Ang Mga Palatandaan Ng Oras

AL-‘ALAMAT AS-SA’AH العلامات الساعة

Ang palatandaan العلامة  ALAMAH (pl. Alamat) ay isang pangyayari/bagay na nagsasaad ng pagdating ng iba pang pangyayari/bagay.

  1. Ang mga maliliit na palatandaan العلامات الصغرى AL-‘ALAMAT AS-SUGHRA

Ang mga pangyayaring ito ay madali lamang maintindihan ng kahit sino. Sila ay nakakalat sa dakong malapit na ang paghuhukom. Ang ilan ay nangyari na sa panahon ng Propeta  ﷺ, ang ilan ay nangyari na pagkatapos ng kanyang kamatayan sa panahon ng kanyang mga kasama, ang ilan ay nangyayari na ngayon at marami pang mangyayari sa hinaharap. Ang nagdaang mga palatandaan ay maaaring nangyayari muli sa ngayon o mangyayari muli sa hinaharap.

  1. Ang Mga Malalaking Palatandaan العلامات الكبرى AL-‘ALAMAT AL-KUBRA

Ang mga ito ay mga pangyayaring nakakalito at mahirap maintindihan ng pag-iisip natin. Sila  ay mga sobrenatural, mga kahima-himala, mga kakatwang bagay na di-abot ng agham o teknolohiya at punung-puno ng mga pagsubok na kasing-itim ng pinakadilim na gabi.