Ang Pagtatambal Kay Allah

ASH-SHIRK الـشـرك

Ang Shirk (literal: makihati/makisali) ay ang pagtatambal kay Allah ﷻng sinuman at anuman sa lahat ng mga nauukol at nararapat lamang sa Kanya. Ito ay ang paniniwala sa maraming diyos (Polytheism) at sa mga idolo/diyus-diyosan (Idolatry) at ang mga naniniwala dito ay tinatawag na mga Mushrikun. Ito ang kabaligtaran ng Tawhid (Monotheism).

Ang Shirk ang tanging kasalanan na hindi mapapatawad ni Allah

Kapag ang tao ay namatay na sumasamba sa maraming diyus-diyosan ay hindi siya kailanman patatawarin ni Allah ﷻ sa Kabilang Buhay. Ang mundong ito ang pook ng pagsisikap at ang mundong susunod ang pook ng pagpapasya. Kaya bago maging huli ang lahat ay tanggapin mo na si Allah ﷻ ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin at itanggi lahat ang mga nakagisnan mong mga huwad na diyos.

 • Si Allah ay hindi patatawarin ang pagtatambal sa Kanya; ngunit patatawarin Niya kahit anuman, sinuman na nalulugod Siya. Ang pagtatambal sa Kanya ay kasalanan, katotohanan na nakakasuklam. [An-Nisa 4:48]
 • Si Allah ay hindi patatawarin (ang kasalanan) ng pagtatambal sa Kanya sa ibang diyos; ngunit patatawarin Niya ang ibang mga kasalanan na ikinalulugod Niya maliban dito. Ang nagtatambal ng ibang mga diyos kay Allah ay naligaw na sa landas, malayo (sa katotohanan). [An-Nisa 4:116]
 • Sa mga nagtatatwa kay Allah at pumipigil (sa mga tao) sa landas ni Allah, at mamatay na itinatatwa si Allah – si Allah ay hindi sila patatawarin. [Muhammad 47:34]

ANG MGA PINUNO NG MGA DIYUS-DIYOSAN

 1. Satanas
 2. Ang sinumang sinasamba at siya ay sumasang-ayon dito
 3. Ang sinumang nanawagan sa mga tao para sambahin siya
 4. Ang sinumang nagsasabi ng kahit anumang karunungan sa mga di-nakikita
 5. Ang sinumang namamahala na taliwas sa mga patakaran ni Allah

MGA DAHILAN NG SHIRK

 1. Nabuo sa isipan ng mga naniniwala sa maraming diyos ang mga alamat at mga pamahiin sa kapangyarihan at kahalagahan ng mga ito.
 2. Ginagamit nila ang mga ito na tagapamagitan sa Diyos para sa kanila.
 3. Nakita rin nila ang kanilang mga ninuno na sumasamba sa mga ito.
 4. Ang kanilang katigasan ng loob, pagsalungat sa kaunlaran at pagiging konserbatibo ang nag-akay sa kanila na makamtan anuman ang kanilang nakagawian.
 5. Dahil din sa katwirang pananalapi at upang magtamasa ng mataas na katayuan ng kagitingan at kapangyarihan.

DALAWANG URI NG SHIRK

1.  Shirk Akbar شرك أكبر Malaking Pagtatambal

Ito ay ang pagpapantay ng iba kay Allah ﷻsa mga bagay na nauukol lamang sa Kanya. Ito ang tanging kasalanan na hindi Niya mapapatawad kapag namatay kang ganito ang paniniwala. Wala kang gantimpala sa lahat ng nagawa mong mga kabutihan. Mananatili ka magpakailanman sa Impiyerno. Ikaw ay matitiwalag sa Islam. [Si Iblis ay nakagawa ng Shirk Akbar]

Halimbawa: Pagsamba sa mga sugo (Hesus), Birhen Maria, mga santo, mga imahen, mga rebulto, mga bayani, mga banal na lugar, atbp. Si Iblis ay nakagawa ng Shirk Akbar

