoon ay magpapatawad sa aming mga kasalanan sapagka’t kami ang naunang mga naniwala.”(3)

(3) Sila ang mga unang naniwala [nang ipakita ni Moises ang kanyang himala sa kanila at sila ay natalo].

Quranenc.com: Tunay na kami ay nagmimithi na magpatawad sa amin ang Panginoon namin sa mga pagkakamali namin dahil kami ay naging una sa mga mananampalataya.”


52

۞وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَسۡرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ

ICDO: At ipinahayag ng Allah kay Mousa ang utos: Paalisin mo sa gabi ang sinumang naniwala sa iyo mula sa angkan ni Isra`il; dahil si Fir`awn at ang kanyang mga sundalo na susunod sa inyo ay hindi nila kayo maabutan bago makarating sa karagatan.

Salas/Taron: At Kami ay nagbigay-inspirasyon kay Moises; “Maglakbay sa [oras ng] gabi kasama ang Aking mga alipin, katotohanan, kayo ay tutugisin.”

Quranenc.com: Nagkasi Kami kay Moises: “Maglakbay ka sa gabi kasama ng mga lingkod Ko; tunay na kayo ay mga susundan.”


53

فَأَرۡسَلَ فِرۡعَوۡنُ فِي ٱلۡمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ

ICDO: Inutusan ni Fir`awn ang kanyang mga sundalo noong nalaman niya ang pag-alis ng mga angkan ni Isra`il na ipunin ang mga sundalo mula sa iba’t ibang bayan sa kanyang kaharian.

Salas/Taron: Kaya, si Paraon ay nagpadala sa mga lungsod ng mga tagapagtipon.

Quranenc.com: Kaya nagsugo si Paraon sa mga lungsod ng mga tagakalap, [na nagsasabi]:


54

إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٞ قَلِيلُونَ

ICDO: Sinabi ni Fir`awn: Katiyakan, ang angkan ni Isra`il na tumakas kasama si Mousa ay isang walang halaga at maliit lamang na grupo,

Salas/Taron: [At kanyang sinabi]: “Katotohanan, ang mga ito ay maliit na pulutong [lamang].

Quranenc.com: “Tunay na ang mga ito ay talagang isang kawang kakaunti.


55

وَإِنَّهُمۡ لَنَا لَغَآئِظُونَ

ICDO: At sila sa katotohanan ay ginalit tayo nang matinding galit; dahil sa nilabag nila ang ating relihiyon, at sila ay umalis na wala tayong pahintulot,

Salas/Taron: At katotohanan, sila ay nakagagalit sa atin.

Quranenc.com: Tunay na sila sa atin ay talagang mga nagpapangitngit.


56

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ

ICDO: At tayo namang lahat ay palaging nakahanda para labanan sila.

Salas/Taron: At katotohanan, [tayo ay] nagkakaisa, [laging] nakahanda.”

Quranenc.com: Tunay na tayo ay talagang isang katipunang nag-iingat.”  


57

فَأَخۡرَجۡنَٰهُم مِّن جَنَّـٰتٖ وَعُيُونٖ

ICDO: At pinaalis ng Allah si Fir`awn at ang kanyang sambayanan mula sa bayan ng Ehipto na maraming mga hardin at mga ilog,

Salas/Taron: Kaya, sila ay Aming pinalayas mula sa mga hardin at mga bukal,

Quranenc.com: Kaya nagpalabas Kami sa kanila mula sa mga hardin at mga bukal,


58

وَكُنُوزٖ وَمَقَامٖ كَرِيمٖ

ICDO: At imbakan ng mga kayamanan at bawat uri ng magagandang tahanan.

Salas/Taron: At [mula] sa mga yaman, at mga mararangal na tirahan –

Quranenc.com: at mga kayamanan at pinananatilihang marangal.


59

كَذَٰلِكَۖ وَأَوۡرَثۡنَٰهَا بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ

ICDO: At kung paano Namin sila pinaalis ay sinanhi naman Namin na maging tagapagmana ng kanilang mga tahanan pagkawala nila ang mga angkan ni Isra`il.

Salas/Taron: Ganyan nga. At Aming pinangyaring manahin ito ng mga anak ni Israel.

Quranenc.com: Gayon nga, at nagpamana Kami ng mga ito sa mga anak ni Israel.


60

فَأَتۡبَعُوهُم مُّشۡرِقِينَ

ICDO: At sinundan ni Fir`awn at ng kanyang mga sundalo si Mousa at ang sinuman na kasama niya at naabutan nila sila sa oras ng pagsikat ng araw.

Salas/Taron: Kaya, sila ay kanilang tinugis sa pagsikat ng araw.

Quranenc.com: Kaya sumunod ang mga iyon sa kanila nang sumisikat [ang araw].


61

فَلَمَّا تَرَـٰٓءَا ٱلۡجَمۡعَانِ قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ

ICDO: At nang magkaharap ang dalawang grupo, sinabi ng mga kasama ni Mousa: Walang pag-aalinlangan, tayo ay maaabutan na ng mga kasama ni Fir`awn at mapapahamak na tayo.

Salas/Taron: At nang ang dalawang pangkat ay magtagpo sa isa’t isa, ang mga kasamahan ni Moises ay nagsabi: “Katotohanan, tayo ay [malapit na nilang] maabutan.”

Quranenc.com: Kaya noong nagkakitaan ang dalawang pangkat, nagsabi ang mga kasamahan ni Moises: “Tunay na tayo ay talagang mga maaabutan.”


62

قَالَ كَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ

ICDO: Sinabi ni Mousa sa kanila: Hindi maaaring mangyari ang inyong sinasabi dahil hindi maaaring maabutan kayo; dahil walang pag-aalinlangan, kasama ko ang aking Rabb na Tagapaglikha na Siyang tumutulong sa akin, at walang pag-aalinlangan, gagabayan Niya ako sa kaparaanan na ako ay makaliligtas at gayundin kayo.

Salas/Taron: Siya [si Moises] ay nagsabi: “Hindi! Katotohanan, nasa sa akin [panig] ang aking Panginoon. Siya ay magpapatnubay sa akin.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Aba’y hindi, tunay na kasama sa akin ang Panginoon ko; magpapatnubay Siya sa akin.”


63

فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ

ICDO: At pagkatapos ay ipinahayag Namin kay Mousa na ihampas niya ang kanyang tungkod sa karagatan, na kung kaya, ito ay kanyang inihampas, at dahil doon ay nabiyak ang karagatan ng labingdalawang daan na kasing dami ng bilang ng tribo ng angkan ni Isra`il, na ang bawat biyak nito ay kasinglaki ng malaking bundok.

Salas/Taron: Pagkaraan, Kami ay nagbigay-inspirasyon kay Moises; “Hampasin mo ng iyong tungkod ang dagat.” At ito ay nahati, at bawa’t bahagi [ng tubig-dagat] ay naging tulad ng isang mataas na bundok.

Quranenc.com: Kaya nagkasi Kami kay Moises: “Hampasin mo ng tungkod mo ang dagat.” Kaya nabiyak iyon at ang bawat bahagi ay naging gaya ng bundok na malaki.


64

وَأَزۡلَفۡنَا ثَمَّ ٱلۡأٓخَرِينَ

ICDO: At pagkatapos noon ay inilapit Namin si Fir`awn at ang kanyang sambayanan doon hanggang sa sila ay nakapasok sa karagatan,

Salas/Taron: At Aming pinasulong roon ang mga ibang [tumutugis].

Quranenc.com: Inilapit Namin doon ang mga iba pa.


65

وَأَنجَيۡنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ

ICDO: At Aming iniligtas si Mousa at ang lahat ng kanyang mga kasamahan. At patuloy ang karagatan sa pagkakabiyak nito hanggang sa sila ay makatawid,

Salas/Taron: At Aming iniligtas si Moises at ang kanyang mga kasama – silang lahat.

Quranenc.com: Iniligtas Namin si Moises at ang sinumang kasama sa kanya nang magkakasama.


66

ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ

ICDO: Pagkatapos ay nilunod Namin si Fir`awn at ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagtiklop ng karagatan sa kanila pagkatapos nilang pumasok sa loob ng karagatan at sundan si Mousa at ang kanyang mga kasama.

Salas/Taron: Pagkaraan, Aming nilunod ang mga iba.

Quranenc.com: Pagkatapos ay nilunod Namin ang mga iba pa.


67

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: Katotohanan, dito sa pangyayaring ito, ang kamangha-manghang aral na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allah at gayunpaman ay hindi pa rin maniwala ang karamihan sa mga tagasunod ni Fir`awn kahit na ganito na kalinaw ang kamangha-manghang palatandaan.

Salas/Taron: Katotohanan, naririto ang isang ayah [aral], nguni’t karamihan sa kanila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na sa gayon ay talagang may tanda, ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya.


68

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: At katiyakan, ang Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal, at dahil sa Kanyang kapangyarihan ay pinuksa Niya ang mga hindi naniwala na tumanggi at dahil sa Kanyang awa at pagmamahal ay iniligtas Niya si Mousa at ang lahat ng kanyang mga tagasunod.

Salas/Taron: At tunay na ang iyong Panginoon – Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang Makapangyarihan, ang Maawain.


69

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ إِبۡرَٰهِيمَ

ICDO: At ikuwento mo sa mga walang pananampalataya, O Mousa, ang kuwento ni Ibrahim,

Salas/Taron: At bigkasin mo sa kanila ang pangyayari [balita] ni Abraham,

Quranenc.com: Bumigkas ka sa kanila ng balita kay Abraham,


70

إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَا تَعۡبُدُونَ

ICDO:  Noong kanyang sinabi sa kanyang ama at sa kanyang sambayanan: Ano ba ang inyong sinasamba?

Salas/Taron: Nang siya ay magsabi sa kanyang ama at kanyang mga mamamayan: “Ano ang inyong mga sinasamba?”

Quranenc.com: noong nagsabi siya sa ama niya at mga kababayan niya: “Ano ang sinasamba ninyo?”


71

قَالُواْ نَعۡبُدُ أَصۡنَامٗا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ

ICDO: Kanilang sinabi: Ang sinasamba namin ay mga rebulto na kami ay taimtim sa pagsamba sa mga ito.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Sinasamba namin ang mga idolo [rebulto], at kami ay nananatiling tapat [nananalig] sa mga ito.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Sumasamba kami sa mga anito at nananatili kami sa mga ito na mga namimintuho.”


72

قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ

ICDO: Sinabi ni Ibrahim bilang pagpapaalaala sa mali nilang kinaaanibang relihiyon: Naririnig ba nila ang inyong panalangin kapag kayo ay nanalangin sa kanila,

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Sila ba [mga rebulto] ay nakaririnig sa inyo kung kayo ay nananawagan [sa kanila]?

Quranenc.com:  Nagsabi siya: “Nakaririnig ba sila sa inyo kapag dumadalangin kayo?


73

أَوۡ يَنفَعُونَكُمۡ أَوۡ يَضُرُّونَ

ICDO: O hindi kaya ay nagdudulot ba sila ng kapakinabangan sa inyo kapag sila ay sinasamba ninyo, o hindi kaya ay nakapagdudulot ba sila ng kapinsalaan sa inyo kung sakaling hindi kayo sasamba sa kanila?

Salas/Taron: O sila ba ay nakapagbibigay-buti sa inyo, o sila ba ay nakapipinsala?”

Quranenc.com: O nakapagpapakinabang ba sila sa inyo o nakapipinsala ba sila?”


