Asma’ul Husna

ASMA’I-LLAHIL HUSNA
أسماء الله الحسنى
Ang mga magagandang pangalan ni Allah

ALLAH الله Ang Tanging Isang Tunay Na Diyos
AR-RAHMAN الرحمن 1 Ang Ganap Na Maawain
AR-RAHIM الرحيم 2 Ang Tiyak Na Maawain
AL-MALIK الملك 3 Ang Hari
AL-QUDDUS القدوس 4 Ang Pinakabanal
AL-SALAM السلام 5 Ang Kapayapaan
AL-MU’MIN المؤمن 6 Ang Pinagmulan ng Pananampalataya
AL-MUHAYMIN المهيمن 7 Ang Mapagmatyag Na Tagapangalaga
AL-AZIZ العزيز 8 Ang Pinakamapangyarihan
AL-JABBAR الجبار 9 Ang Tagapagpatupad
AL-MUTAKABBIR المتكبير 10 Ang Pinakamaringal
AL-KHALIQ الخالق 11 Ang Tagalikha
AL-BARI البارئ 12 Ang Tagapasimula
AL-MUSAWWIR المصور 13 Ang Tagabigay Ng Hugis, Sukat, Anyo
AL-GHAFFAR الغفار 14 Ang Mapagpatawad
AL-QAHHAR القهار 15 Ang Tagapanlupig
AL-WAHHAB الوهاب 16 Ang Tagapagbigay Ng Biyaya Ng Walang Sukat
AR-RAZZAQ الرزاق 17 Ang Tagatustos
AL-FATTAH الفتاح 18 Ang Tagabukas
AL-ALIM العليم 19 Ang Ganap Na Maalam
AL-QABID القابض 20 Ang Tagasupil
AL-BASIT الباسط 21 Ang Tagapagpalaki
AL-KHAFID الخافض 22 Ang Tagapagbawas
AR-RAFI الرافع 23 Ang Tagapagtaguyod
AL-MU’IZZ المعز 24 Ang Tagabigay Ng Karangalan
AL-MUDHIL المذل 25 Ang Tagabigay Ng Kahihiyan
AS-SAMI السميع 26 Ang Ganap Na Nakakarinig
AL-BASIR البصير 27 Ang Ganap Na Nakakakita
AL-HAKAM الحكم 28 Ang Tagapagpasya
AL-ADL العدل 29 Ang Makatarungan
AL-LATIF اللطيف 30 Ang Pinakamabait
AL-KHABIR الخبير 31 Ang Ganap Na May Kamalayan
AL-HALIM الحليم 32 Ang Pinakamahinahon
AL-ADHIM العظيم 33 Ang Pinakadakila
AL-GHAFUR الغفور 34 Ang Tagapagpatawad Sa Mga Kamalian
ASH-SHAKUR الشكور 35 Ang Tagabigay Ng Gantimpala
AL-ALIYY العلي 36 Ang Pinakamataas
AL-KABIR الكبير 37 Ang Pinakadakila
AL-HAFIDH الحفيظ 38 Ang Tagapangalaga
AL-MUQIT المقيت 39 Ang Tagabigay Ng Pangangalaga
AL-HASIB الحسيب 40 Ang Tagasukat
AL-JALIL الجليل 41 Ang Dakila
AL-KARIM الكريم 42 Ang Mapagkawanggawa
AR-RAQIB الرقيب 43 Ang Tagapagmasid
AL-MUJIB المجيب 44 Ang Tagasagot Ng Panalangin
AL-WASI الواسع 45 Ang Ganap Na Nakakasaklaw
AL-HAKIM الحكيم 46 Ang Ganap Na Marunong
AL-WADUD الودود 47 Ang Pinakamapagmahal
AL-MAJID المجيد 48 Ang May Kasapatan Sa Lahat Ng Bagay
AL-BA’ITH الباعث 49 Ang Tagabalik Ng Buhay
ASH-SHAHID الشهيد 50 Ang Saksi
AL-HAQQ الحق 51 Ang Katotohanan
AL-WAKIL الوكيل 52 Ang Ganap Na Mapagkakatiwalaan
AL-QAWWI القوي 53 Ang Pinakamalakas
AL-MATIN المتين 54 Ang Pinakamatatag
AL-WALIYY الولي 55 Ang Tagatangkilik
AL-HAMID الحميد 56 Ang Ganap Na Maluwalhati
AL-MUHSI المحصي 57 Ang Nakakaalam Ng Lahat Ng Bilang
AL-MUBDI المبدئ 58 Ang Tagapasimula
AL-MU’ID المعيد 59 Ang Tagapagpanauli
AL-MUHYI المحيي 60 Ang Tagabigay Ng Buhay
AL-MUMIT المميت 61 Ang Tagabawi Ng Buhay
AL-HAYY الحيُّ 62 Ang Nananatiling Buhay
AL-QAYYUM القيُّوم 63 Ang Walang Katapusan
AL-WAJID الواجد 64 Ang Ganap Na Nakakatagpo
AL-MĀJID الماجد 65 Ang Pinakamaluwalhati
AL-WAHID الواحد 66 Ang Bukod-Tangi
AL-AHAD الأحد 67 Ang Ganap Na Nag-iisa Magpakailanman
AS-SAMAD الصمد 68 Ang Pinakaganap
AL-QĀDIR القادر 69 Ang Ganap Na May Maykakayahan
AL-MUQTADIR المقتدر 70 Ang Ganap Na Makapangyarihan
AL-MUQADDIM المقدم 71 Ang Tagapagpaaga
AL-MUAKH-KHIR المؤخر 72 Ang Tagapagpaliban
AL-AWWAL الأول 73 Ang Una
AL-AKHIR الآخر 74 Ang Huli
ADH-DHAHIR الظاهر 75 Ang Nakikita
AL-BATIN الباطن 76 Ang Nakatago
AL-WALI الوالي 77 Ang Kataas-taasang Tagapamahala
AL-MUTA’AL المتعال 78 Ang May Karangalan Ng Lahat
AL-BARR البر 79 Ang Pinagmulan Ng kabutihan
AT-TAWWAB التواب 80 Ang Tagatanggap Ng Pagsisisi
AL-MUNTAQIM المنتقم 81 Ang Tagapaghiganti
AL-AFUWW العفو 82 Ang Ganap Na Mapagpatawad
AR-RAUF الرؤوف 83 Ang Mapagparamay
MALIK AL-MULK مالك الملك 84 Nagmamay-ari Ng Lahat
DHUL JALALI WAL IKRAM ذو الجلال والإكرام 85 May-ari Ng Karangyaan At Biyaya
AL-MUQSIT المقسط 86 Ang Palaging Makatarungan
AL-JAMI الجامع 87 Ang Tagatipon
AL-GHANI الغني 88 Ang Ganap Na Maykasapatan
AL-MUGHNI المغني 89 Ang Tagabigay Ng Kayamanan
AL-MANI المانع 90 Ang Tagabawal
AD-DARR الضار 91 Ang Tagabigay Ng Suliranin
AN-NAFI النافع 92 Ang Tagalikha Ng Mapapakinabangan
AN-NUR النور 93 Ang Liwanag
AL-HADI الهادي 94 Ang Gabay
AL-BADI البديع 95 Ang Tagapasimula
AL-BAQI الباقي 96 Ang Walang Hanggan
AL-WARITH الوارث 97 Ang Tagamana
AR-RASHID الرشيد 98 Ang Gabay Sa Tamang Daan
AS-SABUR الصبور 99 Ang Pinakamatiyaga

