Ang Paglabas Ng Yagug At Magug

DHUHUR YA’JUJ WA MA’JUJ ظهور يأجوج ومأجوج

Sa panahon ni ‘Eesa (‘Alayhis Salam) at bago ang kanyang kamatayan, lalabas ang dalawang tribu (pangkat) ng mga di-mananampalataya mula sa mga anak na lalaki ni Yafith, anak ni Nuh (‘Alayhis Salam). Sila ay tinatawag na Ya’juj at Ma’juj.

Ang mga taong ito ay nagmula sa lahing Turkiya, Intsik (Tsina), Rusiya at Mongoliya. Mayroon silang mga malalapad na mga mukha at maliliit na mga mata (singkit).

Sa kapahintulutan ni Allah ﷻ, pagkatapos na patayin ni ‘Eesa (‘Alayhis Salam) si Ad-Dajjal, sila ay lilitaw sa napakalaking bilang. Ang kanilang pagsusupling ay parang ikinalat sa lahat ng panig sa mundo. Sila ay magiging napakalaki sa bilang na parang mga langgam at mga balang/tipaklong (locusts), na napakabilis sa pagpaparami. Kapag ang isa sa kanila ay namatay, siya ay mag-iiwan ng sanlibong mga anak at sanlibong mga apo. Dadaan sila sa isang ilog at mauubos ang tubig nito dahil sa dami nila. Pagkatapos ay may isang lalaki na dadaan din at sasabihin niya: “Isang araw ay may ilog dito.”

ANG KANILANG POOK

“Hanggang, nang marating niya (ang landas) sa pagitan ng dalawang bundok, natagpuan niya, sa ilalim nito, ang mga taong nakakaintindi lamang ng katiting.” [Al-Kahf 18:93]

Sila ay nasa pagitan ng dalawang bundok na paligid ng Caucus, Turkiya at Rusiya. Sila noon ay nagkalat ng lagim sa lupa, kaya si Allah ﷻ ay nagbigay ng kapangyarihan kay Dhul Qarnayn ذوالقرنين (ang nagmamay-ari ng dalawang sungay) [Ang sabi ng ilan ang lalaking ito ay baka si Alexander The Great] na magpatayo ng balakid upang pigilin silang magpunta kung saan-saan. [Ito nangyari sa panahon ni Ibrahim (‘Alayhis Salam)].

ANG BALAKID AT ANG KANILANG GAGAWIN DITO [Al-Kahf 18:94-98]

94. Sinabi nila: “O Dhul Qarnayn! Ang mga Ya’juj at Ma’juj (mga tao) ay nagkakalat ng kasamaan sa lupa, maaari bang bigyan ka namin ng pabuya upang magpatayo ka ng matibay na balakid sa pagitan namin at sa kanila?”

95. Sinabi niya: “(Ang lakas )na ipinagkaloob ang aking Panginoon sa akin ay mas higit (kaysa) sa pabuya). Sa gayon, tulungan ninyo ako sa lakas (at pagsasagawa), ako ay magpapatayo ng mas matibay na harang sa pagitan ninyo at sa kanila.”

96. Magdala ng mga bloke ng bakal, at kapag napuno natin ang pagitan ng dalawang gilid ng bundok, sinabi niya: “Hipan ninyo (sa pamamagitan ng inyong mga bululusan [bellows].” Pagkatapos, nang magawa namin itong (pula) tulad ng apoy, sinabi niya: “Magdala kayo, upang aking ibuhos dito, and tinunaw na tanso.”

97. Sa gayun, nawalan sila ng kakayahang akyatin ito o hukayin ito.

98. Sinabi niya: “Ito ay habag mula sa aking Panginoon, ngunit kapag ang pangako ng aking Panginoon ay mangyari, siya ay gagawin ito ng alikabok; ang pangako ng aking Panginoon ay katotohanan.”

Sila ngayon ay nahaharangan ng malaki, mataas at malakas na balakid na yari sa bakal (iron) at tanso (copper) o tingga (lead). [Ayon sa natuklasan sa ngayon, ang halong ito ang siyang pinakamatibay]. Sa ibang sanaysay, ito ay yari sa bakal, tanso at alkitran (tar).