74

قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ

ICDO: Kanilang sinabi: Walang anuman ang nangyari sa mga nabanggit mo, subalit natagpuan namin ang aming mga ninuno na sinasamba ang mga ito, na kung kaya, sinunod namin sila sa anuman na kanilang ginagawa.

Salas/Taron: Sila ay nagsabing: “[Nguni’t] natagpuan namin ang aming mga ninuno na ganyan ang ginagawa.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Bagkus nakatagpo kami sa mga magulang namin na gumagawa ng gayon.”


75

قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ

ICDO: Sinabi ni Ibrahim: Pinagmamasdan ba ninyong mabuti ang sinasamba ninyo na mga rebulto na ang mga ito ay hindi nakakarinig, hindi nakapagbibigay ng kapakinabangan ni nakapipinsala,

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Nakikita ba ninyo kung ano ang inyong mga sinasamba,

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Kaya nakakita ba kayo sa anumang dati pa kayo sumasamba:


76

أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ

ICDO: Kayo at ang inyong mga ninuno na nauna sa inyo noon?

Salas/Taron: Kayo at ang inyong mga ninuno?

Quranenc.com: kayo at ang mga ninuno ninyong pinakanauna?


77

فَإِنَّهُمۡ عَدُوّٞ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Katiyakan, ang inyong mga sinasamba bukod sa Allah ay aking mga kalaban, dahil ang Nagmamay-ari nito ay Siyang Bukod-Tangi lamang na aking sinasamba.

Salas/Taron: Katotohanan, sila ay aking mga kaaway, maliban sa Panginoon ng lahat [ng lahat ng nilikha],

Quranenc.com: Tunay na sila ay kaaway para sa akin, maliban sa Panginoon ng mga nilalang,


78

ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهۡدِينِ

ICDO: Siya ang Lumikha sa akin sa pinakamagandang anyo, kaya Siya rin ang naggagabay sa akin tungo sa anumang aking ikabubuti rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay,

Salas/Taron: Na Siyang lumikha sa akin, at Siyang papatnubay sa akin.

Quranenc.com: na lumikha sa akin at Siya ay nagpapatnubay sa akin;


79

وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي وَيَسۡقِينِ

ICDO: At Siya rin ang nagbibigay sa akin ng biyaya na pagkain at inumin,

Salas/Taron: At Siya ang nagpapakain sa akin at nagbibigay sa akin ng inumin.

Quranenc.com: na Siya ay nagpapakain sa akin at nagpapainom sa akin;


80

وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ

ICDO: At kapag may dumapo sa aking sakit ay Siya rin ang nagpapagaling sa akin mula sa sakit na ito,

Salas/Taron: At kapag ako ay may sakit, Siya ang nagpapagaling sa akin.

Quranenc.com: at kapag nagkasakit ako, Siya ay nagpapagaling sa akin;


81

وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ

ICDO: At Siya rin ang kukuha ng aking kaluluwa sa oras ng aking kamatayan dito sa daigdig, at pagkatapos ay bubuhayin Niya ako na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na walang sinuman na may kakayahan na gawin ito bukod sa Kanya,

Salas/Taron: At Siyang magtutulot na ako ay mamatay, pagkaraan ay muling bubuhayin.

Quranenc.com: na magbibigay-kamatayan sa akin, pagkatapos ay magbibigay-buhay sa akin;


82

وَٱلَّذِيٓ أَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوۡمَ ٱلدِّينِ

ICDO: At sa Kanya ako ay umaasam na nawa ay mapatawad Niya sa akin ang aking mga pagkakasala sa Araw ng Pagbabayad.

Salas/Taron: At Siya ang aking inaasahang magpapatawad sa aking mga kasalanan sa Araw ng Pagbabayad.”

Quranenc.com: na nagmimithi ako na magpatawad Siya sa akin sa mga kamalian ko sa Araw ng Paggantimpala.


83

رَبِّ هَبۡ لِي حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّـٰلِحِينَ

ICDO: Sinabi ni Ibrahim bilang panalangin sa kanyang Rabb na Tagapaglikha: Pagkalooban mo ako ng kaalaman at pagkakaunawa (sa mga bagay-bagay), at ibilang Mo ako sa antas ng mga mabubuti, at isama Mo ako sa kanila sa Al-Jannah.

Salas/Taron: [At siya ay nagsabi], “Aking Panginoon, igawad Mo po sa akin ang tamang paghatol, at ibilang Mo po ako sa mga taong matuwid.

Quranenc.com: Panginoon ko, magkaloob Ka para sa akin ng karunungan at magsama Ka sa akin sa mga maayos.


84

وَٱجۡعَل لِّي لِسَانَ صِدۡقٖ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ

ICDO: At ipagkaloob Mo sa akin ang pagpupuri at kagalang-galang na pag-alaala ng mga susunod na mga henerasyon na darating pagkatapos ko hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

Salas/Taron: At ipagkaloob Mo po sa akin ang pagbanggit [dangal] sa mga darating pang mga [salinlahi] henerasyon.

Quranenc.com: Gumawa Ka para sa akin ng isang magandang pagbanggit sa mga huling [salinlahi].


85

وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ

ICDO: At gawin Mo ako na kabilang sa Iyong mga alipin na magmamana ng kaluguran sa Al-Jannah.

Salas/Taron: At gawin Mo po ako bilang isa sa mga tagapagmana ng Paraiso ng Kaligayahan.

Quranenc.com: Gumawa Ka sa akin na kabilang sa mga tagapagmana ng Paraiso ng Ginhawa.


86

وَٱغۡفِرۡ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ

ICDO: At patawarin Mo ang aking ama sa kanyang pagsamba ng iba bukod sa Iyo, at huwag Mo siyang parusahan para rito, dahil siya ay napabilang sa mga naligaw mula sa Daan ng Patnubay kaya siya ay tumanggi sa Iyo. Ito ay bago malaman ni Ibrahim na ang kanyang ama ay kalaban ng Allah, subalit noong malaman niya na siya ay kalaban ng Allah ay inialis na niya ang kanyang pananagutan sa kanya.

Salas/Taron: At patawarin Mo po ang aking ama. Katotohanan, siya ay kabilang sa mga nangaligaw.

Quranenc.com: Magpatawad Ka sa ama ko; tunay na siya noon ay kabilang sa mga naliligaw.


87

وَلَا تُخۡزِنِي يَوۡمَ يُبۡعَثُونَ

ICDO: At huwag Mo akong ipahiya sa Araw ng Pagbangon na mag-uli ng mga tao mula sa kanilang mga libingan para sa paghuhukom at pagbabayad,

Salas/Taron: At huwag Mo po akong gawing kaaba-aba sa Araw na silang [lahat] ay binuhay na muli.

Quranenc.com: Huwag Kang magpahiya sa akin sa araw na bubuhayin sila:


88

يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ

ICDO: Sa Araw na wala nang pakinabang ang kayamanan at mga anak sa sinumang alipin ng Allah,

Salas/Taron: Ang Araw na walang yaman o mga anak ang makatutulong,

Quranenc.com: sa Araw na hindi makapagpapakinabang ang yaman ni ang mga anak,


89

إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ

ICDO: Maliban sa kanya na dumating sa Allah na malinis ang kanyang kalooban, ligtas sa anumang di-paniniwala, pagkukunwari at sa mga karumal-dumal na gawain.

Salas/Taron: Maliban sa sinumang dumating sa Allah na malinis [may mabuting] puso.”

Quranenc.com: maliban sa sinumang pumunta kay Allāh nang may pusong ligtas.


90

وَأُزۡلِفَتِ ٱلۡجَنَّةُ لِلۡمُتَّقِينَ

ICDO: At dadalhin ang Al-Jannah sa mga yaong naniwala at umiwas sa paggawa ng mga kasalanan, na sila ay humarap sa Allah bilang pagsunod.

Salas/Taron: At ang Paraiso ay dadalhing malapit [sa Araw na iyon] sa mga natatakot [sa Allah].

Quranenc.com: Ilalapit ang Paraiso sa mga tagapangilag sa pagkakasala.


91

وَبُرِّزَتِ ٱلۡجَحِيمُ لِلۡغَاوِينَ

ICDO: At ilalantad ang Impiyerno sa mga walang pananampalataya na sila ay yaong mga naligaw mula sa patnubay, at naglakas-loob na gumawa ng ipinagbabawal ng Allah at pinasinungalingan ang Kanyang mga Sugo.

Salas/Taron: At ang Impiyerno ay palilitawin [ipakikita] sa mga nagsipaglihis.

Quranenc.com: Itatanghal ang Impiyernong apoy sa mga nalilisya.


92

وَقِيلَ لَهُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ

ICDO: Sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Nasaan na ang inyong mga diyus-diyosan na inyong sinamba,

Salas/Taron: At ito ang sasabihin sa kanila: “Nasaan ang anumang lagi ninyong sinasamba,

Quranenc.com: Sasabihin sa kanila: “Nasaan na ang anumang dati ninyong sinasamba


93

مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلۡ يَنصُرُونَكُمۡ أَوۡ يَنتَصِرُونَ

ICDO: Bukod sa Allah at inaangkin ninyo na sila ay mamamagitan sa inyo ngayon? Tutulong ba sila sa inyo at ililigtas kayo mula sa kaparusahan, o hindi kaya ay magtatagumpay ba sila upang mailigtas nila ang kanilang mga sarili sa kaparusahan? Walang anuman ang mangyayari sa mga ito.

Salas/Taron: Bukod sa Allah? Sila ba ay makatutulong sa inyo o kanilang matutulungan [man lamang ang kanilang mga sarili]?”

Quranenc.com: bukod pa kay Allāh? Mag-aadya ba sila sa inyo o maiaadya sila?


94

فَكُبۡكِبُواْ فِيهَا هُمۡ وَٱلۡغَاوُۥنَ

ICDO: Titipunin silang lahat at itatapon sa Impiyerno, sila at ang kanilang mga iniligaw,

Salas/Taron: Pagkaraan, sila [mga inidolong estatwa] ay itataob sa loob nito [ng Impiyerno], sila at ang mga nagsilihis.

Quranenc.com: Ibubulid sila nang pasubsob doon, sila at ang mga nalilisya,


95

وَجُنُودُ إِبۡلِيسَ أَجۡمَعُونَ

ICDO: At maging ang mga sundalo ni Iblees (Shaytan) na sila ang naghikayat sa kanila na gumawa ng masama, na walang sinuman sa kanilang lahat ang maliligtas.

Salas/Taron: At ang mga kawal [kampon] ni Iblis [satanas] – lahat ay magkakasama.

Quranenc.com: at ang mga kawal ni Satanas, na magkakasama.


96

قَالُواْ وَهُمۡ فِيهَا يَخۡتَصِمُونَ

ICDO: Sasabihin nila bilang pag-amin sa kanilang kamalian, habang sila ay nasa Impiyerno na nakikipagtalo sa mga nagligaw sa kanila:

Salas/Taron: Sila ay magsasabi habang nakikipagtalo roon,

Quranenc.com: Magsasabi sila habang sila roon ay nag-aalitan:


97

تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ

ICDO: Sumusumpa kami sa Allah, noong kami ay nasa daigdig ay katotohanang nasa malinaw na malinaw kaming pagkaligaw;

Salas/Taron: “[Sumpa man] sa Allah, na kami ay nasa hayag na kamalian,

Quranenc.com: “Sumpa man kay Allāh, tunay na kami dati ay nasa isang pagkaligaw na malinaw,


98

إِذۡ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Noong ipinantay namin kayo sa Rabb ng lahat ng mga nilikha, na Siya lamang ang bukod-tangi na may karapatang sambahin.

