Ang Usok

AD-DUKHAN الدخان

Ngayon ay darating na ang huling palatandaan na masasaksihan ng mga mananampalataya bago ang Huling Araw. Ito ay ang malaking usok na magmumula sa kalangitan. Ang usok ay napakagaan sa mga mananampalataya ngunit napakabigat sa mga di-mananampalataya.

“Pagkatapos ay abangan ninyo ang araw na ang langit ay magpapalabas ng usok (o ulap-lupa) na malinaw na nakikita, na nagtatakip sa mga tao. Ito ay mabigat na kaparusahan.” [Ad-Dukhan 44:10-11]

May mahinay na hangin na manggagaling sa Yemen na kukuha sa mga kaluluwa ng lahat ng mga  may pananampalataya (kahit kasinlaki lamang ng atom). Ang hangin na ito ay napakalambot na parang sida at ang amoy nito ay parang almiskle (musk).

Kaya ang lupa ay mawawalan na ng mga mananampalataya at ang matitira lamang ay ang mga masasama. Sila ay kikilos na parang mga hayop, na makikipagtalik na parang mga asno sa publiko. Wala ng magsasabi ng “Allah, Allah” o “La Ilaha Ill-Allah.”

Kung tayo ay totoong mananampalataya at matagumpay nating maipasa ang mga pagsubok, ang ating mga kaluluwa ay kukunin ng mahinay na hangin na ito kasama ang lahat ng mga mananampalataya. Insha Allah!