Ang Paglabas Ng Antikristo

DHUHUR AL-MASIH AD-DAJJAL ظهور المسيح الدجال

Si Dajjal (literal: huwad, peke) ay hindi nabanggit sa banal na Qur’an ngunit siya ay nabanggit sa maraming Ahadith. Ang Propeta  ﷺ ay nagbigay ng maraming mga paglalarawan tungkol sa kanya na walang nakagawa sinuman sa mga naunang sugo.

Ang kanyang mga magulang ay hindi nagkaanak sa loob ng tatlumpung taon. Sa kanyang kabataan, siya ay masyadong nakakapinsala at may napakamunting kahalagahan. Siya ay lalaking kabataan na may mamula-mulang balat, mababa ang taas at may kulut-kulot na buhok. Siya ay kahawig ni Ibn Qattan (Radiyallahu ‘Anhu), na may maigsi at kulot na buhok.

Ang kanyang mga mata ay tulog ngunit sa katotohanan ay gising. Siya ay kirat. Ang kanyang kanang mata ay pantay ngunit ang kanyang kaliwang mata ay may kasalantaan (deformity), na parang nakalutang na ubas.

May nakasulat sa gitna ng kanyang noo na ‘Kafirكافر ‘ (literal: isa na nagtatago) o ‘Kafara كفر’ na mga mananampalataya lamang ang may kakayahang makakita at makabasa (kahit sila ay mangmang).

ANG KANYANG PINAGMULAN

Siya ay nagmula sa dugong Yahudi. Karamihan sa kanyang mga tagasunod ay mga Yahudi at pamumunuan niya ang mga ito. Siya ay napapaligiran ng mga satanas at siya ay susundan ng pitumpung libong mga Yahudi na nakasuot ng maliliit na turban mula sa Isfahan (Iran sa ngayon).

Matatagpuan niya ang kanyang katapusan sa mga kamay ni ‘Eesa Ibnu Maryam (Hesus anak ni Maria), na papatay sa kanya sa pamamagitan ng sibat.

KILALA SIYA NG IBANG RELIHIYON

Siya ang bulaang Masih na kilala sa Kristiyanismo na Antikristo at kilala sa Hudaismo na Mesiyas. Siya ang nangyaring hinihintay ng mga Yahudi ngayon at ipinalagay na siya nga ang kanilang tagapagligtas. Sa kanya maniniwala ang mga Yahudi at sila ang mamamahala sa buong mundo. Kaya ang mga hukbong nanalo laban sa mga Rum na pinamunuan ni Al-Mahdi ay babalik sa kani-kanilang tahanan sa takot na ang pinsala ng Ad-Dajjal ay nakarating na sa kani-kanilang mga pamilya.

ANG KANYANG PAGPAPANGGAP

Siya ay magpapanggap ng kabathalaan, at magtatawag sa mga tao na sambahin siya. Siya ay sinungaling. Unang-una, magpapanggap siyang mabuting tao, kaya maraming susunod sa kanya. Pagkatapos ay sasabihin niyang siya ay isang propeta. Sa bandang huli, sasabihin niyang siya ang diyos.

ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AT MGA PAGSUBOK

Ang sangkatauhan ay masusubukan sa pamamagitan ng mga pambihirang (ekstra-ordinaryo) kapangyarihan at makabagong pamamaraan (teknolohiya) na ipagkakaloob ng Allah ﷻsa kanya. Magagawa niya ang mga bagay na walang makakagawa, sa kalooban ni Allah ﷻ.

Ang ilan sa mga ito ay ang pagpapabuhos ng ulan, pagbibigay-buhay sa lupa ng mga pananim at pagpapalabas ng kayamanan ng lupa. Papatayin niya ang isang tao at hahatiin ito sa dalawa, at saka niya bubuhayin.

Isipin natin kung gaano kalaki ang kanyang Fitnah! Sinabi ng Propeta  ﷺ na lahat ng mga sugo ay nagbabala sa kani-kanilang mga bansa ng pagsubok na ito. Siya ay magkakalat ng kabalakyutan (corruption) sa balat ng lupa. Lalabas siya kasama ang lahat ng kanyang kagamitan ng pandaraya at panlilinlang. Dahil dito, ang kanyang mga pagsubok فتان (payak: Fitnah فتنة) ay magiging napakahirap.

