1. Al-Iman Billah

AL-IMAN BILLAH
الايمان بالله
Ang Paniniwala Kay Allah

Ang pangalang ‘ALLAH’

Sa dinami-dami ng mga doktrina at mga pananampalataya, nagkaiba-iba rin ang mga tao sa pangalan na itatawag nila sa makapangyarihang Diyos. Dapat nating malaman at matiyak kung sino ang ating pinag-aalayan ng pagsamba, pagpupuri, pasasalamat at panalangin.

Kailangang malaman natin kung papaano tatawagin ang ating Tagapaglikha upang makatiyak tayo na tama ang ating pamamaraan at makatiyak tayo na ang ating mga kahilingan at panalangin ay makarating sa Kanya sa paraang ikalulugod at ikakatuwa Niya, at hindi sa paraang nais natin.

Ang pansariling pangalan ng tunay na Diyos ay ALLAH.

Ang katagang ALLAH ay kontraksiyon (pangingikli) ng Al ال + Ilah إله = ALLAH الله. Kaya ang ALLAH ay nangangahulugan ng ‘ANG NAG-IISA AT TANGING UNAY NA DIYOS.’

Sa balarila (grammar) ng wikang Arabik, ang katagang ALLAH ay hindi puwedeng bigyan ng kasarian at pangmaramihan. Ang katagang ALLAH ay walang kasarian, kaya hindi ginagamit sa Islam ang salitang diyos dahil ito ay kumakatawan sa panlalaking kasarian. At kapag sinabing ‘diyosa’ ito ay kumakatawan naman sa babai. Ang katagang ALLAH ay hindi puwedeng gawing pangmaramihan, kaya hindi ginagamit sa Islam ang salitang diyos dahil kapag sinabing ‘mga diyos’ ay nangangahulugan na marami ang diyos.

Pinanatili ng mga tagasunod ng Islam na tawagin Siya sa pangalang ALLAH dahil Siya mismo ang nagbigay ng Kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga kapahayagan.

 • [Ya Musa! Innahu Anallahul ‘Azizul Hakim…] “O Musa! Katotohanan, Ako si Allah, Ang Makapangyarihan, Ang Pinakamarunong…” [An-Naml 27:9]
 • “Ngunit nang makarating siya (sa puno), ang tinig (boses) ay narinig mula sa kanang pampang ng ilog, mula sa puno sa banal na lupa: [Ya Musa! Inni Anallahu Rabbul ‘Alamin…]’ O Musa! Ako si Allah, Ang Panginoon ng mga daigdig’…” [Al-Qasas 28:30]

Dito ipinahayag ng Dakilang Manlilikha ang Kanyang pangalan at nagmula noon ay ito na ang itinatawag sa Kanya ng Kanyang mga matutuwid na alipin.

Ang ‘Diyos Ama‘ ay hindi pangalan sa halip ito ay isang titulo lamang. Ang katagang ‘Halleluia‘ ay maka-ilang beses na nabanggit sa Bibliya na nangangahulugan ng ‘pagpupuri sa Diyos.’ Si Musa (‘Alayhis Salam), sa kanyang wikang Hebrew, ang tawag niya sa Diyos ay ‘Eloh.’ Si ‘Isa (‘Alayhis Salam), sa kanyang wikang Aramik, ang tawag niya sa Diyos ay ‘Alaha.’

Ang Hebrew at Aramik ay kapatid na wika ng Arabik na wika ng Propeta ﷺ. Kaya’t ang mga pangalang ginamit nila sa Diyos ay magkakalapit ang tunog at tiyak na iisa ang kahulugan. Ang tatlong wikang nabanggit ay mga wikang Semitik [anuman sa pangkat ng mga wikang Afro-Asyan na wika ng mga Semites, pangkat ng mga taong nasabing nagmula sa lahi ni Shem, ang pinakamatandang anak na lalaki ni Nuh (‘Alayhis Salam). [Genesis 10]

ANG MGA BUKOD-TANGING KATANGIAN NI ALLAH

Ang mga pantas ay sinubukang ilarawan si Allah ﷻ batay sa pitong katangian Niya na malinaw na nabanggit sa banal na Qur’an. Siya ang nagtataglay ng mga bukod-tanging katangian at wala Siyang katambal sa mga ito. Samakatuwid, Siya lamang ang tunay na Diyos na may karapatan sa pagsamba.