Salas/Taron: Nang aming ipinantay sa inyo [kayong mga iniidolo] ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: noong nagpapantay kami sa inyo sa Panginoon ng mga nilalang.


99

وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلۡمُجۡرِمُونَ

ICDO: At walang sinuman ang nagpahamak sa amin dito sa masama naming kinalalagyang ito kundi ang mga makasalanan na sila ang naghikayat sa amin sa pagsamba ng iba bukod sa Allah at sinunod namin sila.

Salas/Taron: At walang sinuman ang nagligaw sa amin maliban ang mga mapaggawa ng kabuktutan.

Quranenc.com: Walang nagpaligaw sa amin kundi ang mga salarin.


100

فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ

ICDO: Na kung kaya, wala nang sinuman ang makakapamagitan sa amin at magliligtas sa amin mula sa kaparusahan,

Salas/Taron: Kaya, ngayon kami ay walang [matagpuang] mga tagapamagitan,

Quranenc.com: Kaya wala kaming anumang mga tagapamagitan,


101

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٖ

ICDO: At wala nang magmamahal at maaawa sa amin.

Salas/Taron: At wala kahit isang matalik na kaibigan [upang kami ay tulungan].

Quranenc.com: ni kaibigang malapit.


102

فَلَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةٗ فَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Na kung kaya, sana ay makabalik pa kami sa daigdig at maging kabilang kami sa mga mananampalataya na makaliligtas.

Salas/Taron: [Kaya] kung kami lamang ay may isang [pagkakataong] bumalik [sa mundo], marahil kami ay kabilang sa mga naniniwala…”

Quranenc.com: Kaya kung sakaling mayroon kaming pagbabalik, kami ay magiging kabilang sa mga mananampalataya.


103

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: Katiyakan, sa kuwento ni Ibrahim ay may mga aral na makukuha sa sinumang may nais na makakuha ng aral, at hindi pa rin naniwala ang karamihan sa nakarinig sa kuwentong ito.

Salas/Taron: Katotohanan, naririto ang isang ayah [babala, palatandaan] nguni’t karamihan sa kanila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na sa gayon ay talagang may tanda, ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya.


104

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: Katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na may kakayahang gumanti sa mga tumanggi, at Ar-Raheem – Napakamaawain at Pinakamapagmahal sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya.

Salas/Taron: At katotohanan, ang iyong Panginoon – Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang Makapangyarihan, ang Maawain.


105

كَذَّبَتۡ قَوۡمُ نُوحٍ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: Pinasinungalingan ng sambayanan ni Nuh ang mensahe ng kanilang Propeta, at dahil sa ganitong ginawa nila ay tinanggihan nila ang mensahe ng mga Sugo; dahil sa bawat Sugo ay nag-uutos na paniwalaan ang lahat ng mga Sugo.

Salas/Taron: Ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil sa mga sugo,

Quranenc.com: Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Noe sa mga isinugo,


106

إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ICDO: Nang sinabi sa kanila ng kanilang kapatid na si Nuh: Hindi ba nararapat na matakot kayo sa Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagsamba ng iba bukod sa Kanya?

Salas/Taron: Nang ang kanilang kapatid na si Noah ay nagsabi sa kanila: “Hindi ba ninyo kinatatakutan [ang Allah]?”

Quranenc.com: noong nagsabi sa kanila ang kapatid nilang si Noe: “Hindi ba kayo mangingilag magkasala?


107

إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ

ICDO: Katiyakan, ako ay pinagkatiwalaang Sugo sa inyo at sa anumang aking ipaparating sa inyo,

Salas/Taron: Katotohanang ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo.

Quranenc.com: Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong mapagkatitiwalaan.


108

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ICDO: Na kung kaya, maniwala kayo, upang ang paniniwalang ito ay siyang magliligtas sa inyo mula sa kaparusahan ng Allah, at sundin ninyo ako sa anumang ipinag-utos ko sa inyo na pagsamba sa Kanya na bukod-tangi.

Salas/Taron: Kaya, matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin.

Quranenc.com: Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin.


109

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At hindi ako humihingi sa inyo ng anumang kabayaran bilang kapalit ng pagpaparating ng aking mensahe, dahil ang paggagantimpala ay nagmumula lamang sa Kanya na Rabb ng lahat ng mga nilikha, na Siya lamang ang Bukod-Tanging Tagapangasiwa ng Kanyang mga nilikha,

Salas/Taron: At ako ay walang hinihiling para rito ng anumang kabayaran. Ang aking kabayaran ay magmumula sa Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Hindi ako humihingi sa inyo para roon ng anumang pabuya; walang pabuya sa akin kundi nasa Panginoon ng mga nilalang.


110

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ICDO: Kaya matakot kayo sa Kanyang parusa, at sumunod kayo sa akin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas ng Kanyang ipinagbabawal.

Salas/Taron: Kaya, matakot kayo sa Allah, at ako ay inyong sundin.”

Quranenc.com: Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin.


111

۞قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلۡأَرۡذَلُونَ

ICDO: Sinabi sa kanya ng kanyang sambayanan: Paano kami maniniwala sa iyo at susunod, gayong ang sumunod lamang sa iyo ay mga mababang uri ng tao?

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Kami ba ay [dapat na] maniwala sa iyo gayong wala namang [ibang] sumusunod sa iyo kundi ang mga mabababa [uri ng tao]?”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Maniniwala ba kami sa iyo samantalang sumunod sa iyo ang mga pinakahamak?”


112

قَالَ وَمَا عِلۡمِي بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ICDO: Tinugon sila ni Nuh at kanyang sinabi: Hindi ako pinag-utusan na alamin kung ano ang kanilang ginagawa kundi ang ipinag-utos lamang sa akin ay hikayatin sila upang maniwala. At ang pinagbabatayan ay paniniwala at hindi posisyon, lahi, kakayahan o kagalingan sa anumang larangan.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “At ano ang aking kaalaman tungkol sa anumang kanilang palagiang ginagawa?

Quranenc.com: Nagsabi siya: “At ano ang kaalaman ko sa anumang dati nilang ginagawa?


113

إِنۡ حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيۖ لَوۡ تَشۡعُرُونَ

ICDO: Ang huhukom sa kanila para sa pagbabayad sa kanilang gawain at sa anumang niloloob nila ay walang iba kundi ang aking Rabb na Tagapaglikha na Siyang ganap na Nakababatid ng kanilang mga lihim, kung nauunawaan lamang ninyo ito ay hindi kayo magsasabi ng ganito.

Salas/Taron: Ang kanilang pagtutuos ay nakaatang lamang sa aking Panginoon kung ito ay inyong namamalayan [o magawang unawain].

Quranenc.com: Walang iba ang pagtutuos sa kanila kundi nasa Panginoon ko, kung sakaling nakararamdam kayo.


114

وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: At kailanman ay hindi ko ipagtatabuyan ang mga yaong naniwala sa aking paanyaya, anuman ang kanilang katayuan sa buhay; para lamang tugunan ang inyong kagustuhan nang sa gayon ay maniwala kayo sa akin.

Salas/Taron: At hindi ako ang isang magtataboy sa mga naniniwala.

Quranenc.com: Ako ay hindi magtataboy sa mga mananampalataya.


115

إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ مُّبِينٞ

ICDO: Ako ay isang tagapagbabala lamang na malinaw ang aking ibinababala.

Salas/Taron: Ako ay isa lamang tagapagbabala.”

Quranenc.com: Walang iba ako kundi isang tagapagbabalang malinaw.”


116

قَالُواْ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمَرۡجُومِينَ

ICDO: Mula sa pakikipag-usap ay binago ng sambayanan ni Nuh ang paraan ng pakikipagharap tungo sa pakikipaghamon at kanilang sinabi sa kanya: Kapag hindi mo itinigil, O Nuh, ang paghihikayat mo sa amin ay magiging kabilang ka sa mga papatayin sa pamamagitan ng pagbabato.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Kung ikaw O Noah ay hindi magtitigil, katiyakan ikaw ay mapabibilang sa mga pinagbabato.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Talagang kung hindi ka titigil, O Noe, talagang ikaw nga ay magiging kabilang sa mga babatuhin.”


117

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوۡمِي كَذَّبُونِ

ICDO: At nang marinig ni Nuh ang kanilang sinabi, siya ay nanalangin sa kanyang Rabb na Tagapaglikha at kanyang sinabi: O aking Rabb! Katiyakan, ang aking sambayanan ay nagpupumilit sa pagtanggi sa akin,

Salas/Taron: Siya [si Noah] ay [nanalangin at] nagsabi, “Aking Panginoon, katotohanan, ako ay itinakwil ng aking mga mamamayan.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Panginoon ko, tunay na ang mga kababayan ko ay nagpasinungaling sa akin.


118

فَٱفۡتَحۡ بَيۡنِي وَبَيۡنَهُمۡ فَتۡحٗا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: Na kung kaya, pagpasiyahan Mo na ang pagitan namin ng hatol na pupuksain Mo ang sinumang tumanggi sa Iyong Kaisahan at nagpasinungaling sa Iyong Sugo, at iligtas Mo ako at ang mga yaong naniwala sa anumang kaparusahang igagawad Mo sa mga walang pananampataya.

Salas/Taron: Kaya, [O Allah, Ikaw ay] maghatol sa pagitan ko at sa pagitan nila nang may makatwirang paghatol, at ako po ay iligtas [Mo] at ang mga kasama kong kabilang sa mga naniniwala.”

Quranenc.com: Kaya humusga Ka sa pagitan ko at nila ng isang paghuhusga at magligtas Ka sa akin at sa sinumang kasama sa akin kabilang sa mga mananampalataya.”


119

فَأَنجَيۡنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِي ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ

ICDO: Na kung kaya, iniligtas Namin siya at ang mga nanampalataya tungo sa Arka na kung saan isinakay doon ang lahat ng uri ng nilikha ng Allah na kasama niya.

Salas/Taron: Kaya, sila ay Aming iniligtas at ang kanyang mga kasama sa nilulang [o nilamnang] sasakyang-dagat.

Quranenc.com: Kaya naman iniligtas Namin siya at ang sinumang kasama sa kanya sa daong na nilulanan.


120

ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا بَعۡدُ ٱلۡبَاقِينَ

ICDO: Pagkatapos ay Aming nilunod ang mga walang pananampalataya mula sa kanyang sambayanan, at tinanggihan ang pagpapayo pagkatapos Naming iligtas si Nuh at ang sinumang kanyang kasama na nanatili sa katotohanan.

Salas/Taron: Pagkaraan, Aming nilunod pagkatapos ang mga nalalabi [sa mga di-naniwala].

Quranenc.com: Pagkatapos ay nilunod Namin, matapos niyon, ang mga naiiwan.


121

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: Katiyakan, sa kuwento ni Nuh at sa sinumang nakaligtas na mga mananampalataya at sa pagkawasak ng mga tumanggi ay isang palatandaan at mga dakilang aral sa sinumang dumating pagkatapos nila, subalit ang karamihan sa mga nakarinig ng kuwentong ito ay hindi naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at sa Kanyang Batas.

Salas/Taron: Katotohanan, naririto ang isang ayah [palatandaan at babala], nguni’t karamihan sa kanila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na sa gayon ay talagang may tanda, ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya.