Ang panahon niya (at bago nito) ay magiging pinakamasamang panahon sa kasaysayan ng mundo. Siya ang pinakamasama at pinakamalaking pagsubok na mangyayari sa sangkatauhan. Dito makikilala ang mga totoong mananampalataya at ang mga di-mananampalataya. Maraming  iba pang mga pagsubok na nakadetalye sa panahon niya na mababasa sa mga Ahadith.

May tatlong taon na taggutom, walang pagkain at walang tubig. Si Allah ﷻay mag-uutos sa mga langit na bawasan ang ulan ng sangkatlo sa unang taon, dalawang sangkatlo sa pangalawa at wala ng ulan sa pangatlo at huling taon. Si Ad-Dajjal lamang ang magkakaroon at bibigyan niya ang mga taong maniniwala at susunod sa kanya. Magkakaroon siya ng tubig at apoy. Sinabi sa atin ng Propeta  ﷺ na huwag tayong magpapalinlang sa kanyang tubig dahil sa katotohanan ito ay apoy na susunog (sa mga bagay) at sinabi niya na piliin ang apoy na sa katotohanan ay sariwa, malamig at matamis na tubig.

ANG KANYANG PANANATILI SA LUPA

Siya ay mananatili sa lupa ng apatnapung araw. Ang unang araw ay katumbas ng isang taon, ang pangalawa ay katumbas ng isang buwan, ang pangatlo ay katumbas ng isang linggo at ang lahat ng nalalabing araw ay karaniwan. [Kaya ang lahat ng araw ng pananatili niya ay katumbas ng isang taon, dalawang buwan at dalawang linggo.]

ANG MGA POOK NA KANYANG PUPUNTAHAN

Pupunta siya sa lahat ng panig ng daigdig maliban sa Makkah at Madinah.  Susubukan niyang pasukin ang Madinah sa pamamagitan ng pag-akyat sa bundok ng Uhud. At saka niya ituturo ang puting palasyo na siyang Masjid ng Propeta  ﷺ at tatanungin niya ang mga Yahudi kung nakikita nila ito. Ang ibig sabihin nito ay malapit na ang Huling Oras sapagkat ang Masjid An-Nabi ay unang itinayo sa pamamagitan ng  mga dahon/sanga ng palma.

Isinalaysay ni Imam Ahmad na ang Propeta ﷺ ay nagsabi tungkol sa Ad-Dajjal: “Siya ay mananatili sa lupa ng apatnapung araw, papasukin niya ang bawat lugar  sa lupa maliban ang K’abah (Masjid Al-Haram sa Makkah), Masjid An-Nabi (sa Madinah), Masjid Al-Aqsa (sa Palestine) at ang bundok Sinai (sa Egypt).”

HADITH AL-JASASAH حديث الجساسة ANG ESPIYA

Isinalaysay ni Fatimah bint Qaysh (Radiyallahu ‘Anha) na si Tamim (Radiyallahu ‘Anhu), kasama ang tatlumpung kalalakihan ay naglayag at inihagis-hagis sila ng mga alon sa loob ng isang buwan hanggang sa mapadpad sila sa isang pulo.

Nakakita sila ng halimaw doon na tinatawag na Al-Jasasah, dahil nagtitiktik siya para kay Ad-Dajjal. Si Al-Jasasah ay punung-puno ng buhok na hindi makilala ang kanyang harapan sa kanyang likuran. Sinabi niya sa kanila na may isang lalaki na gustong makita sila. Pumunta sila upang makita ang nasabing lalaki na nakatira sa isang monasteryo. Siya ay may matipunong pangangatawan at nakakadena.

Ang lalaki ay nagtanong sa kanila:

 • “Sabihin ninyo sa akin ang tungkol sa mga puno ng datiles sa Bizan. Bumubunga pa ba ang mga punong ito? Sa sandaling panahon ay hindi na sila bubunga.
 • Sabihin ninyo sa akin ang tungkol sa lawa ng Tabariya. Mayroon pa ba itong tubig? Sa sandaling panahon ay matutuyo na ito.
 • Sabihin ninyo sa akin ang tungkol sa mangmang na Propeta. Siya ba ay galing sa dagat ng Yemen? Hindi, ngunit siya ay mula sa Malayong Silangan (inulit niya ito ng tatlong beses).”

Pagkatapos ng pagtatanong ng lalaki ay tinanong nila kung sino siya. At sumagot siya sa kanila: “Ako si Ad-Dajjal.”

