Pagguho Ng Lupa

PAGGUHO NG LUPA SA SILANGAN, SA KANLURAN AT  SA PENINSULANG ARABYA
KUSUF FIL-MASHRIQ WA FIL-MAGHRIB WA FI KHALIJIL-‘ARABI
كسوف في المشرق وفي المغرب وفي خليج العربي

Ang mga natitirang tao sa lupa ay masasaksihan nila ang mga sumusunod na mga pangyayari. Magkakaroon ng tatlong pagguho ng lupa [avalanche, landsliding o lindol], isa sa silangan, isa sa kanluran at isa sa Peninsulang Arabya [Gitnang Silangan sa ngayon]. Pagkatapos ay darating na ang pinakahuling palatandaan ng Huling Araw.