Ang Panimula

AL-MUQADDIMAH المقـدمة

Sa kasiyahan ni Allah ﷻ, ang munting babasahing ito ay pinagsumikapang sinaliksik, sinipi, tinipon mula sa iba’t ibang teksto at isinalin sa wikang Pilipino para sa inyong kapakanan, lalo na sa mga Balik-Islam.

Sa layuning iparating sa lahat ang tunay na katuruan at balita ng Islam. Sa gayon, ito ay inilathala at sadyang binalangkas para sa pag-aaral ng mga balik-Islam upang makapagbigay ng tamang kaalaman tungkol sa mga simulain at mga sangkap ng mga pinaniniwalaan sa Islam na tinatatawag na Aqidah (literal: itali, ibuhol, ikabit).

Ang lahat ng kaalaman ay ibinatay mula sa Ayat (mga talata) ng banal na Qur’an at sa mga pinatunayang Ahadith ng Propeta ﷺ. Ang lahat ng Ayat na nabanggit ay hindi tuwirang salinwika kundi salinwika lamang ng mga pagpapaliwanag (Tafsir) ng kanilang kahulugan sa wikang ginamit. Ang mga salaysay ay hindi nabanggit sa iisang Hadith lamang sa ganitong pagkakasunud-sunod ngunit nabanggit sila sa maraming hiwa-hiwalay na mga Ahadith. Pinagsumikapan ng ilang mga pantas na ilagay sila sa kaayusan ayon sa pahiwatig kasama ang mga mahahalagang pangyayari at ilagay sila sa kabuuan tulad ng kuwento upang mas maliwanag na maintindihan.

Dalawang pangunahing pinagmulan ng katuruan ng Islam

 1. Qur’an (huling banal na aklat na ipinahayag)
 2. Sunnah (literal: daan, sistema, kaugalian, tradisyon, pamamaraan, o kaasalan ng buhay)

Ang dalawang ito ay pumupuno sa isa’t isa. Ang banal na Qur’an ay teoritikal at ang Sunnah, na karaniwang tinutukoy bilang Hadith, ay ang praktikal na pagpapaliwanag ng buong Qur’an.

Ang Sunnah ay ang buong buhay ng Propeta na naglalaman ng tatlong bagay.

 1. As-Sunnah Al-Qawliyah: Anuman na kanyang sinabi na tinatawag na Hadith (literal: anumang pananalita; pl. Ahadith). Ang pagsasalaysay ng Sunnah ay tinatawag din na Hadith.
 2. As-Sunnah Al-Fi’liyah: Anuman na kanyang gawain, kilos at pag-uugali
 3. As-Sunnah At-Taqririyah: Anuman na kanyang sinang-ayunan; hindi sinang-ayunan, itinagubilin o hinatulan.

Ang iba pang pinagmulan ng katuruan ng Islam

 • IJMA إجمع (Consensus): napagkasunduan ng lahat; opinyon ng karamihan
 • QIYAS قياص (Analogy): paraan ng pangangatwiran na maaaring ipaliwanag ang isang bagay o pangyayari sa pamamagitan ng paghahambing nito sa ibang bagay
 • ISRAELIYAT اسرائليات (Passages from the People of the Book): mula sa Torah at Injil na katotohanan at hindi salungat sa Islam, kaya sila ay maaaring isalaysay [bilang karagdagang katibayan]

Ang matatag at matibay na mananampalataya ay yaong naniniwala sa mga anim na haligi ng pananampalataya (Iman) at isakatuparan ito sa kanyang buhay.

Mga haligi ng pananampalataya (Arkan Al-Iman):

 1. At-Tawhid (ang kaisahan ng Allah ﷻ)
 2. Al-Mala’ikah (ang mga anghel)
 3. Al-Kutub (ang mga banal na kasulatan)
 4. Al-Anbiya’ Wa Al-Mursalin (ang mga sugo at mga tagapagbalita)
 5. Al-Akhirah (ang Kabilang Buhay)
 6. Al-Qada Wa Al-Qadar (ang itinakdang kapalaran, ang mabuti at masama nito)

Bilang isang Muslim na ngayon at masunuring mananampalataya, kailangan mong isagawa sa puso, sa salita at sa gawa ang mga pinatunayan mo nang yakapin mo ang Islam.

 • Ang una sa lahat ay panatilihin mo na ang iyong Diyos at ang iyong Panginoon ay iisa lamang, siya si Allah ﷻ.
 • Ang pangalawa ay dapat mong makilala ang iyong sugo, siya si Muhammad ﷺ.
 • Ang pangatlo ay dapat mong malaman kung ano ang kapahayagan para sa iyo, ito ay ang banal na Qur’an.

Ikaw ay isang Muslim at ang iyong relihiyon ay Islam.