122

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: At katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na may ganap na kakayahan na gantihan ang sinumang tumanggi at lumabag sa Kanyang kagustuhan, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinumang nagsisisi at nagbalik-loob sa Kanya na hindi na parurusahan pagkatapos niyang magsisi.

Salas/Taron: At katotohanan ang iyong Panginoon, Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang Makapangyarihan, ang Maawain.


123

كَذَّبَتۡ عَادٌ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: Pinasinungalingan ng sambayanan ni `ad ang kanilang Sugo na si Hud na ang ganitong pagtanggi ay nangangahulugan na pagtanggi sa lahat ng mga Sugo; dahil sa ang pinakapundasyon ng kanilang mensahe ay iisa lamang.

Salas/Taron: Ang [mamamayan ng] ‘Aad ay nagtakwil sa mga sugo,

Quranenc.com: Nagpasinungaling ang `Ād sa mga isinugo


124

إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ICDO: Nang sinabi sa kanila ng kanilang kapatid na si Hud: Hindi ba kayo natatakot sa Allah upang maging taimtim ang inyong pagsamba lamang sa Kanya?

Salas/Taron: Nang ang kanilang kapatid na si Hud ay nagsabi sa kanila: “Hindi ba ninyo kinatatakutan [ang Allah]?

Quranenc.com: noong nagsabi sa kanila ang kapatid nilang si Hūd: “Hindi ba kayo mangingilag magkasala?


125

إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ

ICDO: Dahil walang pag-aalinlangan, ako ay ipinadala sa inyo upang patnubayan at gabayan kayo, at pangangalagaan ko ang mensahe ng Allah at ito ay ipaparating ko sa inyo ayon sa kung paano ang ipinag-utos sa akin,

Salas/Taron: Katotohanan, ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo.

Quranenc.com: Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong mapagkatitiwalaan.


126

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ICDO: Na kung kaya, matakot sa parusa ng Allah at sumunod kayo sa akin sa anuman na mensahe na dala-dala ko sa inyo mula sa Allah.

Salas/Taron: Kaya, matakot kayo sa Allah, at ako ay inyong sundin.

Quranenc.com: Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin.


127

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At hindi ako humihingi ng kahit na anumang kapalit sa pagpatnubay ko sa inyo tungo sa Kaisahan ng Allah, dahil ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Allah na Rabb ng lahat ng mga nilikha.

Salas/Taron: At ako ay walang hinihiling sa inyo para rito ng alinmang gantimpala. Ang aking gantimpala ay magmumula sa Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Hindi ako humihingi sa inyo para roon ng anumang pabuya; walang pabuya sa akin kundi nasa Panginoon ng mga nilalang.


128

أَتَبۡنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةٗ تَعۡبَثُونَ

ICDO: Nagtatayo ba kayo sa bawat mataas o kilalang lugar ng matayog na gusali upang kayo ay mag-abang doon ng mga dumaraan para hamakin? At ito ay walang kabuluhan na gawain at pag-aaksaya lamang ng panahon na wala kayong anumang makakamtan na pakinabang sa inyong relihiyon o sa makamundo man,

Salas/Taron: Kayo ba ay nagtatayo sa bawa’t mataas na pook ng isang palatandaan [mga palasyo at tanggulan], upang aliwin ang inyong mga sarili,

Quranenc.com: Nagpapatayo ba kayo sa bawat mataas na pook ng isang tanda, na gumagawa kayo ng walang-kabuluhan,


129

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمۡ تَخۡلُدُونَ

ICDO: At gumagawa kayo ng mga matatatag na gusali at panangga na parang inaakala ninyo na wala kayong kamatayan dito sa daigdig,

Salas/Taron: At kayo ay kumukuha para sa inyong mga sarili ng mga pagtatayuan [ng mga palasyo o tanggulan] upang sakali kayo ay manatili roon nang walang hanggan?

Quranenc.com: at gumagawa kayo ng mga muog nang sa gayon kayo ay mananatili?


130

وَإِذَا بَطَشۡتُم بَطَشۡتُمۡ جَبَّارِينَ

ICDO: At kapag nakubkob ninyo ang iba sa mga lugar (na inyong nilulusob) na pinatay man ninyo sila o sinaktan ay ginagawa ninyo ito na may pagmamalupit at may pang-aapi.

Salas/Taron: At kapag kayo ay maghampas, kayo ay humahampas tulad ng mga taong malulupit?

Quranenc.com: Kapag dumaluhong kayo ay dumadaluhong kayo gaya ng mga maniniil.


131

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ICDO: Kung gayon ay matakot kayo sa Allah at sumunod kayo sa anumang panghikayat ko sa inyo dahil ito ang higit na pakikinabangan ninyo,

Salas/Taron: Kaya, matakot kayo sa Allah, at ako ay inyong sundin.

Quranenc.com: Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin.


132

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعۡلَمُونَ

ICDO: Matakot kayo sa Allah na Siyang nagkaloob sa inyo ng iba’t ibang uri ng biyaya na ito ay batid ninyo,

Salas/Taron: At inyong katakutan [ang Allah] na Siyang nagkaloob sa inyo ng anumang [mga mabubuting bagay] na inyong nalalaman.

Quranenc.com: Mangilag kayong magkasala sa Kanya na nagkaloob sa inyo ng nalalaman ninyo.


133

أَمَدَّكُم بِأَنۡعَٰمٖ وَبَنِينَ

ICDO: At pinagkalooban kayo ng mga hayop: kamelyo, baka at kambing, at pinagkalooban (din) kayo ng mga anak,

Salas/Taron: Nagkaloob sa inyo ng mga hayupan [sa kawan ng bakahan] at mga anak.

Quranenc.com: Nagkaloob sa inyo ng mga hayupan at mga anak,


134

وَجَنَّـٰتٖ وَعُيُونٍ

ICDO: At pinagkalooban (din) kayo ng mga hardin na mga malalago at masagana, at mga bukal na umaagos.

Salas/Taron: At ng mga hardin at mga bukal.

Quranenc.com: at ng mga hardin at mga bukal.


135

إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ

ICDO: Sinabi ni Hud bilang babala sa kanila: Katiyakan, ako ay natatakot na kapag kayo ay nagpumilit sa inyong pagtanggi, pang-aapi at pagbabalewala sa mga biyaya ng Allah na pabababain Niya sa inyo ang Kanyang parusa na matindi sa Dakilang Araw.

Salas/Taron: Katotohanan, pinangangambahan ko para sa inyo ang [nagbabadyang] parusa ng isang nakasisindak na Araw.”

Quranenc.com: Tunay na ako ay nangangamba para sa inyo sa pagdurusa sa isang araw na sukdulan.


136

قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡنَآ أَوَعَظۡتَ أَمۡ لَمۡ تَكُن مِّنَ ٱلۡوَٰعِظِينَ

ICDO: Sinabi nila sa kanya: Pareho lang sa amin kung takutin mo o pabayaan mo kami dahil kailanman ay hindi kami maniniwala at susunod sa iyo.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Walang pagkakaiba sa amin kung kami ay iyong bigyang-payo o ikaw ay hindi isa sa mga tagapayo.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Magkatulad sa amin: nangaral ka o hindi ka naging kabilang sa mga tagapangaral.


137

إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: At kanilang sinabi: Ang aming kapaaranan ay kung ano rin ang paniniwala ng mga naunang henerasyon at kanilang kinagawian,

Salas/Taron: Ito ay walang anupaman maliban sa mga kaugalian ng mga sinaunang tao.

Quranenc.com: Walang iba ito kundi kaugalian ng mga sinauna,


138

وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ

ICDO: Na kung kaya, hindi kami parurusahan sa anumang ginagawa namin na siyang ibinababala mo sa amin na parusa.

Salas/Taron: At kami ay hindi maparurusahan.”

Quranenc.com: at kami ay hindi mga pagdurusahin.”


139

فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: At sila ay nanatili sa kanilang pagtanggi, na kung kaya, winasak sila ng Allah sa pamamagitan ng hangin na napakalamig. Katiyakan, sa pagkawasak na ito sa kanila ay aral sa sinumang susunod pa sa kanila, subalit ang karamihan sa nakarinig ng kuwento hinggil sa kanila ay hindi naniwala sa iyo.

Salas/Taron: Kaya, siya [si Hud] ay kanilang itinakwil, at sila ay Aming winasak. Katotohanan, naririto [sa kasaysayan ni Hud] ang isang ayah [babala], nguni’t karamihan sa kanila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Nagpasinungaling sila sa kanya kaya nagpahamak Kami sa kanila. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda, ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya.


140

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: At katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan, na nangingibabaw ang anuman na Kanyang nais na pagpuksa sa mga tumanggi, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa mga mananampalataya.

Salas/Taron: At katotohanan, ang iyong Panginoon – Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang Makapangyarihan, ang Maawain.


141

كَذَّبَتۡ ثَمُودُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: Pinasinungalingan ng angkan ni Thamoud ang kanilang kapatid na si Saleh sa kanyang mensahe at pag-aanyaya sa kanila tungo sa Kaisahan ng Allah, na kung kaya, sa gayong kadahilanan ay pinasinungalingan din nila ang lahat ng mga Sugo; dahil silang lahat ay nag-anyaya tungo sa Kaisahan ng Allah.

Salas/Taron: Ang [mga Tribu ng] Thamud ay nagtakwil sa mga sugo,

Quranenc.com: Nagpasinungaling ang Thamūd sa mga isinugo


142

إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ICDO: Noong sinabi sa kanila ng kanilang kapatid na si Saleh: Hindi ba nararapat na matakot kayo sa parusa ng Allah, nang sa gayon ay Siya lamang ang inyong sasambahin?

Salas/Taron: Nang ang kanilang kapatid na si Salih ay nagsabi sa kanila: “Hindi ba ninyo kinatatakutan [ang Allah]?

Quranenc.com: noong nagsabi sa kanila ang kapatid nilang si Ṣāliḥ: “Hindi ba kayo mangingilag magkasala?


143

إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ

ICDO: Katiyakan, ako ay Sugo na mula sa Allah para sa inyo, na pinangangalagaan ko ang mensaheng ito ayon sa kung paano ko ito tinanggap mula sa Allah,

Salas/Taron: Katotohanan, ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo.

Quranenc.com: Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong mapagkatitiwalaan.


144

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ICDO: Na kung kaya, matakot kayo sa parusa ng Allah, at tugunan ninyo ang aking paanyaya sa inyo.

Salas/Taron: Kaya, matakot kayo sa Allah at ako ay inyong sundin.

Quranenc.com: Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin.


145

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At wala akong hinihingi sa inyo na anuman na kapalit sa aking pagpapayo at pagpapatnubay sa inyo, dahil ang anuman na aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Allah, na Rabb ng lahat ng mga nilikha.

Salas/Taron: At ako ay walang hinihiling sa inyo para rito ng alinmang gantimpala. Ang aking gantimpala ay magmumula sa Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Hindi ako humihingi sa inyo para roon ng anumang pabuya; walang pabuya sa akin kundi nasa Panginoon ng mga nilalang.


146

أَتُتۡرَكُونَ فِي مَا هَٰهُنَآ ءَامِنِينَ

ICDO: Hahayaan kaya kayo ng inyong Rabb sa inyong kinalalagyan na mga biyaya na kayo ay mananatili sa mundong ito na ligtas sa anumang parusa na pagkawasak at kamatayan?

Salas/Taron: Kayo ba ay maiiwanan dito sa anumang naririto, na ligtas [mula sa kamatayan]?