2.  Shirk Asghar شرك أصغر Maliit Na Pagtatambal

Ito ay ang nasasaad sa banal na Qur’an at Sunnah na tinawag na Shirk subalit hindi humantong sa pagiging malaking Shirk. Lahat ng kasalanan mo ay mapapatawad ni Allah ﷻ kung taos sa puso mo ang pagsisisi. Wala kang gantimpala sa nagawa mong kabutihan na naugnay dito. Hindi ka mananatili magpakailanman sa Impiyerno. Ikaw ay hindi matitiwalag sa Islam. Kapag nakagawa ng Shirk Asghar ng di-sinasadya dahil sa kamangmangan ay maaaring patawarin ni Allah.

Ito ay may tatlong uri:

 1. Mga nagawa sa pamamagitan ng pagsasalita
 2. Mga nagawa sa pamamagitan ng paggalaw
 3. Mga nagawa sa pamamagitan ng layunin

SHIRK KHAFI شرك خفي NAKAKUBLING PAGTATAMBAL

Ito ay ang Riya رياء pagpapakitang tao na kapwa saklaw nito ang dalawang uri ng Shirk. Maaaring ito ay Shirk Akbar tulad ng mga Munafiqun (mga mapagkunwari) sapagkat ikinukubli nila ang kanilang pananampalataya at nagpapanggap na mga Muslim dala ng pagpapakitang tao at pagkatakot. Maaaring ito ay Shirk Asghar tulad ng pagpapakita ng kabutihan sa mga tao para purihin siya. Ang kabaligtaran ng Riya ay Ikhlas (kadalisayan).

MGA GAWAING SHIRK ASGHAR

Ang panunumpa sa iba

Ang panunumpa ay tanda ng pagdakila rito. Manunumpa lamang tayo sa mga pinakamamahal natin. Si Allah ﷻ ay manunumpa sa kahit sinuman o anuman na maibigan Niya ngunit ang tao ay manunumpa lamang kay Allah. Ito ay karapatan lamang Niya at hindi dapat iukol sa iba. Ang pagsasabi ng LA ILAHA ILL-ALLAH ay magsisilbing kabayaran kapag nagkamaling sumumpa sa iba.

Ang pag-aalay ng hayop sa iba

Ito ay isang uri ng pagsamba at kabilang sa mainam na mga pagsambang nangangailangan ng paggugol. Ang mga Halal na pag-aalay ay ang Hady (para sa mga peregrino sa Hajj), Udhiya (para sa sinumang Muslim sa panahon ng Hajj at ‘Aqiqah (para sa pagkasilang ng anak; 2 tupa sa lalaki at isa sa babai). Maliban sa mga nabanggit ang lahat ng uri ng pag-aalay ay Haram.

“Isinusumpa ni Allah ang mga nag-aalay ng hayop sa ibang mga diyos.”  [Basahin ang Surah Al-An’am 6:162-163]

Ang paggamit ng agimat (amulet), anting-anting (magic spell), atbp.

Ginagawa ito sa paniniwalang nakakapagpagaling ng karamdaman, nakakapagdulot ng mabuting kapalaran, nakakaalis ng kamalasan, pumipigil sa kapinsalaang dulot ng mainggiting tingin. Ang mainggiting tingin حسد Hasad, ang ikatlong mata ‘evil eye’ ay katotohanan ngunit huwag mag-alala sa bagay na ito sa halip ay bigkasin ang huling tatlong Surah ng Qur’an. Kapag binati ka o hinangaan ka sa anumang kagandahan mo ay ipabanggit mo sa kanya ang MA SHA ALLAH upang hindi ka mausog.

Halimbawa: anting-anting, bughaw na bato, mga talata ng banal na Qur’an, krusipiho, kuwintas na bawang, sapatos ng kabayo, paa ng kuneho, atbp.