 1.  Hayat حياة Buhay

Siya ang palaging nananatiling buhay. Siya ay walang hanggan sapagkat wala Siyang kamatayan. Hindi Siya mababago, walang hugis, walang anyo, walang kulay at walang mga bahagi. Ang Kanyang pananatili ay walang simula o katapusan. Siya ang una at simula na walang pinagmulan at Siya ang huli at wakas na walang katapusan. Hindi Siya katawan na binubuo ng mga sustansiya o mga sangkap. Hindi Siya pagkakataon na katutubo sa isang katawan o nakatira sa isang lugar.

 • [Laysa Kamithlihi Shay] “…Wala siyang katulad…” [Ash-Shura 42:11]
 • [Basahin din ang mga kabanata Al-Hadid 57:3; Al-Baqarah 2:255; Al-Ikhlas 112:2-4; Al-An’am 6:103; An-Nur 24:35]

2.  ‘Ilm علم Kaalaman

Siya ang nakakaalam ng lubos. Ang Kanyang kaalaman ay walang-hanggan at saklaw ang buong sanlibutan. Siya ay hindi saklaw ng pagkamakalimutin, pagpapabaya at pagkakamali. Talos niya ang lahat ng nakatago at nakalantad, ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Batid Niya ang lahat ng mga bagay maging ang lihim na kaisipan ng tao.

 • “Alam Niya pareho ang iyong mga lihim at ang iyong mga pananalita, at alam Niya kung ano ang iyong kinikita.” [Al-An’am 6:3]
 • “Siya ang nakakaalam ng nakikita at hindi nakikita…” [Yunus 10:61]
 • [Basahin din ang mga kabanata Al-Mujadilah 58:7; Al-An’am 6:59 at 73; Qaf 50:16]
 • Qudrah قدرة Kapangyarihan

Siya ang may kakayahang gawin ang lahat. Lahat ng naisin Niyang likhain ay magagawa Niya ng walang anumang makakahadlang sa Kanyang kapangyarihan. Magagawa Niya ang lahat ng Kanyang magustuhan na walang anumang kapaguran at tulong.

Kapag ninais Niyang gumawa ng isang bagay, sasabihin lamang Niya, “Mangyari,” at mangyayari na.

 • “Ngunit ang Kanyang utos, kung Siya ay nagnanais ng isang bagay, ay sasabihin lamang Niya ang: ‘Maging!’ at ito ay mangyayari [Kun Fa Yakun].” [Yasin 36:82]
 • [Basahin din ang mga kabanata An-Nisa’ 4:132; Az-Zumar 39:62; Al-An’am 6:164; Al-Hashr 59:23]

3.  Iradah إرادة Kalooban

 • “Panginoon ng Trono ng Kaluwalhatian, ang taga-gawa anuman na Kanyang naisin.” [Al-Buruj 85:15-16]
 • “Siya ay hindi tatanungin sa Kanyang ginagawa, ngunit sila ay matatanong.” [Al-Anbiya’ 21:23]
 • [Basahin din ang Surah Ali ‘Imran 3:26]

4.  Sami’ سمع Pandinig

Siya ang nakakarinig ng lubos. Wala tayong larawang-isip sa Kanyang pandinig.

 • “Siya Ang Nakakarinig, Ang Nakakaalam [As-Sami’ Al-‘Alim].” [Al-An’am 6:13]

May hangganan ang layo ng pandinig ng tao, samantalang walang hangganan ang nararating ng pandinig Niya. Naririnig Niya ang lahat ng tunog na walang tainga samantalang tayo ay kailangang may tainga upang makarinig. Naririnig lamang natin ang malakas na tunog subalit Siya ay naririnig pati na ang pagtibok ng puso ng isang maliit na hayop at kahit pa nga ang paghakbang lang ng langgam sa ibabaw ng buhanginan.

