Mga Haligi ng Islam

ARKAN AL-ISLAM [أركان الإسلام [1]

I.  Ash-Shahadah الشهادة Ang Pagpapatunay

Ang dalawang bahagi nito ay: (1) “Walang diyos maliban kay Allah.” at (2) “At si Muhammad ay sugo ni Allah.” Ang ibig sabihin nito ay walang sinumang dapat sundin ng totoo maliban kay Propeta ﷺ.

“Sabihin mo (O Muhammad): Kung tunay na mahal mo si Allah ay sumunod ka sa akin, upang si Allah ay mahalin ka at patawarin ka sa iyong mga kasalanan. At si Allah Ang Pinakamapagpatawad, Ang Pinakamaawain. Sabihin mo (O Muhammad): Ngunit kung sila ay babaling palayo ay katotohanan na si Allah ay ayaw Niya sa mga hindi mananampalataya.” [Ali ‘Imran 3:31-32]

Maniwala sa anuman na kanyang ipinaalam sa atin kahit na hindi natin maintindihan o kahit hindi natin makita o kahit na salungat sa ating katwiran o ating karunungan. “At sinuman na hindi maintindihan ang paliwanang ng Hadith at sinuman na ang kaisipan ay walang kakayahang maintindihan ito, ay sapat ng patibayan na lang ang mga Ahadith at magkaroon ng paniniwala sa kanila dahil lahat-lahat mula sa relihiyon ay nakumpleto na para sa kanya.” [Usul As-Sunnah, Blg. 16]

II.  As-Salah الصلاة Ang Dasal

Ito ay Fard (obligasyon) na dapat isagawa para lamang kay Allah ﷻayon sa pamamaraang isinagawa ng ating Propeta ﷺ. Isagawa ito ng tama, kasama ang mga kondisyon at mga haligi nito.

“… dahil ang mga dasal ay ipinag-utos sa mga mananampalataya sa mga takdang oras.” [An-Nisa’ 4:103]

“Katotohanan, ang Salah ay humahadlang sa sinuman sa paggawa ng kahihiyan (Fahsha) at mga masasamang bagay (Munkar).” [Al-‘Ankabut 29:45]

Ang mga kondisyon شروط Shurut ng Salah:

 • Ang paghuhugas الوضوء Al-Wudu
 • Ang pagtatakip ng bahagi ng katawan na dapat takpan عورة ‘Awrah
 • Ang oras ng dasal وقت الصلاة Waqt-us-Salah
 • Ang direksiyon ng Salah قبلة Qiblah
 • Ang layunin النية An-Niyyah

Ang mga haligi أركان Arkan ng Salah:

 • Takbirat-ul-Ihram (ang pagpasok sa Salah)
 • Qiyam (pagtayo)
 • Surah Al-Fatihah (ang pambungad na kabanata)
 • Ruku’ (pagyuko)
 • Qiyam pagkatapos ng Ruku’
 • Dalawang Sujud (pagtirapa) kasama ang Jilsah (pag-upo)
 • Tashah-hud (pagpapatunay)
 • Taslim (ang pamamaalam sa Salah)

III.  Az-Zakah الزكاة Ang Pagbibigay Ng Tulong

Ang Zakah sa kahulugang literal ay ang paglaki, growing, ang pagdami raising. Ito ay ginagamit din para sa compliment, kadalisayan at kapakanan welfare.

Ang Zakat sa kahulugang Islamiko ay ang compulsory karapatan sa ari-arian ng isang Muslim na ibibigay sa mga tiyak na Muslim sa takdang panahon.

Ito ay magiging Fard kapag ang kayamanan at ilang uri ng ari-arian ay umabot na sa Nisab نصاب (pinakamababang bilang o halaga upang maaari ng patawan ng Zakah) kapag nakalipas na ang isang taon.

Ang pagbabayad ng Zakah ay isang paraan ng paglilinis ng ating mga kasalanan. “Kunin ang Sadaqah mula sa kanilang kayamanan upang sila ay maging dalisay at sila ay maging banal.” [At-Tawbah 9:103]

Ang Nisab sa mga sumusunod:

 • Ginto: 80 Kuwaiti Dinar o 85g
 • Pilak (silver): 595g
 • Kamelyo: 5 at higit pa
 • Baka: 30 at higit pa
 • Karnero at kambing: 40 at higit pa
 • Trigo, sebada (barley), datiles at pasas: batay sa pamamaraan ng pagpapatubig: a) katutubo tulad ng ulan, bukal, atbp.) at b) nangangailangan ng paggawa at puhunan
 • Kalakal: mga ari-ariang di-puwedeng ilipat tulad ng bahay at lupa, mga hayop [manukan para sa produksyon ng itlog at karne], mga paninda, atbp. ay 2.5% batay sa kanilang kasalukuyang halaga
 • Pulot-pukyutan (honey): iba’t ibang kaisipan.