Nang makabalik na sila sa kanilang tirahan, si Tamim (Radiyallahu ‘Anhu) ay nagpunta sa Propeta  ﷺ at sinabi ang nangyari. Siya ay yumakap sa Islam pagkatapos. Ito ay tinatawag din na Hadith Tamim Ad-Dari.

ANG PANAHON NG KANYANG PAGLABAS AT ANG MGA PALATANDAAN NITO

Ipinapahiwatig ng Hadith na siya ay matagal ng panahon na nananatili sa isang  pulo at nakatali sa bakal. Si Allah ﷻlamang ang nakakaalam kung kailan ang kanyang tiyak na paglabas. Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi na siya ay pakakawalan lamang ni Allah ﷻsa tiyak na panahon sa kagustuhan Niya.

Ayon sa Hadith, siya ay lalabas kapag

 • Ang lawa ng Tabariya (Tiberias sa Palestine) ay matutuyo at
 • Ang mga puno ng datiles (date palms) ay mawawalan na ng bunga. [Kapag punongkahoy, ito ay tinatawag na Nakhlah نخلة (pangmaramihan: Nakhil نخيل o Nakhl نخل). Kapag bunga naman ay tinatawag na datiles (tinatawag na Balag بلج kapag nasa puno pa lang; Rutab رطب kapag hilaw at Tamr تمر kapag tuyo na]
 • Ang ilang palatandaan ay ang pagpapalaya sa Constantinople at
 • Hindi na siya masyadong pag-uusapan ng mga tao.

Ang Propeta  ay nagbigay ng maraming payo para mapangalagaan natin ang ating mga sarili laban sa kanya.

 • Adhkar (mga paggunita kay Allah, payak: Dhikr) tulad ng Tahlil (pagsasabi ng ‘La Ilaha Ill-Allah’), Takbir (pagsasabi ng ‘Allahu Akbar’), Tahmid (pagsasabi ng ‘Alhamdulillah’), Tasbih (pagsasabi ng ‘Subhanallah), atbp.
 • Bigkasin ang Surah Al-Kahf (Q18). Ang ilan ay nagsasabi na bigkasin ang unang tatlong Ayat; o ang unang sampung Ayah; o ang huling sampung Ayat nito. Ito ay magsisilbing a) pananggalang laban sa apoy ni Ad-Dajjal at b) ilaw ng karunungan sa pagitan ng dalawang Biyernes.
 • Patuloy na bigkasin ang panalangin دعاء Dua’ (pangmaramihan: ادعية Ad’iyah) bago ang Taslim bilang pananggalang sa kanyang mga Fitan. Ito ay isang Sunnah Mu’akkadah سنة مؤكدة (kaugalian ng Propeta ﷺ na isinagawa niya sa buong buhay niya).

اللـهُمَّ إنـِّي أَعـُوذُ بـِكَ مـِن عـَذابِ جَهـَنَّم
وَمـِن
عـَذاب القـَبْر
وَمـِنْ فِتـْنَةِ المـَحْيى وَالمَـمات
وَمـِن
شـَرِّ فِـتْنَةِ المَسـيحِ الدَّجـَّال

Pagsasatitik

Allahumma Inni A’udhu Bika Min ‘Adhabi Jahannam
Wa Min ‘Adhabil Qabar
Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamat
Wa Min Sharri Fitnatil Masihid Dajjal

Salinwika

O Allah, ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa pagpapahirap ng Impiyerno
at mula sa pagpapahirap sa libingan
at mula sa mga pagsubok ng kamatayan
at mula sa masamang pagsubok ng Al-Masih Ad-Dajjal

 • Palakasin ang ating pananampalataya. Hindi niya matatalo ang isang malakas ang pananampalataya. Sanayin natin ang ating mga sarili tungkol sa kanya.
 • Pumunta sa Makkah o Madinah (kung maaari) dahil ang dalawang pook na ito lamang sa buong mundo ang hindi niya kayang pasukin. Hindi siya papahintulutan ni Allah ﷻ. Susubukan niyang pumasok ngunit lalabanan siya ng mga anghel, atbp.
 • Manatili sa bahay at panatilihing buo ang pamilya. Huwag nanaisin na lapitan siya at baka bumalik ka na isa ng di-mananampalataya. Layuan siya ng layong maaabot mo. Kailanman ay huwag magkukusang subukan ang iyong pananampalataya.