Ang Mga Maliliit Na Palatandaan

AL-‘ALAMAT AS-SUGHRA العلامات الصغرى

Ang mga pangyayaring ito ay madali lamang maintindihan ng kahit sino. Sila ay nakakalat sa dakong malapit na ang paghuhukom. Ang ilan ay nangyari na sa panahon ng Propeta  ﷺ, ang ilan ay nangyari na pagkatapos ng kanyang kamatayan sa panahon ng kanyang mga kasama, ang ilan ay nangyayari na ngayon at marami pang mangyayari sa hinaharap. Ang nagdaang mga palatandaan ay maaaring nangyayari muli sa ngayon o mangyayari muli sa hinaharap.

ANG KANILANG BILANG

Ayon sa awtentikong Hadith, may limampung maliliit na palatandaan. Ang ilan ay nagsasabi na mayroong animnapu, walumpu o siyamnapu batay sa Hadith na kanilang pinag-aaralan.

“Sila ba ay naghihintay na lamang para sa pagdating ng Oras – na darating sa kanila ng biglaan? Ngunit ang ilan ay dumating na. Kapag ito (ay tunay) ng nasa sa harap nila, paano nila mapapakinabangan ang kanilang paggunita?” [Muhammad 47:18]

[Ang mga palatandaan ay nasulat sa hindi magkasunud-sunod na ayos, kahit na ang pagkakaayos ay hindi mahalagang eksakto, lalung-lalo na ang mga panghinaharap. Ito ay maikling buod ng mga palatandaan. Maraming mga aklat, mga artikulo, mga kaset, atbp., na nagsasalaysay sa mga ito sa mas maliit na detalye. Sana ay ipahintulot ni Allah na makaya nating kilalanin at pansinin ang mga palatandaan lalo na sa oras ng pagsubok.]

ANG ILAN SA MGA MALILIIT NA PALATANDAAN

NAKARAAN

 • Ang una sa kanila ay ang misyon ng Propeta ﷺ. Ito ay naisalaysay sa maraming napatunayang tradisyon na siyang kauna-unahang palatandaan ng Oras. Isinalaysay ni Imam Ahmad (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo ﷺ   ay nagsabi: “Ako ay ipinadala sa unang hininga ng Oras.”
 • Ang pagkahati ng buwan sa dalawa [sa panahon ng Propeta ﷺ] “Ang Oras (ng Paghuhukom) ay malapit  na, at ang buwan ay nahati. Ngunit kapag nakakita sila ng palatandaan, sila ay bumabaling palayo, at magsasabi, ‘Ito ay isang panandaliang salamangka.'” [Al-Qamar 54:1-2]
 • Ang kamatayan ng Propeta ﷺ
 • Ang uri ng kamatayan na kikitil sa libu-libong mga Muslim [peste ng Amwas sa panahon ni Umar Ibn Al-Khattab (Radiyallahu ‘Anhu)]
 • Ang malaking labanan sa Madinah [digmaan ng Al-Harrah sa panahon ni Yazid, 63AH]
 • Ang pagsakop ng mga Muslim sa Jerusalem [sa panahon ni Umar Ibn Al-Khattab (Radiyallahu ‘Anhu)]
 • Ang pagsakop ng mga Muslim sa Constantinople (Istanbul, Turkey)
 • Ang digmaan ng dalawang malalaking pangkat ng mga Muslim
 • Ang digmaan sa pagitan ng mga Muslim at mga taong pula na may maliliit na mga mata at nakasuot ng sandalyas na gawa sa buhok [pagsakop ng Mongol Tartar sa mga lupain ng mga Muslim]
 • Ang kasunduan ng kapayapaan ng mga Muslim at ng mga di-Muslim mula sa lahing dilaw (Intsik, Mongolya, atbp.)
 • Ang paglabas ng tatlumpung impostor, na bawat isa sa kanila ay iniisip na siya ang sugo

