Ang Paglitaw Ng Halimaw Ng Lupa

KHURUJ AD-DABBAT-UL-ARD خروج الدابَّة الأرض

Ang Dabbah (literal: hayop/halimaw) ay dakilang nilikha na palilitawin ni Allah ﷻ kapag ang sangkatauhan ay tuluyan ng nawala sa landas. Ang paa nito ay nasa lupa at ang ulo nito ay nasa kalangitan. Makikita niya ang lahat ng mga tao. Ito ay lalabas mula sa lupa malapit sa Makkah. Ito ay may kakayahang mangatwiran at magsalita. Makikipag-usap ito sa mga tao at hihikayatin sila.

“At kapag ang itinakda ay naisakatuparan laban sa kanila (ang mga di-makatarungan), Kami ay magpapalitaw mula sa lupa ng halimaw upang (harapin) sila: Ito ay mangungusap sa kanila, na ang sangkatauhan ay hindi naniwala ng may katiyakan sa Aming mga palatandaan.” [An-Naml 27:82]

Dala-dala niya ang tungkod ni Musa (‘Alayhis Salam) at ang selyo ni Sulaiman (‘Alayhis Salam). Ito ay maglalagay ng marka sa mga ilong ng mga tao na magbubukod sa mga mananampalataya sa mga di-mananampalataya. Ang markang ito ay magpapaliwanag sa mukha ng mga mananampalataya at magpapadilim naman sa mga mukha ng mga di-mananampalataya. Kaya makikita mo ang mga tao na nakaupo sa paligid ng dulang (mesa) at nagtatawagan sa isa’t isa ng: “Hoy, ikaw na mananampalataya!” at “Hoy, ikaw na Kafir (di-mananampalataya).”