Quranenc.com: Iiwan ba kayo sa anumang narito na mga natitiwasay


147

فِي جَنَّـٰتٖ وَعُيُونٖ

ICDO: Na kayo ay nasa mga hardin na mamumunga nang masagana at mga ilog na umaagos,

Salas/Taron: Sa mga hardin at mga bukal.

Quranenc.com: sa mga hardin at mga bukal,


148

وَزُرُوعٖ وَنَخۡلٖ طَلۡعُهَا هَضِيمٞ

ICDO: At mga maraming pananim at mga puno ng palmera ng mga Tamr (o datiles), na ang bunga nito ay malambot na kumpul-kumpol,

Salas/Taron: At sa mga sakahang pananim [bukirin] at mga punong-datiles na may malambot na bunga.

Quranenc.com: at mga pananim at mga punong datiles na ang bunga ng mga ito ay malambot?


149

وَتَنۡحِتُونَ مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُيُوتٗا فَٰرِهِينَ

ICDO: At inuukit ninyo ang mga kabundukan bilang inyong mga tahanan na dalubhasa kayo sa pag-ukit nito na kayo ay magagaling sa ganitong larangan, na ito ay inyong pinagmamayabang.

Salas/Taron: At kayo ay nag-uukit mula sa mga bundok [upang inyong gawing] mga bahay nang buong husay.

Quranenc.com: Umuukit kayo, mula sa mga bundok, ng mga bahay, nang may kabihasaan.


150

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ICDO: Na kung kaya, katakutan ninyo ang parusa ng Allah, at tanggapin ninyo ang aking pagpapayo,

Salas/Taron: Kaya, matakot kayo sa Allah, at ako ay inyong sundin.

Quranenc.com: Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin.


151

وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمۡرَ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

ICDO: At huwag kayong sumunod sa kagustuhan ng mga nagmamalabis sa kanilang mga sarili na sukdulan ang kanilang paglabag sa Allah,

Salas/Taron: At huwag kayong sumunod sa kautusan ng mga mapagmalabis,

Quranenc.com: Huwag kayong tumalima sa utos ng mga tagapagmalabis,


152

ٱلَّذِينَ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا يُصۡلِحُونَ

ICDO: Na sila ay nagkalat ng kasamaan sa kalupaan bilang kapinsalaan na ayaw nilang baguhin ang kanilang mga sarili.

Salas/Taron: Yaong mga naghahasik ng labis na katiwalian sa mga lupain, at [sila ay] hindi [natutong maging] matuwid.”

Quranenc.com: na nanggugulo sa lupa at hindi nagsasaayos.


153

قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ

ICDO: Sinabi ng sambayanan ni Thamoud sa kanilang Propeta na si Saleh: Ikaw ay walang iba kundi kabilang sa mga yaong tinamaan ng matinding salamangka na ito na ang nanaig sa iyong kaisipan.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Ikaw ay isa lamang sa mga nagayuma [ng salamangka]!

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ikaw ay kabilang lamang sa mga pinaggagaway.


154

مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا فَأۡتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

ICDO: At ikaw ay isang tao lamang na kabilang sa amin na tao rin mula sa angkan ni Adam, na kung kaya, paano ka magiging lamang sa amin sa pagiging Sugo? Kung gayon, magpakita ka ng malinaw na palatandaan na nagpapatunay na totoo ang iyong mensahe, kung ikaw ay totoo sa iyong pag-aangkin na ang Allah ay ipinadala ka bilang Sugo sa amin.

Salas/Taron: Ikaw ay tao lamang na tulad namin. Kaya, ikaw ay magdala [o magpakita] sa amin ng isang ayah [himala o palatandaan] kung tunay nga na ikaw ay kabilang sa mga makatotohanan.”

Quranenc.com: Walang iba ka kundi isang taong tulad namin kaya maglahad ng isang tanda kung ikaw ay kabilang sa mga tapat.”


155

قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٞ لَّهَا شِرۡبٞ وَلَكُمۡ شِرۡبُ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ

ICDO: Sinabi sa kanila ni Saleh – na sa katotohanan ay dala-dala niya sa kanila ang babaing-kamelyo na pinalitaw ng Allah mula sa malaking bato – : Ito ay babaing-kamelyo ng Allah na ipinagkaloob sa kanya ang kanyang bahagi o karapatan na inuming tubig sa itinakdang araw at mayroon naman nakatakdang araw para kayo ay magkamit ng iyong kabahagi na (iinuming) tubig. At hindi kayo maaaring sumalok sa araw na yaon na nakatakda para sa kamelyo, at hindi rin ito makaiinom ng tubig sa araw na nakatakda para sa inyo,

Salas/Taron: Siya [si Salih] ay nagsabi: “Ito ay isang babaing kamelyo: siya ay may karapatang uminom [ng tubig], at kayo ay may karapatan ding uminom [ng tubig sa bawa’t] araw, na itinakda.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ito ay isang dumalagang kamelyo. Ukol dito ay pag-inom at ukol sa inyo ay pag-inom sa isang araw na nalalaman.


156

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٖ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابُ يَوۡمٍ عَظِيمٖ

ICDO: Na kung kaya, huwag ninyong ipahamak ang babaing-kamelyo na ito sa anumang kaparaanan na tulad ng pananakit o hindi kaya ay pagpatay o hindi kaya ay ang anumang katulad nito, dahil kayo kung gayon ay pupuksain ng Allah sa pamamagitan ng Kanyang matinding kaparusahan sa dakilang araw; dahil sa anumang mangyayari sa Araw na yaon na kagimbal-gimbal.

Salas/Taron: At huwag ninyong sasalingin ito ng anumang kapinsalaan, baka mangyaring kayo ay datnan ng parusa ng isang nakasisindak na Araw.”

Quranenc.com: Huwag kayong sumaling dito ng kasamaan dahil dadaklutin kayo ng isang pagdurusa sa isang araw na sukdulan.”


157

فَعَقَرُوهَا فَأَصۡبَحُواْ نَٰدِمِينَ

ICDO: Subalit sinaksak nila ng patalim ang babaing-kamelyo, at pagkatapos ay pinagsisihan nila ito nang matinding pagdadalamhati dahil sa sila ay tiyak sa parusa ng Allah, subalit wala nang pakinabang pa sa kanila ang pagsisising ginawa nila.

Salas/Taron: Nguni’t, ito [ang babaing kamelyo] ay kanilang pinilay [o nilumpo at pagkaraa’y pinatay], kaya sila ay nakaramdam ng pagsisisi.

Quranenc.com: Ngunit kinatay nila ito kaya sila ay naging mga nagsisisi.


158

فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: At ibinaba sa kanila ang parusa ng Allah na ibinabala sa kanila ni Saleh at nawasak sila nang lubusan. Katiyakan, sa pagkawasak na ito ng angkan ni Thamoud ay isang aral sa sinuman ang makauunawa nito, subalit marami pa rin sa kanila na narating ng kuwento ang hindi naniwala.

Salas/Taron: Kaya, ang parusa ay humablot sa kanila. Katotohanan, naririto ang isang ayah [tanda], nguni’t karamihan sa kanila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Kaya dinaklot sila ng pagdurusa. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda, ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya.


159

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: At katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na gumaganti sa Kanyang mga kalaban na tumanggi, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinumang naniwala mula sa Kanyang mga nilikha.

Salas/Taron: At katotohanan, ang iyong Panginoon – Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang Makapangyarihan, ang Maawain.


160

كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوطٍ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: Pinasinungalingan ng sambayanan ni Lut ang kanyang pagiging Sugo, na kung kaya, ang ginawa nilang yaon ay nangangahulugan ng pagpapasinungaling sa lahat ng Sugo ng Allah; dahil ang dala-dala nilang lahat ay mensahe ng Kaisahan ng Allah at ang pinakapundasyon ng mga alituntunin ng mga batas ay iisa lamang.

Salas/Taron: Ang mga mamamayan ni Lot ay nagtakwil sa mga sugo.

Quranenc.com: Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Lot sa mga isinugo,


161

إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ICDO: Noong sinabi sa kanila ng kanilang kapatid na si Lut: Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng Allah?

Salas/Taron: Nang ang kanilang kapatid na si Lot ay nagsabi sa kanila: “Hindi ba ninyo kinatatakutan [ang Allah]?

Quranenc.com: noong nagsabi sa kanila ang kapatid nilang si Lot: “Hindi ba kayo mangingilag magkasala?


162

إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ

ICDO: Katiyakan, ako ay Sugo na mula sa inyong Rabb na Tagapaglikha, na mapagkakatiwalaan sa aking pagpaparating ng mensahe sa inyo,

Salas/Taron: Katotohanan, ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo.

Quranenc.com: Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong mapagkatitiwalaan.


163

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ICDO: Na kung kaya, matakot kayo sa parusa ng Allah dahil sa inyong pagpapasinungaling sa Kanyang Sugo, at sumunod kayo sa akin tungo sa aking paanyaya sa inyo,

Salas/Taron: Kaya, matakot kayo sa Allah, at ako ay inyong sundin.

Quranenc.com: Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin.


164

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At hindi ako humihingi ng anumang kabayaran bilang kapalit ng aking pag-anyaya at pag-akay sa inyo, dahil ang aking gantimpala ay nasa Allah lamang na Rabb ng lahat ng mga nilikha.

Salas/Taron: At ako ay walang hinihiling sa inyo para rito ng alinmang gantimpala; ang aking gantimpala ay magmumula sa Panginoon ng lahat.

Quranenc.com: Hindi ako humihingi sa inyo para roon ng anumang pabuya; walang pabuya sa akin kundi nasa Panginoon ng mga nilalang.


165

أَتَأۡتُونَ ٱلذُّكۡرَانَ مِنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: Nagsisitungo ba kayo bilang pagnanasa sa mga kapwa ninyo kalalakihan?

Salas/Taron: Kayo ba ay nakikipag-ulayaw sa mga lalaki mula sa ‘alamin [sangkatauhan],

Quranenc.com: Pumupunta ba kayo sa mga lalaki ng mga nilalang,


166

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمۡ رَبُّكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٌ عَادُونَ

ICDO: At pinawawalang-halaga ninyo ang anumang nilikha ng Allah, na inyong mga asawang kababaihan, upang lumigaya at dumami kayo? Samakatuwid sa ganoong kasalanan na inyong ginagawa ay lumabag kayo sa anumang ipinahintulot ng Allah tungo sa Kanyang mga ipinagbawal.

Salas/Taron: At inyong tinatalikdan ang anumang [likas na] nilikha ng Allah para sa inyo [ang mga babae] bilang mga asawa? Nguni’t, kayo ay mga taong mapaghimagsik.”

Quranenc.com: at hinahayaan ninyo ang nilikha para sa inyo ng Panginoon ninyo na mga asawa ninyo? Bagkus kayo ay mga taong lumalabag.


167

قَالُواْ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُخۡرَجِينَ

ICDO: Sinabi ng sambayanan ni Lut: Kung hindi mo kami pababayaan sa pamamagitan ng pagbabawal mo sa amin, O Lut, sa mga isinasagawa ng aming pagnanasa sa kapwa namin kalalakihan at sa pagsabi mo na ang aming mga ginagawa ay karumal-dumal, ay magiging kabilang ka sa mga itinataboy mula sa bayang ito.