“Ang Sadaqah (dito ang ibig sabihin ay Zakah) ay para lamang sa (1) Al-Fuqara’ (ang mga mahihirap na hindi namamalimos); (2) Al-Masakin (ang mga mahihirap na namamalimos); (3) Al-‘Amilin `Alayha (ang mga manggagawa upang maningil ng Zakah); (4)  Al-Mu’allafah Qulubuhum (upang maakit ang puso ng mga taong may balak kumiling patungong Islam); (5) Fir-Riqab (ang pagpapalaya sa mga bihag); (6) Al-Gharimin (sa mga may utang); (7) Fi Sabilillah (ang pakikibaka alang-alang kay Allah); at (8) Ibn-us-Sabil (ang mga manlalakbay na nawalan ng kaugnayan sa lahat-lahat).” [At-Tawbah 9:60]

Isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallan ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Sinuman na nagmamay-ari ng ginto o pilak na hindi nagbabayad ng kaukulang Zakah ay magdurusa sa Araw ng Pagkabuhay, mga oha (plates) ng apoy ay huhubugin [papandayin] para sa kanya sa pamamagitan ng pagpukpok at paiiniting lalo sa apoy ng Impiyerno. Pagkatapos ng kanyang mga tagiliran, ang kanyang noo at likod ang susunod na tatatakan [seselyuhan tulad ng baka] ng mga ito. Bawat paglamig nila ay papalitan ng mga pinainit na mga oha. Ito ay magpapatuloy ng isang araw na kasinghaba ng limampung  libong taon, hanggang sa ang sangkatauhan ay hatulan, at pagkatapos ay hahantong siya sa Paraiso o kaya sa Impiyerno.” [Al-Bukhari, Blg. 1402-1403; Muslim, Blg. 987]

Ang Muslim na hindi nagbabayad ng Zakah ay hindi Kafir. Batay sa Hadith, siya ay mapaparusahan at ang huling hantungan niya ay ang Paraiso o kaya ang Impiyerno. Ang Kafir ay mapupunta lamang sa Impiyerno na walang pagkakataon na makapasok ng Paraiso.

Sa ilang Ayat ng Qu’ran ay pinagdugtong ni Allah ﷻ ang Salah at ang Zakah. “…bilang mga makatotohanan (sa pananampalataya), na isagawa ang Salah at magbayad ng Zakah.” [Al-Bayyinah 98:5]

IV.  As-Sawm الصوم Ang Pag-aayuno

“O kayong mga mananampalataya! Ang pag-aayuno ay itinakdang obligasyon para sa inyo tulad ng pagtakdang obligasyon para sa mga dumating bago kayo, upang kayo ay magkaroon ng Taqwa (kabanalan/pagkadeboto at kamalayan kay Allah).” [Al-Baqarah 2:183] Ang Taqwa ay ang pagkatakot kay Allah upang sumunod sa Kanyang mga iniuutos at pagpipigil sa sarili upang hindi makagawa ng mga ipinagbabawal Niya.

Maliwanag na ipinapaalam ni Allah  ﷻang karunungan sa likod ng pag-aayuno; na dapat Siyang katakutan sa pamamagitan ng pag-aayuno at matamo ang katangian ng Taqwa mula dito. Ang pakinabang na ito ay ipinahihiwatig ng Propeta  ﷺ na nagsabi: “Sinuman na hindi pababayaan ang kasinungalingan at mga masasamang gawain, ay hindi kailangan ni Allah ang kanyang pagpapabaya sa kanyang pagkain at inumin.” [Al-Bukhari]

Ang pag-aayuno ay itinakda ni Allah ﷻsa mga naunang bansa. Ipinapakita Niya na ang pag-aayuno ay isang bagay na Kanyang mahal at ito ay pinairal sa bawat bansa. Ito ay kaginhawaan para sa ating Ummah (pamayanan) yayamang hindi tayo nag-iisa sa pagsasagawa ng tungkuling ito na maaaring mahirap para sa mga kaluluwa at mga katawan. Ito ay isang pahiwatig na ginawa Niyang lubos ang relihiyon para sa ating Ummah at nakumpleto ito kasama ang mga kagalingan na naibigay sa mga naunang bansa.

V.  Al-Hajj الحج Ang Pagbisita

“…At ang Hajj (pagbisita sa Makkah) sa Bahay (Al-Ka’bah) ay isang obligasyon ng sangkatauhan kay Allah, para sa mga may kakayahan…” [Ali ‘Imran 3:97]

Ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Sinuman ang gustong magsagawa ng Hajj, ay hayaan siyang magmadali sa pagsagawa nito.” [Isinalaysay ni Imam Ahmad, Abu Dawud at Ibn Majah]

Ito ay ang obligadong pagbisita sa Al-Ka’bah sa Makkah (Saudi Arabia) minsan lamang sa buong buhay kung masunod ang mga sumusunod na mga kundisyon:

 • May panustos
 • May sasakyan at kaligtasan
 • May Mahram (asawa/taong bawal niyang mapangasawa) para sa mga babai
 • Malaya
 • Matino
 • Nasa tamang gulang
 • Malusog

[1] Basahin ‘Ang Limang Haligi Ng Islam (Kahalagahan At Pagpapaliwanag)’ ni Ahmad Jibril Salas

Advertisements