Ang mga gawain sa libingan

 • Tamassuh تمسح – paghipo sa puntod sa pag-aakalang ito ay may biyayang  naidudulot
 • Tawassul توسل – paghiling sa nakalibing na siya  ay mamagitan kay Allah

Ang paniniwala sa mga pamahiin

Hindi sila kailanman pangangalagaan ni Allah ﷻ. Halimbawa: Biyernes ika-13, itim na pusa, kahulugan ng mga nunal, nangangating palad, basag na salamin, natapong asin, mga panaginip, atbp. Ang magandang panaginip ay galing kay Allah at ang pangit ay galing sa satanas.

Pangungulam (sorcery/wizardy) /itim na salamangka (black magic/witchcraft)

Pumapangalawa sa mga malalaking kasalanan dahil

 1. Hinihiling nila ang tulong ng mga Jinn
 2. Minamaliit nila ang banal na Qur’an

Panghuhula (fortune-telling)

Ito ay ang pag-aangkin ng kakayahang sabihin sa mga tao ang kanilang mga kapalaran. Halimbawa: astrolohiya (astrology), oroskopyo (horoscope), pagbabasa ng palad (palm reading), pagbabasa ng tasa (cup reading), bolang kristal, baraha, ‘spirit of the glass,’ necromancy (panghuhula sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa patay), ingkanto (incantation) atbp.

 “Ang sinumang magpunta sa isang manghuhula at nagpahula rito, ang kanyang dasal ay hindi tatanggapin sa loob ng apatnapung araw.” [Hadith]

[Ang kakayahan ng tao sa pamamagitan ng mga makabagong kagamitan at sa kanyang pang-unawa sa mga batas ng kalikasan upang iulat ang mga bagay na mangyayari tulad ng lindol, bagyo, atbp. ay naiiba sa ganap at tiyak na kaalaman ni Allah ﷻ. Maliban sa Kanya, walang nakakaalam ng mga bagay na di-nakikita at mga bagay na hindi pa nangyayari.]

ANG PITONG MALALAKING KASALANAN

Isinalayasay ni Abu Hurayrah (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Iwasan ang pitong mga kasalanan na makakapaghatol sa sinumang gumawa ng mga ito sa Impiyerno. Tinanong nila: ‘Ano ang mga iyon, O Mensahero ng Allah?’ Sinabi niya: Ang pagtatambal ng kahit anuman sa pagsamba sa Kanya; pangungulam/itim na salamangka; ang pagpatay sa sinuman na ipinagbawal ni Allah maliban sa landas ng katarungan; ang pagpapatubo; ang pagwaldas ng kayamanan ng mga ulila; ang pagtalikod sa larangan ng digmaan; at ang paninirang-puri sa karangalan ng mga walang-malay at walang-dungis na mga kababaihan.” [Sahih Al-Bukhari, Vol. 4, Hadith Blg. 141]

1.  Shirk شرك pagtatambal ng iba sa pagsamba kay Allah ﷻ

2.  Sehr سحر pagsasanay ng pangungulam/itim na salamangka. Ang kaparusahan ng salamangkero/mangkukulam ay ang pagpatay sa pamamagitan ng espada.

3. Ang pagkitil ng buhay na ipinagbawal ni Allah ﷻ maliban kung may makatarungang dahilan (ayon sa batas)

 • … Sinumang pumatay ng tao – maliban kung ito ay pumatay o nakagawa ng kasamaan – ay para na ring pinatay ang lahat ng mga tao. At ang sinumang nagligtas ng tao ay para na ring iniligtas ang lahat ng mga tao. [Al-Ma’idah 5:32]
 • Ang kabayaran para sa pananakit (pinsala) ay pananakit na katumbas nito (sa antas): ngunit kung ang tao ay magpatawad at makipagkasundo, ang kanyang gantimpala ay mula kay Allah…. [Ash-Shura 42:40]
 • “Hindi ipinapahintulot ang magdanak ng dugo sa sinumang nagpapatunay na walang ibang diyos maliban kay Allah at nagpapatunay na ako ay ang Kanyang Sugo, maliban sa tatlong kaso: ang kaluluwa sa kaluluwa (sa kaso ng sadyang pagpatay), ang may-asawa na gumagawa ng pakikiapid, at ang sinuman na iniwan ang kanyang relihiyon at pinabayaan ang Jama’ah.” [Tafsir Ibn Kathir, 2/355]