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Kung ikaw ay hindi magtitigil, O Lot, katiyakan, ikaw ay mapabibilang sa mga itinaboy palabas [ng bayan].”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Talagang kung hindi ka titigil, O Lot, talagang ikaw nga ay magiging kabilang sa mga palalayasin.”


168

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلۡقَالِينَ

ICDO: Sinabi ni Lut sa kanila: Katiyakan, ako sa anumang inyong ginagawang karumal-dumal na pagnanasa sa inyong kapwa kalalakihan, ay matindi ang aking galit.

Salas/Taron: Siya ay nagsabi: “Katotohanan, ako ay kabilang sa mga namumuhi ukol sa inyong mga gawaing(4) [ito].

(4) Ito ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki na naganap sa panahon ni Propeta Lot.

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Tunay na ako sa gawain ninyo ay kabilang sa mga nasusuklam.


169

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهۡلِي مِمَّا يَعۡمَلُونَ

ICDO: Pagkatapos, nanalangin si Lut sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, noong mawalan na siya ng pag-asa na tugunan nila ang kanyang paanyaya at kanyang sinabi: O aking Rabb na Tagapaglikha! Iligtas mo ako at ang aking pamilya sa anumang karumal-dumal na gawain ng aking sambayanan, at sa parusa na Iyong igagawad sa kanila.

Salas/Taron: Aking Panginoon, iligtas Mo po ako at ang aking mag-anak mula sa [masamang bunga ng] kanilang mga ginagawa.”

Quranenc.com: Panginoon ko, iligtas Mo ako at ang mag-anak ko dahil sa ginagawa nila.”


170

فَنَجَّيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ

ICDO: Na kung kaya, iniligtas Namin siya at ang kanyang pamilya, at ang sinumang tumugon sa lahat ng kanyang paanyaya,

Salas/Taron: Kaya, siya at ang kanyang mag-anak ay Aming iniligtas – silang lahat,

Quranenc.com: Kaya iniligtas Namin siya at ang mag-anak niya nang magkakasama


171

إِلَّا عَجُوزٗا فِي ٱلۡغَٰبِرِينَ

ICDO: Maliban sa matandang babae na mula sa kanyang pamilya na ito ay ang kanyang asawa, dahil siya ay hindi naniwala sa Allah kasama sa kanila, na kung kaya, naging kabilang siya sa nanatili na pinarusahan at winasak.

Salas/Taron: Maliban sa isang matandang babae [asawa ni Lot] na kabilang sa mga napag-iwanan.

Quranenc.com: maliban sa isang matandang babae sa mga nagpapaiwan.


172

ثُمَّ دَمَّرۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ

ICDO: Pagkatapos ay winasak Namin ang iba pa na mga hindi naniwala nang matinding pagkawasak at ibanaba Namin sa kanila mula sa kalangitan ang mga bato na parang ulan na siyang nagpuksa sa kanila,

Salas/Taron: Pagkaraan, Aming pinuksa ang mga iba.

Quranenc.com: Pagkatapos ay winasak Namin ang mga iba pa.


173

وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلۡمُنذَرِينَ

ICDO: Na kung kaya, napakasama ng ulan na ibinabala ng mga Sugo sa mga tao, na ito ay hindi nila pinaniwalaan; dahil walang pag-aalinlangan, ibinaba sa kanila ang pinakamatindi sa lahat ng pagpuksa at pagwasak!

Salas/Taron: At sila ay Aming pinaulanan ng isang ulan [ng bato bilang parusa]. At sadyang kasamaan [ang idinulot] ng ulan sa mga[taong] binalaan.

Quranenc.com: Nagpaulan Kami sa kanila ng isang ulan at sumaklap ang ulan sa mga binalaan.


174

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: Katiyakan, sa ganoong pagpaparusa na nangyari sa sambayanan ni Lut ay aral at payo na nararapat na maging aral sa mga tumanggi, subalit magkagayunpaman ay hindi pa rin naniwala ang karamihan sa kanila.

Salas/Taron: Katotohanan, naririto ang isang ayah [babala], subali’t karamihan sa kanila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na sa gayon ay talagang may tanda, ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya.


175

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: At katiyakan, ang Allah na iyong Rabb na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na nagagapi Niya ang mga walang pananampalataya, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya.

Salas/Taron: At katotohanan, ang iyong Panginoon – Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang Makapangyarihan, ang Maawain.


176

كَذَّبَ أَصۡحَٰبُ لۡـَٔيۡكَةِ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

ICDO: Pinasinungalingan ng mga taga-Aykah – na sila ang mga yaong nanirahan sa lugar na maraming punong malalago – ang kanilang Sugo na si Shu`ayb sa kanyang mensahe, na samakatuwid, sa gayong kaparaanan ay pinasinungalingan nila ang lahat ng mga mensahe ng mga Sugo.

Salas/Taron: Ang mga naninirahan sa mga kakahuyan(5) ay nagtakwil sa mga sugo,

(5) Aykah – ito ay masukal o makahoy na tinitirhan ng ibang taga-Madyan.

Quranenc.com: Nagpasinungaling ang mga naninirahan sa kasukalan sa mga isinugo


177

إِذۡ قَالَ لَهُمۡ شُعَيۡبٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ICDO: Noong sinabi sa kanila ni Shu`ayb: Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng Allah sa inyong mga kasalanan?

Salas/Taron: Nang si Shu’aib ay nagsabi sa kanila: “Hindi ba ninyo kinatatakutan [ang Allah]?

Quranenc.com: noong nagsabi sa kanila si Shu`ayb: “Hindi ba kayo mangingilag magkasala?


178

إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ

ICDO: Katiyakan, ako ay Sugo na mula sa Allah upang gabayan kayo, at pinangangalagaan ko ang ipinagkatiwala sa akin na ipinahayag ng Allah bilang mensahe,

Salas/Taron: Katotohanan, ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo.

Quranenc.com: Tunay na ako para sa inyo ay isang sugong mapagkatitiwalaan.


179

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ICDO: Na kung kaya, matakot kayo sa parusa ng Allah, at sundin ninyo ang aking paanyaya sa inyo tungo sa gabay ng Allah; upang mapatnubayan kayo,

Salas/Taron: Kaya, matakot kayo sa Allah, at ako ay inyong sundin.

Quranenc.com: Kaya mangilag kayong magkasala kay Allāh at tumalima kayo sa akin.


180

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At hindi ako humihiling sa inyo ng anumang kabayaran sa aking pag-anyaya sa inyo tungo sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah, kundi ang aking gantimpala ay nasa Allah na Rabb ng lahat ng mga nilikha.

Salas/Taron: At ako ay walang hinihiling sa inyo para rito ng alinmang gantimpala; ang aking gantimpala ay magmumula sa Panginoon ng lahat [ng mga nilikha].

Quranenc.com: Hindi ako humihingi sa inyo para roon ng anumang pabuya; walang pabuya sa akin kundi nasa Panginoon ng mga nilalang.


181

۞أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ

ICDO: Sinabi sa kanila ni Shu`ayb – na walang pag-aalinlangang dinaraya nila ang timbang at sukat – : Kumpletuhin ninyo ang pagsukat ninyo sa inyong pagbebenta sa mga tao at buuin ninyo ang kanilang mga karapatan, at huwag kayong maging kabilang sa mga binabawasan nila ang karapatan ng mga tao sa pagsukat,

Salas/Taron: Magbigay kayo ng wastong sukat, at huwag kayong makibilang sa mga nagdudulot ng kawalan.(6)

(6) Maraming tao ang dumanas ng pagkalugi sa kanilang mga ari-arian o kalakal sanhi ng pandaraya.

Quranenc.com: Maglubus-lubos kayo sa pagtatakal at huwag kayong maging kabilang sa mga tagapagpalugi.


182

وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ

ICDO: At magtimbang kayo ng matuwid na timbangan,

Salas/Taron: At inyong timbangin ng patas [walang pandaraya] ang pagtimbang.

Quranenc.com: Tumimbang kayo sa pamamagitan ng timbangang tuwid.


183

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

ICDO: At huwag ninyong bawasan ng anuman ang karapatan ng mga tao sa sukat man o sa timbang at iba pa, at huwag kayong magkalat ng kapinsalaan sa kalupaan, sa pamamagitan ng pagsamba ng iba at pagtambal sa Allah, pagpatay, pang-aagaw ng karapatan, pananakot sa mga tao at pagsagawa ng mga kasalanan.

Salas/Taron: At huwag ninyong pagkaitan(7) ang mga tao ng kanilang karapatan, at huwag kayong gumawa ng kasamaan sa mundo, naghahasik ng katiwalian.

(7) Ang literal na pagsalin ng ayah na ito ay: “At huwag ninyong dayain ang mga tao [hinggil sa] kanilang mga bagay. Ang katagang ‘bagay’ sa ayaat na ito ay nauukol sa kanilang mga karapatan, karampatang kabayaran sa anumang kanilang ginawa o makatwirang bahagi ng pamana o ari-arian. Ang Dakilang Allah ang higit na maalam.”

Quranenc.com: Huwag kayong bumawas sa mga tao sa mga bagay-bagay nila, at huwag kayong manampalasan sa lupa bilang mga tagagulo.


184

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلۡجِبِلَّةَ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: At katakutan ninyo ang parusa ng Allah na Siyang lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo na mga henerasyong tao.

Salas/Taron: At inyong katakutan, Siya na lumikha sa inyo at sa mga naunang henerasyon [o salinlahi].”

Quranenc.com: Mangilag kayong magkasala sa lumikha sa inyo at mga salinlahing nauna.


185

قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ

ICDO: Kanilang sinabi: Ikaw, O Shu`ayb, ay kabilang lamang sa nasapian ng matinding salamangka, na kung kaya, nasiraan ka ng bait,

Salas/Taron: Sila ay nagsabi: “Ikaw ay isa lamang sa mga nagayuma.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ikaw ay kabilang lamang sa mga pinaggagaway.


186

وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ

ICDO: At ikaw ay hindi kaiba sa amin kundi pareho rin namin na mga tao, na kung kaya, paano ka magiging kaiba sa amin sa pagbigay ng mensahe? At katiyakan, matindi ang aming hinala na ikaw ay kabilang sa mga sinungaling sa iyong pag-aangkin na ikaw ay Sugo.

Salas/Taron: Ikaw [O Shu’aib] ay isa lamang taong tulad namin. At katotohanan, sa palagay namin ikaw ay isa sa mga sinungaling!

Quranenc.com: Walang iba ka kundi isang taong tulad namin, at tunay na nagpapalagay kami na ikaw ay talagang kabilang sa mga sinungaling.


187

فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

ICDO: Kung gayon, kung ikaw ay totoo sa iyong pag-aangkin ng iyong pagiging Propeta, ay idalangin mo sa Allah na magpabagsak sa amin ng iba’t ibang uri ng parusa mula sa kalangitan na magwawasak sa amin.

Salas/Taron: Kaya, papangyarihin mong ang isang piraso mula sa langit ay mahulog sa amin, kung ikaw nga ay kabilang sa mga makatotohanan!”

Quranenc.com: Kaya magpabagsak ka sa amin ng tipak-tipak mula sa langit kung ikaw ay kabilang sa mga tapat.”


188

قَالَ رَبِّيٓ أَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُونَ

ICDO: Sinabi sa kanila ni Shu`ayb: Ang aking Rabb na Tagapaglikha ay `Aleem – Ganap na Nakaaalam sa anuman na inyong ginagawa na pagsamba ng iba at pagtatambal, at sa inyong mga kasalanan, at ang anumang karapat-dapat na parusa sa inyo.

