Ang Napatnubayan

AL-MAHDI المهدي

Siya ay magmumula sa angkan (tribung Quraish, liping Hashim) ng Propeta  ﷺ. Ang kanyang pangalan ay katulad ng Propeta  ﷺ at ang pangalan ng kanyang ama ay katulad ng pangalan ng ama ng Propeta  ﷺ. Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Kaya ang kanyang pangalan ay inaasahan na magiging Muhammad bin Abdullah.”

Siya ay magiging karaniwang tao, ipapanganak ng karaniwang babai, palalakihin ng karaniwang lalaki at mamumuhay ng karaniwan sa kanyang panahon. Sa katotohanan, si Al-Mahdi ay magiging Imam at Khalifah, na nabibilang sa mga ibang Khalifah na makatarungang namahala sa mga Muslim.

Ngunit ang kaibahan ni Al-Mahdi sa kanila ay magkikita sila ni ‘Eesa (‘Alayhis Salam). Bibigyan siya ni Allah ﷻng kakayahan na mamahala sa Muslim Ummah at pupunuin niya ng katarungan ang lupa, na puno ng kawalang-katarungan. Pamumunuan niya ang mga Muslim na masakop sa pangalawang pagkakataon ang Constantinople.

ANG DIGMAAN

Maraming digmaang mangyayari bago siya lalabas. Isa sa mga ito ay ang paglalaban sa pagitan ng mga Muslim, kasama ang mga Rum (mga Romano) sa pamamagitan ng ‘Kasunduan ng Kapayapaan’ at ng mga kaaway na hindi nabanggit sa Hadith kung sino sila. Hindi natin alam kung sinong tiyak ang mga tinatawag na Rum sa ngayon. Ang ilan ay nagsasabi na sila ay mula sa Uropa, ang ilan ay nagsasabi rin na sila ay mula sa Amerika – ngunit tiyak na sila ay mga Kristiyano. [Kailangan ang pagsasalarawan]

Ang digmaang ito ay lalabas na napakalaking tagumpay sa panig ng mga Muslim at mga Rum. Isa sa mga Rum ay isasalaysay ang kanilang tagumpay sa harap ng krus at dahil dito ay papatayin siya ng isang Muslim (sa ibang salaysay ay itutulak niya ito). Ang mga Rum ay titiwalag sa kasunduan dahil dito at magsasagawa ng malaking balak laban sa mga Muslim. Sila ay mag-iipon ng malaking puwersa na aabot ng mga siyam na buwan mula sa iba’t ibang panig ng mundo para labanan sila.

[Ito ay hindi nabanggit sa Hadith. Ilang pantas ang nagsalaysay na ang labanang nabanggit ay ang tinatawag sa Mesihiyah/Nasraniyah مسيحية/نصرانية Kristiyanismo na Armagedon. Ito ang ating pinangungunahan na napakalapit na natin dahil sa mga kasalukuyang pangyayari at dahil din sa iba pang pagtatantiya.

Ang ilang mga pantas ay ipinapalagay na ang Armagedon ay ang pinakamalaking labanan (Al-Malhamah Al-Kubra) na nabanggit sa Hadith. Kahit na ang mga Kristiyano ay hinulaan ang tiyak na panahon para sa digmaang ito. Masasabi nating mga Muslim na si Allah ﷻlamang ang nakakaalam ng tiyak kung kailan ito mangyayari ngunit masasabi natin na ito ay napakalapit na, mula sa mga iba’t ibang pahiwatig ng mga Ahadith.

ANG PAGHIRANG SA KANYA

Pagkatapos ng digmaang nabanggit, habang ang panig ng mga kaaway ay nag-iipon ng kanilang hukbo, isang mabuting Muslim na tinatawag na Al-Mahdi ay ihahalal malapit sa Al-Ka’bah sa Makkah. Siya ay hindi papayag sa simula at binanggit ng Hadith na kahit siya mismo ay hindi alam na siya si Al-Mahdi. Siya ay ihahalal (sa paraan ng panahon ng kalipato) ng maliit na bilang ng mga Muslim. Kapag nalaman ng mga Arabo sa bahagi ng golpa (Gulf) ay magpapadala sila ng malaking hukbo para patayin siya. [Malamang na sila ay hindi naniniwala sa kanya o kaya naman ay may halong pagkainggit o pagseselos sa kanyang pamumuno].

Nabanggit sa Hadith na walang mangyayaring labanan at ang hukbo ay mamamatay sa sakuna na mangyayari sa kanila habang nasa daan. Bago nila marating ang Makkah, uutusan ni Allah ﷻang lupa na lamunin ang hukbong ito at Siya lamang ang nakakaalam kung papaano. Kapag nabalitaan ng mga Muslim ang nangyari ay maiintindihan nila na ang taong ito ay totoong si Al-Mahdi. Kaya maraming-maraming mga Muslim ang magsisipuntahan sa kanya mula sa buong mundo at ihihirang siyang Kalipa (kinatawan).

ANG KANYANG HUKBO

Siya ay magkakaroon ng malaking hukbo at karamihan sa kanila ay mula sa Bani Ishaq (mga balik-Islam). Pupunta sila patungo sa hilaga (north) para harapin ang mga Rum na nakaipon din ng malaking pangkat. Bago niya marating ang kalaban ay gagawa siya ng Islamic Fotohat (pananakop/pagpapalaya ng mga bansa) sa bahagi ng Golpang Arabya (Arabian Gulf). Pagkatapos ay sasakupin niya ang bahagi ng Persiya (Iran). Sa banding huli, ang hukbo ni Al-Mahdi ay makakarating sa pangkat ng mga Rum.