Tayo ay maari lamang ituon ang ating pandinig sa iisang tunog sa iisang pagkakataon. Samantalang Siya ay kayang pakinggan at tumugon sa lahat ng tunog at boses ng milyung-milyon nilikha sa iisang pagkakataon lamang. Tayo ay nakakarinig lamang ng pangkasalukuyan samantalang Siya ay naririnig ang nakalipas, ang ngayon at ang darating. Tayo ay nakakarinig lamang kung gising ngunit bingi kapag tulog o walang malay. Samantalang Siya ay hindi nangangailangan ng tulog o pahinga at pinakikinggan ang mga nilikha sa lahat ng oras.

5.  Basar بصر Paningin

Siya ang nakakakita ng lubos.

 • “Walang pang-unawa ang makaka-unawa sa Kanya, ngunit ang Kanyang pang-unawa ay lampas sa lahat ng pang-unawa (bisyon). Siya Ang Nakakaalam, Ang Nakakabatid.” [Al-An’am 6:103]

Ang tao ay nakakakita ngunit hindi maaaring ihalintulad sa paningin na taglay ni Allah ﷻ. Ang mata ay bahagi ng katawan upang makakita, subalit wala tayong batayan o larawang-isip kung papaanong paraan Siya nakakakita. Nakikita lamang natin ang mga panlabas subalit Siya ay nakikita ang mga nakatago pati na ang mga lihim. Nakikita lamang natin ang mga anyo at mga hugis subalit Siya ay nakikita ang nilalaman ng mga isipan, at maging ang nararamdaman ng mga puso.

6.  Kalam كلم Pananalita

Ang Kanyang pananalita ay may iba’t ibang paraan ngunit hindi siya nagsasalita sa pamamagitan ng dila tulad ng tao. Siya ay nangusap ng tuwiran kay Musa (‘Alayhis Salam). Siya ay nangusap sa iba’t ibang mga sugo sa pamamagitan ni anghel Jibril (‘Alayhis Salam).

MGA IBANG KATANGIAN

 • Ang May Ganap Na Kasapatan

Wala Siyang pangangailangan sa kaninuman ngunit ang lahat ay nangangailangan sa Kanya. Ni hindi Niya kailangan ang katulong, asawa o anak, kahit ang ating mga pagsamba.

 • Ang May Ganap Na Kamalayan

Kailanman ay hindi Siya natutulog, palagi Siyang gising at nananatiling may kamalayan. Nararamdaman Niya ang lahat. Ang antok at idlip ay hindi makapangyayari sa Kanya. [Sa Bibliya ay nabanggit na nagpahinga siya sa ikapitong araw].

 • Ang Lubos Sa Pagmamay-Ari

Ang lahat ng nilikha ay kanyang pag-aari ngunit ang mga nilikha ay walang pag-aari kahit anuman. Walang kahati sa Kanyang kaharian. “Pag-aari Niya lahat kung anuman ang nasa mga langit at lupa…” [Al-Anbiya’ 21:19]

 • Ang Marangal At Dakila

Walang sinuman o anuman ang higit na dakila sa Kanya, maging sa Kanyang kadiwaan, kadakilaan, kapangyarihan at kapamahalaan.

 • Ang Mahabagin At Mapagpala

Siya ay makatarungan at hindi nagpaparusa sa sinuman na walang kasalanan. Mahal Niya ang Kanyang mga tagapaglingkod at nagpapatawad sa mga nagsisisi sa Kanya. Palagi Siyang nangingibabaw.

[Hindi nangangahulugan na ang mga nabanggit lamang ang kanyang mga katangian. Marami Siyang katangian at ang mga ito ang nangungunang dapat nating malaman].

WALANG KAALAMAN SA KANYANG URI AT ANYO

Sa katunayan ay wala pang nakakita kay Allah (Subhanahu Wa Ta’ala), kaya hindi natin Siya maaaring ilarawan sa anumang anyo o anumang uri ng mga nilikhang bagay. Isang malaking paglapastangan sa Kanyang kaluwalhatian na Siya, Ang Tagapaglikha, ay ihambing sa Kanyang mga nilikha.

Siya ay ang-iisa na walang katulad, walang kawangis, walang katambal, walang kaparehas.