Salas/Taron: Siya [si Shu’aib] ay nagsabi: “Ang aking Panginoon ay lubos na nababatid ang anumang inyong ginagawa.”

Quranenc.com: Nagsabi siya: “Ang Panginoon ko ay higit nakaaalam sa anumang ginagawa ninyo.”


189

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ ٱلظُّلَّةِۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ

ICDO: Na samakatuwid ay nagpatuloy sila sa kanilang pagtanggi, kaya dumating sa kanila ang matinding init at sila ay naghahanap ng matatakasan para makasilong, at nililiman sila ng ulap, at nakatagpo sila ng lamig at magandang simoy ng hangin, at nang sila ay nagtitipun-tipon na sa ilalim ng lilim na ito ay bigla na lamang itong naglagablab na apoy at sinunog sila, na kung kaya, ito ang pagkawasak nilang lahat na Araw na Kagimbal-gimbal.

Salas/Taron: Nguni’t, siya [si Shu’aib] ay kanilang itinakwil, kaya sila ay hinablot ng parusa ng araw ng maitim na ulap. Katotohanan, ito ay parusa ng isang nakasisindak na Araw.

Quranenc.com: Kaya nagpasinungaling sila sa kanya at dumaklot sa kanila ang pagdurusa sa araw ng maitim na ulap. Tunay na iyon ay naging pagdurusa ng isang araw ng sukdulan.


190

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

ICDO: Katiyakan, sa pagpaparusang ito na nangyari sa kanila ay malinaw na palatandaan sa kapangyarihan ng Allah bilang may kakayahang magparusa sa mga tumanggi at aral sa sinumang iintindi nito subalit magkagayunpaman ay hindi naniwala ang karamihan sa kanila na hindi umintindi nito.

Salas/Taron: Katotohanan, naririto ang isang ayah [babala o palatandaan], nguni’t karamihan sa kanila ay mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Tunay na sa gayon ay talagang may tanda, ngunit ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya.


191

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ICDO: At katiyakan, ang iyong Rabb na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa sinumang Kanyang ginagantihan mula sa Kanyang mga kalaban, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin na naniwala sa Kanyang Kaisahan.

Salas/Taron: At katotohanan, ang iyong Panginoon – Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: Tunay na ang Panginoon mo ay talagang Siya ang Makapangyarihan, ang Maawain.


192

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ICDO: At walang pag-aalinlangan, ang Quran na ito, na kung saan, isinalaysay dito ang mga totoong kuwento ay kapahayagan mula sa Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha, na Nagmamay-ari ng lahat ng bagay,

Salas/Taron: At katotohanan, ito [ang Qur’an] ay isang kapahayagan mula sa Panginoon ng lahat [ng mga nilikha],

Quranenc.com: Tunay na [ang Qur’ān na] ito ay talagang isang pagpapababa ng Panginoon ng mga nilalang.


193

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ

ICDO: Na dinala ng Ruhul Ameen – ang Mapagkakatiwalaang Espiritu (o Espiritu ng Katotohanan) na si Anghel Jibril at kanya itong binigkas sa iyo, O Muhammad (ﷺ),

Salas/Taron: Ito ay ipinahayag [ibinaba] ng isang pinagkakatiwalaang Espiritu(8) [ang Anghel Gabriel].

(8) Ruh – Espiritu [ang Anghel Gabriel].

Quranenc.com: Bumaba kasama nito ang Espiritu na Mapagkakatiwalaan


194

عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ

ICDO: Hanggang sa ito ay naunawaan ng iyong puso na naisaulo at naintindihan; upang maging kabilang ka sa mga Sugo ng Allah na binabalaan nila ang kanilang sambayanan hinggil sa parusa ng Allah at binabalaan mo sa pamamagitan ng Rebelasyong ito ang lahat ng tao at jinn.

Salas/Taron: [Kanyang itinanim] sa iyong puso [O Muhammad] – upang ikaw ay maging isa sa mga tagapagbabala –

Quranenc.com: sa puso mo upang ikaw ay maging kabilang sa mga tagababala


195

بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ

ICDO: Ipinahayag ito sa iyo ni Anghel Jibril sa wikang Arabic na malinaw ang pakahulugan at malinaw ang tinutukoy na katibayan sa anumang kanilang pangangailangan sa pagtaguyod ng kanilang Deen at makamundong buhay.

Salas/Taron: Sa isang malinaw na dila [o wikang] Arabe.

Quranenc.com: sa pamamagitan ng dilang Arabeng malinaw.


196

وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُرِ ٱلۡأَوَّلِينَ

ICDO: At walang pag-aalinlangan na ang pagkapahayag sa Dakilang Quran na ito ay naitala sa mga Aklat ng mga naunang mga Propeta, at naipamalita nila at pinatotohanan.

Salas/Taron: At katotohanan, ito ay [binanggit] sa mga kasulatan ng mga naunang mamamayan.

Quranenc.com: Tunay na ito ay talagang nasa mga kalatas ng mga sinauna.


197

أَوَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ ءَايَةً أَن يَعۡلَمَهُۥ عُلَمَـٰٓؤُاْ بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ

ICDO: Hindi pa ba sapat sa kanila na ito ay katibayan na ikaw ay Sugo ng Allah at ang Dakilang Quran ay katotohanan, na ito ay batid ng mga paham ng mga angkan ni Isra`il sa pagiging totoo nito at ang sinuman na naniwala mula sa kanila na katulad ni `Abdullah Ibn Salam?

Salas/Taron: At hindi ba ito ay isang ayah [kapahayagan] sa kanila na kinikilala ng mga taong maalam sa mga anak ni Israel?

Quranenc.com: Hindi ba ito para sa kanila naging isang tanda na nakaaalam rito ang mga maalam sa mga anak ni Israel.


198

وَلَوۡ نَزَّلۡنَٰهُ عَلَىٰ بَعۡضِ ٱلۡأَعۡجَمِينَ

ICDO: At kung ipinahayag Namin ang Dakilang Quran na ito sa alinman na mga hindi Arabo,

Salas/Taron: At kung ito man ay Aming ipinahayag sa ibang [wika ng] mga banyaga,[9]

(9) Ibig sabihin sa isang taong hindi mahusay magsalita ng wikang Arabe o hindi nagmula sa lahi ng mga arabo.

Quranenc.com: Kung sakaling nagpababa Kami nito sa isa sa mga dayuhan


199

فَقَرَأَهُۥ عَلَيۡهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ مُؤۡمِنِينَ

ICDO: At binigkas niya sa kanila na mga walang pananampalataya na mga Quraysh nang tamang pagkabigkas na Arabic ay hindi pa rin sila maniniwala, at mangangatwiran sila sa kanilang pagtanggi.

Salas/Taron: At ito ay kanyang binigkas sa kanila [nang buong husay], [sa kabila nito] sila ay hindi [pa rin] naniniwala rito.

Quranenc.com: at binigkas niyon ito sa kanila, hindi sila dahil dito magiging mga mananampalataya.


200

كَذَٰلِكَ سَلَكۡنَٰهُ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ

ICDO: Samakatuwid, ganoon Namin sinasanhi na makapasok sa mga puso ng mga masasama ang pagtanggi sa Dakilang Quran at ito ay kumapit na sa kanilang mga puso; at ito ay dahil sa kanilang pagiging masama at makasalanan,

Salas/Taron: [Tulad ng kanilang pagtatakwil ay] ganyan din Namin itinatanim ito [ang kawalan ng paniniwala] sa puso ng mga mapaggawa ng kabuktutan.

Quranenc.com: Gayon Kami nagpapasok nito sa mga puso ng mga salarin.


201

لَا يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

ICDO: Na kung kaya, wala nang kaparaanan pa upang sila ay magbago sa anumang kanilang katayuan na pagtanggi sa Dakilang Quran hanggang sa danasin nila ang hirap na matinding kaparusahan na ipinangako sa kanila.

Salas/Taron: Sila ay hindi maniniwala rito [sa mga kapahayagan] hanggang kanilang makita ang mahapding parusa.

Quranenc.com: Hindi sila sumasampalataya rito hanggang sa makita nila ang pagdurusang masakit.


202

فَيَأۡتِيَهُم بَغۡتَةٗ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ

ICDO: Na kung kaya, darating sa kanila ang parusa nang biglaan na sila ay walang kaalam-alam bago ito mangyari,

Salas/Taron: Kaya, ito ay darating sa kanila nang biglaan habang [ito ay] hindi nila namamalayan.

Quranenc.com: Kaya pupunta ito sa kanila nang biglaan habang sila ay hindi nakararamdam.


203

فَيَقُولُواْ هَلۡ نَحۡنُ مُنظَرُونَ

ICDO: At kanilang sasabihin habang sila ay nabigla sa pagdating nito bilang pagsisisi sa anuman na sinayang nilang panahon na di-paniniwala: Kami ba ay mapagbibigyan pa ng palugit upang makapagsisi sa Allah at humingi ng kapatawaran sa ginawa naming pagsamba ng iba, at mapagpunan pa namin ang anuman na aming pagkukulang?

Salas/Taron: Sa gayon, sila ay magsasabi: “Kami ba ay maaaring palugitanan?”

Quranenc.com: Kaya magsasabi sila: “Tayo ba ay mga ipagpapaliban?”


204

أَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُونَ

ICDO: Nalinlang ba sila sa inaasahan nilang palugit, na kung kaya, ipinamadali nila ang pagbaba ng parusa Namin sa kanila mula sa kalangitan?

Salas/Taron: Kaya, sila ba ay nagmamadali sa Aming parusa?

Quranenc.com: Kaya ba sa pagdurusang dulot Namin ay nagmamadali sila?


205

أَفَرَءَيۡتَ إِن مَّتَّعۡنَٰهُمۡ سِنِينَ

ICDO: Ano sa pakiwari mo, O Muhammad (ﷺ), kung sakaling pinasaya Namin sila sa kanilang pamumuhay nang mahabang panahon at inantala ang kamatayan,

Salas/Taron: Hindi mo ba isinaalang-alang na kung Kami ay nagkaloob sa kanila ng kasiyahan sa mahabang panahon,

Quranenc.com: Kaya nakita mo ba kung nagpatamasa Kami sa kanila nang ilang taon?


206

ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ

ICDO: Subalit pagkatapos nito ay dumating pa rin ang parusang ipinangako sa kanila?

Salas/Taron: Pagkaraan, dumating sa kanila ang anumang [parusang]ipinangako sa kanila,

Quranenc.com: Pagkatapos ay dumating sa kanila ang dating ipinangangako sa kanila.


207

مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ

ICDO: Ano pa ba ang pakinabang nila sa lahat ng kanilang kinagawian na kaligayahan sa haba ng kanilang buhay at marangyang pamumuhay gayong hindi naman sila humingi ng kapatawaran sa kanilang nagawang pagsamba ng iba? Katiyakan, ang kaparusahan ng Allah ay magaganap sa kanila hindi maglalaon.

Salas/Taron: Sila ay hindi matutulungan ng kasiyahang ipinagkaloob sa kanila.

Quranenc.com: Ano ang naidulot para sa kanila ang anumang dating ipinatatamasa sa kanila?


208

وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ

ICDO: At kailanman ay hindi Namin winawasak ang anumang bayan mula sa mga kabayanan ng mga naunang nasyon kundi pagkatapos muna ng pagkakapadala Namin sa kanila ng Sugo na siyang magbibigay ng babala sa kanila,

Salas/Taron: At kailanman, hindi Namin winasak ang alinmang bayan maliban ito ay nagkaroon muna ng isang tagapagbabala.

