5. Al-Iman Bi-Qadar

AL-IMAN BI-QADAR, KHAYRIHI WA SHARRIH
الإيمان بقدر خيره وشره
Ang paniniwala sa tadhana, ang mabuti nito at ang masama nito

Ang paniniwala sa Qadar ay ang wagas na paniniwala na ang Allah ang lumikha ng lahat ng bagay, ang namamahala at ang nagmamay-ari nito. Siya ang nagtakda ng mga itinakdang kapalaran, ang mabuti at ang masama nito, ang matamis at ang mapait nito. Siya rin ang lumikha sa tamang landas at ligaw na landas, ang kabutihan ang kasamaan, ang nagtatakda ng buhay at ang tagapanustos.

Ang ‘Qadar’ (literal: ang pagsukat sa isang bagay) ay ang paniniwala sa kapalarang itinakda ni Allah ﷻsa mga nilalang, ang mabuti man at ang masama nito, batay sa Kanyang naunang kaalaman at batay sa kinakailangan ng Kanyang karunungan. Ang nasukat na bagay kapag nangyari na ay tinatawag ng ‘Qada’ (literal: gawin ang isang bagay na mangyari o magkatotoo).

Ang lahat ay Kanyang nilikha ng may tiyak na sukat, mabuti man o masama, malaki man o maliit bago mangyari ito, pati na ang katangian, ang kabuuan, ang pook, ang panahon, ang katayuan, atbp.

  • “Katotohanan, ang lahat ng bagay na Aming nilikha ay naaayon sa timbang at sukat.” [Al-Qamar 54:49]
  • “Siya ang lumikha sa mga langit at sa lupa ng tamang mga sukat: sinabi Niya sa araw, ‘Maging!’ Tingnan mo! Nagkatotoo nga. Ang Kanyang  kataga ay katotohanan. Sa Kanya ang kapangyarihan sa araw na hihipan ang tambuli. Alam Niya ang di-nakikita at ganoon din ang nakalantad. Dahil Siya ang marunong, talos Niyang mabuti ang  lahat ng mga bagay.” [Al-An’am 6:73]
  • “Walang masamang pangyayari ang magaganap sa mundo o sa iyong sarili na hindi naisulat sa Aklat bago Namin ito pinairal. Katotohanang ito ay magaan kay Allah upang kayo ay di malumbay sa anupamang di ninyo nakamtan o maging mapagmarali sa anumang inyong nakamtan. Si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapagpamarali sa kayabangan.” [Al-Hadid 57:22-23]

Para sa isang mananampalataya, ang mabuti man o masamang pangyayari ay para sa kanyang kapakanan. Kung may pagtitiis sa bawat pagdurusa ay may makakamit na gantimpala. Ang mga masasamang bagay ay lumilitaw na masama ngunit maganda para sa isang mananampalataya.

Ang paniniwala sa Qadar ay hindi nangangahulugang babalewalain ang sariling desisyon sa mga gawaing maaaring pagpilian at ang sariling kakayahan para gampanan ang mga ito.