Sino ang tunay na Diyos?

Ang pinakamahalagang utos: MANIWALA SA IISANG DIYOS!

Ngunit sino ang tunay na Diyos?

I. Bibliya – Lumang Tipan

 • “Pakinggan mo o Israel, ang Panginoong Diyos ay iisang Panginoon.”[Deuteronomio 6:4]
 • “Huwag kayong magkaroon ng ibang diyos, maliban sa Akin.” [Exodo 20:3]
 • “Inyong kilalanin na Ako lamang ang Diyos, at maliban sa Akin ay wala ng iba.” [Isaias 46:9]

II. Bibliya – Bagong Tipan

 • Sumagot si Jesus: “Ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo o Israel! Ang Panginoon na ating Diyos, Siya lamang ang Panginoon.” [Markus 12:29]
 • “Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang Iisa at Tunay na Diyos, at kilalanin si Hesukristo bilang Iyong sinugo.” [Juan 17:3]

III. Qur’an

 • “Ipahayag: Siya si Allah. Ang Tanging Iisang Diyos. Si Allah, Ang Walang Hanggan, Ang Pinakaganap. Walang anak at hindi ipinanganak. At sa Kanya ay Walang Makakatulad.” [Al-Ikhlas 112 :1-4]

Ang katagang “Diyos” sa ibang wika

 • Ilah/Allah sa wikang Arabik na salita ni Propeta Muhammad
 • Eloh sa wikang Hebrew na salita ni Propeta Moises
 • Alaha sa wikang Aramik na salita ni Propeta Hesus

Ang paniniwala sa Allah ay naangkop sa apat na bagay

 1. Ang paniniwala sa pagkakaroon ng Diyos, Allah.
 2. Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah sa Kanyang paglikha, pamamahala at pagmamay-ari sa lahat ng bagay. (Tawhid Ar-Rububiyyah).
 3. Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah sa Kanyang pagka-Panginoon at pagka-Diyos. Siya lamang ang kaisa-isang tunay na panginoon na karapatdapat pag-ukulan ng anumang pagsamba, wala Siyang katambal (Tawhid Al-Uluhiyyah).
 4. Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah sa Kanyang mga pangalan at katangian (Tawhid Al-Asma Wa As-Ssifat).

Mga bagay na naidudulot ng paniniwala kay Allah:

 1. Pagsunod sa pinaka-una at pinakamahalagang utos
 2. Pagkaligtas sa kaparusahan
 3. Pagkalugod ng Diyos
 4. Pag-asang makamit ang Paraiso