Quranenc.com: Hindi Kami nagpahamak ng anumang pamayanan malibang mayroon iyong mga tagababala


209

ذِكۡرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ

ICDO: Bilang paalaala at babala sa kanila sa anumang bagay na ikaliligtas nila, at kailanman ay hindi Namin inapi ang sinumang nasyon sa pamamagitan ng parusa hanggang hindi Kami nakapagpapadala ng Sugo sa kanila.

Salas/Taron: Bilang isang paalala, at kailanman, Kami ay hindi naging di-makatarungan [kaninuman].

Quranenc.com: bilang isang paalaala, at hindi Kami naging tagalabag sa katarungan.


210

وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ

ICDO: At kailanman, ang Dakilang Quran ay hindi ibinaba kay Muhammad (ﷺ) sa pamamagitan ng mga Shaytan na tulad ng pag-angkin ng mga walang pananampalataya,

Salas/Taron: At ito [ang Qur’an] ay hindi ipinahayag ng mga demonyo.

Quranenc.com: Hindi nagbabaan kasama rito ang mga demonyo.


211

وَمَا يَنۢبَغِي لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيعُونَ

ICDO: At ito ay hindi angkop sa kanila at hindi rin sila magkakaroon ng kakayahan para rito;

Salas/Taron: Ito ay hindi pinahihintulot para sa kanila at [sila ay] walang kakayahan.

Quranenc.com: Hindi ito nararapat sa kanila at hindi sila nakakakaya.


212

إِنَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّمۡعِ لَمَعۡزُولُونَ

ICDO: Dahil sa may nakaharang sa kanila upang hindi nila marinig ang Dakilang Quran mula sa kalangitan at sila ay binabato sa pamamagitan ng bulalakaw.

Salas/Taron: Katotohanan, sila, mula sa pandinig [nito], ay inilayo.

Quranenc.com: Tunay na sila sa pagdinig ay talagang mga ibinukod.


213

فَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُعَذَّبِينَ

ICDO: Na kung kaya, huwag kang sumamba sa Allah na may itinatambal pang iba na mga sinasamba, dahil katiyakang parurusahan ka ng parusa na katulad ng nangyari sa kanila na sumamba ng iba bukod sa Allah.

Salas/Taron: Kaya huwag kayong manawagan [manalangin] sa Allah nang may ibang [kasamang diyos, magkagayon] kayo ay magiging kabilang ng mga pinarusahan.

Quranenc.com: Kaya huwag kang dumalangin kasama kay Allāh sa isang diyos na iba pa para ikaw ay maging kabilang sa mga pagdurusahin.


214

وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ

ICDO: At balaan mo, O Muhammad (ﷺ), ang mga malalapit sa iyo na mga kamag-anak mula sa parusa ng Allah na maaaring mangyari sa kanila.

Salas/Taron: At magbabala [O Muhammad] sa iyong malalapit na kamag-anakan.

Quranenc.com: Magbabala ka sa angkan mong mga pinakamalalapit na kaanak.


215

وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

ICDO: At maging malumanay ka sa iyong pakikitungo at pananalita, at maging mabuti ka bilang pagpapakumbaba at awa sa sinuman na nakikita mo na tinutugunan ang iyong paanyaya.

Salas/Taron: At iyong ibaba ang diwa ng kabaitan [o pagpapakumbaba] sa mga sumusunod sa iyo mula sa mga naniniwala.

Quranenc.com: Magbaba ka ng loob mo para sa sinumang sumunod sa iyo kabilang sa mga mananampalataya.


216

فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ

ICDO: At kapag sila ay lumabag sa iyo at hindi sumunod, ay alisin mo ang pananagutan mo sa kanilang gawain at sa anuman na kanilang ginagawa na pagsamba ng iba at pagkaligaw.

Salas/Taron: Kaya, kung sila man ay sumuway sa iyo, magkagayon iyong sabihin, “Katotohanan, ako ay walang kaugnayan sa anumang inyong ginagawa.”

Quranenc.com: Ngunit kung sumuway sila sa iyo ay sabihin mo: “Tunay na ako ay walang-kinalaman sa anumang ginagawa ninyo.”


217

وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

ICDO: At ipaubaya mo na ang sarili mo sa Allah na Al-`Azeez – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na Ar-Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal na hindi Niya binibigo ang Kanyang mga Awliya` – mga taong malalapit sa Kanya,

Salas/Taron: At magtiwala sa [Allah] – ang Ganap na Makapangyarihan, ang Maawain.

Quranenc.com: Manalig ka sa Makapangyarihan, Maawain,


218

ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ

ICDO: Na nakikita Ka niya habang ikaw ay nagsasagawa ng Salah nang nag-iisa sa kalaliman ng gabi,

Salas/Taron: Na Siyang nakakikita sa iyo kapag ikaw ay bumabangon.(10)

(10) Mula sa higaan sa gabi para sa pagdarasal habang ikaw ay nag-iisa.

Quranenc.com: na nakakikita sa iyo kapag bumangon ka


219

وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّـٰجِدِينَ

ICDO: At nakikita Niya ang iyong mga galaw kasama ang mga nagpapatirapa sa kanilang mga Salah, na nakatayo, nakayuko, nakapatirapa at nakaupo.

Salas/Taron: At [Siya ang Nakakikita] maging sa iyong mga galaw kasama ng mga nagpapatirapa.

Quranenc.com: at sa paggalaw mo kasama ng mga nagpapatirapa.


220

إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

ICDO: Katiyakan, ang Allah, luwalhati sa Kanya, Bukod-Tangi na Siya ay As-Samee` – Ganap na Nakakarinig sa pagbibigkas mo ng Dakilang Quran at sa pagpuri mo sa Kanya, at Al-`Aleem – Ganap na Nakaaalam sa iyong layunin at gawain.

Salas/Taron: Katotohanan, Siya ang Lubos na Nakaririnig, ang Maalam.

Quranenc.com: Tunay na Siya ay ang Madinigin, ang Maalam.


221

هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ

ICDO: Ipababatid ko ba sa inyo, O kayong mga tao, kung sino ang binababaan ng mga Shaytan sa kanilang pambubuyo?

Salas/Taron: [O mga tao] ipagbibigay-alam ko ba sa inyo kung kanino bumababa ang mga demonyo?

Quranenc.com: Magbabalita ba Ako sa inyo kung sa kanino nagbababaan ang mga demonyo?


222

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ

ICDO: Ang mga Shaytan ay bumababa sa lahat ng mga sinungaling na maraming kasalanan at mga manghuhula, na itong mga Shaytan na ito ay ninanakaw nila ang mga bagay (kaalaman) na naririnig sa itaas mula sa mga anghel, at ang anumang narinig nila ay ibinubulong nila sa mga manghuhula, at sa sinuman na mga katulad nilang masasama,

Salas/Taron: Sila [ang mga demonyo] ay bumababa sa bawa’t sinungaling, makasalanan.

Quranenc.com: Nagbababaan sila sa bawat bulaang makasalanan.


223

يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰذِبُونَ

ICDO: At karamihan sa kanila ay mga sinungaling, na maaaring maging totoo ang isang salita at daragdagan na niya ng higit pa sa isang daang kasinungalingan, na kung kaya, sa pamamagitan noon ay dumarami ang kanilang kasinungalingan nang daan-daan.

Salas/Taron: Kanilang inililipat ang anumang kanilang narinig [sa tao], at karamihan sa kanila ay mga sinungaling.

Quranenc.com: Nagpupukol sila ng napakinggan, at ang higit na marami sa kanila ay mga sinungaling.


224

وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلۡغَاوُۥنَ

ICDO: Ang mga manunula ay ibinabatay nila ang kanilang mga tula sa mga kamalian at kasinungalingan, at sinasang-ayunan nila ang gawain ng mga ligaw at mga lihis na katulad din nila.

Salas/Taron: At ang mga manunula – [tanging] ang mga nagsipaglihis ang magsisisunod sa kanila,

Quranenc.com: At ang mga manunula ay sumusunod sa kanila ang mga nalilisya.


225

أَلَمۡ تَرَ أَنَّهُمۡ فِي كُلِّ وَادٖ يَهِيمُونَ

ICDO: Hindi mo ba nakikita, O Muhammad (ﷺ), na sila ay tumutungo sa kung saan-saang paksa sa kanilang panunula at sila ay nagpapaliwanag sa iba’t ibang larangan nang may kasinungalingan, pagbibintang, paninira at pamimintas sa mga lahi, at sa mga kababaihan na mga mabubuti,

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita na sa bawa’t lambak na kanilang nililibutan?

Quranenc.com: Hindi mo ba nakita na sila sa bawat larangan ay tumatahak,


226

وَأَنَّهُمۡ يَقُولُونَ مَا لَا يَفۡعَلُونَ

ICDO: At sa katunayan sinasabi nila (bilang pagmamayabang) ay hindi nila ginagawa sa kanilang mga sarili, at lubus-lubusan ang kanilang pagpuri sa mga kamalian at minamaliit nila ang mga nasa katotohanan.

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi ng anumang hindi nila ginagawa –

Quranenc.com: at na sila ay nagsasabi ng hindi nila ginagawa,


227

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱنتَصَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْۗ وَسَيَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٖ يَنقَلِبُونَ

ICDO: Binukod-tangi ng Allah sa mga manunula ang mga yaong manunula na may pananampalataya at gumagawa ng mga mabubuting gawa, at palagi ang kanilang pagpuri sa Allah at nagsagawa sila ng mga tula patungkol sa Kaisahan ng Allah at pagpuri sa Kanya, at pagtatanggol sa Sugo ng Allah na si Propeta Muhammad (ﷺ), at nagpapaliwanag din sila ng karunungan, pagpapayo at mga kagandahang-asal, at pinagtatanggol nila ang Islam, at sinasagot at ipinagtatanggol nila ang Islam sa sinumang naninira rito at sa Kanyang Sugo, at sinasagot din nila ang mga manunula na walang pananampalataya hinggil sa kanilang pagbibintang at kasinungalingan.

At walang pag-aalinlangan, mababatid ng mga yaong dinaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, at sa pagsagawa ng mga kasalanan, at sa pandaraya nila sa iba sa pamamagitan ng pangangamkam o pag-aangkin sa karapatan ng mga ito, o hindi kaya ay sa pagtapak sa kanilang karapatan, o hindi kaya ay sa pagbibintang ng kasinungalingan, o hindi kaya ay kung saan nagmumula ang kasamaan at nakapipinsala ay nandoroon din sila. Katiyakan, ito ang masamang patutunguhan, hinihiling natin sa Allah ang kaligtasan at kapanatagan mula rito.

Salas/Taron: Maliban yaong mga [manunula na] naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, at nag-alaala sa Allah nang palagian, at ipinagtatanggol [ang kapwa Muslim] pagkaraang sila ay ginawan ng kamalian [o di-makatarungan]. At yaong mga gumagawa ng kamalian ay kanilang mapag-aalaman kung anong [uri ng masamang] pagbabalik ang kanilang babalikan.

Quranenc.com: maliban sa mga sumampalataya, gumawa ng mga maayos, nag-alaala kay Allāh nang madalas, at naiadya matapos na labagin sila sa katarungan. Malalaman ng mga lumabag sa katarungan kung sa aling uwian uuwi sila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.