 • “Walang anumang maihahalintulad sa Kanya…” [Al-Ikhlas 112:4]
 • “…walang nakakahawig sa Kanya…” [Ash-Shura 42:11]

Kahit magpakita Siya sa atin sa mundong ito ay wala tayong kakayahan. Ipinakita ni Allah ﷻang Kanyang sarili kay Musa (‘Alayhis Salam).

 • “…sinabi niya (ni Musa): ‘O aking Panginoon! Magpakita Ka sa akin.’ (ang sagot ni Allah) ‘Walang paraan na makita mo Ako ng tuwiran; ngunit tumingin ka sa bundok; kung nandoroon pa sa kanyang kinalalagyan ay makikita mo rin Ako. Nang ang kanyang Panginoon ay ipakita ang Kanyang Sarili sa bundok, ay naging alikabok ito at si Musa ay nawalan ng malay…” [Al-A’raf 7:143]

SIYA AY WALANG ANAK AT WALANG MGA MAGULANG

 • “Ipahayag mo (O Muhammad)! Siya si Allah, Ang Nag-iisa. Allah, Ang Walang Hanggan, Ang Ganap, sandigan ng lahat. Hindi Siya nagkaanak at hindi rin Siya ipinanganak. At Siya ay walang katulad.” [Al-Ikhlas 112:1-4][Basahin din ang Surah Al-Isra’ 17:111]
 • “Ang mga Yahudi ay tinawag si Uzair na anak (na lalaki) ng Diyos, at ang mga Nasara (Kristiyano) ay tinawag si Kristo na anak (na lalaki) ng Diyos. Ito ay kasabihan mula sa kanilang mga bibig; tinutularan nila kung ano ang sinabi ng mga di-mananampalataya sa mga nagdaang bansa. Ang sumpa ni Allah ay mapasa-kanila: papaano sila nadaya palayo sa katotohanan!” [At-Tawbah 9:30]
 • “…ginawa nila ang mga Jinns na kapareho ni Allah, kahit na si Allah ang naglikha sa mga Jinns; at sila ay kabulaanan na walang kaalaman, na iniukol sa Kanya ang mga anak (na lalaki) at mga anak (na babai)…” [Al-An’am 6:100]
 • [Ang mga Arabong pagano ay nagsabing ang mga anghel ay mga anak na babai ni Allah ﷻ.

NASAAN SI ALLAH?

Ang mananampalataya ay kailangang maniwala sa Kanyang Kapanatilihan at sa Kanyang Kaisahan. Bahagi ng ating paniniwala na Siya ay nasa lahat ng dako dahil sa Kanyang karunungan.

 • “Pag-aari ni Allah ang silangan at ang kanluran: saan ka man babaling, ay makakaharap mo si Allah. Dahil si Allah ay saklaw Niya ang lahat, Siya ang nakaka-alam ng lahat.” [Al-Baqarah 2:115]
 • “…Siya ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. …nalalaman Niya anuman ang pumapasok sa lupa at anuman ang lumalabas mula dito, kung anuman ang bumababa mula sa langit at anuman ang umaakyat dito. At Siya ay nasa sa iyo saan ka man naroroon. At si Allah ay nakikita ng ganap ang lahat ng iyong ginagawa.” [Al-Hadid 57:4]
 • Siya ay hindi saklaw ng panahon at pook. “…dahil Kami kailanman ay hindi nawawala (sa anumang panahon o alinmang pook).” [Al-A’raf 7:7]

Si Hussain Ibn Umar (Radiyallahu ‘Anhu) ay nagtanong kay Propeta ﷺ: “Nasaan si Allah?” Ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Sa itaas Niya ay hangin; sa ibaba Niya ay hangin; wala kahit isa maliban sa alangaang (space) at puro kadiliman….” [Hadith Sahih]

ANG PAGKILALA SA DIYOS

1.  Al-Fitrah الفطرة Ang Katutubong Kalikasan

Ang tao ay nalikha na may matindig, matuwid at dalisay na kalikasan. Makikilala niya ang Diyos at maiintindihan niya ang Kanyang kapanatilihan at kaisahan sa pamamagitan ng kanyang Fitrah (dalisay na kalikasan).

