Acknowledgment, Disclaimer, Copyright

ACKNOWLEDGMENT

All praises [and thanks] to Allah Almighty for His guidance in allowing this blog to be manifested. One big THANK YOU to WordPress for this free platform, and for being with them for 5 years. One special note of thanks goes to my former employer (IPC-Kuwait) for providing us classes, both worldly and religiously to improve and upgrade ourselves. I do acknowledge and appreciate my sources [known and unknown] for their great help. May Allah Almighty reward them all immensely.


DISCLAIMER

This is a personal bi-lingual blog presented mainly for archiving and secondly, for informational purposes only to intended audience. I am an independent individual, and I do NOT represent/endorse any group, religious or otherwise, unless explicitly stated. Any opinion expressed is NOT intended to malign anyone, either religiously, ethnically or politically. I am not liable for any error/omission of its contents or by following any of its link. I reserve the right to edit/delete any comment without notice due to spam, profanity, offensiveness, etc. For Da’wah and for other good purposes, you can use its contents whatever way you want. Although files are printer-friendly, use at your own risk. I will not be responsible for any damage as a result from a corrupted file. For any query/assistance or any broken link, please write in the comment box. However, copyrighted material (if any) may not be reproduced without the owner’s permission. This disclaimer is subject to change anytime.


NO COPYRIGHT

No rights reserved for the sake of Allah Almighty. Our Creator deserves to be known and mankind has the right to know. Spread Islam to mankind without borders. All knowledge only belongs to Al-Alim, the All-Knowing. In Him I place my trust from Whom I seek my reward.
I always remember a scholar in comparative religion who motivated me to discover the beauty of Islam, the late Ahmed Deedat (Rahimahullah – may Allah have mercy on him). In one of his videos, he mentioned that there should be no copyright in Islam.

Kapirayt (karapatang maglathala) ng mga Islamikong materyal
Salinwika mula sa No Copyright in Islam

Mga puntong dapat tandaan

I.  Walang intelektwal na kapirayt sa Islam.

Ang isang tao ay hindi maaaring sumipi mula sa banal na Qur’an at sa Sunnah ng Propeta ﷺ o anumang bagay na may kaugnayan sa Islam at angkinin ito para sa kanyang sarili, dahil ang relihiyong ito ay pag-aari ni Allah ﷻ.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

Tunay, ang relihiyon kay Allah ay Islam….  [Ali Imran 3:19] 

Tayo ay nautusan na iparating ang relihiyong ito, ang Propeta ﷺ ay nagsabi:

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً

Iparating mula sa akin kahit man lang isang talata.” [Sahih Al-Bukhari]

وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ

At hindi kami mananagot maliban sa malinaw na pagpaparating [ng mensahe]. [Yasin 36:17]

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر ٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

At hindi ako humihingi sa inyo para dito [ang pagpapalaganap ko ng Islam] ng gantimpala, ang aking gantimpala ay magmumula lamang sa Panginoon ng lahat ng nilalang. [Ash-Shu’ara 26:109]

II.  Ang karapatan ng pamamahagi

Ang isang tao ay maaaring mabayaran ng pananalapi sa paggawa ng isang CD, DVD, libro at iba pa para sa kanyang trabaho sa produksyon at atbp. Gayunpaman, sa sandaling ang produkto ay nabenta na, ang bumili ay may karapatang gawin anuman ang gusto niya. Kasama sa mga ito ay ang pangongopya ng materyal at ang kalayaang ipamahagi ito kung nais niya. Ang orihinal na nagbenta ay hindi maaaring magtakda ng anumang mga kondisyon sa bumili kapag ang produkto ay wala na sa kanyang mga kamay.

III.  Ang kapirayt ay isang kabaguhan mula sa mga di-Muslim.

Kung titingnan natin ang ating Kasaysayang Islamiko, hindi natin makikita ang ating mga Ulama (iskolar) na may kapirayt sa kanilang mga gawa, sa halip ay ginawa nila ito para sa Ummah upang makinabang sila mula sa kaalaman. Sa kasamaang palad sa edad ng teknolohiya, ang ilang mga Muslim ay nagsimulang sumunod kabaguhang ito na hindi kailanman umiral sa Islam.

Please go through the links for other opinions.

  1. Copying programs
  2. Copying computer programs
Advertisements