Hihilingin ng mga kaaway na ipasakamay sa kanila ang mga balik-Islam na sumama sa hukbo nila ngunit sila ay tatanggi. Dahil dito ay maghaharap ang dalawang panig sa pinakamalaking digmaang banal na tinatawag na Al-Malhamah Al-Kubra.

Ang digmaang ito ay nakakakilabot na ang unang sangkatlo sa hukbo ng mga Muslim ay uurong. Sinabi ng Propeta  ﷺ na hindi sila kailanman patatawarin ni Allah ﷻkahit anuman ang kanilang gawin pagkatapos. Ang pangalawang sangkatlo ay mamamatay sa labanan at sinabi ng Propeta  ﷺ na sila ang pinakamahusay sa lahat ng mga martir شهداء Shuhada’ (payak: شهيد Shahid) sa lahat ng panahon. Ang huling sangkatlo ay mananatiling buhay at masasaksihan nila ang tagumpay ng mga Muslim. Hindi sila kailanman mahuhulog sa anumang Fitnah (pagsubok) pagkatapos.

Sa digmaang ito ay mga espada at mga kabayo ang gagamitin. Ito ang dahilan kung bakit pinangungunahan ng mga pantas na ang mga mauunang darating na mga digmaan ay napakalaki at sisirain lahat ang mga makabagong sandata – nuklear, biyolohiko, atbp. Naisip din nila na bilang bunga nito ay matutuyo ang mga tubig at maraming sakit ang kakalat, na sa katotohanan ay siyang wastong kapaligiran at natatamang panahon ng paglabas ng Ad-Dajjal.

Si Al-Mahdi ay magtatagumpay sa pananakop ng mga bansang Rum at ang dalisay na alituntunin ng Islam ay magaganap.Ang lupain ng Rum ay ang Uropa at ang Roma (Italy) ang kanyang puso. Ang Propeta  ﷺ ay nagbigay ng magandang balita na masasakop ng mga Muslim ang Roma, ang pangunahing lungsod (kapital) ng Kristiyanismo ngayon, pagkatapos na sakupin ang naunang kapital, Constantinople (Istanbul).

“Sasakupin ninyo ang Peninsulang Arabya at si Allah ay ipagkakaloob ito (sa inyo). Pagkatapos ay sasakupin ninyo ang Persiya at si Allah ay ipagkakaloob ito (sa inyo). Pagkatapos ay sasakupin ninyo ang Rum at si Allah ay ipagkakaloob ito (sa inyo). Pagkatapos ay sasalakayin ninyo si Ad-Dajjal at si Allah ay ipagkakaloob ito (sa inyo).” Si Nafi’ ay nagsabi kay Jabir, “O Jabir! Hindi kami naniniwala na ang Dajjal ay lilitaw hangga’t hindi nasasakop ang Rum.” [Ibd., Blg. 2028]

ANG KANYANG KALIPATO

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi na bago matapos ang mundong ito, ang Muslim Ummah ay pamamahalaan ng kalipato na susunod sa patnubay na ipinahayag kay Propeta  ﷺ.

Si Hudhaifah bin Al-Yaman (Radiyallahu ‘Anhu) ay nag-ulat na ang Sugo ﷺ  ay nagsabi, “Ang pagkapropeta [tinutukoy ang kanyang sarili] ay mananatili sa inyo ayon sa kalooban ni Allah na manatili. Pagkatapos ito ay itataas ayon sa kalooban Niya na itaas. Pagkatapos, magkakaroon ng kalipato na susunod sa patnubay ng pagkapropeta na mananatili sa inyo ayon sa kalooban Niya. Pagkatapos, magkakaroon ng paghahari ng di-makatarungang pamamahala [ang panahon ng mga haring Muslim na may kinikilingan] at ito ay mananatili sa inyo ayon sa kalooban ni Allah na manatili. Pagkatapos, magkakaroon ng paghahari ng malupit na pamamahala na mananatili sa inyo ayon sa kalooban ni Allah na manatili. Pagkatapos, ito ay itataas ayon sa kalooban ni Allah na itaas. Pagkatapos, magkakaroon ng kalipato na susunod sa patnubay ng pagkapropeta…” [As-Silsilah As-Sahihah, Vol. 1, Blg. 5]

  • Ang pagkapropeta نبوة Nubuwah ay nagtagal ng 23 taon.
  • Pagkatapos ay sumunod ang kalipatoخلفاء Khulafa’ na nagtagal ng 30 taon [kasama si Al-Hasan Bin Ali ayon sa ibang mga pantas]
  • Pagkatapos ay sumunod ang paghahari مملكة Mamlakah na kinabibilangan ng Umayyad, Abbasid, Mamluks…
  • Pagkatapos ay sumunod ang pagbagsak ng Imperyong Ottoman sa ika-20 siglo, maliban kina Abdullah Bin Zubair at Umar Bin Abdulaziz na makatarungang namahala…
  • Pagkatapos ay sumunod ang lahat ng rehimen na namahala sa mga Muslim…
  • Pagkatapos ay susunod ang pagbabalik ng kalipato na itatatag na muli ni Al-Mahdi at siya ang magiging kinatawan nito. [Ayon sa aklat na ‘History of Islam’ vol. 2 ni Akbar Shah Najeebabadi, si Umar Bin Abdulaziz Bin Marwan Bin Hakam (Radiyallahu ‘Anhu) ay ipinapalagay na ikalima sa mga Khulafa’ Ar-Rashidin. Siya ang ipinalagay na Al-Mahdi sa kanyang panahon sapagkat siya ay makatarungang namalakad sa kanyang pamamahala.]

Ayon sa Hadith, ito ay nangangahulugan na siya [Al-Mahdi] ay mamumuhay sa huling panahon ng mga tamang pinatnubayang mga Kalipa.