Ang Pagbaba Ni Hesus, Anak Ni Maria

NUZUL ‘EESA IBNU MARYAM نزول عيسى ابن مريم

Siya ay may katamtamang taas at ang kanyang mga puting pisngi ay mamula-mula. Siya ay may pulang balat at may malapad na dibdib. Ang kanyang buhok ay mahaba at tuwid na lumalaylay (drooping) na parang bagong paligo (tanda ng kalinisan, kasariwaan at kabataan).

ANG POOK AT PANAHON NG KANYANG PAGBABA

“At siya (Hesus, anak ni Maria) ay magsisilbing palatandaan para sa (pagdating ng) Oras (Araw ng Pagkabuhay) (ang pagbaba niya sa lupa). Samakatuwid, walang pag-aalinlangan ang tungkol dito (ang Araw ng Pagkabuhay).” [Az-Zukhruf 43:61]

Siya ay ibababa ng dalawang anghel habang nagdarasal ng Fajr (dasal sa umaga) ang mga Muslim sa isang Masjid (na may puting minarete) sa Ash-Sham (Palestine, Jordan, Damascus at Lebanon sa ngayon). Ang ilan ay nagsasabi na bababa siya sa bahaging silangan ng Damascus. Ang Imam (malamang na si Al- Mahdi) ay agad-agad na uurong para kay ‘Eesa AS upang mamuno sa dasal ngunit siya ay magpapahiwatig ng pagtanggi kaya siya ay magdadasal sa likod nito. [Ito ay nagpapatunay na siya ay kabilang sa Muslim Ummah. Siya ay bababa sa Masjid Al-Aqsa na pinatunayan ni Ibn Al-Qayyim.]

ANG PINAKAMAPAYAPANG PANAHON

Ito ang panahon ng kapayapaan at kahinahunan habang at pagkatapos ng natitirang buhay niya. Masasaksihan ng sangkatauhan ang  pinakamapayapang panahon sa kasaysayan ng mundo – walang kasamaan, walang labanan, magkakaroon ng maraming biyaya na wala ng mangangailangan nito. Ang isang Sujud (pagpapatirapa) ay mas matimbang kaysa sa lahat ng kayamanan ng buong mundo. Ang kayamanan ay labis-labis na magiging mahirap humanap ng sinuman na tatanggap ng Sadaqah (kawanggawa). Sa kalagayang ito ay lalabas na sina Ya’juj at Ma’juj.

ANG MGA DAHILAN NG KANYANG PAGBABALIK

Ang mga pantas ay nagsabi na may dakilang karunungan kung bakit pinili ng Allah ﷻ si ‘Eesa (‘Alayhis Salam) na bumalik, at hindi ibang propeta.

SIYA AY MAY DALAWANG PANGUNAHING TUNGKULIN

 • Patutunayan niya ang mga kasinungalingan ng mga Yahudi na nagsabing pinatay siya. Ngunit siya mismo ang papatay sa kanila. Sinira nila ang kanilang kasunduan; pinatay nila ang kanilang mga sugo; at itinanggi nila ang Kanyang mga tanda. Sasarhan ni Allah ﷻang kanilang mga puso at ilan lamang ang maniniwala sa kanila.
 • Patutunayan din niya ang mga kasinungalingan ng mga Kristiyano na nagsabing siya ay diyos o anak ng diyos at itinanggi nila ang Islam. Patutunayan niya sa kanila na siya ay isang sugo lamang.

ANG IBA NIYANG TUNGKULIN

 • Papatayin niya si Ad-Dajjal. Walang ibang makakapatay dito kundi siya lamang. Maaabutan niya ito sa may tarangkahan ng Lud (Lod sa Israel sa ngayon, ang pook ng paliparan at pangunahing base militar ng Israel). Siya ay madali lamang magagapi, matutunaw siyang parang asin (sa tubig) oras na makita niya si ‘Eesa.
 • Papatayin din niya ang natitirang mga Yahudi. Kapag nasaksihan ng mga Yahudi ang katapusan ng kanilang pinuno, sila ay magsisipagtakbuhan palayo at magsisipagtago sa likod ng mga punongkahoy. Ayon sa bantog na Hadith, bawat bato at puno ay magsasalita at magsasabi: “O Muslim, may Yahuding nagtatago sa likod ko. Halika at patayin mo siya.” Lahat ng mga puno at mga bato ay magsasalita maliban sa mga punongkahoy ng mga Yahudi na kilala sa katagang Arabik na ‘Gharqad.’ [Sa ngayon sila ay nagtatanim na ng mga punong ito].
 • Siya ay hahatol ayon sa Qur’an. Ayon sa dalawang Hadith na isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu): Ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Sa Kanya, kung Kanino nakasalalay ang aking kaluluwa, katotohanang si ‘Eesa Ibnu Maryam ay sandali lang bababa sa inyo (mga Muslim), at siya ay makatarungang hahatol sa sangkatauhan ayon sa batas ng Qur’an.” At ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Papaano na kayo kapag ang anak ni Maria (si ‘Eesa) ay bababa sa inyo? Siya ay hahatol sa mga tao ayon sa batas ng Qur’an at hindi sa batas ng Ebanghelyo.”]
 • Sisirain niya ang mga krus
 • Papatayin niya ang mga baboy
 • Papawalang-bisa niya ang Jizyah. Ang Jizyah الجزية na isinakatuparan noong mga unang panahon ng Islam ay ang buwis na inilapat sa mga hindi Muslim bilang kabayaran sa pangangalaga ng pamahalaang Islamiko sa kanilang pamumuhay ng payapa sa lupain nito, may kalayaang isagawa ang kanilang relihiyon at walang tungkulin isagawa anuman sa mga tungkuling pambansa tulad ng Jihad, pagbabayad ng Zakah. Ang kayamanan ay labis-labis na wala ng tatanggap nito, at ang isang Sujud (pagpapatirapa) kay Allah (sa dasal) ay mas matimbang pa kaysa sa buong mundo at kung anuman ang nandidito.”
 • Tatawagin niya ang sangkatauhan upang ipahayag na ang Islam ay ang tunay na relihiyon“At wala sa mga Ahl-ul-Kitab ang hindi maniniwala sa kanya bago ang kanyang kamatayan at sa Araw ng Paghuhukom, siya ay magiging saksi laban sa kanila.” [An-Nisa 4:159] Ang ibig sabihin nito ay wala ng ibang relihiyon na tatanggapin maliban sa Islam. Nabanggit din sa Hadith na lahat ng Ahl-ul-Kitab ay babalik sa Islam.
 • Siya ay mag-aasawa ng dalagang mula sa Madinah at magkakaroon ng isa o dalawang anak na babai.
 • Siya ay magsasagawa ng Hajj/Umrah.
 • Huwag kalilimutan na siya ay hindi pa patay, kaya siya ay babalik upang mamatay tuld ng lahat. Ang lahat ng may buhay ay mamamatay maliban kay Allah ﷻ. Ang sabi Niya: “Lahat ng nilikha ay makakatikim ng kamatayan.”