Ang mga pangalang nabanggit sa listahan ay kinatawan/paglalarawan. Ang mga ito sa kabuuan ay tinatawag na Al-Asma’i-llahil Husna (ang pinakamagandang mga pangalan ni Allah).

Ang mga pangalan kung saan ang Diyos ay kilala sa Islam ay nahati sa dalawang kategorya:

  1. Mga pangalan ng kakangsarili/esensiya (Adh-Dhat) tulad ng Allah at Ar-Rahman
  2. Mga pangalan ng kakangkatangian (As-Sifat) told ng Ar-Rahim at Al-Bari’

Ang mga ito ay maaari ding mahati sa:

  1. Mga pangalan ng pagkahabag o kagandahan (Jamal)
  2. Mga pangalan ng kahigpitan at kadakilaan (Jalal)

Ang pangalang ‘Allah‘ na tinatawag na ‘Ang Pinakadakilang Pangalan’ (Al-Ism Al-Adhim) ay nag-iisa. Samakatuwid, dahil sa mga iba’t ibang kaanyuan, ang kabuuan ng alinmang sa dalawang listahan ay maaaring madagdagan hanggang sa mas marami kaysa sa siyamnapu’t siyam, alinmang listahan ay hanggang sa bilang lamang na ito.

Mga katibayan

  • Allah! Walang ibang diyos maliban sa Kanya! Pag-aari Niya ang mga Pinakamagagandang Pangalan. [Al-A’raf 7:180]
  • Ang mga Pinakamagagandang Pangalan ay kay Allah, kaya tawagin Siya sa pamamagitan nila, at iwasan ang mga kapulungan ng mga nagtatatwa o nagtatakwil (o mga nagsasabi ng mga katagang hindi karapat-dapat) laban sa Kanyang mga Pangalan. Sila ay magagantihan sa lalong madaling panahon kung anuman ang kanilang gawain. [Taha 20:8]
  • Siya si Allah, ang Manlilikha, ang Pinagmulan ng lahat ng bagay, ang Tagapagkaloob ng lahat ng mga hubog. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga Pinakamagandang Pangalan. Ang lahat ng nasa mga langit at lupa ay lumuluwalhati sa Kanya. At Siya ang Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamarunong. [Al-Hashr 59:24]
  • Isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu): “Si Allah ay may siyamnapu’t siyam na mga pangalan (ibig sabihin ay isandaan na binawasan ng isa), at sinuman ang maniwala sa kanilang mga kahulugan at mamuhay ng naaayon dito, ay papasok siya sa Paraiso; at ang Allah ay Witr (isa) at mahal niya ang Witr.” [Sahih Al-Bukhari Vol. 8, Hadith 419]