KASALUKUYAN

 • Ang mga walang damit, mahihirap at mga walang sapin sa paa na mga pastol ay nagpapaligsahan sa pagpapatayo ng matatayog na mga gusali
 • Ang alipin na babai ay ipapanganak niya ang kanyang magiging amo
 • Ang pagsubok ay pumapasok sa bawat tahanang Arabo
 • Ang kaalaman sa Islam ay mawawala at mapapalitan ng kamangmangan. Ang mga pantas علماء ‘Ulama ay unti-unting mamamatay at wala ng iba pang hahalili sa kanila. [Al-Albani, Ash-Sharawi, As-Sayyid Sabiq, Abdullah Bin Baz]
 • Ang pagpapahintulot sa mga bagay na bawal (pag-inom ng mga nakakalangong inumin sa maraming kantidad…)
 • Ang bawal na pakikipagtalik ay naglipana
 • Ang kagulat-gulat na mga paglindol, mga pagguho ng mga lupa at mga sakuna ng kalikasan ay dadami
 • Ang panahon ay iiksi [Ang isang taon ay parang isang buwan lamang; ang isang buwan ay parang isang linggo lamang; ang isang lingo ay parang isang araw lamang; ang isang araw ay parang isang oras lamang; ang isang oras ay parang isang minuto lamang, ang isang minuto ay parang isang Segundo lamang]
 • Ang mga pagsubok ay naglipana
 • Ang kataka-takang pagpatay ay dadami sa lahat ng dako [ang pumatay ay hindi alam kung bakit siya pumatay at ang pinatay ay hindi alam kung bakit siya pinatay]
 • Ang biglaang kamatayan ay magiging pangkaraniwang pangyayari
 • Ang lalaki ay dadaan sa libingan ng isa at inaasam niyang siya ang nandoroon.
 • Ang pagtitiwala ay mawawala na kapag ang pamumuno ay ibibigay sa mga hindi karapat-dapat
 • Ang mga tao ay mag-iipon para sa dasal ngunit wala silang makitang mamumuno sa kanila
 • Ang pagbati ng kapayapaan ay ibibigay lamang sa mga kakilala natin
 • Ang pandaraya ay nasa lahat ng dako
 • Ang mga tindahan ay napakalapit sa isa’t isa sa iba’t ibang bahagi ng mundo [sa makabagong panahon, ang pagbebenta at pamimili ay nasa dulo lamang ng ating mga daliri]
 • Ang demonyo ay magkakaroon ng mga sasakyan at mga bahay [lahat ng mga bagay na hindi natin nagagamit ay pag-aari ng demonyo]

PANGHINAHARAP

 • Ang bilang ng mga kalalakihan ay papaunti, habang ang bilang ng mga kababaihan ay papadami, hanggang ang bawat lalaki ay katumbas ng limampung babai
 • Ang ilog ng Euphrates الفرات Al-Firat (sa Iraq) ay magbubunyag ng kayamanan ng ginto [maaaring ginto o kaya ay langis, ang gintong itim] [marami ang mamamatay na nakikipaglaban dito at ang bawat isa ay umaasang mapapasakanya ang kayamanan]
 • Ang mga Romano ay pupunta sa pook na tinatawag na ‘Amaq (Wabiq) at ang hukbo ng mga pinakamahusay na tao ay manggagaling sa Madinah upang sila ay harapin
 • Ang pagsakop ng mga Muslim sa Roma
 • Ang Arabya ay magiging lupain ng mga hardin at mga ilog
 • Ang lipunan ay magiging marumi
 • Ang mga balakang ng mga kababaihan sa tribung Daws ay muling iindayog sa pag-ikot sa kanilang diyus-diyosan na si Dhul Khulsah
 • Ang malaking sunog sa Hijaz (Saudi Arabia) na makikita ng mga taga-Busra (Syria)
 • Ang Ka’bah ay sisirain ng isang pinunong Abyssinian (Ethiopian) na tinatawag na Dhul Suwayqatain ذو السويقتين ang nagmamay-ari ng dalawang payat na mga binti. Sisirain niya ito sa pamamagitan ng palakol, piraso sa piraso, tisa sa tisa sa pag-aakalang may nakatagong kayamanan dito.

Ang tatlong sumusunod ang pinakahuli sa mga ito.

 • Ang paglabas ng Al-Mahdi na magiging Imam ng mga Muslim
 • Ang malaking digmaan (Al-Malhamah Al-Kubra) sa pagitan ng mga Muslim at mga Romano
 • Ang mapayapang pananakop sa Constantinople ng mga Muslim