Ang Malaking Apoy

AL-HARIQ الحريق

Magkakaroon ng malaking apoy na magmumula sa Aden sa Yemen (o sa Malayong Silangan). Ang apoy na ito ay pipilitin ang mga tao na magtungo sa pook ng pagtitipon sa Ash-Sham (parteng hilaga ng Arabya). Walang maiiwan ang apoy na ito, hahatakin sila patungo doon. Ang mga tatakbo ay itataboy sa lupang ito at ang mga hindi tatakbo ay kakainin ng apoy. Ang sinumang natutulog ay hihintayin ng apoy hanggang sa siya ay magising.

“O Panginoon! Ikaw na Siyang magtitipon sa sangkatauhan ng sama-sama sa araw na walang pag-aalinlangan. Katotohanan, kailanman ay hindi sumira si Allah sa Kanyang pangako.” [Ali ‘Imran 3:9]

Iniulat ni At-Tabarani na si Maimunah bint Sa’ad (Radiyallahu ‘Anha) ay nagsabi: “O Sugo! Sabihin mo sa amin ang tungkol sa Bait A-Maqdis (Palestine).” Siya ay nagsabi: “Ito ang pook ng pagtitipon (Al-Hashar) at ang pook ng pagkabuhay (Al-Manshar).”

Sa araw ng pagkabuhay, ang mga tao ay lalabas sa kanilang mga libingan patungo sa banal na lugar kung saan ang mga timbangan ng katarungan ay itatatag at ang pagtutuos ay magsisimula. Mula sa lupang ito, ang mga tao ay itataboy sa kanilang huling hantungan, sa Impiyerno o sa Paraiso.


[Ngayon ay natapos na natin ang mga malalaking palatandaan ng Huling Araw. Gusto kong ipaalala sa inyo na ang kaalaman na nakapaloob sa mga naunang bahagi ay binuo sa papaanuman. Marami pang detalye tungkol sa mga naunang mga punto (lalung-lalo na kay Al-Masih Ad-Dajjal, dahil hinangad ng Propeta  ﷺ na mabigyan tayo ng maraming kaalaman tungkol sa kanya sa kanyang mga Ahadith].


Pagkatapos, hihipan na ni anghel Israfil ang tambuli sa unang pagkakataon na maghuhudyat ng wakas ng mundo. Magkakaroon ng malaking kaguluhan sa buong sansinukob kapag nagbigay na si Allah ng Kanyang utos para sa mga unang sandali ng Huling Araw!