May tatlong antas ng paglapat ng katarungan

 1. Makatarungang paghihiganti (ngipin a ngipin)
 2. Kabayarang halaga (blood money) na napagkasunduan bilang kapalit ng kanyang buhay
 3. Ang pagpapatawad na siyang pinakadakila dahil nasisiyahan si Allah at magkakaroon ka ng walang-hanggang gantimpala. Pasubalian mo ang pagkamuhi sa pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal.
  • … at pabayaan mo silang magpatawad at magpaubaya. Hindi mo ba nais na si Allah ay patatawarin ka?…. [An-Nur 24:22]
  • “Kapag ang Araw ng Paghuhukom ay mangyari, ang tawag ay maririnig na nagsasabing: ‘Nasaan ang mga nagpatawad sa ibang mga tao? Halikayo patungo sa inyong Panginoon at tanggapin ang inyong mga gantimpala. Ito ay para sa bawat nagpatawad na mapahintulutan sa Paraiso.” [Hadith]

4.  Riba رباء pagpapatubo

Ang umutang, ang nagpautang at ang saksi sa pangungutang ay pare-pareho ng kasalanan. Walang anumang biyayang mapapala sa pagpapatubo.

“… ngunit si Allah ay ipinahintulot ang pangangalakal at ipinagbawal ang pagpapatubo … si Allah ay ipagkakait ang lahat ng biyaya sa pagpapatubo.” [Al-Baqarah 2:275-276] [Basahin din ang Surah Ali ‘Imran 3:130-131]

5.  Ang pag-agaw/pagwaldas sa kayamanan ng mga Yatim يتيم ulila

“Sa mga di-makatarungang kumain sa kayamanan (ari-arian) ng mga ulila, ay kakain ng Apoy sa kanilang mga tiyan, at sa lalong madaling panahon ay mananatili sila sa naglalagablag na Apoy.” [An-Nisa 4:10] [Basahin din ang Surah An-Nisa 4:29-30]

[Ang tinatawag na Yatim sa mga tao ay yaong nawalan ng ama dahil nawalan sila ng tagatustos sa pamilya. Pagdating sa mga hayup, ang tinatawag na Yatim ay yaong nawalan ng ina dahil ito ang tumutustos sa anak.]

6.  Ang pagtalikod sa mga kaaway at pagtakas sa larangan ng digmaan sa oras ng labanan

Ang katagang JIHAD ay malawakang kataga na ang literal na kahulugan ay pagsusumikap sa landas ni Allah. Ang Jihad pagdating sa digmaan ay ang pakikipaglaban ng mga Muslim sa mga di-Muslim upang ipagtanggol ang kapakanan ng mga Muslim, ang kanilang relihiyon at ang kanilang lupain.

7.  Ang pagpaparatang ng Zina زينا pakikiapid sa mga malilinis na babai, na mga tunay na mananampalataya na kailanman ay hindi nag-isip ng anumang dudungis sa kanilang kadalisayan.

“Sa mga nanirang-puri sa mga malilinis na babai, walang-ingat ngunit mananampalataya, ay isinumpa sa buhay na ito at sa Kabilang Buhay, para sa kanila ay mabigat na kaparusahan.” [An-Nur 24:23]

[Ang babaing makasalanan at tunay na nagsisi ay itinuturing na malinis na babai. Walang karapatan ang sinuman na ungkatin ang kanyang nakaraan.]