Ang Mga Malalaking Palatandaan

AL-‘ALAMAT AL-KUBRA العلامات الكبرى

Ang mga ito ay mga pangyayaring nakakalito at mahirap maintindihan ng pag-iisip natin. Sila  ay mga sobrenatural, mga kahima-himala, mga kakatwang bagay na di-abot ng agham o teknolohiya at punung-puno ng mga pagsubok na kasing-itim ng pinakadilim na gabi.

Ang kaalaman natin tungkol sa mga ito, maliban sa Qur’an Sunnah, ay galing sa mga Ahl-ul-Kitab (mga taong nakatanggap ng Kasulatan – mga Yahudi/Hudyo  يهودي at mga Mesihiyin/Nasara/Kristiyano مسيحين/نصارى).

ANG KANILANG BILANG AT ANG PARAAN NG PANGYAYARI

Lahat sila ay sampu: ang paglabas ng Antikristo; ang pagbaba ni Hesukristo (‘Alayhis Salam); ang paglabas ng Ya’juj at Ma’juj; ang pagsikat ng araw sa kanluran; ang paglabas ng halimaw sa lupa; ang makapal na usok; ang tatlong malalaking pagguho ng lupa sa silangan, sa kanluran at sa Peninsulang Arabya; at ang malaking apoy na magmumula sa Yemen.

Ang pagsikat ng araw sa kanluran at ang pagdating ng halimaw ay magkalapit na mga palatandaan. Kapag nangyari alinman sa dalawa, ang isa ay kaagad na susunod.

Sila ay kabit-kabit sa isa’t isa na darating sa napakabilis na pagkakasunud-sunod. Kapag nasimulan ang una ay susunod ang bawat isa ng napakabilis. Ito ay inihahalintulad sa kuwintas ng perlas na kapag napigtas ay sunud-sunod na maglalaglagan. Katulad din ito ng ‘Domino Effect’ na kapag nasaling ang isa ay matutumba ng sunud-sunod ang bawat isa ng napakabilis.

ANG PANAHON NG KANILANG PANGYAYARI

Batay sa mga Ahadith, ang oras ay malapit na at nasa pagitan ng pagkapropeta ni Muhammad  ﷺ at ang katapusan ng mundong ito. Isinalaysay ni Sahl Bin Sad As-Saidi (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo ﷺ  ay nagsabi: “Ang aking misyon at ang Oras ay parang mga ganito (at pinagtabi niya ang kanyang gitnang daliri at ang hintuturo).”  [Al-Bukhari] [Kailangan ang pagsasalarawan]

Batay din sa Hadith, ang panahon ng mga Hudyo ay katulad ng Salah (dasal) mula Fajr hanggang Dhuhur, ang mga Kristiyano ay mula Dhuhur hanggang Asr at ang mga Muslim ay mula Asr hanggang Maghrib. Ito ay nangangahulugan na napakalapit na natin upang masaksihan ang unang malaking palatandaan ng Huling Araw. [Kailangan ang pagsasalarawan]

ANG KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL SA MGA ITO

  • Ang mga ito ay ating pinag-aaralan upang magsilbing babala at paalala para sa lahat.
  • Ito ay panggising sa mga di-mananampalataya at magkaroon ng pagkakataon na magsisi bago mahuli ang lahat at magbago ng tuluyan.
  • Ito ay panggising din sa mga mananampalataya na paramihin ang kanilang kabutihan sa tamang layunin sa abot ng kanilang kakayahan.
  • Mahalagang malaman natin kung papaano haharapin ang mga pagsubok ng mga ito kung sakaling maabutan pa natin. Kung hindi naman ay upang maituro natin sa ating susunod na salinlahi.
  • Ang pinakamahalaga ay upang palakasin ang ating paniniwala kay Allah ﷻ, sa Kanyang Propeta ﷺ at sa Araw ng Paghuhukom.