Lahat ng tao pagkasilang ay nakasalig sa pagpapala at patnubay ni Allah (Subhanahu Wa Ta’ala). Sa panahong ito, siya ay hindi sumusuway sa lahat ng kautusang itinakda Niya sa kanya hanggang sa sapitin niya ang kakayahang magpasya. Sa bahaging ito ng buhay ng tao ay nasa ilalim ng tinatawag na Fitrah, ang likas na pagsunod ng tao sa kalooban ng nag-iisang Diyos at pagsamba sa Kanya, na hindi mawawala ngunit maaaring malihis, malayo o maligaw.

Lahat tayo ay nagpatunay na mayroong iisang Diyos.

 • “Nang ang iyong Panginoon ay kunin mula sa mga anak ni Adam, mula sa kanilang mga balakang (o mula sa balakang ni Adam ang kanyang mga anak) ang kanilang mga salinlahi, at ginawa Niya silang nagpatunay sa kanilang mga sarili (na nagsasabing): ‘Hindi ba Ako ang Inyong Panginoon?’ Sila ay nagsabi: ‘Oo, aming pinatutunayan!’ Ito, baka sa Araw ng Pagkabuhay ay sabihin ninyo: ‘Katotohanan, hindi namin namalayan ang tungkol dito.'” [Al-A’raf 7:172]

Sa sandaling sapitin ng tao ang wastong gulang at kaisipan, at kanya ng malaman ang tama sa mali, dapat na niyang alamin ang buong katotohanan. Nararapat siyang pumili at magpasya ayon sa sariling kalooban at kaisipan. Tungkulin niyang piliin at sundin ang tunay na relihiyon na ibinigay ng Allah ﷻsa kanya. Sa kalagayang ito, siya ay sasailalim sa kusang-loob na pagsunod (self free will).

 • “At ipinakita Namin sa kanya ang dalawang landas (mabuti at masama).” [Al-Balad 90:10]
 • “Iayos mo ang iyong sarili ng may katatagan at katotohanang matuwid ka sa relihiyon. Iyan ang kalikasan at modelo kung saan ang Diyos ay nilikha ang sangkatauhan. Walang pagbabago sa mga batas ng paglikha ng Diyos. Iyan ang tamang relihiyon, ngunit karamihan ng mga tao ay hindi alam.” [Rum 30:30]

[Halimbawa: Ang bagong silang ay kaagad na sususo kapag inilapit sa dibdib ng kanyang ina na walang nagturo sa kanya. Ang bagong panganak na kambing ay maglalakad pagkaraan lamang ng ilang oras na walang nagturo sa kanya.]

Dalawang Pangunahing Dahilan Ng Pagkasira Ng Dalisay Na Kalikasan Ng Tao At Ng Kanyang Pagkaligaw

Una: Ang Bunga Ng Kapaligiran At Mga Pangyayari

Sa dahilang ang bata ay wala pang lakas at hindi pa wasto ang kaisipan at talino upang pumili at magpasya ayon sa kanyang sariling kagustuhan, siya ay sunud-sunuran lamang sa lahat ng naisin ng kanyang mga magulang o pamilya o mga taong nag-aruga o nagpalaki sa kanya. Sila ang may kakayahang akayin siya sa tama o maling landas ng pagsamba.

Ang Sugo ﷺ ay nagsabi: Ang bawat sanggol ay ipinanganak sa ilalim ng Fitrah, ngunit ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang isang Hudyo, Kristiyano o Pagano.” [Sahih Muslim] Siya rin ay nagsabi: “Bawat sanggol ay isinilang na may dalisay na kalikasan. Pagkatapos ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang Hudyo, Kristiyano o Madyan.” [Bukhari at Muslim]

[Halimbawa : katuruan ng kanyang paaralan; ang pagpapalaganap (propaganda) ng medya (radyo, telebisyon, diyaryo, atbp.); ang mga iba’t ibang kaisipan at pilosopiya na naituro sa kanya at marami pang iba.]