Sila ay pupunta sa balakid araw-araw upang sirain ito. Sa katapusan ng araw, ay magtatagumpay lamang sila sa paggawa ng maliit ng butas na kasinlaki ng bilog kapag pinagsama ang hinlalaki at ang hintuturo at kung saan nakikita nila ang sinag ng init (sun) na pumapasok dito. Kaya sasabihin nila: “Bukas ay ipagpapatuloy natin ang paggiba sa balakid.” Pagbalik nila sa susunod na araw ay makikita nila ito na buo na naman na parang wala silang nagawa sa mga nakaraang araw. Kailanman ay hindi nila sinabi ang Insha Allah إن شاء الله (sa kapahintulutan ni Allah).

[Palaging sabihin ang mga katagang ‘Insha Allah’ kapag may binabalak na gagawin sa hinaharap. Kapag ito ay hindi mo naisagawa ay hindi ka tatawaging sinungaling dahil ito ay ayon sa kalooban ni Allah ﷻ.]

ANG KANILANG PAGLABAS

Mananatili sila sa ganitong kalagayan araw-araw hanggang bigyan sila ni Allah ﷻ ng inspirasyon para sabihin ang “Insha Allah, bukas ay gigibain natin ang balakid.” Kaya sa susunod na araw, makikita nila ang balakid na ganoon pa rin ang katayuan nang iwan nila kahapon kaya magigiba na rin nila ito sa wakas. “Hanggang ang mga Ya’juj at Ma’juj (mga tao) ay mapapahintulutang makalabas (sa kanilang balakid), at sila ay mabilis na magkalibumbon (swarm)  sa bawat bundok.” [Al-Anbiya’ 21:96]

ANG PAGTATAGO NG LAHAT

Sila ay magkakalat ng lagim sa lahat ng panig ng lupa. Walang sinumang makakagapi sa kanila kahit kailan. Walang pananggalang sa kanila at ang tanging payo ay maghanap ng kanlungan mula sa kanila. Kaya ang lahat ng mga tao ay magsisipagtago at kukunin nila lahat ang kani-kanilang mga kamag-anak at mga hayop at maghahanap ng kanlungan. Si ‘Eesa (‘Alayhis Salam) at ang pangkat ng mga mananampalataya ay magtatago sa isang bundok na tinatawag na ‘At-Tur’ sa Sinai, Egypt.

ANG KANILANG KAPALALUAN AT KATAPUSAN

Kapag nakita ng mga Ya’juj at Ma’juj na wala ng tao sa lupa maliban sa kanila ay sasabihin nila: “Natapos na natin ang ating pakay (misyon) sa mga nananahan sa lupa. Ngayon pupunta naman tayo sa mga nananahan sa langit.” Kaya isang lalaki sa kanila ay ipupukol ang kanyang sibat patungo sa kalangitan at ito ay babalik na puno ng dugo. Dahil dito, inakala nila na nagapi na rin nila ang mga taga-kalangitan.

Habang sila ay labis na nadaya ng kanilang kapalaluan sa pag-aakalang nagapi nila ang mga nasa kalangitan, si Allah ﷻ ay magpapadala ng mga uod na parang mga balang na kakagat sa kanilang mga leeg at sila ay ganap na malilipol. Mamamatay silang parang iisang katawan. Ang lupa ay mapupuno ng mabahong amoy ng kanilang mga bangkay. Kaya si Allah ﷻ ay magpapadala ng mga kakaibang ibon upang dalhin sila sa ibang panig ng daigdig na Siya lamang ang nakakaalam. Bubuhos ang ulan at malilinisan ang lupa na parang salamin mula sa duming ito.

Ang mga mananampalataya ay magpapadala ng isang tao para alamin kung anong balita sa mga kaaway. Ang taong ito ay itinuring ng Shahid dahil siya mismo at sila (mga mananampalataya) ay hindi inaasahang makakabalik pa siya ng buhay. Ngunit siya ay babalik na may magandang balita at lahat sila ay lalabas sa kani-kanilang mga taguan.