Pangalawa: Ang Katusuhan/Panlilinlang Ni Satanas (Iblis) At Ng Mga Jinn

Sa banal na Qur’an ay nakatala na si Satanas ay nagsasabing:

 • “At sa Iyong kapangyarihan, ilalagay ko silang lahat sa pagkakamali (iwawala ko sila, bawat isa) maliban sa Iyong mga alipin na matatapat at malilinis.” [Sad 38:82-83]

Si Satanas ay gagawa ng lahat ng paraan upang mapanatili niya ang tao sa maling relihiyon. Dito masusubukan ang pagpapasiya ng isang tao kung papaano niya gagamitin ang kanyang kalayaang pumili. Kung susundin niya ang Fitrah, ay tutulungan siya ni Allah ﷻ.

 • “At sinuman ang naisin ng Allah na patnubayan, bubuksan Niya ang dibdib sa Islam.” [Al-An’am 6:125]

2.  Ang Pag-iisip العـقل Al-Aqil

Kapag ang katutubong kalikasan ay nasira sa anupamang paraan ay gamitin natin ang ating pag-iisip. Isagawa natin ang pangangatwiran (lohika – agham ng pangangatwiran). Magnilay-nilay tayo sa Kanyang mga palatandaan. Siya ay palaging nag-aanyaya sa atin sa banal na Qur’an upang malaman natin ang katotohanan tungkol sa Kanyang kapanatilihan.

 • “Kami ay ipapakita sa kanila ang Aming mga palatandaan sa pinakamalayong mga lupalop (ng lupa) at sa kanilang mga sariling mga kaluluwa, hanggang maging malinaw sa kanila na ito ang katotohanan.” [Fussilat 41:53]
 • “Nang ang gabi ay takpan siya, nakita niya ang bituin. Sinabi niya: ‘Ito ang aking Panginoon.’ Ngunit nang maglaho ito, sinabi niya: ‘Ayaw ko ang mga naglalaho.’ Nang makita niya ang buwan na nagniningning, sinabi niya: ‘Ito ang aking Panginoon.’ Ngunit nang maglaho ito, sinabi niya: ‘Maliban kung papatnubayan ako ng aking Panginoon, ako ay tiyak na mapapasama sa mga nawawala ng landas.’ Nang makita niya ang init na nagniningning, sinabi niya: ‘Ito ang aking Panginoon. Ito ang pinakamalaki (sa lahat).’ Ngunit nang maglaho ang init, sinabi niya: ‘O  aking mga tauhan! Ako ay katotohanang walang pananagutan mula sa inyong kasalanan ng pagbibigay ng katambal ni Allah.'” [Al-An’am 6:76-79]

[Hindi ito nangangahulugan na naniniwala si Ibrahim (‘Alayhis Salam) sa mga ito. Gusto lamang niyang turuan ng di-tuwiran ang kanyang mga tao na hindi dapat sambahin ang mga ito.]

3.  Mga Sugo at Mga Kasulatan

Ipinadala rin Niya sa atin ang Kanyang mga sugo at ang Kanyang mga banal na kapahayagan. [Tatalakayin sa kalaunan.]

4.  Dala Ng Pangangailangan

Ang tao, sa kanyang dalisay na kalikasan, ay naalala ang kapanatilihan ni Allah (Subhanahu Wa Ta’ala). Kahit ang mga di-mananampalataya ay maa-alala na may Diyos sa panahon ng kagipitan o ng kapahamakan. Kapag siya ay naharap sa biglang kapahamakan o ilang paghihirap, at wala siyang makitang tulong mula sa iba, ay babaling sa Diyos. Alam niya na ang tanging makakatulong sa kanya ay ang Diyos.

 • “At nang ilang kaguluhan o sakit ang dumapo sa tao, ay iiyak siya sa kanyang Panginoon. At pagkatapos na ipagkaloob Niya ang tulong sa kanya, ay nakakalimutan niya kung ano ang kanyang iniiyakan noon sa Kanya.” [Az-Zumar 39:8]

Sa kasaysayan, lahat ng bansa ng iba’t ibang panahon, ng iba’t ibang lahi at kulay, ay sumamba sa mga diyos sa iba’t ibang kaanyuan. Ang paniniwala sa Kanya ay makatwiran lamang unang-una dahil ang karanasan ng sangkatauhan ay nagpapatunay na ang disenyo ay nagpapahiwatig na may taga-disenyo. Ang tao sa kanyang kalikasan ay palaging hinahanap ang Diyos.